Cz™›‡ 3 Chrzest i Bierzmowanie - kofc. w Duchu wi™tym’...

download Cz™›‡ 3 Chrzest i Bierzmowanie - kofc. w Duchu wi™tym’ (Tt 3, 5; J 3, 5)â€‌ (KKK 1215)

of 29

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Cz™›‡ 3 Chrzest i Bierzmowanie - kofc. w Duchu wi™tym’...

Jak Modl si Katolicy

Cz 3:

Chrzest i Bierzmowanie

WIARA KATOLICKA SERIA LUKEA E. HARTA

Rycerze Kolumba przedstawiajDedykowan Lukeowi E. Hartowi seri

ksiecze na temat podstawowych elementw wiary katolickiej

Sakrament chrztu ibierzmowania

C Z D R U G A , S E K C J AT R Z E C I A N A T E M A T

W I A R Y K A T O L I C K I E J

W co wierz katolicy?Jak s zasady kultu w Kociele katolickim?

Jak yj katolicy?

w oparciu oKatechizm Kocioa Katolickiego

autor:Peter Kreeft

gwny redaktorOjciec Juan Diego Brunetta, O.P.

Dyrektor Katolicki Serwis InformacyjnyRada Najwysza Rycerzy Kolumba

Tumaczenie:O. Janusz Pyda, O.P.

Polska Prowincja Dominikanw

2011 Rada Najwysza Rycerzy Kolumba. Wszelkie Prawa Zastrzeone.

Polskie Tumaczenie Katechizmu Kocioa Katolickiego 2002 Pallottinum Pozna.

Cytaty Pisma witego Zawarte w Niniejszym Dokumencie S z Biblii Tysiclecia2000.

Okadka: El Greco (1541-1614), Baptism of Christ. Museo del Prado, Madrid, Spain. Scala / Art Resource, New York.

Catholic Information ServiceKnights of Columbus Supreme Council

PO Box 1971New Haven CT 06521-1971

www.kofc.org/ciscis@kofc.org203-752-4267

203-752-4018 (fax)

O S E R I I :

Ta ksieczka jest jedn z trzydziestu ksieczekprzedstawiajcych w sposb prosty najwaniejszeelementy nauki zawartej w Katechizmie KocioaKatolickiego. Papie Jan Pawe II zleci opracowanienowego Katechizmu, ktry byby wzorcowy dlawszystkich narodw i wszystkich kultur i zatwierdzi jegoopublikowanie w 1992 roku.

Ksieczki, ktre oferujemy, nie maj zastpiKatechizmu, ale przybliy czytelnikowi jego tre.Ksieczki s napisane w rnym stylu: poetyckim,potocznym, zabawnym i imaginacyjnym, ale tre ich jestzawsze zgodna z nauk Kocioa.

Katolicki Serwis Informacyjny zachca doprzeczytania przynajmniej jednej ksieczki w miesicu,by pogbia i dojrzewa w Wierze.

-iii-

S E K C J A I I : J A K M O D L S I K A T O L I C Y ( K U L T )

CZ 3: CHRZEST IBIERZMOWANIE

Sakrament chrztu

1. Donioso sakramentu chrztuChrzest wity jest (...) bram ycia duchowego (...) i

bram otwierajc dostp do innych sakramentw (KKK1213)*. Sakrament chrztu przypomina narodziny irzeczywicie, Chrystus nazywa go powtrnym narodzeniem(J 3, 5), narodzeniem z gry. Najbardziej radykalnym izmieniajcym ycie wydarzeniem w cigu caego twojegonaturalnego istnienia s narodziny. Stanowi one bowiempocztek caego twojego ycia na tej ziemi. Wszystkiepniejsze zmiany s pocztkiem jedynie pewnych etapwycia. Podobnie te, wydarzeniem najbardziej radykalnym iwprowadzajcym najwiksze zmiany w twoim yciuduchowym jest jego pocztek, czyli twj chrzest.

2. Skutki sakramentu chrztuSakrament chrztu pociga za sob dwa skutki. Jeden z nich

co usuwa, drugi za co daje osobie przyjmujcej tensakrament. Przez chrzest zostajemy [1] wyzwoleni od

-5-

*KKK Katechizm Kocioa Katolickiego

grzechu i [2] odrodzeni jako synowie Boy, stajemy siczonkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Koci(...) (KKK 1213).

A) Tym, co zostaje usunite przez sakrament chrztu jestgrzech pierworodny. Dokonuje si to poprzez zupeneoczyszczenie w wodzie chrztu i symbolizowane jestpoprzez obmycie wod. Sakrament ten jest takenazywany obmyciem odradzajcym i odnawiajcymw Duchu witym (Tt 3, 5; J 3, 5) (KKK 1215).Odrodzenie i odnowienie oznacza nowypocztek. Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy,grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, atake wszelkie kary za grzech1 (KKK 1263).W ochrzczonym pozostaj jednak pewne doczesne[ale nie wieczne] konsekwencje grzechu, takie jakcierpienie, choroba, mier czy nieodczne od yciauomnoci, takie jak saboci charakteru, a takeskonno do grzechu, ktr Tradycja nazywapodliwoci (...) (KKK 1264).

B) Drugim skutkiem sakramentu chrztu, zwizanym zotrzymaniem czego przez osob przyjmujc chrzest,jest dar rzeczywistej duchowej przemiany, poczteknaszego uczestnictwa w najprawdziwszym yciusamego Boga, ktre to uczestnictwo stanowifundamentalne przeznaczenie i cel caej religiikatolickiej (jak rwnie samego ycia!). Na opisanietej tajemnicy uywa si wielu rnych okrele, takichjak: ycie nadprzyrodzone, ycie wieczne, ycie

-6-

1 Por. Sobr Florencki: DS 1316 (numer przypisu w KKK: 60).

Boe, aska uwicajca Krlestwo Niebieskie,Krlestwo Boe, usprawiedliwienie, uwicenieczy zbawienie. Wszystko to zaczyna si wmomencie chrztu, gdy umieramy dla naszego staregoja i rodzimy si na nowo dla naszej nowejtosamoci. Chrzest nie tylko oczyszcza zewszystkich grzechw, lecz take czyni neofit nowymstworzeniem2, przybranym synem Boym3, ktry stasi uczestnikiem Boskiej natury4, czonkiemChrystusa5, a z Nim wspdziedzicem6, wityniDucha witego7 (KKK 1265). Dana mu jest askauwicajca, aska usprawiedliwienia, (...) cnotyteologalne, (...) dary [Ducha witego] (KKK 1266).W ten sposb cay organizm ycia nadprzyrodzonegochrzecijanina zakorzenia si w chrzcie witym(KKK 1266).Chrzest opiecztowuje chrzecijanina niezatartymduchowym znamieniem (charakterem), ktry oznaczajego przynaleno do Chrystusa. Znamienia tego niewymazuje aden grzech, chocia z powodu grzechuchrzest moe nie przynosi owocw zbawienia8(KKK 1272)

-7-

2 Por. 2 Kor 5, 17 (nr przyp. w KKK: 62).3 Por. Ga 4, 5-7 (nr przyp. w KKK: 63).4 Por. 2 P 1, 4 (nr przyp. w KKK: 64).5 Por. 1 Kor 6, 15; 12, 27 (nr przyp. w KKK: 65).6 Por. Rz 8, 17 (nr przyp. w KKK: 66).7 Por. 1 Kor 16, 19 (nr przyp. w KKK: 67).8 Por. Sobr Trydencki: DS 1609-1619 (nr przyp. w KKK: 80).

Istotnie, chrzest jest pieczci ycia wiecznego9.Wierny, ktry zachowa piecz do koca, to znaczypozostanie wierny obietnicom chrztu, bdzie mgodej ze znakiem wiary10, w wierze otrzymanej nachrzcie, w oczekiwaniu na uszczliwiajce ogldanieBoga, ktre jest wypenieniem wiary (...) (KKK1274).w drugi skutek sakramentu chrztu ma rwnie swjwsplnotowy wymiar. Ze rde chrzcielnych rodzisi jedyny Lud Boy Nowego Przymierza, ktryprzekracza wszystkie naturalne lub ludzkie granicenarodw, kultur, ras i pci: Wszyscymy bowiem wjednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowi jednoCiao (1 Kor 12, 13) (KKK 1267). Stajc siczonkiem Kocioa, ochrzczony nie naley ju dosamego siebie11, ale do Tego, ktry za nas umar izmartwychwsta12 (KKK 1269). Chrzest stanowipodstaw wsplnoty midzy wszystkimichrzecijanami, rwnie z tymi, ktrzy nie s jeszczew penej komunii z Kocioem katolickim (KKK1271).

3. Zanurzenie w wodzie i polanie wod jako alternatywneformy chrztu

Dwoma skutkami sakramentu chrztu s mier izmartwychwstanie. To podwjne wydarzenie jestsymbolizowane poprzez wod. [Sakrament ten] jest

-8-

9 w. Ireneusz, Demonstratio apostolica, 3 (nr przyp. w KKK: 85).10 Msza Rzymski, Kanon Rzymski (nr przyp. w KKK: 86).11 Por. 1 Kor 6, 19 (nr przyp. w KKK: 68).12 Por. 2 Kor 5, 15 (nr przyp. w KKK: 69).

nazywany chrztem ze wzgldu na gwny obrzd, poprzezktry jest wypeniany: chrzci (gr. baptizein) oznacza:zanurzy, pogry; zanurzenie w wodzie jest symbolempogrzebania katechumena w mierci Chrystusa, z ktrejpowstaje przez zmartwychwstanie z Nim13 jako nowestworzenie (2 Kor 5, 17; Ga 6, 15) (KKK 1214).

Dlatego wanie W sposb najbardziej znaczcydokonuje si chrztu przez trzykrotne zanurzenie w wodziechrzcielnej. Ju od staroytnoci moe on by take udzielanyprzez trzykrotne polanie wod gowy kandydata (KKK1239).

W Kociele aciskim trzykrotnemu polaniu wodtowarzysz sowa szafarza: N., ja ciebie chrzcz w imi Ojcai Syna, i Ducha witego. W liturgiach wschodnichkatechumenowi zwrconemu w kierunku wschodnim kapanmwi N., sugo Boy, jeste chrzczony w imi Ojca i Syna, iDucha witego. Przy wzywaniu kadej z Osb Trjcywitej kapan zanurza kandydata w wodzie i podnosi go zniej (KKK 1240).

4. Symbolika wody chrzcielnejNiewiele wystpujcych w naturze rzeczy jest dla nas tak

koniecznych jak woda. Niewiele jest rwnie tak piknych izachwycajcych. Oceany, rzeki, jeziora w sposb zupenienaturalny pocigaj nasze serca, za deszcz odwiea naszedusze tak samo jak ziemi. wita Teresa z Avila mwia, ekocha godzinami siedzie nad wod i pozwala, aby woda juczya. Bowiem woda jest pierwszym stworzonym przezBoga elementem materialnego wiata o ktrym wspomina

-9-

13 Por. Rz 6, 3-4; Kol 2, 12 (nr przyp. w KKK: 6).

Ksiga Rodzaju, i bya przez Boga uywana w bardzowyjtkowy sposb na rnych etapach historii zbawienia.Wszystkie te sposoby wskazuj na sakrament chrztu i w nimznajduj wypenienie. Katechizm Kocioa Katolickiegowyjania to w nastpujcy sposb:

A) Od pocztku wiata woda, zwyczajne i przedziwnestworzenie, jest rdem ycia i podnoci. Pismowite widzi j osonit przez Ducha witego14:Na pocztku wiata Twj Duch unosi si nad wodami(...)15 (KKK 1218). Woda, ktra jest konieczna doycia naturalnego, symbolizuje ycie nadprzyrodzone.

B) Koci widzia w arce Noego obraz zbawienia przezchrzest. W niej bowiem niewielu, to jest osiem dusz,zostao uratowanych przez wod (1 P 3, 20) (KKK 1219).

C) (...) woda morska jest symbolem mierci, dlategomoga by zapowiedzi misterium Krzya. Zewzgldu na t symbolik chrzest oznacza udzia wmierci Chrystusa (KKK 1220). Dlatego wanie wpierwotnym Kociele, w liturgii chrzecijaskiegoWschodu i w protestanckiej wsplnocie baptystw,osoba zostaje ochrzczona poprzez zanurzenie pogrzebanie w wodzie.

D) Przede wszystkim przejcie przez Morze Czerwone,bdce prawdziwym wyzwoleniem Izraela z niewoliegipskiej, zapowiada wyzwolenie, jakiego dokonujechrzest: Ty sprawie, e synowie Abrahama przeszli

-10-

14 Por. Rdz 1, 2 (nr przyp. w KKK: 12).15 Msza Rzymski, Wigilia Paschalna, Powicenie wody chrzcielnej (nr

przyp. w KKK: 13).

po suchym dnie Morza Czerwonego, aby nardwyzwolony z niewoli faraona sta si obrazemprzyszej spoecznoci ochrzczonych16 (KKK 1221).W Ksidze Wyjcia te same wody przynosz mierEgipcjanom i ycie Izraelitom. W sakra