Broszurka "Odkryj e-wolontariat"

of 7 /7
Zgodnie z raportem badania Digital Agenda Sco- reboard 2012 aktywni internauci – ci, którzy ko- rzystają z Internetu przynajmniej raz w tygodniu – stanowią obecnie 67,5% populacji Europy. Nie są oni jednak tylko biernymi użytkownikami – dzięki technologii Web 2.0 mogą także tworzyć Sieć. Każdego dnia Internauci i całe społeczności wspierają się na forach internetowych, budują zasoby wspólnej wiedzy (np. Wikipedię), dzielą się umiejętnościami i podejmują mnóstwo innych aktywności, które nazywamy e-wolontariatem. E-wolontariat to wolontariat wykonywany za po- średnictwem Internetu, często zwany także wirtualnym wolontariatem, cyber wolontaria- tem, wolontariatem on-line, czy digital volun- teering. Zawsze odnosi się do pracy, w której system on-line (dostęp do Sieci poprzez kompu- ter lub urządzenie przenośne) gra kluczową rolę w rekrutowaniu wolontariuszy, przydzielaniu za- dań i wykonywaniu tych zadań. Internet może stanowić doskonałe narzędzie dla organizacji non-profit, firm i wszystkich innych aktywnych osób, które chcą zmieniać świat na lepsze. E-wo- lontariat stwarza nowe możliwości – każdy, bez względu na to, czy mieszka w małej miejscowo- ści, czy w dużym mieście, może wspierać dowol- ne projekty z całego świata. A ponieważ w Fundacji Dobra Sieć jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego typu działań, od kilku lat wyłapujemy je z Sieci za pomocą konkursu „Odkryj e-wolontariat” i gromadzimy w jednym miejscu – w bazie dobrych praktyk na platformie www.e-wolontariat.pl. Zainspirujcie się! „Odkryj e-wolontariat” to konkurs z misją. Po- wstał po to, by promować zaangażowanie spo- łeczne w Internecie, informować o zaletach wo- lontariatu wirtualnego i – oczywiście – nagradzać najbardziej pomysłowe inicjatywy! Dotychczas przeprowadziliśmy cztery polskie edycje kon- kursu „Odkryj e-wolontariat”, a w roku 2011 – Eu- ropejskim Roku Wolontariatu – po raz pierwszy zorganizowaliśmy go na dużą, ogólnoeuropejską skalę. W 2012 roku odbyła się II europejska edy- cja konkursu, zakończona konferencją ‘Discover e-volunteering. Change the WWWorld!’. Skutecz- ność, różnorodność i autentyczność nadsyłanych do nas projektów przekonuje nas, że e-wolon- tariat warto nagłaśniać, aby pokazać, że w Sieci możemy nie tylko oglądać filmy, robić zakupy i opłacać rachunki, ale też aktywnie włączać się w wartościowe działania prospołeczne! WSTĘP O KONKURSIE

Embed Size (px)

description

Poznaj laureatów konkursu i zobacz, co Internauci robią w Sieci!

Transcript of Broszurka "Odkryj e-wolontariat"

  • 1. WSTP Zgodnie zraportem badania Digital Agenda Scoreboard 2012 aktywni internauci ci, ktrzy korzystaj zInternetu przynajmniej raz wtygodniu stanowi obecnie 67,5% populacji Europy. Nie s oni jednak tylko biernymi uytkownikami dziki technologii Web 2.0 mog take tworzy Sie. Kadego dnia Internauci icae spoecznoci wspieraj si na forach internetowych, buduj zasoby wsplnej wiedzy (np. Wikipedi), dziel si umiejtnociami ipodejmuj mnstwo innych aktywnoci, ktre nazywamy e-wolontariatem. E-wolontariat towolontariat wykonywany zaporednictwem Internetu, czsto zwany take wirtualnym wolontariatem, cyber wolontariatem, wolontariatem on-line, czy digital volunteering. Zawsze odnosi si do pracy, w ktrej system on-line (dostp doSieci poprzez komputer lub urzdzenie przenone) gra kluczow rol wrekrutowaniu wolontariuszy, przydzielaniu zada i wykonywaniu tych zada. Internet moe stanowi doskonae narzdzie dla organizacji non-profit, firm i wszystkich innych aktywnych osb, ktre chc zmienia wiat nalepsze. E-wolontariat stwarza nowe moliwoci kady, bez wzgldu nato, czy mieszka wmaej miejscowoci, czy wduym miecie, moe wspiera dowolne projekty zcaego wiata. Aponiewa wFundacji Dobra Sie jestemy pod wielkim wraeniem tego typu dziaa, od kilku lat wyapujemy je Sieci za z pomoc konkursu Odkryj e-wolontariat i gromadzimy w jednym miejscu wbazie dobrych praktyk naplatformie www.e-wolontariat.pl. Zainspirujcie si!O KONKURSIE Odkryj e-wolontariat to konkurs z misj. Powsta po by to, promowa zaangaowanie spoeczne wInternecie, informowa ozaletach wolontariatu wirtualnego i oczywicie nagradza najbardziej pomysowe inicjatywy! Dotychczas przeprowadzilimy cztery polskie edycje konkursu Odkryj e-wolontariat, awroku 2011 Europejskim Roku Wolontariatu po raz pierwszy zorganizowalimy go nadu, oglnoeuropejsk skal. W2012 roku odbya si II europejska edycja konkursu, zakoczona konferencj Discover e-volunteering. Change the WWWorld!. Skuteczno, rnorodno iautentyczno nadsyanych do nas projektw przekonuje nas, e e-wolontariat warto nagania, aby pokaza, e wSieci moemy nie tylko oglda filmy, robi zakupy iopaca rachunki, ale te aktywnie wcza si wwartociowe dziaania prospoeczne!

2. TYPY E-WOLONTARIATU Pomysw nae-dziaania spoeczne jest mnstwo icodziennie rodz si nowe: odfor internetowych, przez portale tematyczne, po aplikacje mobilne wspierajce dziaania sub humanitarnych wtrakcie kataklizmw. Dotychczas wyodrbnilimy kilka typw projektw e-wolontariackich:MAPOWANIE: DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE:Projekty, w ktrych obywatele bior czynny udzia wtworzeniu oraz funkcjonowaniu mediw, zarwno lokalnych, jak i duych, oglnokrajowych. WPolsce coraz wiksz popularnoci ciesz si lokalne serwisy informacyjne tworzone przez mieszkacw lub oglnopolskie portale, naktre kady zobywateli moe wstawia informacje owydarzeniach zkraju.E-LEARNING: CROWDFUNDING IE-DOBROCZYNNO:Crowdfunding to projekty, ktrych celem jest zebranie rodkw nakonkretny cel dziki tumowi (ang. crowd) duej, rozproszonej grupie osb, ktre wpacaj nadany cel niewielkie kwoty. Cho pojcie znane jest oddawna, dzi projekty crowdfundingowe toprzede wszystkim platformy, za pomoc ktrych organizacje czy osoby indywidualne mog zbiera fundusze potrzebne dorozwizania problemw lub osignicia wanych celw.CROWDSOURCING:To korzystanie ztzw. mdroci tumu, czyli wymiana wiedzy idowiadczenia oraz wsplne dziaanie rozproszonej grupy osb wcelu rozwizania problemu lub stworzenia czego nowego. To burze mzgw 2.0 Mapowanie, czyli oznaczanie punktw w przestrzeni. Dziki otwartemu oprogramowaniu ipomysowym internautom powstaj rnorodne, tematyczne mapy spoecznociowe, np. mapy miejsc dostpnych iniedostpnych dla osb niepenosprawnych, mapy zawierajce informacje oniedocigniciach wmiejskiej infrastrukturze, czy te mapy zawierajce informacje o zniszczeniach spowodowanych kataklizmami, ktre dziki szybkiej aktualizacji usprawniaj dziaania sub humanitarnych. Mapowa moe kady, kto troszczy si odobro wsplne!MIKROWOLONTARIAT:E-learning to forma uczenia si (nabywania wiedzy, umiejtnoci), zaporedniczona przez nowe technologie. Najpopularniejszymi przykadami s kursy e-learningowe, korzystanie z porad ekspertw czy wymiana dowiadcze pomidzy internautami.Strony internetowe, platformy, aplikacje, ktre umoliwiaj wykonywanie zada wolontariackich przez Internet. Mikrowolontariatem nazywamy zadania, ktrych wykonanie zajmuje od15 minut do3 godzin (zajmuj stosunkowo niewiele czasu).GROMADZENIE WIEDZY:POMOC ISAMOPOMOC:To typ e-wolontariatu polegajcy na budowaniu zasobw wsplnej wiedzy: encyklopedii, blogw iportali tematycznych, repozytoriw danych.Wszelkie inicjatywy, ktrych celem jest niesienie wsparcia za porednictwem Internetu. Mog by zawizywane oddolnie przez spoecznoci skupiajce si wok konkretnego problemu lub odgrnie, przez organizacje iinstytucje specjalizujce si w wiadczeniu profesjonalnej pomocy. Wsparcie udzielane jest najczciej poprzez fora internetowe, grupy dyskusyjne, komunikatory, e-maile.NAJLEPSI ZNAJLEPSZYCH POZNAJCIE LAUREATW POPRZEDNICH EDYCJI KONKURSU! 3. Zaktek 21. Stowarzyszenie Rodzicw iPrzyjaci Dzieci zZespoem Downa (II miejsce) www.zakatek21.plIedycja: 2009 Fundacja Normalne Miasto Fenomen dzka Masa Krytyczna (III miejsce) www.fundacjafenomen.pl Ruch spoeczny, jakim jest dzka Masa Krytyczna, to zrzeszenie dzkiego rodowiska rowerzystw. Poza comiesicznymi przejazdami ulicami miasta, Fundacja Fenomen zorganizowaa akcjRowerowe absurdy - seek & destroy, gdzie kady internauta mg za porednictwem forum imaili wysya informacje oabsurdach komunikacyjnych, ktre uniemoliwiaj bezpieczne poruszanie si po miecie rowerem.Zaktek21 to mode stowarzyszenie, ktre dziaa na rzecz rodzicw i przyjaci dzieci z zespoem Downa. Jego dziaalno skupia si przede wszystkim na prowadzeniu portalu informacyjnego, powiconego tematyce zespou Downa oraz najwikszego polskojzycznego forum gromadzcego uytkownikw zcaej Polski izza granicy.Federacja Stowarzysze Amazonki (Imiejsce) http://amazonki.net Witryna w przystpny sposb przedstawia zagadnienia zwizane zrakiem piersi aforum tworzy grup samopomocow, ktrej czonkowie dziel si swoimi dowiadczeniami zwizanymi z wykrywaniem, leczeniem, rehabilitacj chorych, edukacj i powrotem do ycia rodzinnego, spoecznego izawodowego. Forumowicze wspieraj si te nawzajem, kiedy choroba powraca, czstowypeniajc lukniedoinformowania midzy pacjentem alekarzem.Jacek Ryng Przyjaciel (wyrnienie) www.przyjaciel.info Prowadzona przez chorego na zanik mini Jacka Rynga strona suy zachceniu do kontaktu, otwiera si na cudze problemy imwi, e pomimo najgorszych przeciwnoci, moliwe jest ycie pene dobra, prawdy i pikna. Niektre osoby przyznaj, e po odwiedzeniu strony Jacka Rynga inaczej patrz na swoje ycie.IIedycja: 2010Stowarzyszenie Nasz Bocian (II nagroda ex aequo) www.nasz-bocian.pl WportaluStowarzyszenia Nasz Bociandziaa Linia pomocy pacjenckiej. Jej idea to umoliwienie kontaktu osobom chorym na niepodno z eks pacjentami, ktrzy przeszli ju t drog izakoczyli swoje leczenie.Portal Dawca.pl (II nagroda ex aequo) http://dawca.pl Dawca.pl to kampania spoeczna promujca wiadome dawstwo narzdw, szpiku kostnego ikrwi. Swoje dziaania opiera na edukacji spoecznoci internetowej poprzez stron WWW, portal Facebook (10 000 fanw) oraz narzdzie e-learningowe. Ponad 2200 osb z omiotysicznej bazy posiada sylikonowe opaski na rk, dziki ktrym kadego dnia promuje projekt wspoeczestwie.Grupa Edukatorw Seksualnych PONTON (II nagroda ex aequo) http://ponton.org.pl Projekt Pontonu skierowany jest do modziey ima za zadanie pomc jej wsferze, ktra wPolsce nadal pozostaje tabu edukacji seksualnej. Edukatorzy czsto nios pomoc modym ludziom wtak awaryjnych sytuacjach, jak niechciana cia czy przemoc. Wtym celu stworzyli forum poradnicze na stronie ponton.org.pl/forum i adres mailowy [email protected], gdzie kady moe zada anonimowe pytanie i zostanie potraktowany powanie.Fundacja Nowoczesna Polska Projekt Wolne lektury iWolne podrczniki (Inagroda) http://wolnelektury.pl http://wiki.wolnepodreczniki.pl Szkolna biblioteka internetowa, zawierajca utwory literackie zlisty lektur MEN. Lektury ztej biblioteki to nie tylko skanowany tekst - interaktywny charakter medium umoliwi Fundacji obudowanie tekstu ksiki dodatkowymi narzdziami przydatnymi w pracy i nauce. Wolne Podrczniki to ruch nauczycieli-wolontariuszy, ktrzy korzystajc zInternetu tworz nowe podrczniki dla polskich uczniw. 4. IVedycja: 2012Fundacja Court Watch Polska Wokanda Obywatelska (III nagroda)Rzeszowski Klub Sportowy Guchych RES-GEST www.glusi.tv (II nagroda)http://wokandaobywatelska.plIIIedycja: 2011Fundacja Uniwersytet Dzieci (III miejsce)http://glusitv.plFundacja Onkologiczna DUM SPIRO SPERO - Forum onkologiczne (II miejsce)Projekt Wokanda Obywatelska pozwala nieznajcym si osobom pomaga sobie nawzajem, gdy staj przed wymiarem sprawiedliwoci. Poprzez portal WokandaObywatelska.pl kady moe zaprosi na swoj (lub inn ciekaw albo wan) rozpraw publiczno: obserwatorw e-wolontariuszy, atake zarejestrowa si jako spoeczny obserwator rozpraw i otrzymywa zaproszenia e-mailem na rozprawy odbywajce wjego miejscowoci.www.fundacja-onkologiczna.plBezpatny komunikator ooVoo + e-wolontariusz/ tumacz jzyka migowego + Glusitv.pl to przepis na rewolucyjn metod wsparcia osb niesyszcych, realizowany przez Rzeszowski Klub Sportowy Guchych RES-GEST. Dziki projektowi Glusi. tv osoby niesyszce z terenu caej Polski maj dostp do bezpatnych usug tumacza jzyka migowego, ktry dziki usudze wideokonferencji moe towarzyszy im wpokonywaniu trudw codziennoci (np. podczas wizyty wurzdzie).Fundacja SmarterPoland.pl Blog popularnonaukowy (III nagroda)Celem forum jest wsparcie informacyjne oraz emocjonalne osb chorych na nowotwory zoliwe oraz/lub ich najbliszych. Jego uytkownicy wymieniaj si dowiadczeniami zzakresu m.in. codziennej opieki nad chorym, sposobw radzenia sobie ze skutkami ubocznymi leczenia, atake dostpnoci wiadcze diagnostyczno terapeutycznych wdanych placwkach.www.uniwersytetdzieci.pl Internetowa baza wiedzy, ktrej uytkownikami s rodzice, dzieci, wolontariusze, nauczyciele oraz pracownicy Uniwersytetu Dzieci. Mog oni nie tylko sprawdza wniej harmonogram zaj czy pozyskiwa informacje na temat wykadw iwarsztatw portal pozwala rwnie tworzy im krzywki, labirynty naukowe, puzzle, galerie zdj czy artykuw. Zarejestrowani wportalu uytkownicy mog take tworzy wirtualne kluby zainteresowa.Ludzie-Serca - Razem walczymy oMisia (Imiejsce) www.ludzie-serca.pl Spoeczno e-wolontariuszy, ktrzy we wszechstronny sposb pomagaj rodzicom chorych dzieci. Inicjatywa grupy nieformalnej Ludzie-Serca opiera si na udzielaniu pomocy rodzicom chorych dzieci m.in. w komunikowaniu si zklinikami (wPolsce ina wiecie), tumaczeniu dokumentw, tworzeniu apeli, plakatw iulotek, kontaktowaniu z mediami, rozpowszechnianiu informacji na temat pomocy.http://smarterpoland.pl Smarterpoland.pl to wsptworzona przez e-wolontariuszy inicjatywa, majca na celu popularyzacj krytycznego mylenia opartego odane. Cz e-wolontariuszy to osoby zawodowo pracujce ze statystyk czy data mining; cz to osoby bez specjalistycznej wiedzy, ale zainteresowane wiadomociami popartymi twardymi danymi oraz rzetelnymi analizami opracowanymi na ich podstawie.Fundacja Onkologiczna Osb Modych ALIVIA Nowoci onkologiczne (II nagroda) www.alivia.org.pl/category/nowosci-onkologiczne Miejsce, w ktrym kada zainteresowana osoba znajdzie przygotowane przez e-wolontariuszy tumaczenia skomplikowanych tekstw medycznych otematyce onkologicznej. S to najnowsze doniesienia wiatowe opostpach wonkologii, nowych terapiach, metodach diagnostycznych iprofilaktyce.Fundacja Dzieci Niczyje E-pomoc dzieciom imodziey (Inagroda) www.116111.plwww.hepline.org.plAdresatami Telefonu Zaufania 116 111 oraz Projektu Helpline.org.pl s dzieci imodzie, stykajce si zrnorodnymi zagroeniami wwiecie realnym iwcyberprzestrzeni. Dziki podejmowanym przez Fundacj dziaaniom, mode osoby mog skorzysta zbezpatnej pomocy wdostpny ipreferowany przez siebie sposb dzwonic na bezpatn infolini, piszc wiadomoci on-line, wysyajc e-maile oraz korzystajc zchatu.Fundacja Psiegrane Marzenia (wyrnienie) www.facebook.com/psiegranemarzenia Grupa e-wolontariuszy Fundacji Psiegrane marzenia postanowia wsplnie pomaga bezdomnym zwierztom, szczeglnie starszym psom, ktre maj bardzo mae szanse na adopcj. E-wolontariusze walcz o popraw warunkw ycia w schroniskach oraz pokazuj ludziom, dlaczego warto adoptowa starsze zwierzaki. 5. Vedycja: 2013Centrum Cyfrowe Projekt: Polska Otwarte Zabytki (Imiejsce) www.otwartezabytki.pl Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zachca do tworzenia obywatelskiego katalogu zabytkw! Mona to robi na kilka sposobw: uzupeniajc onim informacje na stronie www, na przykad w trakcie jazdy autobusem, robic mu zdjcia podczas spacerw i wycieczek i dodajc je do bazy, za pomoc specjalnej aplikacji dostpnej na smartfona, czy te podczas specjalnie organizowanych wtym celu gier miejskich.GuideSign (II miejsce ex aequo) http://www.guidesign.pl GuideSign to portal dla turystw zPolski izagranicy, ktrzy pragn zwiedzi Warszaw. Zawiera informacje o ciekawych miejscach, aktualnych wydarzeniach kulturalnych i artystycznych. Co jest w nim wyjtkowego? Wszelkie informacje dotyczce miasta umieszczane s wformie filmikw wPolskim Jzyku Migowym!Bajkownia.org - Fabryka Bajek (II miejsce ex aequo) www.bajkownia.org Tworzenie bajek i wierszykw dla dzieci sprawia nam szczegln przyjemno. Cho wiemy, e naszymi czytelnikami s nie tylko najmodsi, lecz take rodzice, ciocie, wujkowie idziadkowie przedszkolakw oraz dzieci z podstawwek. Bajkownia.org to miejsce dla ludzi, ktrzy chc dzieli si owocami swojej wyobrani. Swoje utwory skierowane do dzieci publikuj zarwno pisarze i poeci, jak i osoby, ktre nie s zawodowo zwizane z pisarstwem, a take (a moe przede wszystkim) dzieci!Caritas Polska Radio In (III miejsce ex aequo)Portal DomyDziecka.org (wyrnienie)www.radioin.plDziki zaangaowaniu i cikiej pracy e-wolontariuszy, w2006 r. powsta portal, zawierajcy: uporzdkowane informacje dotyczce polskich domw dziecka, baz danych teleadresowych uatwiajcych odnalezienie konkretnych placwek, zbir aktualnych przepisw prawnych dotyczcych adopcji, atake podstrony penice funkcj wizytwek domw dziecka, forum oraz informacje oaktualnych wydarzeniach, dziaaniach, wyjazdach ipotrzebach.Radio In jest radiem internetowym tworzonym przez osoby niepenosprawne zcaej Polski.Fundacja Itaka - Centrum Poszukiwa Ludzi Zaginionych - Mapa Zaginionych (III miejsce ex aequo) https://www.facebook.com/FundacjaItaka/ app_228291653962244 Wirusowy aspekt rozpowszechniania si postw na Facebooku sprawia, e jest to idealne narzdzie do informowania ozaginiciach. Std na profilu ITAKI uruchomiona zostaa aplikacja suca do byskawicznego rozprzestrzeniania wizerunku poszukiwanej osoby, zawierajca interaktywn map, dziki ktrej wposzukiwania mog czynnie zaangaowa si osoby znajbliszej okolicy zaginionego (e-wolontariusze).www.domydziecka.org 6. O E-WOLONTARIACIE Od kilku lat wPolsce dynamicznie rozwijaj si projekty wykorzystujce spoeczny potencja Internetu dla dobra wsplnego. Ten pozytywny trend zachci nas w2009 r. do rozpoczcia projektu E-wolontariat istworzenia pierwszego w Polsce portalu dedykowanego wolontariatowi wykonywanemu przez Internet: www.e-wolontariat.pl. Czym jest e-wolontariat? Jakie kr wok niego mity? Kto moe zosta e-wolontariuszem? W jaki sposb mona twrczo wykorzystywa nowe technologie dla dobra wsplnego? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie wnaszym portalu!MACIE POMYS NA CIEKAWY PROJEKT E-WOLONTARIACKI IZASTANAWIACIE SI, JAK WPROWADZI GO WYCIE? AMOE JU JESTECIE ORGANIZATORAMI PROJEKTW E-WOLONTARIACKICH ICHCECIE, EBY BYY JESZCZE LEPSZE?PORTAL WWW.E-WOLONTARIAT.PL TO: bazaofert dla e-wolontariuszy, opisydobrych praktyk, artykuy specjalistyczne dlaorganizatorw e-wolontariatuiaktywistw.PROGRAM E-WOLONTARIAT TO RWNIE: dwa konkursy nagradzajce najciekawsze inicjatywy angaujce wolontariuszy pomagajcych innym przez Internet: oglnopolski konkurs Odkryj e-wolontariat, realizowany od 2009 r. oraz europejski konkurs Discover e-volunteering, ktrego pierwsza edycja odbya si w2011 r., wramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011. projekty szkoleniowe iszkolenia dla organizacji pozarzdowych, instytucji, firm i osb indywidualnych, akcje promujce e-wolontariat i kreatywne wykorzystanie nowych technologii dla dobra wsplnego, publikacje na licencjach CC - moecie znich miao korzysta! badania przeprowadzane wPolsce iEuropie!Dziki bazie wiedzy portalu www.e-wolontariat.pl dowiecie si, czy potrzebujecie e-wolontariuszy, jak przygotowa Wasz organizacj na ich przyjcie, jak zarzdza projektem e-wolontariackim, jak e-wolontariat ma si do cyklu wsppracy zwolontariuszami, atake jakie narzdzia internetowepomog Wam sprawi, e Wasze projekty bd jeszcze bardziej efektywne. Pamitajcie te, eby zajrze do naszych publikacji - wszystkie wydane s na wolnych licencjach, wic moecie swobodnie znich korzysta. Amoe szukacie inspiracji? Jeli tak, zachcamy do poczytaniaartykuw na temat rnych typw projektw e-wolontariackich oraz do zajrzenia do jedynej wEuropiebazy dobrych praktyke-wolontariackich! 7. Wejd na www.e-wolontariat.pl, zobacz, ile dobrego dzieje si w Sieci! DAJ SI ZAINSPIROWA I ZACZNIJ DZIAA!Organizatorzy:Partner: