Blog Forum Gdańsk 2012 | Internet-największa wypożyczalnia świata? Jak legalnie opublikować...

Click here to load reader

download Blog Forum Gdańsk 2012 | Internet-największa wypożyczalnia świata? Jak legalnie opublikować cudze zdjęcie na bogu

of 13

 • date post

  21-Oct-2014
 • Category

  Technology

 • view

  621
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Marcin Gotkiewicz, Blog Forum Gdańsk 2012, dzień 2. Sala Pucharowa.

Transcript of Blog Forum Gdańsk 2012 | Internet-największa wypożyczalnia świata? Jak legalnie opublikować...

Slajd 1

Internet najwiksza wypoyczalnia wiata?

Jak legalnie opublikowa cudze zdjcie na blogu

Marcin Gotkiewicz Wirtualna PolskaBlog Forum Gdask 2012

*O czym bdziemy mwi?

Czy kady fotograf jest twrc, a kade zdjcie utworem?Kiedy zdjcie ma charakter utworu podlegajcego ochronie.

Jedno pstryknicie, wiele prawPrzegld praw jakie wi si z utworami fotograficznymi, ktre trzeba bra pod uwag przy publikacji.

Najlepiej si dogadaJak skutecznie uzyska zgod na opublikowanie zdjcia.

Kiedy nie musimy pyta o zgod?Sytuacje, w ktrych nie trzeba uzyskiwa zgody na publikacj zdjcia.

Twrca wykorzystuje twrcCzy mona przerabia lub poprawia cudze zdjcia, a nastpnie publikowa takie opracowania. Jakie warunki musz by spenione.

Pamitajmy o modelach i modelkachOchrona praw osb przedstawianych na zdjciach, w szczeglnoci ich wizerunkw (niezalena od praw autorw zdj).

*Czy kady fotograf jest twrc, a kade zdjcie utworem?Kady moe by twrc!Nie ma znaczenia warto artystyczna zdjcia ani przeznaczenie (np. komercyjne lub prywatne).

Nie trzeba nigdzie si rejestrowa, ani oznacza zdjciaOchrona przysuguje niezalenie od tego czy autor wpisa si do jakiego rejestru, podpisa zdjcie czy umieci not copyright(naley jednak zwrci uwag, e do 24 maja 1994r. ochron byy objte tylko zdjcia , na ktrych uwidoczniono wyrane zastrzeenie prawa autorskiego).

Jednak nie kade zdjcie to utwr!Przedmiotem prawa autorskiego jest kady przejaw dziaalnoci twrczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezalenie od wartoci, przeznaczenia i sposobu wyraenia (utwr).

*Jedno pstryknicie, wiele praw (1)

Autorskie prawa osobisteTo nieograniczona w czasie i niepodlegajca zrzeczeniu si lub zbyciu wi twrcy z utworem, a w szczeglnoci prawo do:1) autorstwa utworu;2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostpniania go anonimowo;3) nienaruszalnoci treci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;4) decydowania o pierwszym udostpnieniu utworu publicznoci;5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Autorskie prawa majtkoweTo prawo do korzystania z utworu i rozporzdzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Prawo zaleneOpracowanie cudzego utworu, w szczeglnoci tumaczenie, przerbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.

Fot. Marcin Gotkiewicz 1,00 /szt. Fot. Jan Kowalski (na podstawie fotografii Marcina Gotkiewicza www.wp.pl)

*Jedno pstryknicie, wiele praw (2)

Prawo do wizerunkuZe zdjciem wi si nie tylko prawa fotografa, ale take osb, ktre s uwidocznione na zdjciach!

Ochrona dbr osobistychNiektre fotografie mog narusza cudze dobra osobiste np. prawo do prywatnoci.

Dane osoboweNiektre dane osobowe da si odczyta ze zdjcia - np. stan zdrowia.

Inne prawa Np. prawa do znakw towarowych lub innych utworw uwidocznionych na zdjciach.

*Zacznijmy od Domeny Publicznej Domena Publiczna (ang. Public Domain) obejmuje przypadki, w ktrych mona swobodnie korzysta z wytworw (w tym zdj), ktre nale do wszystkich

W gr mog wchodzi w szczeglnoci nastpujce sytuacje: W ogle nie mamy do czynienia z przedmiotem prawa autorskiegoMamy do czynienia z utworem, ktry jednak nie jest chronionyUpyw czasu: Z zastrzeeniem wyjtkw, autorskie prawa majtkowe gasn z upywem lat siedemdziesiciu:od mierci twrcy, a do utworw wspautorskich - od mierci wsptwrcy, ktry przey pozostaychw odniesieniu do utworu, ktrego twrca nie jest znany - od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba e pseudonim nie pozostawia wtpliwoci co do tosamoci autora lub jeeli autor ujawni swoj tosamo.

*Najlepiej si dogadaNajpewniej jest zawrze umow:Nabycie autorskich praw majtkowych (UWAGA: Tylko na pimie!)Skorzystanie z Licencji:Licencja wyczna (UWAGA: Tylko na pimie!),Licencja niewyczna (nie jest wymagana forma pisemna moemy dogada si ustnie, skorzysta z e-maila lub faksu).

O czym trzeba pamita, zawierajc umow:Powinnimy dokadnie ustali w jaki sposb i jak dugo mona korzysta ze zdjcia,Warto jednoznacznie ustali brak wynagrodzenia (lub jego wysoko),Jeli si da powinnimy potwierdzi, e publikujc zdjcie, nie naruszymy adnego z praw, ktre wi si ze zdjciem.

Czsto najprociej jest skorzysta ze zgody lub regulaminu opublikowanego na stronie:Warto sprawdzi wiarygodno waciciela strony (zgoda osoby, ktra nie ma praw do zdjcia, nie chroni nas przed odpowiedzialnoci),Trzeba czyta zakres zgody i regulaminy czsto jest wiele ogranicze i dodatkowych wymaga,Creative Commons co to za skrty:CC BY,CC BY-SA,CC BY-ND,CC BY-NC,CC BY-NC-SA,CC BY-NC-ND.

*Kiedy nie musimy pyta o zgod?

Kilka podstawowych zasad na pocztek:

Sam fakt opublikowania zdjcia, nie oznacza, e kady moe z niego korzysta w dowolny sposb!

Mona korzysta z utworw w granicach dozwolonego uytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twrcy oraz rda. Podanie twrcy i rda powinno uwzgldnia istniejce moliwoci. Twrcy nie przysuguje prawo do wynagrodzenia, chyba e ustawa stanowi inaczej.

Dozwolony uytek nie moe narusza normalnego korzystania z utworu lub godzi w suszne interesy twrcy.

*Kiedy nie musimy pyta o zgod wasny uytek osobisty i prawo przedruku

Wasny uytek osobisty1) Bez zezwolenia twrcy wolno nieodpatnie korzysta z ju rozpowszechnionego utworu w zakresie wasnego uytku osobistego2) Zakres wasnego uytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworw przez krg osb pozostajcych w zwizku osobistym, w szczeglnoci pokrewiestwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskim

Prawo przedruku

Wolno rozpowszechnia w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:1) ju rozpowszechnione:a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,b) aktualne artykuy na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba e zostao wyranie zastrzeone, e ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione,c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie,2) krtkie wycigi ze sprawozda i artykuw, o ktrych mowa w pkt 1 lit. a i b;3) przegldy publikacji i utworw rozpowszechnionych;4) mowy wygoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upowania to jednak do publikacji zbiorw mw jednej osoby;5) krtkie streszczenia rozpowszechnionych utworw.

Za korzystanie z utworw, o ktrych mowa w pkt 1 lit. b i c, twrcy przysuguje prawo do wynagrodzenia!Rozpowszechnianie utworw na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarwno w oryginale, jak i w tumaczeniu.Powysze zasady stosuje si odpowiednio do publicznego udostpniania utworw w taki sposb, aby kady mg mie do nich dostp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z tym e jeeli wypata wynagrodzenia, o ktrym mowa powyej, nie nastpia na podstawie umowy z uprawnionym, wynagrodzenie jest wypacane za porednictwem waciwej organizacji zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

*Kiedy nie musimy pyta o zgod prawo cytatu oraz inne sytuacjePrawo cytatu

Wolno przytacza w utworach stanowicych samoistn cao urywki rozpowszechnionych utworw lub drobne utwory w caoci, w zakresie uzasadnionym wyjanianiem, analiz krytyczn, nauczaniem lub prawami gatunku twrczoci,Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytacza utwory udostpniane podczas tych wydarze, jednake w granicach uzasadnionych celem informacji.

Inne przypadkiWolno rozpowszechnia:1) utwory wystawione na stae na oglnie dostpnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednake nie do tego samego uytku,2) utwory wystawione w publicznie dostpnych zbiorach, takich jak muzea, galerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publikowanych dla promocji tych utworw, a take w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednake w granicach uzasadnionych celem informacji,3) w encyklopediach i atlasach - opublikowane utwory plastyczne i fotograficzne, o ile nawizanie porozumienia z twrc celem uzyskania jego zezwolenia napotyka trudne do przezwycienia przeszkody. Twrcy przysuguje wwczas prawo do wynagrodzenia.

Wolno korzysta z ju rozpowszechnionych utworw dla dobra osb niepenosprawnych, jeeli to korzystanie odnosi si bezporednio do ich upoledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikajcym z natury upoledzenia.

Zdjcie z wakacji, jakich wiele, jednak moj uwag zwrci pewien szczeg

Fot. Marcin Gotkiewicz, www.wp.pl

*Twrca wykorzystuje twrc

Opracowanie cudzego utworu, w szczeglnoci tumaczenie, przerbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnegoW przypadku zdj, samo dokonanie opracowania jest dopuszczalne, bez koniecznoci uzyskania czyjejkolwiek zgodyJednak rozporzdzanie i korzystanie z opracowania zaley ju od zezwolenia twrcy utworu pierwotnego (jest to tzw. prawo zalene), chyba e autorskie prawa majtkowe do utworu pierwotnego wygasy

Fot. Marcin Gotkiewicz Fot. Jan Kowalski (na podstawie fotografii Marcina Gotkiewicza www.wp.pl)

*Pamitajmy o modelach i modelkach

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej!

W braku wyranego zastrzeenia zezwolenie nie jest wymagane, jeeli osoba ta otrzymaa umwion zapat za pozowanie

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:osoby powszechnie znanej, jeeli wizerunek wykonano w zwizku z penieniem przez ni funkcji publicznych, w szczeglnoci politycznych, spoecznych, zawodowych,osoby stanowicej jedynie szczeg caoci takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

!!!!!!!!!!!!!