Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu Lipiec 2012 (3/2012)

of 32 /32

Embed Size (px)

description

Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu Lipiec 2012 (3/2012)

Transcript of Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu Lipiec 2012 (3/2012)

 • Narodowy Test Suchu 2012Rozpocza si najwiksza jak dotd kampania sprawdzenia suchu Polakw. W ramach Narodowego Testu Suchu 2012 Suchobus odwiedzi, co najmniej 70 polskich miast, miasteczek i wsi, przejedzie kilkanacie tysicy kilometrw, przeprowadzi test co najmniej 15 tysicy ludzi.

  Dlatego po raz kolejny Suchobus przejedzie Polsk wzdu i wszerz?. Suchobus jest wyposaony w specjalistyczny sprzt pozwalajcy na sprawdzenie suchu pacjentw. Ekipa Narodowego Testu Suchu wykonuje test dwustopniowy.1. Test ecola przechodz go wszyscy. Jeli wykazuje jakiekolwiek wady od razy kierowany jest na drugi, dokadniejszy test:2. Test audiometryczny przy pomocy audiometru tonalnego.

  Suchobus jest otwarty dla kadego, bez wzgldu na wiek, za testy s bezbole-sne. Niestety okazuje si, e Po-lacy wstydz si aparatw suchowych, co gorsza a siedem lat zajmuje prze-citnemu Polakowi z wad suchu podjcie decyzji o rozpoczciu uywania apa-ratu suchowego, mimo wiedzy o wadzie suchu. Bardzo czsto jest ju za pno, a wada po upywie tego czasu jest ju gboka.

  Podczas testu staramy si przekona Polakw, e wada suchu to nie inwalidztwo, a aparat suchowy to nic innego jak okulary dla uszu.

  Przebieg testu mona ledzi na stronie internetowej www.sluchobus.pl, na ktr wszystkich serdecznie zapraszamy!

  Patronat nad akcj obejmuj: firma Audio Service z udziaem firmy Siemens oraz

 • Siemens cile wsppracuje z wieloma

  orodkami uniwersyteckimi i orodkami le-

  czenia suchu. Od niedawna rozpocz take

  wspprac ze szkoami: gimnazjami i liceami

  na terenie caej Polski. Naszym celem jest zin-

  tensyfikowanie akcji prowadzonych w ramach

  wsppracy ze szkoami.

  W okresie maja i czerwca Siemens zorgani-

  zowa w kilku szkoach pod hasem Nie sysz, czy nie chc sysze? pogadank na temat pro-blemw ze suchem u modziey, przyczyn ich

  powstawania i konsekwencji. Miay one przede

  wszystkim na celu uwiadomienie modziey

  zagroe zwizanych m.in. ze suchaniem go-

  nej muzyki przez suchawki.

  Podczas spotka nasz firm reprezentowa pan Andrzej Kwiatkowski Dyrektor Sprzeday i Marketingu, Kata-

  rzyna Ostrowska Przedstawiciel Handlowy oraz Product Manager Pawe Robak. Pogadanki cieszyy si ogromnym

  zainteresowaniem wrd modziey. Uczniowie z uwag suchali wykadu i chtnie zadawali pytania.

  Gimnazjalici i licealici zwiedzili

  rwnie firm Audio SAT. Odwiedza-

  jc produkcj, EMC, ShellLab byli pod

  ogromnym wraeniem.

  W ramach corocznej wizyty, nasz

  firm odwiedzili rwnie niedawno

  studenci protetyki suchu Uniwersytetu

  Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziki

  temu spotkaniu mieli okazj pozna od

  kuchni dziay produkcji, logistyki, sprze-

  day, a take zapozna si z nowinkami

  technologicznymi w zakresie audiologii.

  Corocznie Siemens przygotowuje take

  warsztaty produktowe dotyczce najnowszej technologii dla studentw UAM oraz uczniw Szk Policealnych,

  profilu audiologicznego w Warszawie oraz w Krakowie.

  Wsplnie z pedagogami szk planujemy take przeprowadzenie akcji Nie zabijaj suchu skierowanej do

  uczniw, a majcej na celu uwiadomienie modziey zagroe zwizanych m.in. ze suchaniem gonej muzyki

  przez empetrjki.

  Jak wiadomo bowiem wrogiem nr 1 jest wszechobecny HAAS, poczenie trzech rnych czynnikw moe doprowadzi do upoledzenia suchu w wyniku suchania muzyki, s to przede wszystkim:

  czas suchania,

  blisko rda dwiku,

  natenie/gono muzyki.

  Podstawowa zasada gosi: zbyt dugie suchanie glonej muzyki powoduje naprenie mini w uchu we-

  wntrznym. Badania wykazuj, e 66% modych ludzi dowiadcza czstego uczucia dzwonienia bd gwizdania w uszach, co jest pierwsz oznak, e muzyka odtwarzana jest zbyt gono.

  Nie sysz, czy nie chc sysze? - Siemens bliej modziey