Biuletyn Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i ... Porozumienia nr 6...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Biuletyn Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i ... Porozumienia nr 6...

Biuletyn Oglnopolskiego Porozumienia Osb, Instytucji i

Organizacji Pomagajcych Ofiarom Przemocy

w Rodzinie Niebieska Linia

Nr 6 Grudzie 2009

Oglnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia na zlecenie Pastwowej Agencji Rozwizywania Problemw Alkoholowych

0 801 12-00-02 (patny pierwszy impuls)

Numer 6, Grudzie 2009 2

Spis treci

Nr Tytu Strona

1 Sowo wstpne 3

2 Rola zespow interdyscyplinarnych w przeciwdziaaniu

przemocy w rodzinie. Podsumowanie konkursu

Wanda Paszkiewicz

4

3 Wnioski z rozmw z czonkami Porozumienia Niebieska

Linia

6

4 Kazusy interwencji- podsumowanie

8

5 Statystyki Telefonu Oglnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w okresie od stycznia do listopada 2009

13

6 Statystyki interwencji Oglnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w okresie od stycznia do listopada 2009

15

Numer 6, Grudzie 2009 3

Szanowni Pastwo!

Przedstawiamy, ostatni w tym roku, numer Biuletynu, a w nim podsumowanie konkursu

dotyczcego zespow interdyscyplinarnych, ktre opracowaa Wanda Paszkiewicz. Piszemy te

ponownie o wynikach rozmw z czonkami Porozumienia Niebieska Linia na temat pomocy

osobom uwikanym w przemoc w rodzinie. Zestawiamy kazusy, ktre ukazay si na amach tego

Biuletynu od pocztku roku. Zamieszczamy rwnie statystyki Telefonu i interwencji Pogotowia

Niebieska Linia. Mamy nadziej, e zebrane informacje zaciekawi Pastwa i zachc do jeszcze

wikszych wysikw w pomaganiu klientom. Pragniemy rwnie podzikowa za coraz czciej

docierajce do nas informacje, e Biuletyn jest przez Pastwa czytany i lubiany. W Nowym Roku

yczymy Pastwu wielu sukcesw w pracy z rodzinami uwikanymi w przemoc oraz satysfakcji z

wykonywania, tych wanych spoecznie zada.

Jeeli kto z czytelnikw naszego Biuletynu nie jest jeszcze czonkiem Porozumienia

Niebieska Linia, a deklaruje ch przystpienia do Porozumienia moe to zrobi wypeniajc

ankiet zamieszczon na stronie www.niebieskalinia.info , w zakadce Porozumienie NL. Gorco

do tego zachcamy.

Serdecznie zapraszamy do zgaszania problemw i tematw wanych dla czonkw

Porozumienia Niebieska Linia piszc na adres niebieskalinia@niebieskalinia.info lub

telefonicznie (22 666-10-36 w godz. 7.45-15.45).

W imieniu Zespou Oglnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska

Linia

Ewelina Bazyluk

koordynator Porozumienia Niebieska Linia

Numer 6, Grudzie 2009 4

ROLA ZESPOW INTERDYSCYPLINARNYCH W PRZECIWDZIAANIU

PRZEMOCY W RODZINIE. PODSUMOWANIE KONKURSU

Trudno przeceni wag dziaania zespow interdyscyplinarnych w przeciwdziaaniu

przemocy w rodzinie. Od lat wiadomo, e przemoc w rodzinie jest zjawiskiem wieloaspektowym i

wieloporoblemowym, wymagajcym zaangaowania wielu osb i sub. W przygotowywanej

nowelizacji ustawy ds. przeciwdziaania przemocy w rodzinie gminne zespoy interdyscyplinarne

maj peni jedn z kluczowych rl w pracy z rodzinami dotknitymi przemoc.

Rozumiejc wag dziaa interdyscyplinarnych Oglnopolskie Pogotowie dla Ofiar

Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia oraz Pastwowa Agencja Rozwizywania Problemw

Alkoholowych ogosiy konkurs na prac opisujc dziaania ju prowadzone w tym zakresie przez

czonkw Porozumienia Niebieska Linia.

Na konkurs wpyny cztery prace i wszystkie zasuguj na uwag i wyrnienie. Swoje

dowiadczenia opisay zespoy dziaajce z inicjatywy:

1. Orodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w

Katowicach,

2. Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Dubiecku,

3. powiatu krotoszyskiego,

4. Zespou Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Wodzisawiu lskim,

Kada praca ilustruje inny aspekt dziaania zespow i opisuje z jakimi wyzwaniami musz

liczy si osoby prowadzce tego typu dziaania. Podawane s przykady dobrych praktyk, co

moe stanowi wzr i inspiracj dla realizatorw podobnych rozwiza i programw w Polsce.

Orodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach przedstawi rozwizania systemowe, ktre

w wyczerpujcy sposb cz dziaania pomocne w przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie. Autorzy

opisuj prace zespow interwencyjnych na poziomie strategicznym i operacyjnym. Przedstawiaj

ich cele, skad, zasady i sposoby dziaania. Mwi o efektach i dla peniejszej ich ilustracji

przedstawiaj opis przypadku, w ktrym zastosowano konkretne rozwizania we wsppracy sub.

Z opisu wynika, e w Katowicach rozwizania interdyscyplinarne s zawansowane, dobrze dziaaj

i mog stanowi modelowy przykad dla innych miast w Polsce.

Podobnie prezentowany jest zesp przy Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw

Alkoholowych w Dubiecku. Gmina Dubiecko od 2002 r. funkcjonuje w systemie sieci gmin

wiodcych i duych miast, realizujc bardzo skutecznie wszystkie zadania okrelone w ustawie o

wychowaniu w trzewoci i przeciwdziaaniu alkoholizmowi, ustawie o przeciwdziaaniu

narkomani, jak rwnie zadania wynikajce z ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie. W

prezentowanej pracy zostay graficznie przedstawione: system przeciwdziaania przemocy w

Numer 6, Grudzie 2009 5

oparciu o dziaajce w gminie instytucje oraz - jak ujli to autorzy - drogi dotarcia osoby stosujcej

przemoc do pomocy psychologicznej. Opisano gminny program przeciwdziaania przemocy w

rodzinie. Podano cele, zakres dziaa i skad zespou. Do pracy zosta rwnie doczony opis

przypadku ilustrujcy skuteczno przyjtych rozwiza.

Historia powstania zespou interdyscyplinarnego ds. przeciwdziaania przemocy rodzinie w

powiecie krotoszyskim siga lat 90-ych ubiegego wieku. W 1999 r. zawizano koalicj na rzecz

przeciwdziaania przemocy w rodzinach i powoano pierwszy zesp interdyscyplinarny. Zesp

funkcjonowa prawie rok, po czym cz uczestnikw wycofaa si z jego dziaalnoci. W 2000

roku powoano kolejn koalicj na rzecz przeciwdziaania przemocy, tym razem o bardziej

interdyscyplinarnym charakterze. Wsparciem dla pracy tego zespou byo i nadal pozostaje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Kolejnym elementem czcym instytucje pozostajce w

lokalnym systemie wsparcia jest Samorzdowa Elektroniczna Platforma Informacyjna, ktra

umoliwia podmiotom administracji samorzdowej bezpieczny i natychmiastowy dostp do

informacji. W pracy opisane zostay take liczne dziaania sprzyjajce czeniu kompetencji,

rodkw i moliwoci sub lokalnych, ze szczeglnym podkreleniem wsplnych dziaa

integrujcych poszczeglne instytucje oraz prace na rzecz konkretnych rodzin. Istotne w

podtrzymywaniu wizi zespoowej okazay si spotkania nieformalnie przy okazji niadania

wielkanocnego, dzielenia si opatkiem, Dnia Pracownika Socjalnego, czy spotkania

podsumowujce dany rok. Corocznie organizowane s przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Krotoszynie tematyczne imprezy dla wszystkich osb bdcych w systemie pomagania, np.:

Pomoc spoeczna na Dzikim Zachodzie, Pomoc spoeczna na poligonie, Pomoc spoeczna w wiecie

bajek, Pomoc spoeczna na morzu, Pomoc spoeczna w taborze cygaskim, Pomoc spoeczna na

Dalekim Wschodzie.

Praca pisemna prezentujca zesp interdyscyplinarny ds. przeciwdziaania przemocy w

rodzinie dziaajcy w ZSP nr 4 - Szkole Podstawowej nr 4 w Wodzisawiu lskim take zasuguje

na uwag. Poza podaniem celw pracy zespou, historii jego powstania, skadu i zasad dziaania, dla

peniejszej ilustracji dodano opis postpowania w konkretnym przypadku. Sprawa dotyczy dziecka,

ktremu udzielono skutecznej pomocy. Podane zostay krok po kroku podjte dziaania,

zastosowane metody i narzdzia, ktre przyczyniy si do poprawy sytuacji dziecka i caej rodziny.

Wszystkie prace s ilustrowane zdjciami, ktre prezentuj osoby uczestniczce w pracach

zespow oraz wane wydarzenia opisywane w pracach konkursowych.

Z wielk satysfakcj zapoznawalimy si z pracami zaprezentowanych zespow. Przyjte

rozwizania, pomysy i dziaania s rne, wszystkie jednak zostay oparte na zasobach danej

spoecznoci lokalnej, wykorzystuj obecne w niej potencjay i moliwoci. To te stanowi ich si,

Numer 6, Grudzie 2009 6

nadaje znaczenie, potwierdza zaangaowanie osb i instytucji w spraw pomocy osobom

krzywdzonym w rodzinie.

Wszystkie opisane dziaania potwierdzaj, e wsppraca sub i instytucji jest skutecznym

sposobem przeciwdziaania przemocy w rodzinie.

Inicjatorom i realizatorom pracy zespow skadamy wyrazy uznania i gratulujemy

innowacyjnego podejcia do sprawy przeciwdziaania przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o

przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie jest bowiem w toku, a Pastwo ju dziaacie w duchu

planowanych zmian. Wszyscy Pastwo moecie uznawa si wic za prekursorw promujcych

skuteczne dziaania na rzecz przeciwdziaania przemocy w rodzinie. Gratulujemy i dzikujemy.

Zainteresowanych zapoznaniem si z penym opisem prac konkursowych zapraszamy na

stron internetow Oglnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

www.niebieskalinia.info

Wanda Paszkiewicz Kierownik Pogotowia Niebieska Linia

WNIOSKI Z ROZMW Z CZONKAMI OGLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA

OSB, INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POMAGAJCYCH OFIAROM PRZEMOCY W

RODZINIE NIEBIESKA LINIA

Szanowni Pastwo, od pocztku roku Zesp Pogotowia N