BIULETYN INFORMACYJNY .Prof. Micha‚ Niezgodzi„ski – Oddzia‚...

download BIULETYN INFORMACYJNY .Prof. Micha‚ Niezgodzi„ski – Oddzia‚ ³dzki Prof. Micha‚ »ukowski

of 19

 • date post

  28-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BIULETYN INFORMACYJNY .Prof. Micha‚ Niezgodzi„ski – Oddzia‚...

JOURNAL OF THEORETICAL

AND APPLIED MECHANICS

49, 3, pp. 945-963, Warsaw 2011

B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y

P T M T S

Wycig z protokou z XXXIV Zjazdu Delegatw PTMTSHucisko, 17-19 marca 2011 r.1

Przybyych na XXXIV Zjazd PTMTS delegatw i Czonkw Honorowych po-wita przewodniczcy Zarzdu Gwnego prof. dr hab. Wiesaw Nagrko i poprosidelegatw o uczczenie minut ciszy pamici czonkw Towarzystwa zmarych w trak-cie kadencji.

Z szeregw naszego Towarzystwa odeszli:

Prof. Jan Osiecki Oddzia WarszawskiProf. Jerzy Mossakowski Oddzia WarszawskiProf. Marek Dietrich, Cz. Honorowy Oddzia WarszawskiProf. Wojciech K. Nowacki Oddzia WarszawskiDoc. Zdzisaw widerski Oddzia WarszawskiProf. Jan Oderfeld, Cz. Honorowy Oddzia WarszawskiProf. Stanisaw Dubiel Oddzia WarszawskiProf. Wojciech Szczepiski Oddzia WarszawskiProf. Andrzej Wilczyski Oddzia WarszawskiProf. Dagmara Tejszerska Oddzia GliwickiDr Grzegorz Duda Oddzia WrocawskiDoc. Leopold Kamiski Oddzia WrocawskiProf. Micha Niezgodziski Oddzia dzkiProf. Micha ukowski Oddzia dzki

* * * * *

Zgodnie z porzdkiem obrad i Regulaminem Zjazdu przewodniczcy ZG zapropo-nowa wybr wadz Zjazdu.

1Wycig z protokou ze Zjazdu zamieszczony jest rwnie na stronie internetowejPTMTS.

946 Biuletyn Informacyjny PTMTS

Wybr Przewodniczcego i Komisji ZjazduDelegaci w gosowaniu jawnym wybrali Przewodniczcego i PrezydiumZjazdu.

Przewodniczcym Zjazdu zosta Czonek Honorowy PTMTS Eugeniuszwitoski.

Do Prezydium Zjazdu weszli: wiceprzewodniczcy Zjazdu, Czonek Honoro-wy PTMTS Gwidon Szefer oraz sekretarze Zjazdu Bogdan Posiadaa i PiotrPrzybyowicz.

Wybr jednomylny

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna: Piotr Fedeliski (przewodniczcy),Irena Wagner, Tomasz Walczak.

Wybr jednomylny

Komisja Wyborcza: Krzysztof Jesionek (przewodniczcy), Jarosaw Grski,Sawomir Kciuk.

Wybr jednomylny

Komisja Uchwa i Wnioskw: Stanisaw Drobniak (przewodniczcy),Marek Gzik i Roman Starosta.

Wybr jednomylny

Stwierdzenie prawomocnoci XXXIV Zjazdu Delegatw PTMTSPrzewodniczcy Komisji Mandatowej stwierdzi:

Zjazd jest prawomocny; uprawnionych do gosowania 118 osb, obecnychna Zjedzie 91 (jeden delegat dojecha) czonkw, w tym 10 Czonkw Hono-rowych (z 24) i 81 delegatw (z 95) wybranych na Walnych Zgromadzeniachw Oddziaach.

Zgodnie z 24 Statutu PTMTS uchway Zjazdu Delegatw zapadaj zwykwikszoci gosw, przy obecnoci co najmniej poowy czonkw uprawnionychdo gosowania.

* * *

Przyjcie protokou z XXXIII Zjazdu DelegatwZjazd przyj jednomylnie protok z obrad XXXIII Zjazdu Delegatw.

* * *

Udzielenie absolutorium ustpujcemu ZarzdowiWystpienie przewodniczcego ZG

Przewodniczcy ZG PTMTS Wiesaw Nagrko podzikowa wszystkim czon-kom Zarzdu Gwnego za wspprac, a take przewodniczcym Oddziaw,ktrzy zakoczyli kadencj. S to: Jzef Drewniak Oddzia Bielsko-Bialski,Jerzy Goa Oddzia Bydgoski, Robert Jankowski Oddzia Gdaski, Jacek

Biuletyn Informacyjny PTMTS 947

Cielik Oddzia Krakowski, Jerzy Warmiski Oddzia Lubelski, KatarzynaKowal-Michalska Oddzia dzki, Lech Dietrich Oddzia Warszawski, MarekGawliski Oddzia Wrocawski, Antoni Matysiak Oddzia Zielonogrski. Po-dzikowania za pomoc skierowa take do Czonkw Honorowych Towarzystwai wyrazi zadowolenie, e s kolejni nominowani do tej godnoci.

Przewodniczcy wspomnia rwnie o II Kongresie Mechaniki Polskiej (sierpie2011), podkrelajc wysiek czonkw Oddziau Poznaskiego PTMTS przyorganizacji KMP oraz w staraniach o dofinansowanie tego przedsiwzicia przezMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego.

O szczegowe przedstawienie delegatom na Zjazd sprawozdania z dziaalno-ci PTMTS za okres XXXIV kadencji przewodniczcy ZG poprosi sekretarzageneralnego ZG Katarzyn Kowal-Michalsk.

Wszyscy delegaci otrzymali pisemne sprawozdanie ustpujcego Zarzdu.

Wystpienie sekretarza generalnego ZG

Czonkowie PTMTS liczy 959 czonkw, w tym 24 Czonkw Honorowych i 41zagranicznych.

Dziaalno organizacyjna odbyo si 7 zebra plenarnych i 6 prezydium Za-rzdu Gwnego oraz 136 zebra organizacyjnych w Oddziaach.

Dziaalno naukowa odbyo si 168 zebra naukowych w Oddziaach. Zor-ganizowano 21 konferencji, 10 seminariw, 1 sesj, 2 warsztaty naukowe orazrozstrzygnito 9 konkursw naukowych.

Wsppraca z zagranic Towarzystwo kontynuowao wspprac naukow zerodowiskami mechanikw z innych krajw. W ramach podpisanych umwutrzymywano wspprac z GAMM oraz Czeskim i Sowackim TowarzystwemMechaniki.

W rnych formach dziaalnoci naukowej, organizowanej przez PTMTS, udziawzio 128 goci zagranicznych z wielu krajw wiata.

Dziaalno wydawnicza Zarzd Gwny kontynuowa wydawanie kwartalni-ka Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Starania o wpisanie JTAMna Thomson Reuters Master Journal List (tzw. lista filadelfijska) zakoczonezostay sukcesem w maju 2008 roku kwartalnik zosta wpisany na t list;za 2009 rok IF=0.179. Wydano 8 zeszytw JTAM o cznej objtoci 154,75arkuszy wydawniczych oraz cznie 291,00 arkuszy drukarskich materiaw kon-ferencyjnych i pokonferencyjnych.

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z dziaalnoci finansowej Towarzystwa, obejmujce okres od1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., a dostarczone delegatom przed Zjaz-dem, omwi skarbnik ZG PTMTS Lech Dietrich. Stwierdzi, e skadki czon-kowskie stanowi tylko niewielk cz wpyww: zasadnicza cz to wpywyz konferencji i dotacji MNiSW. W konkluzji podkreli, e bilans mijajcej ka-dencji jest bardzo dobry.

948 Biuletyn Informacyjny PTMTS

Sprawozdanie Gwnej Komisji Rewizyjnej

Przewodniczcy GKR Janusz Lipiski odczyta protok z posiedzenia GwnejKomisji Rewizyjnej podsumowujcej dziaalno Towarzystwaw XXXIV kaden-cji i wyraajc uznanie za dziaalno Zarzdu, przedstawi wniosek o udzie-lenie absolutorium ustpujcemu Zarzdowi.

Dyskusja

W dyskusji nad sprawozdaniami udzia wzili:

Zbigniew Kczkowski wyrazi zadowolenie ze stanu finansw Towarzystwai podzikowa wszystkim, ktrzy przeznaczyli 1% swoich podatkw na jegodziaalno.

Jzef Wojnarowski podkreli wysoki wzrost aktywnoci Zarzdu Gwnego.

Grzegorz Jemielita zaproponowa podniesienie wynagrodze pracownikwbiura ZG PTMTS.

Przyjcie sprawozda

Przystpiono do gosowania nad przyjciem sprawozdania z dziaalnociPTMTS oraz sprawozdania finansowego.

Zebrani w gosowaniu jawnym jednomylnie przyjli sprawozdania.

Udzielenie absolutorium

Po dyskusji, na podstawie przedstawionych sprawozda ZG, zebrani w goso-waniu jawnym jednomylnie udzielili absolutorium ustpujcemu Za-rzdowi.

Przewodniczcy Zjazdu zoy gratulacje przewodniczcemu WiesawowiNagrko i Zarzdowi Gwnemu.

* * * * *

Wybory przewodniczcego Zarzdu Gwnego PTMTSW imieniu ustpujcego Zarzdu Gwnego zgoszono kandydatur ArkadiuszaMyka na przewodniczcego ZG PTMTS. Kandydat wyrazi zgod. Innychkandydatur nie zgoszono.

Wycig z protokou Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

oddano gosw 89gosw wanych 88gosw za wyborem 77gosw przeciwnych 11

Przewodniczcym Zarzdu Gwnego PTMTS na XXXIV kadencjwybrany zosta Arkadiusz Myk.

* * *

Biuletyn Informacyjny PTMTS 949

Wybory Zarzdu Gwnego PTMTS Zarzd przedstawi propozycj, aby wy-bra 9 czonkw Zarzdu i 2 zastpcw czonkw. W gosowaniu jawnym jed-nomylnie przyjto t propozycj.Komisja Wyborcza przedstawia kandydatw na czonkw ZG PTMTS:1. Janusz Badur O. Gdaski2. Ryszard Dzicielak O. Poznaski3. Marek Gzik O. Gliwicki4. Pawe Kosowski O. Gdaski5. Piotr Konderla O. Wrocawski6. Katarzyna Kowal-Michalska O. dzki7. Zbigniew Kowalewski O. Warszawski8. Wodzimierz Kurnik O. Warszawski9. Krzysztof Magnucki O. Poznaski10. Wiesaw Nagrko O. Warszawski11. Ryszard Parkitny O. Czstochowski12. Ryszard Pcherski O. Krakowski13. Czesaw Szymczak O. Gdaski14. Andrzej Tylikowski O. Warszawski

Wycig z protokou Komisji Mandatowo-Skrutacyjnejoddano gosw 90gosw wanych 88gosw niewanych 2

Czonkami Zarzdu Gwnego na XXXV kadencj wybrani zostali:Pawe Kosowski Wiesaw NagrkoPiotr Konderla Ryszard ParkitnyKatarzyna Kowal-Michalska Ryszard PcherskiZbigniew Kowalewski Andrzej TylikowskiWodzimierz Kurnik

Wycig z protokou Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej I turaoddano gosw 90gosw wanych 88gosw niewanych 2

Zastpc czonka Zarzdu Gwnego na XXXV kadencj wybranyzosta:Krzysztof Magnucki

Wycig z protokou Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej II turaoddano gosw 88gosw wanych 88gosw niewanych 0

Zastpc czonka Zarzdu Gwnego na XXXV kadencj wybranyzosta:Ryszard Dzicielak

950 Biuletyn Informacyjny PTMTS

Wybory przewodniczcego Gwnej Komisji RewizyjnejKomisja Wyborcza przedstawia jedn kandydatur docenta JanuszaLipiskiego. Kandydat wyrazi zgod. Innych kandydatur nie zgoszono.

Wycig z protoku Komisji Mandatowo-Skrutacyjnejoddano gosw 85gosw wanych 82gosw niewanych 3gosw za 82

Przewodniczcym Gwnej Komisji Rewizyjnej na XXXV kadencjzosta Janusz Lipiski.

Wybory Gwnej Komisji RewizyjnejKomisja Wyborcza przedstawia kandydatw do GKR:1. Jacek Chrcielewski O. Gdaski2. Grzegorz Jemielita O. Warszawski3. Antoni John O. Gliwicki4. Bogdan Posiadaa O. Czstochowski5. Monika Wgrowska O. Warszawski

Wycig z protoku Komisji Mandatowo-Skrutacyjnejoddano gosw 85gosw wanych 83gosw niewanych 2

Czonkami Gwnej Komisji Rewizyjnej na XXXV kadencj zostali:Jacek ChrcielewskiGrzegorz JemielitaMonika Wgrowska

W gosowaniu jawnym ustalono, e jednorazowo w XXXV kaden-cji zastpcw czonkw Gwnej Komisji Rewizyjnej nie bdzie.

* * * * *

Nadanie godnoci Czonka Honorowego PTMTSZarzd Gwny PTMTS przedstawi kandydatury w oparciu o wnioski Od-dziaw zatwierdzone przez zebranie plenarne ZG o nadanie godnoci CzonkaHonorowego Towarzystwa. S to:prof. Jzef Szala (Oddzia Bydgoski)prof. Edmund Wittbrodt (Oddzia Gdaski)pr