Beton komórkowy H+H - Katalog produktów TLMA 2009

download Beton komórkowy H+H - Katalog produktów TLMA 2009

of 11

Embed Size (px)

description

Więcej na www.luskar.pl

Transcript of Beton komórkowy H+H - Katalog produktów TLMA 2009

  • 1. BUDUJ Z H+H POLSKA Katalog asortymentw TLMA

2. Elementy te mog by wykorzystane do cian prze- znaczonych do ochrony ogniowej, izolacji cieplnej, izolacji akustycznej oraz do budowy kominw (oprcz kanaw dy- mowych). Norma podaje maksymalne wymiary elementw murowych: dugo 1500, wysoko 1000, szeroko 600 (wymiary w milimetrach) oraz dopuszczalne odchyki wymiarw dla elementw o ksztatach regularnych w zale- noci od tego, jak bd czone: zaprawami zwykymi lub lekkimi czy zaprawami do cienkich spoin. Norma ujmuje rwnie: waciwoci cieplne, trwao (okrelan przez odporno na zamraanie i rozmraanie), ruch wilgoci (rozumiany jako skurcz), przepuszczalno pary wodnej, absorpcj wody, reakcj na ogie, wytrzyma- o na ciskanie i przyczepno przy zginaniu poczenia elementu murowego z zapraw. W normie przyjmuje si l i II kategori, produkcji ele- mentw murowych, a tym samym wynikajce z tego konsekwencje przy projektowaniu i wykonywaniu kons- trukcji murowych. GSTO Norma PN-EN 771-4:2004 wprowadza okrelenie klasy Beton komrkowy produkowany przez firm H+H Polskagstoci betonu komrkowego i podaje, e gsto (w sta- jest materiaem zapewniajcym bardzo dug trwao,nie suchym) elementw z betonu komrkowego zazwyczaj33 a dom z betonu komrkowego to rozwizania dla pokole.zawiera si w zakresie 300-1000 kg/m co 50 kg/m .Beton komrkowy H+H to najzdrowszy i ekologicznyH+H Polska w swojej ofercie posiada odmiany 400, 500 materia do budowy domu. Do produkcji betonu komr- i 600, odmiana 700 produkowana jest na zamwienie. kowego firma H+H wykorzystuje wycznie naturalne suro- Dla odmian tych obowizuj przedziay gstoci wce mineralne: wapno, piasek, cement, wod. objtociowej i odpowiadajce im marki. Niska gsto, a tym samym ciar betonu komrkowego Naturalne surowce, uywane do produkcji betonu komr- to rwnie niewielki ciar konstrukcji. 1 m ciany z be- 2kowego powoduj, e posiada on znakomite waciwoci tonu komrkowego H+H gruboci 24 cm way od 130 do termoizolacyjne, co oznacza, e beton komrkowy jest naj- 180 kg. Oznacza to wygodny transport elementw na bu- cieplejszym i najpowszechniej stosowanym materiaem dow, atwe murowanie, oraz mniejszy ciar ciany. budowlanym. Podwyszaniu gstoci objtociowej towarzyszy zwykle ciany z betonu komrkowego s trwae i odporne nawzrost wytrzymaoci. Natomiast im gsto objtociowa dziaanie czynnikw atmosferycznych, a wykonane budyn-mniejsza tym izolacyjno cieplna jest wiksza (materia ki wymagaj niewielkich nakadw finansowych przy jest cieplejszy). ewentualnych naprawach bd renowacjach.2 Beton komrkowy firmy H+H produkowany jest na pod-Gsto Ciar 1 m stawie zharmonizowanej z Dyrektyw 89/106/EWG normy Beton komrkowy H+H odmiany 400 Ok. 130 kg 400 gr. 240 mm PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmian PN-EN 771- Beton komrkowy H+H odmiany 500 Ok.161 kg 4/A1:2005. Norma ta uwzgldnia oglne zasady500 gr. 240 mm Eurokodu 6 dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcjiBeton komrkowy H+H odmiany600 Ok.175 kg murowych. W normie okrelono wymagania dotyczce 600 gr. 240 mm waciwoci uytkowych elementw murowych do rnego Cega ceramiczna gr.250 mm P+W 800 Ok. 210 kgrodzaju zastosowa jako elementy none i nienone cianCega silikatowa gr. 240 mm 1400 Ok. 331 kgPustak ceramiczny U 220800 Ok. 220 kg budynkw. 2 3. IZOLACYJNO CIEPLNA Beton komrkowy jest jedynym jednorodnym materiaem, Beton komrkowy H+H posiada najniszy wspczynnik z ktrego mona wykonywa elementy none budynku przy przewodzenia ciepa oraz charakteryzuje si najlepszzachowaniu bardzo dobrych parametrw izolacyjnoci izolacyjnoci ciepln spord materiaw konstru- cieplnej. A wszystko to dziki obecnoci niezliczonej ilo- kcyjnych stosowanych do wznoszenia cian zewntrznych. ci mikroporw wypenionych powietrzem wystpujcychw betonie komrkowym. Beton komrkowy jest materiaem izolacyjno-konstrukcyj- nym, w zwizku z czym ciany zewntrzne z betonu komr-Zamknite powietrze jest wspaniaym izolatorem (lep- kowego s wystarczajco cikie, e nie ulegaj przegrze-szym moe by tylko prnia). Jednorodn izolacyjno waniu w okresie letnim, a zarazem przewodno cieplnaciepln cian gwarantuje rwnie dua dokadno materiau jest na tyle niska, e ciany bez problemu spe- wymiarowa betonu komrkowego H+H. Mury z betonu niaj wymagania ochrony cieplnej budynkw przy grubo-komrkowego H+H charakteryzuj si rwnie du ciach powyej 36 cm.bezwadnoci ciepln.W myl nowych przepisw wartoci wspczynnika de- klarowane s przez producenta na podstawie bada akre- dytowanego laboratorium lub przyjmowane na podstawie wartoci tabelarycznych. Beton komrkowy jest jedynym pewnym materiaem budowlanym z ktrego mona wykona cian jednowar- stwow. Zalet zewntrznych cian jednowarstwowych KlasaWspczynnik przewodzenia ciepa jest ich wystarczajca izolacyjno cieplna, bez potrzebydla betonu komrkowego H+Hgstoci dodatkowego ocieplania, przy spenieniu wytrzymaoci deklarowany [W/mK]obliczeniowy [W/mK] konstrukcji, bezpieczestwa poarowego i ochrony przed haasem. 400 0,105 0,120 ciany jednowarstwowe s wic szczeglnie zalecane dla500 0,120 0,140 budownictwa jedno i wielorodzinnego. Przy cianie jedno- warstwowej gruboci 360 mm gstoci 500, w zalenoci600 0,140 0,160 od zakadu produkcyjnego wspczynnik przenikania2 ciepa U wynosi od 0,34 do 0,38 W/(m K), a dla odmiany 700 0,160 0,190 400 wspczynnik przenikania ciepa U jest niszy ni2 0,3 W/(m K). 3 4. DUA POJEMNO CIEPLNAIzolacyjno akustyczn elementw ciennych okrela si Proces przekazywania ciepa z jednej strony ciany na dru-jednoliczbowym wskanikiem oceny, ktry uwzgldnia za- g jest wic bardzo powolny, czterokrotnie duszy ni wrwno charakterystyk izolacyjnoci akustycznej waci- tradycyjnych materiaach izolacyjnych. Zapewnia to wyso-wej danego rozwizania w funkcji czstotliwoci, jak i ro- ki komfort cieplny pomieszcze: zim jest ciepo, latem dzaj haasu od ktrego ma chroni pomieszczenie ciana chodno. wznoszona z tych elementw. W pomieszczeniach z betonu komrkowego wystpuj Dlatego rne s wskaniki, za pomoc ktrych okrela si optymalne warunki cieplno-wilgotnociowe; nie jest ani za izolacyjno cian wewntrznych i zewntrznych. sucho ani za wilgotno. Przyjto, e izolacyjno akustyczn elementw przezna- IZOLACYJNO AKUSTYCZNA czonych do wznoszenia cian wewntrznych ocenia si Waciwoci izolacyjne cian z betonu komrkowego w stosunku do widma haasu bytowego (np. rozmowy, gra- zalene s od ich gruboci, klasy gstoci oraz czciowo jce radio, telewizor, zabawy dzieci). Wskanik ten od rodzaju technologii wznoszonej ciany. Podane dane soznacza si symbolem RA1. wartociami urednionymi wyznaczonymi z prawa masyIzolacyjno akustyczn cian zewntrznych ocenia si dla betonu komrkowego okrelonego na podstawie bada w stosunku do widma haasu zewntrznego pochodzcego laboratoryjnych przeprowadzonych przez Zakad Akustyki od komunikacji drogowej w miecie. Wskanik ten ozna- ITB, przy technologii czenia elementw zapraw do cza si RA2. Wymagana izolacyjno akustyczna czci cienkich spoin. penych cian z oknami dotyczy cian w pokojach. Uciliwe dwiki mog powodowa stres, irytacj, brak Beton komrkowy H+H spenia wymagania akustyczne koncentracji. ciany z betonu komrkowego zapewniaj wysoki poziom ochrony przed haasem. Dziki temu ciany cian zewntrznych i wewntrznych stawiane w budo- zapewniaj spokojne, komfortowe mieszkanie oraz pewne wnictwie jedno i wielorodzinnym, a take w obiektach zabezpieczenie przed uciliwymi dwikami pocho- przemysowych i uytecznoci publicznej. dzcymi zarwno spoza, jak i z wewntrz budynku.Odmiana Warto wskanika RA1R, RA2R w dB w zalenoci od gruboci ciany w mm betonu RA1R (ciany wewntrzne)RA2R (ciany zewntrzne)Grubo elementu w mm60120180240 300 360 60120 180240 300360 400- 34 38 414446 - 333538 4042500 31 36 41 44464830 343740 4345600 33 38 43 46485032 353942 4547700 35 40 44 48505133 364144 4648 4 5. ODPORNO OGNIOWA Kryteria E oraz I dotycz elementw oddzielajcych, Beton komrkowy H+H jest materiaem niepalnym o naj-takich jak ciany i stropy. wyszej klasie odpornoci ogniowej, zabezpieczajcejIndeks liczbowy oznacza czas (minimalny) w minutach przed rozprzestrzenianiem si ognia. Odporno ogniowzachowania wasnoci uytkowej i moe przyjmowa dla cian nonych, osonowych i dziaowych okrela si wg nastpujce wartoci: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, kryteriw: nono R, izolacyjnoci I oraz szczelnoci240, 360. poarowej E.Ilustruje to nastpujcy przykad: element budowlany zachowujcy nono w cigu 155 min, szczelno w ci- gu 80 min oraz izolacyjno w cigu 42 min klasyfikuje si jako R 120/RE 60/REI 30. ciany z betonu komrkowego typu wypeniajcego tzn. ciany nie przenoszce innych obcie poza ciarem wasnym maj ju przy stosunkowo maej gruboci (120 mm) odporno ogniow 120 minut. W tabeli podano klasyfikacj cian z betonu komrko- wego H+H, ktra dotyczy cian nieotynkowanych i otynko- wanych. W kolumnie odpowiadajcej poziomowi obci- Wg normy europejskiej beton komrkowy H+H klasy-enia 0 podano klasyfikacj dla cian osonowych fikowany jest w Euroklasie A1, co oznacza, e jest to ma- i dziaowych (nieobcionych). teria o najwyszej klasie odpornoci ogniowej wrd ma-W pozostaych trzech kolumnach podano klasyfikacj dla teriaw budowlanych. Odporno ogniow - okrela si zecian nonych w zalenoci od poziomu obcienia, wzgldu na trzy podstawowe kryteria: nonoci R, izolacyj-okrelonego jako stosunek obcie projektowych do noci I, szczelnoci poarowej E .nonoci elementu. Klasa odpornoci ogniowej cian przy poziomie obcienia okrelanego jako stosunek Gruboobcie obliczeniowych do nonoci obliczeniowej ciany[mm]00,20,61,0120 EI 120 ---180 EI 240REI 240 REI 240REI 120240 EI 240REI 240 REI 240REI 240300 EI 240REI 240 REI 240REI 240360 EI 240REI 240 REI 240REI 240420 EI 240REI 240 REI 240REI 240 5 6. WYTRZYMAO NA CISKANIE Im mniejsze podciganie kapilarne, tym materia jest Zalena jest, od gstoci objtociowej oraz od stopnia w stanie przyj mniej wilgoci. Podciganie kapilarne be- zawilgocenia materiau. W zalenoci od wytrzymaoci natonu komrkowego jest, jak na materia porowaty bardzo ciskanie produkowane s betony komrkowe rnych klasniskie, nawet nisze ni np. dla ceramiki lub silikatw. wytrzymaoci. Najnisza deklarowana przez producenta Badania budynkw z