Badania Agencji SpołEm

download Badania Agencji SpołEm

of 24

 • date post

  21-Oct-2014
 • Category

  Technology

 • view

  3.406
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Badania Agencji SpołEm

Stro

na1

Badania Agencji Spoem - Spis treci Str. Tytu

1. Badania Agencji Spoem - Spis treci

2.

3.

4.

7.

Virtual Settlements Map VSM Mapa Wirtualnych Osad

I. Czym jest VSM?

II. Metody wyszukiwania osad

III. Podzia osad

IV. Metody i etapy klasyfikacji osad do kategorii 1-5

V. Raport VSM

VI. Opisy osad w raporcie VSM

VII. Korzyci i zastosowania

9.

11.

15.

Analiza Pl Semantycznych

I. Czym jest pole semantyczne? Na czym polega analiza?

II. Zaoenia Badania

III. Metodologia i etapy analizy

IV. Raport z analizy czci (przykady z analizy)

V. Korzyci i zastosowania

17.

19.

Trendsetterhunter

I. Kim jest Trendsetter? Czym jest Trendsetterhunter?

II. Etapy pracy i raport

III. Korzyci

20.

22.

24.

Netnografia Wirtualna Etnografia

I. Czym jest Netnografia?

II. Zastosowania Netnografii

III. Netnografia rda danych

IV. Techniki badawcze wykorzystywane przez Netnografi

V. Przykady wykorzystania technik Netnografii

VI. Ograniczenia i moliwoci Netnografii

Stro

na2

Virtual Settlements Map VSM Mapa Wirtualnych Osad

I. Czym jest VSM?

Wirtualn osad nazywamy serwis internetowy, w ktrym Internauci mog si ze sob komunikowad, np.: forum, blog, serwis spoecznociowy, tematyczny, umieszczad swj kontent, np.: wpisy, zdjcia, filmy. Treci umieszczone przez uytkownikw s gromadzone, magazynowane i dostpne z zewntrz przez duszy czas.

Mapa Wirtualnych Osad (Virtual Settlements Map, VSM) to uporzdkowana lista, baza tych serwisw wraz z ich opisami, pokazujca obecnod okrelonego tematu VSM w Internecie.

Tematem VSM moe byd np.: marka, produkt.

Sowo, lub fraza kluczowa to nazwa marki, produktu w rnych wersjach (np. z typowymi bdami) uywane w wyszukiwaniu, przy tworzeniu VSM.

Opcjonalnie wyszukiwane s take najwaniejsze miejsca, gdzie temat VSM moe i powinien si pojawid z marketingowego punktu widzenia, tj.: najwiksze spoecznoci tematycznie z nim zwizane (np. sportowe, dla marki odziey sportowej), wirtualne osady grupy docelowej (np.: fanw marki, potencjalnych konsumentw).

II. Metody wyszukiwania osad Wyszukiwanie sw i fraz kluczowych prowadzone jest za pomoc kilku narzdzi w celu weryfikacji i optymalizacji wynikw. Uywane s:

dedykowane narzdzia (crawlery)

narzdzia dostpne na rynku (Newspoint, Newspoint UGC)

oglnodostpne wyszukiwarki (Google)

oglnodostpne wasne wyszukiwarki serwisw

III. Podzia osad Wyszukane serwisy gdzie wystpuje temat VSM, oraz dodatkowo miejsca zwizane z tematem, s dzielone na 5 kategorii wg. wanoci:

1. Kluczowe to do 20 najwaniejszych spoecznoci internetowych rekomendowanych jako podstawowe miejsca dziaao marketingowych. Wybierane s na koocu analizy spord wszystkich wyszukanych.

2. Oglne to wyselekcjonowane, najwiksze:

portale oglne (Onet, Gazeta, WP...),

portale spoecznociowe (Nasza-klasa, Facebook, Goldenline )

multimedialne (YouTube, Wrzuta )

serwisy mikroblogowe (Twitter, Blip )

i inne (Wikipedia).

Stro

na3

S analizowane oddzielnie ze wzgldu na wielkod spoecznoci gromadzcych si w ich dziaach i serwisach tematycznych, rnorodnod tematyczn i zasig. Posiadaj wasne funkcjonalne wyszukiwarki.

3. Wane to do 50 stron tematycznych, spoecznoci, for o wzgldnie duej iloci uytkownikw i

treci zwizanych z tematem.

4. Wzmianki i przypadkowe wystpienia to kategoria stron czasem luno zwizanych z tematem VSM, na ktrych treci zwizany z tematem VSM wystpi w mniejszej iloci.

5. Wzmianki i przypadkowe wystpienia potencjalne - to kategoria stron gdzie sowa kluczowe

pojawiaj si, jest moliwod tworzenia si spoecznoci wok nich, np.: komentowania, ale brak komentarzy (np. sklepy internetowe, porwnywarki cen).

IV. Metody i etapy klasyfikacji osad do kategorii 1-5 W klasyfikacji do kategorii 1-5 wykorzystywane s metody ilociowe i jakociowe. Najwaniejsze kryteria: Ilociowe:

Merytoryczne - ilod merytorycznych wypowiedzi zwizanych z tematem VSM w serwisie (np.: wtki i posty na forum dotyczce tematu)

Statystyczne - statystyki serwisw (Real users, odsony, zarejestrowani uytkownicy) Jakociowe:

Tematyczne - zgodnod tematyki serwisu z tematem VSM

Grupy docelowej - stopieo przynalenoci spoecznoci serwisu do grupy docelowej

Marketingowe - przyjaznod serwisu dla dziaao marketingowych Ostateczna decyzja o kwalifikacji danej osady jest jednak uznaniowa. Zaley od wyboru, ktre kryterium jest waniejsze w danym przypadku:

Kryteria ilociowe zazwyczaj stosowane s jako rozstrzygajce w przypadku duych iloci osad o podobnych cechach jakociowych.

Kryterium marketingowe ma najwiksze znaczenie w wyborze serwisw kategorii 1 rekomendowanych jako najwaniejsze dla dziaao Social Media Marketingu

Kryteria grupy docelowej i tematyczne czsto maj znaczenie decydujce, np.: serwis tematycznie mocno zwizany z tematem VSM, skupiajcy grup docelow marki - tematu VSM, moe zostad zakwalifikowany do wyszej kategorii ni serwis bardziej oglny z kilka razy wiksz iloci Real users i zarejestrowanych uytkownikw.

Klasyfikacja przebiega w kilku etapach.

Osady gdzie wystpuje temat VSM klasyfikowane s jako kategorie 3, 4 i 5 (wane i mniej wane).

Do listy doczone s osady kategorii 2 (oglne), w ktrych znajduje si kontent zwizany z tematem VSM.

Spord osad kategorii 2 (oglne) i 3 (wane) wybierane s serwisy kategorii 1 (kluczowe). W opcji rozbudowanego VSM (z osadami gdzie temat VSM moe i powinien si pojawid z marketingowego punktu widzenia)

Stro

na4

Do listy doczone s tego typu strony zakwalifikowane do kategorii 3 (wane) i strony kategorii 2 (oglne), w ktrych brak kontentu zwizanego z gwnym tematem VSM

Niektre z tych stron rwnie mog byd zakwalifikowane do kategorii 1 (kluczowe).

V. Raport VSM Raport VSM ma form prezentacji ppt. Posiada nastpujc budow (wg spisu treci standardowego raportu):

1. Wstp 1. Metodologia 2. Sowa kluczowe

2. Analiza 1. Socjodemografia oglna 2. Kategoria 1 (1 slajd - lista z danymi Real Users i Odsony) 3. Kategoria 2 4. Kategoria 3 5. Kategoria 4 6. Kategoria 5

3. Podsumowanie 1. Wnioski 2. Rekomendacje

We Wstpie, w czciach:

Metodologia - okrelony jest temat VSM i opisane oglnie kryteria podziau osad.

Sowa kluczowe umieszczona jest lista sw i/lub fraz kluczowych, a w przypadku rozbudowanego VSM take tematyka wyszukanych stron, ktrych nie pojawia si temat VSM (sowa i frazy kluczowe)

Analiza skada si z czci:

Socjodemografia oglna - to podstawowe dane demograficzne dla polskiego Internetu umieszczone w VSM dla celw porwnawczych (w opisie stron kluczowych rwnie znajduj si ich statystyki demograficzne)

Opisy osad - w kolejnoci od 1 do 5 kategorii Podsumowanie zawiera:

Wnioski - dotyczce iloci i charakteru (typ, tematyka) kontentu zwizanego z tematem VSM, typw znalezionych serwisw i ewentualnie miejsc, w ktrych brak kontentu zwizanego z gwnym tematem VSM, a moe i powinien si pojawid z marketingowego punktu widzenia.

Rekomendacje oglne rekomendacje dotyczce Social Media Marketingu, podstawowe kierunki ewentualnych strategii dziaao w Internecie.

VI. Opisy osad w raporcie VSM Osady poszczeglnych kategorii opisywane s w rny sposb:

Stro

na5

1. Kluczowe (Kat. 1) Ich opis jest dokadniejszy ni w przypadku innych kategorii i zawiera:

Na pocztku listy tabel z dostpnymi danymi statystycznymi (Real users, Odsony) (1 slajd)

Opis serwisu z wyszczeglnieniem dziaw gdzie wystpuj sowa i/lub frazy kluczowe), i/lub zwizanych z tematem VSM i iloci kontentu (wpisw, profili) (1 slajd)

Stro

na6

Socjodemografia osady (1 slajd)

Struktura osady i wystpienia tematu VSM w oryginalnych przykadach z jej witryn (do 10 slajdw)

Stro

na7

2. Oglne i Wane (Kat. 2 i 3) ich opis zawiera:

Opis serwisu z wyszczeglnieniem dziaw gdzie wystpuj sowa i/lub frazy kluczowe), i/lub zwizanych z tematem VSM i iloci tych treci (wpisw, profili) (1 slajd)

Wystpienia tematu VSM w oryginalnych przykadach z witryn (do 2 slajdw) (podobnie opis serwisu i przykady wystpieo w kat. 1)

3. Wzmianki i przypadkowe wystpienia, oraz wzmianki i przypadkowe wystpienia potencjalne (Kat. 4 i 5) opisane s w tabelach z podziaem na typy (blogi, sklepy, inne). Kada pozycja zawiera nazw/domen i link do wystpienia tematu VSM.

VII. Korzyci i zastosowania

VSM to baza serwisw internetowych, w ktrych temat (marka, produkt) jest, lub powinien byd obecny z marketingowego punktu widzenia. Jest to podstawowa wiedza dla firmy, dla ktrej Internet jest wanym medium, elementem media planw, rdem informacji marketingowych i miejscem interakcji z konsumentami. Korzyci i zastosowania mona podzielid na:

I. Bezporednie

Firma moe wykorzystad VSM we wasnym zakresie, uyd jej do wczeniej wyznaczonych celw.

Ewaluacja Internauci wymieniaj si informacjami nt. produktu, jego dystrybucji, serwisu i promocji. Wiedza o tym gdzie to robi, o najsilniejszych spoecznociach konsumenckich w Internecie, jest niezbdna do zebrania ich opinii i ich wykorzystania w ewaluacji.

Stro

na8

Monitorowanie Internetu

Moliwod atwego monitorowania ograniczonej ilod serwisw, bez potrzeby uywania wyszuki