ANALIZA WYBRANYCH ASPEKT“W TURYSTYKI SPA. 110 Poj™cia spa i wellness we...

download ANALIZA WYBRANYCH ASPEKT“W TURYSTYKI SPA. 110 Poj™cia spa i wellness we wsp³‚czesnej turystyce

of 12

 • date post

  01-Mar-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ANALIZA WYBRANYCH ASPEKT“W TURYSTYKI SPA. 110 Poj™cia spa i wellness we...

109

Supskie Prace Geograf iczne 9 2012

Krzysztof Parzych Akademia Pomorska Supsk

ANALIZA WYBRANYCH ASPEKTW TURYSTYKI SPA. STUDIUM PRZYPADKU HOTELU SPA

DOLINA CHARLOTTY RESORT & SPA

THE ANALYSIS OF THE SELECTED ASPECTS OF SPA TOURISM. THE EXAMPLE OF SPA

HOTEL DOLINA CHARLOTTY RESORT & SPA

Zarys treci: Celem artykuu bya analiza wybranych elementw charakteryzujcych turystyk ty-pu spa. Jako studium przypadku wybrano Hotel Spa Dolina Charlotty Resort & SPA. Na pod-stawie danych uzyskanych w tym obiekcie dokonano analizy produktowej, charakteru usug spa, a take wybranych cech charakteryzujcych turystw korzystajcych z oferty usug tego hotelu.

Sowa kluczowe: ruch turystyczny, Dolina Charlotty, hotel spa Key words: tourism, Dolina Charlotty, spa resort

Wstp

Turystyka uzdrowiskowa jest jedn z najstarszych form ruchu turystycznego.

Wspczenie w podziaach form ruchu turystycznego coraz czciej pojawia si termin turystyka zdrowotna ze wzgldu na to, e obok tradycyjnej turystyki uzdro-wiskowej wielk popularnoci ciesz si obiekty typu wellness i spa (Kurek 2007). Rozwj turystyki wellness i spa postpuje bardzo dynamicznie. Dzieje si tak z r-nych przyczyn. Obok wzrostu redniej stopy yciowej ludnoci z pewnoci wpywa na to ma wzrost wiadomoci spoecznej, wiksza dbao o zdrowie, dobre samo-poczucie oraz tak zwany kult modoci. Nowe formy turystyki: wellness i spa od-powiadaj tym potrzebom, proponujc innowacyjny produkt uzdrowiskowy. Ich roz-wj wie si rwnie ze wzrostem intensywnoci ycia, czego efektem jest stres, zmczenie psychofizyczne oraz syndrom wypalenia zawodowego (burnt out synn-drom). Pobyty w obiektach typu wellness i spa z zaoenia s zwizane z regenera-cj si psychofizycznych oraz odzyskaniem si witalnych organizmu. Wedug Ame-rykanina Halberta Dunna z biegiem czasu atrakcyjny wygld i dobra kondycja fi-zyczna stay si synonimem sukcesu (Leniak 2012).

110

Pojcia spa i wellness we wspczesnej turystyce zdrowotnej s traktowane cz-sto nierozcznie, chocia warto podkreli ich odrbno znaczeniow. Wedug Eu-ropejskiego Kongresu Uzdrowisk spa to rdo wd mineralnych, miejsce bd miejscowo, gdzie takie rdo zostao znalezione. Ponadto przyjmuje si, e okre-lenie spa pochodzi od nazwy belgijskiego miasteczka Spa pooonego niedaleko Liege w Belgii, gdzie znajduj si rda wd mineralnych. Czsto te termin spa tumaczy si jako skrt od aciskiego sanus per aquam, czyli zdrowie dziki wa-ciwociom leczniczym wody.

Wedug ISPA (International Spa Association) (za Leniak 2012) mona wyrni nastpujce typy spa:

Day spa orodek dostpny w cigu dnia z ofert oglnych zabiegw pielg-nacyjnych i relaksacyjnych;

Destination spa obiekty znajdujce si w miejscowociach o wyjtkowych walorach turystycznych, przeprowadzajce zabiegi pielgnacyjne i relaksa-cyjne;

Resort spa hotele wyposaone w urzdzenia spa i oferujce usugi spa w szero-kim zakresie;

Medical spa obiekty wymagajce nadzoru lekarzy wyspecjalizowanych w r-nego typu zabiegach medycznych; w obiektach takich wykonywane s take typowe zabiegi spa;

Mineral Springs spa obiekt wykorzystujcy w hydroterapii naturalne, termal-ne rda bd wod morsk;

Club spa typ obiektu, ktry oferuje zabiegi poprawiajce ogln kondycj fi-zyczn, funkcjonuje w klubach fitness;

Cruise Ship spa statek wycieczkowy oferujcy oglne zabiegi pielgnacyjne i relaksacyjne.

Najczciej wykonywanymi zabiegami w obiektach spa s kpiele, masae, bicze i natryski. Wyrnia si okoo 70 rnych zabiegw, wicze i terapii zwizanych z wo-d (Grzegorczyk 2006).

Termin wellness, mimo e czsto jest nierozerwalnie czony ze spa, ma duo szersze znaczenie. Traktuje si go jako swoisty styl ycia, ktrego cel stanowi uzy-skanie harmonii ciaa i ducha, dobrego stanu organizmu.

Turystyka wellness i spa jest jedn z najbardziej dynamicznie rozwijajcych si form wspczesnej turystyki. W Polsce pierwsze tego typu obiekty pojawiy si w latach 90. ubiegego wieku. Wiele z nich powstao w tradycyjnych miejscowociach uzdrowiskowych, wykorzystujc istniejc baz materialn. Dryglas (2010, 2006) wymienia 3 typy obiektw spa ze wzgldu na ich lokalizacj:

hotele pobytowe poza miastem, w miejscowoci turystycznej lub nieturystycz-nej, powstae szczeglnie w obiektach historycznych,

hotele uzdrowiskowe w tradycyjnych miejscowociach uzdrowiskowych, hotele miejskie w duych aglomeracjach miejskich.

Ponadto istotnym elementem branym pod uwag przy lokalizacji obiektw typu wellness i spa jest pooenie danego miejsca w znacznej izolacji od duych miast, w cennych kompleksach przyrodniczo-krajobrazowych.

111

Cel i zakres pracy Celem niniejszego opracowania jest analiza funkcjonowania obiektu typu spa ja-

ko obiektu recepcyjnego turystyki na przykadzie Hotelu Spa Dolina Charlotty Resort & SPA w miejscowoci Strzelinko w powiecie supskim.

Analiza ta koncentrowaa si na okreleniu: charakteru usug (produktw) obiektu typu spa oraz ich zakresu cenowego, wykorzystania oferty produktowej obiektu, przyblionego profilu klienta obiektu typu spa. Kompleks hotelowy Dolina Charlotty pooony jest w wojewdztwie pomor-

skim midzy Supskiem a Ustk. Istotnym czynnikiem atrakcyjnoci obiektu jest je-go lokalizacja. Usytuowanie w pobliu trasy do Ustki czyni go atwo identyfikowal-nym przez turystw wypoczywajcych latem nad morzem. Jednoczenie pooenie w znacznej izolacji od duych skupisk miejskich oraz orodkw przemysowych stwarza gociom cisz, spokj i kontakt z natur. Kompleks ten skada si z trzech obiektw noclegowych: hotelu Spa, pensjonatu elazna Podkowa oraz tzw. Ryba-czwki. Kady z nich ma pewn swoj specyfik.

W hotelu Spa znajduje si restauracja, 4 sale konferencyjne (mogce jednoczenie przyj do 550 uczestnikw, wyposaone w profesjonalny sprzt umoliwiajcy orga-nizacj konferencji, kursw czy szkole) oraz 90 pokoi gocinnych, wyposaonych w komfortowe ka, telewizj, z dostpem do Internetu i samodzieln azienk. Jest on najwiksz czci caego kompleksu Dolina Charlotty.

Pensjonat elazna Podkowa znajduje si nad stajni. Obiekt ten mieci si w typowym dla XIX-wiecznej zabudowy pomorskiej budynku szachulcowym w po-bliu Zwierzyca, parkuru i pastwiska. Pensjonat ma 6 pokoi oferujcych nocleg dla 28 osb.

Trzeci obiekt Rybaczwka, zbudowany jest nad sztucznym zbiornikiem wod-nym Jeziorem Zameowskim. Znajduj si w nim 3 apartamenty dla 11 osb.

Do kompleksu w Dolinie Charlotty naley rwnie tzw. Gociniec Charlotty, kt-ry nie jest obiektem noclegowym. Ze wzgldu jednak na olbrzymi dwupoziomow restauracj z 3 osobnymi salami: bankietow, przystosowan do przyjcia jednora-zowo 120 osb, kominkow i chlebow, stanowi wane miejsce w rozkadzie prze-strzennym caego kompleksu. Baz gastronomiczn obiektu uzupenia letnia kuch-nia Siwy Dym, umiejscowiona niedaleko pensjonatu elazna Podkowa.

W otoczeniu obiektu znajduje si ponadto olbrzymi amfiteatr, mogcy pomie-ci kilkanacie tysicy ludzi, bdcy miejscem organizacji licznych imprez mu-zycznych i kabaretowych. Dodatkowymi atrakcjami kompleksu, zwizanymi z je-go funkcj regeneracji si psychofizycznych, s: 4 trasy w Parku Linowym, kajaki i rowery wodne, moliwo organizacji spywu kajakowego, boisko do piki pla-owej, plac zabaw dla dzieci, przejadki konne, krgielnia, a take zwiedzanie Zwierzyca, ktry w czerwcu 2012 roku zyska status Ogrodu Zoologicznego. Znajduj si w nim zwierzta reprezentujce kilkadziesit rnych egzotycznych gatunkw, przede wszystkim ptakw oraz ssakw, w tym antylopy liczi i kapibary. Now atrakcj jest otworzona lipcu 2012 roku ekspozycja figur filmowych postaci Kraina Bajek.

112

Hotel Spa w Dolinie Charlotty ma bogat ofert rnorodnych usug i zabiegw typu wellness i spa, np.:

zabiegi pielgnacji ciaa, m.in. zabieg Lekkie Nogi, pedicure Charlotta de Lux,

zabiegi wygadzania skry, liczne zabiegi kosmetyczne, masae, zabiegi regeneracyjne koczyn. Oprcz licznych zabiegw typowych dla kadego obiektu spa hotel Spa w Doli-

nie Charlotty ma w swojej ofercie nietypowe produkty, takie jak np. zabieg Rasoul czcy peeling i masa warunkach ani parowej. Do bardzo egzotycznych, ale i szcze-glnie polecanych przez personel kompleksu hotelowego Dolina Charlotty zabie-gw z pewnoci mona zaliczy masa zioowymi stemplami Pantai Contour lub Pantai Luar, japoski masa bambusami, a take masa filipiski, masae Siatsu czy lomi lomi (masa ciepymi muszlami Lava Shells).

Oprcz zabiegw typowo kosmetycznych hotel zgodnie z etymologi okrelenia spa udostpnia gociom basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi, saun such, saun paro-w, saun botn, sanarium i saun aromaterapii. Ogem oferta hotelu Spa w Doli-nie Charlotty obejmuje kilkadziesit rnego rodzaju zabiegw. Tym, co wyrnia ofert dostpnych produktw tego obiektu, jest elastyczna oferta skierowana do sze-rokiego krgu odbiorcw.

Analiza sprzeday wybranych usug w latach 2010-2012 Na podstawie informacji uzyskanych w Hotelu Spa Dolina Charlotty Resort

& SPA dokonano analizy sprzeday oferty produktowej obiektu. W analizie tej wy-korzystano dane za lata 2010-2012. Hotel Spa w Dolinie Charlotty jest obiektem ca-orocznym. Ze wzgldu na rne natenie przyjazdw w rnych okresach roku wprowadzono podzia na 3 rodzaje sezonw w zalenoci od atrakcyjnoci warun-kw pogodowych oraz nasilenia przyjazdw, rnicujc przy tym ofert cenow po-bytw. S to: sezon niski przypadajcy na okres od 1 listopada do 31 marca, sezon redni, tj. okres od 1 kwietnia do 15 czerwca oraz od 1 wrzenia do 31 padziernika, oraz sezon wysoki od 16 czerwca do 31 sierpnia1. W kadym z tych okresw w ce-nie noclegu zawartych jest wiele dodatkowych elementw, m.in.: niadanie, moli-wo korzystania z basenu, wiata saun (sucha, parowa, sanarium, ania aroma-tyczna), jacuzzi, boiska do piki plaowej (siatkwka), placu zabaw dla dzieci oraz ze sprztu do upraw