Analiza inwestycyjno – .Web viewG‚³wne uregulowania prawne...

download Analiza inwestycyjno – .Web viewG‚³wne uregulowania prawne dotycz…ce turystyki i organizacji

of 42

 • date post

  27-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Analiza inwestycyjno – .Web viewG‚³wne uregulowania prawne...

Analiza inwestycyjno prawna

Analiza inwestycyjno prawna dotyczca moliwoci powoania Lokalnej Organizacji Turystycznej

Narwiaska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi LOT N.A.R.E.W.

Analiza inwestycyjno prawna

dotyczca moliwoci powoania

Lokalnej Organizacji Turystycznej

Narwiaska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

LOT N.A.R.E.W.

Opracowa

Pawe Pogorzelski

pawelzawady@wp.pl

Zawady czerwiec 2007

Prawa autorskie do tego dziea i wyczne prawa do wykorzystania tego dziea w zakresie nastpujcych p eksploatacji:

utrwalenie w formie elektronicznej we wszelkich edytorach tekstu,

wprowadzenie do obrotu,

wprowadzenie do pamici komputera,

umieszczenie w Internecie

posiada Stowarzyszenie N.A.R.E.W. z siedzib w apach.

Spis treci

4Wprowadzenie

6Istota Lokalnych Organizacji Turystycznych

12Lokalne Organizacje Turystyczne

14Formy prawne Lokalnych Organizacji Turystycznych

14LOT jako fundacja

16LOT jako stowarzyszenie

18LOT w ramach zwizku stowarzysze

21Czym powinny zajmowa si Lokalne Organizacje Turystyczne?

21Doskonalenie kadr turystycznych

22Programy promocyjne

22Promocja w segmencie przyjazdowej turystyki wypoczynkowej

23Innowacyjno

23Wsppraca z innymi organizacjami turystycznymi

25Jak rozlicza organizacje prowadzce dziaalno?

25Dozwolona dziaalno

25Uproszczone zasady

26Ustalenie wyniku

27Gwne uregulowania prawne dotyczce turystyki i organizacji turystycznych, w tym tworzenia i funkcjonowania Lokalnej Organizacji Turystycznej.

30Podsumowanie

32Przykadowy wzr statutu dla LOT

41DEKLARACJA CZONKOWSKA

42Zacznik

Wprowadzenie TC "Wprowadzenie" \f C \l "1"

Lokalne Organizacje Turystyczne odgrywa maj ogromn rol w rozwoju naszego kraju, zwaszcza rozwoju szeroko rozumianej turystyki. Jako instytucje dziaajce najbliej bezporednio zainteresowanych, czyli kwaterodawcw, przewodnikw, wacicieli punktw gastronomicznych czy usugodawcw, jak rwnie samorzdowcw na terenach o wielu walorach turystycznych powinny zajmowa si koordynacj dziaa wszystkich podmiotw zwizanych z turystyk, promocj terenu i wspdziaaniem w organizacji wypoczynku potencjalnym turystom.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza inwestycyjno prawna dotyczca aspektw tworzenia i funkcjonowania Lokalnych Organizacji Turystycznych ze szczeglnym uwzgldnieniem moliwoci powstania takiej organizacji na terenie dziaania Lokalnej Grupy Dziaania N.A.R.E.W. Analiza tego zagadnienia wymaga przedstawienia obowizujcego stanu prawnego w sferze turystyki, organizacji imprez i organizacji dziaa promocyjnych w turystyce, ze szczeglnym uwzgldnieniem obowizkw w zakresie zapewnienia dostpu do informacji turystycznej osobom korzystajcym z wypoczynku.

Celem opracowania jest prba odpowiedzi na pytanie o celowo utworzenia i dziaalnoci organizacji w obowizujcych uregulowaniach prawnych oraz moliwo wykorzystania w tym zakresie dowiadcze innych, istniejcych ju podmiotw. Celem opracowania nie jest natomiast przedstawienie propozycji nowych regulacji prawnych, stanowi ono bowiem prb samodzielnego spojrzenia na omawiane zagadnienie, przy uwzgldnieniu aktualnie obowizujcych rozwiza normatywnych.

Analiza niniejsza dokonana zostaa przede wszystkim w odniesieniu do brany turystycznej, przyjto bowiem, e gwn grup odbiorcw treci ekspertyzy stanowi producenci usug turystycznych i podmioty samorzdowe zainteresowane rozwojem turystyki w swoim regionie, skupione wok Lokalnej Grupy Dziaania Narwiaskiej Akcji Ekonomicznego Rozwoju Wsi z siedzib w apach. Zaoeniem wyjciowym byo bowiem, e zainteresowanie przedsibiorcw, usugodawcw turystycznych i dziaaczy w instytucjach okooturystycznych samorzdowych, pozarzdowych czy w sferze kultury jest gwnym praktycznym celem podjcia niniejszej analizy i wynika z koniecznoci poszukiwania istniejcych instrumentw i potrzeby zbadania moliwoci ich zastosowania do uruchomienia procesu trwaego rozwoju turystyki.

Dla podejmowania decyzji i ksztatowania zachowa mieszkacw obszaru LGD N.A.R.E.W., pracujcych w brany turystycznej niniejsza praca stanowi powinna bodziec do przygotowania systemu ksztacenia kadr dla potrzeb turystyki i ksztatowania oraz podnoszenia poziomu wiadomoci turystycznej spoeczestwa, co jest nieodcznym elementem wdraania procesu wizji i dziaa w turystyce.

Aby w sposb najbardziej efektywny rozway spraw ekonomiczno prawnych aspektw powoania Lokalnej Organizacji Turystycznej na tym obszarze, naley wzi pod uwag obserwowan w praktyce rnorodno form takich organizacji oraz uwarunkowania ekonomiczne wystpujce na tym obszarze. W szczeglnoci chodzi o to, e LOT w rozumieniu przepisw ustawy o POT, powinien zajmowa si rozwojem turystyki, a nie suy innym celom spoecznym lub gospodarczym. W tym drugim przypadku na pierwszy plan wysun si przepisy dotyczce funkcjonowania organizacji, ktrych rol peni dzisiaj Lokalne Grupy Dziaania. Na dalszym planie pozostan natomiast zagadnienia zwizane z wykorzystywaniem okrelonego potencjau ekonomicznego i turystycznego. W takich przypadkach kwestie zasad wykorzystywania, utrzymania i rozwoju poziomu turystyki, a w konsekwencji i obszaru dziaania LOT, bd jasne i klarowne.

Naley jeszcze zwrci uwag na wystpowanie na terenie dziaania LGD N.A.R.E.W. Narwiaskiego Parku Narodowego z siedzib w Kurowie na terenie gminy Kobylin Borzymy. Z jednej strony jest to magnes przycigajcy potencjalnych turystw, z drugiej jednak teren Parku jest obszarem szczeglnie chronionym. Stanowi to pewne niedogodnoci i wskazuje na potrzeb zwikszenia nakadw na ochron niektrych aspektw rozwoju turystyki.

Istota Lokalnych Organizacji Turystycznych TC "Istota Lokalnych Organizacji Turystycznych" \f C \l "1"

W roku 2000 dokonay si znaczne przeobraenia caoci systemu zarzdzania szeroko rozumian turystyk w Polsce. Spowodowane byo to midzy innymi powoaniem w styczniu 2000 r. Polskiej Organizacji Turystycznej w oparciu o ustaw o Polskiej Organizacji Turystycznej. Zmieniy si rwnie ustawy o dziaaniach administracji pastwowej. Dokonano rozdzielenia spraw regulacji prawnych obowizki te przej na swoj odpowiedzialno Departament Turystyki w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej od promocji turystyki, ktr powierzono Polskiej Organizacji Turystycznej (POT).

Statutowymi organami POT s Rada Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, powoywany na 4letni kadencj. Wrd czonkw Rady POT znajdziemy reprezentantw:

administracji rzdowej;

jednostek lub oglnopolskich reprezentacji samorzdu terytorialnego;

samorzdw gospodarczych oraz zawodowych;

stowarzysze dziaajcych w dziedzinie turystyki;

osoby reprezentujce przewonikw.

POT to wzorowana na krajach Unii Europejskiej profesjonalna organizacja, powoana w celu promocji Polski jako kraju o olbrzymiej atrakcyjnoci pod wzgldem turystyki. Pozwolio to na stworzenie trjstopniowego systemu promocji na trzech szczeblach:

- centralnym,

- regionalnym,

- lokalnym.

Promocj na szczeblu centralnym oraz ujednolicaniem dziaa pod nadzorem ministra waciwego ds. turystyki zajmuje si wanie POT. Do jej zada naley te midzy innymi:

zapewnianie funkcjonowania i rozwijania oglnopolskiego internetowego systemu informacji turystycznej ISIT,

inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

wykonywanie innych zada powierzonych przez organy pastwowe na podstawie odpowiednich umw,

inspirowanie tworzenia regionalnych organizacji turystycznych, obejmujcych swoim zakresem dziaania obszar wojewdztwa oraz lokalnych organizacji turystycznych.

W tym miejscu ustawa wskazuje zakres terytorialny dziaania LOT w jako organizacji lokalnych do obszaru jednej lub wicej jednostek samorzdu lokalnego czyli gminy, ich zwizkw, jak i powiatw lub ich zwizkw. Zadaniem POT u jest take wspdziaanie z nimi w celu wykonywania wymienionych zada.

Wykonujc swoje zadania, POT wsppracuje w szczeglnoci z:

jednostkami samorzdu terytorialnego,

regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi,

organizacjami zrzeszajcymi przedsibiorcw z dziedziny turystyki, w tym samorzdu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeniami dziaajcymi w tej dziedzinie.

Obserwujc dowiadczenia krajw Unii Europejskiej mona zauway, e system oparty zasadniczo na regionalnych i lokalnych organizacjach turystycznych, wsppracujcych ze sob sprawdzi si.

Regionalne Organizacje Turystyczne (ROT) stanowi forum wsppracy samorzdw terytorialnych (wojewdzkiego, powiatowych i gminnych oraz ich zwizkw), zawodowych organizacji branowych (takich jak Regionalne Izby Turystyki, Izba Gospodarcza, itp.), jak rwnie podmiotw gospodarczych (m.in. hotelarze, biura podry, restauratorzy, przewodnicy) i innych jednostek dziaajcych w dziedzinie turystyki (np. usugodawcy).

Do gwnych zada ROT naley koordynowanie dziaa promocyjnych w regionie, stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz promocja walorw turystycznych danego obszaru. Ponadto organizacje na szczeblu regionalnym zajmowa si powinny stymulowaniem tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regionie, inspirowaniem i pomoc przy tworzeniu Lokalnych Organizacji Turystycznych, a take inicjowaniem, opiniowaniem i wspomaganiem planw rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej. Jest to przeniesienie kompetencji POT w d na zasadzie decentralizacji wadzy, by sprawy mogy by zaatwiane na jak najbliszym obywatelowi poziomie, moliwym do samodzielnego wykonania. Do obowizkw ROT naley rwnie doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki oraz prowadzenie bada i analiz marketingowych brany turystycznej.

Szczeglne zna