Analiza Funkcjonalności Układów Torowych w Gop_Jacek Walczyński_Praca dyplomowa

download Analiza Funkcjonalności Układów Torowych w Gop_Jacek Walczyński_Praca dyplomowa

of 82

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Analiza Funkcjonalności Układów Torowych w Gop_Jacek Walczyński_Praca dyplomowa

 • 8/19/2019 Analiza Funkcjonalności Układów Torowych w Gop_Jacek Walczyński_Praca dyplomowa

  1/237

  Jacek Walczyński  ANALIZA FUNKCJONOWANIA UKŁADÓW TOROWYCH W GÓRNOŚLASKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM 

  Katowice, 1983 r.

  Jacek Walczyński 

  UKŁADY TOROWE GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO  Rok 1983

  INSTYTUT TRANSPORTU KOLEJOWEGO WYDZIAŁU TRANSPORTU  POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 

  PRACA DYPLOMOWA NR 339/82/83

   ANALIZA FUNKCJONOWANIA STANU

  ISTNIEJĄCEGO UKŁADÓW TOROWYCH W GÓRNOŚLĄSKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM 

  Dyplomant: JACEK WALCZYŃSKI 

  Promotor: dr inż. Józef HOPALUK  Konsultant: mgr inż. Włodzimierz ŻELEZIK  Recenzent: dr inż. Barbara MACIEJNA 

  Katowice, 1983

 • 8/19/2019 Analiza Funkcjonalności Układów Torowych w Gop_Jacek Walczyński_Praca dyplomowa

  2/237

  Jacek Walczyński  ANALIZA FUNKCJONOWANIA UKŁADÓW TOROWYCH W GÓRNOŚLASKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM 

  Katowice, 1983 r.

  Nota edytorska

  Opracowanie pt:  Analiza funkcjonowania stanu ist niejącego układów torowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym jest inżynierską pracą dyplomową złożoną w 1983 roku na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej . Autor opracowania: dyplomant Jacek Walczyński odbył studia zawodowe wieczorowe na Wydziale Transportu w zakresie transportu o specjalności: organizacja i technika transportu. Pracę dyplomową obronił z wynikiem bardzo dobrym w dniu 17 marca 1983 roku uzyskując tytuł inżyniera transportu.

  W opracowaniu uwzględnione zostały niemal wszystkie najważniejsze metody badań i publikacje dostępne w ówczesnym okresie. Autor opracowania w wielu przypadkach uczestniczył w nich podczas swej pracy zawodowej, gdy w latach 1968 – 1983 pracował na stanowiskach związanych z organizacją przewozów pasażerskich i wykonywaniem czynności techniczno ruchowych, takich jak dyżurny ruchu, konstruktor rozkładów jazdy, kierownik komórek techniczno-przewozowych czy doradca techniczny w zakresie racjonalizacji i wynalazczości pracowniczej. Wykonując opracowanie edytorskie niniejszego opracowania — zdając sobie sprawę, że szereg ustaleń zostało zdezaktualizowanych a także zweryfikowanych przez upływ czasu i zmianę warunków zarówno historycznych jak i technologicznych, wprowadzono

  odnośne przypisy wyjaśniające zarówno ówczesne kierunki i sposoby stosowania zasad projektowych jak i teraźniejsze myśli techniczne. Dla większej przejrzystości wprowadzono folder RYSUNKI w którym ujęte zostały szczególnie mapy i plany, których wyświetlenie na pełnym ekranie pozwoli na lepsze zaznajomienie  się z odnoszącym się do nich tekstem. Praca pisana własnoręcznie na maszynie (w warunkach domowych), ze zrozumiałych względów nie oddawała w pełni tych możliwości jakie daje edycja komputerowa, toteż w wielu przypadkach wprowadzono aktualne zasady edycyjne, bez zmian kontekstowych. W odróżnieniu od oryginału, wprowadzono przypisy literaturowe, edytorskie i merytoryczne, kt óre w pracy „maszynowej”  niemal nie wyst ępowały.

  Jawa48 ‘  marzec 2016  

 • 8/19/2019 Analiza Funkcjonalności Układów Torowych w Gop_Jacek Walczyński_Praca dyplomowa

  3/237

  Jacek Walczyński  ANALIZA FUNKCJONOWANIA UKŁADÓW TOROWYCH W GÓRNOŚLASKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM 

  Katowice, 1983 r.

 • 8/19/2019 Analiza Funkcjonalności Układów Torowych w Gop_Jacek Walczyński_Praca dyplomowa

  4/237

  Jacek Walczyński  ANALIZA FUNKCJONOWANIA UKŁADÓW TOROWYCH W GÓRNOŚLASKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM 

  Katowice, 1983 r.

 • 8/19/2019 Analiza Funkcjonalności Układów Torowych w Gop_Jacek Walczyński_Praca dyplomowa

  5/237

  Jacek Walczyński  ANALIZA FUNKCJONOWANIA UKŁADÓW TOROWYCH W GÓRNOŚLASKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM 

  Katowice, 1983 r.

 • 8/19/2019 Analiza Funkcjonalności Układów Torowych w Gop_Jacek Walczyński_Praca dyplomowa

  6/237

  Jacek Walczyński  ANALIZA FUNKCJONOWANIA UKŁADÓW TOROWYCH W GÓRNOŚLASKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM 

  Katowice, 1983 r.

  OBJAŚNIENIE ZNAKÓW 

  do Rysunków: 

  1, 9, 21, 22, 23, 35

 • 8/19/2019 Analiza Funkcjonalności Układów Torowych w Gop_Jacek Walczyński_Praca dyplomowa

  7/237

  Jacek Walczyński  ANALIZA FUNKCJONOWANIA UKŁADÓW TOROWYCH W GÓRNOŚLASKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM 

  Katowice, 1983 r.

  Strona 6 z 237 

  Opracowanie edytorskie: Jawa48 ©

   

  SPIS TREŚCI 

  WSTĘP  8

  1. Wiadomości ogólne  8

  2. Cel pracy 10

  3. Zakres pracy 11

  I. PROBLEMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ W GÓRNOŚLĄSKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM W ZAKRESIE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH  18

  1. Zadania przewozowe 27

  1.1. Potoki podróżnych  29 1.2. Potencjał przewozowy 41 1.3. Charakt erystyka przewozów pasażerskich  50

  2. Rozwój transportu pasażerskiego w Górnośląskim OkręguPrzemysłowym.  65 2.1. Zarys rozwoju transportu w Polsce. 67

  2.2. Powstanie pierwszych układów torowych.  69 2.3. Powstanie i rozwój układów torowych w Górnośląskim Okręgu

  Przemysłowym.  87 2.4. Wady i zalety istniejącego układu torowego w Górnośląskim

  Okręgu Przemysłowym. 104 2.4.1. Czynniki wpływające na rozwój uk ładów torowych w

  Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. 106

  3. Punkty newralgiczne istniejącego systemu komunikacyjnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego  114 3.1. Charakterystyka poszczególnych rodzajów transportu

  miejskiego 117

  3.2. Wady i zalety transportu kolejowego w porównaniu z innymi rodzajami komunikacji miejskiej 122

 • 8/19/2019 Analiza Funkcjonalności Układów Torowych w Gop_Jacek Walczyński_Praca dyplomowa

  8/237

  Jacek Walczyński  ANALIZA FUNKCJONOWANIA UKŁADÓW TOROWYCH W GÓRNOŚLASKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM 

  Katowice, 1983 r.

  Strona 7 z 237 

  Opracowanie edytorskie: Jawa48 ©

   

  II. ANALIZA I OCENA TEMATYCZNEGO STANU WIEDZY. 129

  1. Charakterystyka opracowań literaturowych i badawczych 132

  III. BADANIA WŁASNE  160

  1. Analiza funkcjonowania stanu istniejącego układów torowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym  161 1.1. Analiza techniczna 163

  1.1.1. Inwentaryzacja infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem linii średnicowej  171

  1.2. Analiza funkcjonalna 189

  1.2.1. Analiza funkcjonalna odcinka linii średnicowej Katowice —  Gliwice. 190

  2. Koncepcja własna systemu Śląskiej Kolei Regionalnej  209

  WNIOSKI KOŃCOWE  220

  WYKAZ RYSUNKÓW I TABEL 229

  PRZYPISY 232

  LITERATURA 235

 • 8/19/2019 Analiza Funkcjonalności Układów Torowych w Gop_Jacek Walczyński_Praca dyplomowa

  9/237

  Jacek Walczyński  ANALIZA FUNKCJONOWANIA UKŁADÓW TOROWYCH W GÓRNOŚLASKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM 

  Katowice, 1983 r.

  Strona 8 z 237 

  Opracowanie edytorskie: Jawa48 ©

   

  WSTĘP 

  1. Wiadomości ogólne. 

  Wszystkie zaawansowane technicznie i wysoko zauto-

  matyzowane kraje dążą do maksymalnego wykorzystania kolei dla

  potrzeb komunikacji. Pomimo wszechstronnego rozwoju sieci dróg

  kołowych i masowej ekspansji motoryzacyjnej, kolej jest skutecznym

  narzędziem ochrony naturalnego środowiska człowieka przed ujemnymi

  skutkami „spalinowej cywilizacji".

  Trudna sytuacja komunikacyjna dała znać o sobie już w latach

  pięćdziesiątych i potęgowała wraz ze wzrostem motoryzacji masowej i

  indywidualnej. Równocześnie wzrastać zaczęło znaczenie ochrony

  środowiska naturalnego, narażonego na zgubny wpływ takich czynników

  motoryzacji jak: hałas, spaliny, opary paliwowe, bezlitosne wdzieranie się

  w oazy ciszy i spokoju itp. Równolegle z tym, zaniedbany transport masowy nie mógł sprostać rosnącym potrzebom przemieszczania i

  ruchliwości ludności. W efekcie zaistniała silna potrzeba rychłego

  opracowania programu i realizacji rozwoju systemu szybkiego

  transportu miejskiego w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. 

 • 8/19/2019 Analiza Funkcjonalności Układów Torowych w Gop_Jacek Walczyński_Praca dyplomowa

  10/237

  Jacek Walczyński  ANALIZA FUNKCJONOWANIA UKŁADÓW TOROWYCH W GÓRNOŚLASKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM 

  Katowice, 1983 r.

  Strona 9 z 237 

  Opracowanie edytorskie: Jawa48 ©

   

  Zespół kilkunastu dużych miast, stanowiący jedno z

  największych skupisk ludzkich w Europie, przekształcił się w dużą

  aglomerację i konurbację. Czynnikiem warunkującym jej rozwój musi być

  sprawnie i szybko działający transport wewnętrzny. Rozmiary i struktura

  przestrzenna konurbacji skłaniają do przyjęcia wersji transportu szeroko

  stosowanego w wielkich aglomeracjach świata, opartej na dwóch

  zasadniczych układach kolejowych: 

  1)  

  Sieć ekspresowa i międzyregionalna tzw. INTERCITY —  organizowana na układach torowych, urządzeniach stero-

  wania i zabezpieczenia ruchu i z taborem o wysokich para-

  metrach.

  2)  Sieć lokalna  —  polegająca na stworzeniu dwóch

  podsystemów obsługi komunikacyjnej w aglomeracjach: 

  -  kolei regionalnej, w celu szybkiego przemieszczania się z

  miasta do miasta wewnątrz aglomeracji,