Analiza efektów krańcowych w wirniku masywnym silnika ...

of 35 /35
POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI MGR INŻ. TOMASZ GARBIEC ANALIZA EFEKTÓW KRAŃCOWYCH W WIRNIKU MASYWNYM SILNIKA INDUKCYJNEGO WYSOKOOBROTOWEGO AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PROMOTOR: DR HAB. INŻ. M. JAGIEŁA - PROF. PO Autor jest stypendystą projektu Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opole 2013

Embed Size (px)

Transcript of Analiza efektów krańcowych w wirniku masywnym silnika ...

 • POLITECHNIKA OPOLSKA

  WYDZIA ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI

  MGR IN. TOMASZ GARBIEC

  ANALIZA EFEKTW KRACOWYCH W WIRNIKU MASYWNYM SILNIKA

  INDUKCYJNEGO WYSOKOOBROTOWEGO

  AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  PROMOTOR:

  DR HAB. IN. M. JAGIEA - PROF. PO

  Autor jest stypendyst projektu Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadr naukow wojewdztwa

  opolskiego wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu

  Spoecznego

  Opole 2013

 • 2

  Spis treci

  Waniejsze oznaczenia wykorzystane w pracy . . . . . . . . . . . . . . . 3

  1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  2. Stan wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  3. Cel i tezy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  4. Rwnania modeli matematycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  4.1. Wyznaczenie wspczynnika efektu kracowego wirnika metod

  numeryczn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9

  4.2. Wyznaczenie charakterystyk eksploatacyjnych . . . . . . . . . . . . . . 13

  4.2.1. Rwnania polowo-obwodowego modelu maszyny . . . . . . . . 13

  4.2.2. Uwzgldnienie strat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  5. Model fizyczny maszyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  6. Wyniki oblicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  7. Wpyw wybranych parametrw konstrukcyjnych wirnika na efekt kracowy oraz charakterystyki eksploatacyjne maszyny . . . . . . . . . .

  29

  8. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  9. Publikacje wasne Autora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

 • 3

  Waniejsze oznaczenia wykorzystane w pracy

  zespolony magnetyczny potencja wektorowy,

  skadowa zespolonego magnetycznego potencjau wektorowego w kierunku osi ,

  zespolony wektor indukcji magnetycznej,

  amplituda indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej maszyny, skadowa zespolonego wektora indukcji magnetycznej w kierunku normalnym do rozwaanej

  powierzchni lub krawdzi,

  zespolony wektor indukcji elektrycznej,

  rednica zewntrzna wirnika, rednica wewntrzna wirnika, grubo blachy stojana, zespolony wektor natenia pola elektrycznego,

  skadowa zespolonego wektora natenia pola elektrycznego w kierunku osi ,

  zespolona amplituda napicia indukowanego w uzwojeniu pasma fazowego ),

  czstotliwo, zespolony wektor natenia pola magnetycznego,

  amplituda natenia pola magnetycznego, skadowa zespolonego wektora natenia pola magnetycznego w kierunku stycznym do

  rozwaanej powierzchni lub krawdzi,

  gboko naci w wirniku z osiowymi naciciami powierzchni, zespolona amplituda prdu fazy ),

  warto skuteczna prdu fazy ),

  warto chwilowa prdu w fazie ),

  zespolony wektor gstoci prdu elektrycznego,

  zespolony wektor gstoci prdu indukowanego,

  skadowa zespolonego wektora gstoci prdu indukowanego w kierunku osi ,

  zespolony wektor gstoci prdw wymuszonych,

  skadowa zespolonego wektora gstoci prdw wymuszonych w kierunku osi ,

  wspczynnik efektu kracowego, wspczynnik efektu kracowego zwizany z -t harmoniczn indukcji magnetycznej, sumaryczna indukcyjno pocze czoowych cewek tworzcych pasmo fazowe, dugo obszaru wirnika znajdujcego si poza obwodem magnetycznym stojana, dugo obszaru wirnika odpowiadajcego dugoci obwodu magnetycznego stojana, wektor funkcji ksztatu elementu skoczonego, jednostkowy wektor prostopady do rozwanej powierzchni, prdko obrotowa, liczba szeregowo poczonych zwojw w cewce, moc pobierana ze rda zasilania, moc wydzielana w wirniku bez uwzgldnienia wpywu efektu kracowego, moc wydzielana w pojedynczym elemencie bez uwzgldnienia wpywu efektu kracowego, moc wydzielana w wirniku przy uwzgldnieniu wpywu efektu kracowego, moc wydzielana w pojedynczym elemencie przy uwzgldnieniu wpywu efektu kracowego, moc mechaniczna, liczba par biegunw, gsto strat mocy w pakietowanych elementach obwodu magnetycznego stojana, liczba obkw stojana, liczba bokw cewek tworzcych pojedyncze pasmo fazowe uzwojenia, rezystancja pasma fazowego, wektor wodzcy, redni promie wirnika, promie okrgu, na ktrym zadano warunek brzegowy modelujcy rozkad podstawowej

  harmonicznej indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej maszyny,

  polizg zwizany z podstawow harmoniczn rozkadu pola , polizg zwizany z polem wirujcym pochodzcym od - tej harmonicznej, powierzchnia przekroju poprzecznego wirnika w poowie jego dugoci, powierzchnia przekroju poprzecznego cewki, moment elektromagnetyczny,

 • 4

  czas, napicie na stopniu poredniczcym przeksztatnika, zespolona amplituda napicia zasilajcego faz ),

  warto skuteczna napicia zasilajcego faz ),

  warto chwilowa napicia zasilajcego faz ),

  zespolony elektryczny potencja skalarny,

  objto obwodu magnetycznego blach stojana, rzd harmonicznej, wspczynnik rwny 1, w zalenoci od zwrotu wektora gstoci prdu w stosunku do osi

  ukadu wsprzdnych,

  konduktywno elektryczna, konduktywno elektryczna blachy stojana, efektywna konduktywno elektryczna, wspczynnik sprawnoci, przenikalno magnetyczna prni, efektywna przenikalno magnetyczna, przenikalno magnetyczna przy staym nateniu pola magnetycznego, kt przestrzenny (wsprzdna kierunkowa), wspczynnik mocy fazy ),

  zespolona gsto adunku elektrycznego,

  gsto masy blachy stojana, podziaka biegunowa, obszar wirnika masywnego,

  jednostka urojona,

  operator Hamiltona, operator rotacji, operator divergencji.

 • 5

  1. Wprowadzenie

  W ostatnich latach obserwowane jest due zainteresowanie problematyk napdw wykorzystujcych

  wysokoobrotowe maszyny elektryczne. Jest to rezultatem cigego denia do obnienia kosztw uytkowania

  energii elektrycznej, co jest moliwe zwaszcza poprzez racjonalizacj jej zuycia przez napdy przemysowe

  [87]*. Maszyny wysokoobrotowe s wykorzystywane do napdzania ukadw pracujcych ze znamionow

  prdkoci od kilkunastu do 300 tysicy obrotw na minut. Przykadami takich ukadw s wentylatory,

  yroskopy, pompy pynw, turbiny i kompresory gazu, pompy prniowe, wirwki do separacji zawiesin lub

  obrabiarki mechaniczne [17, 32, 45, 87]. Potrzeba zastosowania wysokiej prdkoci obrotowej wynika zarwno

  z zasady dziaania tych urzdze jak rwnie z chci poprawy ich warunkw pracy. Dla przykadu, sprawno

  niektrych rodzajw pomp i kompresorw gazu ronie wraz ze wzrostem prdkoci obrotowej [56].

  Wykorzystanie w tego typu napdach konwencjonalnego silnika elektrycznego wymaga zastosowania

  przekadni, z uyciem ktrej zwizane s dodatkowe koszty, straty mocy oraz problemy eksploatacyjne.

  Alternatyw dla przekadni jest uycie napdu bezporedniego z silnikiem wysokoobrotowym. Dziki

  zastosowaniu tego typu maszyny, moliwym staje si uniknicie strat zwizanych z prac przekadni, a take

  kosztw wynikajcych z koniecznoci przeprowadzania jej napraw i konserwacji [4, 46]. Kolejnym wanym

  argumentem przemawiajcym za uyciem maszyny wysokoobrotowej jest moliwo znacznego zmniejszenia

  rozmiarw caego zespou napdowego, ze wzgldu na mniejsze, w porwnaniu z silnikami wolnobienymi (za

  ktre naley uzna maszyny pracujce z prdkoci obrotow do 3000 obr/min) o tej samej mocy, wymiary

  geometryczne samej maszyny [8, 87, 112].

  Dua liczba publikacji naukowych oraz stale poszerzana oferta producentw maszyn elektrycznych s

  dowodem wzrostu zapotrzebowania na wysokoobrotowe napdy elektryczne. Mona zauway, e wrd

  rnych rodzajw stosowanych maszyn, szczegln uyteczno wykazuje maszyna indukcyjna z wirnikiem

  masywnym [33, 46, 54].

  Maszyna indukcyjna z wirnikiem masywnym wykonanym ze stali magnetycznie mikkiej charakteryzuje si

  najwiksz, spord wszystkich moliwych rodzajw maszyn elektrycznych, wytrzymaoci wirnika na

  obcienia mechaniczne oraz prostot konstrukcji [54, 112]. Bya ona przedmiotem bardzo intensywnych bada

  w drugiej poowie XX wieku. Ze wzgldu na duo gorsze wasnoci eksploatacyjne, w porwnaniu z maszyn

  z wirnikiem klatkowym, (nisza sprawno zwizana z wysok rezystywnoci wirnika oraz niski wspczynnik

  mocy zwizany z du indukcyjnoci uzwojenia) oraz problemy z odprowadzaniem ciepa z wirnika, jej rozwj

  uleg w pniejszym okresie cakowitemu zahamowaniu. Przyczyn ponownego zainteresowania tym typem

  przetwornika staa si moliwo wykorzystania go w wysokoobrotowych przeksztatnikowych napdach

  elektrycznych bardzo duych mocy, pracujcych w trudnych warunkach eksploatacyjnych i agresywnych

  chemicznie rodowiskach, np. w napdzie kompresorw gazu ziemnego [3, 8, 30, 85, 102]. Wykorzystanie

  w tego typu napdach maszyny asynchronicznej klatkowej lub maszyny synchronicznej z magnesami trwaymi

  jest w wikszoci przypadkw niemoliwe, ze wzgldu na niedostateczn wytrzymao mechaniczn wirnika,

  jak rwnie brak wystarczajcej odpornoci na korozj, powodowan zanieczyszczeniami obecnymi w gazie

  [112]. Pomimo mniejszej wartoci rozwijanego momentu, w przeliczeniu na jednostk objtoci, w porwnaniu

  do innych maszyn, wykorzystanie takiego silnika pozostaje obecnie jedynym rozwizaniem w przypadkach, gdy

  prdko liniowa powierzchni wirnika przekracza 250 m/s. Podan warto prdkoci liniowej, uznaje si za

  maksymaln, z jak mog pracowa wirniki z magnesami trwaymi oraz wirniki o rdzeniu wykonanym

  z pakietu blach [14]. Innymi zaletami wirnika masywnego z punktu widzenia wysokoobrotowego napdu

  elektrycznego s niskie koszty produkcji oraz atwo uzyskania cichobienoci i niskiego poziomu drga [72].

  Wirnik masywny nie wymaga stosowania skomplikowanych i kosztownych zabiegw produkcyjnych

  niezbdnych, na przykad, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymaoci mechanicznej wirnika z magnesami

  trwaymi (wstpne napranie magnesu, magnesowanie na rdzeniu po napreniu i monta powierzchniowej

  warstwy paramagnetycznej utrzymujcej magnes trway w spoczynkowym stanie napre mechanicznych).

  Najczciej stosowane praktycznie struktury wirnikw masywnych przedstawiono na rys. 1. W projektowaniu maszyn elektrycznych powinno dy si do osigania wynikw poprzez modele

  matematyczne o uzasadnionym stopniu zoonoci oraz racjonalnym koszcie obliczeniowym. Maszyna

  indukcyjna z wirnikiem masywnym jest ukadem bardzo zoonym z punktu widzenia analizy zjawisk

  powstajcych w czasie jej pracy. Bardzo dua nieliniowo obwodu magnetycznego oraz zoony rozkad

  gstoci prdu indukowanego w masywnej stali mocno komplikuj obliczenia, nawet przy wykorzystaniu

  nowoczesnych siatkowych metod analizy pola elektromagnetycznego. W ostatnich siedmiu dekadach bada

  prowadzonych nad maszyn indukcyjn z wirnikiem masywnym opracowano rnorodne metody umoliwiajce

  analiz jej wasnoci. Do najstarszych nale metody wykorzystujce analityczne rozwizanie zagadnienia

  wnikania pola magnetycznego do masywnej stali [25, 26, 28, 33, 47, 48, 67, 105-107, 110]. Znaczna liczba

  autorw, w obliczeniach przeprowadzanych z wykorzystaniem tych metod, zakadaa sta warto

  przenikalnoci magnetycznej [28, 110].

  Przeomowym dla tego rodzaju sposobw analizy byo wprowadzenie przez Agarwala metody

  umoliwiajcej obliczenie impedancji powierzchni wirnika przy zaoeniu wyidealizowanej - dwustanowej

  *oznaczenia pozycji literaturowych s zgodne ze spisem umieszczonym w pracy

 • 6

  charakterystyki magnesowania [1, 11, 66, 107]. Obecnie najbardziej doskona w grupie metod analitycznych,

  ktre bazuj na podejciu Agarwala, jest metoda MLTM (ang. Multi Layer Transfer Matrix). Polega ona na

  podziale obszaru wirnika w kierunku promieniowym na jednorodne podobszary. W obrbie tych obszarw

  przyjmuje si sta warto przenikalnoci magnetycznej oraz, wykorzystujc odpowiednie warunki brzegowe na

  powierzchniach granicznych, analitycznie rozwizuj si rwnania pola elektromagnetycznego [54, 83].

  Rozwizania tych rwna maj oglnie znan posta, a na ich podstawie wyznacza si parametry schematu

  zastpczego silnika. Metoda ta ma ograniczone zastosowania do wirnikw elektrycznie niejednorodnych, np. do

  wirnikw z naciciami osiowymi (rys. 1b, c, d). W literaturze mona take znale przykady prac opisujcych

  hybrydowe modele matematyczne, gdzie stojan modelowany jest np. za pomoc sieci reluktancyjnej, natomiast

  rozkad pola w wirniku wyznaczany jest analitycznie [71, 72]. Obydwa rozwizania s sprzone za pomoc

  odpowiednich warunkw brzegowych zadanych w szczelinie powietrznej maszyny.

  Rys. 1. Struktury wirnikw masywnych: a) wirnik jednorodny, b) wirnik z naciciami osiowymi przez ca dugo, c) wirnik

  z naciciami osiowymi i stalowymi obszarami kracowymi, d) wirnik z naciciami osiowymi i miedzianymi piercieniami

  zwierajcymi obszary kracowe, e) wirnik jednorodny pokryty warstw miedzi, f) wirnik masywny z uzwojeniem klatkowym

  wykonanym z miedzi.

  Wspczesne metody projektowania maszyn elektrycznych najczciej wykorzystuj nieliniowe siatkowe

  modele polowo-obwodowe [13, 36, 95]. W przypadku maszyn indukcyjnych z wirnikiem masywnym, stosowane

  s gwnie w tym celu modele dwuwymiarowe, bdce obok uj analitycznych, najczciej wykorzystywanymi

  metodami analizy i projektowania tego typu przetwornikw [18, 27, 33, 45, 48, 54, 55]. Zarwno klasyczne

  metody analityczne jak i dokadniejsze dwuwymiarowe modele siatkowe umoliwiaj modelowanie

  kluczowego, z punktu widzenia dziaania maszyny, zjawiska wnikania pola do wntrza wirnika masywnego, ale

  tylko w kierunku promieniowym, gdy operuj one jedn skadow wektora gstoci prdu, rwnoleg do wau.

  adne z tych uj nie uwzgldnia efektw wywoanych powstawaniem skadowych stycznych wektora gstoci

  prdu w kracowych obszarach masywnego wirnika. Wystpowanie tych skadowych wie si z powstawaniem

  w nich pola przepywowego, ktre ogranicza amplitud skadowej wektora gstoci prdu, rwnolegej do wau.

  Og zjawisk zwizanych z wpywem skadowych stycznych wektora gstoci prdu na wasnoci

  eksploatacyjne maszyny w niniejszej pracy bdzie okrelany nazw: efekt kracowy w wirniku masywnym.

  Efekt ten ma niebagatelny wpyw na wasnoci przetwornika i skutkiem jego nieuwzgldnienia w modelu

  matematycznym lub zego oszacowania s bdy w obliczeniach konstrukcyjnych sigajce nawet

  kilkudziesiciu procentw [42, 54, 84, 110].

  Caociowe uwzgldnienie efektw kracowych w wirniku masywnym wymaga uycia penego

  trjwymiarowego modelu maszyny. Wspczenie, pomimo szerokich moliwoci dotyczcych tworzenia tego

  typu modeli i zaawansowania sprztu komputerowego nie maj one szerokiego zastosowania w projektowaniu

  maszyn indukcyjnych z wirnikiem masywnym, gdy koszty obliczeniowe zwizane z ich uytkowaniem wci

  s bardzo wysokie [4, 109]. Z tego powodu, do dnia dzisiejszego w analizie wasnoci omawianego

  przetwornika wykorzystuje si gwnie modele dwuwymiarowe [109]. Jak powszechnie wiadomo, w takich

  podejciach poprawnie uwzgldniana jest tylko skadowa wektora gstoci prdu rwnolega do wau. Jak dotd,

  jedynym praktycznie stosowanym, aczkolwiek bardzo uproszczonym sposobem uwzgldniania wpywu

  skadowych stycznych wektora gstoci prdu indukowanego w wirniku masywnym, jest metoda zastpczych

  wspczynnikw korekcyjnych [4, 11, 42, 54]. Polega ona na wprowadzeniu tzw. efektywnej konduktywnoci,

  a)

  b)

  c)

  d)

  e)

  f)

 • 7

  ktr wyraa si poprzez iloczyn rzeczywistej konduktywnoci materiau wirnika oraz zastpczego

  wspczynnika efektu kracowego [4, 11, 42]

  (1)

  Na przestrzeni kilkudziesiciu lat zaproponowano kilka rnych oszacowa tego wspczynnika.

  W oglnoci, jest on opisany za pomoc wyrae analitycznych bdcych funkcjami wymiarw geometrycznych

  wirnika oraz liczby biegunw maszyny. Dobr odpowiedniego wzoru na etapie projektowania jest przyczyn

  dylematw konstruktorw maszyn indukcyjnych z wirnikiem masywnym [4, 56]. Pomimo tego, metoda

  efektywnej konduktywnoci zyskaa powszechn akceptacj na przestrzeni wielu lat bada prowadzonych nad

  tym rodzajem maszyny i jest obecnie stosowana zarwno w podejciach do projektowania wykorzystujcych

  metody analityczne jak i numeryczne. Pomimo znacznego postpu w dziedzinie projektowania maszyn

  indukcyjnych z wirnikiem masywnym do dnia dzisiejszego nie opracowano jej znaczcego ulepszenia.

  2. Stan wiedzy Z dokonanego przegldu stanu wiedzy wynika, e w opublikowanych dotychczas pracach najczciej

  wykorzystywanymi wyraeniami pozwalajcymi oszacowa wspczynnik efektu kracowego s formuy

  podane przez Trickeya (1936), Russella (1958), Yee (1971), OKellyego (1972) i Woolleya (1973) [79, 89,

  99, 108, 110]. W wymienionej wyej kolejnoci wyraenia te maj posta

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (6)

  gdzie

  (7)

  (8)

  - konduktywnoci materiaw, z ktrych wykonano obszary kracowe i czynne wirnika. Oprcz wymienionych wyej pozycji, rezultaty bada nad wpywem efektu kracowego na wasnoci

  eksploatacyjne maszyny indukcyjnej z wirnikiem masywnym z wykorzystaniem analitycznego rozwizania

  zagadnienia dyfuzji pola przedstawiono take w pracach [11, 47, 58, 106]. Wyniki uzyskane przez autorw tych

  prac nie znalazy jednak tak szerokiego praktycznego zastosowania jak te zaprezentowane w wymienionych

  wczeniej piciu pozycjach.

 • 8

  Ocena wpywu wspczynnika efektu kracowego na dokadno oblicze charakterystyk eksploatacyjnych

  maszyny indukcyjnej z wirnikiem masywnym bya jednym z celw bada prowadzonych nad tym typem

  przetwornika w pracach [4, 42, 84]. Zgodnie z wynikami podawanymi w najnowszych pracach najdokadniejsze

  rezultaty oblicze gwarantuje zastosowanie wyrae podanych przez Russella lub OKellygo [4, 21, 45, 46, 48,

  56, 57, 85]. Jednoczenie, w niektrych pracach, jak np. w [42] podkrela si, e bardzo zoony charakter

  zjawisk elektromagnetycznych w obszarach kracowych wirnika nie moe by w sposb wystarczajco

  dokadny reprezentowany przez bardziej lub mniej zoone wyraenie analityczne. Naley rwnie podkreli,

  e w przypadku wykorzystania omawianych wyrae istnieje dua niejednoznaczno zwizana z wpywem

  dugoci wirnika oraz jego budowy na warto wspczynnika efektu kracowego [4]. Przykadowo, niektre

  z oszacowa, jak np. wspczynniki podane przez Yee, Trickeya oraz OKellyego dotycz maszyny w ktrej

  dugo wirnika jest taka sama jak dugo stojana, podczas gdy pozostae ujcia dugo wirnika traktuj

  niejednoznacznie. Pomimo tego, e efekt wyduania wirnika wpywa negatywnie na charakterystyki maszyny

  (w sensie parametrw schematu zastpczego maszyny mona to tumaczy dodaniem dodatkowej szeregowej

  impedancji do impedancji gazi wirnika), w praktyce bardzo czsto zachodzi potrzeba zastosowania dugoci

  wirnika wikszej od dugoci stojana np. w zwizku z koniecznoci usztywnienia wirnika z osiowymi

  naciciami powierzchni [4].

  Uycie w obliczeniach wspczynnika efektu kracowego wyznaczonego wedug omawianych wczeniej

  wyrae zazwyczaj pozwala osign akceptowaln dokadno tylko w przypadku maszyny wyposaonej

  w wirnik jednorodny. Gdy analizowana jest maszyna posiadajca wirnik z naciciami osiowymi, wybr

  waciwej formuy do obliczenia wspczynnika efektw kracowych jest praktycznie niemoliwy bez

  wykonywania pomiarw na modelu fizycznym. Stwierdzono to midzy innymi w pracy [4]. Autorzy tej pracy

  wykorzystujc dwuwymiarowy model polowo-obwodowy dokonali oblicze charakterystyk momentu

  elektromagnetycznego w funkcji prdkoci obrotowej dla wspczynnika efektu kracowego wyznaczonego

  wedug piciu przedstawionych wczeniej wyrae. W rezultacie porwnania obliczonych charakterystyk

  z pomiarami na modelu fizycznym stwierdzono znaczn rozbieno wynikw oblicze w stosunku do wartoci

  zmierzonych, a take duy rozrzut wynikw oblicze dla rnych wspczynnikw efektu kracowego.

  Wobec braku jednoznacznych wskaza co do sposobu obliczania wartoci wspczynnika efektu

  kracowego, niepewno w projektowaniu maszyn indukcyjnych z wirnikiem masywnym jest bardzo wysoka

  znacznie wysza od niepewnoci w projektowaniu maszyn innych rodzajw. W wikszoci przypadkw,

  konstruowanie maszyny wymaga prowadzenia pomiarw na fizycznym modelu odniesienia, celem oszacowania

  rzeczywistego wpywu efektw kracowych na charakterystyki maszyny. W pracach [4, 42, 109] stwierdzono,

  e w celu dokadnego odwzorowania wpywu efektu kracowych na charakterystyki eksploatacyjne,

  wspczynnik korekcyjny powinien by zaleny od czstotliwoci polizgowej. Cz z cytowanych wczeniej

  autorw w obliczeniach wykorzystywao empiryczn metod korekty wspczynnika efektu kracowego na

  podstawie pomiarw na maszynie odniesienia, celem uwzgldnienia wpywu czstotliwoci zmian pola

  w wirniku masywnym [4, 84, 85]. Z przeprowadzonego przegldu literatury wynika, e dotychczas opublikowano tylko trzy prace, w ktrych

  dokonano analizy efektw kracowych w wirniku masywnym za pomoc numerycznych metod analizy pola

  elektromagnetycznego, przy czym jedna z prac jest wspautorskim artykuem Autora niniejszej pracy [42, 90,

  A11].

  3. Cel i tezy pracy

  Przegld stanu literatury wykazuje niewystarczajcy stan dotychczasowej wiedzy oraz potrzeb

  przeprowadzenia dalszych bada majcych na celu udoskonalenie sposobu odwzorowania efektu kracowego

  w dwuwymiarowych polowo-obwodowych modelach maszyn indukcyjnych z wirnikiem masywnym, a co z tym

  zwizane - zwikszenie dokadnoci oblicze uzyskiwanej przy wykorzystaniu tego typu modeli.

  W zwizku z powyszym, w niniejszej pracy proponowana jest nowa numeryczna metoda wyznaczania

  wspczynnika efektu kracowego wykorzystujca trjwymiarowe obliczenia rozkadu gstoci prdw

  wirowych w wirniku masywnym.

  Idea proponowanej metody bdcej rozwiniciem metody konduktywnoci efektywnej zakada

  uwzgldnienie w dwuwymiarowym polowo-obwodowym modelu maszyny efektu kracowego w wirniku

  masywnym za pomoc obliczonego numerycznie wspczynnika efektu kracowego zalenego od

  czstotliwoci. Stosuje si w tym celu odrbny trjwymiarowy model numeryczny ograniczony do samego

  wirnika.

  W celu zweryfikowania poprawnoci przyjtego sposobu uwzgldniania efektu kracowego, zostan

  przeprowadzone obliczenia charakterystyk eksploatacyjnych wysokoobrotowej maszyny indukcyjnej

  z wirnikiem masywnym za pomoc dwuwymiarowego modelu polowo-obwodowego. Otrzymane

  charakterystyki zostan porwnane z wynikami analogicznych oblicze dokonanych z uyciem wspczynnika

  efektu kracowego wyznaczonego na podstawie analitycznych wyrae dostpnych w literaturze oraz wynikami

  pomiarw na modelu fizycznym.

 • 9

  Gwnym celem niniejszej pracy jest zatem pracowanie nowego sposobu wyznaczania wspczynnika efektu

  kracowego, charakteryzujcego si wysz dokadnoci od metod stosowanych dotychczas oraz

  przeprowadzenie bada majcych na celu jego weryfikacj.

  W oparciu o dokonany przegld literatury oraz wyniki wstpnie przeprowadzonych bada, w niniejszej pracy

  stawia si tezy, e:

  Moliwym jest numeryczne wyznaczenie wspczynnika celem uwzgldnienia efektw kracowych w dwuwymiarowym polowo-obwodowym modelu silnika indukcyjnego z wirnikiem masywnym.

  Wspczynnik ke obliczany metod numeryczn umoliwia uzyskanie dokadniejszych wynikw ni w przypadku stosowania wspczynnikw efektu kracowego podawanych w literaturze.

  Ze sformuowanymi wyej tezami pracy wi si podstawowe cele bada, ktrymi s:

  Opracowanie modeli matematycznych silnika indukcyjnego wysokoobrotowego o wirniku masywnym przydatnych w jego projektowaniu i optymalizacji.

  Opracowanie metodyki uwzgldniania efektw kracowych w masywnym wirniku celem poprawy dokadnoci oraz redukcji niepewnoci podczas projektowania.

  Budowa modeli fizycznych oraz weryfikacja dowiadczalna opracowanych metod i zaoe.

  4. Rwnania modeli matematycznych

  4.1. Wyznaczenie wspczynnika efektu kracowego wirnika metod numeryczn

  W niniejszej pracy opracowano i wykorzystano trzy rnice si modele matematyczne. Pierwsze dwa s

  modelami pomocniczymi, sucymi tylko do wyznaczenia wspczynnika efektu kracowego. S to

  odpowiednio:

  model trjwymiarowy, w ktrym obszar obliczeniowy jest ograniczony do wirnika, szczeliny powietrznej i warstwy powietrza otaczajcej obszary kracowe wirnika, natomiast wzbudzenie stanowi warunek

  brzegowy zadany w rodku szczeliny powietrznej,

  model dwuwymiarowy, w ktrym obszar obliczeniowy jest ograniczony do wirnika oraz szczeliny powietrznej a wzbudzenie zadawane jest w taki sam sposb jak w powyszym modelu trjwymiarowym.

  Wspczynnik efektu kracowego, ktry jest wyznaczany za pomoc opisanych wyej modeli w sposb

  przedstawiony w dalszej czci pracy, wprowadza si tylko dla podstawowej harmonicznej czasowej rozkadu

  wektora gstoci prdu w wirniku. Zakada si, e harmoniczna ta jest wzbudzana tylko przez podstawow

  harmoniczn czasow indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej. Na etapie wyznaczania wspczynnika

  efektu kracowego, tj. w zastosowanych modelach pomocniczych, pomija si take tzw. permeancyjne

  przestrzenne wysze harmoniczne indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej maszyny zwizane

  z uobkowaniem. Przy podanych wyej zaoeniach, do wyznaczenia tego wspczynnika moliwym staje si

  zastosowanie modeli okrelonych w dziedzinie czstotliwoci, sformuowanych przy wykorzystaniu wielkoci

  zespolonych pola elektromagnetycznego.

  Trzeci z zastosowanych w pracy modeli jest modelem dwuwymiarowym z pasko-rwnolegym rozkadem

  pola magnetycznego i bazuje na wspczynniku efektu kracowego obliczanym za pomoc pierwszych dwch

  modeli. Model ten zosta utworzony przy uwzgldnieniu caego obwodu magnetycznego maszyny (bez

  ograniczania obszaru analizy do samego wirnika) i suy do wyznaczenia jej charakterystyk funkcjonalnych. Jest

  on oparty na rwnaniach Maxwella okrelonych w dziedzinie czstotliwoci dla zespolonego magnetycznego

  potencjau wektorowego oraz rwnaniach Kirchhoffa dla obwodw elektrycznych uzwojenia stojana.

  W przetwornikach posiadajcych nieliniowy obwd magnetyczny przy sinusoidalnym wymuszeniu

  napiciowym nastpuje odksztacenie przebiegw prdw. Uycie w takim przypadku metody symbolicznej

  (potencja zespolony) moe wzbudza zastrzeenia. Metoda ta jest jednak czsto wykorzystywana praktycznie,

  gwnie ze wzgldu na znacznie niszy koszt obliczeniowy w porwnaniu z metod wykorzystujc model

  okrelony w dziedzinie czasu. Dopuszczalno jej uywania wynika z faktu, e w maszynach elektrycznych

  najwaniejsze parametry eksploatacyjne, takie jak warto rozwijanego momentu elektromagnetycznego, zale

  od iloczynu indukcji magnetycznej i gstoci prdu [13, 33]. W przypadku, gdy jedna z tych wielkoci zawiera

  wysze harmoniczne, warto rednia ich iloczynu jest rwna wartoci redniej iloczynu podstawowych

  harmonicznych. Gwnymi wadami metody symbolicznej s: ograniczona moliwo odwzorowania ruchu

  obrotowego wirnika, oraz trudnoci w uwzgldnieniu nieliniowych charakterystyk magnesowania i strat

  pochodzcych od wyszych harmonicznych pola magnetycznego. Z uwagi na to, e gwnym celem niniejszej

  pracy jest ulepszenie sposobu uwzgldniania efektw kracowych w wirniku, dwuwymiarowy polowo-

 • 10

  obwodowy model maszyny zosta wykorzystywany gwnie do oceny poprawnoci tej metody. Z tego powodu

  zdecydowano si na wykorzystanie modelu polowo-obwodowego okrelonego w dziedzinie czstotliwoci.

  Umoliwia on w bardzo krtkim czasie (rzdu pojedynczych minut) wyznaczenie najwaniejszych parametrw

  eksploatacyjnych maszyny w stanach quasi-ustalonych co ma due znaczenie w przypadku modelowania

  przetwornikw charakteryzujcych si du elektromechaniczn sta czasow w porwnaniu do okresu zmian

  podstawowej harmonicznej napicia (maszyny wysokoobrotowe).

  Podstaw do utworzenia opisanych wyej modeli s zespolone rwnania Maxwella w postaci rniczkowej

  oraz rwnania obwodw elektrycznych wynikajce z praw Kirchhoffa [100].

  Wprowadzenie wspczynnika efektu kracowego umoliwia zastosowanie w obliczeniach charakterystyk

  funkcjonalnych maszyny indukcyjnej z wirnikiem masywnym modelu z polem pasko-rwnolegym, zamiast

  penego modelu trjwymiarowego. Moliwo zastosowania takiego modelu umoliwia znaczce pomniejszenie

  kosztw obliczeniowych zwizanych z wyznaczeniem tych charakterystyk. Wymieniony wyej wspczynnik

  jest wprowadzany w taki sposb, aby pomidzy wartociami mocy w wirniku - obliczanej w przestrzeni trjwymiarowej (z uwzgldnieniem wpywu efektw kracowych) oraz - obliczanej w przestrzeni dwuwymiarowej (bez uwzgldnienia wpywu efektw kracowych) w tych samych warunkach pracy

  dotyczcych amplitudy, a take czstotliwoci rozkadu pola magnetycznego w szczelinie powietrznej oraz

  wymiarw geometrycznych i liczby biegunw maszyny, zachodzia zaleno

  (9)

  Wspczynnik efektu kracowego wyraa si zatem wzorem

  (10)

  Powysze oznacza, e do wyznaczenia tych mocy naley zastosowa taki sam rozkad indukcji magnetycznej

  w szczelinie powietrznej maszyny, a w zwizku z tym, podczas wyznaczania wspczynnika efektu kracowego

  w zadanych warunkach pracy mona ograniczy obszar analizy do samego wirnika. Rysunek pogldowy 2

  przedstawia obszar silnika poddany analizie (obszar zaznaczony kolorem szarym). Wykorzystujc zastosowane

  oznaczenia, poszczeglne moce oblicza si ze wzorw

  (11)

  (12)

  Warte zauwaenia jest, e takie podejcie zachowuje swoj poprawno rwnie w przypadku gdy , tj. wtedy gdy dugo wirnika jest taka sama jak dugo stojana. Podane wyej zalenoci definiujce

  wspczynnik efektu kracowego wymagaj przeprowadzenia oblicze rozkadu wektora gstoci prdu

  zarwno w przestrzeni trj- jak i dwuwymiarowej. Moc wydzielana w wirniku przy uwzgldnieniu wpywu

  efektw kracowych obliczana jest za pomoc trjwymiarowego modelu matematycznego wirnika (rys. 2.a),

  moc wyznaczana jest z kolei za pomoc modelu dwuwymiarowego (rys. 2.b), bdcego przekrojem poprzecznym modelu trjwymiarowego w poowie dugoci czynnej maszyny.

  Podstawowym zaoeniem wykorzystywanym w niniejszej pracy jest to, e tego rodzaju obliczenia mona

  przeprowadzi przy ograniczeniu rozwaa do samego wirnika, narzucajc rozkad wektora indukcji

  magnetycznej w rodku szczeliny powietrznej maszyny (promie ) za pomoc warunku brzegowego pierwszego rodzaju. Przyjmuje si przy tym, e rozkad ten ograniczony jest tylko do pierwszej harmonicznej

  czasowej i przestrzennej skadowej normalnej wektora indukcji magnetycznej

  (13)

  W obydwu modelach przyjmowane jest jednakowe wzbudzenie okrelone powysz zalenoci,

  z zastrzeeniem, e w modelu trjwymiarowym wprowadzone jest ono tylko w obszarze odpowiadajcym

  dugoci czynnej wirnika (dugoci stojana). Zakada si dodatkowo niezmienno wektora indukcji

  magnetycznej w szczelinie powietrznej wzdu osi maszyny ( ). Przy zaoeniu, e przenikalno magnetyczna jest staa, warto wspczynnika efektu kracowego obliczona wedug wyraenia

  (10) nie zaley od amplitudy indukcji magnetycznej.

 • 11

  Do oblicze mocy w obydwu ukadach stosuje si metod pary zespolonych potencjaw , tj. zespolonego magnetycznego potencjau wektorowego oraz zespolonego elektrycznego potencjau skalarnego.

  Naley zaznaczy, e poszczeglne wektory w modelu trj- i dwuwymiarowym nie s tosame, jednak ze

  wzgldu na czytelno opisu matematycznego zdecydowano si na uycie tych samych oznacze dla wielkoci

  polowych w obydwu modelach. Wychodzc z drugiego rwnania Maxwella i stosujc podstawienie oraz uwzgldniajc bezwirowo pola elektrycznego, zespolony wektor natenia pola elektrycznego, wystpujcy we wzorze (11), mona opisa rwnaniem

  (14)

  natomiast zespolony wektor gstoci prdu przewodnictwa mona przedstawi w postaci

  (15)

  a)

  b)

  Rys. 2. Wybr obszaru obliczeniowego i oznaczenia dugoci czynnej wirnika, obszarw kracowych oraz miejsce

  wprowadzania wzbudzenia w modelach wirnika masywnego wykorzystanych do oblicze wspczynnika efektu kracowego

  (obszar ograniczony przerywan lini): a) model trjwymiarowy, b) model dwuwymiarowy.

  W przypadku oblicze w przestrzeni trjwymiarowej, ze wzgldu na wykorzystanie pary potencjaw

  zespolonych, korzystnym jest zastosowanie zmodyfikowanego zespolonego magnetycznego potencjau

  wektorowego . Poniewa obydwa potencjay s okrelone w caym obszarze przewodzcym, to dziki zastosowaniu jednego globalnego potencjau znacznie redukuje si liczb niewiadomych. Wprowadzajc

  podstawienie

  (16)

  Obszary kracowe

  Obszar powietrza otaczajcego wirnik

 • 12

  zespolone wektory natenia pola elektrycznego, gstoci prdu indukowanego oraz indukcji magnetycznej

  mona wyrazi w postaci

  (17)

  (18)

  (19)

  Cay obszar obliczeniowy obydwu rozwaanych modeli wirnika masywnego traktowany jest jako ukad bez

  prdw rdowych. Uwzgldniajc powysze, po dokonaniu odpowiednich podstawie w rwnaniach

  Maxwella, ukad rwna opisujcych rozkad pola elektromagnetycznego w modelu trjwymiarowym mona

  ostatecznie wyrazi rwnaniem

  (20)

  Dla modelu dwuwymiarowego powysza zaleno sprowadza si do rwnania dla jednej skadowej

  zmodyfikowanego magnetycznego potencjau wektorowego

  (21)

  Podstawowym czynnikiem decydujcym o moliwoci praktycznego wykorzystania przedstawionego wyej

  modelu jest koszt obliczeniowy, ktry mona znacznie pomniejszy dokonujc dalszego ograniczenia obszaru

  analizy. Jest to moliwe tylko w maszynie o symetrycznej budowie, w ktrej istnieje symetria obrotowa wirnika

  i rozkadu pola magnetycznego. Przy ograniczeniu rozwaa do jednego bieguna, dodatkowe rwnania, ktre

  musi spenia rozkad pola elektromagnetycznego na brzegach wyznaczajcych symetri modelu, dotycz

  cigoci skadowej indukcji magnetycznej, normalnej do brzegu oraz skadowych stycznych natenia pola

  magnetycznego.

  W niniejszej pracy, w celu wyznaczenia rozkadu gstoci prdw wirowych indukowanych w wirniku

  masywnym, wykorzystano metod komrki [97, 98]. Dyskretyzacji obszaru obliczeniowego dokonano

  w cylindrycznym ukadzie wsprzdnych za pomoc szeciociennego elementu, natomiast w ukadzie

  dwuwymiarowym za pomoc rwnolegobocznego elementu czworoktnego. Wybr metody obliczeniowej ma

  zwizek z moliwoci uzyskania rozwizania w szerokim zakresie czstotliwoci zmian pola w wirniku. Dla

  przykadu, w pracy [65] wykazano, e tylko przy uyciu elementw skoczonych, w ktrych odpowiednie

  skadowe magnetycznego potencjau wektorowego s przyporzdkowane ich krawdziom, a nie wzom, mona

  otrzyma poprawne rozwizanie w zakresie bardzo niskich i rednich czstotliwoci. Przyjta koncepcja modeli

  umoliwia wyznaczenie charakterystyki zmiennoci wspczynnika efektu kracowego w funkcji czstotliwoci

  polizgowej odpowiadajcej zmianom prdkoci obrotowej wirnika od stanu zwarcia maszyny do prdkoci

  synchronicznej. Opracowane modele maj za zadanie umoliwi obliczenia dla wirnikw o rnej budowie,

  poczwszy od wirnika jednorodnego, poprzez wirnik z osiowymi naciciami powierzchni a skoczywszy na

  wirnikach z jednorodnymi i niejednorodnymi obszarami kracowymi. Parametryzacja modeli komputerowych

  umoliwi zbadanie wpywu konduktywnoci poszczeglnych obszarw jak rwnie parametrw

  geometrycznych wirnika na warto wspczynnika efektu kracowego i charakterystyki eksploatacyjne

  maszyny.

  W wyniku dyskretyzacji obszaru obliczeniowego modelu przy wykorzystaniu metody komrki otrzymuj si

  ukad rwna opisujcy rozkad pola elektromagnetycznego:

  , (22)

  , (23)

  gdzie: macierz cyrkulacji zapewniajca spenienia prawa Amprea oraz prawa Faradaya, tzw. konstytutywna macierz reluktywnoci, tzw. konstytutywna macierz konduktywnoci, - wektor zespolonych amplitud cyrkulacji zmodyfikowanego zespolonego potencjau wektorowego wzdu krawdzi

  siatki dyskretyzacyjnej, - obszar powietrza, - obszar przewodzcy, oznaczenie krawdzi siatki.. Pierwsze z powyszych rwna macierzowych opisuje rozkad pola w obszarze powietrza, natomiast drugie,

 • 13

  w przewodzcym obszarze wirnika masywnego. Sposb formuowania rwna pola modelu oraz wprowadzania

  warunkw brzegowych zosta w szczegowy sposb opisany w dysertacji doktorskiej.

  4.2. Wyznaczenie charakterystyk eksploatacyjnych

  4.2.1. Rwnania polowo-obwodowego modelu maszyny

  Rwnania przedstawione w poprzednim podrozdziale dotycz opisu matematycznego modeli pomocniczych,

  ograniczonych do obszaru samego wirnika. Z tego powodu nie mog one by zastosowane do wyznaczenia

  charakterystyk eksploatacyjnych maszyny. Do ich obliczenia w niniejszej pracy stosuje si osobny

  dwuwymiarowy model polowo-obwodowy. Przyjmuje si, e rozkad pola elektromagnetycznego w tym modelu

  spenia rwnanie

  (24)

  Wielko w poszczeglnych obszarach modelu przyjmuje nastpujce wartoci

  (25)

  gdzie , s efektywnymi przenikalnociami magnetycznymi, odpowiednio stojana oraz wirnika, obliczonymi wedug wyraenia

  (26)

  Ze wzgldu na sposb opisu wektora gstoci prdu w maszynie, mona wyrni trzy rodzaje obszarw

  obliczeniowych. Pierwszy z nich stanowi obszary nieprzewodzce bez rde prdu, za ktre uwaa si

  pakietowany rdze stojana oraz powietrze. Drugi rodzaj obszaru stanowi uzwojenie stojana (cae powierzchnie

  obkw lub ich czci zajmowane przez zezwoje), ktre jest traktowane jest jako uzwojenie wielozwojne, tj.

  jako obszar o zerowej konduktywnoci, w ktrym niezerowa jest zespolona gsto prdu rdowego

  zwizana z zespolonym prdem cewki nalecej do fazy o oznaczeniu , . Rozkad tej gstoci

  w rozpatrywanym obszarze jest rwnomierny i moe by oglnie opisany zalenoci

  (27)

  Zaoenie dotyczce rwnomiernoci rozkadu gstoci prdu w przewodach tworzcych cewki uzwojenia

  stojana jest w analizowanym przypadku dopuszczalne, gdy zastpcza gboko wnikania pola do wntrza

  przewodu jest dua w stosunku do rednicy przewodu [13, 36, 95]. W maszynie, w ktrej uzwojenie stojana

  utworzone jest z grup poczonych szeregowo oraz faz poczonych w gwiazd (w niniejszej pracy rozpatrywane

  s uzwojenia tylko tego typu) prd pojedynczego przewodu jest rwny prdowi fazowemu. Uwzgldniajc, e

  uzwojenie jest zasilane z symetrycznego trjfazowego rda napiciowego o amplitudzie rwnanie bilansu

  napi dla jednej fazy uzwojenia, wynikajce z drugiego prawa Kirchhoffa przyjmuje posta

  (28)

  gdzie: sumaryczny kontur wiedziony wzdu wszystkich zwojw cewek fazy. Dla uzwojenia o szeregowo

  poczonych cewkach, ktrych boki s rozoone w obszarach odpowiadajcych przekrojom obkw (uzwojenie jednowarstwowe) lub czciom tych przekrojw (uzwojenie wielowarstwowe), rwnie (28)

  przyjmuje posta

  (29)

  gdzie

  jest funkcj rozkadu uzwojenia.

 • 14

  Trzeci rodzaj obszarw stanowi masywne czci silnika o niezerowej konduktywnoci. W rozpatrywanej

  maszynie s to: kadub, wirnik oraz wa. Gsto prdu rdowego jest w nich zerowa, niezerowa jest natomiast

  gsto prdu indukowanego. Moe ona wywoywa znaczne straty mocy w tych czciach maszyny, dlatego

  powinna by ona odwzorowana moliwie dokadnie. Naley jednak zwrci uwag, e w rozpatrywanym

  modelu wystpuje tylko skadowa wektora gstoci prdu w kierunku rwnolegym do wau. Wwczas popenia

  si bd zwizany z modelowaniem tej skadowej, gdy pominite s w nim skadowe wektora gstoci prdu

  prostopade do wau. Szczegln uwag naley zwrci na przypadek, gdy rozpatrywanym obszarem jest wa

  lub wirnik maszyny, gdzie naley uwzgldni zmian czstotliwoci indukowanego prdu wraz ze zmian

  prdkoci obrotowej. W modelach matematycznych maszyn indukcyjnych okrelonych w dziedzinie

  czstotliwoci, zmian pulsacji pola magnetycznego wnikajcego do wntrza wirnika, zwizan ze zmian jego

  prdkoci wirowania, uwzgldnia si za pomoc metody transformacji polizgu [13, 18, 55]. Polega ona

  wyraeniu amplitudy indukowanego prdu bezporednio poprzez polizg wirnika. Odpowiada to ograniczeniu

  rozwaa do podstawowej harmonicznej czasowej rozkadu pola magnetycznego w wirniku. W takim przypadku

  rozkad wektora gstoci prdu indukowanego w obszarach masywnych mona opisa funkcj

  (30)

  Konduktywno efektywna wystpujca we wzorze (30) jest rwna iloczynowi rzeczywistej konduktywnoci materiau oraz wspczynnika efektu kracowego . Zmianom czstotliwoci w wirniku towarzyszy zmiana gbokoci wnikania pola magnetycznego do jego wntrza. Zmianie ulega rwnie zastpcza impedancja

  obszarw kracowych wirnika. Z tego powodu, wspczynnik efektu kracowego w wirniku (10) take musi

  uwzgldnia t zmian. Inna sytuacja zachodzi w obszarach masywnych zlokalizowanych poza wirnikiem,

  takich jak kadub maszyny, w ktrych czstotliwo podstawowej harmonicznej pola magnetycznego jest staa.

  W zwizku z tym, w obszarze takim wspczynnik efektu kracowego mona uzna za niezaleny od

  czstotliwoci. W maszynach elektrycznych czci te maj rnorodn budow oraz s wykonane

  z rnorodnych materiaw (aluminium, stal, eliwo). Do wyznaczenia odpowiednich wspczynnikw efektu

  kracowego w tych obszarach trudno jest zatem opracowa uniwersalny model numeryczny, jak to uczyniono

  w niniejszej pracy w przypadku obszaru wirnika. W czciach tych mona jednak zawsze posugiwa si regu,

  wedug ktrej wspczynnik efektu kracowego jest szacowany dzielc dugo w kierunku osiowym przez

  sum dugoci w kierunku osiowym oraz w kierunku obrotw, przez liczb biegunw, tj. tak samo jak

  w przypadku wspczynnika efektu kracowego wyznaczanego wedug wyraenia (5) podanego przez

  OKelly'ego [79]. Uwzgldniajc powysze, efektywna konduktywno w poszczeglnych masywnych

  obszarach obliczeniowych modelu przyjmuje warto

  (31)

  gdzie oznacza, e wspczynnik efektu kracowego jest funkcj polizgu (czstotliwoci).

  4.2.2. Uwzgldnienie strat

  Oprcz moliwoci wyznaczenia podstawowych charakterystyk eksploatacyjnych maszyny, opracowany

  model powinien take umoliwia oszacowanie strat, gdy od ich wartoci uzaleniona jest sprawno maszyny,

  a take moliwym jest zaprojektowanie odpowiednio wydajnego ukadu chodzenia. Ze wzgldu na przyczyny

  powstawania, straty wystpujce w maszynach elektrycznych dziel si oglnie na elektromagnetyczne

  i mechaniczne [54]. Do strat mechanicznych zalicza si straty wywoane tarciem podczas wirowania (straty

  w oyskach i straty wywoane oporem aerodynamicznym) oraz bdce rezultatem wymuszenia obiegu czynnika

  chodzcego (wentylator). Straty elektryczne s zwizane z wystpowaniem prdu w rodowiskach

  przewodzcych (straty w uzwojeniu oraz zwizane z indukowaniem si prdw wirowych w elementach

  masywnych i w mniejszym stopniu w elementach wykonanych w postaci pakietu blach) oraz z wystpowaniem

  zjawiska histerezy ferromagnetyka (straty histerezowe). Straty wywoane wyszymi harmonicznymi indukcji

  magnetycznej nazywane s elektromagnetycznymi stratami dodatkowymi. Wysze harmoniczne indukcji

  magnetycznej s skutkiem zarwno odksztacenia przebiegw napi zasilajcych (harmoniczne czasowe), jak

  rwnie niecigego charakteru funkcji rozkadu uzwojenia w obkach oraz niejednorodnego obwodu

  magnetycznego maszyny w postaci uobkowania stojana i wirnika (tzw. permeancyjne przestrzenne

  harmoniczne obkowe). W odrnieniu od maszyn konwencjonalnych, gdzie straty dodatkowe stanowi tylko 2

  do 5% wszystkich strat, w maszynach wysokoobrotowych uwzgldnienie ich opisu staje si koniecznoci [54].

  W tego typu przetwornikach mog one stanowi nawet poow wszystkich strat wpywajc w znaczcy sposb

  nie tylko na sprawno ale rwnie na warto wspczynnika mocy [54]. Ze wzgldu na zwikszon

 • 15

  czstotliwo zmian pola, wysz wartoci, w porwnaniu do maszyn konwencjonalnych, charakteryzuj si

  rwnie straty w pakietowanych elementach obwodu magnetycznego.

  W niniejszej pracy przyjto model strat w pakietowanym rdzeniu stojana oparty na klasycznej metodzie

  rozdziau strat w jednostce masy obwodu magnetycznego. W metodzie tej straty jednostkowe dzieli si na

  klasyczne straty wiroprdowe, straty zwizane z histerez oraz straty nadmiarowe

  (32)

  Stae oraz dla materiau rdzenia stojana identyfikuje si metod regresji liniowej na podstawie krzywych strat jednostkowych materiau zmierzonych przy zadanej czstotliwoci. Poniewa straty te maj istotny wpyw

  na warto wspczynnika mocy maszyny i warto skadowej czynnej prdu pobieranego ze rda zasilania,

  koniecznym staje si wczenie modelu tych strat do opisu matematycznego maszyny. Dla modeli okrelonych

  w dziedzinie czstotliwoci, spotyka si prace, w ktrych w tym celu stosuje si tzw. metod przenikalnoci

  magnetycznej zespolonej [53, 64]. W metodzie tej modu przenikalnoci zespolonej jest rwny przenikalnoci

  mierzonej przy prdzie staym, natomiast argument okrela si tak aby w jednostce masy rdzenia straty

  wynikajce ze wzoru (32) byy rwne polu powierzchni zastpczej elipsy na paszczynie zespolonej W niniejszej pracy przyjto inne podejcie. Straty w elazie wczono do modelu silnika wprowadzajc

  dodatkowy nieliniowy rezystor, poczony rwnolegle z kad z faz uzwojenia stojana (rys. 3). Warto

  rezystancji tego elementu jest obliczana wedug wzoru

  (33)

  gdzie

  (34)

  (35)

  Rys. 3. Schemat ilustrujcy sposb wprowadzenia do modelu polowo-obwodowego maszyny strat w elazie za pomoc gazi

  rwnolegej zawierajcej nieliniow rezystancj.

  Kolejny problem dotyczy uwzgldnienia strat w masywnym wirniku od wyszych harmonicznych indukcji

  magnetycznej w szczelinie powietrznej. W modelu okrelonym w dziedzinie czstotliwoci tylko dla

  podstawowej harmonicznej czasowej wymuszenia nie ma moliwoci uwzgldnienia wpywu wyszych

  harmonicznych czasowych wywoanych odksztaceniem przebiegu napi zasilajcych (zasilanie za

  porednictwem falownika napicia). Nie mona take w sposb dokadny odwzorowa wpywu harmonicznych

  przestrzennych, gdy wymaga to odwzorowania rzeczywistego ruchu obrotowego wirnika a wic rozwizania

  wszystkich rwna w dziedzinie czasu. Starty mocy wywoane przez harmoniczne obkowe, ktre

  w trjfazowej maszynie indukcyjnej z wirnikiem masywnym stanowi przewaajc cz strat dodatkowych

  w wirniku [4, 11], mona w zastosowanej metodzie obliczeniowej oszacowa dokonujc rozkadu indukcji

  magnetycznej w szczelinie powietrznej, obliczonego dla podstawowej harmonicznej czasowej napicia

  zasilajcego, na wysze harmoniczne. Przy takim podejciu przyjmuje si, e amplitudy odpowiednich

  ga zwizana z wyznaczeniem napi w modelu polowym

 • 16

  harmonicznych czasowych s rwne amplitudom harmonicznych przestrzennych. Rzd tych harmonicznych

  indukcji wynika z oddziaywania harmonicznych permeancji obkowej stojana o numerach

  , = 1,2,3

  z podstawow harmoniczn okadu prdowego uzwojenia stojana. Numery harmonicznych permeancyjnych

  indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej s okrelone poprzez zaleno

  (36)

  Polizg wirnika zwizany z rwnowanym polem wirujcym pochodzcym od - tej harmonicznej indukcji magnetycznej okrela rwnanie

  (37)

  Przy takich zaoeniach dokonujc rozkadu indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej maszyny za

  pomoc dyskretnej transformaty Fouriera, kad z amplitud mona potraktowa jako osobne wymuszenie

  umoliwiajce wyznaczenie odpowiadajcego mu rozkadu gstoci prdu w wirniku. To z kolei, pozwala

  oszacowa zwizane z tym rozkadem straty mocy. Na podstawie znajomoci wartoci poszczeglnych amplitud

  harmonicznych obkowych, wprowadza si tyle modeli pomocniczych (ograniczonych do samego wirnika

  maszyny) ile wynosi liczba znaczcych amplitud harmonicznych obkowych. W praktyce liczb t mona

  ograniczy do 4, tj. dla , gdy amplitudy harmonicznych wyszych rzdw s niewielkie i wywouj one niskie straty mocy.

  Kada z amplitud w modelu pomocniczym jest uwzgldniana za pomoc warunku brzegowego Dirichleta

  wprowadzonego w rodku szczeliny powietrznej. Warunek ten jest zadawany dla magnetycznego potencjau

  wektorowego i dotyczy on wymuszenia obwodowego rozkadu skadowej promieniowej indukcji magnetycznej

  o amplitudzie rwnej amplitudzie odpowiedniej harmonicznej obkowej oraz liczbie par biegunw rwnej . Zakada si, e za nasycenie obwodu magnetycznego modeli pomocniczych odpowiada tylko harmoniczna

  podstawowa rozkadu indukcji magnetycznej.

  Uwzgldniajc, e z kadym z modeli pomocniczych (harmoniczn o liczbie par biegunw ) s zwizane straty w wirniku to straty dodatkowe cakowite w wirniku s obliczane wedug wzoru

  (38)

  Straty dodatkowe w wirniku s nastpnie wprowadzane do opisanego wyej modelu polowo-obwodowego

  maszyny podobnie jak straty w elazie, tj. za pomoc dodatkowego rezystora poczonego rwnolegle z kad faz uzwojenia (rys. 4). Warto jego rezystancji obliczana jest z rwnania:

  (39)

  Postpowanie zgodne z przedstawionym wyej opisem jest zobrazowane rys. 5.

  Z kad wysz harmoniczn indukcji magnetycznej zwizana jest odpowiadajca jej warto momentu

  elektromagnetycznego:

  (40)

  Aby uwzgldni momenty dodatkowe w bilansie mocy rozpatrywanego modelu, do wartoci momentu

  wynikajcego z oddziaywania podstawowej harmonicznej indukcji magnetycznej i rozkadu wektora gstoci

  prdu w wirniku dodawane s skadniki pochodzce od wyszych harmonicznych

  (41)

  Skadnik momentu elektromagnetycznego jest obliczany przy wykorzystaniu skadowej osiowej tensora momentw napre magnetycznych w szczelinie powietrznej maszyny

  (42)

 • 17

  gdzie oznacza krzyw cakowania w postaci okrgu o promieniu rwnemu redniej wartoci szczeliny

  powietrznej. W celu poprawy dokadnoci oblicze momentu elektromagnetycznego metod tensora napre

  Maxwella wykorzystano podejcie bazujce na lokalnym rozwizaniu rwnania Laplacea w obszarze szczeliny

  powietrznej metod analityczn [76].

  Rys. 4. Schemat ilustrujcy sposb wprowadzenia do modelu polowo-obwodowego maszyny cznie strat w elazie oraz strat

  dodatkowych od wyszych harmonicznych w wirniku za pomoc gazi rwnolegych zawierajcych nieliniowe rezystancje.

  Dodatkowych rozwaa wymaga sposb obliczenia rozkadu gstoci prdu w modelach pomocniczych dla

  kadej z uwzgldnianych wyszych harmonicznych indukcji magnetycznej. Naley zauway, e efekt

  kracowy w wirniku bdzie mia inny charakter dla kadej harmonicznej. Obliczenie osobnego wspczynnika

  efektu kracowego dla kadej harmonicznej indukcji magnetycznej za pomoc modelu przedstawionego

  w podrozdziale 4.1 jest moliwe, jednak takie podejcie wie si z bardzo wysokim kosztem obliczeniowym

  (potrzeba wyznaczenie takiej liczby wspczynnikw efektu kracowego zalenych od czstotliwoci ile wynosi

  liczba wyszych harmonicznych uwzgldnianych w modelu), dlatego naley uproci analiz. Ze wzgldu na to,

  e dugo podziaki biegunowej wirnika dla wyszych harmonicznych jest duo mniejsza w porwnaniu do

  aktywnej dugoci stojana, efekt kracowy z nimi zwizany ma duo mniejszy wpyw na straty mocy

  w porwnaniu z wpywem efektu kracowego zwizanego z harmoniczn podstawow. Dodatkowo,

  czstotliwo indukowanego prdu zwizana z wyszymi harmonicznymi obkowymi, jest znacznie wysza od

  czstotliwoci podstawowej harmonicznej. Z tego powodu penetracja wirnika przez pole magnetyczne

  pochodzce od tych harmonicznych jest ograniczona praktycznie do dugoci czynnej wirnika. Dlatego do

  oszacowania wspczynnikw efektu kracowego dla tych harmonicznych dogodnie jest zastosowa

  wspczynnik wyraony za pomoc formuy OKelly'ego, uwzgldniajc odpowiedni liczb par biegunw

  zwizan z t harmoniczn

  (43)

  Opisana wyej metoda uwzgldniania wpywu wyszych harmonicznych obkowych na parametry

  eksploatacyjne modelu jest jedynie metod szacunkow i ma istotne wady. Jedn z nich jest brak moliwoci

  uwzgldnia zmian rozkadu indukcji magnetycznej wraz ze zmian pooenia wirnika w odniesieniu do stojana

  wystpujc w przypadku modelowania maszyny z wirnikiem niejednorodnym (dwustronne uobkowanie

  szczeliny powietrznej w przypadku wirnika niejednorodnego). Kolejnym przyjtym uproszczeniem jest

  niezalene sumowanie wpywu poszczeglnych harmonicznych obliczanych przy zaoeniu, e nasycenie

  obwodu magnetycznego wywouje tylko podstawowa harmoniczna indukcji magnetycznej. Jak powszechnie

  wiadomo zasada superpozycji nie moe by stosowana w ukadach nieliniowych. W rzeczywistej maszynie

  poszczeglne harmoniczne wpywaj na stan nasycenia poszczeglnych obszarw obwodu magnetycznego

  (szczeglnie obszary obkw stojana i zbw wirnika) i aby w sposb dokadny odwzorowa ich wpyw naley

  rwnania rozwizywa w dziedzinie czasu modelujc ruch obrotowy wirnika. Kolejny bd wprowadzany przez

  t metod polega na pominiciu wpywu napi indukowanych w uzwojeniu silnika przez wysze harmoniczne

  indukcji magnetycznej. Wpyw ten jest jednak niewielki ze wzgldu na niskie wartoci amplitud tych

  harmonicznych i poczenie uzwojenia stojana w gwiazd.

  Rwnanie (24) modelu polowo-obwodowego zdyskretyzowano za pomoc trjktnych elementw

  skoczonych pierwszego rzdu. W obrbie pojedynczego elementu, rozkad zespolonego magnetycznego

  potencjau wektorowego jest aproksymowany za pomoc kombinacji liniowej standardowych funkcji ksztatu

  ga zwizana z wyznaczeniem napi w modelu polowym

 • 18

  oraz wartoci wzowych zespolonego

  magnetycznego potencjau wektorowego [24, 36, 59, 77, 113]

  (44)

  Rys. 5. Ilustracja graficzna metody wyznaczania strat dodatkowych i uwzgldnienia ich w opisie

  matematycznym maszyny indukcyjnej.

  W wyniku zastosowania kryterium residuw waonych i standardowej procedury Galerkina [24, 36, 59, 77, 113]

  do rwnania (24) oraz podstawienia (44), otrzymuje si ukad rwna

  (45)

  gdzie:

  (46)

  (47)

  (48)

  przy czym w powyszych zalenociach, indeks odnosi si do pojedynczego elementu siatki. Dokonujc kumulacji przyczynkw wedug globalnej numeracji wzw siatki, tworzy si globalny ukad rwna.

  Do uformowania rwna dla obwodu elektrycznego utworzonego przez pasma fazowe uzwojenia poczone

  w gwiazd zastosowano metod prdw oczkowych.

  Otrzymany ostatecznie ukad rwna jest nieliniowy ze wzgldu na nieliniowe charakterystyki

  magnesowania obwodu stojana i wirnika a take ze wzgldu na zaleno rezystancji obwodu elektrycznego od

  napi w przyjtej metodzie odwzorowania strat w elazie i strat dodatkowych. Do jego rozwizania trudno jest

  zastosowa metod Newtona-Raphsona ze wzgldu na to, e forma kwadratowa w tym ukadzie rwna jest

  niesymetryczna i nieoznaczona, co narusza warunki konieczne dotyczce stabilnoci odpowiedniego rwnania

  rekurencyjnego. W takim przypadku najdogodniej jest wykorzysta metod iteracji prostych Picarda, zgodnie

  z ktr dokonuje si rozwizania rwnania rekurencyjnego

 • 19

  (49)

  w ktrym jest rozwizaniem ukadu rwna, natomiast jest sta Lipschitza . Rwnanie to

  jest stabilne jeli jest ono odwzorowaniem zwajcym, tzn. norma wektora rozwiza nie wzrasta dla rosncego

  k. Zaley to gwnie od krzywej magnesowania oraz staej , ktr naley dobiera w kadej iteracji. Z dowiadcze Autora wynika, e rwnanie to jest stabilne jeli krzywa magnesowania jest funkcj cile monotoniczn.

  Rwnanie (49) jest uznawane za rozwizane jeli bd wzgldny wyraony wzorem

  (50)

  jest mniejszy od zaoonej wartoci. W niniejszej pracy przyjto Wyznaczenie wielkoci strat dodatkowych w wirniku, metod przedstawion w podrozdziale 4.2.2, wymaga

  przeprowadzenia niezalenych oblicze celem rezystancji wyznaczenia wykorzystujc osobne modele

  wirnika, w ktrych rozkad gstoci prdu indukuj wymuszenia brzegowe w postaci obwodowych rozkadw

  poszczeglnych harmonicznych indukcji magnetycznej. Dla kadej harmonicznej koniecznym jest modyfikacja

  odnoszcych si do wirnika elementw macierzy (zmiana polizgu oraz wspczynnika efektu kracowego dla poszczeglnych harmonicznych). W modelach tych wykorzystuje si t natomiast sam macierz S zakadajc, e

  nasycenie magnetyczne wirnika wywouje tylko harmoniczna podstawowa indukcji magnetycznej. Tak

  opracowany model posiada istotne wady a wystpujce sprzenie ma charakter saby. Naley jednak zwrci

  uwag na to, e cechuje si on znacznie niszym kosztem obliczeniowym w porwnaniu z modelem okrelonym

  w dziedzinie czasu.

  5. Model fizyczny maszyny

  Weryfikacj pomiarow modeli matematycznych proponowanych w niniejszej pracy wykonano za pomoc

  silnika maej mocy zasilanego za porednictwem przeksztatnika wytwarzajcego quasi-prostoktne przebiegi

  napi (rys. 6). Podstawowe parametry eksploatacyjne maszyny zestawiono w tab. 1.

  Chodzony ciecz stojan maszyny posiada uzwojenie rednicowe poczone w gwiazd bez wyprowadzonego

  przewodu neutralnego. Uywajc tego samego stojana, w pracy dokonano pomiarw charakterystyk

  eksploatacyjnych maszyny wyposaonej w trzy rne wirniki masywne wykonane ze stali konstrukcyjnej

  o konduktywnoci elektrycznej rwnej 3.55106 S/m w temperaturze 20

  o C. S to odpowiednio: wirnik

  jednorodny (rys. 7), wirnik z osiowymi naciciami powierzchni przez ca dugo (rys. 8) oraz wirnik

  z osiowymi naciciami powierzchni i jednorodnymi obszarami kracowymi tworzcymi ferromagnetyczne

  piercienie zwierajce (rys. 9).

  Rys. 6. Model fizyczny wysokoobrotowej maszyny indukcyjnej z wirnikiem masywnym.

  Enkoder pooenia wirnika

  Dodatkowe koa zamachowe

  We z ciecz chodzc

 • 20

  Tab. 1. Parametry eksploatacyjne maszyny

  PARAMETR WARTO JEDNOSTKA

  Moc znamionowa 330 W

  Znamionowe midzyfazowe

  napicie uzwojenia stojana 150 V

  Czstotliwo podstawowej

  harmonicznej napicia zasilajcego 500 Hz

  Liczba par biegunw 2 -

  Liczba obkw stojana 24 -

  Dugo stojana 32 Mm

  rednica zewntrzna stojana 60.2 Mm

  Rezystancja staoprdowa pasma

  fazowego 0.6

  Liczba zwojw na obek 18 -

  Polizg znamionowy 0.2 -

  Indukcyjno pocze czoowych

  cewek tworzcych pasmo fazowe 0.1 mH

  a)

  b)

  Rys. 7. Wirnik jednorodny: a) model fizyczny, b) wymiary.

  W celu wyduenia czasu pomiaru na wale badanej maszyny zamontowano po dwa koa zamachowe. Masa

  pojedynczego koa wynosi 0.2 kg natomiast jego moment bezwadnoci 7.8510-5

  kgm2. Cakowity moment

  bezwadnoci mas wirujcych wynosi =2.0910-4 kgm2 w przypadku maszyny z wirnikami jednorodnym

  i z osiowymi naciciami powierzchni oraz jednorodnymi obszarami kracowymi oraz =1.9310-4 kgm2 dla

  maszyny z wirnikiem z osiowymi naciciami powierzchni przez ca dugo.

  Weryfikacj pomiarow obliczonych charakterystyk eksploatacyjnych maszyny dokonano przy uyciu

  stanowiska laboratoryjnego, ktre pokazano na rys. 10. W jego skad wchodz, oprcz opisanej w poprzednim

  podrozdziale maszyny, wytwarzajcy quasi-prostoktne przebiegi napicia przeksztatnik energoelektroniczny

  pozwalajcy na niezalen regulacj amplitudy i czstotliwoci napicia zasilajcego, ukad chodzenia maszyny

  oraz zestaw przetwornikw pomiarowych pozwalajcych na rejestracj przebiegw prdkoci obrotowej oraz

  wartoci chwilowych i skutecznych poszczeglnych napi midzyfazowych oraz prdw fazowych stojana.

  Pomiar prdkoci obrotowej zrealizowano przy uyciu 8-bitowego enkodera kta obrotu oraz ukadu

  elektronicznego wykorzystujcego transoptor odbiciowy. Sygna o czstotliwoci proporcjonalnej do prdkoci

  obrotowej wau jest nastpnie przeksztacany przez przetwornik na proporcjonalny do czstotliwoci sygna

  napiciowy. Do pomiaru prdw i napi oraz sygnau z toru pomiarowego prdkoci obrotowej wykorzystano

 • 21

  analizator mocy LEM NORMA D6000. Do wyznaczenia momentu elektromagnetycznego wykorzystano metod

  poredni opart na pomiarze przebiegw prdkoci ktowych wirnika podczas rozruchu i wybiegu maszyny

  [A15]

  Przy wykorzystaniu przedstawionego stanowiska laboratoryjnego zrealizowano pomiary charakterystyk

  momentu elektromagnetycznego, wartoci skutecznej prdu fazowego stojana oraz wspczynnika mocy

  w funkcji prdkoci obrotowej dla czstotliwoci podstawowej harmonicznej napicia zasilajcego =500 Hz oraz napiciach stopnia poredniczcego falownika rwnych odpowiednio 100 V, 150 V i 200 V.

  a)

  b)

  Rys. 8. Wirnik z naciciami osiowymi powierzchni przez ca dugo: a) model fizyczny, b) wymiary.

  a)

  b)

  Rys. 9. Wirnik z naciciami osiowymi powierzchni oraz jednorodnymi obszarami kracowymi tworzcymi piercienie

  zwierajce: a) model fizyczny, b) wymiary.

 • 22

  Rys. 10. Widok stanowiska pomiarowego wraz z analizatorem mocy.

  6. Wyniki oblicze

  Poprawno i przydatno proponowanej w niniejszej pracy metody uwzgldniania wpywu efektu

  kracowego zweryfikowano na przykadzie, opisanej w poprzednim rozdziale, wysokoobrotowej maszyny maej

  mocy. W tym celu opracowano i zaimplementowano w jzyku skryptowym Matlab programy komputerowe

  bazujce na zaprezentowanych algorytmach obliczeniowych.

  W pierwszej kolejnoci przeprowadzono obliczenia wspczynnikw efektu kracowego w funkcji

  czstotliwoci dla trzech rnych wirnikw, ktrych wymiary geometryczne oraz parametry fizyczne

  przedstawiono w rozdziale pitym. Przed przystpieniem do wyznaczania charakterystyk funkcjonalnych

  silnikw dokonano porwnania wartoci wspczynnikw efektu kracowego obliczonych numerycznie oraz na

  podstawie wzorw.

  W kolejnym etapie, wspczynniki efektu kracowego, obliczone analitycznie oraz wedug proponowanej

  w pracy metody numerycznej, wykorzystano do wyznaczenia charakterystyk funkcjonalnych maszyny.

  Otrzymane charakterystyki porwnano z wynikami pomiarw na modelu fizycznym.

  Wartoci wspczynnika ke obliczone dla trzech rnych wirnikw za pomoc wyrae (2)-(8) przedstawiono

  graficznie na rys. 11.

  Rys. 11. Wartoci wspczynnika efektu kracowego dla trzech rnych wirnikw obliczone za pomoc wzorw (2)-(8).

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  1.4

  keT

  keR

  keY

  keO

  keW

  Komputer do akwizycji danych

  Analizator mocy NORMA D 6000

  Przeksztatnik zasilajcy

  Przetworniki pomiarowe

  wirnik jednorodny Wirnik z naciciami osiowymi oraz jednorodnymi

  obszarami kracowymi przez ca dugo

  wirnik z naciciami osiowymi

  przez ca dugo

 • 23

  Porwnanie wskazuje na znaczn rozbieno uzyskanych wynikw w zalenoci od wykorzystanego do

  oblicze wyraenia analitycznego. Bez znajomoci wynikw pomiarw na modelu fizycznym praktycznie

  niemoliwym jest zatem dokonanie wyboru odpowiedniej formuy w zalenoci od konstrukcji analizowanego

  wirnika.

  W kolejnym etapie bada, dla rozwaanych wirnikw wyznaczono numerycznie charakterystyki

  wspczynnika efektu kracowego w funkcji czstotliwoci zmian pola od 0.25 Hz do 500 Hz. Wykorzystano do

  tego celu opracowane modele obliczeniowe wirnikw, ktrych budowa wraz ze sposobem wyznaczania

  wspczynnika efektu kracowego opisane zostay szczegowo w rozdziaach czwartym i pitym.

  Na rys. 12 przedstawiono siatki dyskretyzacyjne utworzone dla modeli badanych wirnikw (w celu poprawy

  czytelnoci rysunkw pominito obszary powietrza). Siatka pomocniczego modelu dwuwymiarowego jest

  zlokalizowana w paszczynie podstawowej ( ) ukadu wsprzdnych walcowych w modelu trjwymiarowym.

  a) b) c)

  Rys. 12. Siatki dyskretyzacyjne trjwymiarowych modeli wirnika sucych do numerycznego wyznaczania wspczynnika

  efektu kracowego, siatka odpowiadajcego modelu dwuwymiarowego znajduje si w paszczynie podstawowej ( ): a) wirnik jednorodny, b) wirnik z naciciami osiowymi przez ca dugo, c) wirnik z naciciami osiowymi z jednorodnymi

  obszarami kracowymi stanowicymi piercienie zwierajce.

  Na rys.13 pokazano przykadowe rozkady wektora gstoci prdu oraz izopowierzchnie jego amplitudy

  rwnej 7106 A/m

  2, obliczone dla czstotliwoci zmian pola 100 Hz, co odpowiada znamionowemu polizgowi

  maszyny, rwnemu 20 % dla wirnika z osiowymi naciciami osiowymi powierzchni przez ca dugo.

  a) b)

  Rys. 13. Obliczone dla znamionowego polizgu wirnika z naciciami osiowymi powierzchni przez ca dugo: a) rozkad

  wektora gstoci prdu w A/m2, b) izopowierzchnia amplitudy wektora gstoci prdu rwnej 7106 A/m2.

  W oparciu o wyznaczone rozkady wektora gstoci prdu, dla trzech badanych wirnikw wyznaczono

  zalenoci wspczynnika efektu kracowego w funkcji czstotliwoci. Przykadow charakterystyk

  wyznaczon dla wirnika z naciciami osiowymi przez ca dugo pokazano na rys. 14.

  Z przeprowadzonych oblicze wynika, e wpyw efektw kracowych w badanych wirnikach jest wikszy

  ni sugeruj to wartoci wspczynnika efektu kracowego obliczone wedug wzorw analitycznych.

  Poprawnoci tego wyniku mona dowie tylko na podstawie porwnania wynikw oblicze z pomiarami

  charakterystyk funkcjonalnych maszyny.

 • 24

  Rys. 14. Zaleno wspczynnika efektu kracowego w wirniku z naciciami osiowymi powierzchni przez ca dugo od

  czstotliwoci.

  Pewne zastrzeenia moe budzi poprawno uzyskanych wynikw, w zwizku z przyjciem w modelach

  matematycznych staej wartoci przenikalnoci magnetycznej w caym analizowanym obszarze wirnika.

  W proponowanej metodzie wyznaczania wspczynnika , jest on wyraany jako stosunek dwch wartoci mocy ( i wzr (10)), ktre s funkcjami przenikalnoci magnetycznej. W maszynie indukcyjnej z wirnikiem masywnym w znamionowych warunkach pracy, zewntrzne warstwy wirnika oraz obszarw

  kracowych charakteryzuj si znacznym poziomem nasycenia [85]. W zalenoci od zastosowanego materiau

  indukcja magnetyczna w tych warstwach osiga 1.5-2.0 T. W niniejszej pracy przyjmuje si zaoenie, e

  rnice w poziomie nasycenia przypowierzchniowych obszarw wirnika (w obrbie ktrych zlokalizowana jest

  gwna cz indukowanego rozkadu wektora gstoci prdu) spowodowane wpywem efektw kracowych

  mog zosta pominite. Zdecydowanie, prawidowy wybr wartoci przenikalnoci wpywa na warto

  wspczynnika efektu kracowego, jednake w praktyce musi to by warto staa, gdy tylko w taki sposb

  mona jednoznacznie wyrazi wspczynnik efektu kracowego. W niniejszej pracy w obliczeniach

  wspczynnika efektu kracowego, przyjto wzgldn przenikalno magnetyczn wirnika rwn 160. Warto

  ta najbardziej odpowiada pracy maszynie z wirnikiem jednorodnym w znamionowych warunkach pracy.

  Podobne wartoci osiga przenikalno wirnika w obszarze naci w wirnikach niejednorodnych.

  Dowiadczenia numeryczne przeprowadzone wielokrotnie przez Autora pokazay, e taka warto

  przenikalnoci gwarantuje najbardziej dokadne wyniki oblicze charakterystyk funkcjonalnych maszyny. Na

  podstawie wynikw analizy wpywu przenikalnoci magnetycznej materiau wirnika dokonanej w pracy mona

  stwierdzi, e precyzyjny wybr wartoci wzgldnej przenikalnoci magnetycznej nie jest krytyczny z punktu

  widzenia wynikw oblicze. Mona zaobserwowa, e przy zmianie wartoci przenikalnoci o 20 %, warto

  wspczynnika efektu kracowego przy czstotliwoci odpowiadajcej polizgowi znamionowemu zmienia si

  tylko o kilka procentw. Najwiksze zmiany , bliskie procentowym zmianom przenikalnoci wystpuj przy czstotliwociach rzdu uamkw Herza, czyli w zakresie polizgw ktre nie s wykorzystywane w praktyce.

  Celem okrelenia wpywu efektu kracowego na charakterystyki funkcjonalne maszyny przeprowadzono

  obliczenia z wykorzystaniem polowo-obwodowego modelu maszyny utworzonego na podstawie rwna

  przedstawionych w podrozdziale 4 oraz wymiarw geometrycznych stojana i trzech wirnikw masywnych

  analizowanych w poprzednim fragmencie pracy.

  Obliczenia charakterystyk eksploatacyjnych maszyny przeprowadzono dla wartoci napicia staego,

  mierzonego na stopniu poredniczcym przeksztatnika, rwnym odpowiednio 100, 150 i 200 V. Ze wzgldu na

  wystpujce spadki napicia w przeksztatniku (rozadowywanie kondensatora poredniczcego, proporcjonalne

  do prdu obcienia spadki napicia na tranzystorach IGBT) dokonywano pomiarw przebiegw wartoci

  chwilowych napi midzyfazowych falownika podczas rozruchu maszyny obcionej dodatkowymi koami

  zamachowymi. Po zarejestrowaniu przebiegw tych napi, numerycznie dokonano wyznaczenia zalenoci

  wartoci skutecznej napicia fazowego od prdkoci obrotowej. Nastpnie charakterystyki te poddawano

  interpolacji oraz po przemnoeniu przez pierwiastek z dwch (amplituda sinusoidalnego napicia fazowego

  o wartoci skutecznej rwnej wartoci skutecznej zmierzonego napicia fazowego), wprowadzono jako dane

  wejciowe w programach do wyznaczenia charakterystyk funkcjonalnych maszyny.

  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 5000

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1

  f [Hz]

  ke [

  -]

 • 25

  Przykadowy rozkad pola magnetycznego dla maszyny z wirnikiem z osiowymi naciciami powierzchni

  przez ca dugo pokazano na rys. 15.

  a) b)

  Rys. 15. Rozkady linii strumienia magnetycznego w maszynie z wirnikiem z naciciami przez ca dugo, obliczone za

  pomoc jej modelu polowo-obwodowego przy V: a) =0.7, b) =0.2.

  Porwnanie charakterystyk eksploatacyjnych na przykadzie maszyny wyposaonej w wirnik z naciciami

  osiowymi powierzchni przez ca dugo obliczonych dla napicia na stopniu poredniczcym przeksztatnika

  rwnym 150 V i rnych metod wyznaczania wspczynnika efektu kracowego z wynikami pomiarw na

  modelu fizycznym pokazano na rysunkach 16-18. Dla kadej z obliczonych charakterystyk wyznaczono

  wspczynnik rozbienoci wynikw oblicze w stosunku do wynikw pomiaru zdefiniowany jako

  (51)

  gdzie: wskanik rozbienoci wynikw pomiarw i oblicze, liczba prbek wielkoci mierzonej, wielko mierzona, wielko obliczona. Wartoci tego wskanika dla poszczeglnych przypadkw zestawiono w tabeli 2.

  Rys. 16. Charakterystyki momentu elektromagnetycznego w funkcji prdkoci obrotowej dla maszyny z wirnikiem

  z naciciami przez ca dugo przy V.

  4000 6000 8000 10000 12000 140000

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  n [obr/min]

  Te [

  Nm

  ]

  Pomiar

  ke(f)

  keT

  keR

  keY

  keO

  keW

 • 26

  Rys. 17. Charakterystyki wartoci skutecznej prdu fazowego w funkcji prdkoci obrotowej dla maszyny z wirnikiem

  z naciciami osiowymi przez ca dugo przy V.

  Rys. 18. Charakterystyki wspczynnika mocy w funkcji prdkoci obrotowej dla maszyny z wirnikiem z naciciami

  osiowymi przez ca dugo przy V.

  Tab. 2. Warto wskanika rozbienoci pomiarw i oblicze charakterystyk eksploatacyjnych dla rnych metod obliczania

  wspczynnika efektu kracowego dla maszyny z wirnikiem z naciciami osiowymi przez ca dugo przy V.

  25.27 4.66 14.37 9.57 7.56 9.15

  37.37 18.43 28.79 24.08 1.34 3.04

  84.97 32.11 58.67 46.00 8.02 11.56

  rednia 49.20 18.40 33.94 26.55 5.64 7.92

  W omawianym przykadzie wysok zgodno wynikw oblicze z wynikami pomiarw uzyskano rwnie

  przy wykorzystaniu analitycznego wyraenia zaproponowanego przez Woolleya. Ze wzgldu jednak na brak

  jednoznacznych wskaza w literaturze co do wyboru odpowiedniej formuy, nie byo moliwe dokonanie go

  przed przeprowadzeniem pomiarw na modelu fizycznym maszyny.

  4000 6000 8000 10000 12000 140000

  5

  10

  15

  20

  25

  n [obr/min]

  I a [

  A]

  Pomiar

  ke(f)

  keT

  keR

  keY

  keO

  keW

  4000 6000 8000 10000 12000 140000

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  n [obr/min]

  a [

  -]

  Pomiar

  ke(f)

  keT

  keR

  keY

  keO

  keW

 • 27

  W wielu z analizowanych w pracy przypadkw obliczenia z wykorzystaniem analitycznych metod

  wyznaczania wspczynnika efektu kracowego charakteryzoway si bardzo duym bdem. Przykadowo na

  rys. 19 pokazano porwnanie wynikw oblicze momentu z wynikiem pomiarw dla maszyny wyposaonej

  w wirnik z naciciami i jednorodnymi obszarami kracowymi dla V.

  Rys. 19. Charakterystyki momentu elektromagnetycznego w funkcji prdkoci obrotowej dla maszyny z wirnikiem

  z naciciami osiowymi oraz jednorodnymi obszarami kracowymi stanowicymi piercienie zwierajce przy V.

  Znacznie bardziej zoony ni w wirniku jednorodnym charakter rozkadu wektora gstoci prdu

  obserwowany w wirnikach niejednorodnych, moe sugerowa, e przyjty dla nich sposb obliczania

  wspczynnika efektu kracowego (taki sam jak dla wirnika jednorodnego) mgby nie by prawidowy.

  Dokonujc szczegowej analizy tych rozkadw mona zauway znaczne rnice w ich charakterze

  wystpujce w obszarze naci, w porwnaniu do jednorodnego obszaru centralnego. Ze wzgldu na te rnice,

  zdecydowano si przeprowadzi dodatkowe obliczenia wspczynnika efektu kracowego w sposb niezaleny

  dla obszarw naci i jednorodnego obszaru centralnego obydwu wirnikw niejednorodnych (przykad na

  rys. 20). Na podstawie wyznaczonych charakterystyk mona zaobserwowa, e w przypadku wirnika

  z naciciami przez ca dugo wraz ze wzrostem czstotliwoci nastpuje spadek wpywu efektw kracowych

  w jednorodnym obszarze centralnym oraz jego wzrost w obszarze naci. Dla wirnika z jednorodnymi obszarami

  kracowymi wzrost wpywu efektw kracowych wraz ze wzrostem czstotliwoci jest obserwowalny zarwno

  w obszarze naci, jak rwnie w jednorodnym obszarze centralnym.

  Rys. 20. Zaleno od czstotliwoci wspczynnika efektu kracowego obliczonego niezalenie dla obszaru naci

  i jednorodnego obszaru centralnego dla wirnika z naciciami osiowymi przez ca dugo.

  4000 6000 8000 10000 12000 140000

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  1.4

  1.6

  n [obr/min]

  Te [

  Nm

  ]

  Pomiar

  ke(f)

  keT

  keR

  keY

  keO

  keW

  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 5000

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1

  f [Hz]

  ke [

  -]

 • 28

  Wykorzystujc wyznaczone w opisany wyej sposb wspczynniki efektu kracowego powtrzono

  obliczenia charakterystyk eksploatacyjnych dla wirnikw niejednorodnych. Porwnanie powtrnie obliczonych

  charakterystyk eksploatacyjnych z charakterystykami obliczonymi uprzednio oraz wynikami pomiarw

  pokazano dla rozwaanego powyej przypadku na rys. 21-23 oraz w tab. 3.

  Rys. 21. Charakterystyki momentu elektromagnetycznego w funkcji prdkoci obrotowej dla maszyny z wirnikiem

  z naciciami osiowymi przez ca dugo przy V (wspczynnik efektu kracowego obliczony numerycznie niezalenie dla obszarw centralnego i naci).

  Rys. 22. Charakterystyki wartoci skutecznej prdu fazowego fazy w funkcji prdkoci obrotowej dla maszyny z wirnikiem z naciciami osiowymi przez ca dugo przy V (wspczynnik efektu kracowego obliczony numerycznie niezalenie dla obszarw centralnego i naci).

  4000 6000 8000 10000 12000 140000

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  n [obr/min]

  Te [

  Nm

  ]

  Pomiar

  ke(f)

  keT

  keR

  keY

  keO

  keW

  4000 6000 8000 10000 12000 140000

  5

  10

  15

  20

  25

  n [obr/min]

  I a [

  A]

  Pomiar

  ke(f)

  keT

  keR

  keY

  keO

  keW

 • 29

  Rys. 23. Charakterystyka wspczynnika mocy fazy w funkcji prdkoci obrotowej dla maszyny z wirnikiem z naciciami osiowymi przez ca dugo przy V (wspczynnik efektu kracowego obliczony numerycznie niezalenie dla obszarw centralnego i naci).

  Tab. 3. Warto wskanika rozbienoci pomiarw i oblicze charakterystyk eksploatacyjnych dla rnych metod obliczania

  wspczynnika efektu kracowego dla maszyny z wirnikiem z naciciami osiowymi przez ca dugo przy V (wspczynnik efektu kracowego obliczony numerycznie niezalenie dla obszarw centralnego i naci).

  25.27 4.66 14.37 9.57 7.56 2.63

  37.37 18.43 28.79 24.08 1.34 3.43

  84.97 32.11 58.67 46.00 8.02 6.84

  rednia 49.20 18.40 33.94 26.55 5.64 4.30

  7. Wpyw wybranych parametrw konstrukcyjnych wirnika na efekt kracowy oraz charakterystyki eksploatacyjne maszyny

  Opracowan w niniejszej pracy metod obliczania wspczynnika efektu kracowego mona wykorzysta do

  analizy wpywu wybranych parametrw konstrukcyjnych wirnika na charakterystyki eksploatacyjne maszyny.

  W tym celu, obliczono odpowiednie funkcje opisujce wspczynniki efektu kracowego, a nastpnie przy ich

  wykorzystaniu, wykonano obliczenia podstawowych charakterystyk eksploatacyjnych dla wybranych wartoci

  rozwaanego parametru konstrukcyjnego. Zdecydowano, e najbardziej interesujce bd przypadki wirnikw

  z osiowymi naciciami powierzchni, w ktrych badane bd wpywy:

  gbokoci naci w wirniku z naciciami przez ca jego dugo, przy staej dugoci, rednicach zewntrznej i wewntrznej, liczbie par biegunw pola magnetycznego, dugoci obwodu magnetycznego stojana

  oraz liczbie i szerokoci naci,

  gbokoci naci w wirniku z naciciami osiowymi oraz z jednorodnymi obszarami kracowymi, przy staej jego dugoci, rednicach zewntrznej i wewntrznej, liczbie par biegunw pola magnetycznego, dugoci

  obwodu magnetycznego stojana, liczbie i szerokoci naci oraz dugoci jednorodnych obszarw kracowych,

  dugoci jednorodnych obszarw kracowych w wirniku z naciciami, przy staej dugoci obszaru nacinanego, rednicach zewntrznej i wewntrznej wirnika, liczbie par biegunw pola magnetycznego, dugoci

  obwodu magnetycznego stojana, liczbie i wymiarach naci,

  konduktywnoci materiau, z ktrego wykonano jednorodne obszary kracowe, przy staej dugoci wirnika, rednicach zewntrznej i wewntrznej, liczbie par biegunw pola magnetycznego, dugoci obwodu

  4000 6000 8000 10000 12000 140000

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  n [obr/min]

  a [

  -]

  Pomiar

  ke(f)

  keT

  keR

  keY

  keO

  keW

 • 30

  magnetycznego stojana, liczbie i wymiarach naci oraz dugoci obszarw kracowych. W obliczeniach tych

  przyjto, e obszary kracowe s wykonane z materiau paramagnetycznego.

  a)

  b)

  Rys. 24. Zaleno wspczynnika efektu kracowego od czstotliwoci polizgowej dla rnych gbokoci naci

  w wirniku z naciciami przez ca dugo, przy staej jego dugoci, rednicach zewntrznej i wewntrznej, liczbie par

  biegunw pola magnetycznego, dugoci obwodu magnetycznego stojana oraz liczbie i szerokoci naci: a) wspczynnik

  dla jednorodnego obszaru centralnego wirnika, b) wspczynnik dla obszaru naci osiowych.

  W kadym z opisanych powyej czterech przypadkw wyznaczono zalenoci wspczynnika efektu

  kracowego od czstotliwoci polizgowej dla siedmiu wybranych wartoci danego parametru konstrukcyjnego.

  Obliczenia przeprowadzono przyjmujc tak sam dugo stojana jak w poprzednim rozdziale (rwn 32 mm),

  liczb par biegunw pola magnetycznego ( =2) oraz przenikalno magnetyczn wzgldn (rwn 160). Ze wzgldu na to, e w kadym przypadku rozwaany by wirnik z osiowymi naciciami, zalenoci wspczynnika

  efektu kracowego od czstotliwoci zostay wyznaczone niezalenie dla obszaru naci i jednorodnego obszaru

  centralnego. Wyniki przykadowych oblicze dla pierwszego z rozwaanych przypadkw wraz z wartociami

  pozostaych parametrw konstrukcyjnych wirnika przedstawiono na rys 24. Na podstawie analizy uzyskanych

  wynikw mona wycign przedstawione niej wnioski.

  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 5000

  0.5

  1

  1.5

  2

  2.5

  3

  3.5

  f [Hz]

  ke [

  -]

  1.05 mm

  1.35 mm

  2.05 mm

  3.05 mm

  4.75 mm

  5.94 mm

  7.15 mm

  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 5000

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  0.9

  1

  f [Hz]

  ke [

  -]

  1.05 mm

  1.35 mm

  2.05 mm

  3.05 mm

  4.75 mm

  5.94 mm

  7.15 mm

  var

  var

 • 31

  Wraz ze wzrostem gbokoci naci obserwowalny jest wzrost wartoci wspczynnika efektu kracowego

  w jednorodnym obszarze centralnym oraz jej spadek w obszarze naci. Jest to spowodowane spadkiem wartoci

  efektywnego czynnego przekroju poprzecznego wirnika, w efekcie ktrego wzrasta gsto mocy

  w jednorodnym obszarze centralnym wirnika, gownie w jego czciach kracowych. Zjawisko to jest wyraniej

  obserwowalne wraz ze wzrostem czstotliwoci polizgowej. Przyczyn tego jest szybszy wzrost zastpczej

  impedancji w obszarach naci ni w jednorodnym obszarze centralnym.

  W kolejnym etapie dysponujc zalenociami opisujcymi wspczynniki efektu kracowego dla rnych

  wartoci analizowanego parametru konstrukcyjnego, dokonano analizy jego wpywu na charakterystyki

  eksploatacyjne analizowanego silnika. Wykorzystujc opracowany model polowo-obwodowy wyznaczono

  rodziny charakterystyk eksploatacyjnych maszyny (moment elektromagnetyczny, fazowy prd skuteczny,

  wspczynnik mocy oraz sprawno) w funkcji prdkoci obrotowej. Obliczenia przeprowadzono dla napicia

  = 150 V oraz czstotliwoci =500 Hz. W opracowanym w pracy modelu polowo-obwodowym maszyny wspczynnik sprawnoci okrelono

  zgodnie ze wzorem:

  (52)

  Obliczone rodziny charakterystyk przedstawiono na rys. 25-28. Na podstawie ich analizy wycignito

  przedstawione niej wnioski.

  Dokonujc analizy uzyskanych wynikw oblicze mona zaobserwowa, e przy wzrocie gbokoci naci

  do ok. 25 % dugoci promienia wirnika ronie warto rozwijanego momentu elektromagnetycznego w caym

  zakresie prdkoci obrotowej. Powyej tej wartoci obserwowalne staje si spaszczanie charakterystyki

  momentu (spadek jego wartoci dla niskiej prdkoci obrotowej, wzrost w zakresie prdkoci obrotowej bliskiej

  synchronicznej). Najwiksz redni wartoci w caym zakresie prdkoci obrotowych charakteryzuje si

  krzywa odpowiadajca gbokoci naci rwnej 19% dugoci promienia wirnika (3.05 mm). Przy wzrocie

  gbokoci naci do ok. 40% dugoci promienia wirnika obserwowalny jest wzrost wartoci skutecznej prdu

  fazowego stojana. Jednoczenie dla gbokich naci (ponad 45%) pojawia si jego znaczny spadek w caym

  zakresie prdkoci obrotowych. Przy wzrocie gbokoci naci do ok. 20% dugoci promienia wirnika

  warto wspczynnika mocy ronie w caym zakresie prdkoci obrotowej. Przy dalszym zwikszaniu

  gbokoci (do okoo 40% dugoci promienia wirnika) nastpuje spadek jego wartoci. Dla gbokoci naci

  wikszych od 45% dugoci promienia wirnika nastpuje ponowny wzrost wartoci wspczynnika mocy

  w caym zakresie prdkoci obrotowych. Podobn tendencj zmian jak w przypadku wspczynnika mocy

  mona zaobserwowa w przypadku charakterystyk sprawnoci. Ograniczajc rozwaania dla prdkoci bliskich

  znamionowej, obserwowalny jest pocztkowy wzrost sprawnoci wraz ze wzrostem gbokoci naci. Dla

  gbokoci wikszych od okoo 20% dugoci promienia wirnika nastpuje spadek sprawnoci, po czym przy

  dalszym wzrocie gbokoci obserwowalny jest ponowny jej wzrost. W przypadku wirnika o takiej budowie

  istnieje zatem optymalna, z punktu widzenia parametrw eksploatacyjnych maszyny, gboko naci

  osiowych, ktra powinna by zastosowana w praktycznym projektowaniu.

  Rys. 25. Charakterystyki momentu elektromagnetycznego w funkcji prdkoci obrotowej obliczone dla rnych gbokoci

  naci w wirniku z naciciami osiowymi powierzchni przez ca dugo.

  0 5000 10000 150000

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  0.5

  0.6

  0.7

  0.8

  n [obr/min]

  Te [

  Nm

  ]

  1.05 mm

  1.35 mm

  2.05 mm

  3.05 mm

  4.75 mm

  5.94 mm

  7.15 mm

  var

 • 32

  Rys. 26. Charakterystyki wartoci skutecznej prdu fazowego w funkcji prdkoci obrotowej obliczone dla rnych

  gbokoci naci w wirniku z naciciami powierzchni przez ca dugo.

  Rys. 27. Charakterystyki wspczynnika mocy w funkcji prdkoci obrotowej obliczone dla rnych gbokoci naci

  w wirniku z naciciami powierzchni przez ca dugo.

  8. Podsumowanie

  Zainteresowanie maszyn indukcyjn z wirnikiem masywnym, zwizane z moliwoci jej wykorzystania

  w wysokoobrotowych napdach elektrycznych pracujcych w cikich warunkach eksploatacyjnych, wymusza

  konieczno cigego udoskonalania metod jej projektowania. Pomimo kilku dekad prowadzonych bada brak

  jest jednolitego podejcia pozwalajcego na przygotowanie projektu, przy zachowaniu zadawalajcej

  dokadnoci i racjonalnego kosztu. Koszt obliczeniowy zwizany z