Adobe Photoshop – podstawy obs‚ .Photoshop umo¼liwia automatyzowanie...

download Adobe Photoshop – podstawy obs‚ .Photoshop umo¼liwia automatyzowanie pracy, o czym do›‡ obszernie

of 12

 • date post

  29-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Adobe Photoshop – podstawy obs‚ .Photoshop umo¼liwia automatyzowanie...

 • Adobe Photoshop podstawy obsugi ADOBE PHOTOSHOP: INTERFEJS I OKNO DOKUMENTU Podstawy obsugi Photoshopa nie rni si zbytnio od obsugi kadego innego programu: za pomoc kursora docieramy do potrzebnych funkcji i opcji programu.

  Po wybraniu okrelonego narzdzia kursor zmienia swj wygld, dziki czemu wiemy czym w danej chwili si posugujemy. Take drobne szczegy w wygldzie kursora maj niekiedy istotne znaczenie:

  znak PLUS obok kursora oznacza sumowanie efektw, na przykad dodawanie kolejnych obszarw do istniejcego ju zaznaczenia lub nanoszenie punktw informacyjnych za pomoc Kroplomierza - czynnoci te wymagaj przytrzymania przycisku Shift na klawiaturze i kliknicia kursorem myszy;

  znak MINUS oznacza ujmowanie, na przykad redukowanie zaznaczenia o wskazany obszar - czynno ta wymaga przytrzymania przycisku Alt na klawiaturze i kliknicia kursorem myszy;

  znak x oznacza, e uzyskamy cz wspln zaznaczenia i obszaru aktualnie zaznaczanego - w tym celu przytrzymujemy Shift oraz Alt i klikamy kursorem;

  gdy pracujemy Kroplomierzem znak NOYCE oznacza moliwo usunicia obiektw typu Punkty kontrolne, o ktrych informacje widoczne s w palecie Widok-Info - naley przytrzyma Shift i Alt, a kursor zamieni si w noyce, a potem klikn w dany punkt kontrolny;

  podczas posugiwania si narzdziem do zaznaczania, symbol NOYCE sugeruje, e nastpi usunicie pikseli z jednego obszaru i przeniesienie ich we wskazany - w tym celu posugujemy si przyciskiem Ctrl (uwaga, operacja ta przebiega w granicach jednej warstwy, nowe piksele nie tylko zostan brutalnie wyrwane z jednego miejsca, ale rwnie brutalnie zasoni piksele ze wskazanego obszaru).

  Dodatkowo za pomoc kursora moemy przemieszcza okna obrazw oraz palety. Wystarczy klikn w pasek tytuu okna i przytrzymujc wcinity przycisk, przecign okno w dowolne miejsce. Owe, wspomniane dowolne miejsce, moe by czym innym, anieli jedynie abstrakcja bez pokrycia, powstaa wskutek brawury niniejszego opisu, bowiem w prawym grnym rogu okna Photoshopa znajduje si tak zwana studnia palet. Wprawdzie nie moemy przecign tam okna zdjcia, ale bez trudu przecigniemy tam dowoln palet, co spowoduje jej ukrycie. W kadej chwili moemy klikn w pasek z tytuem danej palety, co spowoduje jej tymczasowe wywietlenie - paleta zniknie po naszym powrocie do pracy. Istnieje take moliwo przywrcenia palety do suby, to znaczy do obowizku staego pobytu na posterunku - w tym celu wystarczy wycign j ze studni i umieci w wybranym miejscu. I oto zapoznalimy si z dwiema podstawowymi cechami pracy w programie Photoshop: praca kursorem - metod przecignij-i-upu. Oczywicie im bardziej zaawansowanych operacji dokonujemy, tym bardziej poyteczna okazuje si znajomo skrtw klawiszowych, a przynajmniej podstawowych konsekwencji uycia klawiszy Shift, Alt, Ctrl. Bez ich pomocy konieczne byoby kadorazowe dokonywanie zmian ustawie w pasku opcji narzdzia - o ile kilkukrotna zmiana nic nie kosztuje, o tyle w kontekcie kilkugodzinnej pracy, moliwo uycia owych klawiszowych wspomagaczy okazuje si zbawienna, pochania mniej czasu i redukuje wysiek, woony w obsug programu. Pora, by zapozna si z kluczowymi elementami interfejsu programu. Ilustracja prezentuje ich standardowy rozkad, ktry mona przywoa poprzez uycie Okno - Obszar roboczy - Wyzeruj pooenie palet.

 • Na pocztku sigamy do paska menu, ktry zawiera szereg pogrupowanych list polece. Aby wyzerowa pooenie palet zmuszeni jestemy sign do menu Okno. Z listy, ktre si wywietli wybieramy Obszar roboczy, a nastpnie wskazujemy polecenie Wyzeruj pooenie palet. Wskutek przeprowadzonych czynnoci uzyskalimy pooenie palet identyczne z tym, ktre wida na ilustracji. Wracajc natomiast do kwestii paska menu: kada z opcji oznaczona jest ma, czarn strzak (co oznacza, e dostpna jest dalsza lista polece) lub wielokropkiem (co jest rwnoznaczne z faktem, e polecenie zostanie wykonane natychmiast, czyli uytkownikowi natychmiast zostanie udostpnione stosowne okno dialogowe). Jeeli obok polecenia nie znajduje si ani wielokropek, ani strzaka, bezzwocznie dana operacja bdzie wykonana. Przykadem natychmiastowo wykonywanego polecenia jest Obrazek - Dopasuj - Usu kolor. Warto te powiedzie kilka sw na temat pozostaych elementw. Pasek opcji, ktry znajduje si na og bezporednio pod paskiem menu, umoliwia dobr rozmaitych parametrw dla biecego narzdzia. Jeeli zatem posugujemy si na przykad Gumk, to wanie przy pomocy paska opcji, moemy ustali takie parametry jak Krycie, czy Przepyw tego narzdzia. Pasek opcji moe zosta ukryty, wystarczy klikn Okno - Opcje. Kolejnym istotnym elementem s oczywicie palety, ktre tym rni si od palety malarskiej, e zamiast farb, posiadaj szereg rnych opcji. Niewtpliwie na miano najwaniejszych zasuguj Paleta warstw oraz Paleta historii. Paleta warstw jest przydatna podczas niemal kadej bardziej zaawansowanej obrbki zdj i absolutnie niezbdna przy tworzeniu choby kilkuwarstwowych fotomontay. Przy jej pomocy jestemy w stanie na przykad powiela i usuwa warstwy, dodawa nowe warstwy, zmienia tak zwany tryb ewolucji warstwy (czyli najprociej mwic: sposb w jaki dana warstwa oddziauje na warstwy pooone niej). Rzecz jasna ten krtki opis nie wyczerpa jej potencjau, warto dobrze si zapozna z jej moliwociami, poniewa jest to z ca pewnoci paleta kluczowa.

  Paleta warstw

  Paleta historii to przede wszystkim rozbudowane narzdzie, ktre powstao na drodze ewolucji funkcji Cofnij. Jak wiadomo funkcja ta powodowaa cofnicie ostatniej czynnoci (ewentualnie kilku z nich, gdy uyto funkcji kilkukrotnie). Rnica polega na tym, e Historia nazywa kad z czynnoci, jak rwnie umoliwia podgld

 • obrazu na jednym z wczeniejszych etapw pracy, po czym powrt do etapu biecego. Jednoczenie Historia daje moliwo tworzenia tak zwanych Zdj, czyli uj obrazu w korelacji z zapisem wykonanych czynnoci. Mona to wykorzysta na przykad podczas pracy narzdziem Pdzel historii, co sprzyja uzyskiwaniu twrczych efektw. Kwestia ta jest skomplikowana, ale zostaa czytelnie i dokadnie omwiona chociaby w filmach instruktaowych PhotoSZA Multimedialny kurs.

  Paleta historii

  Przykadem palety, ktra nie jest wprawdzie kluczowa, ale rwnie przydatna, moe by Nawigator, dostpny z poziomu menu Okno. Posugujc si suwakiem lub przemieszczajc czerwony prostokt na tle biecego zdjcia, moemy w atwy i wygodny sposb kontrolowa aktualne powikszenie i widok. Dwie ikony na przeciwlegych skrajach paska, powoduj skokowe pomniejszanie lub powikszenie widoku obrazu. Nawigator jest na og niedoceniany, a bywa cakiem przydatny, zwaszcza dla pocztkujcych, ktrzy nie znaj skrtw klawiszowych, umoliwiajcych manipulowanie wielkoci podgldu zdjcia.

  Nawigator

  Natomiast palet, z ktrej twrcy Photoshopa mog by szczeglnie dumni z ca pewnoci jest paleta zada. Photoshop umoliwia automatyzowanie pracy, o czym do obszernie opowiadaem tutaj. Paleta ta umoliwia tworzenie, katalogowanie i uywanie zada, czyli swoistych algorytmw kolejno nastpujcych po sobie czynnoci, ktre automatycznie wykonuje program. Na przykad moemy przygotowa zadania, ktre po jednym klikniciu myszy zmieni wielko i rozdzielczo danego zdjcia, czy nanios na nie nasz podpis.

  Paleta zada

  Oczywicie mona wymienia rwnie inne palety, ale tych kilka przykadw powinno wystarczy, aby poj rol palet i przyj do wiadomoci fakt, i ich wielo nie jest bynajmniej wad programu, a niebywa zalet, poniewa radykalnie zwiksza jego potencja. Wprawdzie pocztkowo Photoshop przytacza liczb funkcji, ale szybko okazuje si, e wanie to stanowi o jego przewadze nad innymi programami, ktre czsto wydaj si wrcz ubogie. W konsekwencji przesiadka z tak rozbudowanego i potnego narzdzia na program o mniejszym potencjale, jawi si jako bolesne uwstecznianie. Na tym midzy innymi polega zreszt puapka 30-dniowych, bezpatnych wersji programu, udostpnianych przez firm Adobe - Photoshop olniewa i szybko uzalenia. Elementem interfejsu o szczeglnym znaczeniu jest Pasek narzdzi, ktry umoliwia atwy dostp do narzdzi programu. Sporo z nich opisano tutaj. Jeeli obok ikony narzdzia znajduje si may trjkcik, oznacza to, e

 • niejako pod nim znajduj si inne narzdzia, podobne. Wystarczy najecha kursorem myszy nad dan ikon i przytrzyma wcinity przycisk myszy. Otworzy si lista narzdzi, spord ktrych klikniciem mona wybra waciwe. Pasek stanu dostarcza natomiast rozmaitych informacji, ktre moemy sortowa wedle wasnych potrzeb. W tym celu wystarczy klikn w may trjkcik i wybra jedn z wywietlonych opcji:

  wielko, profil, rozmiar dokumentu, wielko magazynw, wydajno programu, czasochonno wykonywanych operacji, informacje o biecym narzdziu.

  Pasek stanu mona wywoa poprzez uycie Okno - Pasek stanu. Pasek tytuowy okna jest bezcennym byskawicznym rdem informacji o tytule danego zdjcia, powikszeniu wyraonym w procentach, trybie w jakim przebiega praca, warstwie na ktrej aktualnie si znajdujemy. Najbardziej oczywist funkcj paska tytuowego jest jednak moliwo przemieszczania okna po pulpicie programu. Natomiast dwukrotne kliknicie w pasek tytuu powoduje zmaksymalizowanie okna, czyli rozszerzenie jego obszaru na ca wielko obszaru roboczego - pozwala to na przesonicie okien pozostaych dokumentw i skupienie si wycznie na aktualnie edytowanym obrazie. Jak wida, znajomo interfejsu skutkuje w istocie umiejtnociami, ktrych brak utrudnia i niepotrzebnie wydua obsug programu. Wiedza na ten temat popaca zatem na kadym kroku zwikszon wydajnoci pracy.

  OTWIERANIE I OBRT ZDJCIA W ADOBE PHOTOSHOP Istnieje kilka sposb na otworzenie zdjcia w programie Photoshop:

  moemy przecign ikon pliku zdjcia nad przestrze robocz programu; moemy uy polecenia Plik - Otwrz, wskaza odpowiednik plik i nacisn Enter na klawiaturze; moemy posuy si zaimplementowan przegldark plikw, wywoywan poleceniem Plik -

  Przegldaj.

  Bez wzgldu na to jak kadrowalimy podczas wykonywania zdjcia, zapisany na matrycy obraz wywietli si na monitorze w ten