Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

of 396 /396

Embed Size (px)

Transcript of Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

Page 1: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

WydawnictwoUniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego

w Olsztynie

26Księga jubileuszowadedykowana

Profesorowi Andrzejowi Sylwestrzakowi

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieWydział Prawa i Administracji

Page 2: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

� ������� ��������

������������������

�� !"����������"�����#�����"����$����%�"&�����'(&"���')���*&'���+,&��#����,-$ %

�������.��/�

����'� ���0'�1���'�#-���"��'$�2$ %)���'(�3"�����4���")���'����'$5��"�'$�6�$7��)�8����"���((�$$")�0��( � ����2&�"���')

���"� ����"&�"���')�31��1�'������')����'"���7("��'�)��"�"���7'�6������"�'$�)���'��7"8'�$$")�0'"������)��!�'�����������'$�6���1&9�)��������:���"��)

� �'�(����)�������;�'�!"<6��"�)��&���'��"���:��"

��������������

/ ��'� �0�����'���('�'����$'�./��=6>=������� �)�1�?�/����������@A��?�A@�B�C�DC�E�)�:�F�A@�BEB��B�@>

�����+���������EG�D�#�=�C%���'����'$5��"�'$�6�$7��)���� ��'�����')���������'��'�'$�)+":'���1�'����)�� ��"('��8"��)����(�H�&1��)���� ���":����$�')

0'"���������')��!�'�����������'$�6���1&9�)�0'"������ ���":������� �)���"� ����"��$� <��')�����'� ���0'�1���')�/'� ���0 ��$����')

3���"������"$� )�����'� �����!��)�3�"�'� ����'��)��� !"����������"����)������;�'�!"<6��"�)����"� ���/�� ����')�/'�"���/" "��'�'$�

�����������.��/�

� ��"('��0'�1���'

��������+����.

������"���'����67��"��

���������/���/���+�

��*&'���0'������'�'$�

0���������I����

���'��J�:'<���

�����������������

K��"- �'!5��& �/ ����'$��"�./��L������ ���=�C

/ ����'$��"�./�1�?������H��'1�����C)��=6>�A������ �

��?�A@�B�E�ED�D�)�:�F�A@�B�E�EC�EA���?1�(?�1?-�M� ����'$��"M6(�'�N�� ���$�O1�(?�1?-�

��� ��N���=�!�?P����?�� �?��@)EP����?���1�?��B��1�N�+�� ���0"�'!��:'$�� �./��������� �')���(?������B

Page 3: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

E����������� � ������������ ���������������

��� ������

0�":�"��������� ��������������������������������� �� ��������� B

�����.I�

����� ����!��� �"���#)���������!��� ��� ����� ��"���#���$���� �� ��$�%���&� ���'��� '%�(�)����������� ���������� ������������������� ���� ������ �>� �)" ���$*+� #�)�%&�����������!�� �!' ���"����(���)*!

���� �� ���%���!+��� ,�'�!"������������-����������������������� ��� ,����� � ������ ��� ���+�.��!��" �� ,�����+��/��� 0�� ,�%&�)��.,�'12345�23467 EB

,�� ���$�+#� #�)�8 ��!�������� "��12996�23:47����!*��,����� C>,���-�( ��.�/(���0��'�� )���������,�������� �����!�;���<���� "�� " DE������-��#'� '%�(�)���������������������������� ������� ����������� ���

� ���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >>$�%���,�%�#'� '%�(�)�!�����"�������� ������������ ����������#� �����$%�� ��

��������&'(((����) �������������������������������������������������������������������������������������������������������� A>��#�(� �,�%�#'� '%�(�)���������*�+,����� ���-������.���- ����"

��� �������-����������-�&'(((���� �������������������������������������������������������������������������� @B������1� �)��� �#)���".�� ����������=�)���������������������� �� �=�����)�1'�����)�$/ ������/ �*" ������+��!��#������������ ��

> ��,������ ��B!����1� ���� #���� ���)��� �� +������!��+����� ��� ������ �������(����)�����)����?��������� �����+ ��������� ��� ���*�@+

�����A� ��/?���A� 1��� ������,� �������� 7 ��>$������� ��������� .�$�+��'���/ � #����(�)����� )�B*���-� �

��!��������� "����������� ���,��+)�� � ���!"�!�/�����!���!"��������(����1�����+" �� ,����!�����7 �CB

!#���� ����#���� )�C��.�-���������+��"��*".�!�/��" +���-*�����-����.��������!����!+ �B>

,�� ����� � "2 #�)�D/����������� "����!������� �>�!������ "2 #�.�3+��������� #�)�E�� "���(*���������" "�����)�

��/!������� ���FFG� ��!������� " �A>� �)" �����(#�.��� ����� ���#)�D��� ")���� �.������.�����!�/�

��!���*�/�� ���/%�����)��.,� +'H ��!���� ��� ����� �=E�������(�� �#)���������,����������,���� "+ ��+������ � I��������

��� ��� ��"������"���������������!��� ,������ ��"�$�+���H�** � ��E4(����5�#���%�����6���%�)�/�"�"��� �0�"�����#�-12����� ��

���� �����,������#�����"�������� ���������������������������������������������������������������������� �E>/(���!(�# ��%����#�+���)�* ���������� �����3�-��4���� ���4�5��� � ����� �BB1(�������#���.�������1��(� "#)�<� ��!����(�����,���� ��� ,�

����,�.��� �� +���!������" ���� �����!�������� �!�/� �/����,�������������!�����J� ,���&��+���E���� �>�

Page 4: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

C ����� ���

$��� ���(���%)�D�����������!����!"��������.����������� ,������)"� �����*���! ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? �A�

$��� �� ����)�������� ������� ���!�� � �-���� ���!"� ,��>��0�� �������/�������!+��������� ������������� ��23KL� �@�

4�(����7�#� #�)���)��������������!*�" ����� &�,�!���!���������������*���-��" M E=>

��#�����7�#� #�)���,�-�!��� ����������!��� &�� �����&�)*� ��� ,� ��������*���������������������!��� "������!&�)*� ����/ E�>

5���)�7�(�� "�)�%���"���� ���� ��������� �������� �����"-��� 0�����6�����"-�� ����� ��� �������������������������������������������������������������������������������� EE>

�("��8�(�%)�7�� �"��� ��"����"���� �����������8����������� ������� � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� EC>

4(9+�����3:+�#.�;�+���$ ��)+� #�)������ ���,������!"� �� ��!,���������������*�+�� ��!+� ����������������������������������������������������������������������������� EDB

!��)�3���#���� )�$������+��!��!�!+����!������� ,���!"� ,� ��������,�� �� ��!�!�!�/���,���� "� ��������, � �!���� �� N���/�* �,� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� EA�

Page 5: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�;/<4�/;�!�$;34,��=�>4�7;3!1

0�":�"��������� ���������1�"��' ��',����� $�6�'���@C���?���71&�'�'?��1�1�"<$� ����" ,�-"�6����"�2�'��Q�7'$1(��!9��"����� $2$?�/��@B@��?�"�-"$�2 ���1�'�����/ ��'���0�����.�'��� �6�1����''��1�'6�� "�"���'�#.���%?��1*���$��6�'���1�'9��'����"�� ��',�-���(��"��� �1$ 6� (� #�9�$���� -�<���"� (%)� 5'��"�'2� �"��� �-"�'� $��"6-���� $5� "���� -���(� ��('�'����6$ � (?� /� �@DC� �?� 1�"<$� � ��1�'�� '� �B� (��"&�"�' �-��$,�(�!'�����2�����(���$ �� �!������� +��� +�.��! 8 8 G�� �� � ���!+� ��� �������� ��+� ����! ����� �����!?� 0�"("�"�(-��$ �& �-�":?�������31���)���9� ���-�"-"�"6�� �(1��� ����1�,���9�$�����������0��6

���0�<���"�!"�/ ��'� 1�0�����.���?�/ �R�'������������-�":?���6���� � ��������� �"�-"$�2 � -��$,� ��1�"�2� '� -"�� �'�1��'(� -�":?� 31�� -�� !"�"�� � � ����$,� �"��"���2� -�?� 8 8 G�� �� � > � E�*�! � ����"�������OPFFF�?��&�"�' �2��@��'��"-�����@D>��?�-�������2�/ ��'� 1�0����.���?�����,-�'� -��$12$� ��"� ��'1���� -�� !"�"�� � �"�-���,�5�&'�'��$ 6�2)� ��9�� -���('"�� ����"�' �� ���1��1��� �-����1� -�<���"�!"� �� 9�$�6�� (��"��� �1$"���'�('�-�<�����1�"- �;�"��"�"6/�$5"��'�'�0" 1��'"6�?��"�"��'1(�5�&'�'��$ ��-�":?�������� ���������"&�"�' ��D��� $��'��@>E� �?�-�������2�/ ��'� 1�0�����.���?��-�9$��-��$ ���1�"��-"�6("�� � �� ��(� (� $���'� �9��'*� ��'� ���"RS� �-" $��2N� ��-9 -��$"�� � �+�����'(���1���9��0"���'$5�#+�0%)�& �"-'�1�(�-"��$�!9�� $5��"$�6�'�9����1�'9�)���!�*"�� ��',���-�� ������'�-"("$ ���1���"(�����126$ (��',�����1���� �1�$'?

����@>���?�-�":?�������� ���������� � ��� �-���"�-�<���"�)�&,�2$"�-"�'��'�'(���'�'��!"�-������"��� �1$ �!")���9�$����:'�''�.���������"�'?��'��1� 9�$��� $5� �('���� ��9��0�":�"��� ���'��� ��'R� ����,.�'��� ��1�����"���'!")����R�9���'$5�("*���� ('�'S�-�":?�����'� �����!���)�"&$�!"���'�����/ ��'� 1�0����?

Page 6: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

D �������.��

�����-�T��'��'����@>E��?�-�":?��?�� ����������"�-"$�2 �-��$,�����"�"-"���� (�.�'��� �$'�8��<��'(�G�-"$�2��"�"���"���'1���������� �1$'��1�� 0����"6.���""� $5� / ��'� 1� 0����� '���('�'����$')� �� -"� �"�1� #"���-�T��'��'����@>C��?%��������"�'��1��"$���?�0�"����' ���(���,$'��� ���6� $�����-������"��� �1$ �!")�5'��"�''��"��� ��-"�'� $�� $5�"�����('��6�'�?� /� ����$5� �@>BG�@>A� - �' � :1��$,� -�"��'����� / ��'� 1� ��?� ��1�'9����$"���� $5)���������$5��@A�G�@AC�-'���"�� �����"�'��"���'�����/ ��'�6 1?� 0"�� !"� �'�1��'(� �"��� "� -�� !"�"��� $5� �'���� �"��"���9�� "&�"�'"6� $5����/ ��'���0�����'���('�'����$'�.8�"����'�� $5�� ��'� �$5�.�'��6� ��1)�(?'�?�/ ��'�����1���-" $�� $5?

�=� �1�!"� �@A@� �?� -�":?��?� � ��������)� ("$2� 1$5�� � 9�$���� ��� 0�<����)� "��� (� � � �1 � -�":�"��� ����� $���!"?� 0"�����2� ��'"��1"������'��!"�� �1 1�& �"-1&�'�"������1���� �&���<���?�5'��"�''���� *6�����& ��"���"�'�#���%?��'��������-9T�')��@��'-$���@@C��?)��'�'������1��6$'����"�"��-�� ��� �(1� � �1 �-�":�"����� $���!"?�0"�����2���'"��1"��"('��$,�& ��"&�"������$5��"�� $5��"��"���9�)���9� $5�-�"("�"�(�& -�":?��?� � ��������)� ����1�� �$������ '�� $5� �"��"���9�� '� 5�&'�'��$'� "���-1&�'��$�����$5�("�"!��:''�����(���-"���'�����������-"�9����$� (?

0"�-��R$'1����(� �1�,�-�":?��"�������� ��������R�'���@@���?�-�":?�?� � ��������� "&2 � �'�"��'$��"� ����� � H'��"�''� 0�<����� '� 0����� 0"�6��'!"� ��� / ��'��� 0����� '���('�'����$'� .8?� 0"� 1�"<$��'1� DB� ���� ��(��$ �"�� ��',����(� �1�,)�-�����12$���-�T��'��'����==>��?��'�"��'$6��"������ �-�":?����'1��"�'���-"-�"�'?�0"�"��� � �������� �� ���1�"6�"� '� � ���� $��'N� �"� E=� ���R�'�� �=��� �?� ������ -��$"�� � �� ��������� ('����- �!"� ���1)� &�� � $� �� �1��'� ����"�:��$�$5���1�"� $5�������1�-������"��� �1$ �!"�"����5'��"�''��"��� �)�� ! ����2$��:��� "������&'��2$�! "����� ��1��$5?

+�"���� <��'(�R�"�"�'��'(���1�"� (�-�":?��?�� �����������'2�� ��',�� �@@E� �?� +� ��'(� �� -�T��'��'��� -"�2 � -��$,� �� ���� �1$'���('�'����$'/ *������"��0��!"!'$���������� �')�-"�" �� (���$�1�-�"�����'���,S� �� -��$"��'��('� ��('�'����$'� �"�9���')� ('��')� -"�'��"�'�!('���9�$���!"��"�9������"���� <��'!"?���1�'1(�-"( R����& "��"�$���"�(������ �$ �����,S)���-�":?��?�� ����������� � ��� �-���"�"��� �1$ �?�0"���9$5� ����$5����� �1����('�'����$'��'$"���&"!�$' ��',����"�")�����'2��1���$� (��$ �2����"���/�0�"! "��"�"���&9�������1�'���('�'����$ �� ���$"����)�-"( R���� ��"� ��� ���'� �'$�$��)� '����9�$�"�����"�� "� ��1�'�� ��"$��?� ���� �1�� ��('�'����$'� �� $'2!1� ���$5� ���� ��� �- �2�"&���,�����"�2�"����-,��2$�������$5�������1���9�����6$"���� $5� '� ��"$�� $5?� ���� ��-"('��� 0�":�"�� � ��������)� & � �"� $���U��"'��!"� �"(��� �(1)� -"�'��*� �"��� � �"� ����� ��� ������ ��&1��� (9� ��1���(� -"�&1�"��� � ��1���((� ��1�'12$� �� ����� �'� ( "6��'* V?

Page 7: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�������.�� >

/� � �'�1� �('��� "�!��'��$ � $5)� -"� 1����"�'�'1� �� �1�!"� �@@A� �?���� �1�1� 0����� '���('�'����$')� -�":?��?� � ��������� �"��� � �'�"��'�'(+�� ��1� 0����� �"��� �1$ �!"?� 0"� -"�" ��'1� �"�� -9T�'� .�'��� ��1/��('<��"6���1���'!"� �� ����� �'� #./�%)� �� �� ��� ��9�!"� ��� �� �*/�0)�0�":�"���"�� �1"�� �-��$,������� �1$'�0�����'���('�'����$'�./�?�'�"�� �1��"��"�2�����(�$5�/ ��'� 1�+���2����'��'���('�'����$'�./������2�0������"��� �1$ �!"?�����,-�')�-"�1��"���'1��=��'-$���==���?/ ��'� 1�0�����'���('�'����$'�./�)�-����� ��"��"�"�1��"��"�!"�/ 6��'� 1)� �� ��-"(�'��2� �����2� �'�"�� � �"� �"�1� �==@)� �'� � �"� �� � �'�1�('���"�!��'��$ � $5��"��� ��'�"��'�'(������ ��"�''�'�J'�"�":''�0����'�0�<����?�J1��$,��,��-���"�� ��"�E���'-$���=�E��?

0"���1�-'$�('�-�":?��?�� ���������������� �'�"�& ��',���'�"!9��"6-"���'��"�:��$���1�"�N��������0������"��� �1$ �!"��"�!��'�"��6 �� �� ��'�$5� �B6�>� (��� �==�� �?� W7�Q� �!9��"-"���2� �"�:��$,� �����'�+�� ��9��0������"��� �1$ �!"�����(��N�U0���"�� &"�$���0�'�-�"&�6( � ��$�'� 0"���'� �"� .�V)� �� ������� �"�''� '� J'�"�":''� 0����� '� 0�<������ ��'�$5� �@G��� $���$�� �==@� �?� �Q� +���� � "� $5� �"�� �9�� '� J'�"�":9�0����� UJ'�"�":'�� -����� �� -���� ��� -����'$��V?� 0"� "�'(� "&1� �"�:��$'& �����,-12$�-1&�'��$N�������!*���� G� ��!������� "����� " �����*� +! ��� "� ����� �� ;��� <���� "�� "N� +�� ����! O�FP B,)�������� "���� � ��"���� ���D�����)����������!���!"� ,�)������ ���BG�>���'�6�'�� �==�� �?)� -"�� ��?�������� � ���������� #����� �� �==E%� "���� ��������������������!�����������)�-"����?��?��� "���')�7?�;�'�"�'�0?�0"��$�1��#����� ���=�=%?�0"����"����������-" (�"���� <��'(�0�":�"��"-1&�'�"�� �&'9��T�9� �-������"��� �1$ �!")�����,-�'�����1��'�"��� �'������'�� ?

0�":�"���?�� ���������-�� $� �' ��',��*��"��"��"1���1�"�!"����� "���� <��'!"�/ ��'� 1�0����?�3 �-�"("�"�(�B�-��$��"��"���'$5�-��$"�6�'�9��/0'��./�NL �� !"���� ��1!1�� �'��)���?������������0������� ���!�� ,�<������

�*��+���� ,�)�"&�"�'"���C�$���$���==C��?�-�������2�/ ��'� 1���1�H1(��'�� $�� $5�.�'��� ��1�8��<��'!"?

L ����'� ����31 ����'!")���?�G����������"�����,��������-�!����������! � �+���-��� FFF G� ��!������� " ����� ")� "&�"�'"�� �=� !�1��'��==>��?�-�����"('�2���� �/ ��'� 1�0�����.�'��� ��1���3'� (��"�1?

L �"&�"$5� � ���"���'6����("�"�'$�)� ��?� B�/���� ���!�/ ��*��!�/�G� ��!������� "����� ")�"&�"�'"���A�$���$���==@��?�-�������2�/ 6��'� 1�0�����'���('�'����$'�./�?

L �"(����� ����)� ��?� E���� ���� ��+�������"� ��*����� " � ���� � �����/ 23KK�23LQ)� "&�"�'"�� ��� $���$�� �=�E� �?� -���� �"('�2� ��� / ��'� 1�0�����'���('�'����$'�./��'�����'���"�����$���$���=�E��?

L ���$'��� ���'('�$�1��)� ��?� &�����( ��� ����� �. � ���-��� ������� � ��� �� ����!���"� G� � 233: � )� "&�"�'"�� �=� �1�!"� �=�C� �?� -���

Page 8: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

A �������.��

�"('�2���� �/ ��'� 1�0�����'���('�'����$'�./��'�����'���"��-�������1�!"��=�C��?

0"����"����"���� <��'(�/ ��'���0�����"�& ���',�"&�"���-��$ ��"��"�6��'� ��?� <�����"� ���)� ����"��!�/ � ����!���"� ��0�� ����!����/� �1�"�6������"('�'�'�/�-'<��'?�0�"("�"�(�-��$ �& �-�":?��?�� ��������)�"&�"��"�& ���',�-�����"('�2���� �/ ��'� 1�0�����'���('�'����$'�./���B�(���=�C��?�'�����'���"����D�(����=�C��?

0�":�"���$��"�� ��*���� �-��$��"��"���'�"&�"�'"�����-�������2/ ��'� 1�0�����'���('�'����$'�./�NL �!�'���'� ���'<��')� ��?� ����!���!"�� ����� ����� " ��/���! R!���

������!��" "��������)�-�� !"�"�����-"���'�1��'(�-�":?��?��5(�����������0������"��� �1$ �!"�./�?��&�"���� ����$'�('� ��('6�$��>�!�1��'���==@��?

L ���''�3"���)���?�����������!+���!�/���������)�)�-�� !"�"�����-"��'�1��'(�-�":?��?���!���?��&�"����"�-��� �����2-' ����$���$���=����?

L 0'"���� +'������'!")� ��?� B�,������"� � ��.����� � ���� G� ������+����������"�� ?��&�"���� ����$'�"�& ���',��@����R�'���=�=��?

���* � -"���R�'S)� *� -�":?� �?� � ��������� $'�� � �',� �1*2� � (-��'2R�"�"�'����"���� <��'$5���1���9�?�0�"����"��-�����'!"��('���'��& ����� $���-"-1����?�.�0�":�"���"&�"�' "��',)�1� ��12$���"-'<�(�!'����-����� �1&� ��('�'����$')� -"���� E==� "�9&� -��$12$ $5� ��'�'�� ��� "�-"�'6��'��� $5� ����"�'���$5��� ��('�'����$'� -�<���"�� '� ��("��2�"�?��1*2:����$,� $'�� � �',� �*� � � �� � 0�":�"��� -�"����"�� �� -���('"�9�N-���"��"��� �1$ �)�5'��"�'���"��� ��-"�'� $��"6-���� $5�"����������� ��'6�&"<��'?

0�":�"���?�� ��������)�$5"S��'�-��$1�1*����/ ��'���0�����'���('6�'����$'�./�)�1��� (1��"��������"���� <��'(�R�"�"�'��'(���1�"� (?�����)�$5"S� 1*���R�"�"�'��1��&�2��'()�-�"����'���� ��2���'� ���"RS���61�"�2)�� ���� $��2�'�"�!��'��$ �2?����"�(� �"��� �-�":�"���� $��� -��$1������9$5�1$���'�$5�� *�� $5?�/���&�2��'�.$���'�H1(��'�� $�6�"6��"�"('$����'�1������2�0������"��� �1$ �!"�"����- �'�:1��$,��'����� / ��'� 1���('�'����$'� '� ��1�� �-" $�� $5?� �� ��'� 1$����'$� ���"�:��$�$5�'��-"����'�$5���1�"� $5)�"-'�1��',�( "���2�����2����6�('$�2)�-�"(12$��"��"�9�?��"�$'�� )�('����-"('���R�"�"�'��"�"���� <6��'?� ��'���')� *� *�*2$� �"� ��&�2!�)� ������ -���� � �,��� (� ���"�'(���'�1��1������ ��)�!��'�('�, "�-"���������'R$'��$5 &�����-�� $5�����!"�* $'�?

���* �-"���R�'S)�*�-����$� �"���������� ��"R$'���1�"�"6� ���6� $���-�":?��?�� ���������-�"����' ���'� ���"RS�-"��1�'��� �$�2?���'�6 � ����"('�'� -�� �0���'���� *��� ��& ��"���"�'� #���%)� -�� !"�"�12$-�"���1���� �����'���E�!�1��'���@@C��?�"����)�������,-�'�-"����2�(��1���� ��$5"��' �������$5��@@BG�@@A����� ����"�!'1(��!"�"�!��1?

Page 9: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�������.�� @

���1(12$)�!"��'��',�������S)�*���$'2!1�$� ���"���'� ���"R$'���61�"�� '� � ���� $��� -�":?��?� � ��������� � -�"("�� � �B� �"��"�9�)� & �$����(����A�-���"��$5�5�&'�'��$ � $5)��'��1�-���"��$5�"������'� �1 1�-�":�"���'!")�� �1 1��"��"���5"�"�'��$�1���'����-���"��$5��"��"�6��'$5?�/������ (�$'2!1��'�1�-�� !"�"���'(���R$'1��"��"���9�?�0�":�"���-'�� � ���("�"!��:'')� -"���� �B=� ��� �1 9�� '� ��1�'9�)� � �*� ��("� �$��''� -"�('�?� ��$�!9�� (� -"�"���'(� $'�� � �',� H������ �����!� �����!����!�/ � �����!�/� � ������� -"-����'"� -���� 0/�)� �� "&$�'� �����'���-����7F'��F'�?�/��=�E��?�-"��"�� $5�("� :'��$�$5�1���� "��',�� ���'��'�'2�)�����-�� !"�"���'1����� ���'���'�'2���!"�-"��,$��'��?

0� ����'�0�":�"�����"$(���9$5�$9���"������'���'(?��9��������-��$1����������0������ �'��!"�/ ��'� 1�0�����'���('�'����$'�.8�������"�'��1� ��'1����)� ( "����� �� !"������ 1�"<$� �� -"�"�'�� �,� ��� .8)��"&$�'���1�'1��"(��'�� �,����.�'��� �$'���3�1���'?

0�":�"���?�� �����������$5,��'�� -"$� ������ "�'����1� )��1&'��'� ��"� ����'� -"��9*)� ��� �*� � $'$��'� �"��"�� '� �- � � ����"�?� ���(�"(��()� �� ��$�!9��'� $�'� �"(-"� $� ����"���'!"� '� �1�"�!��'!""�������� $��2�(1� �,��'('$�2?

B���� ����������������������� �� ���������

Page 10: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�= �������.��

Page 11: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��

��������

����� ����!��� �"���#�������J'�"�":''�'�0"�'� �'�0����/ ��'� �0�����'���('�'����$'�./�

1��6(�#�"� ����� ����#���������!(%����7�66(��

��1�'��0����"1���""���D./�

�=�C

> �:��?������)�����(���� ��

/� ��*�� �1��1��� '���'2� �&'"� � �����)� ���$')� '�'� -���'��2$ $5��� ���'����-�� �'�1� ���2$ $5��',���(�'��1&�&����'��"�-"������� ��9��?����� :�"���'��!"���"�1�-"(�!�����"����1"��S�-���� "RS)���"�16('S� ���T�'��"RS)� ��� �9��'*� �-"��S� �� -�� �� "RS)� ��9��� �'�"�'$��'(1�'��',���'S���"�� �������,����1���?��$� �'R$')������'�-�"!�"� �(�25'-"�� $�� �$5������)��������R�'�&��12������ :'�"���� $5�:����$5)��"�� �!1 � �'� �2��"��� "�� �1&'�� ��� '���-���$')��� ��9�� �'&�!����2�"�,� "�!� ���� "&��T�'�?��'� ���$� � �"� ����)� *� "��-���'� ���'��-"6�&��'"���2����"�1� �"�� $��� '�-���� $���-�� ����"R$'�?�+���2$�- ��6�'���"� $�2$��'�'�-�� �� "R$')�������� � �1( �1� ����'�( �� $5���'"6��9�)� ������'�����2$� � $5�- ��<���"!9��G����,*�( ���"�("*�'�"R$'-"����$�?��9�'2$�,� �'(���$5'�4��!")�"� �&'�( ���"�#����'��:'�'16( � �'&'� ��$�� ��"� -���('"�)� �� �'� -"�('"�� ��'9�?� / ��� �',)� *�� ���$����������'1���-�"&�(�('���-9 $���!"�R�'����-"���&1( ���(�"�$-�1��� $5)� �� ��9� $5� ("*��� & � & "� ����S� �('��"(� �$5�"�"!'$�� (! ,&�� )�51(��'�� $�� �$5������?�+�����������',�-"��1�'���'����"�"!'$�6�� �:���'�� $5"��2$� -"��� -� (�������"R$'�(���'��� $5� '� '�"R$'"� $5)

� 0"�?��?�3��'$�)�&���!������!)�/���������@@@)��?�E=@�'��?� �?� � ��������� � ('�'�� ����� ���'� -��-�� �� ��"� ��2� �� :1��$'� �"��� �� -"�'6

� $��"6-���� $5�#'�()�H�����������!������!���!�/������!�/)/���������@@B)��?���%)����"6('�����?�����9���'� ���'����)� *�����5'��"� ��� '�'� U-���� "RS� ����"�'����������-��$ )� ���T6�'��"RS� -�'�� -1���� "��'�'�'�)� -�� �� "RS� ��R� �� ���*�"R$'� "�� !"� R�'��"-"!�2�1� �1&��-��� ��<� 5'��"�'"�":'$�� $5� G� "&'��� ��'� ��'�� -���� 5'��"�'')� -"�� ��1��9�� ��$')� ��'$51��'��� X��1$� $'���� * $'�Y)� $� � ����$'� ��1$'� -�":� $�� $5� �'�'V� #'�()� S�� � �����!�!� �+����)� Z�N[� S�� � ������ �� � �����!���!�/ � �����!�/)� ��?� �?� �5"�'$��)��?� �'��"����66�'(��)�/?��"�1&6�'(&�"�'�'$�)�/���������==A)��?�EE%?

Page 12: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�� E��,��������,��!����

1���2$ $5� � ���"RS)� -"��,-� �$5�"�"!'$�� � "���� ���"��� !"�-"���$� � ��! 9��� ('��'�'� $ �'�'��$ �!"� �"��"1?� /� �"�$-$'���4'��� �"::���� �!"�"���1� �:���,� ����1( ?� 0"('("� ��:��$ �"���'�� �1�"��� $�� �� " ����("*�'�"R$'�(')� ��'�����������-9 $������$5�"�"!'�)�-"���R���"��&����"� ��T�')�*���'���(���$5�"�"!'�)���'�(���'��� ����������* $'���'�("!2& S� � � ('� ('���('� -"��,-1)� ��R� U�-" $�<���"� 1-�� � -"�� ��!�,�(("���� ()���� $�� ()�-"�'� $�� (��1&�R�"�"�'��"� (��$����'� ���-"6��,-"�)�$5"S& �& "���&"!������1&���&����'��������"����-"����!�,6�(��$5�"�"!'$�� (VE?

�"::��� ��� "�,�"��'�'(���1�"� $5�&���<�����-�� �� "R$'2C?�0�9&1���"�� S�$"R����"���1�(�-�#("��'%�-�� �� "R$')���9��('("����"!9��"R$''� �'�"(-���"R$'� �2� -"("$�� �� �"�-"������'1� ���$��'�� 1���1��"��<��-9 $���!"� R�'���B?� J"�(1 1� 5'-"�� � �� ��"��� ���� ��� ����'� ��� $5���-���� "R$'�'����T�'��"R$')�-�� �$� (�� ���1���"��"RS��'���'��9*�"�"�� $5� ���'��� �� '$5� ���(� $5� ��'2���$5D?� / �"�� ��1� �"�16(���$,)�� �'�'�&���<�'��"�'�'�'�����'�1�"��,&� $5���'��'��'����"�(�6'� $5� ���9�?� �-'��� �',� ��� �"�("��$5� -��-�"������ $5� �� -�� �9�$�('-"�'� $�� ('� �'��'$5� ("$������ '� '�� ('� �- �"� ('� "�"&�('� R�'����� ���� ���"� )� �� ��1!'� ��R� �"$'��� �"� !�1-� 1$5"��2$ $5� ��� ��&����'&��'������R�'$'�G��',T�'���������� $5�������,��"* �"��'!"�-"�&��'6�'���"��"R$'�$� ���'�'$5��"���"�9����-" 1��'"�"�(� ��<��'(�U('R$'��,6�� V?�0"����"�1��!�,��'��-"����!��'���-9 $��� $5�-�"&�(9��-�����9*6��!�1- ����"�"��G�&���"�$9�)�&'���(�9�)�'�:"�(�� �9�)��"��"� $5)��1�"�$9�)� ��'��'���� )� -���9�� ���',��� $5� �"�-"��$'� R�'���?� �1�"�$�� �� "����-"� 1!1��',��'$�� ('�-�� � ���(')���9���2���!"�"$�'�� (-6�"(�� $�������"��R�"������$')�����*�����"!'�('�#���!1 �"��"��2$ 6('� �',� �"� ��!�,��'� �'����'� -���� "R$'%?� /� ������'� ,� �"�� ��"�� �"�"!'�( )�(��:"� �'�5�� �6��1$�)��"�"�1�����"-"("�:'��$')�� -"��*�2$$ �'�'��$,� �� � -"�"� �1���'� $$5 � #U��"&' �V)� U1��,-1V)� U��"�1('� �V� '�-?%?;�"��'���(�2���',��� S��"(1�'��� ��"RS�"-'�1��('���$ �'�'��$ � $5?

E �?��"::��)�$�� �������)�/���������@@>)��?�CCA?C ��$�!9�����'����"���'���"::����-�� �� "R$'2�����12�� ���������'$5���'2*��$5���N

�������!������)� #/���������@>C%P�<�����+� #/���������@>>%P�&�"�� ����!��"�� 8����� �����( �� ���,� OOF �� �� #/�������� �@@>%P� D+���� �����! &� ���� *�,����� � ��� +��� ���,� OOF ��� ���� #0"���<� �==E%P� G �����!"� *�,����� #0"���<� �==>%?� ��� -" "� � ���"�'(��'�'2� $5��"::���-'�� ���'2*�'���-9��'�����"2�*"�2�H'�'��"::��?

B �?��"::��)�D+���������! )��?��A?D �"::��� ��"�� �� ��� �-"�9����$��� 1!'$5�-"�)�� $5"��2$�-�� � � (�-"���"!���'$�6

�'�����"� -9��'�-",S�-"���$5� $5���"&'!1�( R�"� (?��!"��"�$-$��'��2)������'���2�'��9�� )� � �'� &��� �� $��2� �-�1��$2?� /'��"�� ��'�� <��'� ���'����N� U\���(1� 1$�"�6(1�:1�1�"�"!"�'��'�1�� "��',)�����"�2�)�� ��"$� S�-"���"!���'$��'��-"�'�-��( � "�?���1$��'��'(������!1 ��'�-"�" 12��',�����"::���)������!� ���(12��',�� ()�"�$� (�"����(-'�� � ��"�-'���� ���� R�'$'?� �!�"�12�!"���&"���� ��2� U*1����'��2V?�/?���'�� <��')���� ��+�����"N��?��"::��)�$�� �������)��?���?

Page 13: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�E��������!��� ��� ����� ��"���#���$���� ��

��� (�("� �(�'��-'�12$ (��"���*��'���"::����2��"�"$�����$56�"�"!')� �� ���$�������"�'$��?�/� '$5� �"��"1)���$$5"��� (��'& �� (� ��('�((� '� ��-���"�'�(()� 1-���1� "�� ������'$�� -��� ���'� -��6('��� $� � ���1��1� � $ �'�'��$ �?�/�(��:"� $���-��-�� �'� "���'� 6���'������'&'����$5��'��'$5�:���-�9&1�"��R�'S����$��'�� $5��(��9�� ��(1)� ��9�� ����('�12� -�� �� "RS� '� ���"�1$"�'�12� �"� $5$���"� ("���R�'���?�/�'$5��"���R$'��"::�������'�1����!�-��"&��*<���$5"6��2$ $5��-?����"��'�')�5����1)��1��1��)�R�"�"�'��1����1���� (?��'�'�� ��� �1 ��"�$���1��',��������'�$5��"� $�2$ $5�-"� "*��'���'2$ $5�'����6$5"��2$ $5��"�:�'��9��"�����-"�"&9��'$5��"��'2� ���'�?

3�" �6��#���������� ����� �2 ����� �����������6�(�

0�"!�"�,��('�����'2��� $5���:"�(�('��"�:�'��9���"::����"�-���1������-��"&��*<�1,� $5���(��:"����"�� $5� :��� $ �'�'��$ � $5?�/ ��'��',����'�"&���������'���"� $5�����"R$'� '��$5�"�"!'')��"� $5���"�1��9�!"-"�'� $�� $5)��"� $5� �� �9��* $'�� '� �-"�"&9���"(1�'��$'?�+�"�1('�'� $5� �('����"(�!�� �',��"� $5� '�'� '� ����"!'')� ���� :'��$'� '� �"�$-$'?��'�-"�9&��!"����2*���R�'����1������ "$� S����"���$"�����-��!�9��'���'��$�"����!"?� �"::��� -�"-"�1� ( R��'� �� ���!"�'�$5� �"��"� ��- ��26$ $5�-"� �"&'� :��)� ��9�� �"� -��!"� ��"-�'�� �',� -���'��2?��'� �2� "�� ��'$5�"� $��)���'�-�� -���"��G� ��"��2���('��,��"5���� �"&���?�0"����"(�2�$5��������1(1��� �� �G� 2$��'�-"�"�12�!'!��� $���-��"&��*�'����'�1���-���$5�* $'�?

��� �������'$��-�������'���"��2$���,& ���$5'���1� ��-" $�<������"NL �$5�"�:���G�&������!� $����-"�'2������� � ��((�-�"�1�$')���9�

�'2*��',����"�'���� ��((�� ��� &1$'PL �"$"�:���G����(�'�����'&'�"���'� 12$�:"�( �'��� �1$')�:"�(��� $5

'��':"�(��� $5��-"�"&9��"�!��'�"���'���',��1��'PL '�:"�:���G������9�2��� ���2��',����� ��"(1�'��$')�� 1*2$��"�-��- 6

�1�'�:"�(�$'>?/���"����('�'S)�*���-�"$�'�-��"&��*<���$5"��2$ $5���� ('�'"6

� $5� �:��$5� $ �'�'��$�� -��( � "��� ��1!'� :��'� ��"-�'"�"� 1��,-1� -"��$ �'�'��$'� ���$'� :��'?� /� �'�1� ����$5� "�$�1��� �',� ������ �9��"$��� ��-9����9$5)� ������� ���$5� :��� �'"�2$ $5�-��$'���������!�,�(��'&'���'���?� �'� � ���� �',� ��')� -�� � $� (� *����� �� :��� �'� (�� � ��T�-����!'�����'�� ('�G�"&����-�� �� "R$'��',��� �(1?���1��"��9�$�����"�6�� :�"��S�-�����'� �������$5"��2$ $5��('���'��"�:�'��9�?

> �?��"::��)�$�� �������)�?�>C)�E�=?

Page 14: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�C E��,��������,��!����

�5������ �� �,�:���$ �'�'��$ � $5�-�������',�� �'������ �')����6��2$��',�1$5� $'S�'$5��"��� �1� ���$$5 )�& ����'$5����1����S�-��"&��*�6�'�����:����"�:�'��9�?����* �-�� � � (�-"���R�'S�� ��T� ���'2��)� ��'�"::����"����!��(',�� ��-"�"&�('���"& ���'���9&��(���'��� $5)���(�"6��(')���'('�-�"����'��',��"� �'�U��� �"� V?���"�����'�U"&(12�-������ ���'(���'� ��'��-"�("����-����-"�'� �9�)��������-����*" �'�� )(�2$� ��� $�1� ���"���'� ���1��9�)� ��9�� "�������� & � "�� �"� � ��&""!���'$�� �����',!VA?���'� ��'�������1*�('���&��12���������!'$�� (� �"�� ����'1����9��"��' �('�'�����'��"�"('$��)����'�-"��$� 1�'�:"�6(�$ �!"?

/�-9 $��� � R�'��� ��� "&����(� � ���'��$'� ���$5� $ �'�'��$')� ��9�� ���$��2� ������'$�2� "R� ���$5"��2$ $5� �"�:�'��9�?� �"� $� � �"� �� ���$���"�:�"���$'�'��� �1$'�� �R$'� $5�$ �'�'��$'���1!'�'����$'�:��'?

� �'�'��$��-'�����:��')����"��������"����"��A===�-?�??��"��>B=��??)& �� �'�('��'� -�� -'����� �"� �'('� /� �� :��'� �"('�"�� � U� ������'�'�&,��V�G��" "��"� )���'� )�����-1�� )�-��� ��"��'�"�"R�')� ���� )�*1���'?� 1* �! 9��'��"���'�"��"��'��'���' �(',R�'��1��'�'���'��2�?��"(1�'��$�"-'�� �� �',���� "�"&'��)� &�-"R���'� :"�('?��"�-����� ���'�� '�:"�(�$'��$���'�'���-�������'�-"���&"���"��-$��� $5�� ��(9��#�-?��'S�-"� �<6$9����0��'�$� ����� ('%?����� �� $5�'�:"�(�$'�& �������*"������� *6�� $5���������-" $�� $5?�71��'�-'�����:��'�� ������'����'�-'���'��('6�'�2$��',��'"�$)�&1�12$���9�"&������$� �'��"R$'���� "&��*<�$��-�� $5�� ��"�1��"�"� �'�'$�� $5� T�9� � #�-?� �"��'��)� ��1$� $'�)� �9��)� ��- ��)('����%?�/ &9����"�9���"���R���"���'��& ��"RS�"!���'$�"� )�$"�-�� $� �'� "�',��"�������'$���-9�"R$'�-�����1N��"��'���G����" ��G��"R$'9 �G�-�<���"@?

� -"���"�:�'�� �-'�����:��'��-�"����� ��',��"�-�('�� $5�'��� �"6�'��� $5��"��(',�� ��9*� ('�-'��"�� ('���$�-�('�'�!�1-�('��-" $�<6������!����!")���R���'2���(',�� ��'('2�'��"�2�& �"$� �'�� ?�����'� �"��"���9*�' ��',��'��"R$'2)��-����"R$'2)�-"�'"((�("���� ()���"R$'2�"�"���'�)�� ���"��'(�"����-��- �(�'�:"�(�$'?�0"�"&�'� �����!"6�-"���$� �',���"RS� �"����9�� � �����"� ��$�� 1���'� �'*� ��� -'R(')� ��R&�"<��'�& ��� ��"�(���������"��-�"�1�$'?�0��$ �(��1����"�-"�'�6�� ����������,$�?��'("�"!���'$�"�!"�� �"�� ����'��&�"�'���*2$����"��6! "RS)�-"�����"� ��-"�9&�-�"�����'������'�� �"�� �� �� �-������� ��6�'(��' ,��1���'$5�(',R�'?

� �'�'��$�� -'����� :��'� � !��"�� �� �"��-"��12$� �� �-$ :'�2��'� �<��"�� $5� :"�( �"$5�"� �* $'�?����*� ��"��'$5N����������-��"6���'��� 2��9�)���9������ ��� ��"$5�"�,�* $'���"&'��'���'$')�"�9&��1����6� $5)�� � �� $5�-������"!��-"� �<$9�?�/ 2���"$5�"� �(9! ��*��"� $� S

A �?��"::��)�&�"������!��"�� )��?���?@ 0"�?��?��"::��)�$�� �������)��?��CA?

Page 15: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�B��������!��� ��� ����� ��"���#���$���� ��

"��R�"� $5�('�$� �1&� $���1����'���'������� #�-?� "��� � '!�� ���"�'(-'6��'$5)�"�-���'��'����'!'� $5�� �1� 9�%?�+���-$ :'$��2�:"�(,�"$5�"� �* $'����* � �*� 1���S� &���'� �"� �'�"�'?� �� $5"S� �'�"��'$��"� ��� "��1��)� �"���* � � 1���S� ��� ��"� �� � $5� ���'��� -'����� :��')� ��9�� �- �� "� ���(�'���'��'$�& �R('���� $5�":'������-"�1�&'�� ?

0"$�2�����1!'�:��'�� ���$�����"�1$��-��( � "��?����"���'�'�$� �-" $��"R$'� -����� � & S� ��("� ����$����� G� -"���� �� � �1�$�)��� ��9�-����*�2$�� $�,RS� * ��"R$')� �"���9�� '�1� 1!�& ��-�����$�������� �-��6��*��1&�� ('��,?�/�� �$ �����'��',����*�'�"����� �1 9��'�1� 1!�� ������6� $5�-�����"!"R�'��!"?��'���*�'�"��'�"�"!''��"$��'�� $���$� ���-'���'6�� $��� ������� "� ��'����"���'� -'�',��('� '� �"&��('� (���'��� ('?+���1� �"� "���'�$'���'� �� ��$���� �"�'� � ��1� �� ��� ���'$5� �-" 6$�<����$5���1!'�:��')�����9� $5�-�"�1�$�������',�$"����&����'�"���'6�"��� "�� �"��1(-$')� �� �� ��'��'�'� ���-"����'�� -"���&� �'�&,�� $5� �"* $'����� �$ ���$� ��2�& S�1���*�'�'�"��� ��1)��'���R�"��� ��� $5�1('6,��"R$'�� ��9�$� $5?�U/��-" $�<���'����'()��'���*�'�"��!"����1��16� �-"�'� $��)��-������1&�� ('�'���',��'�� ��"��"��� )�����9��'*��' ,�"&"$�2)�'�)����1�,�'��1��V�=?���1!��:�������'"� ���$5�"�"!',�����1- �''�� �-"�'"(N�-"���� �(��� � �����"($5��'$��)��1$5"(�$�,R$'�(��� �)-�� � �����('� �)� "* ���P� �$5�"�"!'���"��� ��� -"��*"�����"�!�� ��( 6� "�� G� -"���� � (��� � )� ��9�� � ��2)� �'��2� '� �"� ��2� -�$ � �'� �'*$� "�'�?�8"�-"������� (�!� ���"� �����""�� ��$'� -��$ �� �"� ������9*� $5�('�$�$5?�0�"�1�"��S)� '��"����1* $5�'�"R$'�$5)�������,-�'��"�6-�"�����S����&��& "��'�� ��"��1�"�$)����'�'�:"�(�$?

/��"�1���1!'�:��'�-�� �(�� ��"��� �("�"-"������"(1�'��$,�"����"�2�� $���'� '� �� -�������')� -"�',��� �� �',� �'$�&�� T�9� )� �� ��9� $5� $� "�'�(9! �$��-�S�"&������$� �'��"R$'?���� "��',� �����'�����!")�*��R�9��("*6� $5� ��!�� "-��"�� � ����1'�()� �$�� ����!")� *� �$5�"�"!'�� ��1!'� :��''�:�&� $����-�"�1�$��(��"���� (�!� �U(��"�!"V�"&'!1�'�:"�(�$')���96�(1���������� ��'�-"���:' ��-�"���S?�0"���� ����(��"�&1�"��� �� �6�(�'�:"�(�$')�&����9�!"�$ �'�'��$��-��( � "����'�("! �& �:1��$"�"6��S��?� +�� -"R���'$��(� -"$�� )� !���)� ���'�)� ���'�'� �����('�"���"� �""�&'"�$9��'��� $�����R$')�-"�"&�'������:�&� �'��9��'�'��� $����"��� �"�-�"������"� �"�('�'"�9���"��1(��9�?���������"�)�(��"�"�-�"�1�"6����U:��� V�G�"�-"�'��'�'���������"� $5)�(��"�"�� ������� $5�-�"�1�6�9��G�- �, ����'�'$�� $5)���"�$���"��� $5�U:�&� ��"-'�''�'�-"!�2�9�V��""�&'"�$9�)� $�(1� �"���� �� �� ������� ��$�� "&���9�� ��2*2$ $5� �� "&'!1( R�"� (� '� -",$'"� (� �-" $�<����?� / ��"���"� �9�$���� ���!� '�"����?� -"-�1��1� � G� � -1� �'��1��� 7�'��)� �� ��'1(:���'� � �1�',� (� -"�6

�= 0"�?�'&'�()��?�A>?�� �&'�()��?�>A?

Page 16: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�D E��,��������,��!����

&�9��'(�������:��12$�$���"��:��!')�� ����'��5���'��5�-�'��)�����'��"��")���9����� ��',���������"� ('��(���('�-"���$5�!"������"!1� "&��*<��?

��:"�:��� �-"�� ����1� ��1!'� :��')� ��"��"�'�"����� � �',� �� �$5�"�:�2'� �"$"�:�2)� � 1* �� '(� "&1)� -�� $� �'�2$� �',� �"� �'��!�"���'�� -�"�1�$'!"�-"���$�� �� -� ���� ('� ��$5"���'�('� "& ����'?� 0"���� � ����,-12$'��� �1$��"���"�'��-" $��N�(��"���-�"�1�$�)�(��"���"R�'���)��"�-"��6$�'��"��'����1������?�71��'�-����*�'�-"�2*��'���������"�2������"�'2* $'�N���-'���� ������'����"��'�')�-"�(�-��$5"��'�'�-����� ��(�(��"6�� �1��$')� ����,-�'� -��$"���'� �� �"�-"��$'� -� ����� �1&� -�<���"�?+����� '� ��� ��*� (� ��-'� * $'�� �-���"�� �� ���� �'('� �"���"�,� ��9��R����1$�"� $5�:"�(�'��� �1$'���1!'�:��'?���2���*����('�� �����(��"�!"'� -��( � "�!"� -"��2��1� ��1!'� :��'� � �� �"�-�������'� � �',� �'� � ��"��!"�-"���$)��$���9��'*���"�!��'��$')��"(1�'��$')��"!'�� $)���('�'����6$')��� ��$5��"�"���'�)���� $)�("����"R$'�'��?

�����"��"1�!"�-"����'���1!'�:��'��'"��"����"���� ���',�� �$5�"�'��6$�M��""�� ��$��� �'��2$����� �"�'!"���"-�'����-9 ���*�"R$'���� ���'$5����� ���'('?� �-"�"�"�� "� �"� -���1�',$'�� ��� )� ��9�� �'� -��,�'� ��'� �R$'$'�)���'��������"&"��'$��)����$')���9�� �"�!��'�"���'M�'��!�"���'�$� � ��(�E?������',$�$"����$�,R$'���*���$ ��"�* $'1�!"�-"���$� (�-"�6("���'� � ��,$'� (��*�"�'� :'�( � ��&"� (��*�"�'� -"�'� �'� '���� 6$ �"6&1�*�"�)� ��9�� � �"�"���'� �� �9*� $5� '�����$5� -'�'2��� ���*2$�"�'�� $5��1��'?��$5�'$ �� ��� �-��,�'�UR�"��'�'��!��$'V)�"&(12$�-��"6���'� ���� * $'(� �-" $�� ()� �1��1���� ()� -"�'� $�� (� '� !"�-"���$� (?/��-" $�<���'���1!'�:��'�� ���,��-���"���'�'��!���"�� ?��"����$�,R$'-�� ��$'� '� -�('�� � 1��*��'� �'&'� -���� ��� ���'(� ��� (��*�9�)�� �'� ��� ��9�$� $5� -�� �9�$9�� �-" $�� $5� '� -"�'� $�� $5?� 0"�� ��!�,�("�"&"�"R$'�'��-"�"&1�& $'��1-"��&�'��'��',�&����"��"��1��'��'�12$ $5��'��'6('��"(-��'�('�'�-����',&'"�����('�-�"�1�$ � ('�#�'F"�)������)�3�*�'�)�5��$5�%?��"::�����1��*�)�*��R�9���$5�'�9��� ��� ���"�� ���',�5'���$5'��'�?�/���� ���'$5�"R�"���$5�-"������ �U���&�'�5(��V)�"���'���-'��('� � ��� � -"��' � �',� ���*� �� �-"�$')� ��'!'')� "R�'�$'� '� ��1$)� "&�"�'� '��?/��-" $�<����$5���1!'�:��'�� ������"�$� "��"�����& ��(',�� ���'�'2�6�')����')�("*������� �'2$����'$5�� �-$��'�"��� $5��'�?�����R�-"��!�6 �'��!��$'������"� ������,����'� )���9��-�������'$'������"���'��',�� ��� ���'$5� !�1-�$5� �-" $�� $5?� ��� ('� � "� )� �� ����$5� ��1!'� :��'"&���1( � -"��'�'� �',� � �-$��'�"��� $5� !�1-� '��!���"�9�)� &'1�"6����9�� '� � ���"�9�)� ��9�� � -"��!��'� ������ '��!��$'� �� ���"� � �����,�6� $5�'��!���"�9�?������� *�� (�-"�'"('�'��!��$2���("�� ��',��1-�6

�� �&'�()��?��C@?�E �&'�()��?���A?

Page 17: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�>��������!��� ��� ����� ��"���#���$���� ��

�'� �"�-"�'��'��������"���'� �R�"��9��'���� $ � $5?�/���� ���'$5��-"6 $�<����$5���1!'� :��'�� ����� �����"!'$�����$5'���1� ��'�?�����'":'6$�����5'���$5'��� ��� �"������ ���',�G����"���� ('��9*�'$�('�G�-"���*� (�� � �')���"�1$')��('��'�-"�'� $��?��"! ��',��('�'�S�����'���)�5�� �)� �'��'�-��� �)������$5'���1���-"�"����� ���'�('����C ?

���1���'��'��$��-�� $� �' ���',��"��"�&1�"� ���9!)�-"��9�)����"��1���6�"&9�� ��!''� '� 1�-����'�'�� "&'!1� '�:"�(�$')� $"� �-�� � "� -"�����'1����'�-"��$��� $5�"-��$'��"��"� $5?������ �"�� ��',�� ��()���9� � 2$� (��"�2�-�"�1�$,)��"(1�'��$,)��"��1(-$,���&�"�'2�$"����&����'�(��"���! �� ?�0"��' ���',�'����"� ��"����)���9�����$'�� ���"��9*�'�'�-"(',6�� �$��('�$ �'�� ('����"��"� ('?��"���� ���")�$"�-"��$���'�-�� $� �'� "�',��"��� $',������"��!")�-"$�2��� �"���� ��9��&�"�'�-"�(�!�� � �* �6�"R$')� &1� ��'�('������)���1����'� '�-?)� ����"�' "��"��"� � $�?������',$(��"����'��$��'���$�, "�"�!� ��S����2��"�,���"&�,&'��"��� � ��"��"�)���(��"���-�"�1�$����!"�-"���$?�� -"�����('����1!'�:��'����'��� �1$2�-��,*"�2� �� ("��(� :�&� $��� "�!��'��$'� "���� -�"�1�$'?� �-'��� �',� ����"�$���"��� $5)��'���� $5�"-��$�$5�'��5'���$5'�"����&'1�"���$'?

/���� �� ���"��'��('� '��1���'��'�(1� �� �1�"-'� +�$5"��'� � ��� � �����$��'1� �1��� �"������1��'�(1?� / ���,� ��$�,�"� �!'� ('�"��S� �"�'�('1("� ��-" $��?�������� �'�-"�"�1('�'����� ��',���1$�"� ('��(���('1� ����'�� ���$'� (',�� � -�<����('� '� ��"� ���'� ('� � � 1* S� ��$5"���'1-"�"1�"����"��R���'1�51(��'���� $5���������9�������"���'��� $5)���9�� &'"�2� 1��'� � �� �"�'?� +�����'$��� "R� �"�:�'��9�� -���1�, �� �',� �� ����S-"(',�� �('����('6-�<����('���&"��"��'��('���9����'('����'�1��1���6��!"�'�(9�� (',�� � ���"��(')� ��9� $5� ��2� � �"���"�"�� � �'��!�"���2)���"�"�2� !"�-"����,?� +('��"(� � (� �"���� �� "� -"�" ��'� �"� * $'�� �"6� $5�'��� �1$'�(�2$ $5�� 1* S���$5"���'1�-"�"1?�7'!�����"�9��'���!��'6��$�� ���"�9�� +��"$�"� $5� �2� � -"� ('� &'1�"���� $�� ('� '��� �1$�('��1!'� :��'?� �'("� -�� $5� ��'�2$ $5� � �9*�'$)� ��-9�� (� ('��"��'�'('$5� ��'� �<� -"�"����� � ���9�)� !"� �1����"RS)� &�-'$�<���")� �'���16�����"RS� !���'$)� -���"� �"� -"�'����'�� �� ��(�$5� � $5� "�!��'��$'� � ���!"-�������'$'�����?�/���-��-�� �'�(��!'��������$��'�('� ��2*�'��"���$5"���'��-"�"1���"&�,&'���(!"����"�1)�!�1-���'!'� $5)���'$�� $5�1&�$ �'�'��$'?

0"�����"� (� � ��((� ��1!'� :��')� �� ��(�$5� ��9�!"� -"�'�� � & S� -��$"� ���� �-" $��� �"����1� )� & �� �("���$�� -�������'$'����?/� "$�'� �"::���� � ��(� ��� (�� ��$�� :����"�� ���$��'� G� � &"� �����$���('����-�"�����2��',��"�U1�-"���2$!"�� �1� 1V�-"�� $�2$6!"� � 1���'� �9��"R$'� #�� �!"� ��!�,�1)� *� � ��(�� $��)� ����� "& � �',N��$"����� '� -���'� ����%?� 0�� &�� � "�� $5������� :"�1()� ��� ��9� (

�C �&'�()��?����G��E?

Page 18: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�A E��,��������,��!����

("*���&��"�:�'��"�"�-����� ��S�� ���,� '�-"�""�"���*!� ��S��-��$�6�"R$'�(',�� ��9*� ('�!�1-�('��-" $�� ('?�/�"!9�� (���� �'�& ��"�51(�6�'���� �-�� "(���5'��"�'')������2��-�������'$'���'�"��-"$�2��1����"��' -"� ��������'(�����'?�/���$� �'��"R$'��'!� ��'������� ��',�-"���"�6��"�2� �1�1� #���"�"��'� -"("���!"%?� �'!��'� �*� �'� �('�' � -"���9�����1��1� �� ��� �"-��������'��$5?�/�:�$'���2��-�������'$'���')���9� 1$5"��' � ��� � �"�'(� �("���$')� ����"�' � -��( � "� � �-"�9&� 1�������'��'�9��"R$')� & � -"�'� $�� (� "�-"�'��'�'(� :�&� �'?� J�&� �'� �'�"���"�!9��'� '� -�"�1�12$� �"��� ����$ �� '��!��$ �?�0�"&�(�-"$�1$'�� ��1$��'�� �� �("���� $��!"� � ��(1� �'� �-�"������ �',� � ��"� �"� &'�6� $5� '� '�"�"��� $5� (�'��"R$')� �$�� �"� $� � �9��'*� � �"�"� "- �$�� $51��,��'�9�)� ��("*� $5� -�������'$'�'� �"�� $5� ���"�9�)� '�����1��'��9�'� ��1���9�� G� ��� �$ � �� ���'� $� � '��� $5�'�'� ("!2� �',� $�1S� "�$',$'� "�("*�'�"R$'� � �'���'�� �- �1� ��� �'�1��� -"�'� �'?� /� ���1���$5� �("6���$'�-�������'$'���'�(�� �� &"�$9���2��������$�"��1�',��"���"����6�9����� &��� ('�-�����'$5��-��������(')����"��'2� ����-�"&�( ����� "*"�� '� �('�'�2� �',� ���� �� &�")� *� ����� � ����� $�'� "& ����� ����R���'$5� ("!2� �',� $�1S� "�$',$'� "�� ("*�'�"R$'� ��'!"�"��'�� �- �1� ��-"�'� $��� !�('�� �$ � �?� 0"����"� "!9��� -�� �-'���'� �(-�� * $'�'��('����-���'�)�*��'��� (�!�2$ $5��"��'2��<�-"��'���',�(',�� �� &"6��(')� �',$� -"�'� $ � ���2� �',� $"���� (�'� "�-"�'��'���'� �"&$� � ��� $5� &"�$9�)���9�� ������2����*����&'*2$"��('�'�2�'�:"�(1 12���"�"$� ��$� �'��"R$'�B?� ���� �',$� �� "$�'� �"::���� �("���$�� -�������'$'������� � ��((� -�������� (� '� �'�"��"�"��� (� �"� �('��)� �� ���$��� �"�('������$5"��2$ $5�����������$'2�:��2?

1��6(�#�"�� ����� �2 ���'�� ������6�(�

/����$'�:��'�-"��'���',�!"�-"���������� (&"�'$���?���-"�����2��2:�� �-��$ �1( � 1N�� �'�'�&���<���1�"� $5�'��$5�"�"!'$�� $5)�� ����� 6$�'��' ��"&"$�)��������"����"-�"!��("���')� '���'!���'�������26

�B 0"�?� �?� �"::��)� ���� ���!������)� �?� BCE?� /� �'�!�"�'� -"�'� $��� �"::���� �("���$�-�������'$'�������"�� ��"���� U(�$5'� �-"�'� $��V)���9��! 9�� (��� &(���� ��',� U-��'�-�������'$'���'V� � "*"� � �N� �%� � &"�$9�� � -"��*"� $5� �� -���"� �"� ! "�"���'�� G� U��"(9�V�� � (� ���"�"���'(� ($5��'�('P� �%� -���''� !�"(���2$ $5� ! "� � G� - �'2$ $5� �"�,� U�"���"6�9�V�$� !"�� ��(1)���"�*��&'��2�! "� ����'�1�T�9� �'�-�����12���"�� &"�$��(��� � �1(12$)���9���('����������*�"R$'�"����,*�'���1&��"�$'<$��'������-���'')�� -1��$��62$��"<$"� � ��1�������-"���$'� U�"�'� �1�1V��'��"� ! 9��!"�-��'��)�(�2$!"� ���"("���-,6���S� (�$5'�,� ��2�"�2P� E%� ���� ���9�)� ��9�� � ��"& ��2$� ! "� � ���2� �',� U-�������'$'��('V� &"�$9�P� C%� $'� �1����"���$� $5� #-����(��)� �()��"�!��)� &1�����!� �1&� '��� �!�"(���6�'%)� �� ��9� $5� ��� ��"��� ! "�"���'�� �-������$'� U-�"�1�12V� 1���� � '� -��-'� P� B%� � ���� �"���$� $5)� ��9�� (�$5'�'� 1����"���$�� �"����$��2� U�1�"�'$V� �� -"���$'� �$ �'� -"�'6� $�� $5)�������,-�'�!���12�1$5���"��1���� ?��?��"::��)�$�� �������)��?�A>?

Page 19: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�@��������!��� ��� ����� ��"���#���$���� ��

����')�� �"�"��"��'�',������"(1�'��$�?�8"�-"��������� ����� �$5�"�'6�"��������-" $�<���()���9��� �"��� "��',��-"��1�':"�('�� $�� $5�����6����9�� ��1!'� :��'� '� -"$�2��� � "�� �� �1� * $'�)� ��& ���'�� -�"�1��9�)����"<$� ��� �����$5�"�"!'�$5�'�(�'�$5������',���$"�����',��� (���"-6�'1�5��"!�'$��?

�"::��� �'�!�"�1� &�-�$���"�2� '���� ��"RS� '� �� &�"RS� �('��� ��6$5"��2$ $5� �� �-" $�<����$5� ���$'� :��'�D?� 8 9�� (� ("�"�(� -�� �-'6���'�������',�� �"�"��"��'�',����$5�'��N�U"&(1�"���-������� ���'(��(��-"�9&�� �������'�)����'�� ��"�(��� � �Z???[?�0"����('�(�X�$5�'��Y�� 2� �',� -�"$� � � �" ���'�� ���$'� $5('$�� $5)� �-"�"& � 5"�"��'� � &)(�"� �����'�'�)�-�"��"���'��-"�"&9��"R�'���'���������!")�(�"� "&�'$���'��! "�9��� &"�$� $5)������*�(�"� �����1$���'��5'��"�''V�>?�����-"(',�� ��"�"� ���'(�� ������9�)�'$5�����"�"���'(�'��"�-"���$5�'6�'(����$��'��',����9$' ?�0�"$���������� (���"!�'�� �<$1$5���"�� $5�('��)� &"�'(� � ������'� �'� � ��"� -�� $� �'�2� �',� �"� -"�����'�� -�"�1�6�9�)���������(����2��',�T�9� (��"� $5���9�$� $5�-�"��9�?���*���"��"��'2���'� �$5�'$����('�'����-�� (����'���� ���'��"� $5$���"�(��� � �'��$5�"�"!')�1("*�'�'����"���'��"� $5��"(&'��$'?�0�� �-'��6�'��-�"�����������!"�'�� �����('�� ������1!2)�����$�2$�� (���( ($���������'���'�1����'��?

+('��'�1�!�����1��1������?�'�:"�:� ?�;�"��'�-�����1�1�!�2�"�(��"6�'�'1� G� ��*��� "�!��'��$�)� !�1-�� R�"�"�'��"��� '� -"�'� $���)� ����� ("*�"&'�-"��"�'S�����"�-"��"���'�� ��� $5�-1&�'��$'?�/������� �'$�&������6 9�����'"� $5�'����'� � $5)���R�'������1("*�'�'���"(1�'��$,���16��1&�'�"�'�1��"�2)�"�&'���'��"�"�� $5�-�"!��(9�����"�"�� (�$���'?�� �6�(��-" $�� ���&"!�$���',�"��"�������� ��"(1�'��$'?�8��1��"����6('���'�:"�(�$'�'���'2��� ����'(�-����'*�("*�'�"R$'�-"����$� $5�'�'���-�6��$ � $5?� ��:"�(�$� ���� �!1 �$$51�-��R$'"�"RS)� :��!(���� $��"RS)�9*�"�"��"RS�"����'(-1�� ��"RS?����$'��:�����'�� ��"�-�� �-'����-��- �'�:"�(�$')�����9��'*�-��"&��*����! ,&��2����1��1�,�'�:"�(�$')�"����9����* ��������'� ��'?�0��"&��*�'����"��R����"::���('��(�U��"�1�-�� 6�� "R$'V?��!"�T�9� (��2���� �-"�'2�������"&2���-" ����'��N�-���"��"RS)�"�"RS)� �9*�"�"��"RS?� / �" 12� "�� U� $��-��'� ���9��"� :'� $��)� ��'� -� $5'$��� �-"�"�"���� -��$'2*�'(� :'� $�� $5�($5��'�(9�����-��6$ � $5� �� "�!��'�('� $� "�'��)� ��� �9��'*� ($5��'�(9�� -"�("���'��$ �'� Z???[V�A?������"����$��������('��2�'�"RS�&"�T$9���"$'��2$ $5��"���� ��� - ���$� T�'� �:�� ��� '� �"!�'� ��?� / ���(� ��"�1� ��� $5�"�

�D U�'!� � ��$�� �1��'� �� � �1� ����$5� R�'���� Z???[� ���� &�����'� �'� ���("���'� �',���'$5����-��$�� $5)�� �" 12$ $5���"�'���$,)����":"�'$�� $5�'�'?�Z???[���*� ���'<�-�� 6�"�'���2R��"�2�("�,)�"��� $'���1�"�)���'!',)��"� ��1$5��1&�(��':��V�G�'&'�()��?�CC=?

�> �&'�()��?�C=?�A �?��"::��)��������!������)��?�EEA?

Page 20: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�= E��,��������,��!����

( R�"� �-"�"�12$ � ��1��"R$'� #�1&��'("*�"RS%� ���-��$'� �"��"� $5� � �16�$'?�]��U��"�V�����"���(�-� $5":'� $���� �:1��$'�'�-"�!������������62$� ��"�'���$')� ��9��� 1-"R����� ��"��"R$'� �"� ��$"����!"� -���"���'�'���'� ��'����"��$��2$ (��������"�"��"�1('�� (�R�"�"�'��1?

�'� � R�"�"�'��"� -�� ��"���� ��� �"�"R$'2)� �� &"�T$� $"���� &����'�'-���'� ����� '� �"$'��2$� �� �-"�9&� �'1-"��2��"��� )� �(�'���� �',�"� ���"RS����� $5�� "&��*<�"���$� �'��"R$')����2�"���',��'�������'�� �" 12�& ,������$���"$�$ �?�71��'���$� ��2�* S�������'�'����6�1���!"�'�("$"����!"��"�-�"���'�)���� 9$"���"����-"$�1$'��9��"��6!'�-"(',�� ����� (')����� ('�� �1�$�('���� (')���9���2��"��'��'����)$"�� �" 1��,�')�� ���("-"$�1$')�(��"���1�"� )���$5"���'��'���$"���6�?��!"��"���1�� �:1��$�$"����$�,R$'�&,�2������'(��'�1��"�:�'��9���� -"�'"('� ���'$5� ���1��1�� �-" $�� $5)� ��� �"��'��)� �-" $��"R$'� �"����$� �-��$"��'$�?

�"::�����1��*�)�*���('��,�-������� $��'���',��-" $�<����-"���- 6�(����$'� :��'��"R�'���"-'<�� "*"�"R$'���(!"��-���"���'��� ��� ?� �(-"�,*�'�� ('�����,��'�('�� ��� �� �-"�1�-�� �9�$�)�� (�&����'�����',����*� �"��'�� $5?�+��!"�-"�"�1�("$�'�&��'��"RS��*2�-"���9$5�-��$'�6� $5����"��$5�����(�:"�(1 �� ��� ?�+('�� ��'�!�"�"����-�����"::�6��� "��"��2� �',� �"� -��('��$��'�� � ��� )� ��9�� ���1��1��� 1�!�� ��'��!��6$'�@?� 0�"$�� ��� �"�"�1� �',� ��� ��*� (� ��$�&�1� �-" $�<����� '� ��� �'�1"&�����$5���"$�R�'?���9��"�(9�'2$N�* ( �1������'��-"�'��('�� �� ��� ?

�"::��� �����1� ��� ��� � ��1$�"�� T�9� �� � ��� N� -��("$)� &"!�$��"'� �'��,?� ��(�� � �)� "��R���� ��"� U�5'�1 � � ��� V)� ��"��2� � ��('�����$ � � '� �� -�� $5� ���1���$5� ��*� � �� �'$5� ("*��� -������� $'S��'�� ?�/�� ���'('�("*����',�-"� 1!'��S������*� (���$�&�1�* $'���-" $�6�!"�G�-"$�2��� �"���"��'� )�����"<$� ��� ����-�<���'�=?�0�� �$� (�� �6�������'*�����"R$'������(�'����� $���)�!� *�������'$�"�"-'����',�����"�"���'1� �' � &2�T� !�"T&'� � 1* $'�)� $"� ("*)� �$�� �'� (1�'� �'2��S� �',��-���(?�0"�����2�� ��� �� *�����"R$'����&"!�$��")����$��'�&����'���$5���"��� '����� $���������"�"���'1��'*��' �?����"('����� �������6� *�����"R$'�-"$5"��'�������"�"���'���'�� ?�����"�����&����'���9*�'6$"��� (�T�9� (�'���-��'�����',���2�:�� ��"RS)�-"�'��*�-"��������-"� 1!'���'� �',� ��('����2� ���"&9�� � ��� � ���� "�'2!�',$'�� $�1?� /'���("*��*�� 1* S��"�-"�',����'���"��,-���' �$� �&"!�$������&"�G�������6� ��'� G� �"� "!���'$��'�� R�"��9�� -"���&� $5� �"� "�'2!�',$'�� �"�"��!"$�1?�/�-9 $�R�'��'����-������ :1��$"�"��S� ��"��� 2$��'���"�� ��� -"$5"��2$� ��&"!�$����$� � �' )� !� *� ���� �',� '$5� '��"�2?�����"�'���1$���"-���1�',$'��� ��� �'����! 9�� (�-"�(���"�����2$ $5��',������"��"��,-)

�@ �?��"::��)�D+���������! )��?���?�= �&'�()��?�E>?

Page 21: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

����������!��� ��� ����� ��"���#���$���� ��

�"���"�,�'�� ��� &1$,�'�:"�(�$')�� "&��*<)��'��1��9�)�'�')����� 9���"6(1�'��$'?�/ �R$'�"R$'2��'�� )�'��$���'*�-"�"��� $5��T�'!�'�� ��� )�����'� $��- ����"RS�'�- ��"RS?

�"���"��� ���� �'��2� � ���$��� ���(� �����"�',� ����'� "� � ���,)� �����-�� �� "R$'��"�!����',�����*��'��� �1$'?�+('�'�2$ ��',�� ��(�� ���6����'��&"!�$����"-���!"�����'��1( � 1�� �������'$����"�:�'�� ��-" $��)-"�'� $��� '�(',�� ���"�"�)�-"�'��*��$5"��'����"�'�,���("$�"����"��6�'"� ('� '�����('� "���� '��� �1$�('� $5������ �� $�� ('� ���� -��( � "6� $5� �-" $�<���� ��1!'� :��'?� ��$�!9��'� ���$5�"�'$��2)� �'�"��"�"���2�"���$5"��2$ $5�-��"&��*<�:"�(2����&'1�"���� $�� �("�����1� �'�"��6�)�5'���$5'$���"�!��'��$'?�+"����'�"���� -�����-�������?���5"���$,)��9��� &,��'� "�$5"��' �� "�� "�!��'��$'� ���1��1�� �$ � � $5� ��� ������$5�� (�� $��� ���$'� ��'��$5�'�G-"�-"��2��"��� ?�0"�����2��"��"�!�6�'��$')�$� ��"����-"�'"('�-����',&'"����)�$� �1��,�9��-1&�'$�� $5)�&,��'-��$�� �� ("�1���� (� � ��('� ��-" 9�� -"�" ��� $5� �"� �"��'2� ���'��"��T� $5� ����<?� /� -��$'�'<���'� �"� ����� ���1��1� � &'1�"���� $��)!��'�-"��$�!9�����'� �'���$�('� �$5����������� )���-" �� -1�U-�"6��V� $� � U"���'� � �-$��� V� �2� �� �� "*�'�� ��-���"���� ��"� � ($���"�)U- ��� ���1��1� V��?� ���"��2� "�� ���� $��2� �'S)� ��9��� &,��'� � -'�� �-'"�"��5'���$5'�� ��� ������$��-"�'"( $5P���"�'�1��"�2��"(1�'��6$,� ��� ��$�� �'�"���"��?� ���$5"��2$ � � ��(� G� � ��('$�� � '� &"!�� �� '�:"�(�$� ��- ��2$� ���'�1� �9*� $5� T�9� � G� &,��'� -"���&"�� � �'� ���1��'���� � $5��"�� 1*��$�!"�� �"� ���'��-"�$<)�'���1��'����"��'�',6� ('� 1(',��"R$'�('� ��-9 -��$ )� �!"$�$'� '� (�'�$')� �1��'� -"��1�12$ $5�"��'2��<� -"����2��'('� !���'$�('� -"��$�!9�� $5� � �$ -�'�)� $"� �"-�"����'�"�-"�������'���"� $5�-"�'2��<����"�"� $5����"���1�&'"(��(�� �9�)-� $5":��(��"�"!9�)� &'&�'"��"'�* �'�9�)� �"(-1��"(1� �9�?� /��"R�'���(� ��-"���&"���'� ��� �1��')� ��9�� � �'� �����12� �'�� � ��"� $�!"R���� $��!"�'�&'��'�-�� ("���!"������2���)��$����('���� ��'�'������"����112)�-��&1�"�12)����1��'�12���9�("���( R�"� )��'��2�U�� ��'�-"�9&����� :'�"��S�'�-������ :'�"� ��S�'�:"�(�$)����"$�'�S�'$5��'�� 6!"��"RS)�����('�'�S������'�-"���& ����!"�')����-��$5"��'S�"���"���6�1��"��&�����$'�'�"���"��')�����"�-��� ��S����� �-�"&�(����9*� $5�-1��6�9�� �'���'�� '� ��� �',� 1('S� ��((1� 1$� SV��?� ������ �'�"��'$��� �-"�����1����$'�:��'�(1�'�('S�� �"�"��"��'�',�2�1(',��"RS�-�"!�"�"���'�?����"�& S������)�U��9���-"���:'�& S�X����1�'Y)�����9��'��"&���������',�"� 5'���$5'$��!"� �� �1� ����2����'�P� �� �',$� -"���&�'� �2� (��*�"�')��9�� �-"���:'2�-��$"��S���-����',&'"����'��"�!��'�"��� (������9��-'��6('� � !'-��')� ��� �9��'*� ���'()� ��9�� -�� -"('��� �����"���'� ("&'�

�� �?��"::��)��������!������)��?��>E?�� �&'�()��?�CBB?

Page 22: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�� E��,��������,��!����

G� !��'� ��� �'��1� �'���$5� ��� (�� �',� ��"(-�'�"����� �"����1�$�� � "*"���� �'(��� �1�"�"('$�� $5� :"�(N� -"�1���2$� �',� ��!12� "�� ��� ��(�'�� �����-"�(1$5V�E?

/ -'���'���� ��)���1� �'�"�������1��1� �� ��� �-������5"���$,�("� :'�1� �*� �"�,� -�<����)� ��9���� $"�����',����('��� &,��'� ��$�-�����(����!"$�$�$5�'��""�� ���"�(���-9��'�-"�("��� $5��$ �'�'*���'��$5�'�'()���9� ��1�"� ��� ��'��"����� !��"� � ()�$"�(��& S���"6&'"��C?��"���� &����'� �'�������� ����2� �',� �*� -"��'� ������!"�'�$5��'$�G-���'$�P��'�� G� �& �-�� �9�$�?

71��'� :1��$"�12$ � �� U!"�-"���$� ���� (&"�'$��V� -"���&12� "$� 6�'R$'� ��!''� '� * ��"R$')� ��� -���� ��� ���'(� U�"��,-1� �"� R�'��"� $5&���9����� $5�'��'$'� ���"(1�'��$ � $5���&"��"���"�'������'('?�0"���6&12� � ��1� ���� -�"�1��9�� � �'��1� '� ���� 1� 1!� � �'��"�$� $5)� ���� 1� 1!:'����"� $5)������"��1��'�!1��������'�����2����'�)�����"-�"!��("��<)����-�"!��("���'�� ���'� �!")� � ��(9�� &���"� $5)� ���� � ��(9�� ������6*<)� '�:"�(�$'� ��� �"�)� 1&�-'$�<)� &���<� :��(�$1� $�� $5)� ����2���6�'���'$'2)�����'��!��$'�� ��(9��'�:"�(�$ � $5)�� �'��1�!"�-"���$�!")� ��(9�����"��'"� $5)�� (1��$')�1� 1!� '�:"�(�$ � $5� '������'$5� �$56�"�"!''�'�:"�(�� $�� $5�"�������"(1�'��$ � $5)�"����9� $5�"�����*2V�B?

1��#(� ��

/�"-'���� -�����"::���� -��-�� �'� "���'� ���'����� �'&'� ���$5�'��'$5� :��� $ �'�'��$ � $5� �������� ��� -�9&�� "��R��'�� ���$��'�� � $5�(��9��� ��(1)���9������('�12�-�� �� "RS?�0'������:�����-���6�1�$ �'�'��$,��"��'$�2)���1!��G�-��( � "�2)����$'�����"('����G�-"�"�"6$���2?� +�����'$��� "R� �"�:�'��1� � �1� �',� (',�� � ��(� '��1���'��� (����$� �'��"R$'2�-"��'��1���'���2)�$5"S�&'����*����'�1��'� ��$'2*���$�"&$� � ���$'� -"�('"���"�:�"���$'� G� ����!���� )���9� �('("�*� "�� ��1�$'�'� ����"�'� -"��2��1� �"('�12$!"� �� ����'� !�"&���)� ��� "&$� � �� * $'1�'�1� �-" $�<���� R�'���)� (?'�?� �� �:� $)� ��')� �$��'')� �(� $� I�$'<6��'�D?�+����'�5'��"� $�� $5�:���$ �'�'��$ � $5�� �" 1�! ,&"�'�-��6

�E �&'�()��?�C=C?�/��&�'*"� (��"�'�"�1(',��"R$'�$5�-�� ���� $5���-9 $��� (�-"�'� 6�"(� � -"�'��'� � �',���"'�� �'��'�?� +���$�� "�� 1��!,� ��� ���� $��"RS� "���� ���� '(-�"�'��$')��9�!"� �� ��� &���1� ��-��$"��� ()� -���� $�� (� -�:�$"�'��"(?� U���',$� � �� � ��26���2� -"�'� $ � -��$"�'$'� '� �����(� ! 1-'?� ���-��� ��1���� � "�'2!�2� '���'!���'� '� ��"���,��'�'?� 0��$� �1� �"�� ("!2� �� ���'�S� '��'?� / &'��� "�"&"�"R$'� �R�9�� -�� �9�$9�� -"�'� $�6� $5� Z???[�1�'��2� ���("!2�1��,�"���'�?��'!� ��'�(�2���- �'"�!"��"�"����������������)-"�"���2� �"� � �-"� $'?� Z???[� �$5� ��'�2� �'� ��� ����S� #��� � %)� �$�� ��'� �S� ��9�$�"� #�, � %VG��?��'��'�)�T������E��/��# �� ,���������-�� ���)�0"���<��===)��?�CD6C>?

�C 0"�?� 7?� �"�����')� >�)�� ���*� +! ��)��� � " ��������� ����� ����� � ���� ��� �+���)�/���������==B)��?��E�?

�B �?��"::��)�&�"������!��"�� )��?�EDC?

Page 23: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�E��������!��� ��� ����� ��"���#���$���� ��

"&��*�'�����:���(���'���"6& �"�)����"�"!'$��)�-'��("�"!'$��)��"6$"�"!'$��)� -"�'� $��� "���� �"�(�� ��?� 8��1� ���!� ��-',S� �-" $�6� $5� ("!2$ $5� ����"�'S� �����'� � �1�$'� �"�:�'��"� $5�>?� �$5� ���2� ��-������� ���'(�$ �'�'��$����$5"��'�)�!� *�� ��"�"�����-��� �1�����$ 6�'�'��$'� �"��'$�� -��"&���' �� �',� �� R�'��"�2� $ �'�'��$,� -��( � "�2)��"&$�'�-�� &'���-"���S���$��&����'�1�'�������$ �'�'��$'�-"��'��16���'���?����"�� (��� (-�"((�����('�������1��1� �����1��'�'�)�-"�6!�2$�����"�$5"���'1�"���'��'$5�-����',&'"�����-�"�1�$ � $5)��� ���$����-��( R��$',*�'()��"����"���1� 1!�A?�+('�� ���- ��2$�����������$'2:��2� � (1���2� ��� ����$5� "� � �"�'(� -"�'"('� �$5�"�"!'$�� (� -�"$� ���,�������"����1�$'�'���"����1�$'�!"�-"���$�?���&�� ('��"�-"��6$�'���2�"���&'1�"���$�����$2�������$��'1?�0"��'�2��',��"��("�1����"�!��'��$)�� ����"�-�����',����(�'���:��!(�� ���('��,� ���(��"��-" $�<���"�-"��!��"�(��"�'�'1?

���$5"��2$�� $ �'�'��$�� ���$'� :��'� �'�'� ��� �"&2� "-��� � ��� ���"�6�� $5�"�'2!�',$'�$5���1�'��-"�9&� ��"���'���9&��(���'��� $5)���9� ���'�''�-������� $��$� ���'�'�� �� ��(�!�"&��� ?�U/�� ��('�� (��('�'���',��� ���")�-"$�2��� �"��!"�-"�����"� $5��� ���'�9���*�-"��-"�9&)�����' 2$�2� �',� "�� ���(�')� -"� �� &�"RS� '$5� ���$')� -"� '���� )� "� ��9� $5���-"�"�'����$�2�-"��$�!9������)�-"� �"�����"�)���9� �("*� �"�-"6�"�"��S� '� ��9� (� ���&�� ��-"&'$V�@?� �"� � !�"&��� � � ��(� �� ���� �',�� �!'"�9�)� �"�-"��$')� "�!��'��$'� -"����2�"� $5� '� �1$59�� -"�'� $�� $5?

�D �?� '�H?��"::��)���������� " �!�������"� �����!�� ��� �� " ����)�0"���<��@@D?�����"�'6��"��"::��9����"'���� ��T��"-"� $'���!�,�(��"�$-$'�J���$'���J1�1 �( �"�U�"<$1�5'��"6�''V?�+�� ��� ��"��)�*�"-��� ����'�� �'�1�����"��"R$'�"�����"��"� ��"��!"�-"���$��'&��6�'�(� �� -" 2$��'1� �� �("���� $��"6-�������'$'���'(� � ��((� -"�'� $�� (� ����"�'���"��"����� �� ��9��( R�'��1���'�'��"�!��'��$')���� (���( (���( ���("*�'�"RS�� ��6"���'�� �"�!"� � ��(1� �-" $��"6!"�-"���$�!"?� +"&?� J?� J1�1 �(�)� ���� � /������)� 0"���<�@@D?

�> /��"::��"���'(�U�����'1�$ �'�'��$'V�1� -1��"� �����"�:�'���-"�����"� $5�����"6R$'� ��'2��� $5� �� "��R�"� (� -"�'"((� �"��"1� �-" $��!")� �"�"('$��!")� -"�'� $��!")�1��1�"�!"��1��"R$'?����'�1,$'��9*�'��',�"���!"�-����"���!"�-������(1���H1��'�!�"6��)���9� �! 9��2�"R�R�'��"� $5��"�:�'��9���'��'�������$'1�����"R$'�� ��"��"� $5����!�1�$'���?� $ �'�'��$'� -��� �1���� $5)� $� �'���,!9���1��1�"� $5����1��12$ $5�-"$�1$'� �"*��("R$'$� "�'��� �-?� ��"� �1�"-$� ��)� ���� )� (1�1 (��'��?� ��� -'���� (� -���'� � �112� �',� �1����'�-"$5"���'�)� ��'!'')� ,� ��)�5'��"�'')� "& $��9�)�����"R$')� '��� �1$'?�/� � (����'� U�"�1��1��� '� �"*��("RS� �1��1�"��)� &,�2$�� ���"�'(� -",$'1� �"*��("R$'2� $ �'�'��$')� ����� �12��"�$� �-9�"R$'���'��!��$'� '��"�:�'��1���R�'$')� ��'������ �-"� �'(���"�'V?��?�0?�H1�6�'�!�"�)�D� �� �� �!�������"�����!����������������� ,�)�/���������==E)��?��B?

�A /� ��&"!���� $5� -�<����$5� R�'���� R���'� 1��'� � 1� 1!� �� � �������'1� 0�3� � �"�'"�" "� D=^?� 0"���� -" "��� �1��"R$'� ���"�"�"� $� ��� -��$1� ��(� �� 1� 1!�$5� #�-?� �� .��)H"����''� '� ���$'� "�?� >=^%)� -�� � $� (� � ��,-1� ���*� ���� ��'� � �"�'� 1��'� � ���"��-��( � "�!"� �� ���1��1��� ����1��'�'�)� ���"('���� (� � "����� �-" $�<����� ����1-��$,����"��'$��'�'����"��$5�-"���� $5?�0"�?��?�0"���)�G��������� �� ���,���������/�!�������"� ������������� ")� U� �'�'��$�� �� ����'� '� 0�������'V� �@@D)� ��� �)� �� >@GA>P� U���������*��/)�/���������==B?

�@ �?��"::��)�&�"������!��"�� )��?�EBE?

Page 24: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�C E��,��������,��!����

/�� ���'� "�� �"�:�"��12� �',� �� �"&2)� ��� ���'� (�2� "�('��� '���� )��� ���'�"���'�$'���2��9*����"-�'����(�!"�"���'� ���'�?��"�&'*6��-"���& �-"��2��9��!"�-"���$� $5�-'����)���1!'� '� ���$'� :��'����6�12����"���'�$'���'������<$"�"��9*� $5��"�$-$�$5�U'����1����"6�"�!"V� #��('�� ��� ���� �',� �����2� $"���� &����'� ���$5�"�'$�� %)� $"���'"��! (�$���'�("*�� ��"�� S��'�����-',$'��-"(',�� �-"��$�!9�� 6('�����('?

0"�""����9��"��!��WW���'�1�� (�!��! ,&"�'!"���"�1('�'����"6�1$ �'��"� $5�-"�'2��<��'�� )��"&�"& �1�'��"� ?��� � �)���"&�'$�1���96�!"� ������'R� R�'��)� �"�&���� :"�(1 �-"�"1� "�-"�'���2$�1���1��"��6�'"(� '� ���'"(� ���$'� :��'?� +�',����2$�� �',� �9*�"�"��"RS� -�� $� �� '� :"�(�"�:�'��9��� (�!���9*� $5��"�$-$'�'���'� �<������$����$5"���'��-"�"1?/'�� � "�� 1��!�,��'�S� -��$5"���'� ��-9 $���!"� R�'���� "�� ��9$5� �"���$5� -"�'"(9�� � ��(1� � ��� )� � �-"�12$!"� �!���� ()� -��( � "� ('"���� U���� (&"�'$�� (V� -"��2��'(� !"�-"���$� (?� /� � (� "�����'(� ���* 1��!�,��'S�$5"S& ����'����'������N���',����2$��',����$��'��' �-"�����6�"�"� $5)� -��- �� -"��$� 1� '�����1���!")� -������<� �"�('$��2)� ��9����$� ����('�'�S��9��"��!,��' �('�'���� $5���������-���$')� '�:"6�'��"6���"� �()��'�!����� ��'�&�"�'�$� �����"� �9�P�(�'�� ��$,��"�:�'��9�?

� �����!'� -"�""�)� �'"���'�$'���2$� �� ('��,� �"� ���'� ��$� �'6��"R$')�����9��-�� �� "���(�* S)�("!2�"����S��',��'�� ��"��'��1�$��)���'��'&�-'$��?�+����2���(���'�!�"�����-9 $���"R$'�����'� ����$��2$�)-���$ ��������'��"�-"�9�� (�!�2��9��'*���'��'�!"��-"���'�)���96���',!����-�� �� "RS?

��))�"

�� ���������������������������������������

� ��"���N ��������'���'"�)��"$'���'(�!'���'"�)�-��'$�'�!��("$��$ )��(-"���'���)�$"�:'!16���'4��"$'� ?

��4'���"::���"���5�&��'��":���$"(-�5��'4����� �'��":�$"��(-"��� -5�"(��� '�� -��'$�'�!� �5� :1�1�� �'�$�'"��� ":� �"$'��� �4�"-(��?� H'������'"�� '�� :"$1���"���5� '(-�$��":�("����$"(-1����$5�"�"! � '�����������)� �("�!� "�5�� �5'�!�)� �"� $"((1�'$��'"�)� :�('� )� �1$��'"�)� -�"�1$6�'"�)� $"��1(-�'"�)� �4'�"�(��)� -"�'�'$�?� �5� �5"�� ":� �5� �����:"�(��'"��5'$5�'�����'�!�-��$�'���5�������&�'�!�������_1��'� )�":��5�$'4'�'���'"�":�`�5��5'�����4V?����('������":��5���$'4'�'���'"���'���&�!������!��":� �"$'��� �'::���'��'"�P� ��������'���'"�� ":� ���)� ��4'$�)� -�"�1$��)� ("64'�!���� �:�"(��"1�'�'�����('�'�����'4�����-"�'�'$������1$�1��?��5�("��'(-"������ :�$�"�� '�� �4"�1�'"�'�'�!� �5� $1����� ("��� ":� �5� �"���� '�� �5

Page 25: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�B��������!��� ��� ����� ��"���#���$���� ��

F��(� �� ��('$��4�"-(���":��5��$��"�'$�'�:�����1$�1�?��5'��-5�"6(�"�� &�'�!�� �"�("1�� "--"��1�'�'�)� &1�� ���"� ��'��� $"�$���� �&"1�� ?!?��� :"�(�� ":� $�'(?� �5�� ��� _1��'"��� ":� �5'$�)� ���!1�!)� �'('��� ":� :�6�"()�-�'4�$ �'��1�?��5������"�5��$"�$�������� -'$���'�$"�4�'�$��":�������'�'"����-�'"��'���5'$5��5�"���-'$�1��":��5��"�������)������5���"��5����"�� ��$"(-�� �$� �����'��?

Page 26: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�D

Page 27: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�>

��������

��������� ��� ����

����������� ���������������������� ���������������������� ������ ����� � �������

��������������������������������

������� ��!�"��#��

��1�'��0����"1���""���D./�

�=�C

$����� ����!�����!�"��#�������#%���������%��������

&'()*'()))����%��������%�������"��#�����+�����,

� !�"����� �� �������� �� � #��"�$� � �! � � ��� � � % ���� � �� �$����� �& ������'������(��� ��������#��"���)�* �������* ����+���, ! ����)���������*�$����� ��� $��$����(� - �%��.- � � ��+� /������$+� #���$+� -� ����$��0�� "�$��1����������'��% ���� ����$����� ��������� �$��$���������������'���2 � !���$������ 345� �� � * ����� �� �������� ������ ��� �'� ��� ��6������'7�� !������89��� !�����'� �� ���������� % ������ ����� � ������ � - �������+����� � )� #���$+� � ����� � �� ��$� , ! �� $� #��"�$+� ��� ������� � ���8� ������ �'� ��� ������ ����������� ��������� - �%��.- � � ��� �� 3455� �� ���� .������� �'��� ����������� ��� #��"���� �� ������ !�������� 34555� �� � * ������* �������6�����������������% ������

:������'�� % ���� � �� �$����� � !����� ��$��� ����� ��%���� ��"�� ��'���� ������ 1���������� ��!�'�� ���� ���� %���� ����� �� ���� �'��� ��������������'���:���!��"� � ���%���� ����8��� ���+��������� "'� ������������'�!� ��� �������� ����$�� ���� �������� ���� ����$��������������% ��������$"�+����'���!� ��$������ �����������������!�'������� � ���

� ���%��� % ���� �� ���� �������(� ���9���������� " ���� ���������%��7� ���%�$� ����������� �!� �����$� ;�� �����8� �������(� ��9���.��� ������� $� �������� %�$+� �!� ������� % �����89��� �����+� ��������!� ������+� �!� ������� %�����8+� �� � � ������ �� ��� ��'+� ���������������$<��������� $����%�$�

=��$� % �� $� �� ���� ���� ����� ��� �'� � ��� ����� +� % ��� ��� ��� �� ��������� � ������ ��!��� +� ��� �������� ���� !���� ��������� �� ����� ����������������� -������� �'��� �� (� ������� �� � �'�� � ������� ������ �������(% ������+� � ����+� !����� ������� ������� �� %������� "� ��� �� �'����

Page 28: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�A C�#������,/���/#���

� �������� �� �'������� ����������% +� ������!���������'���% �8��/ �'������ $��$��$� � �'� !����$���� ������89��� ��� ����� � " ���������� ��� � ��� � �� � ������� ��!��� +� % ��� �� ���� ���� � � ����������� �� �������� ���� ��������� ���#���� �������'������������� ���������'�����%���

�%���� �������!� ����������������'����!����%���������!��� "������� (���"$������'�+�!���%����+������'�+�������'��

- �'��� ��'��� ����������% ���� �����$����� ��$��$���$�� ������%���;��������� )� �� ���� � ��� <+� ������� ��"$�������. �������� ����'����%��+� ������ ������ � ����� � ���� !� �����$� ���� �� >� � ���������� �'� ������ � �!����� �����7� � ��� ������������ ��%�� �������� �� �� �������!��������� � �

- ������%����������������������������� ��$��%���� ��������!� �����$�2 � �����'�� % ����� �� ��� �� �� ������� ������� �� ��� �� ���� ���8� !�� ��� �����% �$+���"� �����+������ ��'���������!������������% ����!��!������� - ������%���� ��"�� ��$�� ����%��'�� � �!��$������+� ��� �� ����9 ��$��+!���� ��+�!�� ����������:��������!������ �����������!� ������������ ���� �% ������� ����$�

�"� �������� ���������� �� ��"$������'��� ���%�$��� �������� ��������� "��'� ;�����%���<+� �� ����� "� ����+� � � ��� "� ����+� ����'�� !����.�$����� � ������%����� * �%��$���8� � ����� �'!���$��� ����� ��� % �$�*��!�'���������������� ��$��� �������% ����!�� ����1��������8���������"�� ��$����������

�� �� ��� !���%������ !! � � � ���$�� �� � � �� ����+� ���%��� ��������'��� �������� �����.��!������������� � � ��� �� � ���� ��� ��$" �������������� ��8���� !��$���� :�� ����� " ����������� /� ������ ��� ��� !���.%������ !! � � � �'��� �� ��'�� & �$� ��� �$�� �����$��'� ���$�� ����%������ ��+� �����������8� ?@A� ������+� � � ��+� �������'�� ���������'�� ��% �0�������� ������� �������� �'��� !���������+� �� ��'�� ��� "��+� � �����'�" � � ��� * ��������� % ������ ��������� � � ������. �������� ����'�� �����%')� � �����+� ��� �� ��� �������� ���$�� � �� ���� - �� ��� !������ ������+� ����� ��� �� �������� ����'�� �� ������'�� ���%���� - ������ ��������� � � ����������� �������� ����'�� �����%'.� ���� ������ �� �������+� ��� �� ��� ����'�+��������������+����$������� ������ � � ������

*���%�34555��� �� � ����"����$���$�#��"����$���'���������!������������� ������!������������ �����$������� ��+� �'���� �"� ����'�� % ��� * ������* ������� ���55���������!������������������������!������ ��������������� @B� �8�$� ?CDE� ��� �'�� !��!�� �� �� � �+� �� ����� �������� �������.���"������% ������ ����! ���!���!��������������F������� ����������������������� !� ����������� ������ %���8� ���� �������� !������������� �� �����8 ��������#��"����F����$���������� ��� �������8�#��"�8���� +�����'����� ��� ����� :"�������'�� !���������� !������� ���"������ % ��� �� ������%�$������������ ����"���� �����!����������8��#��"������ ����� �0� ./ �����.= �� �� ?CGH� � ! �� � � #��"�8+� � "������ �� � "�� ���� ��� �����%��

Page 29: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�@���������� ���������� ������������������� ����

�?CGD�������� ��$��� ���55+� �!�����������������'� +�% �$�#�����$�355+���@D�� ��$�?DAA� ��� ���I��8�$�?DA?� ���% �������* �������* ������!� ��$��% ������ ����

?D� $�� �$� ?DA?� ��� �'�� �"� �� � ������� ��!�� ��� � 1 �� � 5+� !�� �������#��"�$���6$��$� �������������?I)?C����� �$�?DA?���������$������!������ ���������� �������������"�� ������ ��'����������'�+�����!� �����������1 �� 5�� ����� ���$��!� "������!�������J �� ��������-�I��8�$�?DA?����!��D�� $�?DA@��� ��������#��"����!� ��$���� �� "'� �����#��"������!� �����������

?@� ����$��$� ?DA?� ��� ��!�� ������ 0��� ������ 5� �'�� �"� �� � �������� !������������� #��"��� � F������ �� ������$� J �� ������� % ������ !������ � � !����� ?DA@� ��� �� �������� �'�� ��6$����� � ������+� ��"��9 ���� ����� �����������������!� �����$���* �������* �����

� !�����?DA@� ��� �� ����� ���89������� ��*���������6�� ������������D�� $�?DA@����!���!�����'��� �8�'��'���!����"�� �����������!� �����������

1�������������#��"����F��������!������ ������!� "�����������"��������� �����������+� � ������ ���� !��������������� ��9�����89������� �������'����!� ���'�������������34555���353�����������������+������!����� ���������+����(

?< % ������ * ����� �� * ������ ��� �'��� ����������'�� ����� ������� � ����������� #��"���� -�9������ ��� � ��� ������������ % ������ �� #������+/���������+�0�� "���+�-� ��������$����� 7

@< �� �'����� * ����.* ��������� % ������ ������'�� ��������'� �������� ����������� ����$� !������ ��� ��9������ ��� � ��� �� 353� ���7� � � �������$��$+�� !�����+��������������� �����+����� ��+�� %� ��+�� � � �����������7

E< �� 353� ���� �� #��"��� � �$��� �� �������� " �� ��� !�����$���������"������!� �������������������� �������!��� ���������?DHG���

�������8� #��"�8� !��� "������� � � H� ��"���(� E� �� * ����� )� ������+������������������@���* �����)���� ���������� ����

-�����.�/������0����������������������� �!�"��#��

#��"�$� � ��� ���� � ��� K!��� ���������� �� ����������� �� #��"���!� ������L���� ���������?@�����$��$�?DA?���� �� �������������"�!�����%��������� ��!����+� � ����������� +� ���� ����� �.������ ������ +� �������������� � ������������� �� ����+� ��$� ��� �������$� �������� %��� �� #��"������� �����!���������K1������������������$��?CCH���L�� ��������$������������������+������%���� ���'����� ��� ���������������������$���!�����������.��'�� ��� ��"��'�+� ����� �����'��� F "������$+� �� � ��� ��� ��!����� �� � ���������������������$�$��$����������'������ � ����� ����

� #��"��� ��� �� ��� %���� ������� �!� �����$� ������ � "� ����'� % ����� ����� ���89�������� ����!� ��$89��

Page 30: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

E= C�#������,/���/#���

-��� ��!� �����$�!����� ��$���$��������89�������(�%���� ���'����� �'(�� ����� ���89�+� !� ������+� ��������� ���"������ !� ����������+� :�9������ ���� ���������� ���"������� !� ��������� � �� ��!��������� $+� * "��� $+M������ $� �� #� �� �� $� ��!���%��7� ��"��'�� ���������$(� ��"��'� ���+��"��'� "� ��+� ����� ��+� �!� � � "����� !���%��� �+� �� ������'�� ��"� �+!���� ��������" ����������� ��������(������ ��+�!���%������+�� %� ���

"������������12�!

1���'�� �� ����!� ��$89��� �� #��"��� �'�� � "� ���� ����� �� *�������+����'� �� ��� ��� ����$� �'�� �� ������� ����������� ��!�� +� �� ���89�� � "�������������������'����%���0��� ��� �5�

N9�� ?CIB� ��� N ����� � 55� �� K2 �� ������� ������ ��� �L� " $��$� �� � �������� �"������� �������� �!� �������� !�������� ������ ��� � �������!�� ����� �� ��� ��� �� ���������� ���� ��� � �"�� � � "�'�� ������+� ����'� ����������� ��%�� % �$� ��� �'�� �'� !���'�� ��"$����� ���������� >��� � � � � �����$���������������� �������� �����9��������������������KM������������������$�L�?CCH���

*�������� �� %������ �!� "��$8��$+� � !��� ������� ������ ������� ! � �!�$��$8��$�� ����� ��

� ����������� �� �������$�� � ������������� ����������$����� �� ��������+���������� � ������ +� ���� ������ ��� � � ��� ���� ����+� � ���� �����$�������� 2 ������������� ���� ��� $��$����� ��������+� �� � � � ����������� ��� �� ������ ����������� ���������$��� �� %���� ����� �� ���8+� �� ����� �.������ ��������� �������!���� ������������"�'� ��8�����������

���������� �� ����� ���89���� � ��$� ��� ���������� � ������ � �������� �.������ ��� �� �� �� ��� �!� �����$� #��"��� �'�� !��� ����� � ���� ����� ���89��

#���� �.������ ����$��$��$��� ��'��� � ������� �������� %�����!���%��+!����� �� ���'� ��$� ��� �������$� !��$� �� :�� " 9�9 �� �������'� "�'+� ��8� ��" �� �!��������������������� �����+�" ��� ���������������� ������.�������� � !��� ����'�� �������$�� ����� �.������ ���� ������� �'�� ������ ��8������ " � �����$��+� ��������$� �� ����+� " �������$� �� ����8������ � ���.��'��!��$����������

O��$$��� � ��������� % �$� � � * � "�� �� ����� ���89�� ������� �'������������ ���$���������������$���'������!����������������� ����$��(�!� ������� ���'�� � ��� ������ ��� !��� ����� � +� ����'� �������� %�$+��������������!���%�$+��������������!���� � �!����������+������������� ��!��������� � ����� �� ���� �8����� � ������$�� 1������� �� ����� ���89�������� �'�� ����� "��'� ���$� �� !� � ��� �� ��'� $��� � ��� �� 2 ��� �������'��� ��������� �����9�+� ����'� ����"� ������8� ������ ���$���� � � ��'#��"���

Page 31: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

E����������� ���������� ������������������� ����

������ �� ���+� ���� ����� ����'�� " ������� �'����� ���������'�� ��%���"������ % ��+� � !��������'� ����� �9���� ��"�������� ��� � "� ������!������� � ��� ���� ����� %�������� "�'�� !���������� % ��%� �� % �������� F����8�� #� ����� ���89�� ������� �'�� ���� ��$��� !����� ����� � ����������� ��� �� ��$� �������� !���%���� N��� ����$����� �� ��$" ������(" �������$� �� ������ ���� ���� �� #��"��+� �� � �!���������� ������� �� � �����+��������� � �������8� ������+� �������� ���������� ���� ���� ���'����!���� ����� !���"�'�����! ��'��������'� ��� �������� ��� � !���� "� � ������!������� �!��$�������� ����� ���89����

#� ����� ���89����������'�� " �������$� �� ������ �����!��������% ��"." � �� ��%� �� !������ ��$��� ��� !����!�������� "������ :�� ���� ���������$" ������+� ������ ���� ���� ��� �� #��"���� N��� !���� � ����� ���� �������"����8� ����%�8� �� ��!���"�� ��� ��� �� ������� �� ���% ��+� ������ $� � ����� "��� ������� ��� �� �������� !������ ���� �����'�� ������7� ������ ��!����� ������'���$�����!�����$������� %��� �* � "��

#� ����� ���89�� ������� �'�� �������� �� �������$� �� �����������% ���� -��������� 55+� �� ���"������� �� �������'��� �$"$��+� � � ���� ���������� � ���� ���� N��� ������ ��� ����$��� ��� � ����+� ����'� ���� �� ��!��������������F�������:���'���!����������!����� ��������������!�� ��� !��� �%��������!�������'���� ��������#��"���� ����+� �� ����� � �

#� ����� ���89�� �!� ��$�� #��"��� �� ������� � ������ � �� ����.�'� ��$� !����� ����� ���� �� ������ ������$��� #� ����� ���89�� � ��!����� ��$�� � � ������������ ��� ��� ���� ���� � � � "����'�� ����������� ��!���%�$�� ���"������� !� ��������� �� *������$� ������ ��'�� ���� ����� �'� ���������������������$����������������� ��

#���� �.������ ���+������$����!��������������� � ����9�����$����9�� �"��� " � �������� ����'��� �� ������'��� ��� � ��� ��� �������'�� ������������$��� � ���� ����� �.������ ��� � ����� � � � ���� ������� ��� ���'�>��� ��������� !��$��$����� � � �� �� �+� ���� ����� �.������ ���� ���9�����$������ ����8�!���������!�� ��$���������������'���������$�

$�������0

M�� ������ �� #��"��� ������� �!� ������+� �������$� � � � "��8� ����8+�� #���������� 1� �������� #��"��� �'�� � "� ���� *�� �����+� � "� ��'�� #��"��� �� "� 89�� ���"����� $"'�� #��"��� �!� ��$��� �����������"������!� �������!���!������ ����������!� �����$�

��������� ����� �'����� * ����.* ��������� % ������ ��������� � � ��"�'+������ ������+� ���� !��� ���� ����� � ����� ���������� -����� ������+� ������ ����� ���89���� � ��� ���� ��+� � ����� �.������ ��� +� ��� ������ $#��"�$� !�����$����� ���� �� ������� ����� ����� �������� ������ �����%'+!� �����$� ��� ������ �� ������ �� ������ ������ ���� !���9����� ����� �.������ ��� �

Page 32: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

E� C�#������,/���/#���

������ �.������ ������������ ��� ������������� �������+� �!� ����+� ������������� 1��� !� �����$� #��"��� ������ � " ��+� ���� ��� �� ������� ���!���$��$��$������� ������

3��4���������#���������������0����

9�6���� ����% -�������� ����������� ����+����

� !��� ��������� ��� ?@� ����$��$� ?DA?� ��� !����� �� ����� ���89�����!� �����$���������$��� ���������#��"������!� ����������+�������������$���"����'������!���%���- ��� ������������"������!� ������������������ ���� ���� ��� �� ����� ���89���+� !� �����$� #��"��+� � � ������� �� ������������'���� ��!���%��� � ����������� �� ����� ���89���� �� :�9��� ���� ���!� ��������� �!������ ��������� ��!� �������

:�9��� ���� ���� ���������� #��"������� !� ��������� � !����� �� !���$%���� � ��!���%�8��� ������������� �������� ��� ��� ��� � ���� ���������$�#��"���:�9������� ����#��"�������!� ��������� ��'���������+�������� ���$�����F�������*�����������*�� ���������� ������������$����!������������ ����� �����'��!� �+�����'�������������!����!�����$��$���� ����-� � � ����'��� �� ��������� #��"������ !� ����������� �� ���������� !������ +� ����� ��9������ �"� � ��� ���������������� ������� �� ����� ���89����� !� �����$� #��"���� � ��� ��� "��+� �� �������� ��� ������� ������������������+� �!� ������� #��"��� ������ ����� ���"�'� ��� ��9��������8�����������(� ���� � � !���'�� !�� �� �'��� ������������ ��� ������$� !� ������.������������� � ������������!���������

#��������� ���������$� ��������� � � �������� ����'�� �� ������'��#���������� !� �����8� �� "����� ! � ��� �� #��"��� ������������ ����!��������� $� �� "��� $� ��!���%��+� ����'�� $��$����� �������� ����'����� � ����-�����'���������������$�����#��"����'���������� $����� �� �� $��!���%��+� ����'�� �� F������ ������������ ��� ! � �'� #� �� ������ �� M��.����������� �

* ���8� ��!���%�8� �� ����� ���89��*�������� �� ����� ������%��+� ������ ������������ ������ ��'� �������� ���

:������+����;�����#��

�������"���!���%���'� ���!��������� $���!���%�$��:� ������$� �"� !� �����$� #��"��+� ����'� �� ��� !������ ��������� �� �� ����� ���������7�������)��"�������������������+� ����������"����"�������$"��

��!��������� $���!���%�$��!� ��$� ����� ��������#��"��+���� ����� � �� ��6$��$� � " ��'+� � "'+� ���������$� �� ����� % �$� �� ��� � +� � ��8� � " � ��!��������� ����� " ����+� � "��� �� ����+� � � � ���+� ��� � ��� �� ���� ��� �'.!���$�����

Page 33: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

EE���������� ���������� ������������������� ����

-!���'�� ��� � ��!��������� $� ��!���%�$� ���'� � � �� �����������89�����������$+� ��!������$� ��� !�� ��� �� ����!���'�+� � !�����+� �"'� ���� !������$�+������ �����������+�� � � � � ������ ������$7�� ��� ���� � �� ���'� � " �$��� ���� ���� �� ���������$�� �� !����� � � �����������89��� ���'�� N!�����$����� ��"��'�� ���'+� ����� ��'+� "������ �!� �'+� ���� ��� �� ��!���9����

P ���'� � � ��!����������8� ��!���%�8� ������ �'��� !�� ��� �� :�9������ ���� �������������"�������!� ��������� �

� �������� #��"��� ��!��������� $� ��!���%�$� ��!������������!�����$� ��� :�9���� ���� ��8� ���������� ���"������� !� ��������� ���� ����� ���89�����M��������$+�!���������:�9�������� ��8� ������������"������� !� ��������� +� ��� ����������� �������$�� F������ ����� � ����9������ ��+� ���� � � ������ �'��� ������ ��$� �!� �����$� �'����� * ����.* ���������% �������

<�������;�����#��

�� �� ��� * "����� ��!���%��� ���$�� ������ �������7� �� ��!���%�8�������� ���'��� ������� � �"� ���"������ ����$�� )� ����� ��������� �� ���� ���������� * "��� $� ��!���%�$� ��� � � !������ ������ !����!����$���� "���'�� ��������� :� � � ��8� � � " � �����������'��� �"��� ��� �������)� ����� ��� ���� �� ����� ����7� �� ����!� ������� �� !� ����� � ������ ��������������9 ����� ��!����������� ��!���%���� * "��� $� ��!���%�$� ���� � !� ��!��'� �������������� �� �����"�8��:� ��������� �� �������"��'�� "� �����

���������;�����#��

�� �� ��� ��������� ��!���%��� ���$�� ������ ��������� ��� ���� ����������'��� ������� � ���� ���� ��� � �"� ���"������ �$"��� 2 � ��������8��!���%�8� ��"� � ����� ���������� !�� ���������'�� !�����!����$�7� ����������'�� ��� +� !������ ���� ����� ������$� ��"��� ���� �����+� !����� ��� ������"���� � ��������8� ��!���%�8� � ��� !����! ��� ��� � �"� ��"������ ��� � � ���� �� !���������$� �������� "��� ���� ������$� ������ !�������� ��� .�'� ��$� �� ����� ���89����� 1�������'� ������ �'��� ��� ��� ��� �� :�9������ ���� ���������� ���"������� !� ��������� �� M������ $� ��!���%�$������$���������'� � ���!������� ����� ���89���

� �0��������;�����#��

#� �� �� $� ��!���%�$� ����������� � ��� " �� �������������!����+��� �� ����� "�$��� �� �����'��� �����$������� ��+� ���� � �����! ��� ��� ������� ��� ��� "��+� !��� �������� �� �� ����� ���� ��!���%�$� �����'� � ��� � ���"������ ��'����� !� ��� �� �������$� �� �� � 45.���� 0� �� ���� �� ���������$�� ���� �����������89���� ����� +� !������ ������ ��� ���!���$��� �������" �� ���� -�������������+� ���"������ ��'� �� �����'� �'��� �'��� !�������'���"���������+����� �'���!����� ����'���� �������+�����'�������'����� �'

Page 34: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

EC C�#������,/���/#���

������ ���� !���"�� ���$�� #� �� �� $� ��!���%�$� ������$���� �����'� � ��!����� �� ����� ���89��+� �� !���$�'�� ��� ������$� ������ �'��� ��� ��� �'��:�9������� ���� �������������"�������!� ��������� �

����"��� 0����

� ���������"��'�������������� ��������#��"����'������'�'���"��'���� �� ����$$� !���%�� $� �!� � +� �'��� � ��� � "� ���'� ��"��'�� "� ���� ������������F�����+���������'���"��������� ��"��� ����+��� ��������#��"����"��'����������" ��� ������ "� � ������ �����88�!���%���8��!� �������������� �� � � !�� �.��!� ������ �� � " ��� ���$��* !�� �.��!� ����� ��8� �� " !��$�����������!�� ��� ���!� ���� ��:��� ����������" ��'�"��'�� "� ������ �� ���� �� ��.����� � ������� �� ���� ������'� ����9 �� ��� ����� "������!���%���� :!��������'�� ���%��� �� ���9���������� ��������� !� �����$������� ���!���� �'+������+����� ���� ���� ��������������!� �����$����$� !���%�� $� �%��$��$+� ���� �!� � � �������� !���%���� � �!� ��� !������ .��������� ������� ��+��������������" ��� ��!���%�������

� ��� ��� "��+� �� ���� ������ �����������8� ������ � " ��+� ���� ������!� ������� �� �������� #��"��� �� ������� ���!���� ������������ ��� !� �����8��������������������'�������'����$�� ������$� ��������#��"���

5�����������0#������!����������.

9� ������� ���� ����+����B+���������?GCE�;� ����"������$"'�<�

���-����� �"�.�:��� ��������� �������� ������� ����+���������?GID�

0�'+����� ��'�� � "��� ��������������������+�5���55�

6788�9:

������������� ��������������������������������������

����������������������������������

QRS�TUVWX��YRUVZ[\��]RV\^_[`X�����YRUVZR�����

abR�\Vc[^_R�dVRXRecX�cbR�Rd[XUWRX�fVUg�cbR�b[XcUVS�Uf�cbR�h\XcRVe�YRUVZ[\e��Q\Vc_[�Q\ibRc[�Q[eZWUg�[e�cbR�XR^UeW�b\_f�Uf�cbR��cb�^Rec`VS��W`V[eZ�cbR�VR[Ze�Uf�cbR�f\cbRV\eW�cbR�XUe���]RV\^_[`X����\eW�YRUVZR������abR�\`cbUV�WRX^V[jRX�RXdR^[\__S� cbR�k[^R�T[kRX� \eW� ^b[_WVRe� Uf� cbR� \fUVRgRec[UeRW� V`_RVX�� cUZRcbRV� T[cb� cbR� cV\W[c[UeX� Uf� fR�\Xc[eZ�^UggUe�\c�cbR�aX\VlX�^U`Vc�

Page 35: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

EB

��������

� �)" ���$*+� #��������J'�"�":''�'�0"�'� �'�0����/ ��'� �0�����'���('�'����$'�./�

@>��� �#������ "��� "AB�� ��������C+"� ��(� ������@���")�(����A

"�������(��� �* �����#��6(�#����( #��(��� #�������#� ������ �� ��(����

)�:� "��������������)��'��(�2 #����@>�C� :��A�D�EF�?�EF�G

��1�'��0����"1���""���D./�

�=�C

0",$'�'����$��'����"�"R$'��"$��� "��',�1*��'�� ���&"!����'���6�1� �-���('"�1�?��'�2�-�'�'��"��@�A��?����?�'������"�������� �"�� ���',� $5"�"('$��')� ("*��� & "� &"�'(� � �9*�'S� ���� ���'��� � � !�!� N�"������ �� � '� �("���� $�� ?� 0"� �@�A� �?)� 1*� �� �"�� ��$� �'��"R$'-"�'� $��"6�-" $��)�����$' �������"��'��"���������$ �"R$')�$"�������'

� �� �'�� �1 (�-�� � ��1)����* �������S)����-��$N��?�3����$5)�B���"�����/����"���������������!�+� ���"��!+������ "�����)� Z�N[���.,�&� ��� ,���.������ ��� ,� �� ���� "��+ ����!�"�+ ��)����������)� �� � �==A)� �?� C@BGBE�P� �?� ��-"-�)� ��� ����!�������!*!� ,�&� ��� ,���.������ ��� ,������-����/������������������"�+!��������!���� "��23QL����)�U0�"�J'�)��!���7!V��@@A)������#E�%)��?��DP�'�()�> �� ���/����������� ���/���� E!�� �����!���� � ����������( �������"� ����+���� 129L2�234K7)� 8��<��� �==@)�?���@G�C=P��?��'�� �)�E��/��GV+ �����"���!����� ��"���0������������!������/2355��23KQ)�Z�N[����"����(�����!�" �,��!�����)����*� ���"������+� E�� ����!�+�.��!�������� "���� � ��"������� "�F��!���� H������;�E���������122�25+�"�23397)�-"����?�?� �1��'�'$��)�0"���<��@@@)� �?� A>G@>P� -����� �*N� �?� �1��'�'$�)�C +������ ��� 0�! � �����/23QL�232K 1D��! ������������ � +!��� �����!��� "7)� U�$��� 3���'$"6���4'$�V� �@AE)� �?� WQ)� �?� �BAP'�()� ���� ��"� ���"��� � ��� +���! �����)� �������������!�/ �� ����� � ��������� ����-����/ OO� 1�� 2329 � 7)� Z�N[� ���"����( � ����!�" �,��! �����)� )� �?� ��@G�ECP�?����'$�')�%���"����('��� ���!+ ����1D��� ")������ "+!��������!��� "������� ����������7)�U7'�51��'�V��@@�G�@@�)����C#B%G�#D%)��?��>@P�0?��2&�"���')��$���N�D �������E�.��!����-�����- W!�� �����������(E��/���GV+ ��299Q�235Q�����)�5QQK)�U0"�'��V��==B)�����#C%)�?� B@�P� 3?� ����1����)� C�� ���� E��/��� GV+ �� � ����� ���� ���� %������ ,� �*!��� ��'&� ��� ,� ��.��� ��� ��� ,�)� Z�N[� ��.,� &� ��� ,� ��.��� ��� ��� ,� )� �?� CC@GCD@P�?�����'a���)�$�� ��&�)*� ������ ���������� "������+��� ������ "������� ������-����OO�?)�Z�N[����"����(�����!�" �,��!�����)� )��?�@@G�=>?

Page 36: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

ED ��� +!���C-*�����

�"-�"����' "��"��$� �"�'�!"����'�1?������*)������������1!'�-" "�'W�W�'�-'�����-" "�'�WW���1�$'�)�& ��� �'�U'���'�� $��2����&1�"�2�������'�((�:���9�V�?

/�"���'���1��'��"�$'��(',�� �"��!"��"���� "*<�$�,��"�"��"6 �� ��',�� $5"��2$���/'��'�-�'"� �')���� (��("���� $�� �'�-�"��2�"6� � ��'��'�� U�1�'�� /'�<��'VE)� "� �&�'*"� (� -�":'�1� -"�'� $�� (� � !"��'�U8 "��/'���VC)� U0��!�2��/'�<��'V�71��'����&��("�'$��B)��("���� $�� ��'��'�� U/'$�9�� /'�<��'VD)� �� ���*� U/ 9$�,!�V)� 1���12$ � �',� �� ����$5�@E�G�@ED>?������12$ ����:���)�*����'����1���-���('"�1�"!�"(�2��"�,������'�'1���������"�"R$'�-�� -'�1��',�� �R�'�U0��!�2�"�'�/'�<6��'(1V)���-"('��2$��'�'� �"�"�!��'�-���"� (��'�<��'!"���1&1�/ 96$�,!9����'"�9�?��'�'�� ���� �1 �(�����$�1�� �'���R�'���'�-"�1���6� $5� ��� �����$5� U/ 9$�,!'V� -�"&�(9�)� -���� ��� ���'(� �� �����''���-���$'�"�����"�1('�'�����"�"R$')� ����9��'*��"��'2���'����1��!"9�$�R�'��"�:�'��1�-"���"6�'����'!")���9� ����'�' ��',�-"�� 2$��'1����@����?/'�<��$� �� ���!���'$� "��"��"����$� -"�-"�'��0"���'?�0"$�2��� � 6�1 1� -1&�'��$')� $� �'� & ����������� !�� �!)� �"��� � -�� �" �� � �� ��!"����� �1 9����('��$�"� $5���� �(�$5��!"�-�'"� �1A)�����"�'2$!"�"�-"6�'�T�����'�� ���$'����-��( R��'���'$5� ���b(��)����"���.�'��6� ��1�/'�"����/'��'!"����"��')�����!"� ��$��'��� '�'����"���� �("���� $�� (� ���'��$')� "-1&�'�"���� ��� ��-����$5� U0��!�2�1� /'�<6��'!"V@?

� +?��1���' )�D��� ")������ "+!��������!��� "���� +���/* & O ��� ��� ,�1&���+�� ������ 0�� 7)� Z�N[����� � *��� )���+�E�� �P��� ��?���� ���� ����������� +���� ";��� �!� ���� ��������� ,����*��!=�� )����B)�7"�� ���@BA)��?�CB?

E 3"�?� Z� !�?��'�"��'2����[)����"���!)� U�1�'��/'�<��'V���E�!�1��'���@�D)�����A=)��?��P� �?� ��$6��'� Z� !�?� �'�"��'2����[)� S/����� � ���/� � ,�������!��� ,�)� U�1�'�� /'�<��'V�����(��$���@�D)����B>)��?��P��?�0���"���')�B�,��.�!���)�)�U�1�'��/'�<��'V����=����R�'��@�A)������B)��?��?

C B�� ����"�)�U8 "��/'���V����D�!�1��'���@�E)�����)��?��P����"����(���0������()�$�?����)U8 "��/'���V����E��� $��'���@�C)����E)��?��@?

B +"&?N����" ����)�)� U0��!�2��/'�<��'V����@��'�-�'���@�E)�����E)��?��G�P�B���"������)U0��!�2�� /'�<��'V� �� �A� (��� �@�>)� ��� @)� �?� �GEP� 3?� �� ���"���')� ���"���! � � ,���������)U0��!�2�� /'�<��'V� �� �@� ���R�'�� �@EC)� ��� �B)� �?� EGCP� $��!��� ��� �� �� ���,�� ���"�� ")U0��!�2��/'�<��'V����C�(��$���@ED)����B)��?��P��?��1$5�"���')�E���������-� ,��� ��� ������� ����)��� ��!�/&����������/����� "�!�/�� ��=�� "�!�/)�7'����@EA)��?�EE?

D �?� �'���)� � �� ��� ��������� ,� � ,�������!)� U/'$�9�� /'�<��'V� �� �B� (��$�� �@�@)����)��?��?

> ��?��' "��)��* �����E�����)�����9���@@>)��?��>?A &�����������!�� �!)�U/ 9$�,!�V)��� $�<��@EB)�����)��?��GE?@ �?� �b(�)� &���� � ��+��� �!�� �� � ��� � + ���!��!�/ ����� 0)� U0��!�2�� /'�<��'V

���B��'��"-�����@EC)�����=)��?��GCP�����(���-"!�2�9�����"���.�'��� ��1�/'�"����/'��'!"�� �"��')� �'�� ('�$�� �� ��"'$5� -1&�'��$�$5� -"R�',$' � � &'�� � 1$�"� � '� &���$�� �'����'�'(������ �'�� �)� �� ���*� ��-�"�12$ � �"�1$,� ( R�'� -"�'� $��� �b(��� ���� ���'$�'N�?��'�� �)� "-?� $'�?)� �?� A>G@>P� �?� ���'$�')� B� ������ *������� �� ��������� ��� ��������� " U�����+��( �������� E��/��� GV+ ��)� Z�N[�&���� � �� ! �)�������&�/���� )� �?� �N�H������������� ��!)�-"����?��?�J�'��'���'��?��'�"�"�'$��)�3'� ��"���@@D)��?���>G�EA?

Page 37: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

E>%&�����������!�� �!' ���"����(���)*����� �� ���%���!+��� ,�'�!"����

01&�'$ R$'�U/ 9$�,!'V)�����2$ �U�1������� $'V�& !"�/'��'!"���',����7'����'!")������$���')�'*����"�"RS�����"�' ����"'��2�-"����,�-� $5'$��2)�� ���*� U-�'�� ��-9 � ��&����'� "!9��'� �"�1('�� $5� '�� 9�� -"�'� $�6� $5V)�-����$"�1("�����& ���'�� ������"�"�G���"�'�"�"!'��-"�'� $���?�-'�� ���',����1$�1$'"� (���"�1��1��"�-���� "R$'�'����T�'��"R$')�'(-�'6�12$ (���1��'�-"�'� $������ ?�0'���"N�U�������"���G��"�-�(',S�"�� �' 6�1� '� �����$5� /'�"���)� "� �"���'$'� -"�'� ��!'��"�9�)� "� ���������$5� �'��6��'$5� -"�1��2$ $5� �',� �1� $����"("���'(� &��!"(?� ���� ���"��� G� �"�1!��'�� - �2$�� "�� (1�9�� ���� $5� �"R$'" 9�)� "�� ������ ���� $5� !(�$59��'�<��'$5?��������"���G��"���-"(�'�'��� �� ��T�',$�2$���$'�� ��'�<6��'!"�* $'�V?��"! ��& S�'���-��"�������������-"�"& �=?�0'���� ����'$5��� ��� )�*����"�"RS�"���$�� ��� �'�-�� �'2���'��"�&�'*��'��:'�'"6����1�'������� '�')� UZ???[���9�2�-"�"����' ���(����-���1���'�/'�6�'�7'�� V)���',�'�$�(1�("*���& "& �2� 2$� S����"�(�'� ('�-�"!��(�('"���� �&�'* S� $� � �-" $�<���"� �"� 9�$���!"� U:����'�(1� ���"�!"V��?��1!��!�!�����R���� ��� �)� '*�� (-��'���"�"��"!9��� '�'��'2�� ���',�� UZ???[� (����'(� "� ��������'1� $� "����� �1� ��"�1��9�� ('�'"�� -"�'V)-����$"�& ��� �R$'����� "*�'"(��"������ �(1��-" $��!"�����!"��'6('�<�����'��'���� 1!'�� ����������2)�! ,&��2�����'�,��?

0"����"��"�$-$�����"��)�1�"*��('����������2)��'��2�'�2��!'��"<6��2�#(� "-"���2%�E)�"-'�� ���',�����'�('�� $5)�U������'$� $5V��' �$5)���96���$ �"�� �"�5'��"�''�& !"�/'��'!"���',�����7'����'!"�'��'�����$' �����"����1���"R$'?��5������ �12$���-��� ���')������ ���"������-��'�� �'�1��� )��"����$� "�'���"�������1��'����1�����#U-������<V)�U-�� 6�"�,V%)�����'$5�"��* �C?�/ �R�'�2$��"��� "*�')��"�����")�'*�("$�����"6����' �������7'�� ��"��'�, ���',���-'������"��"R$'���',�'��2*�'1��""-��"���'�����$�� $5�"&����9��U��$5"��'"1�"-��'��9��'� V?�����,-�'��"����)��& �1��� (�S���� ������-"�'����'��"������$5"��S���9��1&'�� 6�'�(��1��1���� )�-"�, ���',�"&�"� � UZ???[�-��$'��"��'��12$ ()�1��"���6�'�2$ (���� ���"��' "()���9���������1���� ���&�&��*� $5�-�������'

�= �?���'��'�'$�)�T������"����()�U/ 9$�,!�V���D��'-$���@E�)�����)��?�C?�� �&'�()��?�E)�C?�� �&'�()��?�E?�E ��()�T�� ��������)�U/ 9$�,!�V)��1� 6(���$��@EC)�����ME)��?��P��?��?Z�!1���'[)����*

&�)��.,)�)�U/ 9$�,!�V���D��'-$���@E�)�����)��?��P�'�,��!'��"<��2�-"����!��")���"�� ����UZ???[R$'� !"�-"����'�����"�9�)�$5$2$ $5�&�"�'S���"��'���*�"R$'�-"�'� $���"���� '�� �'�1��6�"R$'� �1��1����)� -��$'��"� :��"(� 1����2$ (� �� �9��'� )� ��� ��9�� ��$5"��'(� $ -�1� �'��'6( VP�-������*N�Z�?�.�'(& "[��?��"�(1��)�����������-)�Z&�(�[)��?�@P��?����"���')��� ������ ��� ������+����� )�/���������@�@)��?�BG>P��'�� ���$'����-"!�2� ���� (������')-�������' �� �*��"�����$����'�(1���N��?���'�(1���)� F� � "�,� ���0���������!���� ���)/'��"��@�B)��?�EG��P��?���-"-�)����"����(���� ����!�+����)�+!������� �����������"�����+��� 129L2�234K7)� Z�N[� &���� � ����� C�� " ��������� ��� � ������ ,�)� �?� �)� -"�� ��?�?�J�'��'���'��?�7�'�)�3'� ��"���==�)��?��==G�=�?

�C �?��"-"�6/2�"���')�F� �"�,� ���0�������")�U/ 9$�,!�V)���'$'<��@EC)����C)��?��?

Page 38: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

EA ��� +!���C-*�����

�� �9��'� V�B?� /� �"�����$')� /'��'� ��',���"� 7'����'� -"��1�'�� "���*�-"("$ �������2���)��& �U�',�"���S)�Z???[�� ����S)�Z???[�(9$�* S�'��"��'6�S��',V?������ �R�'����BD@��?���"��' ���',���$�-"�-"�'����&"!�����"�9���"�-�<���"����"�"�"R$'"�)���9�!"���*� �����9$5�$� "�9����$5"�� ���"62��1�"�"(',����,����2)����'�12$�-�� �� (���-9���$��D?

+��2$��"&'��-���,)�'*�9�$������ �1�$��!"-"�'� $����1�! ���('��')��'���"�")�'*������:'�'"�����'����!'��"<���)���� (���( (����"�"RS��'$�'� ����$' �� ��� ��"� ���1���"R$'?� / (�!� �� �'� � ��"� -�� -"(�'�'�)� �����*� �"��"�"���'�� �"� �"�� ��$� �'��"R$'� �-" $��"6-"�'� $��?� �'� �U-�"('�'"��SV�����"�'$ �& !"�/'��'!"���',�����7'����'!"����"&���� �� �'2� �2�'��12$)� ��� �*� ���S� �',� U��R$'2� ������'$�2� -"���'!"� ('�1� -�<6���"�!"V�>?� ���� �!'��"<���� &"�'(� �"� ���',����� ���� $�� U-���� "R$'��'"�V���$� -"�-"�'���&"!�����"�9�)���2���*�����'�'���'��"��('�' "& � 2��� "!�"(�2� �' ,)� -� $5"�"!'$��'� 2$�2$2� $� � �-" $�<���")�� & S� ("*� �� -�� �� "R$'� ���*� ����� $�,R$'� & !"� /'��'!"� ��',����7'����'!"� �� ��2� �-9�2� $� "RS�A ?� +�����"� �"&'� ��"$�R�'� �-���,��:���1)�'*�9�$�����0"���������"�� ���',���'�� $5�!���'$�$5�-�<���"� $5��-"�9����'1� �"� � $5� ��WQ���'�1?�/"&$� -"� *��!")� U��RS����,�����V'�'��!'��"<��'�-"�'��������"��S�-���"���*����$'��"�� ����"�!��'��$'-�<���"�)� �� ��(�$5� UZ???[� �',���� $� "R$'� -����"6-"�'� $��V?� �'� �"��"& "���-�"�����S��"��'�'�����!"�-�<�����-"���"6�'����'!"�@?���!1(�6�"���"N� U��2�� -"$5"��'��'�� �'-"�"�1('<)� :� �� � $5� �2�9�� '� �&,�� $5'�� �1�$'?���(�$5"��'��'�"�-",$'�5'��"� $��!"�-�<�������!'��"�9�)���"�-",$'�-�<���"��'�'� �!'��"<��'V�=?��� � �"���"�� (���( (�U0��6!�2�� /'�<��'V)� ��9� � ��1-'� � �',� � �'� ��� -�"&�(�$5� R$'R�� "��R�"�!"�� �"�'1()� ��$'R�'�2$� ��"$�R�'� '���-���$,� '� ���',!��"�$-$'� ���"6�?�0"-�������'���'� ��'�)� ����"�����")������ ��',�-�'"� �'(�� ��'26$ (��!'"���'�(��)���9� �����"�' � � �'��1$5�"�$5���������1��1���� (?���� �"� 1("���")� �!'"���'�()� UZ???[� �"� ����'� � �1�"�)� Z???[� !����)� -'R�')-"���'�� '� �� $��� ('�$"�)� �"� ��� ���'� /'���� �"(�6�$5��"����'�/" �"V��?

�B �?���'��'�'$�)�T�� �������� )��?��?�D �?��"-"�6/2�"���')�"-?�$'�?)��?��?�> �&'�()��?��G�P�� ���!������ " ����)�U/ 9$�,!�V)�/'��")�W����@EB�G����@ED)����BG�)

�?� �P� '����12$� ��� �")� '*� :1���(��� -"�� 9�� U('�V� ('� � � �"-�S� "&9�� -' �1�$� �"���'?� �"�!"� �'�&,��� & "� ���*� �"��'��'� -"�,!'�("$�����"��0"���'?� 0'���"N� U�����'� "���-9�6� (����'�"���'1� �� -"�,!'� -����0"���,� "���� �2�'��'����"� )� ����"�'� Z???[� ������'$�2� ��RS'�'��!'��"<��'VP�T��!G��)�U/ 9$�,!�V)��� $�<��@EC)�����)��?��?

�A ��R ,���� �������"-� ,� &���� ���� ����/� �����)� U/ 9$�,!�V)� �1� G(���$� �@EC)����ME)��?�EGCP��?���'��'�'$�)�T������"����( )��?�E?

�@ �?��"-"�6/2�"���')�"-?�$'�?)��?��?�= �&'�()��?��GE?�� �?���'��'�'$�)�T�� �������� )��?��?�� �&'�()��?�E?

Page 39: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

E@%&�����������!�� �!' ���"����(���)*����� �� ���%���!+��� ,�'�!"����

����!"� �*)� �& ����"�"RS�1� ��� ���:'�'$,� �� ���,�)� ���'���"�")� ��*�2$� -�� � � (� U'(-�'��'�(� '�"� �/'���V)� '*� ���*� "� 1$� �'S� �� �'U��-9��2� '�,V� $� � 0"���')� -�<���� &� � $�'$5)� .���'� � '� 3'� "�1�')� �� �'� ��"���(!"�/'����E?���',�'��(1�-�<���"�-"���'�('� "����S��',�:���$ 6�2� U��$�-"�-"�'�2����"�9�������$5"��'��1�"- V)� !������12$2��'-"��6! "RS���?�-�<���)�� ��,-12$2�-��$'��"���$"���'�("()�! 9��'�-"���'(1)�'����'(1)�&'� "�1��'(1�'�* �"���'(1)������*���"2$2��������* �&�-'6$�<�����-�(�����'���!�"*"�!"������"� ��'('$�'��"�'�C?�/ "&��*�6�"� �"&')� *� -�� � ��-9�� (� � �' �1� 0"���')� .���'� )� 7'�� � "���� -�<���&� � $�'$5� �"����'� ���"��"��� �� �1�"-'� ;�"��"�� U�"��� -"�,!�� ("$��6���"��)���9���("! �& �����* S���� �"��$5�R�'���V?�� (���( (�:����'�(��$5"��'"1�"-��'����"���R$'�9�$��� $5�� "-"�9��(',�� ���"�"� $5)���-"���R���")� ����� � �',����1��� � ����'!� ��"�2�?��9! �& S� ���*���"6'�� (� -���$1(� ��� 1�"-��2� �'("$� �� -"�'� $�� (� �"�!��'�"���'1� �',)(�2$������"�$"� �-�� � �������"� �����$����'?���!1(��"���"N�U8� & �������$5�����!"�/?Z'��'!"[���?Z',����[�7'����'!"�"�����������$5-"���'$5� '� 1���'<��'$5� ��-��"�� � ��"�1��'� ���"�"�"R$'"�� -"�"&�� �"����$����'$5)�("!�'& R( ��',����S�-"��*� (���-9 $� ��'�'(�"�!��'�"��6�'���',�R�'����$ �'�'��$'���$5"��'V)�����9��'*���-9 ��9�$�('��1$51���6� ��$"���'�� $��!"�B?

�E �?���'��'�'$�)�T�� �������� )� �?��P����*���� ������ "����!)� U/ 9$�,!�V)�-�T6��'��'���@EC)����>)��?��P��?��"-"�6/2�"���')�"-?�$'�?)��?�E?

�C �?� �?Z�!1���'[)� H��� ��)��� � " �����)� U/ 9$�,!�V)� (���$� �@ED)� ��� E)� �?� �P� '�()���* &�)��.,)� )� �?� �P� �?� �"-"�6/2�"���')� "-?� $'�?)� �?� �P� �?� / � "1$5)� D��������� ����)U/ 9$�,!�V)� ��'$'<� �@EE)� ��� >)� �?� �)� ��9� ���("$� $5� � "��$5�1������'� N� U���&�� �"&'� -"-�"��1�-"�'��'S)�*������$"���'�(��������'$5�!"�"�$'�'�$5�('�$��Z???[��'�(�?���"��'1('� �',� ��"& S� ��� ���$1��� '� �"&�2� �"�,� �� ��"�1��1� �"� 3'� "�1�'��)� 7'��'��)� \ ��� �1&.���'<$�)� ��� �'� (�� -����� �-����"��S� -�<����� -"���'!"� ��� ����$5� -���� �,� �1��"RS��('���'��� $5V?

�B �?� ��'��'�'$�)� T��� ���"����( )� �?� EP� �?� �?Z�!1���'[)� ���* &�)��.,)� )� �?� �PH?�+�&'���')���T��X$Y��)�U/ 9$�,!�V���D��'-$���@E�)�����)��?�>P�C��-����� �����)�U/ 9$�,6!�V)��1� ��@ED)�����)��?��P�F� �D��-�������!��� ,� )�U/ 9$�,!�V)���'$'<��@EC)����C)��?���G�EP�?� ��'��'�'$�)� D�,���� �� ����������� *���!��� ")� U/ 9$�,!�V)� (�G$���'$� �@EC)� ��� BGD)�?� EP� �� ���! ��� ��� " ���� )� �?� �?� +� ��� ���"� � �2*"�"� �"� ���"���'�� :���$'� -"���"6�'����"6&'� "�1��"61���'<��')���9�����-9T�'�� (�$���'�!������"�� �& �1��'� ���U�'��'-��1�"-��'� �"��'�'� ���"�9�V?� +� ��1!'� ��R� -"��' �� �',� �*� �"�$-$�� -"�'� $��"6�"�"6('$�������'2���'��+�'2��1�0��63� � $�'!"�#0��63� � ��%)�� "*"�!"���0"���')����"�'')�I"�� '� 7'�� ?� ���� '��� & �� 1��*���� ��� U-�� �� "R$'"�2V)� ����"�'2$2� � ���� U-"�"1� /�$5"�1V'�-���:"�(,�"$5�"� �-��� �1���� $5�'����9�)������*�-�� $� �'�2$2��',��"��"��"1�!"�-"���6$�!"���� ���'$5�-�<�����$5"��2$ $5����� ���0��63� � �'?������*�1*������( (�-"$�2��1)� ���� "� �',)� '*� "��� '�'$�� ��� �'� ('� �� ��'$5�"��'�� ������ ��� -"�"���')� �� 1��!'� ��&�"�"���'�1��'� 1�0"���'���+�'2��1�-����7'��,)���9����'�("! ��-"!"��'S��',���1����2�/'���)��R� "-'�'��-1&�'$���� UZ???[�� $5"���������� -"���'� ��("�:��� �� ��1��"R$'2� �',�-�� �(1V?�&"�� � $5� ��9$5� -�"-"� $')� -"��1�"���"� ���*)� ���"���'� -"�� !'�2� 0"���')� �!�1-"���'�-�<���� &� � $�'$5� "���� ����� �����'$5P� �"&?N� �?� ��!1���')� D��-� � �����!����������!���������� T�+��,�� � ���" �������/�, ��)�U/ 9$�,!�V)��'-'$��@EE)�����=)��?�EGD?

�D �?���'��'�'$�)�T�� �������� )��?��P���1&�/ 9$�,!9�)�G �����"������.����239� +� *��������*�&�)��.,)������2: F2346� )� U/ 9$�,!�V)� �1� ��@ED)�����)� �?� �P�T��!G��Z)�?��P��� ���!������ " ���� )��?��?

Page 40: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

C= ��� +!���C-*�����

�'�2�-�'�'� ����1��$� �'���'�'�� �!"� $�1�-"���&���& �� �'����0"�6���)� ��9��� ��� �& � �',� U"R�"��'(� �� ����'��$ � (V)� ("$�����"� (� "�����&1��� �& ���1:��'�1�'�� $5�-�<����D?���'2!�',$'��!"�����1���$� �& "("*�'�� -"-���� -��-�"�����'� ��� �������� � ��� � "!9��"-�<���"6� $5� $�9�� �� �"�����2� ��$� �'��"R$'2� U('�$�� '� $���1V� "���� �"�"���'�('��� �� :1���(�$'� ��"�1��9�� ���,���� $5�>?� ���*� "� ���*� ����S���'��2����!�� )����� (�� $5"���'(����"�"� ()�!��'�'���'� �"!�"(6��-"� �� ���"�'�'�� $���G��-��$�������* � ���U('�2���'"�2V)�����1-'S�',�������'��$'�U����� �'����1�-�<����V)�� �"&'�'1�-"R�9���-" $�<��������"R$'� �"&$� � �$ -�'� � "���� ���$1��1� ���� �1�"� ��9��A?� 0�<���"� -"�6��')� �& �("! "�1� ���S�('��"�-"�,!'�("$�����"�)�(1�'� "�� ���TS� �6(�'1(� ���� � R$'�� �� (����(1)� ��-�R$'� !"�-"���$�� �'(� ��$5"��'$5)�����*�-�� $� �'S��',��"�U-�� �'2���'�V�'�� $5����"�"�"R$'��"�-�<���"�"6R$'� -"���')� !������12$� '(�-�� � � (�-���"��"�� �����1��1� � '� �1��$'�� �"�"�'� (� ,� �1)� �!"��'� �� 5�� (� U�"��'� �� �"�� (')� �9��'� �� �9�� 6('V�@?� �"���1�"���"N� U0"����� ��'�'���� ��� � �-2)� �""�" �� ��9�� ����-� $5"����1-�'(-�'��'�(1�'��1-���$"���'�(1?�0"�����(1�'�-"�"���S���6���� � �-2)� ��� ��9�� ��'��'� $�RS� ���� �"��"R$'?� �'� �)� $"� �� ����"�,'�&� ����',�-���������1&�� 1* ����-������������ � ��1�'����1* S)��$���)$"� �� * $'1� �&'"�"� (� �� ��*� (� $� "�'�1� !"� &"��'� -'��'����� ��*����"��S)�$"������"��"1���9�$� $5����"�9����*���1���'�'�� �'�1���"R$'��"!,� "��'��VE=?� �"����"�")� �'�&,��� & � "���*�� "!9��"-�<���"���'� ��'�����:���-"�'� $��� '� �"-�"�����'��"�! ,&"�'�-��('�� �-� 6$5"�"!'$��� �� �-" $�<���'?� /� � (� "�����'(� &"�'(� ���' � -'��'����'�-��'')���$"���'�(1�"����&���1�1(',��"R$'�����""�� �"���'1���� ���'$5)��-9�� $5�� �' �9�E�?�/�- � $5�����''�� "��$5)�-'���"N�U��( ��"�! ,&"6�'�-���"���')�*���"�� ��',��"���0"����)���"�����"��"�� �1"���'���!")$"� �� ���� $�$5� ����� ��$� -"�-"�'�� -"���"6�'����"6�1��'� & "� ��6�',��� (�'�������$5��'�� (VE�?

/'�� ('�$�� ��� �����$5� U/ 9$�,!'V� -"R�',$"�"� ���*� ��"�1��"(� -"�6��"6�'����'()��-�12$�"�������� &�����*!���'��"�:�'��1�(',�� �0"���2�� 7'��2)� ��� ��'� �� ��� � �',� �-9�� �� ������� �"� $�2$ � /'���� #U�-�����'�<���V%�"��������!"�'�(� �����,�������$�$5�0"���'�'�7'�� �#U�-�����'�����V%?� .��"�1��"�12$� �',� �"� -'����!"� �� -�"&�(9�)� �����$���")� '*

�> �?�/ � "1$5)� &� �/���.R�! � �������+ � *��������"�)� U/ 9$�,!�V)� �'��"-��� �@E�)� ��� �)�?� �P� ���* ���� �� ���� " ����!Z)� �?� �P� �"&?N� ��?� 3"&�"���')� S �������+)� U/ 9$�,!�V)(�G$���'$��@EE)����AG@)��?��G�?

�A �?� ��'��'�'$�)� T�� �������� )� �?� �P� ��1&� / 9$�,!9�)� B������� �� )� U/ 9$�,!�V)(���$��@EE)����D)��?��AP����*���� ������ "����! )��?��?

�@ �?��?Z�!1���'[)����*&�)��.,)� )��?��?E= �� ���!������ " ���� )��?��?E� ���*���� ������ "����! )��?��P��?��?Z�!1���'[)�H�����)��� � "����� )��?��?E� �?���'��'�'$�)�T�� �������� )��?��?

Page 41: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

C�%&�����������!�� �!' ���"����(���)*����� �� ���%���!+��� ,�'�!"����

��"'�� �5�(1�$������'��$'��"����1�� ��!"��'��"!1)�����"�' ������U��-��6��V��-�����/'����G�� (&"�1��'����'���"R$'����"�"�EE?�+����$���")�*�-1&�'���7'����������"�'$2����"��'�� $��'�� ��� ��"�("(��1)��'� U����'�� �'�<���V� -"�"��'� ����'� ��� :"�1(� �"����� !�',S� (',�� ���"�"6� $5?� 0"����"� '���-��"����� & �� "��)� -�� -"('��2$� ��� �(�$5� -'�(����� � '� 9�$��� � U-�����'�'� �'����'� 1-9�V)� ��"� ��!���'�'� U& �1� �1&�'& �1�$� !"�-�<����VEC?�.���12$�-��2�-�"-"� $,�� R$'�����!"�����A��)�-�"-"�"���")��& ����� �!�9��8'� ('������ ��',����������'����(6�"R$'�U"R�"��'(��1��1���� (V��'��'�� ��"�0"���9�)�������*����"�9��&� 6� $�'$5�"����"��"���'"�!"��1$51�&'� "�1��'!"?�/�'�'������'2� ���"��"������"�$-$'��1���"(����'��9���"� $�2$��1��1������1�"�"(''�-��"6����)��"��'�',������,-�'�-��������!"����"������'�<��'!"�'����"�6$�6�("����,����1����/�9&����'!"EB?�.������'��"N�U��'��"R$'����'�6� ��"�� ���S��� ��� '���1!'����"� �!���'$ ����1�"�"(''��1��1����?�����"��!"�����$� 2�5'��"�'2���"�1��9��-"���"6�'����'$5VED?�/ ��*"�"��9��'** $��')� �& � �� /'��'� ��('���'�� �� �',����� '�"RS� 7'��'�9�)� ���� ��9� $5���"��"�"�& ��"����"��('�$��-��$ )�����$�!9��"R$'����� '���'!�$'?� �$5"&$�"RS� -�� $� �' �& � �',� �*� �"� "* �'�'�� ��'� ���"R$'� �"��1��$ ��� �"��(� �� UZ???[� ��'�� ��"���'�� -"������ "��"��"�� �1��1� � ���"�"��'����'V?�.��*��"�&"�'()� '*� � �'�-"-���� �!"��2���-9 -��$,�("*��& "�"�&1�"��S���1:��')������$"�����1���-"- �'"� $5�& ,�9��-������*6�2� �� ���"�E>?� /� '�� (� ('�$1� �����$�"�")� *� ������ ��"�'$�� /'��'!"��',�����7'����'!"��'�-"�'���������$'S�U�1$5��'��1��1� �-"���'V)���',�'��9���'!� R�"�'2!�, ���-"!1(���"!"��"���'�1?�/'��"�("! "& ��',����S��"$�R�'�U��"�'$2��1$5"�2����9��"��3� � �1��'(����"��"���������!"'������$59���"��("�<���V)�!� *�UZ???[�-"���� ����'��'� '�'� �!'��"<��')�'��"�& S����$'2���"�'$2)����',��� (�("�1(��(�'�&��2���-���'�-"���'6!"��1$5�����'�1��1����1����!"��"��"1�-�<����VEA?�/'��'��'���-"�9���6�'1��"�('����<$9��'�� $5�('����-�<�����-"���'!")�-"�'����'�UZ???[����$��'

EE %��� ,�-�&�� 0��' )�U/ 9$�,!�V)��1� 6(���$��@EC)�����ME)��?�D?EC H?� +�&'���')� &���� � !����+ ����! H����!��� ")� U/ 9$�,!�V)� /'��")� �'��"-��� �@E�)

����)��?�EP�C��-����� ����� )��?��?EB +"&?N��?�����'a���)�"-?�$'�?)��?��=CG�=>?ED C��-� ���� ����� )� �?� �P� -����N� �� ���! ��� ��� " ���� )� �?� �P� ������'� / 9$�,!�

Z� !�?� �'�"��'2����[)� &�� 0�� ���.� �� +����)� U/ 9$�,!�V� �� D� �'-$�� �@E�)� ��� �)� �?� ��P�?����"���')����������� �/����&�� 0���!=�� )�U/ 9$�,!�V)���'$'<��@EE)����>)��?�CP��"&?N0?� �2&�"���')� "-?� $'�?)� �?� DAP� �'��"� ��� (��!'��'� ���* � ��1��* S)� '*� �� -"�"&� (� �"�'�"��� �� 1��� (���� -"���"6�'������ ������$�� ��-9 -��$ � '� -�� �T�')� -"�-'����� ��� -"$�2��1�@E@� �?� -���� -�������'$'�'� ��1&1� �("���� $��!"� �� /'��'� �� �-��������('� �-" $�<6������'����'!"?

E> &�����������!�� �! )��?�EP�-����N��?��?Z�!1���'[)�H�����)��� � "����� )��?��P�?�89���')�F�� ��, ��"����+����+)�U/ 9$�,!�V)�(���$��@ED)����E)��?��?

EA �?� J"��'�'$�)� &���� �����"����� )� U/ 9$�,!�V)� (���$� �@ED)� ��� E)� �?� CP� 7?� 7$� $�')B � ���". ��������,�-�� �����)� ��,�����-)� U/ 9$�,!�V)� �'��"-��� �@E�)� ��� �)� �?� >P� -����� �*N�?����"���')�D��!��� ")�&����)�/'��"��@�@)��?��@P�E=?

Page 42: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

C� ��� +!���C-*�����

! ,&�� ��( � �5'��"� $�� V)�U5�����1$5�V)�UZ???[��'��'���-"$�1$'�('�'���'6"��0"���'V)������*��'��,���� - �'�'�'��� $',���"�U����(��1��!'�6�"<��'!"VE@?

/� -���('"$'� 9�$��� $5� ���$'� -"���"6�'����'$5� �� , � � � #U�-�����'�����V%��'��!�����"��',����"('����������"��� (�-����7'��'�9��5�� (NU7'���� � ��"� ���� 7'��'�9�� (9�'2$ $5� -"� �'����1V)� -���� $"� � �����'� �',$� !"� �"�"&�1��1��1����!"� U��'9���� � -"���'� ���$'V?��$� �'R$'� �'"�(��'��"�7'��'�"(�-������"�"-��$'����"��"*��("R$'����U( "���1��16������"�"�V)�����'�("! "��',��"�"�& S��"���(��1�"$5�"�'$����1��"R$'-"���')���9���('� ��5'��"� $���'�("�����-���"��"�-"�"����'��"�����1��16����!"��"��"1�����'('�$5�& !"�/'��'!"���',�����7'����'!"C=?��"�6��1�"���"N�UZ???[�-"���"RS�����'('�$5�7'�� �(���'���1��"�2)�("$�2�-"���6�,�("����2�-"���"&2���$� �5'��"�''?�0"���"RS���7'��'��'����-��'�&()��-���"�'� (���'��'$(�-���� "R$')�1�1����-9 ������"�(��'����'(�Z???[?\����� '�� �'�1���"RS���'$�����'�(��-�������-��-���$��S���!"��"�"&6�1)�� (�&����')�!� ��"�"&�����-�� ��� ���"!2�1$�$'�2)���"!2��-"�"��"�1$')� &�� -��("$ � '� !�� �1� ���� �'(�"��'�V� ?� ��2�� �*N� U/� ���� (-"$�1$'1�("���� (��'���R( ��',$���&1�'�('�$1��!"�('�'��'�-"�'���( ! ,&"�'�-"$�1$'�� 1���"R$'�����!"�����"�'��������'��'�'���'��"��'��* $'���&'"�"�!"�G�("����?��'�(�( ��',�$�!"���� ��'SVC�?

/"&$�-"� *�� $5���!1(��9�)�������$���-�"���"�"��'��"!�'��!"�,?�& �1�� "��',��"�"�'2!�2S)��-" $�<���"�"& ��1�-�<����(1�'� "�UZ???[����16�� S�(1�����(� $5��'���'R$')�1-����<)��-"�9�V)����"���'"� $5���'$5R�'��"("R$'C�?�3 ���"��"�'$��"RS)����-"���R���")�"�'2!�',$'���9��("! "����2-'S� �� ��"��� UZ???[� "&1���"��!"� 1R�'��"('�'�� ��-9��"R$'� '����9�V"��������'�"���'�� U��-9�� $5�����<���'"� $5VCE?�/ ��1$�"���"��� � � (��( (� �����'� ��'� ��'�� �&�"�� "���� (�'�$�� � -�"(��9�)� ��� ��� $5� �($�('� "���� "��1���('CC?� �"����"�")� !� � "��� U(�$5'��V� -"�'� $���'� -������ $� �"�'$'� ���'"� �)� �$'2*� -"�"����� � �"�( � � $��?� ��

E@ &���� " � +��� + )� U/ 9$�,!�V)� -�T��'��'�� �@EC)� ��� >)� �?� BP� H?� +�&'���')� S � ������������� " +�,���"������!)�U/ 9$�,!�V)�!�1��'<��@E�)����E)��?�>?

C= +"&?N�/?�/'�5"���')�E����� ��������������)�U/ 9$�,!�V)�!�1��'<��@EB�G��� $�<�@ED)����BG�)��?�C?

C� 8?� Z� !�?� �'�"��'2����[)� C� ������)�)� U/ 9$�,!�V)� !�1��'<� �@EE)� ��� ��)� �?� C)� ��9� 1������'� )� '*� "&$�"RS� 0"���9�� ��� �'('�$5� �'����"6&'� "�1��'$5� �� W���� "���� W�Q� �'�1)('� �� $5������� �"&�"�"�� � '� -"�""� ?�0"���"RS� -�� & �� �� ��(� U����'��2� '��"�2� !"�-"��6�� V�'�� (���( (�UZ???[���-"�' ���',����'('��,� �('��'�"�'�"��! ,&"�'�(' "R$'V?�����1$�6�'�-����7'��'�9�������'$5�-�"-"� $'�-"�"�1('�'�� �',)� ����'(��1�"��)�-�� $� �' "� �',��"&1��1�!�?�71$����\�'!"���'!")�&,�2$!"�U"�����'(������(����7'��'V?

C� ������'�/ 9$�,!��Z� !�?��'�"��'2����[)�"-?�$'�?)��?���?CE T�"��� ��� "+������"� =�)��� )�U/ 9$�,!�V)��1� G(���$��@EC)�����ME)��?��?CC ������'� / 9$�,!�� Z� !�?� �'�"��'2����[)� "-?� $'�?)� �?� ��P� �?� ��!1���')� &����� ������

���"� ��)� U/ 9$�,!�V)�(�G$���'$��@EE)����AG@)��?�CP��?���'��'�'$�)�D�,���� �� ������������*���!��� " )��?�C?

Page 43: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

CE%&�����������!�� �!' ���"����(���)*����� �� ���%���!+��� ,�'�!"����

�� -�� (� ���'� ("! � ���S� �',� :1���(��(� �� &1�"�'� !(�$51� �!"� (',�� �"& ��"(�����"��('?�0'���"N�U����� $��������"�1���$5�(',�� ��6�"�"� $5� ���$� � "� ��� -����� ��� ��� ���'$5� "&�����$5� ( R�'� -"�'� $��?�"�( � � �'� (',�� ���"�"�� �"� :'�12� �',� $"���� �"��"���� '� �"(�!�2-������!��'����* $'1VCB?

+�������"� )�������"��"&'��-���,���:���1)�'*�-"�1$5����'��"�-"��6$ �� �� �@��� �?� 0"��$ � �'��"� U�-"$�,�'� ��� ��1��$5V)� -"�'��*� �2��'�')� '*1� ����'��"���� ���")�"�$� (�(��� �')�& S�("*��'��2$�-�� �� ()�*�"�& "�',� �"� �"���(������ �!"� � �� ���� &�'��'(� "�!'R� ���"�(� �'����'(?�����5'-�"� )� ��'�����2-' )�& � ��2���! 9�� $5�-�� $� ��&���1�$5,$'��"��'� �6�'�� U�-��� � �'����'V)� �"�1('��� �����"���'�<��'CD?��"���1�"���"NU�� ���'� ����� ��� �� ��� ���'()� $"� �'� R� ���"� � -"���'� '� �'����'� 2$� "?��'R)���� ���"�$"�("! "� 2$� S�G���'�'P�$"�("! "�& S�-"("��(�-"�"�1('�'�G����-��-�R$'2��'��"�-��& $'�?�+���'(���*� ()�����*�2��"$��'$2���6R( �$"��������'�"��("*�'�"R$'�-"�"�1('�'�������"�()�����&�'��'(�& ���(-���� ��� VC>?�+���1!'� ��R� ���"� )�0"��$ ��$'2*��'� �� !�"���'� �� ��"'$5("$�����"� $5���-'��$'CA?����������$���"�&"�'(������-����$5�U/ 9$�,!'V)�'-"��! "RS�-�<������'����'!"�& ��("*�'���� 2$��'���U"-��$'1�"��'��20"���,V)� �$���2$2�(?'�?� ���� &� � $�'� '� &,�2$2� ��"'�� (�&1:"�(�&�-'6$�<�����-��$'��"��!�� �� (���'� ��'"(��'('$� '��"�'C@?�/�� (��"�6��R$'�� :��$�$'���!1(��"���"����N�U0��$'*���!�1�$'���$� �$�" "�'-"�'� $ ��'���$ ����2��"&'��-���,����!")�*�7'�����"-9� � ���&�-'$���)�"-9�'� ("$��� ��� ����*� -"����� ���� �"��2� /'� 2?� �'����0"����� &�"�'� 7'�� �9��'*�"��/�$5"�1?����2*��'�"�����$2�-"�'� $��2�����"&$��!"��2*6�"RS��"�"� �&'�'��0"���'�-����-"-'���'��1$51�1���'<��'!"VB=?

�9��'� �'�� ��� '����12$� �"��'2���'� �����!1� -"���"6�'����'!")�"� ��9�!"� 1��"�1��"���'� �',� -1&�'$ R$'� U/ 9$�,!'V)� -�������' � -"�� �"�'$�@EC� �?� ��� �(�$5� U0��!�2�1� /'�<��'!"V� �'$5� � �b(�B�?� /� ��� �1���� �1 "��� (�&�������+��� �!�� ������ � +���!��!�/����� 0��b(���1��* )�*�����'��/'���6�"���)���9����'��"��� ���"����� !�',���-"��@����?)����"�' �� ��"'�� � �-���� U�� �"&�"��'���(� '��������V� ���� -�� �� $5-"�"�<?���������!��'�<��"6�"�'<��'�-"���� ��� U�"���"�'��-� $5'$��6

CB %��� ,�-�&�� 0��' )�U/ 9$�,!�V)��1� G(���$��@EC)�����ME)��?�D?CD H?�+�&'���')�&�����!����+����!H����!��� " )��?�EGC?C> �&'�()��?�C?CA /?�/'�5"���')�"-?�$'�?)��?�C?C@ +"&?N��?���'��'�'$�)�D�,���� �� �����������*���!��� " )��?�E?B= C��-����� ����� )��?��?B� �?� �'�� �)� "-?� $'�?)� �?� @=P� @�G@BP� @>P� 0?� �2&�"���')� G�������!����� +���� ;��)"

�����!���!��0�������� ��"��/������/�,������0������"-�!�/�&���� ������/2329�2343)8��<��� �=��)� �?� �A�P� �b(�� "����$��'� "-"�'��'� � �',� ��� ��"!��:'$�� (� -�<���(� �'��6��'(?��� �'����'(�(9! ���$5"��S��',�U"� !'���� �$5��������!"�X���1YV?����'�"����� � ��U"&"�1V� ���"�!")� �"� ��9�!"� &�� �2�-'�'�� ���*� � �b(�)� ��� ��1��* � �'(������ �'�� �)�"�-"$�, ���',�"���@�@��?

Page 44: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

CC ��� +!���C-*�����

!"V���9$5�-�"$�9����'"� $5)��"������"��"�!"���/'��'�������!"�-"�"�'6��$ �!"�"����"-���!"����UZ???[�-������ $5�$� ��'��$5�-"� "*�����"�"�!"V)( "���!"�"��"���'"�!"����"��'?�0'���� ����'$5�-"�"�' �$� 2�"�-"�'6��'���"RS�������!�',������$�$5�-"���"6�'����'$5B�?��b(����!1(��"�� NU+��!"��"�"&"�1�G��'���0"���'�� �R$'��G�� �� ��'�'$�� ����!"�-���2��6�'���"�9��-�<���"� $5�/'���)���9����"�"�� ���"���"�'��:"�(���!"����61?�+��'!"�� ��� ���)���9� ��!"���' ��'('�'(�0"���'��"�"�� V?�0"�$� (�"���� N� U0"�"&1����"��$5��"��"�1� Z��/'��'� '����"��'�G�-�� -?��1�"��[���*���'��,���"����"��&�'*�'�)��"���� -��'���"�1)��"�G����"$��'�?���1��"&��&9�1��"����S��")�$"�-�����'�'�& "���"� ?�39�����'�&,��'?��&'����"� �'�'2� �',� ���(�')� �"�� ���� ��R� G� ���$'VBE?� /� �� �'$"� -� ('�� $���'�')� ����'(� �b(��)� �'� & "� ��'�"��'�� ����� � ��� -"�"�1('�'�� 1��'� (� � $5� "�9&)� ��9�� �"-�"����' � �"� "�!"� U�"����$'�VBC?� �'� � ��1�����9�$����-"�"��'����"�$9�)� 2$��'���'$5�UZ???[���� (��(�*��1'� �,���"� )� �� $� (�&�!�*(� '$5� '�"�"!''V)� -�"����2$ (� :'����'��"� "�!"U�"���"�'�VBB?��"�����'��-��� �)�������'���"�"������-����$5�U/ 9$�,!'V)"�-"�'��'���"RS� ��� -"����'�'� � �"�'!"� U(1�1V)� ��9� � "���'�' � ���� !�9�� 8'� ('��� "�� �-1&�'�'� 7'����'� �� ��"�'$2� �� �"��'?� �"�����"�9��'*)� '*� -"�"��'� �")� �2*2$��"� ��� �1$'� ����� ��"R$')� & "��'��"-���'2��',��U���� $�('���-9���-"���"6�'����'�-�<���"�"R$'V?�����!"�*�U-�� ���$���1V�(1�'� �& �-"�� S���-"(�'�'��"��'$5BD?

+��',���"R$'2� �*��b(����!���� ��',�"�!���-���"� ���1&1�/ 9$�,!9���'"�9�?� 0�� ����"� &"�'()� *� ���"�$ � �'� & �'� &�� �'� � �"&$� U�'��6��'�-��$ �-�<���"�"��9�$�V)�-"- �'�2$�-�� �� (����!�& ,�9��'����'6�&�<?� �$5� ��-����� � (�!� �� �'�1� � �' �9�� "���� U�1*!"� ��("��-��$'��',V?������*)�-����"�����')� �"�� �R�'���',�'�"���,���"$'� '���� (�6�"(��!"�-"�"��'���9�:"�'�0' �1���'(1�1�� "��',�"�-��S������&"����'6�9�)� -���� $"� �-" $�<���"� /'���� �'� (1�'� UZ???[� � � 1$5'��S� "�$� �9�"�� *��"R$'�X�"� ��'�-�"����'�$�'��1��1� YVB>?�0"����"�����'����"�$ ��'6�"��"��'�U� $'2!��'�� "<V������"�,�7'��'�9�)��'$�2$�����'��"!�'���"����$��"6R$'�-"�"�1('�'��',?��'������"���1$��'���� ���'��'�"�����1-"� $)�1��6*�2$�0"���9�����UZ???[�"&'�����"'$5���$"���'�� $�� $5���-� (��9�VBA?

����!"� �*� "�� -"�"��'� #U�����'��"!'V)� U-"�"��'� &�� � ��� V)� U$')��9� $5�! "� �1*���"&'��'�'����'� �'��V%�(1�'� "��RS���U��� �* $'���'(6��'!"V)� �� �9�$���� '$5� R('�S� ��� �& � �',� ��"'�� (� U& "!"� ��'<���(

B� &�����������!�� �! )��?��P��?��b(�)�"-?�$'�?)��?��?BE �?��b(�)�"-?�$'�?)��?��?BC �&'�()��?��G�?BB �&'�()��?��?BD &�����������!�� �! )��?��6�?B> �&'�()��?��P��"&?N��?���'��'�'$�)�D�,���� �� �����������*���!��� " )��?�C?BA &�����������!�� �! )��?��?

Page 45: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

CB%&�����������!�� �!' ���"����(���)*����� �� ���%���!+��� ,�'�!"����

"$� ��$��'�VB@?��"����'��$'��"�� $5�� ���<����*� "�U&��S�Z???[��1��'��"6� $5V)� !� *� U����� ��"��"�'� �� $5�(�"�� '�1-����<��'� ��-"('��2VD=?U�"��-"�"��'V)�� �& �������'$5���� (��9��'�U$� !"�&�����1�1$�1$'"6�!"� �,���"� ��"� ���"$��'�V)� & S�("*�& "& �������'����'2��S��'��"!-"���"6�'����'� "����"-��S����(�����$���� U&'*2$ $5� '�����$5V)� ��6-"$�2��"�12$� � (� ��( (� � 1*��2� �""-��$,?� 0"���� �& � � �1�$�)� UZ???[!� �0"�����'�<��'������'(���( (�1$�1$'(�"&",��"R$'�&,��'������ ��"&$-"(�'�9��-"�,!'��'��"6�'����')�����'(��'('$���"$ ����'������"&$-�('2���-'���"���'$5P�!� �\(1��'��������("���$��'�( R�S�"�/'��')���0"���� ��-9 $��� � ( R�'� "� /�"$ ��'1P� !� � (',�� � �1�T('� �� "& ��1� $�,R$'�����7'�� �� ��"�� ��',�-"$�1$'��1- ��"&$"R$'VD�?

�b(�� �2��' )� *� 0"����� '� 7'���� -"�'��� � ��-9��� '���� � ��� �"��13� � $�'()���9��("! & )����������-���� "R$')����*�'���-�� �� "R$')�-�� 6$� �'S��',��"����'2�����U�"��-"�'��"�'��� �(1V������(� $5����$�$5"& ��1�-�<���)�"-�������"$5�"�'���"!"�����1�-"�'����'�D�?��� �'�9��"�'��� �(�&��12$ �������'�(')����'�*����U� "�V�������� �U�"�'<��"6�'�<��'V����'����-���������-"�"��')�����* & ����-"�""� ()��"�'6���� ()��-���'��'� (�'�(�2$ (����1�����$��"!9��"�-" $����"��'26���'1� ����''� �'�<��'?� �"���1�"�� N� U�"�'��� �(� �'� ("*� "$� �'R$'-"�!�S������"-�'"� (�����-��'1�(�'��!"�'�� �&��!"������$���',���!"'��'��'��!")���&"�'(��������"�����(�'��!"��'&��(��'$��'��"���6�'�'�� ('�(�"��('�"�'2!���',��'��"�'��� �()��"��!" ��$"R���,$��-��$'�6�!"VDE?� /� "�-"�'��'� ��� �� �"���*��'�� -1&�'$ R$'� U/ 9$�,!'V)� -"�"��'1����')�'*��"��'2���'��"�:�'��1�-"���"6�'����'!")���1(-���"�� ��� �'��6�"$�R�'�"�&1�"���'�U�' V��$���2$�0"���,�'�7'��,�(1�'�� RS�����(!"/'����G�����!"�� �"�'(1�7'�� �5'��"� $��DC)����',$�('�$�)�����9� (���"��' ���',�-�� $� ����-"�1?���"�'$��& !"�/'��'!"���',�����7'����'6!"� �'� ("! �� & S� "&'��(� ��'$5�"��'�� -�����!9�� '� *2��<)� !� *� ('� �-���"� �$ �"���'�� "� ��"'(� �"�'?� ���"$�R�'� ('���"� ���� /'�'2� (1�'� ""�� ���S�('�'"�����$��'��"�"('$��� '� �' ,DB?���(�� �R�'�('� �����"6

B@ �&'�()��?��P��?��b(�)�"-?�$'�?)��?��?D= �?��b(�)�"-?�$'�?)��?��?D� &�����������!�� �! )��?��?D� �?��b(�)�"-?�$'�?)��?�EP�&�����������!�� �! )��?��P�������'�/ 9$�,!��Z� !�?��'�"�6

�'2����[)�"-?�$'�?)� �?���P��?���'��'�'$�)�D�,���� �� �����������*���!��� " )� �?�EP� '��� $�� -"!�2��� ��*"� ��"��� ����*���� �(�$5�U/ 9$�,!'V?�0"���R�"�"�-�� �� ()�'*�&����-"�"�1('6�'��(9! �-�� $� �'S��',��"�"-��"���'��"&����9��("���'$5�-�����"�,��1&��'($ ?

DE �?��b(�)�"-?�$'�?)��?�C?DC H?�+�&'���')�&�����!����+����!H����!��� " )��?�E?DB ������'� / 9$�,!�� Z� !�?� �'�"��'2����[)� "-?� $'�?)� �?� ��P� �?� ��!1���')� &����� ������

���"� �� )� �?� CP� �"&?N��?���!1���')�&�� 0�� ����� *! /����� ��,������� ,�)� U/ 9$�,!�V)� !�16��'<��@EE)������)��?�>GAP�T��!G�� )��?��)�!��'�-'���"N�UZc[�����"�-��$��("�"���)���*"��"!�"(� ('� ��1��"R$'�(')�� (�!�2$��-��-��$"���'�� $� !"� ���!1� ��!���'<)� ���� ����S���'�(1�'( dV?

Page 46: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

CD ��� +!���C-*�����

��'S��',�( R��"���-"(�'�� (�-�����b(����"�'��� �('�&� � $�'(�-"���"66�'����'(?

0�"-"� $��'$5� ���b(���"����-"��1��� �U/ 9$�,!'V�����"�' � :1���6(��)� ��� ��9� (�("*��� & "� "-��S� -����1 "*�'�� "&"-9�� $5� ���$'� -"�6��"6�'����'$5?� �����*� �")� $"� � ��*��"� ��� �����$5� -��� )� �'� ������"��-"��"�� "�����$� �'�� (�����(���$� �"�������� ('�("*�'�"R$'�6('��������$'1�����1-��!�'"�!"�-"�"�1('�'�?

��))�"

������ �������������������� ��� ����� �!������"������!

������# �������������������"�����$����%&���� �� ���������

������������� ������!�������� "�����'��������(�)�*+" ��,-./01-./23

� � �"���N� Q'��'1�)� �5� :"�(�� 8����� �1$5 � ":� 7'�51��'�)� ���"����(� #U���'4V%)� U/ 9$�,!�V#U���(-V%?

�"�1(�'���� ":� U/ 9$�,!�V� ��(-���� U�"��5'-� ����'�'"�V� ":� �5� :"�(�8������1$5 �":�7'�51��'�)�(����� �5������"����(����� �5��'���":�(�������'�1�?�/���F��(� ��'�� ��$"!�'��������-"�'�'$��� '�"�"! ?�3����"��5�("�'"��������'"��5'-��"��5�-��������-����)�'(-� '�!�-"�'�'$���$"��6_1�$�� :"���5� :1�1�?��"�"4�)� �5����"���� '��)� '���':'���'�5��5�"��)&'!���!'��"�'���'��)�&����"���5�1�$5��!�&�)�U:1���(����V�:"�$���5�����('��� �5�5'��"� �":� �5� :"�(��8������1$5 �":�7'�51��'�?����'�'�!�5��� �5� !"-"�'�'$��� �'�1��'"�� 5��� $5��!�)� $��'(�� �5��� �"� �:'��� �5��!'��"�'��� '��� ���� ���"����()� �"�5'�!� �"��� "�� "1�� ���?� �_1'��� �"�"�� ��5��$"��)�&1�����"��"����-��'���"��5�����"$'"6-"�'�'$������'� ?�����5$"��F�� ":� �5� 0"�'�567'�51��'��� ����'"��)� $����� :"�� �� _1'$�� ��"�4� �5$"�:�'$�� &���� �5� 0"�'�5� ���� 7'�51��'�)� �5'$5� $"��'���� ":� �� �'�-1�$"�$��'�!�Q'��'1��#U$���":�Q'��'1�V%������'�������!"�'�(�'���5�����'"�6�5'-�0"�'�5�����7'�51��'���#U$���":�7'�51��'��V%?

Page 47: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

C>

��������

,�� ���$�+#� #��������0�������('�'����$ �!"�'���1�'�"���('�'����$'/ ��'� �0�����'���('�'����$'�./�

,� "�1��(������#��D�HH�?�EIFG?� �" �+����6��

��1�'��0����"1���""���D./�

�=�C

0�":�"�� ��� � ���"�� 0���"� ��� ���� � ��-'�� � �',� �� 5'��"�''� -"���'( R�'���('�'����$ �?��'("�*� �� �9*� $5���!�,�9��1�! �-��(1���-"6(�'�'1)� �"� -����"���� -���� �'!"� -"!�2� � �2� �� ����� (� $'2!1� * �'�'��"��'�"���'� 12�����"��� �,�-����'$�2�"�������$�2$"��- ��2�����!'6���$,� '� 1� ���1�,?� /� -"���'� �'����1��� -����'$�� 1$5"��'� ��� ���� ���� -���('"$'� ��("��2�1� 1�"-��'!"?� �'� &�� -"�"�1� ��� ��� ��� "$(�-�<���"���"�''���("��2�1�'����'(�����*� (��1��"� (�-"��,$��'6�1� -����� �"(1����!"� -"���� �',� ����'�'� !"� "� !'����� ����"�'��"������''�-����� '��"� ���("��2�1?�����"���9��'*��"RS�$�,��"�-�� �" 6��� (��1�"�(���("�"!��:'�$5�'��"�-����$5���1�"� $5?��!"�-"!�2�)�&,6�2$ �-"� "�'(��-"�1���1�"�!"������1��(�3'!")�� �'���'��"�� ��- ���� -"����!��'� ��("��2�1?� +��� � ��� �� 0"��$� -���� ��� ���'(� ��"�1�"�� �� "���1� (',�� �"��!")� ('("� *� ��"�� � ���*� �� ����$5� -9T�'6�� $5����!���'$2)�����$�!9��"R$'����"��$5'1(?

Page 48: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

CA 8������C�*�����

��� � 0���"� ��"� 1�����'�� -"$� �' )� ��"�12$� (�"�,� ����'� $��2G�'��1�$'�:1��$"����?�����-'�� �!"�1$�<)���� �����"R$'���#�@�CG�@>C%NU����-"�'����'��-���'� "�!"�-"!�2�1������*�2�'��� �1$,�-����2��'�� 6����$� � "-'���'� �',� � ��"� "� ��("� X'���'�'Y� -��-'�1?� ���&�� ���S� !"��"�"���')� ���&�� ���S� �9��'*� ��("� :1��$"�"���'� '��� �1$'?� ���� �"(�"��� -"�����2$�� 1� ���S� ��$� �'�� )� ���� � "&���� &����� '��� �1$'-����V�?

/���"'$5��"$'���'�$5��?�0���"�� $5"��' ����� "*<����" �����"�6��'?�/���"���1��* S)�*�& �'�'$��"�(�-"���'�� $'�'��1�"�(�-���("6� ��"�-��$ �H�����������#�AA�G�@>E%�-�?��������� ��,���� ������������� ��0���� ,��?� ���*� ��9�$ � ���" � ����"���'� #�� ��9�� �',�� �"6��' %)�!"�-���"�'���1�"�'N�/ �� � ���7?����"���'�#�ADBG�@E=%�'����'('��/?��1(��'$�'�#�AA=G�@C�%�& �'��9�$����-�"-�!��"��('�(�"� �����"�6��'������$���2������2N�U-�<���"����$� "R$'2�-����VE?�+����2��"�$-$,�"�� $��2����'���-��$��5�&'�'��$ ������!"�0���'�-�?�> � ����������!�+���-�� ���� "�� ,�)�� �������0�� *1����@�D��?C�"�������"�'"����1�1- �'�'�('���/'��'����@EC��?B���"'(�-"!�2�"(����'��"�,���("��2�1�� ��*�� ����������� $5�-��$�$5)�! 9��'������ -$'�� � ��9��-�?���+����-����)������!D)������*������ �1 �$5N�D���R ���+ ������,���� �*����������!�!��������� ,���".����+���-��>�"����F� ��������-������������� ����"� ���������!A?� �!"� "�����'�� ��'2*��� -"R�',$"��� �� -�"&�(�� $G�� ������,� �1�1���'<��'(�$ �� �!��� ������!�+���-��@�G�����"�'-"��1("���'��'�"���'$5�&���<�'�-"��1�'��<��1�"���"���������- �'6�� �� � ���!"��"�''?

+� "*�'�� ���" � ����"���'� -"-�"����' � �?� 0���,� �"� "����$���"������$')�*�U��("��2�����"-���2����-��-'��$5�1���� )���$�����'�"��6�2���('�'����$2�-�<���"�2)�� �"� ���2�-����"�!�� � �"����)��'-"�-"6��2��"����5'���$5'$��'�'�� (�"�!��"(�'���("��'�����!���'$�$5�1���6� �'�"!9��!"�-"��2��1�-����!"V�=?�/�R�'���-"� *�� $5��� "*<��:'�'$�

� �?�����"R$'��)��!� +��,������!"�!��+�������"������ " T������+�������"���������+�������!"� 1���� ��� ������!����)�7)��?��)�/���������@C@)��?�AA�'��?

� H?� ����)� �������� ��,���� ��� ����� ����� ��0���� ,� 1� �������.��� ���������+� ����� "7)�� 1(?��?�0���"���')��?��)�/'��"��@EB)���?�EAAP��?��)�/'��"��@ED)���?�CBE?

E H?�����)�H�������*� + � ������� �/�� /� ������ ����� �� /� #�+G �/����� )��e&'�!���@��)��?��D?

C �?� 0���")� > � �� � ������! �+���-�� ���� "�� ,�)� 0�� *� �@�D)� ��?� �E�� #�� $�"-��$"���'�� 1���� �� �',� �� ��(�$5� �� ��''� ���� �'� ��("��2�"�� / ����'$���� U0��('�� V���@@=��?%?

B �?�0���")�> � ���������!�+���-�� ���� "�� ,�)�/'��"��@EC)���?��AC?D �?�0���")���+���-����)������!J�!����!���� �� ��� "��)�����9���@�A)���?����?> U��("��2���� �"���� V��@EB)��?�EGC)��?�E���'��?A U�"$��'��0����'$� �/'�<��'V��@E@)��?�>>�'��?@ ���������=� ����>���������� �� ��������)��"��$5'1(��@DE)���?��@CP�-"�"���� 6

���'N�����������=� ����>���������� �� ��������)�7�9���==�)���?��@D?�= ����������=� ����>���������� �� ��������)�7�9���==�)��?��ED?

Page 49: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

C@8 ��!�������� "��12996�23:47����!*��,�����

���G������*����"�'���"�(�� �'�� $����G�("*�!���� S�� �'��2*�'(��"1$� �'�'���� 2$��2?����'�"��R��'���("��2�1�& "��9��'*�����$� 6�'��"R$'� -"� "�'(� ����!"� � ��1��1� H����� ������ '� ������ �$5('���#�AAAG�@AB%?

�'�'��� �"���*��'�� (�2� ��� $�1� -�������'�'� ��� �1� &'"!��:''�?�0���'���"��������*��-"���$'?�/�-"���'�&'&�'"!��:''��'�"�����'( !"��"���:��1�-����'$�!"�'���1�"�!"?�0�� �"-��$"� ���'1�-"�'*�� $51��!��"�� ��� (����9��"���-"���$5�'��"��,-� $5�T�9� ��'���$�'$5)���'�(���'� 9��1�"��,-�'"� $5�-������$5'�1(������"� $5���/������'?���'$5�-"�����'�1����' (�$"�����,-1N

��� ����"��0���"�1�"��' ��',�E���'��'���AAD��?���+ "$�"�'���8��'$'?�$'$� I1����)� �'*�� � 1��,��'�� -"�'��"� )� �(�� � �$�R�')� &"� �� �A@>� �?)-"�"����'�2$�*"�,���-',$'"�!'(�(� $5���'$'N�/�� �(�#�AAEG�@BD%��)��6�� (�#�AADG�@>E%)�I1$2�#�@A>G�@>C%��)����'��#�AA@G�@>B%�E)���������(#�A@�G�@B=%�C?����������"�'��� #����'��"�-��'<��'�G�0"--%�('� ��-"$5"6���'��'('$�'�'�� �"��' ���',����"��'� ��"�"�'��9����"�"�'$��" "( '?�/�"(1�(9�' "��',�-"�-"���1)�$5"S�(������ $5"� �� ����'$'����1$51��1��16� �1���'<��'?

��� � 0���"� �-,��' � ��( "���� ����� ��"!"� * $'�� �� + "$�"�'?/� �@=E� �?� -���'9� � �',� �"� 7�"��)� !��'� 1$�,��$�� � �"� $?�?� Q� !'(���1(?�!"� �"�!�('� �� ���"��� �� � & �'� (?'�?� -'����� �����!� ��:��� 8��&'<��'#�AA>G�@ED%)� �"��"�� -�������(� 0"!"�"���')� �� � �� �'���$�'� ���1��� �26&�"���'�#�AA>G�@�@%)���� ����(��������������:��"�'$��#�AADG�@�=%)�-"�'6� �� '� -1&�'$ �������(� �����$� <��'� #�AADG�@EC%)� -�":�"�� $5(''� /�$ ��7R�'�<��'�#�AADG�@BD%�B?�/',���"RS����'$5�-"�� "*�'1�!��('�1��"��� "R$'���@=B��?�"��� (� ��(��1�,���"����$��'(�D?�����'�'��!"*��"�1��?�0��6�"� �"�-"$�2 � ��1�'�� -����'$�� ��� / ��'��� 0����� '� .(',��"R$'� 0"�'� $�6� $5�.�'��� ��1�J���$'����<��'!"���7�"�')���9��1�"<$� ����@=@��?/��"�1��@�=�1� ��� ���(�#��"����������-�"("��� $5%���"-'<��"��"��

�� ���-����/�� ��0���"�& ���'� �$�(��-" $�� ()���'��'����(�'�-"�'� �'(?�0 �' (?'�?� :1��$� ��������� �-���� ��!���'$�� $5� +�$5"��'"1���'<��'� �-1&�'�'� 71�"�� "���-���"��'$�2$!"���!�$'�1���'<��'����-�� ��2��"�:��$,�-"�""�2?�+"&?�m��� ���%���+*�����)�Z�N[�?�@5�ABAC�ABDE�� �����*�����>)�7�9���==@)��?���>�'��?

�� I1$��0���"�& ����� ����� $�'����1$� $'��2)�����*��'�� �"� �� ��� 1$�"�6!"����"�1?�0"�"����� ��-�� ��"��'�'�'���("�� ���',�-�"�����'(�!"�-"���������"("�!"?

�E ���'��0���"�-��$"�� �������" �$5���"���'$5�'�"�"�'$�� $5���"�(�"� �?�0"��"�'1��'�� ���',���"�!��'��$�$5�(� $��"6$5�� ��� �� $5�('!��$'�1���'<��'����"��$5'1(?

�C ��������� 0���"� & � -�":�"�(� �� 1���'<��'$5� ���" �$5� R���'$5� �� ����"-"�1'� 7�"�'� "���� �1�"�(� -1&�'��$'� �� �����1� !��(�� �'� ,� ��� 1���'<��'!"� '� �����"�(� "��'�9����� (�,� �1?�+"&?�0��'�"���������)�<��!���� �����;����� )�4"�?�E�#.�'4��'� ":��"�"��"�0�����@@E%)�� ���'�����"�'$��?

�B �?� 3������'� &��+�� ��� � �� ���� >��*�0��+)� U7'�����'�� �"-��'$���V� �=�E)����#��%)��?��@E�'��?

�D ����������� C!� ��!� S � P >�+���!�+ � ����� �� ��� �����! 23QL)� 7�9��@=B)��?�@��'��?

Page 50: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

B= 8������C�*�����

-����>?��-'�,���1�"�2��-���"�� ������'(�� �"��2$ ��',��� �"��'� �-"�6��"61���'<��'�-�":?�0'"�����&���'�#�AB>G�@�E%?

3�-"R���'"�-"�1� ����'1���"-�'����1�"�!"�0���"����2-' ��"�� 1*6& ���('�'����$ ��-�� ���('���'$��'�!��'$ ��'()�!��'�-��$"�� �����"*6� $5�����"�'���$5��"��@�A��?)�-��$5"��2$��"�����$�&�����'� �1��,��'6$�N�"��-���� �������"�$-�"�!"�'��"�$ -'�� ���('���'$����-"$�2��� �A)����"<$� ��� ����:1��$'�"�"&'��!"����������"�����'!"���('���'���8��'6$'� '� 7"�"(�''� "���� !��� �6!1&����"��� 7�"��� G� ������ 8"�!�� 8��:�H1 ���#�AB>G�@EA%�@?�0"�1-���1��1���"6/,!'��-����� ��"�� 1*& �-1&�'$�6�� -�<����� -"���'!")� !��'� -"�"����� � $� �� � �"� �"<$�� �"�1� �@�A� ��"�:������������!"�''�Q�����"�1��1�� 1*&"�!"���.��,��'�/"�9���'(������"�'�=?�/�� (�$���'�-"! ,&'� ��'��,��������1�-�����-"�'� $��!"'� ��('�'����$ �!"?� ��� -"�����'� -�� ����!"� �� -��'1(� ��1�"�!"'�1��'�"�!"�1��"-1��-$���!"�"�& �� ���-9 �"$�1��'("� (��"�1�����6('$�'!"��@��M�����1�'�����.�'��� �$'�J� �� ��<��'(���H���������������)� !��'� -�"����' � &����'�� ��1�"�� -"�� �'�1��'(� -�":?� ��!���7b�'�!�� #�ACEG�@�@%� ��?N� P �����, � � ��[�� �� � � V����/ � ���#��� ��� �\ � �+ P �,� ��/ +�� � � ��[�� � >����� ���?� /� -9 �"$�1� �'("� (�"�1� ����('$�'!"� �@��M�E� ��1�'"�� � ��� .�'��� �$'� �� /'��'1� -"��'�1��'(�-�":?���(1����3�����'���#�ABCG�@�@%?���-'�� ���(��'-1&�'�"6���2�-��$,��('��� �2�-�?N�C�T���������[� �� �/���G�����?���� ���',"���-"�����2�1� ����'�������!"�1��"-1�'��-$���!"��� -��'1(�-�<���"6�!"����&����'��-�"����"����0���&1�!1?�/�('�'2$�$5� ���'$5��@�E��?�?�0���"�-��$"�� ���(���1�"�"���������'�3'&�'"�$�01&�'$��?���(� $5���1�'9��& ������'�����"�1��9�����"�"�"R$'"� $5�-��12$ $5����"�''� �"������'���-"(�'���-��$ � �('��� �� "����"! "���'� ���1�'(�� � ����'$���$5� -�":?� �?� 3�����'��?� ��1�'�� �� ('� � & S� �"�� �1"������(��@�C��?)�����*�����, ��(1����-�����"��'�� -���'��"��?��"����''����"�"�"R$'"� $5���"�!��'��$'���('�'����$'�-1&�'$���"��"�' ��',��-9T�'�� $5�-��$�$5����"���R$'���("��2�1��'�� �"�'���!"�E?

0"����"�'�R�'��"���?�0���"�����"'$5�&����'�$5�-"��9$' ��"��(�6�1� ��("��2�1)� �� � (� ��("��2�1� �� �"�'���!"?� /� �@�B� �?� -"� 1� ����'1

�> /?�H���)��������;��� �!� �������� ,�)��?��N�2939]3�23Q3]2Q)�7�9���@��)��?�D>�?�A U8����� 7�"����V� �� �E� $���$�� �@�=� �?)� �?� �==)� ��� �C=)� �?� �P� U�"��� �:"�(�V� �� �

-�T��'��'��� �@��� �?)� �?� E=)� ��� CCA)� �?� �P� U8����� 7�"����V� �� �� -�T��'��'��� �@��� �?)� �?� �=�)�����E)��?��P�P �������,*����� � � E���� ���+� ��� �)��@��)��?��=)��?���C?

�@ ��� �� ���F >�� *����� 4 K 2996 � 29 9 23:4)� Z�N[� @�������� ��> ���� �� �G��+����%>+�������>� �����������,����F >��*�����)��@AA)��?���)��?�>?

�= 0'�("�0"��������������1����'�'������'��-����/��,���� $5���E��!�1��'���==A��?#����N��0?�D�[email protected]�A%?

�� 0 ��������N��b�'!�'$5�Q�'�'!��J�'��'$5�6.�'4��'�f��H���6/'���&�!?�� ���������* �H��IJ5�F >��*�����)�U�4"&"��V����A�(����@BD��?)��?�DE)����@C)��?�E?�E +"&?� �?�0���")�;��,� � �+���-��� )� Z�N[�/?7?����"���')����" ����� ���,���� ,�

�D��-������)�/���������@�A)��?��C>�'��?

Page 51: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

B�8 ��!�������� "��12996�23:47����!*��,�����

��"�"$��!"�1��"-1�� $5� ��"�+1�'$51���$�1��&����'��"�!��'��$'���("6��2�1� ����$����'!"?�/�� �'�1� � $5� -��$� -"���� "� �'"! "��"���9�$���#��-"�"�1�&���1�R�"��9��:'����"� $5%���1�'1(�"��"(1��$5�����$����'$5)��R����@�D��?�1���� ���',���1�'(���('!��$ � (�� ����'$��'��(-�'(6�'� �� ��4���� ��-"(�'���� �"�-����� -�?N� > � �� � ������! �+���-�� ���� "�� ,�?� ��� �� �',� "��� -"�����2� 1� ����'�� -���� �?� 0���,� # ���+� , �����������1���1�'���('�'����$'�'�-�������('�'����$ �!"����.�'��6� �$'� ��!'��"<��'(?� �1*� ��"� �"$��� .�� �� -"-1���� (� '�1���"��� (��'��'�1���"���'(�U/'���"� V�"-1&�'�"�� ���1$�,R$'"���"�'�'�'�-�?C������ ���+!���� "�C)�����9��"(��'��-��$,�/?�7?����"���'!"�-�?�G ����+�������B?

���"����#����� ������"�1�����('$�'(��@�DM�>�-�"����' ����/ ��'��0�����.��� � �� ���-"���'!"�-������"(1�'��$ �!"?�/��"�1�����('$6�'(��@�>M�A�'��"�1�����('$�'(��@�AM�@���$"�"�(1�-�"�����'�������,-6���'�-�":?�/?�7?����"���'!"�� � ��1���?�-"���'!"�-�������('�'����$ �6!"� "���� S�'$�<� -���� $�� $5� �� �!"� �����1?� ���"$�R�'� �� � (� $���'� � ��� ���0"���'����"����1��0"�'� $�� $5�-���('"��U��("��2��-"�9�6���$� V�D?���� -� �� $5�� � ��9��1���� ��',���:"�('�(���'� 1�-"�'�"6�!"�>?������12$ ����-�� �� (�:��!(���-"R�',$"� ����$��'1���("��26�1����"�"�!"���"�!��'��$'�-�<����)�:1��$"�12$ ���"&'!1��9��'*���"��("��'���"�&'$')�����'2��� ���-"�'*�"-'���2���� ��"R$'2?

+� $5�'�2� -"�" ��'�� �"� * $'�� ��� �'"��,� �@�>� �?� -���� �'�'����� �:"�(�"�� $5��"('�'�����.-"��2��"���'��.����"���������!����!"� �"�-"$�2 �?�0���"�&�'*��2���-9 -��$,���-���"��'$�2$ (����"('�'�G�-�":?�/?�7?���6�"���'(?�/ �'�'(��!"�& "�"-��$"���'����$5���1�'9�?��������� $5�-��$)(�2$�� $5������� ����'� � "��$��'$���� �2�1� ��� *��!"� '� ��� *��!"�� &1�� 1���('�'����$ �!"����-����$5��!���� $5)� �"����,���� �(��6�'� � � �"�� ���� � -���� -�":?� ���"���'!"� -�� � "-��$"� ���'1� �"���1�!����!"�A?���'�-"�"��� N� "� "�!��'��$'�� �����!���� $5� '� "� ��("��2��'�!���� (�1���� ��',���1�'(�@?�/�����"���'(���'��'�1�U����V�-"��' ��',���*���� �1 �-�?N���+���-��������!E=)�����9� (�0���"�-"��� ��� � $������'�'� "&"�'2�12$� �9�$���� -��-'� � "� '�&�$5� �"��'$� $5?� /�-9 -��$���-�":?�/?�7?����"���'(���"�"$"�� �����*�-1&�'��$2�-�?�;��)"�+���-��

�C U/'���"� V� �� �� !�1��'�� �@�D� �?)� �?� �D)� ��� >DEE)� �?� �� "���� U/'���"� V� �� �� !�1��'��@�D��?)��?��D)����>DEC)��?��GE?

�B ����9���@�D)���?�BD@?�D ����������� ����;����)���!�!�/;����)������ "�����!T��������!���!�/�����

2356]:)�����9���@�>)��?���?�> ��+���-����)������!J�!����!���� �� ��� "��)�����9�)�(���@�A)���?����?�A /?7?����"���')����" ������ ���,���� ,�)�0"���<��@�A)��?���=?�@ �?� 0���")� Z�N[�/?7?� ���"���')� ���" ��� ��� �� �,���� ,�)� 0"���<� �@�A)� �?� �@E� '� �?P

�?�0���")�;��,� � �+���-��� )� Z�N[�/?7?� ���"���')����" �� ��� �� �,���� ,�)� D��-������)/���������@�A)��?��C>�'��?

E= U����V�������'��'���@�A)��?�A=)����AE)��?�D�'��?

Page 52: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

B� 8������C�*�����

� �!������� ,������ )�� ���2���"��� 2$��'���"���' ��* $'��0�":�"���-�?���" ������!���"�E�?

�"$��1����?�0���'��'����� ��� 1!"?�0"����"�'�'(�0�� �������6$� -"�-"�'������'��C�!�1��'���@�A��?��"��� �('��"��� �-�":�"�(������ 6$��� (�-�������('�'����$ �!"����.�'��� �$'���:����3��"�!"���/'�6�'?� �����,� ��� / ��'��� 0����� '� ��1�� �-" $�� $5� "&2 � -"� �(�� (����,-$ �-�":�"���R-?��"$?����'('��1����'����� *��"���'(�#�A@EG�@�>%?0"�$���� -��$ � -�":�"���'� �� /'��'� ��1-' � �����2� 1��!,� ��� ��� ��"R$'��1�"�)���'� ���"R$'�"�!��'���"���'� '�-��$ �-��!"!'$��?��!"��"�"&�-1&�'��$ � � ���$�2$"� �',� -"(�"* ?���',�'�1�"��'�'1� �',� "�� '�� $5� ��,S���"&�"� $5�"-1&�'�"�� ����!���*� $5�-��$��������1�-�����-1&�'$��!"?�1*����@�@��?�1���� � �',�������"�'���-" "� �-"��,$��'������('$�'�-�?����� ����� ��+�������!"� )� "-��$"��� � ��-9��'� �� -�":?� �?� /?� �1(�6�'$�'(� '� 3"5���(� ��?� �?� /��'1� <��'(� #�AA�G�@C=%?� 3 �� �"� ����� -'���� $5� -1&�'��$'� �!"� � -1� ��� -"���'(� � ��1� � ����'$� (?� 0�":?0���"� & � �1�"�(� ����,-12$ $5� �"���'� 9�N� D���������( ��*������#�?� �@@GEBB%)� ����� ��+������!"� � #�?� EBDGC�A%)� ��+�������"� ��������� ����� X��� ���� � �!*��)���� #�?� D@AGADC%)���������� � #�?� ADBG@=>%)����� �!������ ���� #�?� A@>G@=>%)� ��+�������"� ��"����� #�?� @=AG@D=%"����� ��� �� 0�����*����� �����!"-����!������" ��!� #�?�@D�G@>>%)$"�����"�'� 2$��'�E@C����"� ���1�1?��"(-�(�����2�-"� $2�& ���1$�,6R$'"� �F�� ��!��0���+�������"�)�� ��� ���� ��(��"���� �����3'&�'"6��'�� 1$5�$�9��0�����.�'��� ��1���!'��"<��'!"E�?�/�� (���( (��"�1�?�0���"���-'�� ����*�-�� $� ���-"-1����"��1�"� �-�?�D����� �=�� ���� " � ���+! ��+�������"� � ���� �/)� "-1&�'�"��� � ��� �(�$5� ��'��'��U����VEE?�/�-�'"� �1���1�"� (�U��("��2���� �"���� V�1���� "��',����"6('���� "-��$"���'� -�?� G����-���� � �� � ����!" ��+�����!�/ � ��" �)�������/* ��*�������"���� ,�EC��"� $�2$�� ��!"�� �"�1���� *��!"��� 6&1�� 1���('�'����$ �!"����D���'��'���@�D��?����-���'��"��'2���'����� �'��'�������"�'�#7?��?��E�BM�B%�'��-�"�����'����(�1���"1�-�"�'�"6� $��!"?

/��"�1��@E��-�":�"��-1&�'�1����! �"&�������1�'1(�-�?���+���-���+�����! � ����"���"�EB)� &,�2$� "! "���'(� ����1��'�"��� $5�� �'�9�&���<� �-���� �@�D� �?� /� � (� ��( (� �"�1� 1���1� �',� ���*� ��� �1 � -�?D��,���� 0������������+���-� +��+�����!+�������/��� ������ ��� "ED�����(����-"�1)���'�� �'� �-"(',�� ���!'�����(�(?��?�/������

E� /?�7?����"���')����" ������!���"�)�����9���@�A)��?��>B�'��?E� ����9���@E=?EE U����`���@��1�!"��@�@��?)��?�A�)����E�)��?��?EC U��("��2���� �"���� V��@�@)��?�C)��?���'��?EB U��("��2���� �"���� V)��@E=)��?��)��?�>=�'��?ED U��("��2���� �"���� V)��@E�)��?��G�)��?���'��?

Page 53: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

BE8 ��!�������� "��12996�23:47����!*��,�����

���'�'������(��-����/��,���� $5)���9����*2�� "�1�1- �'�'��&1�*�1('��'!"� "�� ����'� ��� $������'� �� "&�"�(� U* � (� �"���(V� #5����(�"&'��('�'���'S('%)����"<$�"�!"�� �"�'(���� *��!"��� &1�� 1���('6�'����$ �!"� "�����2$ (� ����!,� � ���� ('����� ��"� �'1������'"�2?� ������'�� $5����� "R$'�0���"��"���*��-"�1$�"� ���������'� ��'����'2��9��"(1���� $5?�/��9�$�-1&�'�1����*�'�� �'��"�� �����)�� (����(��"� 6$�2$ � ��("��2�1� �� � ��('� 1&�-'$�<� �-" $�� $5E>?� 0"����"� ��1�'(1���1� �',� ��� ,�-� ����������� ��+�������!"� ,� �� ���� 2353�234QEA)�-�������'�2$ ��"��9��!1��$'���('�'����$ �"-��������������-"-����'$5�"���������12$ ��������*�'����"����� ��"�(�� ��������'��'�'?

��� ��("*"��� ��� ��"RS� -1&�'��$ ��� -�� $� �' �� �',� �"� 1$5����'�E� �1�!"��@E�� �?� -�������,�/ ��'� 1�0����� '���1���-" $�� $5)�>�(��$��@E�� �?� -"-���!"� -���� ����� .�'��� ��1� ��:���� 3��"�!"� ��'"��1"�('��"���'� ���!"�0���'� ��� ����"�'��"� -�":�"��� �� $���!"� ��1�'��('�'����$'�'�-�������('�'����$ �!"?�.-�����2$��'$"�� -���')����* "��"�"��S)� *� �"('��$�� ��� ����2-' �� �"-'�"� -"����"�'�'(� 0�� ������$� -"�-"�'�� �� ��'�� �B� !�1��'�� �@ED� �?� ��� ��'"��� �'�'����� / ���<��'!'� $5�'��R�'$�'��01&�'$��!"�����'���>��'��"-�����@ED��?��'������2-�� $� � ������ 1!'!"��"�-"������'�����-��� ?��'(�')��C�-�T��'��'���@E���?������/ ��'� 1�0����"6��"�"('$��!"�.�'��� ��1�0"���<��'!"�9��'*�1$5���' ����'"��� "�('��"���'����!"�0���'�-�":�"�(��� 6$��� (� -����� ��('�'����$ �!"� �� ��(�$5� ��� ����� ?� �"� ��'"��1� �!"-�� $5 �' � �',� �D� !�1��'�� �@E�� �?� ����� �!"� .�'��� ��1)� ����� 1*>� �� $��'�� �@EE� �?� ��'"��� ��� �"��� � �� �'�'������'� / ���<���'!'� $5'��R�'$�'��01&�'$��!"�-"�"����'"� �&��&'!1�'�"� "*"� �������?

�����"�"*�-�":?��?�0���"��"��� �� &��� ������'�������"!"�(�$'6�� ��!"�� ��'� 1�����"������('$�'��@EEMEC?�/ &9�� ����"��� �-"�"�'"� ��� �"������('$�'��@EDME>E@?�0�":�"��- �' � �9��'*� '��� :1��$���('�'6����$ �N� -�"��'����� "���� �'�"��'��� +�� ��1� ��1�"�!"���('�'����$''�0�������('�'����$ �!"?�/$5"��' � �9��'*����� ����9*� $5��"('�'�� 6��'� "� $5�"����"!9��"1$���'����"('�'��-'�'�+��"�"�������� "��'*2����('$�2?�0"����"��-���"�� �"-'�,�������1��$�'(��1$5(���1�"� (#�" "� 0����'�9�� ��1���9�� .?�?3?%� '� ��(��� (� �"���� ���(� &����'-"("$ ?�3 �:'�'���(�5"�"�"� (��"�-"��$'�����('$�'$5��������)�P��� ���'� S�������� "���� �1���"�(� ��"���� ���'�� '�"�"6� $5"���$�!"� S��� �

E> �?�0���")���+���-� ���!���!"�* ��� �� 0��� ���!�/���� �� � ��"� ���������!��!�� ,�)�U0��!�2��.&�-'$�<��-" $�� $5V��@E�)��?�B)��?��)��?�E���'��?

EA U�"$��'��0����'$� �/'�<��'V��@E�)��?�B)��?�D=��'��?E@ �?�0���")������������ �������������&!����������� �T������� ���!�/;��� ��

!� �� �� ���� ����� ,� � &���� �� � �� 2346]4:)� U�"$��'�� 0����'$� � /'�<��'V� �@EA)� �?� @)�?�EC�GEBA?

Page 54: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

BC 8������C�*�����

,��+� ���������P����� '� ��"���� ���'���1��1����"6�"���� ��'!"����� �+�������� �� %�������'?�3�� ���� �� �1��'� ���* $'1���� �� $�� (� '�(16� $�� (� /'���� "���� "�!��'�"�� � * $'� �1��1����� �-" $��"R$'� 1$���'��)�-?��'�<��'� ��"-�'�����('$�'C=)����'2�12$��"� �-"���<� :'����9�)� :'�"6(��9��'�-�"('�'�� $5�G��'���'1(�8"�!"� �$� ��'���'1(�U.���9-���� *�V)��� �*� �'$�9�� -"R�',$"� � -�(',$'� 7"������ ��� Q'�$'C�?� �"� -"�$���� �!"� -1��-"���<��"��'� ���9�������-9T�'�� �-�":?�-�������('�'����$ �!"/�$ ������'�"�'$��#�@=@G�@@>%C�?���� �0���"�& �-�� �� (����*�'� ���-',��"CE?�������-"('�� ���� ����' "���#�@��G�==C%)�U& �&����"�� ��"�� '� (�2$ � ��9� ��9�� ( "� $5� �1��')� �"���� ����(''� �� 1!� ��� *�� $5'�� 9��!�$�'$5VCC?�0"$'��'$� � ���.& ��� '�+ !(1�������"���'��� �"6���'�(1���"��'���CB?��'(�')�-"�� ����-���'�����'� ����/�$ ��6��'!")���9����-"�"�"�� ����!'$���� �����'�����@E���?)���� �1�$�$5��'6-',S������$�$5�-"���"6* �"���'$5����.�'��� �$'���:����3��"�!"�U-�":?0���"� Z��"� ��'���� G� 1��!�� �?�?[� -���� � � ��(� � -�"�' � ��"2$ $5* �9�������'VCD?��'��'��"("�����)�$� �"-"�'��� ��',���������2���+ �������?� ���"� �1���"�� �"�-"��$'� ��1��$�'� U��"� ��V)� ������2$� ( "6��'*�&'� "�1��2)���(��'� ��"�(' "R$'�'�&��������C>?

��� �0���"��"��� ����*�-"�" �� ��"�� ('��1��-���'��'�"R$'�� �$ 6-�'�������"�����,-$��-���"��'$�2$!"��"('�'�� �$ -�'���������-"("$6

C= 8 � ������� 0����������� +����)�/'��"��@EE)�-���'(?C� �?�0���")�D��� �� ���� �� � ��������P���� ���!��!� ���R!������������ ,���� 0�

�� "+����� R!���� +���� ")�U����V����C�!�1��'���@E>��?)���A@)����EB�)��?��=?�+"&?����*N�;�)����!R� &� ��)� %S��� ,��+ � ������ �� P����' � ���� U���� ����/ ; � � )� U8 "�� ���"�"� V�@EA)��?��)����>D)��?�EP�;����!���(��.�� ����� ���� ���S��� ,��+� ��������P�����&���� )U�1���/'�<��')�/'�<��"6�"�"!�9���')�8�"��'<��')� 0"���'� '�/" <��'V� �@E>)� ��� �@=)� �?� �P�?� I?� 02! "���')� S��� ,��+ � ������ �� P����)� U��1���"��� � �1�'�� �"��'�� V� �� B� �'��"-����@E>� �?)� �?� �A)� ��� E=D)� �?� �� '� �?P� �?� I?� 02! "���')� S��� ,��+ � ������ �� P���� Z�N[�@���������> ���� �� �G��+����� %>+����� ��>� ������ ��� ��,����F >�� *�����)� �@AA)� �?� ��)� �?� �>A� '� �?)�?� ���:��<��')� S��� ,��+ � ������ �� P���� � &�,��"� Z�N[� @�������� ��> ���� �� �G��+����%>+�������>� �����������,����F >��*�����)��@AA)��?���)��?��AC�'��?

C� �?� ���1�"�'$��3'<�"����)� ����� � R!�� +��!��� � �� &���� � ��� FF G� ��!������� ")����� ���@@>)��?�>B�'��?

CE �?�0���")���.����R!�� )� Z�N[���.,���+�-���������� ��.(��� �.���� �� ��� �����%S��'J����)�29K9�&������2349)�/���������@EA)��?���E�'��?

CC S� ����E�������������� ���� ����!?�G��+��!��� ����������� ���� �����)�/��6�������@@C)��?���E?

CB ��� �� ���F >�� *������ 4 K 2996 � 29 9 23:4)� Z�N[� @�������� ��> ���� �� �G��+����%>+�������>� �����������,����F >��*�����)��@AA)��?���)��?��=�'��?P��?�.& ��)�����,�����/�)Z�N[�@����������> ������ �G��+�����%>+�������>� �����������,����F >��*�����)��@AA)� �?���)�?� �A>P� �?� .& ��)� � �� � +-��!� ��*�! ���) Z�N[� @�������� ��> ���� �� �G��+����� %>+������>� �����������,����F >��*�����)��@AA)��?���)��?��AA�'��?P�+?�����"���')�>�!S�.�������/��*���.)� Z�N[� @�������� ��> ���� �� �G��+����� %>+����� ��>� ������ ��� ��,���� F >�� *�����)�@AA)��?���)��?��@=?

CD ��?��1��'$�')�G)������ �� ��� ��� )�&(���==A)��?��B�?C> �?��?�� &"���')��� � +����������/> � ; )�U�1��1��V����@��'-$���@ED��?)��?��)�����D)

�?�C?

Page 55: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

BB8 ��!�������� "��12996�23:47����!*��,�����

�'$� $5� �' � ��1�"� $5)� ����,-$�� ��$��'��� � �$ -�'����!"� ���� -�":�"�9�.�'��� ��1���:����3��"�!"���/'��'����"���� ���$5� ��������('$�'$5�@E>MEAG�@E@MC=�"����-���"��'$�2$ ��"('�'�� �$ -�'���������1��,��'�9�'��'*�� $5� :1��$"���'1�� �-�<���"� $5� �� ��(�1$���'?���'� � � �9��'*��"�!��'��$�$5��-" $�� $5?�3 �$� "��'(��� $��� (��"���� �����0�� 6�$'9 � ��1�� �� /'��')� $� "��'(� �� $��� (� 0"���'!"� ���� �1�1� 0����01&�'$��!"���0"����'1�"����$� "��'(�0"���'��"('�'�/�-9 -��$ �0���6�'$���',�� ���"�"����/������'?�/��������'$-���"��'$�2$!"���6!�$'� -"���'� &�� � 1��'� � �� +T��'� �',�� ���"�"�� �"('�'� 0�":�"�9�0����� ��('�'����$ �!"� �� 3��� � ��'?� ��� �"�1� ����('$�'!"� �@EEMEC-�"����' � ��"� ��,$'� 1&"$��� � � �� � �� ���"�� ��1�� 0"�'� $�� $5� -�� ���� �1$'���1�"�"63����$� (��1�"- �/�$5"��'���/'��'CA?

�'���� "��"����-�����"��'������(1��"��'��'1���'� ���"R$'���1�"�'�-��$ �-��!"!'$��)�-�� �$� (������-"�',���� ���9��"�"&��-1&�'��$ � ?�-1&�'�"��������-"$�2��1��@E���?���� �(�$5�$���"-'�(��U8�������('�'6����$'�'�0"�'$'�0�<���"�V�-��$��-�?�D��,���� 0-������������+��������!"� ,� 1�� �� ���" ��� ����! � -��������� ��+�������!"�!+7� �"� ����*�� ����''� �2�"��'$���� ��('�'����$ �!"� '� � ��*�� �� '��"$'� !"� -"6!�2�� ������ � �� �-"��2��"�� "-'�''� ��� -"���& � -��$� � �R$'�� �"('�'C@?/�� (���( (�-�'"� �1�-"�2 ����*�����',�-"*2��� $5��('������-"�"&'��1$���'��-�������('�'����$ �!"�'���1�'���('�'����$'B=?�01&�'�"�� ����6*���1���� (�$���"-'R('�U�1$5�0����'$� )���"�"('$�� �'��"$"�"!'$�� VB�?

/��"�� $5�����$5�1���� "��',���1!'�����1��'�"����'�-"-���'"��� 6���'� ("�1(������ ("�"!��:''� -�?� > � �� � ������! �+���-�� ���� "��� ,�B��"�������!���� �1 9��'�-��$���"&� $5?�/ ('�'S��1�("*���-"R�',$"6� ���-��"(������1�"�����'�����!"�����"(�������������'� '���'2$!""��$��'$���� -�?� G ���+���� �� ��� � ���.������� ��+�������!"�!+BE

'���1�'1(�-�?�S�!������� ���������!���,������"��+���-��+����� +� �����/BC?���9�-"!�2�����'��"�,���("��2�1��������'�1&�-'$�<��-" $�� $5-�":�"��-"�"�' ���-��$ �-�?���)���/����� ������!���!���"��* ��� �� 0��� ���!�/BB?� �"�$-$,� �"�1('�'�� ��("��2�1� ��R�' � ��R� �� ��-"(�'�6� $5�������,-'�"-��$"���'�$5�-�?�D���R ���+ ������,���� �*���������

CA ������ T��� �����!���!�/ ���! F��!���� T��������������!+ <����! &�/���� "�&���� C�� �����2344]4K)�/'��"��@EC)��?�D?

C@ �?� 0���")� D ��,���� 0 -���������� ��+�������!"� ,� 1�� �� ���" ��� ����!� -��������� ��+�������!"�!+7)� U8����� ��('�'����$'� '� 0"�'$'� 0�<���"�V)� �@E�)� �?� �C)�?��)��?���'��?

B= U8�������('�'����$'�'�0"�'$'�0�<���"�V)��@E�)��?�>)��?�A�'��?B� ��� ,�-������������J�������+�������!"� ������234Q�2342)��@E�)��?�E)��?�DDB�'��?B� �?�0���")�> � ���������!�+���-�� ���� "�� ,�)�/'��"��@EC)���?��AC?BE U���$��'$��"� �2�9�� ��� *�� $5� �� �-����$5� -"����"� $5� '� ��('�'����$ � $5V

�@EC)��?�D)��?�E@D�'��?BC U��("��2���� �"���� V��@EC)��?�C)��?�ED��'��?BB U0��!�2��.&�-'$�<��-" $�� $5V��@ED)����EGC)��?��@=�'��?

Page 56: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

BD 8������C�*�����

�!�!��������� ,� ��".��� �+���-��BD� "���� F� � �������-������ � ����������"����������!B>?�01&�'�"�� ����*�-��$�&����'�-"-1����"��1�"�)����$�!9��"R$'����'����� )����T� ������(�� �������,�����������!BA

G�"��':"��1�� (�-"( R���'*�� $5���1�'9����('�'����$ � $5�����1��,��'6�9�)� $� � ; ������ *��������"�B@?� 3 � ���*� ��-9 �1�"�(� <��!���� ���T��� �����!���!�/ 1��,���� ��� ��� ��� � �����!��� � ,�������� 7D=)� ��-"���& ���9��"-��$"�� ����'2�12$��"�-'����!"�� � ��1�5�� "N������ �������+������!"� ?� �!"��1�"������& � �*�;��� ��� ���� �"���-"(�'�6�!"�-"��,$��'�������� ,��������+�������!"� ,�D�?�/� ��(�$5�/ ���6�'$�����" ��0����'�9��.?��?�3?�1���� ���',�-"("$�� ���� $������-"���$'��� -�1� �� �����1� ��('�'����$'� �-" $��D� �"����;��� ��� ��� �� ��!����� U����!�!����+�������!"��VDE?

/�*� �� $'���-��$ ���1�"���?�0���'�����"�' ���� � $��������'��1� ���1� )�����$�!9��"R$'�"��$��'$�����2�"�"��('�'����$ �!"?��!9 (-�� !"�"�� �&�'��"������'R$'��!�"��'��"(����� ��"�� �"�9����� *��!"�� &1�� 1� ��('�'����$ �!"� "���� �����'���'!"� �2�1� ��('�'����$ �!")"! "��"� $5���� �(�$5�-�'"� $��!"�� ����'$����-�?�U���$��'$��"��2�9���� *�� $5� �� �-����$5� -"����"� $5� '� ��('�'����$ � $5VDC?� 3����'�-���� �'��2�"����"�"$"�� �-"�" ��'(�-�":�"���G����("$ �-"����"�'6�'��0�� �������$� -"�-"�'������'���D��'-$���@E>��?�G����� ����� &1�� 1�"(-��$ �!"���$5��������$� "�������"����-',$'1����?

/���(�$5���'� ���"R$'�����('$�'��?�0���"�-"�("�� � ���*�� �6�1����R�"�"�'��'(���1�"� (?�3 ��"RS��� � $�� ����9��"�����"�1��1�"�( "��� $5�-��$"��'�9����1�"� $5)����'�1���� $5�-�������'$'�'��"�6�� � � -����'$�?� �-1&�'�"�� � �'�����R$'� �$��'� '� �"�� &'&�'"!��:'$�� $5)����$�!9��"R$'���� �(�$5����'$5�1���� $5�$���"-'�(���1�"� $5����U�1$50����'$� )� ��"�"('$�� � '� �"$"�"!'$�� V� '� U��("��2�� �� �"���� V?� ���"-�� � ��"��("*���������S��� � $���"(9�'�'�����'$5�-��$���N����,���8 ��! �� ��� C� J �������� ��+�������"� ����"� B�*���� � ��� �� %���" ������!���"�' ���� &���!���� � ������ 8������ ,�� &������ G� ����)�2353��� 442DB)�$� ���,�$�� ��J������ �� ���.����)���*�����!�/���� �

BD U��("��2���� �"���� V��@EB)��?�EGC)��?�E���'��?B> U�"$��'��0����'$� �/'�<��'V��@E@)��?�>>�'��?BA U��1���"��� ��1����"��'�� V����=�-�T��'��'����@EB��?)�����A�)��?�E?B@ U����V����C�!�1��'���@ED��?)����EBC)��?�E?D= /���������@EA?D� /'��"��@EC?D� ��+�������"� ��� ����J ��!������R!������ FF �����!�� ����� �T������� ���

�!�/; � � )�/'��"��@E>)���?��CC?DE /'��"��@EA?DC 8�"� � �"� � �"�9� �N� �D� �1�!"� �@EC� �?)� �?� �?� D�EEME=� U���$��'$��"� �2�9�� ��� *6

�� $5� �� �-����$5� -"����"� $5� '� ��('�'����$ � $5V� #���N� ���%� �@EB)� ��� �)� �?� �E>� '� �?P�B�(��$���@EB��?)��?��?�DAADME�������@EB)����@)��?�B@B�'��?P��@����R�'���@EC��?)��?��?��=A�DME������@EB)�����=)��?�D>>� '��?P��A�$���$���@EB��?)� �?��?���=AEME�)������@ED)�����)��?���A� '��?P

Page 57: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

B>8 ��!�������� "��12996�23:47����!*��,�����

�� ��������� 0 �� +� ����/ &������� >�� �� ��+�������"� � �����"� ��0����� "�234Q��� 5KDD)�8)� �����!���������������������+�������"-�+���-���-����� G����������������&������2342��� 2:QD>?

/�R�'���-1&�'�"��� $5�-�'"� $�� $5�1$���'�� $5��-'�9��� � ��9�����(�$5���'� ���"R$'�� ���� $������/ ��'���0�����'���1���-" $�� $5-�":?��?�0���"�� � ��� ���1�,���('�'����$'�'�-���"���('�'����$ ��"���-�"����' � -�"�('���'1(� ��('�'����$ �� '� �('���'1(� ��('�'����$ �� *��?� / � ��� �1��"� � -���� $� � "���� -��$ � -�"����' � �� � $5� ��( $5��('��$5�#$������')�-'2��'�'��"&"� �"��!"��?�@?==��"�!"��?���%?��'("�*�& � (�!�2$ (� ��1$� $'�(� ����('$�'(DA)� -"�� !"� �'�1��'(� ��1�"6� (� �1*� !�"�"� (�!'���9�� -����� 1� ��� "� ��"-�'� �"��"���')� �� -�����6�'"��� ����$�& �����,-�'�$�,��"�-1&�'�"���?�/R�9��1$��'9�����!"0���'���"���1��'�<��'!"�� ('�'S�("*���(?'�?�71��'���3����#S�!������������� � �+���-��� � �!�������!+)� /'��"� �@E�)� ��?� DE%)� ����'� ���� 0�6$� <��'!"� #$ �/������������ +�+ ��! � ��,������"� ���-��)� ��+������!�/)� /'��"� �@EE)� ��?� A>%)� H�� ��� �(&'<��'!"� #B�*����( ��*������������� �+���-�� � ��� �� + ���! ��,+��!��� " � ��"���,���� ")� /'��"�@EC)� ��?� �C@%)� 71��'��� �"$51���� #C�*�� &� ��� ��� ������)� /'��"� �@EC)��?� �EC%)� ���!"�����"R$'���� #��+���-����������!)�/'��"��@E@)� ��?� �=C%)�������/�����#B�/������������ � )�" ����������.���������+��������!"�!+)� /'��"� �@E@)� ��?� �EA%� $� � / �� � ���� ����,� #�����"� � �".���/����!���!+���)��� �!+)�/'��"��@E@)���?��=A%?

/��@E@� �?� -�":�"�� -���"�� � &����'�� ��!���'$��?�����!"� �*� -'�((����'���A��1�!"��@EA��?�� ��2-' ��"��'�'��������/ ���<���'!'� $5�'��R�'6

E=�-�T��'��'����@EB��?)��?��?�>=�AMEE)������@ED)����CGD)��?��>��'��?P��C��1�!"��@ED��?)��?��?��=MEE)������@ED)������)� �?� AD�� '��?P� A�-�T��'��'����@ED� �?)� �?� �?� ��B�M�C)������@E>)����D)�?�CD@�'��?P��=��'��"-�����@ED��?)��?��?��EC>MEE�'��>�@MEC)������@E>)����>GA)��?�D�D�'��?P��E�(���@E>��?)��?��?�CA�>ME>)������@E>)����@)��?�D@A�'��?P��=��1�!"��@ED��?)��?��?�EEDEMEE)������@E>)���@)��?�>==�'��?P�A�$���$���@E>��?)��?��?�E@ABMEC)������@EA)�����)��?�@��'��?P��C�$���$���@E>��?)�?��?�>EB=MEE� '�@E=AMEE)������@E>)����E)��?��DB� '��?P��>��� $��'���@EA��?)� �?��?�CED=ME>)�����@EA)� ��� ��G��)� �?� �==B� '� �?P� ��� (��� �@ED� �?)� �?� �?� CAA=MEC)� ���� �@E@)� ��� �)� �?� >E� '� �?P�=����R�'���@E>��?)��?�'��?�D��MED)������@E@)�����)��?�AC�'��?P��E���'��'���@EA��?)��?��?���ADMED)���� �@E@)� ��� �)� �EE� '� �?P� �@� �1�!"� �@EA� �?)� �?� �?� BED=MEB)� ���� �@E@)� ��� E)� �?� �CA� '� �?P�=�!�1��'���@EA��?)��?��?�CBB�ME>)������@E@)����>GA)��?�C�@�'��?P��C�$���$���@EA��?)��?��?���B�MED)�����@E@)����>GA)��?�C�C�'��?

DB U�1$5�0����'$� )���"�"('$�� �'��"$"�"!'$�� V)��?���)�-'�����-9 �"$���@E�)��?��@�'��?DD U�1$5�0����'$� )���"�"('$�� �'��"$"�"!'$�� V)��?���)���1!'�-9 �"$���@E�)��?�DE��'��?D> U��("��2���� �"���� V��@E�)��?�E)��?�E�'�C)��?�EB@�'��?DA U/'RS��'"� �)� *������-�":�"�� �!"�-���('"�1�G���� �0���")� "&�������-'����

��'� �',���"RS� ���2$ $5V� G� �?� �'$5��)� &�� � 0 2343)� U�"� �"��� ��'$'<���"V� �?� �D)/���������==B)� �?��>A?� U0�":?��?�0���")� :�"(������-�(',S)�!"����� ("!9���� ��('���"��! � ��1�'���('�'����$')� ��� � ��� � 1��� (� ����"�'��1)� *� � "*�'� !��('�1� ����('�'6����$'� �� -"( R�� (� � �'�'(� -"� �"�1� ��1�'9�� �"� � ��"� ��$�,R�'� � -�� -���)� �� �'� �"�9�(2��"R$'V� G�/?������$�')�&!����������!;��� �!� ���� ��������� ,��&���� � ��� �� �� ,���!)� Z�N[�@�������� ��> ���� �� �G��+����� %>+����� ��>� ������ ��� ��,����F >�� *�����)�@AA)��?���)��?��A��'��?

Page 58: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

BA 8������C�*�����

$�'��01&�'$��!"�"�1��'��'�1��"-1���1�"�!"�����"������('$�'��@E@MC=��$�1�-��-�"�����'����1�'9������'�"�"!'2�'��'�1���('��"��"1���-9 6$���� ��('�'����$'� '� -����� ��('�'����$ �!")� �� ��$�!9�� (� 1��!�,�6�'�'(� � $5� -�"$�9�� �� ���� � �'('$�'?� / &1$5� ��� �"� � R�'��"������ � !"� �� /'��'� '� -"� ���"$��'1� "���'� 9�� �"�'$�'$5� �'� � $5� �� ('����)� $5"S� ��� ��� � ('���� � �� ����"�'?� ���"� -�"��'���� / ��'� 10�����'���1���-" $�� $5�.�'��� ��1���:����3��"�!"�- �' ���2�:1��6$,��"�$5�'�'���(��',$'��1$���')��?��"��B�!�1��'���@E@��?��"��!"�$���1�& �*�� ������U-�� �-'��"�V�� -�"( �1�"<$��'����1�'9�)���9��"�"&'R$'����('�'��/ ��'� 1�-���:"�� ?��!"�-"�-'���'��'����"�����'(�-�"�"�"����Q������-"�'���'������1�����'���=��'��"-�����@E@��?

0"� � �����"���'1� �� ('�����'�� -�� � 1�?� /'��'� �>M>)� ��9� � ��-9 6��'�' � �� -�":?� ���((� �5 ("<��'(� #�A@=G�@B@%)� �'� ��$ �"�� � �',� ��������1$���')��$��-"�" 12$��',������"��'('$�'�-"$5"���')�� ��26-' � �"� ��"�"�� $5�� ���� "�1-�$ � $5� "� -���'�'�'� �"�8�����!"�816&����"�����?� 0"� �=6('�',$�� (� -"& $'� �� "&"��$5� -���'��<$� $5� -"6��9$' � �"� ����"��)� !��'� -"�2 � ����1��'�'� �� ��2��'� 8�����!"81&����"�����?�01&�'�"�� ���(���,� �1��'('$�'(D@?����-"$�2��1��@C���?&��'<��'��'�'������"���1��$'����9$' "��',��"��'!"���-�"-"� $2�-"�,$'�-��$ ������� �1$'�3����$� (����-"�" �� (����@C���?�.�'��� �$'�U��6�� V���0"����'1)�������-��R$'��'��!"��' ��',�� ����8�����!"�81&�6���"�����>=?�+���"��&"��$,�#U���� ��$��'��',����"�"�"R$'�-"���'�'�-�� 6,$'� � 1*& � 1� �'($9�V%� � ���"� ��� �'!"� � �"�� �2�1� �-$���!"� �0>�?+�$5"���'� �"� -"� �"�'� �� � $��'� "$�'� � ��� �(�$5� U0�<����� '� 0����V�9��'*�-�":?��9�:�7'��'��#�@=CG�@DD%>�?���� $'�'�:�('2�& "����*�� ��6

D@ 8?�0���")�C�������/ &� �� �/�������/ � �� �/�?�H ���, , * �#�+�+��^�> ��, *��, ��� �G ,� ���,� > � ���,��# �� + ��)� U0"��'�$5�8����1���Q�"���1�6!��'���1��$5��g&����1�!�:e������'���!&��1$5�����1��$5��35b����'(�8����!"614��(��V)��?�EMC)������1��@CE)���?���@�h�AE?

>= ��� �� ���F >�� *����� 4 K 2996 � 29 9 23:4)� Z�N[� @�������� ��> ���� �� �G��+����%>+�������>� �����������,����F >��*�����)��@AA)��?���)��?�A?

>� �"(1�'���� "-1&�'�"��� � �� -"��'(� (� ��!��'� 3'1��� ��:"�(�$'� '� 0�"-�!��� � �'6�<��'���(''����"�� U�'-"��! "RS`���� �=� �����2��G�B�!�1��'���@C�� �?�+"&?� �*��?�/" �"6�"���')� &!+��� ����� �������� ����� ,� ��0��� ����� +� ,� �� &�� 0���!=�� � �����/FF��"�!������� ")�U�'�$������H'��"�'$"6�1�'�'$�V)��?�B)���?��?�7'� <��')�0?�J'�"�$� �)�3'� 6��"���==>)��?���A?

>� /��$��'�-'����!"�� ���'����'2*�'����"�'!"�0��'���"�'$���#�AACG�@BD%�-�?���������� ��".��� ����� ��+�������!"� ,�� #0"���<� �@CB%� �?� 7'��'�� ��-'�� N� U���<��� 1��!�?�'����'�1�1�'���5'��"�''��1��1� �����'��� '���' �H�(�1�����'��4��H�'��)��'(�'�������$ ��' ���"��&"��$"�'�� �H�(�1����2���'R������" �$5�"&,��&"�"�()�$5"S����'��"��"���("*�-��('�2$?�/�"&$� $5�-1&�'��$�$5�-"���'$5����'� ���������'��"�0���')�1$�"�!"R���'� ('�� )� ��9� � G� -"�'��( � �"� �"&'� ��$���� G� �'� -�� �-"�� � ��1$� -"���'� ���'!"&����1)� & � !"� $ �"��S)� ��"�"� �'( � ��� �$ )� ��� ��$5"�� � �',� �� $���'� �"� ?� 0����'$��"-"���'�� �'"� "������'�1$5 ��"���-���'��1- �'�$� ��2�����,�-��"����2)����S�����(��� �")� & � ���R�'S� -��� �'��*�� -"� $V� #�?� 7'��'�)� ������! ����� ��+�������!"� ,�_��!�!�� � �����������`)� U0�<���"� '� 0���"V� �@CD)� �?� �)� �?� >)� �?� C@%?� /���"� ���('�'S)

Page 59: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

B@8 ��!�������� "��12996�23:47����!*��,�����

-"�"������-1&�'��$'�"�"�'$��"R$'"��-�?�D��� ")���+� E����P��� ���J ��.,� ��+�-����� �� ���� KQQ�� ��� ����R ��� � :L�� ��� ���� � ���;��� �!� �� &�� 0�� ,�>E?� 3'"�2$� -"�� 1��!,� ("*� �'� � �� �"�'1���1��6�'�(�$� �"-"��1�'�()�$"� �"���"RS��?�0���'���!�,�(�-��12$���"��R�"6� (� ("(�$'� � ��� )� & S� ("*� G� -"� -�"��1� G� & � �'�"��'�'(� ��� $5$���9�)�������"���� ��-���'?

/��@CC��?���������"��'�2��"��� ����1"��� ��"�/'��'�)�!��'�-��& 6�� � �"� �@CA� �?� 0"�(� "�'��' � �',� �� �"��$5'1(� '� -"�2 � -��$,� �� /"�� (.�'��� �$'�.���'<��'(���$5��������-�":�"����� $���!"�-�������6('�'����$ �!"� ��� / ��'��� 0����� '� ��1�� �-" $��"6��"�"('$�� $5?� +"6��� � ����,-�'� ���"�(� �� 1$���'� ��� �"�� ����('$�'� �@CAMC@?�/ &9�� ���"��� �-"��9��"� ����"�� (��"�1�����('$�'(?�+������$'�-�":?��?�0��6�'����("$ ��$ �'����W��D=>�=�&������'!"��'�'���������R�'�� �'��1��1� �� �D� ���R�'�� �@B=� �?� -�� ����"� 1$���'� 1-����'�'�� �"� ����� $�'�� ��-"�'"('� � *�� (� '� ("*�'�"RS� �������'�� ��"-�'� ��1�"� $5)� 1������ $5��� �9��"��*�� �� 1�'��� �$�'('� &�� �"�'$��"R$'� �"��� :'��$'?� /� �"�6� (��"�1�����('$�'(�-�":?��?�0���"�- �' �:1��$,�-�"���"��?�/��'�1>B������"��� �-"�"��'�� &��� ��������"�'��"����"������"�1�����('$�'(�@D�MD�?

0�9&2� �"��'$��'�� �',� �� ������� ('� $����('� �"� � "���� -��12$2���'($�$5�-"�"��2�"�1-�$2�& ����'$��"� $�2$ �� �'���* $'1�-1&�'$�6� ()�����9� (�-"�2 �-�"&�(�("����"R$'�-��12$�� ��� >C ?

���-"���& �� ���� �'�1�'��� �$�'�"-1&�'�"�� �-"��,$��'����,� �11���'<��'(� -�?� T���� ��+�������"� � ����� ��+�������!"� ,� � ��)�/��.�����/>B?

/ -�"("�� � �*��1*2�!�1-,��"��"�9��G��*�ED�"�9&)�-�� � $� (��'��96� (� �-"R�9�� �'$5� ��"-�'� �����"� ��� -"�����'� � ����$'� ��-'��� $5��,� �1�-"���'()��-?�/ �� � ��"�'��"(&�"�'�#G���������+�������!"��������+���.���������+�������!"�!+�G�E=�(����@B=��?%�"����74'(1�&���(� #���*� +!������� ���������� !� +��/��+�������"� �+���-���� "� G� �D� �'�-�'�� �@DD� �?%?� +� '�� $5� ����"� ������S� ��� -��$,� �"(���8"�'����-�?�K����>��>�� >����� �� ���������#D+���!�� ���,���� �+���-���%� G� @� �'-$�� �@C@� �?� "���� �"�-���,� ���"� ���� �� ����� ��?�* �� �� 0�� ���#>G��� >�>�� �#>G�� ��>�������� �� ���������#���*� +��!�����,�����

*���������� � �'�$5 &��������"��',��'2��'�-��2 )�&"�'(����"�� (�� ���'1�-"��,$��'��#-������ (� '� 1�1- �'"� (%� �� �@C>� �?� ������ -�� �" 1� $ ���� �� -��$ � �?� 0���'� �� �@�D� �?-�?�> � ���������!�+���-�� ���� "�� ,��#�?�CB%?

>E ����9���@@D)��?��=A?>C ����������L����>� � ���� �� � 0���� ��0���>)� Z�N[�@�������� ��> ������ �G��+����

%>+�������>� �������F�>��������������������@CA)��?�B)��?���@G�EA?>B ��� ������� @����� �� >�>�� �#>G� �� �� >�>�� ��������� � ����� ?���+��� �������� M� ?�

������ ��F��*������ �� �#N���� ��� ��� ��)��1!�&1�!� �@C@)� $�?� �)� �?� ��BP� $�?� �)� �?� ��DG��E#�����n����o������p�������������������� ��������q�������!��"��?��D%?

Page 60: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

D= 8������C�*�����

�� �����+� � ��"���+�������"���-��� "��+���-��%�G��=���'��'���@B���?$� �� ����$,� ������8�"����-�?�O� �>� � >��� >�>�� ������� ��������

#� � �����+��������+�������!"� D�GG%�G��>��'�-�'���@DA��?����"�"��S�9��'*����* )�*�-"�"�� (�1$��'(�-�":?����!"�0���'�& �+�"&'1���"�"�1��#�@�DG�@@A%?�/��@BE��?�1�"<$� �/ ��'� �0�����'���1���-" $��"6��"�"('$�� $5�.���'<��'!"�/"��!"�.�'��� ��1����"��$5'1(?�3�-"6R���'"�-"���1�'�$5��"��"� �"�� ��',��������1���('�'����$'�'�-�������('6�'����$ �!"����-"�����'�� ����$'� -�?� F� ���,���� ������! �+���-����+����� ,�� �����"�?�/�����'��'�'� 1*����@BB��?�1� ��� �5�&'�'��$,���-"�����'�-��$ �-�?N�$ ���������"�>D?�3 �-�":�"�(��� $��� (�������$5�@DAG�@@A� '� ��"� � $5"����� ��� � �',� �1�$�"�(� �-1R$'�� � ��1�"��?�0���'?

��' (�* $'��-�":?��?�0���'�& ��� ��������@DE��?���,� �1�1���'<6��'(�("�"!��:'��-�?�$ �� �!��� ������!�+���-��>>)�����"�'2$��"����$�6�2��"������$,��'�"���'$5��"$'��<��1�"���"������2$����- �'�� �-"!�2���� '��"�,� ��("��2�1� �� �"�'���!"?� ���'2�1� "��� &�-"R���'"� �"� -��$-����"�� $5)� $5"S� 1��!�,��'�� ���*� -9T�'��� 1����"������"� #�� � '� �"��� �1$ �%� "���� -'R('��'$��")� �� � (� �"�"&�� -"���'$5� �1�"�9�)� (?'�?���!"� ����"R$'���� "���� ��1� $!"� ���"�� <��'!"� #�A@=G�@>C%?� ���� 1*��-"(�'��")���'2*���1���� ���',�-"�"��'���'R�$�����(1����.���'�'?�J��!6(�� ���-��$ �& ����*�-"-1��� �"������:"�('�"�"&� $5�-1&�'��$'>A?

�2��,)�*������-1&�'��$'�-'��"��"�1�"(��'�����'2*�'��'�& ��-�� 6-���"��?����* �&"�'(�-�� -"(�'S)�*����@D=��?�1���� "��',���1!'�� 6���'�G��"�����"��'�1� ��(�� �"����G������-��$ �H?�������-�?�S�!���� ���������:3?�/��@D���?������"��� (� �� �1 ��"��"��/���������.�'��� ��1�3��'<��'!")�.�'��� ��1�/'�<��'!")�T ���/�������������G ���/)������@DE��?�G�-�� ��'��"�&"� ?�/�(',�� $���'��"��� �15"�"6�"��� � >��\ P ��� ���� �� +�� �� �� � � ���� � ��*��� C ���/����#/'��'���� *� +�� 1!'��J�� ��8�'���2%?� +� -��"R$'2� & � "�� ���� �?� 0���'�'��'(��1�"� ��(���1�"� (�#�&?�("�"!��:'����1�"-��'!"���("��2�1-��* ���"!"�('������� ��"�"�$��� �('�'2$%?

��� �0���"�& ����*�1$����'�'(�('!��$ � $5�� ��1�'�-���'"� $�6� $5�"��"��2$ $5��',��"�-�� �� $5��"��'2��<�'��� �1$"���� $5����'-"��6! �1*�.���'�'?��� ��(1�� ���������'$1�-"�9����$� (A=?

>D ����� ���=� >����>#>G�����#��==B)���?��=D?>> ��� ������� =� ����>� ������� �� �� ��������)� �"��$5'1(� �@DE)� ��?� �@CP� 0"�"��

� ���'N�����������=� ����>���������� �� ��������)�7�9���==�)���?��@D?>A ����������K��� ���>���������� �� ���������r$��!�% q����&�s��@@E)����EGC)��?��B� '��?P

����������%�������� ��-����� ����H�-��>��+����� �� �������>�r�q#�s��==>)������)��?�BB�'��?>@ H?�����)�G �� G �/�� /� E�� �� +��/��,JC����*� +� �> � �/��,� ��)�/'�

�@D=)���?�BEC?A= ����������<�������#>����� ����@> #+��G�O� ������G�5����>���r��#��������p��s

�@BE)����C)��?�C?

Page 61: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

D�8 ��!�������� "��12996�23:47����!*��,�����

.��$5 �1� * $'�� -'�� � ! 9��'� ��"&��-��$� �-"��� �����1���1��-���6� $5)�����9� $5�-"�1��� ��9*�"�"���-�"&�( )��-?�-�� &�'*� �$'����-"���6$'�5'��"� $����1&��"�$���"�� ��',�����-����$5��1��1����"6��� �� $�� $5?+� $'����� $5� ("*��� �1� � ('�'SN�< ���� N����� '()�(*�5>������� >�� >�'()�+*� %�HP��P� � ����� 3�#� �� '()�,*� %Q������ R�����+���� '()�,*� <���������+� ���� ��>� ������� '()�,*� ��-���� �� N����� '()�-*� �� ���>��+>� - ����������� '()�-*� K��� �>������ � �� '()�)*� I�� >��� >G� /3�>G1� ����'(),(*� ?�������� � �H�� �� ��>� ������ '(),�*?� ��� -1&�'�"�� � ��� �(�$5-��� �('!��$ ��#U�4"&"��V)�U/�-9 $�����.���'��V)�U8 "���5��R$'�<��'V%?

��� �0���"�1$5"��' ����"�"&,�&����"���� 1*"�2���R�"�"�'��1�('!��6$'� 1���'<��'?� ���$�� ��� * $'�� 1���� � �',� "�"�'$��"R$'"�� -��$� �� "���'1&'�1��1�>=6�$'�A��"�����"$��'$ �AB6�$'��1�"��'�A�?�/ ���(���$�!9��!"15"�"�"���'��& "������'�E=�(��$���@>���?�!"��"R$'��"��"��/���������.���'<��'!"� /"��!"� .�'��� ��1� �� �"��$5'1(AE?� ��� ��1�$'� 1�"��'�1���� ��',��-$���'��� �"���)�-"R('������',!'�-�('2��"��0�":�"�����!"�0���'AC?

��� ����"��0���"��(�� ��A��'�-�'���@>E��?� '� �"��� �-"$5"��� � ��� ��'�-9T�'��������$�,R$'�$(�������/���:�'�5":���/'��'1�����'���� 1*"6� $5� #Je�����'��� ���?� �AAP� -"�� �AD)� ��2�� �)� ��!�"&�� ==>D%?� /� $5�'�'"&$��!"�!�9&���������"��� �-��������2��$(���������"�"-1��$�"� AB)$"�� (-�"(�� $��'�R�'��$� �"�-�(',$'�-"�"(� $5�"�"�"&'�-�":�"��)����"6���'��"��"���5"�"�"�!"�1$���')�������*�(�"(����"������'� �$����-" $�6�!"�'�"����-"�'�2�����!'�(���G��9��'�'����12$)�$"��"���"��� �G�-"���$'?

��))�"

4������5���������� ����66����7�����8��������� ����

� ��"���N��5"� �":���:6!"4��(��)���('�'�����'4������"$��'��)�8"�!�5����� 0�� �")&'"!��-5 ?

�5����'$��$"�$�����5�&'"!��-5 �":� �5�$���"��":� �5� �5"� �":������"$��� !"4��(��� '�� 0"����?� 8"�!� �5����� 0�� �"� �'4�� :�"(� �@AD� �"�@>E?�����@=@�5�!���1����:�"(��5�J�$1�� �":�7��������"$'����$'�$��":

A� ����� ���* �H��IJ �F >��*�������?��������STJ� >������N�>N���������@BD)���?��@?A� ���� ��������N����N��I��CUJ >������N�>N�� �H��IJ ��F >��*������r����p������

�� ��q����s��@>�)����BMD)��?�CD6CA?AE �����&������t�./� �$��0�� �)� ;��# ���� ��* �� ;����� ��J 2352 � 5Q22)� �"��6

$5'1(��=��)�UQ��'�V�$�?�BD)�-���'(?AC @����������> ������ �G��+�����%>+�������>� �����������,����F >��*�����)��@AA)� �?

��P�F�+ +����+> ��,����� "��)�U��1�'���1����'"���'����:��!�V��@AA)����C?AB U�'� 8��&��f��� �1��� �1:!!&�V� G� �� '�:"�(�$'� 1� ����� �>� �'�-�'�� �=�E� �?� "�

����2�$ �$(������?

Page 62: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

D� 8������C�*�����

�5�.�'4��'� �":�74'4?��5��5��$'4��5'���"$�"����'���@�=?�����@�D)�5���� �"$��� ��� �5� ��!'��"�'��� .�'4��'� )� ���� :�"(� �@�A� 5� �"���� ����-�":��"��":���('�'�����'4�����������('�'�����'4��$'�$����:���3��"� .�'4��'� � '�� Q'��'1�?��:��� /"���� /��� ��� 5��� &�� �� :1��� -�":��"�� ��� �5J�$1�� �":��1�'�-�1��$������"$'��6�$"�"('$��$'�$��.���'�'���J��.�'64��'� � '���1�'$5?��5������ -1&�'�5�� '�� �@DE�5'�� ������"��i$/ �� �����*���� ���,�# ��+ ��?

Page 63: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

DE

���� ���

,���-�( ��.�/(���0��'�� �������0������',�� ���"�"�!"�01&�'$��!"/ ��'� �0�����'���('�'����$'�./�

1�(#����������� ��(����� "�8����4����� #���

��1�'��0����"1���""���D./�

�=�C

�1*���1����<��$ ��"-� $�� $5�� �'��)�'*��"��"� ��1&'������'����"6���'��&����$���"�$���1�(?'�?��"�9 ��"��� ��-"��'� 1�� ��� �?��"����6�12$��")��1�"�� �$5$'�'& ��'��"�U�!'� ('�"��SV���"2�"&$�"RS�����',���1&'�1��"��0?�?�0�":�"�������-���2��!"�"�"����"(�!"�-�� $� ��1?

� �1 "� �-"��'� � �"�'��"��� � ��������2��9��"��!'� '��� �1$"����?�'� ��� �")� ��� �'��"(")� ���!"�'�� �������"��)� $5"S� ����"�'� :1���(��)��� &1�� .�''� �1�"-��'� '� �����,� � ��("�2� -����� .�� � �'��'"�2�� ����1� '� �"�����1� �������9�� �� "* $'���'$5?� �� &1�� � �-���'��'�"R$'#��%� ��:'�'"�� � '����12$2����� �1� �����,)� ��9�2� U"��� V� 1*����@BA� �?�)�"-'�"�E�������-9T�'E?��!"�����'(�������� ����"�� ��9��"��!,�'��� 6�1$"����2)�1������'�2$�� ��(�-"��'� 1��"(-��$'�-"(',�� ��9*��"�!�6� � '� -"�'���2$� ��*�(1� �� �'$5� "��R�"�2� �"�,� '� �����'�� �"� � �"���'����2������'��� �1$"��������1��1� ?�+�$5"���'����9��"��!'������1��-��"���'� �"(-��$'� '�� $5� "�!��9�)� �� ���1���� ���1���'�� ��!1 � �2� ����$"�"���?� �� &1�� � �'�& �� $�,��"� � -"�'��� � �',� ��� ���(��C?

� 7'$�� $5� $ �"��<� �"$��� � �',� �1� ���'� -1&�'��$)� ��N� T��� ��� ��� ���"� ������������������!���"�G��233:�?)� Z�N[��� �(�������!���"�G� ��!������� "����� " C��������� ��� � �������" 233:�5QQ4)� /�������� �==E)� �?� �ABG�@AP� &����� ������� � ��������"-��)U0�<���"�'�0���"V��@@�)��?�>)��?�A>G@C?

� / �"��������E�$���$���@BA��?����-���'�@MBD���"�'�4?�H'!5��1�5"�'� )������@BA)��?���?E / �"�� ��� �� ��� (��� �@@=� �?� �� �-���'� �� G� >=MAA� �1�"-��� 0���'�(��� 4?� �"1�$'�

#�����"& �%)������@@=)��?��G�=C�?C 0"�?� �-?N� � �"�� �� �>� !�1��'�� �@>=� �?� �� �-���'� �BM>=� �'�:15�� G� 1��� Q"���������� :e�

8��'�� 1��� J1���('���� 4?� �b���)� ���� �@>=)� �?� ��D�P� � �"�� �� �@� -�T��'��'��� �@A=� �?���-���'��EAM>@�����"_1���J�è���4?��"1�$'�)������@A=)��?�EEEEP�� �"�����E���'��'���@AD��?�� �-���'� �@CMAE� 0���'� è$"�"!'��� U7�� Q���V� 4?� �1�"-��� 0���'�(��)� ���� �@AD)� �?� �EE@P� �"����E=�(��$���@@B��?����-���'���G�DBM@E��1�"-���0���'�(���4?��"1�$'�)������@@B)��?��GDCEP"-'�'���M=@�����'��A�(��$���=��)������=��)��?��G=��E>?

Page 64: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

DC 8��>��� ��B�,�X��/���

B����� �������� �'� ��� �!"���� $"� �"� ����1�1� �"�(�� ��!"� � �1 "������ B?�+�9*�'$"���'�-"!�2�9������1�����"�'�2$N�"��-"("���'���9��"6��!'� '��� �1$"����� ��"� 5'-"���� � -"-���� �����"���'� �� ����� � ��"+���#�# ���)���!�,��'�-���� �'�-"��,-"���'�)��"�-�� -'� ���'��'����162$��������!"�''�U�"��� �1$ �V����!'?���'����$2��9��"��!'�'��� �16$"�����������"'�� �"�� $�� ��1��'�(N���������"� �����������"-'�1)$"��1!�1���,$��������)�� ��(�'��� �1$"���� �"�!��'��$'�(',�� ���"6�"�)�����1!'����"('����1������'����������$5"���'���9��"��!')�$"�� 6$��-1�-��$'*����('"���� ��� � ?�/ ����',)�'*����U5 &� �"��V����1��������������� ��'��"��� ��"�-"�'��'"��"����*"������'����1���-���6('"�1?

+�������9��"��!'�'��� �1$"������'�'��� :'�1��9���-"� $'�"�!�6�9�)��$����9��"��*"� �� ��(�'��� �1$"���� �"�!��'��$'?���'� ��'�������#�� ����1���2� � �1 "�2������,)����"('����1�1�-�$��1-����'<�-"������6���"� $5�G������,��"(-��$'�-"�'��"� $5?

��������1* �$��"RS�-�� $5�:'�"�":'$�� $5��"�$-$'�"&$� $5����"�6�� �'� -����� -�<���"�!"� �� �"����1"���'1� 1�'�!"� ($5��'�(1� �/ �����*����� j

0"��'� �� �����"���������������"�"* ��!"��"��� �1$"���'�(1)������?��D������$'� 0���� �� "�'��� '� �& ������ ����"�'2$ )� '*N� U�-" $�<���")����9� (��'�(�����* ��!�����$'�-������'�"��R�"�!"���!9� �-"��'� 1� ��� )��'�(��1���"1��"��� �1$ �!"V)��"���������&����'����� $5�:���-����'$� $5?���"!9��'�(9�'2$)������,�-"��'� 1�� ��� �1�"*��('���',�1*��� �1�$2)�����9����(1��-"R�9���'��1���$��� $5�"�!��9����-�<���'-�� -'�1��',�"�-"�'��'���"RS��������"�'�'�1����)���'��(1����'$5�� �"6���'D ?��9*�'$�(',�� ��1�"��('���'��"$'��-�"�����2��',��"��-"�"&1�����6�"���'��-"��1���1��9��"��!'�� ���?�/ ��T�'������-����*������"�'��"1-���12$� �� ��!�,�� (� ��9��"��*�'1� -����(��1� '� ��2�1� ��� *��2$$5,� ����� � -"��'� 1� � ��� ?� +�� "-���2� ��� �� ������'� 1��*�� �',� �',$��*�2����1��1�,)�����9��*������"�!��9��-�<��������'$��� $5��"��-���162$ $5�:1��$�1����"���$�)�� �"���$��'��2�"���'�����1��',���-"� 6$'���'��$5�'��"�-"�"��� $5>?

+����,�-"��'� 1�� ���)�����'��"(")�("*���-"("��S����9��"�:1��$"6����')� ��� '� "�!��'$��'?�/� 1!� �!"�"�����'!"� �"�1('�'��-"��$�!9��:1��$�-�<������'�� ��"��&�����$ �'��9*�'2��',�(',�� ��"&2�G�� �"� 6

B ���������(�����(������ �-"�?�(?'�?�0?����'!)�F������������� ����F����������������� )� `�F:"��� 7!��� ��1�'�� ����$5� 0�-�V� �=��)� ��� CAP� �?60?� ��$_1k)� $/ �������� ��F����������� ������ )� U�"(("�� ������ 7��� �4'�V� �==C)� 4"�?� C�)� ��� DP� H?� 8"���)� C����������� �� >� ��/, ���/�� �� �������������, ������,�+<����[��/ �> + ���/����� �/�)�3��'���==A?

D 0"�?��?� 01 ")� %������� �����!' ������� ���*� +! � �����!�� � ����� � ��)��� � "�!��"�����!���!"� "����� )�U0��!�2���("� V��@@E)����E)��?���?

> �&'�(?

Page 65: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

DB��������,�������� �����!�;���<���� "�� "

���� �2� ���*� -���� �9*�� "�!�� A?� J1��$"������ �"�$-$�� &��1� ���"6('���� ��� �&�����$ �� �:'�'$'� � ��� )� �'���*�'� "�� "�!��9�)� ��9�� 2�-���12@?

����-"��'� 1�� ��� � �����',$��� ��"�-"�����'� �-1&�'��<��'� '� �6�"�1$ �� ( R�'� ��!'���'� WQ��� �'�1�=?� 3����"� �'�� �� �"�"&�1� �"�''��!'���')���� (�����' ��7"$�l��-��("�� ��"����'1��)���9�!"�����'6��"�"��&����"�������� (&"�'�1��"��� �,�-"��'� 1�� ��� )�('("�*��'���"�����9�$2)�$5"$'�*�-�� �-"�� �����',����� �� ��?�+�-��"R$'2�1��!'�"����'1����& ��(��!�(��(��'��1� '�'� ���� $5��$�R�')�& ������6$ �2� � ���2��?� 0�� �"$�( � �1� ���(� �'���� ( R�'� �!"� :'�"�":�)� ��9�� �'����$' �����"��� ����������$ �"R$'?�U�'� ������'�����(�"�"&'��1&���� (�'�� (���( (�$'��� �����-���"���$�����-"�"��������� �"���6$�2)��'�(���"��"R$')�-"�'��*�("*����',��,��S)��& ������(�("���$5����&"�����(�������'�����"�' �� ��<��'$5�-���)���9��&,��'�� ��<��"�� �"� 6�� ?� �'� (�� �9��'*� �"��"R$')� R�'� � ����� �2�"��� �'� ��� "���'�"��� "�-���"���$�?�8� & �& ��-" 2$�"������ ���2)�� ���������* $'(�'��"��"6R$'2� "& ����'� & �& � �"�"��2)� �,��'�� &"�'(� & & � -���"���$2?� 8� & & ��-" 2$�"������ �"���$�2)��,��'��(9! & �('S��' ,�$'(',* $'��?�/�� ��6�"�& "& �����$"�)�!� & ����'������(�$� "�'���1&���"�'��"*��("�$'� "("*� $5� ��&"� ����$5� )� ��&"� �1�1� �-���"�� "� "�� ��� � � ���N� ��"���'-���)�� �"� ���'�-1&�'$�� $5�-"����"�'<�"�����2���'��&�"��'��1&��-"6�9��(',�� ���"����('V�E?�U�& ��'�("*���& "����1* ��S�� ��� )�-"*2��6� (� ��� ���'� ����� ��$� )� �� ��9� (� � ����� -"����� ( �� �& � � ���,V�C?U�*�'�� ������ �"���$����'�(��-�����-"�R$'2!�S����1�9��$'� ��-���"6���$�!")� &,��'� "�"� ��-"� $��N� ��"�"� &"�'(� &,��'� "�"� ("! "� ����S�"&'������2�� ���,)�1�'$���'���� ���'� '���� ���?�����'����&�)��& � �����-���"���$���('� �)����"���9�)�-���"������ ( ���'��� ��� �� �"6���$�)� ��"�"� &"�'(� � �"� ���'� �� ���1� � (�� ��"� !���'$)� �'� (�-"���& �!"�"!���'$��SV�B?

�"��7�������"�����1)� *�"�� $���9���"����'1�����������-"��'� 1� ���� #���� ��������%� ����"�' �� -"�����"�2� !�����$,� �("���� $��!"�-���"���'�� ��*�!"� �"���1� � ��� � -1&�'$��� '� ������ �� ����"�"���'�� � ��('� �-���$'� � ���� 1����"�'"� (� �� �"��� �1$'� �(� ��<��')���� 1!��2�1���� *��!"� �!"�-�<������ ������ "���$���($5��'�(�5�6

A 0"�?�H?�H":(���)�"-?�$'�?)��?�>=?@ �&'�()��?�>�?

�= 0"�?��?�01 ")�"-?�$'�?)��?��C?�� �&'�()��?��>?�� �&'�(?�E �5?��"���_1'1)�B���/�����)�� 1(?��?�3" 6\�<��')�/���������@B>)��?��)��?��E�?�C �&'�(?�B �&'�(?

Page 66: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

DD 8��>��� ��B�,�X��/���

(1�$9��'��9��"��!'�#�/ �����*����� %�$5�"�'2$ ���"���,�-������*�2�"�$����$2�� ��� ��-���"����-����� �!"��-'���1���D?

�"�$-$���9��"��!'�'����(�!"�5�("���'��� �����"��� ���"��'�',6���-��������������H�('��"��)��� 1!���9�!"���*������ ����-"�'����('S�'�'��'� �- �� ��� -"�" ���'� ��1!')� ��R� $� "��"�'� ��*�!"� �"���1� ��� �-"�'��'�& S�"���'&'��'���*�'�>?�0����!��� ��� �1����"���$�� (�!����R)��& �& ��"���-"��'�"���#��1'�&"�"RS%)���� �&"RS�� ��� �� �"6���$�� � (�!�)� �& � & �� "��� ��("$�'"��� '� ('� �� -���"� '�!�"���'��� �"(-��$� � ��� � 1����"���$�� '� ��-"&'!��'�� �� ��� �-"�9&� � (1����"(�A?�/��"��� �1$'�����9��+��"$�"� $5� '�,��9��"��*�'��� ���-�� ,�"���"������,�-"�' �"�2��"&$�-"��'� 1�� ��� �@?

�1*2� ��!,� ���* � -�� �'2� ��S� �"� ( R�'� ������� 01 )� '*N� U("*��(9�'S�"���9$5��-"�"&�$5��"�1('�'��-"��'� 1�� ��� )�����2�-"���$'2�'���6�2)� ����2� �����2� -���� $)� �� �� �"�''� * �2� -���� &�'��"� ��'R$'� ���)� ��������-���$'�&���!�,���#�&�"�1��)�$� ��%?�+��"�'�-"���$'2�-��!(�6� $��2����������"-1��$��2$��-������1���'�����1��-���$'�:1��$"6����)������&����"�"��R�"� (�$�1�'���� ��T� $5�!���'$�$5�����R�"� $5���-"�9&�-"�"&� ����1��"����'1����$� ����"��� �1$'��(� ��<��'V�=?

0"�'��*� .�� �'� ��� ��'� (���$2� � ��(1� -"��'� 1� � ���)� ��'� G� $"&����'�"$� �'���G�� ��((�-����(����� ()��'�1��1�"�9���"$5"��'��"��'"��1)� *� �"� ���1��1��� �� , � ����?� 8'���"(�'$"� ��"�� -�"-"�1� RS�-"���-"� *��2�� $5"�"(',�'��"����$����*�'����-"�"& ��-���"���'�� ��� �-1&�'$��)���9��"����S��',�("!2�-�� ��������:'�'"���'1�U1���"1V��-9��"�"�!"��?����$��$'�'��� �1$"���� $5�/�-9��"� ��1�"�����-"��16�1� ���"('������1���"1� R���'"�'$���("���$5''� �&�"�1��)� -�� � $� ("��R���!"�('��(�� ��(1���2�9��('���� $5�#+�I �,�# ��+ ��%)�$5����6�� �12$ $5��',�"&$�"R$'2����!'���� �'�� ��$ �'�����9���-����12$ $5'$5� -"�����"�� '���� �E?� J'�"�":'�� ���'!"� ('����!"� 1���"1� ��� �����-9 ��'� ��'���2��2$ $5)���-��'"��&����'�-�������(��-"�"�1('6�'� �'*� �1����!"� � ��$,�C?� ����*�'���� $$5�� 1���"1� ('����!"� �"��-��'�'����&'��"R$'���� ��('���2�9�)�!������12$�1��� (��'��9�6�"��!'��-" $���'�-"�'� $���B?

�D �?�7�����)���+ G �� ��������/ � ������������� ����/ <���� ��S�++����!)`�"(("��������7����4'�V��@@�)�4"�?��A)��?���?

�> 0"�?��?��"��'���#�?%)�$/ � � �������� �)�����"����@D�)��?��C�?�A �&'�(?�@ �����?�01 ")�"-?�$'�?)��?���?�= �&'�(?�� 0"�?� (?'�?� 8?� ��"�)� C � ,����� �� G ,������! ��� � �� � E�I � �����!)� `�1�"-��

7����"1����V��==�)����E)��?�E�C?�� �&'�(?�E �&'�()��?�E�=?�C �&'�()��?�E�A?�B �����?�01 ")�"-?�$'�?)��?��D?

Page 67: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

D>��������,�������� �����!�;���<���� "�� "

0"��� �����(� � $5� �(����� $5� �"$'��<� �'� -"�'���� -"�"�����S���������"R$'�� ��� ���"����!"�'����12$��("���1���""� )���9���-��6$'*� � ��"��� ������ -"���$'� ����1�� ������ � ��('� ��2�9���1�"� ���6� $5�"���$��2$ $5��1(1��$,�� ��� ����� (��-"�('"$'?�+("��"��6��� ����� ��"R$'� � ��� � -"�!�� ��� �1-�(�$'� -����(��1� �� � ��('"�!��9��-�<���"� $5?������,��"RS�"�!��1�-�������'$'���'!"��'�-�"��6��'��"��"�'$��"R$'�-"��'� 1��"(-��$')� �$�� � �'��"�-�� ,$'��"�('�6� $5� !"� �����?� +������ �9��"��!'� '� ���(�!"� 5�("���'�� ����2-'"���"��� �� '�� ('��!1 �('���-9 ��'� ��'��"�!��9��-�<���"� $5?��$5��'�(�"(-�"('�1)���"(-"�"��� ��'��"����"�',�-"��'� 1�� ���)�"&$ ����("6�'�� $��� �"�$-$'� �-����1� -�<���"�!"� "�'��"���� ��$�� ( R�2� �������1&���"1���1�"��"�$����$'�� ��� ��� �� (�"�!��'�-"�-"��2��"��6� (� �1���"�'?� �5������ �� $���� ���� �� �"�$-$'� ��� 5'���$5'$������1��1���"�!��'��$ ���-�<����)����$�����9������1��',�"�!������ *6�� )� �� ��� ���'� '��� �2� (1� -"�-"��2��"���?� /� 1!� �"1���1� � ����1����"���$���-����(��1�('� ���- �'�S���'��'�"���'���:1��$N�U� ��6��S� 1���� � '� ��&�-'$��S� '$5� � �"���')� �"� ��� 1��$� �'���'�S� '��-�$,����� ���2�� �"���$�2)�&���!"��!'�2 & ������'���'2���(',�� �"&1�� �6���(')������'�-"�-"��2��"���')���1!���'�& �& ����*���"��-'����V�D?

+����,���"R$'�� ��� �-�<���"�����* �"��9*�'S�"������� ���"�'�"6R$'� �-����1� -�<���"�!"� ��"� ���!"�''� "-� (��'�12$� !"� �"(-���"���'� ��')��'���*�'�"���� "*<��"��� ���� $5?����"�'�"RS�����',$������2"� $5�������� �$5�'$��"6"�!��'��$ � ()����'� '�2���12$2� � ��(�"�!�6�9��-�<���"� $5�>?

0"�"���� 1����'S)� $� � -"� *��� -"��1��� � �"��� ����� �� ��'R� �-"�9&"���'�$'��"�"�����'���������"� (�'��������'$5�-�� ����"RS���U($5�6�'$�1���""�V�.�)� ��"�"� �$-$�� � $5�-"��1���9����� ��(�$5�-�<���"6� $5��'�& ��-�"��2����-��$2?��'('$�'�J����� ��� &1�� ��"��� �1$ 6� � #J��%� 1*� �� -"$�2���$5� ��"� ��'� ���"R$'� "��$��'$�� ��1��* )� *�������-"��'� 1�� ���N� U�'!��'� �'� �"��� ��1��$� �'���'"����� $� ��� -"6���$'V�A)��-�"���-��$'��'�G����'�1�('�$�$5�1���� �������'$���"��� ����1��"���@)�����(��� &1�� ���������'� ��',�����)�$� ����!�1�$'��'('$6�'� �"��� �1$'� ������� ��� ��$5"�1� ��"2� ��*�"RSE=� '� $� � ("*� �"���S-"!�� $"��)�*�'�����2-'�'�!��$������ ��� ������?�'��"�,�#� ��* � ���/%� ��1!')� -"�'��*�����'2� "�����2� ��)� ����'(�J��)� $"� ����"�'� "�2'��"�,E�?

�D �?��?��"1���1)�;+������ ����)�� 1(?��?�0�� "����)�/���������@DD)��?�B�?�> 0"�?�+�����+����������?��E��.�?�A 3Q�:8��E)��?���B�M�C>MP�3Q�:8��>)��?��AE�M�AAMP�3Q�:8��EC)��?��B@?�@ 3Q�:8���A)��?�B��MB@M?E= 3Q�:8��E)��?���B�M�C>M?E� 3Q�:8��@)��?��DA�M�A=MP�3Q�:8��E=)��?���M�>M?

Page 68: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

DA 8��>��� ��B�,�X��/���

+�"�1('�'�-"��'� 1�� ������"������ ���-9 $�����"��� �1$'�� (�6!��1�"��'�'���',�"������ $ �!"�!"�� "&��*�'�)�����9� (�-"��'� �����"�'$� '��!"��'*�����,��'�-"�R$'2!��'��-'��"��'� '���'2$� ��"�'��� �6�� �'��"!���'$��'������"�� RS���"���'�-"-�����"���'��'�"����� ��(���(� $5�5�(1�$9��'��"���"�'E�?�0�9& ��"�!"�"&�R�'��'��-"� *�����6��� ���-"�12� � $5�������5'��"� $�� )� "����9�!"� "�$5"��2���-9 $����������� � �"��� �1$ �� '� "&$�'� �� '�� $5� ���$�$5� ���* � -"��1�'��S� ��� &1$ � $5��"�����$')� !� *�-"��'� �� ����� ��� �',� �1�-'��"�� �"&$�-"��'� 1�� �������'��"� $� ����1��1� �-�<����)�&'��(������!'���6� � )�"�!��'��$'���('�'����$'�-1&�'$��EE?��'("�� 1���"R$'�-"!�2�1)�*��''���'�1*��9��"��!��� ���)�!"�����"���'�!�"�'��"�( $'(��"��1�9��'$5-"��'� 1���"������ ��"��� �1$ �EC?

/� -"���'(� -���'� �"��� �1$ � (� -"��,$��'�"�2� ��"����1�$,� �"��'6( $5��"��'2��<�����(���''�"����1( ���� -"�'��'�(?'�?�7?�8���'$�'6!"EB ?����?� �=��"��� �1$'��0������1�-"����� �-���('"�"�!"� �"�!���'6$��'�� � ���� #1��?� �%)� -"�(� �����1� -"�('"� � G� "�!�� � �"��� �1$ �)��9� (�-"�'��"�� ���� �"� ���'�� ��� �1����"���$�)�� ��� �� �"6���$�� '�� ��� ��2�"��'$�� #1��?��%?�+��������-"(�!���� ���-������'�"�$-$� ��$�!9 "�N� �"�$-$,� �"(�'(�<� �"(-��$ � $5� '� �"�$-$'��"� �-"��$�!9�� $5�� ���ED?����-'������"-'����',����"$�'�$5������1-"��$�!9�� $5� �"(-��$'� � ��$� $5� -�<����?� �"(-��$� ��2$� �',�� ('��,� ��"���$��'� "��R�'S� �� 1��!'� ��� '$5� ��RS� ("*��� ��� ������'�"(�'(�<��"(-��$ � $5�-"�-"��2��"��S�-"��$�!9�� (�� ���"(�G�6R�'����-�� � ���������"(-��$��-"�!���������"�'�'1�-����)��"�����(��"� '��"� �-"�'����"���-�� -���S�"�!��"(�� ��� �1����"���$�E>?��6*�'��',$�-��-'� ��"��� �1$'�$� �1���� ��� � ��'�-�$ �12����")���"�(�1����"�'S� ���2� �!1��$,� -����2)� �"(�'(��'� �"(-��$'� ������ -��6(��'�S� &,��'� ��� -�� ����'(� �� �"(-��$'� -����(��"�'EA?� �"�$-$�'��"� �-"��$�!9�� $5�� ������� ���)�*�'���'����!� & �2��"��"(-��$ 6��� ��� �1����"���$�)�� �"���$�)��2�"��'$�)�����9��'���� �����'("!2�����$��S)�!� *�"���$�� "& ��"�-����R��'������ �-"��'� 1�� ���E@?

E� ���� �?� H��)� >�����a, � P �����,� �/� � � ���� � ��*��� C ���/����)�=?��1:��!)�H'��&�!��@@@)��?��AD?

EE �&'�(?�/�-"���'(�-'R('��'$��'��"��� �1$ �"-���� (�-"�?��?��� �� )�$��!� ��� ����� ��� "�����!)�/���������==�?

EC 0"�?��?�H��)�"-?�$'�?)��?��A>?EB 7?�8���'$�')������ ���������!���!"� D��!�!�����)�� �?��E)�/���������==@)��?�D>

'� �?� 0"�?� 3?� 3�������)� ����� ����!���!"� )� /�������� �=��)� �?� CE�� '� �?P� /?� ���� � "� #��?%)����� ���������!���!"� )�71&�'���=�=)��?��CC�'��?P�H?��1$5"$��)�D���������������)������R ��� �����)� Z�N[� /?� �"�"��'$�� #��?%)� D���! �������� ����� " ����!���"�)� /��������@@A)��?��CD�'��?P�+?�/'��"���'�#��?%)����������!���!"� )��"�1<��==@)��?�>>�'��?

ED 0"�?�7?�8���'$�')�"-?�$'�?)��?�D@G>�?E> �&'�()��?�D@?EA �&'�(?E@ �&'�()��?�>C?

Page 69: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

D@��������,�������� �����!�;���<���� "�� "

0�� �" ��� � 1*� �1� �?� 7������ -"�(1� -�9&,� -"��1�'���'�� ������������� �� ��-9��"�"� (� -�"$�'� �-���"���'�� � ��� C=?� ���� �'��"(")"�!��'$��� -"("���'� '$5� -"��'� 1� �'� ����1� ����"�"���'�� �� � ��(''��� �1$"���� (�"�!��'��$'?��$� �'��������1��"���1��)�*��'�� ����',("*�'�� $5������ �"���'� "�!��9�� ��-9��"�"� $5� ��"� � � $5� � �-"6���9��� �9*�'"� $5�� ���)�-"�'��*�����'���-��"!�� ���������"� $5�'�6�� �1$'��'�-�"����'��"�� ���$��'������"�� $5��'�''��(����$ � $5�(',6�� � �!(��(� � ��� � -���"���$�� '� � �"���$�C�?� J1��$"�����U��-�'��$�V�&��('��9��'��"�"� �'N�� �����-���"���$���-"�!���������"6�'�'1��"�(�"�$5���������&�����$ �"6!����� (�#����+��@�� �� %)�� �6����� �"���$���G������"�"���'1�� $5��"�(��"�"��R�"� $5�����9��:��� $�6� $5)�� ������2�"��'$���G�����"����� !��'1��-"�9��"�-���"C�?��1�"������'�2�-')� *� ������� -"��'� 1� � ���� �:'�'"����� ��� �� �� :1��$"����� -�6�-�� �'� ��"����1��1������$$5��$5������ �12$����-9��"�"� �-"��2��-���� CE?� ��1��"R$'� �� ��"���$�� (� 1�"*��('��'1� '��� �1$'� ��-9��"�"6� $5�����2��1&���1!2�� ���2��'�("!2��'('�"��S�1* �$��"R$'��"�$-$'����������������&�� �����'��� �1$"����2��:"�(2�/�-9��"� CC?

+��"�'��(�� ��'��Q�5"4�� �����,$��-���"����)�*�"&��������2���6�'��.��"�-"�'����� ��("�'���2�9���"�$ -"��� $5�-�����"����'1���CB?+���'(����1�"��'�-",$'��������������'(-�'�1�������'��"��� �1$"��6�'�((� ����1)� �� ��9� (� �9*�� '���� � '��� :'�"���� �� �-" $�<���'("!2�!� ��"��S����"&2���5��("�'� ��-"�9&?�����-"��'� 1�� ����-"�'26����� ��� �� �'�2� �("���$'� ��"� �'��� �1$"���'�"���!"� �'��"!1� (',�� �9*� ('�'�����(')���9� ����������'�"�� "�'S��"&�"���-9��CD?

C= �?�7�����)�"-?�$'�?)��?���?C� �&'�()��?��E?�0"�?����*��?�H�����$5)�C �>�������� �> ���� �� ����,��� �/�����

���,^* �,� �� �� �G �/�������[�� �� � ��/ �����/ �<����[��/ �G �/�������,)� Z�N[�?��(�� #5��!?%)��������� ������������ � �> ���� �)���1��!�����==�)��?��@@?���!��'$��'� ����',�-"("��S��9��"��!,�'��� �1$"����2�0?�0�$��"�)��b I?�������++�������� J"������������ �� A����������+ ������? ��� � �����? � ���� � � G�+ )� U��5'��� �� ��"'��1�"-k�`��@>A)�����C)��?�EA>?

C� 0"�?� �?� 7�����)� "-?� $'�?)� �?� �EP� �?� �?� 0"���$�� 1* ��� -",$'�� U��� ���� � -"��'� � ��� V����"��R��'��� $5"�"(''�:1��$'N�-���"���$�)�� �"���$�)��2�"��'$�)�-�� �$� (�'�"���$����")� '*�"��R�"����:������ ��"R$'�������*"��� �������"�-"�'��'� '��� �1$'�/�M.�?�+"&?�H?�/����$)�/?�/����$)��?�?�0"���$�)������!�E����,���/ <���� ��;����)��'F�5��'�'"�)��F:"��)�����"����=�=)��?�E=?

CE 0"�?��?�7�����)�"-?�$'�?)��?��C?���('��'N��?�3'&��Z�N[�H?�4"��8�"&�)��?��5'�'�!?�?�?��5��(����#5��!?%)���++ ������+<;�]<>�P ����,)�3���63�����@@>)��?��EB?

CC �����?�7�����)�"-?�$'�?)��?��C?�0"�"&�'��?�0?���$_1k)�S���???)��?��@�?CB �?�Q�5"4�)�$/ <���� ��;������� ���/���C +����������S������������$/ �

��!)� �5� H�!1� G� 7"��"�� G� ��� �"��� �==�)� �?� �=A?� �'� -"��'��� �!"� -"!�2�1� (?'�?7?6�?� �"������'��$")� �?�?����+ � ��������������+ �� ������������+ M G?�� I��� �� ��+?�/�� � �b���?,������ ����? �� )� Z�N[�E?���, � C /�� )�0��'���@>@)��?��@�'��?P��?��--�6(���)�<������ �/�???)��?��=C?

CD 0"�?��?�Q�5"4�)�"-?�$'�?)��?��=@?

Page 70: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

>= 8��>��� ��B�,�X��/���

���� �"����'1���� -"��1���� �-�����$'� '����9�� ����"��� � & � �"$'� ��-���"���$�!"�� "*"�!"����� ��"���� $���'�& �� *���'��'*���'�& �1�"�)����"('������ 1!���(������'�"������"�"����-�����$����'�6 �2$�� -"���� �-"��('� -"�'���� & S� �"���� "�� �"���� $5� ��$'��9�� '� -"�2S��'� ��'�� ��� ��$�� �"&��� -1&�'$��!"C>?� �$"�'� �� "* $'�� -"���R���'� -"6���&,����"�'��-�����$')�����9��'���� �:���$ ��& & �������9*�'6$"���)� *� �'� ("! & � ��"('�"��S� '��� �1$'CA?� �$5��'�(� �/ �� ���*����� �& �&����'��"���(���&�-'$��'����-�� -���1)��'� ����"�"��-�����$��'�& �������'�"����S��',�"��'����9��!�1-"� $5�'��$��'*� $� �� (� ��9��"��*�'(� � ��(1� �-�����$'� '����9�)� �� ��9� (�9*��'��� �1$��-����"�� & ��9*� $5�� &"�$9��'���-��'� & ���'&6��$,� ���� �"&�(� ��-9�� (C@?� /� (�'(��'1� ���'�"��� �� �-" $�<���'���$5"&$� � ��� -"��'� � ��� � $5)� ��9�� �(�2�� ���"RS� #(�'��"RS%� '� ��� $5)� ��9�� � � �'�(�2� #�',���"RS%?� ��2�-���"��'2� � ��(1� �/ �� ���*����� �& "�-"�'���'����9�� (���"-�'1�� ��� �U�'$�� (V�'�U�'�'$�� (V��"���9(�-��$'������ (�!�1-"(?���&���-�������9��-"$5"��2$����� 6&"�9�� -"���$5� $5� � ��*� �& � '����� �',���"R$')� -"�$���� !� � '���� (�'��"R$'�& & ���� �1 "����-����� ���,�� �"���$�2)������'�1� ��6�1�,)�"-�������� &"��$5�-"R���'$5B=?

�"��"�-�� ����"R$'��� U'�* �'�''V�1�'��-"� *��!"� � ��(1��� ���'��1�����"�"��$'����"��� �'��-"���S�("*����9*��"-'�'?����������-�� � ������'(���'����('�(�����'���-���$���/ �����*����� ���"��-���6��$'� '����9�� �'� ����"�'� -���� $��!"� ����,��'�� �"� ��"�1('�'�� �9��"6��!'� '��� �1$"����� �� .�)� &"�'(� ��� �"� -�9&�� � �"�� ����'�� ���� $5�"�''� #�9��'*� ������������%� �"� �!'� ('��$'��"�B�?����"('�����?�Q�5"64��1��� (1)�*���������9��"��!'�'��� �1$"�������� ��('�.��("*& S�-"����!������"���� ���'��$���(� ��<��'�'�'���9��"��*"�!"�� �6�(1���2�9�B�?��1�"�����������1�'����12$2��"�$-$,�:1��$"������6-�����$'� '����9�� ��"� ($5��'�(1� ����2����'�� .�?� /� R���� ��� "-'�'2�"('��1���"�"('$��"6�-" $��!"��:'�'1�:1��$"���� �'�������"���*6� � -����� �"�!��'�"���'�� "& ������'!"� �-" $�<����)� � 2$��2$� �� �"

C> 0"�?��?��?� �1���'�)� F�� � � >���� �� �+ ����� ��*��� ���)� `����:"���7����4'�V�@ABG�@AD)�4"�?�EA)��?�C�?

CA �&'�(?C@ �&'�(?��?�Q�5"4����'���'� #"-?�$'�?)� �?���=%)�*��(� ��<���� '�����9��"��*"�!"

� ��(1���2�9����-"�1���'&��$ �2�'���-���$,��("���$'?B= 0"�?� �?� 8��!�����)� ���� G �� �������� C ��* ������ ��� F+���������!)� Z�N[� �?� �����

#�?%)�C ��* ����# C +�����!)���(&�'�!��@@A)��?��D=?B� �?� �('�(���)� F����������� ������ � F�� � � G �� ������� ��+ G �� ����� �� � �

�� �� ��� P �/� # �)� Z�N[� �5?� �"�!�)� �?� �5"1��� #��?%)� >��� >�# ����� �� <���� NF�� ,��� �E��� �)��F:"����==�)��?�@BG@D?�� 1���'�� ����',����(�-�� -"('��S��?�H���#"-?$'�?)��?��AB%)�*��������-"��'� 1�� ��� ��'�������1����"-���� (��"!(��(�"�-"���$���"� (� ('���)��$���"��� �2�1����� �"���2���"��R�"� $5�5'��"� $�� $5�'�-"�'� $�� $5����'�$5?

B� �?�Q�5"4�)�"-?�$'�?)��?���=?

Page 71: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

>���������,�������� �����!�;���<���� "�� "

-�����9���-" $�� $5)�!�1- �'����1)��"&&'�!)�!�1- ��"��1(�$�')���-9�6�"� ���'!'�BE?������������������'��-�����$'j�Q�5"4��-"����'�����!1(��9�N��%�-"-����� 2$��'�!�1-�'����9����-�"$���$ � � �'��� 6�1$� .�� �2� �� ����'� ��-��'S� ���"�2� ��$-��$,� ���� ��"'$5� �"����� 6!�',SBCP� �%� 1��'� � :1��$"����� �-�����$'� '����9�� ��',����� :�� �6�"RS� '� ��$"����"RS� -�"$�1� �$ � �!"P� E%� �-�����$�� '����9�-"����!���� ��� ��"� '����1(��� "�'2!��'�� ��$�!9�� $5� $�9�� '��!��$'?�1�"�����"$5"��'��"��"���1�')� *�1���9�.��-"�'�'��& S�&����'��:'�'"6��� � �� ���!"�'�$5� ����"R$'� '� �� "*<� ��"�"!'$�� $5� �'*� �� ���!"�'�$5����2����'���'2BB?�/�-'���2���� $5��-"����*�'�$5��?��('�(���)���9� ��'&�� ��$'� ��1��*�)� *� ���� $ ��� '���-���$�� �9��"��!'� '��� �1$"����"&�R�'� �� �!'� ('��$,� ����2����'�� /�M.�� �� �"���R$'� ��2�9�� -����� ''�'� �� �"�'���� �-�����$'BD?� � ($���(� 1�"-���� -���� ��� '��� �16$"������"��"�"�1��'��:"�(�:1��$"����!"�1$����'$���)��"����-��� $ 6-�$'��� ��"���'1�-"�'� �'�1�"-��'� �9*� $5��:"�(��'�"��� $5� '��'�:"�6(��'�"��� $5� ���1��1�� -�������'$'���'$5?� ��� :1��$"������ �-�����$�"&(1��9��'*�-�"$�1� ��"��1���$ ��-�����9���-" $�� $5B>?

�5�'��'�������'���'�����5'����1::����"�"��2����"�')�*�1�-"������.�''�'��* ����� $ � �G�*�'� 1*��"��1�2$ �#/��� �� %�G�� ��(��/ �����*����� )���9� ��-�����'� ���-"�"&� ��"�-'��"������ �� $�������� -"��'� 1� � ���)� ����� �-'� ("*��� !"� "��R�'S� �����2� -"��'� 1� :1��$'#�������� ���������� �� ����,%BA?�J1��$� ��-"�'��"�� �2�1����"�'"� (-���� �������� "�!��"(?� 0"�"&�'� ��� 1("���� ��� �'$�&�� :1��$')� �"�"���("*� �*�& S� �'$�&�� "�!��9�� � �-���12$�B@?���$�"��-"�'2���'� :1��$'��"�!��(�"���$���������'$� �������� �"� ���'��$� �-����� ���'��:1��6$')� ��9��� �'� "�-"�'���� '��"$'� �!"� "�!��1� '� $5������ �� $��� ���� �'!"-"�����"����� ��"R$'?

�� ���������9��"��!'�'��� �1$"�����1��1��'����������� ���#���'� ��"� ����� ("*� & S� -"�9�� ����� �� �"�$-$�('� U��� �� $�� ('Vj� �� �'$5"��'��1�-��$'*�"�� (-�'$ �� $��2�"�!��'$��2���'��,�� ���)��$��"�U-"('6����'V� :1��$'� ���-�� � ���-"-���� '�!��$,���� ���-��"!�� � �0����6

BE �-'�'�� �"('��1� ��"�"('$��"6�-" $��!"� �� �E� ���R�'�� �@@@� �?)� �?� �?� �@@@)� �� E�@)�?�E=?�0"�?����*��?��('�(���)�"-?�$'�?)��?�C��'��?

BC �1�"������������'���',� #"-?� $'�?)� �?���D%)� $� � �����$-��$��� �'����� ����!"��- �1� $5�!�1-�����$ ��.�)�$� ��*���'����"�������"� ��2�-"�-�"��1�� ��"�� � 1$5'���)�&�&���'��-"��1��!,�'$5�'����9�j

BB �&'�()��?���>?BD �?��('�(���)�"-?�$'�?)��?��=�?B> �&'�(?BA �5?� ����'��)� �?� �1::��)� <;P]�<;P ��++ ����)� C?��1:��!)� �e�$5�� �=��)� �� C�B?

�?��$5��&�!)�#���, + �� P �������,� �/�)�D��1:�?�H'��&�!��===)��?��EC%�"&�R�'���"���"N`�-�':'�$5�!('��$5�:���$5��'$5�J1���'"��"���1�!V?

B@ �����?�H��)�"-?�$'�?)��?��AA?

Page 72: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

>� 8��>��� ��B�,�X��/���

(��1��1�"-��'!"���� �-���2���!"���'���"(-��$'��"��"('�'j�3��6��"� '����12$"� �� �� ����''� � -"�'���� �',� /���� �$5�"��)� �� 1!��9�!"� � �'��2� �� �!"� ����1� ��$� � ��'� �"���1�D=?� ����� &��1� ��U��� �� $�� (V� -"!�2��')� *� ����"�'�'� -����� -���� !��1� �,� Z�"�-"6��2��<�-�������,)����',$�"�!���(',�� ��2�"� �G��"-?��?I)��?8?[����1��������,�-"��'� 1�� ���D�?���1!���"������$��"-'����',������ "*�'1)�'*�(�( �"�$� �'�'����1�'� (�("��(�-"��'� 1�� ���)��"���9�!"�"-'���'��� 1* �"�����������9��"��*�'��1����"��������.��'�"��$��'$���D�?

�"*������"��'�- ��S)�$� ��"����'1��"������"�$-$��-� (��1�1���6�"���$ � �'� ����11� ����� � �9��"��!'� '��� �1$"����?� /� 1!� �'�1�1�"�9��.�������-'���� (���,��'� U��-9��"�2�-���"���$�2VDE?�0�-"�6���$��� ��� �1����"���$��1������'�������!�� $�� (��'��"�-'��6��<���(�1����"���������"&$�!��1� � �'��2�"��'$���N���2��� �"�11���� )��2��"��������'$5�-"�����'?��"('��$��1�'���!'���� � ��'�("*& S)� $"� "$� �'��)� ��!1(��"����� ���?� ��'��$5�'$��(� -����(��1)� !� *! 9��2� '��� �1$2�-���"���$�2� ��������������.��� "*"��)� ����'��"(")��-�������'$'�'���2�9��-�<����$� "��"���'$5?

/ *� � ('�'�� � /?� �$5�"��� ��������'�� �',)� $� � ������� -"��'� 1� ���� '� ������� �9��"��!'� '��� �1$"����� �9*�'2� �',� $� (R� '��"�� (��1,$'1�:1��$"���� (DC?�0"!�2�)�*��������-"��'� 1�� ����� 1* ���-��'6�'1� '�� �'�1���� �:� ��"��"R$'�"& ����')������9��"����� '��� �1$"���6��$5"��'�"�"-� (��� ��"��9�'��!��$ ��� ��� )�����'(��!"��1�"�������1�� ��"�1��� (��'�DB?�0�����'����* �-"��1�'��S���1�'� ��'1� #P ��� �/����,%��1������ ��� ��-���"������-"�'$��� $�� (�� ��('����9*�"�!�� �1��$� �'���'�2$��"��� �1$ ��#�������"�%�$�DD?�/� 1!��$5�"6���� ���:�����"('���� ��� �-"����*�')� *� ������� �9��"��!'� '��� �1$"6

D= /?� �$5�"��� $5������ �1� ��-9 $���2� "�!��'��$,� � ��� � �� .�� ��"N� `� ��('$$"�:1�'"�� ":� -"���V?� +"&?� /?� �$5�"��)� C� > + ���/���� �/�!� +)� �e&'�!�� �==�)�?� EBEP� Q?� �$5('��)� � � ����+ ��� ���� >�# ����� �� �/ <���� �� ;���� ��� �/ ;��� ����� J �� F����������� � �� ���# )� Z�N[� �?� �'$"��'�'�)� �?� H"��� #��?%)� $/ � � ��� P����)�F:"����==�)��?�EE@?

D� /?��$5�"���-"�" 1��',�#"-?�$'�?)��?�EBE%������'"����� &1�� 1�J'����"�!"�����6�''60���� ���1� �"� J�����!"� �� &1�� 1� �"��� �1$ �!"� � "*"� � �� �� &'� ���?� �==� 1��?� �1���� � ������'$�)��/�� �@DC)� �?� �D?� J��� �'� ��2 � �',� �2� ����'2)� � -"�'���2$� -"!�2�)� *"&"�'2� ���'�-�������-9��"�"�!"�("*�& S�����'"�"���� � ��"�-"-����1����,���$-�162$2� �������� �� "* $'���'?� ����� ��� ��� �(��� -"�?� 8?� �'&�$5)� C� G �/� � � <����[��/ �> + ���/��� �����^���,, , ������ ���� # �����,, ���/�)�3��'���@AD)��?�BC�'��?

D� 0"�?�/?��$5�"��)�"-?�$'�?)��?�EBB?DE ���� �-?� �?� 4"�� ����'��)� P �������,� �/����/ �!� + ��� <����[��/ F�� ,������)

�e&'�!���@@D)��?��D@?DC /?��$5�"��)�"-?�$'�?)��?�ED=?DB �&'�(?��9*�'$��'��"����!��(?'�?��?�8'!�)�"-?�$'�?)��?��C=P��?.?�0���(���)�������

������T �S��������������/ <���� ��;����J�������,�*��������S������������$/ ��!���S������������������/ <;)�`�"(("��������7����4'�V��@@B)�4"�?�E�)��?����E?

DD 0"�?�/?��$5�"��)�"-?�$'�?)��?�ED=?

Page 73: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

>E��������,�������� �����!�;���<���� "�� "

����� �'!� � �'� & �� '����1(��(� -��$'���'� ��'�� ���1* $'1� � ��� )!� *� ���-�"&�(���� ��('�1�'� (���"!9���'� '���')� �� �"� ��� �-���2"$5�"� � !"� '��� �1$"���� $5� -"������-������ &1�� (��-���'��'�"R$'#��%D>?� �"*��� ����'"�"��S� ���� ��&'�����2� �"���1�,)� (�2$� $5"$'�*& � ����!�,��'�-��(',N�U����"�-'��"��S�&,��'���( $5�����*�'�9�jV�#c��������� ��������� �j%

�� � -"�"&'<����� -"�9�� ��� $5� �1� ������("*��� -"��1�'��S� #� � ������*�%���'$5�:1��$'�"$5�"����"&$��"��"R$'���"���'j��� "��'���R( -�� $5 �'S��',��"��� ��'$5�����$5�'�����'�/���(����H1((��)�*�� �6���� .�� "-'��� �',� ��� �'&���'��$')� 5��("�'��$'� '� '��!��$'� !"�-"����-�<����$� "��"���'$5�'����"�'��"����������2���-��'�'��.�''���"��"R$'�"���'� ��'�)����� ���'(�1,$'1�-"��$�!9��� :1��$�� ��� �1�'���'�5�6(12� �',� ���(�'� ���� �"&��� U"& ����'� � ��1V)� �$�� �-�"��� -��$'��'N� �����.�''� ���('�"����� ��� :�� �� (�� - �'��'(� � $5� :1��$'DA?�1�"�9���� '$5��"�1("���'1�� ��� �',���-'��S� ��(���)���9� ���� �"�1���-���'�Q�1!��5'��1��� )� *� $�(�-"��'� 1��"(-��$'�(',�� � �9*�'��� �1$� ��-9��"�"�� ��� ��-��'�'� �9��"��!'� '��� �1$"����)� �� �'"$5�"�����"���D@?�/��-���'�����$��'��!����� ��?����("����-���6�"�� � -"!�2�)� *� ���1���'� �"�( � "��"��2$� �',� �"� -�"$�1� � $� � :"�( ���1�-����!"��'���������1��1�"�-"�'��'���"R$'2�.�?�/� 1!���$��'6��)��"�( ��!1�12$�-"��'� ��"(-��$'���.�''��2�-"�9�� ������"�-��6-'�9�� :"�(��� $5� �1&�-�"$�1���� $5?��� &1�� �-"��'�' � �,�"-'�',� '� "��� )*N� U�'-������!��'� �9��"��!'� (',�� � '��� �1$�('� ��-9��"�"� ('� �'("*�& S�� ����$��2$2�-��� ���2�����"�-"�'��'���"R$'�.�''��"&$�����6*2$?��"�����"�'��"�("! "& �& S�"�('��)�*�'���� �1�'��& & �-�� 6

D> �&'�()��?�ED�?DA �?��$5�'���)�/?�H1((�)�<������ �/�)��1�'���@@D?)��?�C@@?�0"�"&�'��?�0�$5��)

F����������������� J����,�� �������� ���/;�� �����S��� ��)�Z�N[��?�H1���)��?�3�"���)�?�3�1��#��?%)�$/ <���� ��;������� ��+� ���+ �� ,������!�)��5�H�!1�G�7"��"�G�3"��"���@@A)��?��A�?���('��'N��?8?��"�5)�$/ BI����<��!���� �����<���� ��S�++����!���)��F:"����@@�)� �?�E=EP��?�3�!(���)�G �/������������ �<����[��/ �;����)���1��!����==�)� �?� �>C?� /� 1!� 3�!(����� -"��'� � � ���� �� - ���$� T�'� 1�'�� "���$��� ���(�2�"���"�,�'�5�("���'�� ����#, , � ���, �������� ���H ++��,� �> ���� �%�'�'$5�-"�R$'26!��')�$"�� 1* S�(��"$5�"�'��"��"R$'�"& ������.�?

D@ +"&?�� �"��������E�(��$���@@���?����-���'��6��A�M@=����1���'6���H�����"����6('�!�Q�1!��5'��3Q�4?��"(('��'"�)������@@�)��?� �G�@E>?�����"�'��"��� &1�� 1�& "��� � 6�"���� �� -'R('��'$��')� ��$�!9��'� -���� J?� J'��� #� > � ��� ����!����� � �� ���# ��S�++����!���*����!)�Z�N[��?�H1���)��?��$�"�����#��?%)�$/ ���������C�+�, ��S�++�����! ���)� �5� H�!1� �@@>)� �?� �C%)� ��9��� 1��� �)� *� "��$��'� �"� ��� ��"�'(� ���$�� �"&$U��-9��"� � -����V� '� ��� 1("$�' � �'(� "-"� $,� (',�� � "!9�� (� '����(� �� ��� ���"� ��'����(���"���'�����1!'?���� ���!1(������1�"��')��9��'*��� � $�� )�������� $ � N�"��� ��� -"��'� 1� � ���� ��� "����$��'� "�'��"����� ��� "$5�"�,� ��"���'?� J?� J'��� - ��N� $"���*� "& ��2��'S�"��"��� �1$')�����9��� �'��)�*�-"��'� �� �����'�� 1* �"$5�"�'�"& ����'j���* ���1��* S� ����)�*���-"$�2��"� (�"���'�"�����'���� &1�� �� �� �"�('����"�6���� !�',$'N��"&?�� �"��������E�$���$���@BA��?����-���'�@MBD���"�'�4?�H'!5��1�5"�'� )�����@BA)��?��EE�M�B�M?

Page 74: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

>C 8��>��� ��B�,�X��/���

("���� �'� � ��"� �� ���1���'(� -"��'� 1� �"(-��$'� (',�� � '��� �1$)�$�����*������1���'(��1&����$��� $5�-��-'�9��� *������!'�$5�"�'26$ $5�-�����$� "�'��V>=?

0"��9S( ��� � (�('�$1� �"�� -"�'��'�/?� �$5�"���)� ��9� � R���2$U�"���!�$,V� "&1� '����12$ $5� ���� �1� ������ �"�����1)� *� �9��"��!�'��� �1$"�����)� -"�"&�'� ��� ������� -"��'� 1� � ���� �� � ��('� -�<���"6� ()�$5�"�'�� ��(�.��-����(',�� '��� �1$"���� ('�-��1�&�$�(')��"&"6�'2�12$��"�!�� ��"���$5"���'����"��"R$'��"���'� ��'�>�?����'������("*�"���S� "�'2!�',� � �'� -"-���� R$'� � �"���'��'� '$5� :1��$'N� ���?� >� �/�#"&?��E��.�%�� �'$���� �'�'��� �1$�'�"&�R�'�)�*�("!2�& S�'(�-"�'��"6���9*���:� �1�'����� ��"R$'>�?�+���'(��!"��1�"����9��"��!��'��� 6�1$"��������"�� ���$��-1����"��'�'�'��#� ��,�����%��"�"-'���'��:1��6$"����'� 1������'"�!"� -"��'� 1� -��$ � (',�� � "�!���('� .�� � 1*2$!"���'��$'��������"� $5�$�9��'��!��$'>E?

�� &1�� � �-���'��'�"R$'� $�,��"� -"���R�� )� *� �� �"�$-$'� �9��"��!''��� �1$"�����$5"��'�-������� ���'(�"���$5"���'���"��"R$'�:1��$"�"6���'��/�M.��'�"��1�"�"('$���� - �'��'������<>C?����*�-"����"�'6�'�-���"��'$�2$!"��2�1����-���'��������-"��'����� �!���"RS��$ �'��� N� "�"& � :'� $��� �'� (�2� ��!������"���!"� -����� �!�2�1� �� "-'�'� 1*&� -����'$� $5� '��� �1$'� ��-9��"�"� $5)� !� *� ("! "& � �"� �-"�"�"��S�!�� �����1��'����9��"��������&'��"R$'�-"��2��1���-9��"�"�!")����'�����!"��!"��� � (�-"��2��'(� :1��$"�"���'����-9��"�"� $5�"�!��9�>B?�0"6�'��*� � ��"� ������'$�� ("� :'��$� � ��(1� '��� �1$"����!")� ��9�� ���6�'�2�-"������'(���- ���'����"��"RS� :1��$"�"���'��/�M.�)��2�����$"6�"���)� 1-"��&�'�� �"� �9��"��!,� '��� �1$"����2� ���*� �� �!"� -1���1�'���'�� �"� ��-9 $�R�'� �"�1('��� ����� � -"��'� 1� � ���)� ��9��� $5�"�'� �'�'$5�'��"�,)����'��"�������"(-��$>D?

�"� ��$ �"��� $5� -��$'��'�9�� U��"-'�'�V� -"�"&'<���� -"�9�� ��6� $5��1����������* �&���2�-'�'��8?���"�)��� 1!���9�!"��"��� �1$ 6

>= +"&?�-1�������'����� �"�1�������-���'�Q�1!��5'�?>� /?��$5�"��)�"-?�$'�?)��?�ED�?>� �&'�(?>E �&'�()��?�ED�?>C +"&?����-�� � ���� �"����������(����@@=��?����-���'��6>=MAA��1�"-���0���'�(��

4?� �"1�$'�)� ���� �@@=)� �?� �G�=C�P� � �"�� ���� �� �@� -�T��'��'��� �@A=� �?� �� �-���'� �EAM>@� ���"_1��� J�k��� 4?� �"1�$'�)� ���� �@A=)� �?� EEEEP� � �"�� ��� �� �� �-���'� A�M>�� �"(('��'"�� 4?�"1�$'�)������@>E)��?�B>BP�-"����"�'�'�������A�(��$���@AC��?����-���'�E>MAC��?��1�"-�����-���������"�������"$'��'"��4?��"(('��'"�)������@AC)��?��>C@?

>B +"&?� -"����"�'�'� -���"��'$�2$!"� �2�1� �� '�����$'� �� E� (��$�� �@@A� �?� �� �-���'�6D�=M@>��?�H�����"�1-������������"�5���4?��"1�$'�)������@@A)��?���GCAB?

>D ����/?��$5�"��)�"-?�$'�?)��?�EDE?�0"�"&�'N�7?�8���'$�')�"-?�$'�?)��?�>EG>C)�3Q�:8��E=)�?� �� M�>M?� +"&?� ���*� � �"�� ���� �� B� (��� �@A�� �?� �� �-���'� A=CM>@� �"(('��'"�� 4?� .�'���'�!�"()� ���� �@A�)� �?� �=CB)� -��� �E)� �� ��9� (� �� &1�� � 1��� )� '*� �"����� !�2$� ��)� �& � (�!���-������������'��"������1��'��9��"��!'��"��� ���$5"���?

Page 75: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

>B��������,�������� �����!�;���<���� "�� "

������1��1���.���'�&��1����������'�-"��'� 1�� ���>>?�����)�0��'��"('��(�2� �9*�� �"�� �"� "�!���'����1�'�� �!'���� �'?� 0"�"&�'� �'� ��� ��"6���$��'�'��� :'�"�����!��1� ��)�-"�'��*��������'��$'�"��R�"� $5�$�9�� ����� � �"���$��� ��� 1��'� (� ��� )� '��� ��R� $�� �2� � �"� ���� -����"('�,)�����-����*�2$�('���-����-�<�����$� "��"���'�'(-�(��12$-"�'� �'� 1�'�>A?� +���'(� �!"� �1�"��)� -����"-"�"&�'� ��&����'� '��"�� (���1���'(� -"��'� 1� � ���� ��� � 2$��"RS� '�'$�� � � -���"���$�� �"('6�'>@?��'�("*�����(1�'S��"���'�'�'��-�"��1����1�-����!")�*�'�1���)*��'��* ��"���'����'�/�-9��"� A=?��������� $�����-��"!�� ��)��'���$�6�'�� ��"�"� �&'"���-���(�0���"��'�"���'���-�"����"���� �-"-������! "6��"� $5�����1!'(�$� ���'1�-�"��1���-�"$�1���-���"���$�)�-"�'����& S-"("�������"��"&"�'2���'�-�<����$� "��"���'$5��"��"�� �1"���'��-�"$�1'��!��$'�����(�$5��������1?��*�'������� -"��*"����"��� �& ���'�'$�� �,-���"���$�2)�("! �& )����-'���8?���"�)����1'�,�"&�9$'S�-"-����'2�-�"'��6!��$ �2� �!'���$,A�?� +� � $5� ��( $5� ��!�,�9�� G� ���� ��$5"���'�� �9��"��!''��� �1$"�����.��G�-"�&��'"� � ���-����� '�'$�� � )�-"$5"��2$ � ��� &"6�9��-"���$5� $5�'�&�-"R���'$5�0����(����1�"-��'A�?

/"&$��1� (�����!"���2�'�2��(�'�1(��!"�-�� $� ��1����1����',�������'�����"���1�'N

�? �9��"��!�� �� � ��('� '��� �1$"���� (� .�� "�'2!���� ��� -"-���-�"-"�$"���� �-"��'� ��"(-��$'�(',�� �'��� �1$)����'�-"-�����9��"6��,��2� -"� $,� '��� �1$'� �� �"(-��$� � �"�12$ $5?� �'� &�� ��$'� ��6����/�9&��-'���"�������'���$5"���'���9��"��!'AE)����'�"���(��9��"6����)�!� *���������-"�!��� �R�'�������� ����������,���? ?

>> 8?���"�)�"-?�$'�?)��?�E�E?�0"�?����*�7?6��?��"������'��$")�C�G �/�� �<����[��/ �> + ���/��� �)�3���63�����@>>)�3�?��)��?�EB>P�3?���/'��)�S�++����!������T�������S������������ P��� )� `7!��� ���1�� ":� �1�"-��� ���!���'"�V� �@@�)� ��� �)� �?� �B?� /� 1!�?�3�!(���)� #"-?� $'�?)� �?� �>C%� �������-"��'� 1�� ���� ����1� ����"�"���'��� "��'�'�'1��".���'���"���� �� �("��)��$���1&�������������1?

>A 0"�?�8?���"�)�"-?�$'�?)��?�E�C?�0"�?����*��?�7f1:�)�C� B�,�� � �<>�G �/� ����,���H��/���# ���/� �����/ ����� �����������������)�3"����@@=)��?���B�'��?

>@ 8?���"�)�"-?�$'�?)��?�E�C?/�-"���'(�-'R('��'$��'��"��� �1$ �"-���� (�0?�����$6�'�� ��*��-"!�2�)�*��'��"�-"!"���'���������2�-"��'� 1�� ��� �& "& ��-�"�����'�("�"-"6�1�!��1� � ��������'�'�'$�� � �1����"���$�?�+"&?�1��!'��"����?��=��"��� �1$'��0�Z�N[7?�8���'$�'�#��?%)�����!���"�G� ��!������� "����� " ��+ �����)�/���������==>)��?�B)��?���?

A= �����?�7�����)�"-?�$'�?)��?���?�0"�?����*�8?���"�)�"-?�$'�?)��?�E�C?A� 8?���"�)�"-?�$'�?)��?�E�C?�������1��*���?�/�����)�$/ S�++��������/ �������

+ ��J ����� � ��� G�#�� �� �/ <���� �� �����! � E����, ���� )� 7"��"�� �@@B)� �?� >@NU/ 2$���-���"�'�'$�� � ����:1���(�����2)��"��� �1$ ���-��"!�� �2��"('�'��'�&,��2�����"&�!"�:1��$"�"���'����-9��"�"���9��"��!'�'��� �1$"�����'�($5��'�(1��!'���$'V?

A� 0"�?�8?���"�)�"-?�$'�?)��?�E�C?�+���'(��?�H'�:�)�C� � �/����/ � � ����,� P ������,�������� ������+ ������/ �C +������ �^�� � ����[��/ �F�� ,���������� )��16�"-��$5�� �@AC)� �?� �>N� U0"�"�1('�'� (',�� � 0����(��(� '� �"('�2)� �� ��(�$5� ��9�!"� ��"�����'�� �"&"�'2� �� �& � �',� -���� ���S� ����'� '�'$�� � � 0����(��1)� ��"� ��"� � ������1��� "& ������,��9��"��!'�'��� �1$"����)���� (���( (�& "& ��-��$������������(V?

AE �?�/�9&�)�&�)����!<���� "�� �;���<���� "�����0������������� ���,���� �����,)�� )�Z�N[�'�(�#��?%)&������� �� �������&�)����<���� "���/1;���<���� "�� "7)����9���==�)��?�DC?

Page 76: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

>D 8��>��� ��B�,�X��/���

�? +�������9��"��!'�'��� �1$"������'�'��� :'�1����(��9���-"6� $'�"�!��9�)� �$����9��"��*"� �� ��(�'��� �1$"���� �"�!��'��$'?���'�6 ��'�������#�� ����1���2�� �1 "�2������,)����"('����1�1�-�$��1-����'<-"���������"� $5�G������,��"(-��$'�-"�'��"� $5?

E? ��1��"�& "& �-��$�'S�1* �$��"RS�-�� $5�:'�"�":'$�� $5��"�$-$'"&$� $5� �� �"��� �'� -����� -�<���"�!"� �� �"����1"���'1� 1�'�!"� (6$5��'�(1��/ �����*����� ?

C? �9��"��!�� '��� �1$"������ ��� ���!"�'2� �� , � ��)� ��'(12$2�-���"���'� :1��$'� �!1��$ �� "�!��'��$'� (',�� ���"�"�� -"-���� -"6��2��"���'�(',�� '��� �1$"���� $5�'�����$'?

B? �&"�'2� ���'������ ��9��"��!'�'��� �1$"������'��'('�1��-"6�9�)� �9��'*� �"(-��$ � $5� �� "�'� .�?� �"*��� - ��S� "� '$5� �'"�"!',?/ ����',)�'*����"�:�'�� ��2�:��(��"���� ��2$��9��"������"��1��6$'�(',�� �'��� �1$�('?�.* �$�� �& & ��1�"&$� ����'('$�'��"(����6�1���-����'$����('��U�������-',$'�V�#�������,# �/[���� %?�.-����'"6��� ��� &"�'(� �1-"� $�)� '*� 9�� ����� ��-',$'�� 1��� (12$ � �',� (',�� '��� �1$�('��"���� �� ��9��"�����'��� �1$"����?

D?��9��"��!��'��� �1$"���������:��(�-"�"�1('�'����9�$9������6���9�� �� "* $'���'$5� &2�T� �:"�(12$ $5� .�� $"� �"� �-"�"&1� � �"� ���'�-�����'��� �1$��"(-��$'�-"�'��"� $5���"�!��'��$'?

��))�"

����������� ��8���������� �����������������9��������:����

� �"���N �5�-�'�$'-��":�'���'�1�'"����&����$)��5��'4'�'"��":�-"���)�'���'�1�'"���":��1�"-��.�'"�)�$5$�������&����$��($5��'�(?

�5�� �$"�$-��":��5����'$��'���5����� �'��":��5��'4'�'"��":�-"����'��1�"-��� .�'"�� '�� �'!5�� ":� �5� -�'�$'-�� ":� '���'�1�'"���� &����$?��1�5"��)�:��'�!� �"� -5'�"�"-5'$� '���� �&"1�� �5� �'4'�'"�� ":� -"���)� ���$5� :"�� �5�"$��'����F-�����'"��:"��-���'$1����'���'�1�'"����� ��(�":��1�"-���.�'"�?H"�4�)��--� '�!��5��$"�$-����"��5�'���'�1�'"����� ��(�":��.��"���"����� �"��� ����"�!� �-��1��'4�F-�����'"�?��5�:"�)� �5�$"�$�1�'"���5"61��� &)� �5��� �5� -�'�$'-�� ":� '���'�1�'"���� &����$� '�� ���� , � ��$��!"� )�5'$5�5�-�� �"� ���'�� �5� �!1���"� � :1�$�'"��":��.��5�"1!5�"�!��'�'�!�":'���6'���'�1�'"��������'"��?

Page 77: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

>>

���� ���

������-��#'� '%�(������#��������������1%� ����2���������/���2����/��������� ��3/��4�56�/���7/� �

��� !"#$�% $&�#�'(!�(&

����;������� ����������������������

��1�'��0����"1���""���D./�

�=�C

�<��������=������������������;���=�����<���

���������������

-�"� ��'� �� 3555)54� �� �� ! �$���� �������������� !� � � #��"��+�"�����'� !��� � "� ���������������� ��� �� � ;V� ��� �������� ��

���������� ��������<+� $��$���$� � ������� "� �������'�� " ���� �����'� ���� ���� ������� ���"������� !� � �� >���� ! �$���� � " �� ��9������������$����� � ���"������ " ���� ���������!������89����!����� ��+� �� � �������)�� ��������������% �$� �� �� �45+��� ����������!���� "� ������������

������ �� � � � � ��� 34555� �� +� !�� ���%� ����� �� ��!�������������� �� ����� % �$

�� �� �45��'� ���"� � �" ���� ����� $�������$+����� $���������������

��8��� � �� ������8� � ���� �� ��� �������� ��� �� � �� +� ���� � �'�� �%������� �� ���� �� ������� ������89���� !� � � !�"��������������#��"���

��� ������ �������� ���� �������� ��� �� � �� � !�"���$��� ���� ��" �8�����+�������������������!� ���#��"����'����"�����'����������������'����� � ������� ��� ���� ���� ������� !� � (� ����������+� � ������� �� �������.!��%���� �������

�������������� �� �������! �����$��'�� � ���+����������������������!���������������� �������$����� (���� �������+������������!���� ��$�% �$������ #��"��� )� �� �'� ������� �� ���� �� � ���� .! ��� �� � )� ������������ �'�� ���"����� !� ���� ���� %����?�� ������ � ��'�� �������%�

? �������� ��� �� � �� +� ���"�� ����+� ��������� ��-�� �����"�+� !������� ���� ����� � �� ��-������"�+��"� �.���0 ������� ��#��"��--F+���������?GIA+����?@�

Page 78: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

>A E�����>����/�/#���

��! �$������������'���!� �����$������������%��������� �����$����� � "� �'� � � �� �� � %������� )� 0%����� �!���!�� � ����� �����$������������������������ �� !���������� � � ���� �'���� " ���� ������� �� ���+���� $� �"� � ����� !��� ���� � � % �8� ������ #��"��� �� �� !���� 9������������� �$"$� �� � �����$��������� !� �����$� !���������� ��" ��������- � � ���-�������������+�8������� $���� �! �$��� �!� � �� �!����� �$� ������� � � � ���� ����������� �����������#��"��+� � ������� � � ��� �����)��$�������/������+�� �!������������8��.� ! ����� ���������������#��"���� �"�������� �� ��� ����$� !��� � "� ����� - �%��.- � � ���� :�� �+� ���������������$+� ���� �� ���� !������ ��%� ����.������������ � "������ - �%��..- � � ��� ������ ��� ����� ����� ��� ������� ��������� � ������� #��"��� �+��������������� !������������'�� ���������� !� ���'�� ��������'+� �� � ������!����� � ����"�� �����8�!� ����8������������� �����#��"���

- �%��.- � � ��� �'��� ���"������ ���� ���'�� �$�������+� !� �������������� �� ��% � 3555� �� +� !� ������� �'������� ���� �� � �����$������������� ������ �� �����+� �� ������������ ��%� ����.����������� �� !� ������������� ��$� �$����� � � � ����'� ���� !��"� �� ���� ����� ������')� ��� ������ $� ������ � !� � � �������������� �� ����������� ����$+� � ������ ��� ���������"$��� +����� $���$"��!������������ ������!� ������������������ � ��������� ��������� !���"������ � )� "���8� �� !������������.!����!����'�����!���"���������� ���� ���'���� ��)���!����'�������$��

-�%� ���'� ����� - �%��.- � � ��� ����� ��� �������8� ��������+�� ������� ������ ��� ��� !� ��� � � "������ �����+� "� ������� ��� � �� ����� �� !���"�� �� �'�� �$����� (� � ����+� �� ��� �� � ! ���� ����@�� �� �� �������� ����� ��� ����� ���$�� ����9�������'� "������ ����%� )� ������)� K! ����. � � �L+� �������� !�����$����� !����� ������� ������� ���� ����"� ���)�K�������'L�������$���)�K "� ��'L+�� "����'�� ������+�� ���$9���$� � ������� ������ � �� ���� ��$89��� ��������� !���9����� *��!�����������$������ � ������$� � � ������ ���!���� ��� �������� ������%'+� ��� ��������� �� ���+� !������� $��$���$� ��!�� ������'�� ������� ������$� �� �������������'�� �� !� ���'�� !����������� :����� $� � �� � �����$�� �'� " ��!�9�� � �� ���� � ��� � ����������'��� ��!����'��� ���� � �� 1�� " �� �J� � �� 0���� � !� ������ !��������� ������ � �'� � ���$�� � "����� !� �'� K" ����L� )� K������L� ;��!�"�%��<�� ��$� ������ �������$� ��� �������� ����K������L��*�������!������������$��� �)�K� .�����L����� ��$� �BAA�K�����L)������������E�

1��%����" ��!�9���$������$��" �������$���3555������*��!����'��)� � ����������'�+� � � �� ��� ����������'�� )� � ������ !����!�$����� � "�������� � � �+� �� ���� !���"�+� ��$" �'� �'��� ������ ������8� ������+� �'!���$��� �9���� �� !� ����� ������ :�� ����� �������������8�� ����'� � ���� �������

@ � ����+����G�E � �����

Page 79: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

>@��������������� �� ��)������������������� ������������

J� � �� 0���� �� *��!������� !� ��� ��!������ ����� ������������� ��%� ������ �� ����"� � ������ "������ ����% ��� �� ��� ��!����'��� �����$� ���� � ���� ������$����������!���������!�� �'�K"����$��$L���!����'�+���"� �� 89��!��K��������8L������ ������'����'�� " ��$�" �!�����!����$�!��������"��+"������$������9���� �!���9����

:����!����'�������$������� �����������)�K�� ���'L+�����'��!��������!� ������� !�������8� " ��� ��� ��������� ������ ������ �����$� ���� "� �� ���� /� ���'+� � �� �����$��+� �'��� "��������% ���� :�� �+� �� ����$" ������� �������� �������� ������� �� ��������� !���������+� � � ��K���9����L� ! ���� �� � �� $� !���������� �$���'�� ��������� ����� ��� � �� �����+�!�����$���������9 ��8���!��������������������!����'�������$��-������ )� ����� �� ������ � ��$� ��� ?AAA� �����+� ���� �� �� � �� !�������� � " !���'� ��� ������� ��!����'��� *� �������� �� ������ ����������� �� ����������������������� "� �� +� ����'����������� �������� K����! ������ � L+ ���������������� �� ��

���������������� �� ��!��������!� ������� �����!%��+�!������ ���.� 89����� ����������������� ������+�� "������������ " ������������������� �!% �� �������������� ��� ���$+�����!� ������!����������!% �" ������������!������� �����'�� 1�� ���� GI������������ ��� �� B+� �!%'� ���$��$� � � ��� �������(��!����� �������������$��$�����!%'+�����'����K! ���� ��������������L���������!������8���������F "������������������ ��$���?@AAA��������*������� �������� �����$��$� ��� �!%'+� ����'�� ������ �� �������'� K� �������! ���� � �� ���� ��� ���� !���������LH�� *�!%'� ���� �������+� !�� ������!� ������� !�������8+� ���$�� ����� �!%��� !����� �������� �� ��� �������!�����$���$���IAAA�������

u��� ����8�"� ���- �%��.- � � ������� ��$���K "� ��'L���K�������'LI�1����� � 89��� ������������ !��� ���� ��� K "� �� �L+� ����'�� �������

������� ��������� ��������*�!����� �������+�!�� " �� ��J� +� �����$��$��� "� ��'+�����'��K��!� ��$���!������8����������! ���� �)���������������L���� ������� �%���� ���$� �� @AAAA� �����C�� *� ������ � "�$��� �����$��$� � ��K� �"������ "� ��'L+� �� ��89��� ��!����8� �� ��� ��'����� ����������� "� �� ��!�����$����������������

*� "� �� �� ������ �������� ����������� ��+� �� ����'�� ��� �'��� ����!����+������� ��'�����K����������+������������������������L�)�!������� �! ��D�� *� ������ ��� � "�$��� ����������� "� ��'� K����� ��+� ������ ���� ���� ��+� ����'�� ���8�� ���������� ��� ! ���� LG�� *����� "� ����� ����� ���������%���� � �����?@AAA�������

B � ����+����CD�H � �����I � ����+����??�C � �����D � �����G � �����

Page 80: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

A= E�����>����/�/#���

*����� ������ �� ��������� ��� �� � �� � � "� � � ������������ $� ���!! ����!������'�� ����$�+� �����$9���$� � "� �� �� ������� ��������� >� ������$��'!���$� ��������������'��!���������7����������������!���������'��� ���������'�7� ���� !������ ����� ���""������ ��8� �� ��%� �������� � %��+� �� ��"���� ��� ����� ����!������'�� ����$��� ���$��� �������'�!�������������!� � +�!���� 9 $����� ������8��� �����?A�

1�� ��������� ��� �� � �� +� � �'���� �������� ������ ���� - �%��.- � � ��� ����������� K�������'L??�� ������� ��� � "'� ��� ��%� "� �����!�����������$+� ���89��� ������'�� "������'�� �� ����$� �� ��!� ��$89��!������8��������!��������������������!� �����$��$����� �- �%��.- � � ��)� � � � ���������� ���������������� �� � ������ �� 3555� ���� ���$� � �� ������"� ��'��� ����+�������'���'���������'�������$+�� �����'����'! ����%'+��� ��'��� �� !�������'�� %������ 1� ������ !��������� �� "� ������� ����������!�����$����� � "������ ��� K� ����L� )� ������'�� :�� �+� , ��'� J� � ��!�������$8�� "� ��'�� � ����� �� ��� � "'� 8�� ������$+� �!�����$89��� ��"� ��������-�����������������!�����$���$���BAAAA������?@�

�" �8�����+���������������+�������9�������'�������$����� �- �%��.- � � ��� ������ �������'� � � ����� ��$� ������ �������$� ��� � ���� � �����$� !� � � " � ����� )� ������+� ���� $� �!�����$� � ������������ ������ �� v���'��� ��������+� � �������� !��� ������� � ����� ��%�+� ���� �'��� !� � � " � ��������

>�������������������������� !"#$&�% $&�#�'(!�(&

1�������� $� � "������������� �!����������� !� ������� ! �����$��"��+�� ������$�� �������� " ���� ������8� � �%�8� !���� 8�� ����'� ��'�����!� � +� !����� $� ������ " �� �� 1��� ����� " ���� ����� ���'�� ����'� !� � ���! ��� �"� ����� ��'������ !� � +� ������ ���� ����'�� � �������� ��� "����� � ����������'����!������89�������$�)�!���������� ����

� ��'� !��%���� ��"������$� ����� ��'������ !� � � �� ����'� " �� � ��������������- �%��.- � � ��+��������!����� ��$��������!������������" ��������$�������� 2�" ���������� - �%��.- � � ��� ������� � � �� ���!���+� ����'�� $� " ���� ����� $+� �������� ���� $� �� ������ $� �� ���� ���9�����$� ����" �������������"�����% ������ ����� �� ���������$�+�������9����������+�!� ���������������������$������+�����'���'������!� � �!���� 9 ������ �������� �������� " ���� ������� �� :�� ����� � ��$���� ��������������������� ���� �� ��� �������+� ���$� ��� ������'� " ���� ����� ���� !�$����'��� � � � ��� ��'� ��� � � �������+� !�� ��������+� ����� �"� " ���� ����)�� �� �������%���� J� ��� ���� ��'����� !� ��� � "'� ��� K��'� ��� ��� �'L

?A � �����?? � �����?@ � ����+����?@�

Page 81: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

A���������������� �� ��)������������������� ������������

)� ������ %���� �� K��'� ��� ���������L� )� � ���� %���?E�� � ��������� ����'��'������ !� � � ��!���"�� �'� !��� �!��$�������� � ��������.!� ���'�+� � �� � ����.!� ���'�� ���������� �� !�%���� ���'�� ���� �� )� �� ����� ��� ��+ �� " ������� +� ���� �������� �� � ������ �� ! �$��� �� !� � � !��������� ������ �����������$�� � � �������+� !� � � " � ����� )� K������L� ;��!�"�%�$<+ � � ������� � �!����� ����'� ���� � " ��$+� !����� ��$��� ����� ����������'������!� � ?B�

���'�� ���������� �������� ��� �� � �� � $��$���$� " ���� 1����� ������ �������� ���� �������+� ����� ���� �� � �������?H� !�������'����+������ ��'�! �$�������������"�������!� � ����������"���������" ���� �����'�� ���+� ����'�� $��$8��$� ��� ������ ���� ��������'��������� ��+� ��� �� �'!���$8�� ����� ���������� �������� ��� �� � �� � � !����8� �������� ������ ��������� !���'�� IH� �� ��� �������+� ����'�+��"�������+� !����� ��$8�� ����� " ��'� � �� �������%���� J� � �� ����1������89��� EE� �� ���+� � � ��� �������� �������+� � ���� ��������)���� ����'� ��� " ���� ������� �������+� �����8� ��"� �� � � �� 0���� �� ����� 2�+� !�� �����8� ���� � ���� �� � �������+� ����'� ��������'"'� 8�� GG.?AE� �� �����������+� ����'�� ���"����� ����'� �� ��� "����!��!��'� ��� �� ! � ��� J �� ��?I� �+� !�� �������� ��� ���� �����$+� �������� ��� � � ��� 35� �� �� -���������� ��������+� ���� " ���� ����� J� � �� 0���� ��!���"�� ���� ������������������������ ��+�����'������!��� ������8� ��� %�8+� �� ������������� ��� ��������� ���� �����$� �������� ��

�� � �� �� ����� "����$� ���� � ���� �� � �������� �� ��������� �������

������ �� +� �� ������ ������������������"���������������� ��

� "���$����!���������-����� �"�?C�2������� � ��'�� ���������� �������� ��� �� � �� � $��$8��$� ����'

����������� !� � �� �"������+� ���� � � ! �$����� �������������� ��������!� � � �������� ���$���� � "'� ��� !��� �������$� ���������� %�����'�-�������� -������������ ��9������ ��!'�'� ��� �������� ���������������"�����������������'����������� ��:���!���"�� ������������!������������!� ���'������������������������" ������8�8�����%�8�� �������������$������������ � ������� !� � � ��������� ��$� ���� ��� ����������� !� � �� ��������$� � 8�����%��� %�����'�� ������� :� ���$���� %��������� !� � � � �������������� �� � � ��$���� ���������������� �� ����0%������� �!���! )� � %�������� *� ���� �������� 8�����%��� ����������� �$�� ���� � �������������������!� � ��0%������!���!��������!� ��������� � ������ � � ����1�������� $� ������.��������� - �%��.- � � ��� ��� ���"������� % ����

?E � ����+����?B�?B � �����?H ������ � �������+�������������� ����!+����45+��"� �.����#M+���������?GDB+����?AB�;� ����"�

$"'�<�?I � ����+����DI�?C ����-����� �"�+�"������������� ������� �����+��"� �.��� %�����������9������K1������

�� �� L+���������@AAA+����D@)DE�;� ����"��$"'�<�

Page 82: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

A� E�����>����/�/#���

!����� � � � �������8� �������� 8�����%��� 0%������� �!���! +� ����'+ ������ ����+��'��� �������'�����%�����'����� ��������$������+� ��$��$��$� � ����� �� #��"���� * � �'$��$���$� �"� !������� ������$� ���������

��� �� � �� +� 0%��� $� �� - ! �� $� ;�� ������ ���� ������� ������'��"��� ����$� � �� �������%���� J� � �� ���+� ���� �'� � �+� �� ����� )� � � � 0���� ��� ���<%������������������" ���� ��������+�������+�!�������8� � � � 0���� +� K������+� ���!���� �'� ����L?D�� &�������� !� ��� �������� ���$���� "'� ��� � � ����'� �� ���.��������� �� � �������������� !� � �� , ��9 ���!����� �������������!�������������������$�%��������� ���8��2��!��������������8�������� �+���������'������������!� � �� ���������!�����9�������'���"��������� �����������!� � �

�+� � ���%+� �9�� ������ ���������� �������� ��� �� � �� � ���� ���$������ $� !� �� ��1���� 9����� �������� !� ���� �� �������� ������89���!� � ��'�����'��'��$�����������!���������������$��-��'�$��$�������������!� ��!����.�������'��+� ��� �� !� ������������� ��� � ���� 1� �������������'���������"����%������������ ��������������������#��"���

� ���� ��� !� � ��� � ���$����� ������ )� K���L?G� )� ��������� ������ !���������� ��� �� � �� �� , ���� ����� !������ ��$��� ������ !� ��� ��� ������ ��� ���� ��� ��� � � � ����� ���� ������89��� " ����+� ��� �� ��� ��� ��� !�����������������������8��J�"�������+�����!���� ������!� ����������� �����+�� �������� ���� �����$� �������� ��� �� � �� +� ���� �����'� �'����9������ ��� ������������'�� !� ���'�� ����'+� ��� ���������$� �� ��"���� ���������� !� ����� >��� ����'� ��� ������ ��� �'��� !���$�'� ��� ���� ���" ���� ���$���!������� ���������������

v��� � ���$��������'��������������� �� +���� ���������� ����+������������"� ��������+� �� � "���� ����$� ���� �����'�+� � �����$�����'��� ���+ ��������� ����'�� !��� ������� "����'�� " ���� ���$��� 1���'�� ������+%�������� "�����������+����� �� ��� $����!������������ � �������$�?IC@���:� � " ���� ���$� GD� �� ���� �� �" �� ���� � � K&����� � � ����� � %� ��%������ ������� ��L���������+� ����� �� $�� �����������������% �$ �� �� � 45+� � ����'� �� ?CH� �� ��� �� ������� �� ����� �������� ��� !������� "� ������������������ �� �

�������� �������� ����� �'"'� ��� ����������� � �� �� %���� ��"'� " ���� ������� �������+� � � ��� " � � +� !��� ����� $� !����� " ���� ������� ����������$�������������9 ���!���������-����� �"�+�����'�!������������ � ����� ���%� ��� � " ���� ������� �������� )� � � � � 0���� �� - �%����!����������" $��$���!���� �+�������� ��"�� �� $�!���������%� �����" ���� .����� $� ������$� !������ � !����� ����� K" ��'� ���� ��� +� � �� �������%���J� � �� ��������+� ��"� �"������� !���!�� � � ��L@A�� :�� �+� � ����� " $������

?D �������������� �� +����?C�?G � �����@A ����-����� �"�+�"������������� ������� �����+����DE�

Page 83: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

AE��������������� �� ��)������������������� ������������

� � � � 0���� � ��� ������� �������������� ���������������+� !������� ���������$� � ��������� ��� ��� � �������+� EE� ���'�� �� ��� � � �� �� �� �'�)���������� " ��'������ ����$��'�����+� ��������� � ������"��������)� �������� ��+� �� ������������ �� � ������89�� �������� �����%'+� �"������� !��� "� ����� K " ����� �����L� )� �������� $� ������$� $� ����� +� ���� � ����8���"����8��������8������%��)�K����� ���������L@?�

1�� �!� ���������� " ��� ��8� !����� ���� -����� �"�+� �� ���� �� �������

��� �� � �� � ����$�(� �������+� �������� �������� !��� ������� ���%� ����" ���� ������� �������� )� � � ���0���� � ;?ED?)?EDI� ���<7� !���'�� IH� �� ��+ �����������'��$ �$���$��������+�� �� �������%����J� ��� ����;?@DH)?EAH����<7��� II.�� !�� GD.8� �� ��8� )� ����� !������89��� EE� �� ���� ���� ����'" ���� ������� �������� � � � �0���� 7� ��� GG.�� ��� ?AE+� � ������ �� !����.��89��� �� ���+� � ���� ����� ����+� !�� �!� ���������� " ��� ��8� ������ �� � �������+� !��!��'� 8��$� �� ! � ��� J �� ��@@�� �� ��� � ����� � ��� ���� �����"�+� !�� �����8� �������+� �������� �� �������� �� ��������������� ! � � �J �� � �� ����'� ����������������H��� ��+� ���GG.��!�?IA.8� �� ��8@E�� =��$� � �� $� ��� � "����$� �'"'� ��� ��������� �� �������������� ������������������� �� +� ����'�� � "���$8�� ������� ��� ����� � ��������� v��� � ���$� ��� ���'�� �� ��� �������� )� ���� ����' �����������!� � +�!��!�� ��'����������34)345��� ��

, ������ ��� ���� ��$��� ��� �����$��������+� ����!�� ���!����?IC@� ��+� ����" ����� J� � �� 0���� � ��� � "���� � � �� ����� ��� �������� � �����������������'� ! �$��� � �� � �!����������� �� ���� � ���� � +� !�"���$��� ���� ���'���+����� �J� +�� ���0���� ������" ��'�� "�������� ����������� ��'�� ���� �� �� ������� ������ ������$� ������ !�������';��� ������<� !���%�!������ ��" %��� !� ������� � ���� � 7� �� $� � ���� � � ��� ������������������ �������$���+����� � ����� " �� ��������!������������ � ��@B��-� ���+ � 89���$���������'��8������������������+��'���$�������� �����$�����'����!!'�

����;����� !"#$&�% $&�#�'(!�(&

�"������� �������! �$������ !� � � !�"���$��� ���� ��� �'���+� ���� �!�������'� �� ���� " ���� �����'� � ���� �+� " � ���8+� ������ !������� .���������� !�� ������ ��8� �� ��� !�������� �!���������� ��������� � � �������+����'� ����������+� � ������� �� !��%���� ������� !� � � !������ �'� �� ���������� ���� ������� � "�� ������$�� � ����� �����$��������� ��6$��$���$� ���� ���+� ���� �� ��'��� ������� ��� ����� " ���.� �����'�� ���� �'��� ����'

@? � ����+����DB�@@ � ����+����D@)DE�@E � ����+����GA)G?�@B �������������� �� +����@G�

Page 84: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

AC E�����>����/�/#���

��'������ !� � � �� ������'� !��%�����+� �� ����'�� ����� !� ����� � ���� �" !�� �� "���������� )� � � ������� �������'�� ���� ��+� �� ����� ����� ��� ������ ���� 9��������9���$+�����������!�����'�

�� ���!� �������� �����8����������������������� �� ��:������ ����������+� ���� ���"��� $� 8������� $� �����������$� �!���� �����������$���� ���$������������ �������"������+���%���8���������$��������'��!��$���2������$� � � � " ��'� ������ ��+� � � ������� � ��" � ������ ��$��������+�������'�� �� ���� ������ ������ ��"���� ��� !�� �!��������'�� �������� ������ ��$��!� � �

#� ���8� � ���� �������� ��� �� � �� � ���� ��$8�� ����'� ����������!� � �� �������� �� � ������� !� � � !���$9���� "� ���������� ���������� �� ���v��� � ���$� ����� !��%���� ������� !� � +� ���� !������ �'� �� ���� ��� ����������+� � � �� � ������� !� � � �� �� ����� �������'�� � �����$�����'�� �� ��!�������������� 8��$�

�������� � ��� ���$� �� ��$��� ����������� !� � +� �� ����'�� �!�������� "���� �"'� ��$� " � ����� )� K�������� ! ��L� !�� ���9����������� �� !� ������!�������8�!����!�������� �!����� �� ���� �!�����$���$� K������L� " � ����������������)�"� ��������% 7��� ����@+E+�B+�C���G��!�����$8���"'� ����" �������� "� ���� � "��� ��������� ��� $� � ���� �� ���� C� �� �� ��$� ?A� !������ ���� 8��"'� ����" ����������� ����+� ��� ��$�??�)�" ��������������$��� ��-� ����H+I� �� D� ��� � ���� 8�� � "���� �"'� ���� " � � �������� ������'�� !���������)�K�����L�

-� ������������!���������'����� ��!�����!��������$��$�� ������89�����!!'(� �������+� ��������� !����������+� ����������+� ����� +� !������!�����!�����+� !���9����� ���9��'+� ��" ������ ��� ������� ���'� ���� ��� +��� ������+�� � +��"$�����������+��"��� ���� ���!� ������

��������'� � ������� !� � � ������ �� �� ����� �����89��� �� ���(� !� ���������������+�" ��+�" ���+��!�$.!��� � +�!�� � +�� �����+�� ��+�!�������������+�� �����+���������'������������� ��������������!� � �

��))�"

;�� ���������8����<������������

������������������������� ������������4������

� ��"���N��"�)����&�!)�-���'$1���)�-�'4��)�$"(("�)�$�'('��������-�"$�1�������?

�5�("�1(���":��5�(�'4�������":�8"�!'����"���1�����5���(�":�5��"��":������":�3$��������!5&1!5��$�����'���5�W���GW�Q�$��1�'�#`��'!�'���(����'�����������5��"�&'����"4�'��4V%)�'���5�("���$"��'���&��$�� ":� �5� :1���� 8"�!'��� �!��� �!1���'"�?� ��(���56�����&�!"� ���� �58"�!'���:1����-�'�$'-��'� ��5'$5�!"4��"����'�$��5����":��5�W����$��1� )

Page 85: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

AB�����������������������8��� ������� ����������� ����� ����

-��$�'$��� � ���"$���� '�� '�� '��-����� ��'"�� -"����'"�)� �'�5� �5� '�"�����"$'��)�$"�"('$������!���� ��(?

��"�(��":��5�8"�!'���$"(("�����)��5����)��"�(��":��5�'�'�'����'!5����� 1�'�-�1��$� ��� $"��'���� ��� �"1�$�� ":� �5� �"�� ":� ����� ":� 3$�������!5&1!5�?

�5����1$�1��":��5��"��":������":�3$��������!5&1!��'��-��������:"��"��N�����"�1$�'"���5'$5��1�5"��5'-�&�"�!���"��5�'�'�'��"��":��5��!'���6�'4�$"(('��'"��G��"�����!5&1!5�����&�!�#�EA�G�EAD%P��5�:'����DB����'$���5'$5��1�5"��'��5'��!����:��5�)�(�����1��1�51����3$�����5���'�#��ABG�E=B%P� :�"(� DD�5� "�� �5� @A�5� ���'$�� G� '??� �5� �1&�_1��� EE� ���'$��� ��(���& ��5��!'����'4�$"(('��'"��":�����!5&1!5�����&�!P�:�"(��5�@@�5��"�=E)�����(� &��5��1&�_1������'$��)��������'&1����"���3�!�����1��-�6���?�3$��������!5&1!5�l��$"��":������$"���'����"�(��":���$"(("�)�$�'('6���)�-�'4�������-�"$�1�������?

Page 86: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

AD

Page 87: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

A>

���� ���

������?���@ � ����

3��������������1� �/��2�2�������/���2����/���������� ��0�%���2�%�7/� �

A��#�%.��#�������������� �����#��������/������

&����������������'()))�����,

��1�'��0����"1���""���D./�

�=�C

�� 9:�����#� ��:9:�/����/����;���!��/� ���<��#� ������&�����������������2�����/�'���2��;���� ��;<���8�=��2������>*��������� ����7�������� �2���;�� ����<�� ����/�

��/����! /����:?�/����������&����/����;������!� ����������#�����&����/� @������� '��� 2��;���� � �;<��� 8� =@�����>*� &����/� @���� ����� '��2��;���� ��;<���8�=@��� �>*���&����/�3 �������'���2��;���� ��;<���8�=3 �A����>*� ���<�� /;2 �/� �� !������/��� �� ��w�� ��/�<�� /��/��� �! �����/<7�����������

�� (B,,� 2�� !� ������ &���� ����2� ���;����2� &����/�� ���2��� ?999'&����//� �/�(BB,8(B,,�22�*�!���%�� ���/�@���������&����//� ��� �������� ��'(B,,8(B-,�22�*��C��! 6� ���#� ������������/��/����2�����/�!������/�A�� �� ����� /� ��#����� ����� /��/� &����//� �� ���#� �� /� @������ '/�� ��� ���/�@��� �*�����(-,+�2��8�/����� �@��� ����A@�������� �'���#�2��;���A� *�&����/��

�������/��� �� ����������� /��/�� &������ ��������� ��2�����/� %�� �/�6��<�/���/� ���/�7����;�;����<��2��;���������/�����������%< �����!������/��� ���&<� ��; �#�<�� /��/��� 4��� 6�� ��������� ���� �� �#������ ���<��/ ����� ��<�����;��� '��� 2��;���� ��;<���8�= ��/���>*���� ��<����6���/� ��D���/��D��� ��� ���������� ���;��� ���� ��� 5������� '��2�� ��x�� �2�� *� ����� �� '�����*� 56��� �� '�������x� �� &��A�����%�2*� �� ���6����2������;���

C��/�� �����/ ��� ���!���������< � �/ ���� �%< ���������#�����%����� �6���!������/��� � ��&�������� /�@������ '������@��� �*���������#�� /���/� �!������ �!� ���%/�����7����7��/��E��� � �% �7�! ���#�����;��#�������%< �;� 2 �����/���� ���;�� �6����! ����< �2�������/� ��

���;�������&����! �������;��/� ��! ���#�����;��#������%����A��������7���������/��;��� ������� ��#� ��� �6� ���������#������%�����

Page 88: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

AA W4XYZ�[4X4\]Y^]XY_Y

���;������� &���� �� &���/�#�� ��2��� 6��� ���� ��� !������/��� ���&��;����<�� ��2���������� ��%���������� �� ���2��� ��/�� E��� %����� ����! � � �6����� ����;���/���/� ��2�� ��!;���/����� �(�

���#�< � ��;� � �6��� !������/��� � �� ����������� /��/�� ��2�����/�� ;����<�� ��������<�� ��/� <� !�/��� �� ���� ��� ������� ���<�� %< ��;���<�����/����;��+�������/�F;��%���6����'2�������6�*G���5�2�������'2������#�� �*B�

C� ��� �;�����6��#����������� 2��.�#���2���;/����������������/�A�/��&�����������������2�����/� �2��.�#������;�#������ ���

�������D�������������� ����<�4!�;�<��;���������/��#�2��;����2'@��� ����A@��������2*� &����/�� /� /���� ! /���� :?999� /���� /� !����&����//�����/��&����2��&�����<���8�3��� ���99������2���:99�/�#�������!/���/������%����%������6������������������6�������&����!����!���&���� �/���

BC 3���� �����#�����!�/�����!�%����������%�/�����������

�������))

3��� ��� 99� '(-+H8(-)I*� &����//�/7��� �� (-BB� 2�� /� @������ �� �� (-,+� 2�8� /� %J������� � @��� ����A@�������� � &����/�� !����� �6��� �� �� � #�� ����� 2��!!�� /��&���&�/� /<7��7��� �;� �<��#� ������ &����������������2�����/�������!��/� ��/��������% ���! �/�����K����3��� ��99�&����//� �/�%D���� 6������B�2�������!�/�/�!�� 6��� ������!��/ �A���� �7���/� ����!������/��� ��!������8�y�/���� 9�!��/�/7� ��/�@�����/�(�(I8(�-B�22���������,� ����C� ��� �#��4�������!��/ ������/ �������� < � 2� �������&�����/<7��7����;�/����/��/��������������2�����/�

���/�� 6���� 3��� ��� 99� ��� �� ���6��� @���/��� ��� /��� �����;�'���#� ����/�(-BB�2�*,�/����8����6���F������� /���F%�7��;��'(-GH8(-B)*

( 5��56�/���7/� ��:������ ���� �� �H�������� ����������-�������������#� ���������J�������� �������� $&'�&&����)�5�������&���!������/ ����������������������� �#��������!����������������'���!��/������!���*�+H((�'���2��;���� ��;<��*�

+ 5��56�/���7/� �� I����������� � ���� ��� ��0�� ���� ����� $��� � � � ��-������������ #� ����� ��������� ��� �������)� n/�o� 3�� ��"� 0���� ������ �������� ���H �#��2/� -�����.�;�������.�H�+�� �������<������1�$=�����.�DS�ET�(&�DTAT���)�1%� ����+H((����G-+8G-B�

G 5��56�/���7/� ��:������ ��������������-�� �������-������-���� ����������� ������J�� �� ���+ �������������$&'(�&'(((����)��%���������/�����6����2�2�������/���2����/�A��������=�#��<��;�!����>�����6��+H(H�z�+����(H�8(HI�

B 5��56�/���7/� ��I������������ ���� 0�����-������ ����� ������ ����� ������J�� ���������������� ���������������C%D���/���A! ���#���������� �����A�����#���������#A�<��6���� �=F�� �2>�����#�� ��+H(H�z�(+����BB8B��

� 5��56�/���7/� ��:������ ���� �� �H�������� ����������-���������������, 5��56�/���7/� ��5�������� � +�� #� ���� ����&((��%��������#�<�� ����/���� ����

�/�����/��7����������3������������������4�� 2���� ����3/��4�56�/���7/� ���=�!��<�/�����/��7���������>����:99�1%� ����+H(G�'���2��;���� ��;<��*����(H-�

Page 89: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

A@!�����"�������� ������������ ����������#� �����$��� �����������&'(((����)

��������8����6���5����6���@�&��/���5������� '(-GB8(IH-*-��@���/��������;�%< ���#������ ��������2����;����� �������;��

3��� ���99�� 6��%<���/��/��!��/<��%����/���!� �!��% �;��� ���/�+H� ��/�(-BH8(-B(�22��%���#���D����� ���< �&�����/�#� ��C��/���� �� ��!�%�2!���! 6������ �6������.����#��!��/<����%����&���&<�8�&���/���$��������� �������6������!��/2��<�������� �������!���� ��&���/�#��������2�'(-B+8(-,H*�

� ����� ������ �/��� � ������ ������ 2 �%�� !�#� � �� �� ��� &���1�� ���;�� 99I� 8� /���� @���/��� %< �� !��/�� 6���� ��� ������/���2� �<������� �������!���� ��

��(-BB�2���6��%���#��&��� �3��� ���99�/���!� �/�/����%����� �/���� � �� /�6�����%�� &���� �<2�� �� �2� ����� 8� &���/���F���� 'F����*

���������� ��/�%����������;� �����7���F%�7��;��6�/7� �/�@/�7������E��/��/���������;���F%�7��;��!����� � ����/�@��� ���;�3 �������K���/���F���6��� �� �/�2� /�/�/7�2� ! � ������� ��� �#���� �/�2� ��/���� ��� �F%�7��;��8�F����

�������#��� ����#�����!�!/���4�2�%��������;����=3��� ���;�%�� F�����;�@/�7�����/�1%� ����/�� ��/�2��&����!��/� ��� �/�����/���%�>)�

K���&��F������� ��������������&���/�#�����2���'%���D���&�������2��:99*�&���/���1� ����'(-B)8(-I)*����D�������#�����#�/7�����/� � ���� /;������

K��������/���� ��/���� �/������ ��6������&���/�#�����2��(H�-� ����%��� (-B)� 2�� /� 1%� ���� ���#� ���� &���&��F���� ����� /� ��� !��

%< � /��2� ()� ����K���&�� �� !�%��D� � !#�� � !���� �� /��&����� ��.���� �� � �%��� �/���&�/� �((� 2��� !������ �2��� !������/��� ������������ �� ���� ������ /��/��� ��������� ��2�����/� �� /� ����� � �#��/8�����!��2�������<���;�����

1���������!� ��������!��2��/���#��/�/�/7�2�&����3��� ���99���� �5����6���@�&��/���5�������'(-GB8(IH-*�%��������������� ���/�(-�H�2�(+

K���&��5����6������/� ��!� ����%�� �2#�� �����!� ��/����%< � �������+G������������������%< ���&���/���L ����'(-�GA(-I,*�&���/�������� '(-��8(I+I*� &���/�#� y�/��� '(-�,8(-I(*� &���/�#�� �� '(-,H8(I(,*� &���/�#������2xF ������ '(-,(8(I(B*� &���/�#� ����� '(-,(x+8{*� &���/�#� 1�� ���;

- 5��56�/���7/� ����� ���� � �������-� #� �� $��-�������� ���+� ��������� ��� �������)�%��������#�<������/���� ������/�����/��7����������3������������������4�� 2���� ���3/��4�56�/���7/� ���=�!��<��/�����/��7���������>� ��� 9?�1%� ����+HHI� '��� 2��;���� �;<��*����BB-8BBI�

I |��C�%� �����`���������� ����������M��������������������� ���� ���� ������� �!� ��" #����������

� $��%��#��������������� ���������������������������# �������������������&������#&#���#!��������#!���� ����#��!��'�#���(����#)*���������������������������� �!���" #������+��,�

- N��%��#�������`�������������+�.� $��%��#��������������� �����������/.�0 M��1�&������a������� ������# �����&����2�#&������#!������#&�����#!�� �!!#������!���� ����

�#��!����������#!�����&���O����3��&4���&�#�����������/0������������ �!���" #�����+��

Page 90: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

@= ��� !�"���#$ %$� &

���&�5�)� ����� ���2�������� ���������6����� ��� �7/0��07��8��#����6���������� �7/+��+��� 8��#���� 9#�#���� �7/.��.-�� 8��#��:� ;���!��� �P�7/,�8��#��:�<�������7/7��+.��8��#��:�6�# ���&���77-��..��8��#��:�Q�������770�P�� 8��#���� ' ��#����� �77.����� 8��#���� �# ��RST ��� �77/��./�8��#��:�$��������777��,0��8��#��:�6�:����7�-�P�

$�!�!�� 2#�#:���#��"�� �"*#� &#�#)�� &��"� ��4&#���� ����"�� ���#���"�8���8�� 1��#&4��� �� �����#� ��#!�� ��&���� #5#� *#��#�"��� 8��#���� ;�=�>�

8��#��:��?�������8��#����;���!#��8��#��:��;�������1���&���8��#����U��#*��

�� �&����� �#�#� �� ��!�� �#���#������ ����"#� � ��:����@� �� !����#��#!�������#+�

(���8��1��#&4��� � ��:����@� �� ������� �-7� ���� ��&�:�� �� ��"� #� ��;�� ��$#�#�����#�� $������#��� ���� �� 3�����#5#�� �)� 8#� ��� 6�# ���&���M#�� �)

Q���".�

�� �!� ������!�� 8��@�?�� ��)� ��� ����2��� �� ��� � ���� ������ ;�2����!�� #���"���2�#&������#�@��8"������"��������� �����&������:���������?!#�#���� �����<#��#�@� ���� ��4#� ���� &�!��� ��<�#�&�#�� 6��*�&�#� �� 1�&������%�� A�����T����� �����8�����"���0��&#�#)���������,��"���#)���+�&�:#�#),�

D! "�������������� ������� �������������������������������������

B#����)������7./��--������������7������&�����#)� ��:��"��0��&# �����--� ��� 8���������� �� ��C#&��#���!� 9�����)� ��9��#���� �!� 8�����#��$#���)4#��)�B#�����������"��� ��4���9#�#����$�2�������6�&���� �*������7,+�7�0������)��� ��4���<����!�B#����#����(�8�*������7/���,-/�

�� 7//� ��� ����#&�� � 9�����)� ��9��#���� ���� 2�#������ 8��#��:� B#����)�����&�5#!�8��@�B#����)��������������#�0-��#������2�����2#��")���� 7�

9��4��� 9#�#���� 6�&���� �*����� �"��� &�:#�@>� ��#���� ���� ����$�2��"� 6�&���� �*������ ;�2����� ����#&�� �� 2�#������ 8��#��:�� B#������� ��4��� 9#�#���� ������ !��#�@>� 0� &#�#)�� ;�#&�� ���� �"���� 8��#��:� 1���&�7/7�����8��#��:�?������7/���+-��8��#�������������7/���-��8��#���;�=��� �77-��.-�� 8��#��:� Q������� �77�P�� 8��#���� M���� �770��.7�8��#��:� 3������ �77/��.�� 8��#���� D�2��!#� �77���.7�� 8��#��:� ;���!���7�-�P�� 8��#���� B���#� �7�-��0-�� 8��#��:� �#)!����� �7�0��./�� $�!�!�2#�#:���#��"��&#�#)��&��"���4&#���� ����"�����#���"�� ��4���9#�#����������

+ '�������(� ��� ���)* �� ���������+����������� �����#)����#�#�����:#� �!�������8�!����������0--+�������/������������ �!���" #�

. <��3#�&���*������,������(�*��������� ���*�-���.��������/����-�/������(�010

��*�������������������-������������ �!���" #�����0-,��0��+, 1��14�����*������2�����3�������*����11��;����� ����&���B��&4��� ��������&�����#�����

����#����#���}E:#�"#���2�� �V��B��&4��0-+��W������0��+�/ 1��14�����*������2 /� ����� ���*�4�3���-��������..��7 N��%��#�������`���������������

Page 91: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

@�5/���+(������������������ ���*����3������������/��������06111���*��

��#���#!����&����#5#�8��#����;���!#��;���!#��� �������� ��:����@���!����#��#!�������#��

1�����!��&#�@�4#��:����"���"*#�2�!��������8��#��:��?������B#����#��:��7/���+-� �� 8��#��:� B������)� �7����+-�� ��� ������� �!� ��" #� �� B������2��4#������2���#&��!�8��T!������:��)�B������

�� ��:��#� �0� ���� ��&�� �� 9��#���� ��2"������ ����&��#� ��������#�� ��#��� �>:����� 8��#��:�B������)�� �������� 2������8"� 2������� ����!� 2�#&��&��#��#!� �� 2������������� 8��#!� 9���������9��#����� (��@� B������)� �� 8����������� �����:��)� B������ �� 0-� =#������ &�� /� !����� �0� ���� &�� 2�&���#���� �� ����2#������A��2��A����������������

+� �>��� 7�0� ��� 2��� ��&��� �� �������#� 0�� �#�� � ��:����@� ��4��� 9#�#���6�&���� �*����0-����&���2���#&�#����#�#� ���8��#��:���#)!�����������&�5#!

���#���#����:#����������!�4#���&������#&�� �2�#������8��#��:�B#����)�����2����������)���� �

������� ��2����� 8��#��:�� B#������ ��4��� <����!� (�8�*����� �"��&�:#�@>� �����)� ���� �����B#������(�8�*�����

9��4���<����!� ��� 7��� ��� �� 8���8�� ������ !��#�@>� � &#�#)��;�#&�� ����"���� 8��#��:�<������ �7�+��/0�� 8��#��:� 14������� �7����0�� 8��#�����!����7����,��8��#����6�����7���7�/��8��#��:�?�@���7�-��,.��8��#��:% ��2����7�,��,7��8��#��:�;��!����7�/�P��8��#����6������--��,-�

$�!�!�� 2#�#:���#��"�� �"*#� &#�#)�� &��"� ��4&#���� ����"�� ���#���"� ��4���<����!� �� �����#� ��#!�� ��&���� #5#� 8��#��:#)� ?���=��� ;2���&������8��#����� ����"#�� ��:����@���!����#��#!��������#0�

�� �!� ������!�� 8��@�B#����)����� ����2��� �� ��� � &��� ������;�2����!�� #���"���2�#&������#�@��8"� �����"�� ������� ��� ��&���� �� :��������� ��#���� ����� �����)� ���� ��4#� ����&�!�����6�&���� �*�������(�8�*������%��2#���)4#�"� �� B#���������� �"��� 0� &#�#)�� �� ��!� :���#� ����#&�� � 2�#������ 8��#��:1���&������������)�4#�"����&#�#)��%�5##� ���:#�����&#�#)�8�������A����&������ �����������@�0+���������.��"���#)�����&�:#�#)00�

;���#!#��"#� 2���! �� �2�� !�4� �)� ������ ��#���� �)� ��� �&����#!#��� �����)� �� ��#���� �)� �#���� 3����������� ����>���� 2��!"!�� 2���! �!�8��#)� ?�� ���� ��� �� B#������ ����� ?�� ���� ����*������� �� ��&�� 2����&�#4��2��!�!��2���! ��8��#��:��3������� ��"���B#�������������2#��������� ����M��������$#�����:��3���������B������ �!�����&�����,-��������������

� '�������(� ��� ���)* �� ���������+����������� �����#)����#�#�����:#� �!�������8�!����������0--+�������/������������ �!���" #�

� M��14�����*�������������-� 1� 7� /���+��-� �� ���*�-� 3������������� 0--�� ���� ������� �!��" #�

0- $�� ?��#�������a����� �������� b11�� ��#&#��#�� �#&� 8��� �� 2��!#:����� 6 � ��� B�8#�#������=�����+/������������ �!���" #�����-�

0 '�������(� ��� ���)* �� ���������+����������� �����#)����#�#�����:#� �!�������8�!����������0--+�������/������������ �!���" #�

00 1��14�����*������8�+������������3������������011�����,,�/0�

Page 92: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

@� ��� !�"���#$ %$� &

E� ������� ������� �����������������������

���&�8��� 2��#!�� ���������"�� 2������ �� B������ �!##�� &���#�@��>��������>�������>��;����#����#������A��!���&�2��!���:#� �)�A�� #��8��� ���&��������#:#��#��# ���!#��������2���#2#�������#�*#�����������

$��� 8��� �!� &���#� �"��� �2�#&#�#�"� ����"#� 2������� �A�� #�� 2��#!��� ���5#���� &�2��!����� �� &������ 2�:#��"�� ����#)�� 9��!#� ������ �"����������#����� 4#�!#�>���2#8���@���2�#&��!���#���#�&���8��� ����2��*#�����

$���#� ���2�&�� #&������ B������ ���� ����&������� ��F� ��� &�2��!���:#� �)A�� #�� 2�#�#�2#�� �# ����"#� ��!#�#���� �� �� ��&#�@�"�� 8�������� �9���������R9�������9��#������?!#�#������ ��4#�������<#��#�����6��������B�������;���#���� ��#�����@������:�"#�2�������2��#!�������5#����

B������ �)�2��=#�����;�� ��$#�#������ �����!2#������ ��������#����#��6�# ���&��(����#�����!#:����G(#�#!������2��#!��2���������������"������&�������� ��5#�������*�)� �� B������� ��2�!���#�� :���@>� �������)� �)�� :���@>2#���&� �)�2�&���������&��2��&����"#�A�� #�"H0+�

�� �!�������!����5#�������*�)�2���������� �!�8��� �!�&���#�&�2��!����:#� �)� A�� #�� 2�#&�������� ����)� �# ����"!� ������!� �� ����#�� �������)� �����2#���&� ����A�� #���

$��!#:��#�@�"#� ��#&#����2�� A��!��2���&�� ^�&#�4��@��� � � �� ������� ����� � �� ���������"�� ������:#� ��� ����:�� ��� �� ����#&���������I��!�� ��2����2��=#����� M� ���)� 14�����*����� 2�������� 2��������")� �:#� �� �� �����!���:#�"����&�8���&�2��!���:#� ����A�� #��������5#��������#)���9�����)� �!�9�������� �!�� 9��#���� �!�� ?!#�#���� �!� �� 9�����)� ��9��#���� �!8�������0.�

�� ������5#!� �:#� #� ��!�� ���:#�"� ���&�8��� 8��� ���� ������@�� 2#���&�8������������ B#������ ���� �� �"*#�2�!�������� 8���� �����:��������� ����9�����)� ��9��#���� ���� 8�������� ?��#�#����� ��=��!�8��� ����#�@��8��� ���� 2���� �� !#�>� ������@�� �!##���� �� ��:��#���� ������ �� $������

?��#��������-���7,0,�(��@� B#����)� ���� �"�� ����� ��#��>5�!� �����������!�� %�� ������

����>&��� 2���"� �� �#�������"#� ���!"�� ����#���� ��#&��� ��� ����#��)�� ����#!#��� #��� 8������������ 8��� �#� ������@#� ����:����@� �����)� :������)����"� ������@>�

9�����#� ����� G��2#����H� �� �2#8���@��� 2��������� ��� ��#���� ��� �#��9�#!��U�&�*#�����"�#����#���� �)���)�����9���#�����"�#����&!�����������")

0+ 6��(����#����2��9�����8���� ����*����� ��061706111� �����4��;�� ��$#�#������������0/�

0. M��14�����*������:�/�������*�-�;�*��/����� ���*���3��*���+������061706111������

;����� ����:�"�����&�����&#�#��������)������#)*#)���������?�������������������A����������!�?���A�14�����*����� G��2���"� ����)� �� ���#)*#)� �������H�� ��� �F���������� 0--�� ���� ������� �!��" #������+-�

0, $��?��#�������a�������������b11���

Page 93: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

@E5/���+(������������������ ���*����3������������/��������06111���*��

8#���� 9���#�@� ���� ��)����� ������ 2�#&�����:#���#� &��� 8��� ���� ������@��2#�#���������� �������&��������5#��� �� ��2�5#���!� �������&�� #��2�&� ����")�#!��� �2#8���@��� �#� �� �2"�����@�� �� ����� A����� 2���:���� !���#� ���:#���������� �&�� ��� �:#����� ���� �"��� �"��:�)*#���� U������� ����� �� ��&#�@��!��5��#�@����:�5#���!�G9�#���H� ����@*�)� #��!�:#� �)� ��*���&�������#��������� ���"�")� �� �#!�>�� ;�!� 8��@� �#�������� 2��� ������ ��� �� �#���@*�!

���:#���#� �� �#� ���##� :#��#���� ���������� ��*���� �G�����H�� %2@��#��#

2�#����� #!��� Q>���#��!� �������&��)� ��& �� ���� ������� �!� ��" #� �� GX�:�H8��@����#������ ��2����@�#>����������� ������� �!����":�>�����#�@#�������2��@##��2�&���5#���>�!#&�!�

�� 8��� ��� 2# ������ �"2# ���� ��#�� 2���� �������� G<�����H�� G;����#&4�H�GO���H�� GM�&�#����")� ��#�H�� G;�) �H�� 1��� 2���#&�#��� ������ �2#8���@��2��������� 2*#��8�� ��� �#������ 3�)&��"����#�&")� ��#��� 2�#&�����:#��")� &����#&��� �"2# ����� #4#&�#���� ��� �#��)� !� ��� �� &���� ��&�� 2���������@� #��@� ���!��#�� � ������ 2�&������ ����")� 2���� �� ����8#)�� 4��#���>� �#���������#4�>����#��>�����&����������G��*��!�H��������"��"����>&�������������3"��2��������� 4#�!������&����������)���#����#�#� ��

?��#������:���!����������������5#�������������������:����@�2�#�����&�"!�� ����"!�� �:#����!���$�A��!���&����������&���1��#������ �;#�#��")�9�� ���� &�&�)8"�� ��:����� �� !��� �� &�� ��!�)� ��!"� 2��������� &��� 8��� �)� ������&����"�����������J��A���2��8��� �!��� ����&�&�)8#���&��������������!��4#��2��2��8����+��(��@��!#����" ���#��#������ ����4#����2�#&�����@�2�:#��"!�����!���:*�)� ��� �!����

$�� ����!�� 2���#� �����#���� 8��@� 2��� :�)�� �����#��")� �� ���8#)�� ��&�!���!�� �� �������!� 2���#������ ���)� �)� :�)�� ����")� 2��������� ��D�������'��� �2���#������ �� 4#� � ��#:#���#� ��#&������?��#& ��2���� �=#�2�����#8 ��� ����")� 2�&������ �� �������!� �����!�� 9�28"� �2#8���@��� 2�����������������=���&����$#�������'��2���

J�� �����!� �� &���8���)� ��������)� ���&�8������ ��&#��� 2�� 0-�0,� :#���# �;�!� 8��@� 2���������� !������� <��� ��9� �����&�� �� 2����#:#� ��� 2���#� :#��2���������5#��� �������������@�������@#0/�

�� �!��"��8��� �)��������9�����)� ��9��#���� �!�8�����#��������&#��F����# ��� �� ����"�� ���:���� ������@#� ����:����@� ���@*�!� �����������#!� �� &�����@����� ����������@�"!�!#�>�

0/ ��!�4#�����0,�0/�

Page 94: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

@C ��� !�"���#$ %$� &

��))�"

!���������������������������������9������4��������"������

������������������������6�����������

� ��"���N�8"�!'�)�H��$�'1����)�8"�!�W��?

�5����'$��-�������5�-'�"���:�"(��5�5'��"� �":��5��������8"�6!'���#�����'6���5�'%��'�!�"(�'���5��$"���5��:�":��5��A�5�$��1� )��1�'�!�5� �'!�� ":� �5� :��5�� ���� �5� �"�� G� H��$�'1�� ��� ���� 8"�!� W��?� �5�1�5"����$�'&���-$'��� ��5�4'$)��'4������$5'�����":��5��:"�(��'"6��� �1���)� �"!�5�� �'�5� �5� ����'�'"��� ":� $"(("�� :���'�!� ��� �5� ����l�$"1��?

Page 95: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

@B

���� ���

F�@�G�?���@ � ����H

�����������������#��"������������������ ���������������������� ������� ����� � �������:�������������������������������������� ��������������������������� ����� � �������

5��%�������$��0I����������4�J�����K���4������.�

�����#�����4����� ����4�'()))�����

��1�'��0����"1���""���D./�

�=�C

#��"�$� �� 1���� � )� ���� ����� ���� +� ����� ������� ��� ����'�� ����� ������ �

-� ����!���������� �� ������������������ ����� "����$� ���"��'�� !��$�� "� ��������� � "��� 8��$+� ���$� �� ��������� ���������� ���� � ���'����� ��� ������+� �� �� !����8� �������� )� ����������� ����������� � ���������!��� ��������8������������

������$����"���.!��������" ������������� ����'� ���������!$��������:����'� ����� �" ������������ �'��� " �����'� �9�� �� ��%�� =4� �� +� ��� �� ?BGH� ��� !���'�% �$�* ����� ;&���� ��� $�#��"�$<�*���� ���� � 55� J �� �����+� !� ��$89���$� �� ��! ��8+� !���'��� �� 1������ �� K������ :��� !�������������8�1����'�O���5�:���� ����;% ������ ����?BG@)?HA?����<������������$"8K���'�0��� �����;!� ������?BG@)?HAI����<���8�����$��� ������ ���8�� ��.%�8?�

2������$�� ���+������������'����!��� �����"���.!��������" ������������'���!���$9������� ����������� ��+��9���������!����������'$��������"������

J�����?H.��������'�" ��� ���$���!��� ���������" �����������7�!������� ��� �!������ �'� ��� � ��� @� �� �������� �� ��+� ����'�� �'���� � � ���"�����E+�� ���!������B���������H�$"' ��

� ��� �������� ����������� �� ������ ��� ���� �������� ��� ��������������� ���������� ��� ���� ���������

������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������

!" ���������#�����$%%������&��������'(&�����&)(*%�� ��� �������� � �� ���*��� ����(� /�+� =������ >���9�� ���� ������ �� ����)/���*�4

������)/������*�4����������9���-����������������� M�� 14�����*������ M������������ ��������� �� �������� �� ����!"��#�$��� ����������*���%

&����'��0�����(��)*� ����$���+�"�������,�����-.����������0//00�*� ����!"��#�$�������������*����

&"��*���� �� ������������#(�� 1�����$� ����������� �� 2��%� $��3�������� )*� ���� �� �����4��*���

��������������#,� &5�� �����6'�7�.-�0//�� ��(��5�� ���0//�0�4��#*����"���$�� ����������+�89����

Page 96: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

@D c #d&de�"���#$ %$� & f

:�"��+������������� +�����"�"������#������������2��$�%�"����+������#�����$���$�� �������#� $�$� ���������#� 4��#*�� �� "���$�� �� ����2������ ��$��������+�89����� �� ����$��� ��� +������������ "�����2��$��� �� ��9���������

+������%���.;---���$��

~ ~ ~

:� �� ����$��� ����2��$��� .;---� ��$�� ��������� �"��+�������� ��3��������� ������!"�����2��$��� �� <$�����2��$��� "���4�����4��#*�� �� ������ 5����������$4�������������������+���<������� +������������������� "��������=�

1��������4+�������*� �������������������������$�����#�>������:�������;-&����������� �� �?/�'�?�6� �� �?�='�?06� ���(� �� "����+�$���� ��� �� ����$�%� ���$"������� ��2������������������ 2������� �� $�� ����$���� ���������������������������$��+�$����� ������@� ��5����&���6'�66�(�'�?�+@��A���"�����*������?�6'�?�������$��+�����#�>����������+�������4������

� :������� ;-� ��������� ������$� ��+��4�9��� ��������� �� ��������

1 9���� ������$��#$���"��$��������������"�����+�?�>� "�����+ � "���������� �"���$� ����+��� ����� �� ��� ������3�2��$���

$���+��������� 4������ <������ ����+ � �� "��������� �"��+������� "����+����:������� ;-� �"������ ��B�� �� �� ����$ 8� ������� � � �"���$� ������3�2��$��$���+���������+����������������" �$����������$�����%���"��#�������@� ��5�������������������� 2����*$�����4��+����$��������$�� ��"��$ �?�+@��:������;-�"����4�������%��"���$��$�����%����"�������������"�%�$�����2�����%��

:� <���� �"��$�� $������ ����+�� 4��#*�� �� 4�������$�C� >��$���� *�+����&����� '� *+��#�$(�� :��#��� &����� '� :��#�8�(�� D8������4�����#�� E����� E����#&�����'�������(��1��"��&�����'����� (��M�������+���

�� ����$���+������%� &����2����0/!��� ����.-.� ��$��'�0/!��� ����..� ��$�(��)*� ����$���+�"�������,����.;����������0/��0�1��+�������4��#*����4�������$������������������� ����$�������2��$���&.;---���(�)*� ����$�������2��$���+����,�����.---'.-;����������0/��'0/�00�F��������������*���%�$�"���$���� ����$������ +������������"�����2��$�������9����������+������%�&.-.'..����(��):�"���������%������%*�%��������,�����.-����������0/�0�&����� ����$������$�(�

� ���+,� ����- � �������� ������� �!�����"����� ������#�$����!�� � �%� �&��� ������������%

����!���%��. /0�'(�$���$���� �����������%�)*+����"��� �" ��%, ������$������ $������%��������� -���..

����� 1��� ����� +�� 2��������� 3�� 4��� ���� 5�� 3��-���� ������� 67��� 8�� ���7����� 5����� �����9�:�9

�� ���;��4�< �������=��������/������������������ �!������ 0�"����. /0�1������0�� �233�4�,�����������

5%� "��(���"��#������������� ���������� �����'(���������$�6��������� ����� ��*�78�����+�9��:��$�%�

9���;��1������������7 ����-����+���-1�1��������5����� ���;������+><�� �������8�� ���7����?��@���

��1��������7 14�����*�����M���4��#*����"���$������������+�89������� ����$���+������%�&����2����.-.

��$��'�+��0/!�������..���$�(��}���� ���8�������������5�����������9�:��� ������������?���� ��4A�����-����

67���8�� ���7�����5����������9�:��� ���;��4�< ��������= M��14�����*������<���*������������� ����)����-*�4����������9���-����������0/���

���0�'06�&����� ����$������$�(�? 4��1���� ��+������������� �� ���*����/�������� ��,�*������������������ ���07�'076� &��

�� ����$������$�(�� E��G�� ������A�������� �����+���������B�4�����'����������,�����*�������!

��������=�������/'��?�&����� ����$������$�(�� M�������#��%�������� $�"���%�*� �����3�����H��=������0=�'0�7�&����� ����$������$�(�

Page 97: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

@>2��+�������>���9��������4�'����C��4������(������ ���*�4������*�4�06111���*�

:� �?06� ��� ���#� >������� ���� ���#�� �� �����2��������� ������ "����������#�� E����8�� 5��#*��� 2���#� "��������#� ��I��$���� J+��#� �� ����� �� +����#� ��+�����9������ ����������� "�����+��� "��9������ ���� ��"��#��������� 1��+�"�������� ��$���� ���� "��#�������#� ��$4�� ����"�%�$���� �� � ��$�������2��$����� :� ������ �� <���� ��+�� �������#� �"��$�� ����+���� �"��+������$� $�������"��"������ "�!� ��$������ �� �� ����$�%� �����$��"���%�� ����� ����������4�������������� 89����������3�2��$����$���+���������1��+�����������!2�8������$4������+��4��#*����4�������$��/�

J��2����#�������+�������4��#*����D�������+��4������� 2����$��������3���"�����+������2�����������������:��������;-��"�����������"�����+2�$���$�����*���������*�����������?�?����A�������"����%�"�����+� 2����$��������3���������� �� ����$�%� ���$�� $�����%� ��� ������� "��"������������ ���"����������8������3�2��$��������%����+���� ����

:�*� ���� ����� �������� ���� ���#*�%� �"���� ��� "�+������ 2����$��� �� 2�����+����#��� ��� ����3�$��� 2��� "�����+� �� �?��� ��� ���� "���"����� "�+� ��+�$���%��$�����������$�%�������������

:� 2����$�� +���� ��3�������� ��4��#*�� ��D����� '� $������ �������� <����������"����+�������+�����������������������"���+����������������������$�������� ��$4�� �� "�����$�!<$�����2��$��� �� �������� "���4������>�$� ��� ����� ��� ���� +���"���$������������"�������������������"� ���$��������������� ��$����� �$���!�������������������������������2���"�������E�2#�4��"���� 8�$�<$���!��2��$�� � "�+$ �� K+��$��� ����+ � �� ���*��%� �"������#8�� ����������8"���+$����*��������������+����������&*�����(�

�*�+���%�+���+�����������"����*����//������E ���%������+������2�������������������� ���������� ��+��4��#����#* 8� ����8��������������������������#�+�7/�����2����+���

4����+���� ������������"�����������������#��� � ��4�8� ����������2������������� ���2����#��%� ����2��$� +���+��� J����� "���������� ��� ��$�� :�����"�����������$�����+�������$�����+������5��#*����������������������������$�!����$��� ��� ����� ��$4�� "������������ �� �8��������1����#��� ���2����#� 8� 2���#���������������%��$������������9����#������������$�����2��$�%�+�����#����#8�0�

1��+����������������������+���4��#*�������������������������5����%�$���"�����4#�� ��������� �� ��2������� ��+�89������ �� ����$���� 2������� ������3��������$����$�������3��������2��:�� *���5���������� &�=�='�?7=(�'����������>������:��������;-�

:��?70����������2�:�� *���"���������� ��$��������� ����$�%����* D�/���)

���* D� ������=�D� ������� �� �������� ��������� ��+��4�9��� 0?� $����� ��$������� ������4���� ���� ���������� �� ��� ������ ��������A���� "�����+� ������2

�/ 4�� 1���� ��+���� ��� ������ �� ���*���� /�������� �� ,�*���� �������� ������ ��� 077'07=&����� ����$������$�(�

�� D��I�� �*�������� ���*��� ������=(���/ �9������*��06111� ��*�������������76�� ���07&����� ����$������$�(�

�0 M�������#��%�������� $�"���%�*� �����3�����H����������=?'=��&����� ����$������$�(�

Page 98: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

@A c #d&de�"���#$ %$� & f

:�� *��� ����+��� ������� $�������������� 1�2������� ���#��� ���2���� $�$�� ������3�2��$�%�� ��$� �� ������2��$�%� ��2�$� �������� F������ ���� ��$��+��� 4���� 2����$��� ������3��� �� ������$�%� ������������� E $�"��#� ��2�������� "������������ $� ��%� $�������� ��"���������� ������ :�� *��� 5��������������������������M�������#������������ $�"���%�*� ����6�

:� ��$������� ������� � $�"���� "�����8���� )5����%�$��� ����,� &)I���

5����$ ��,(�� �������� )> ����+��,� �� )D�3���+��,�� ����+�� :��#����I������

E����7������+��F��"�����������$������ �$������$�82����#������2����#���"�����$�����L���"��=������$4��$�����4��#*��?���5����%�$����"�����4#����

M�� <���� $������ > ����+��� ��+������ ��� 4��#*��� ����������� $�����%����������� D��� � �� ����+��� :��#���� 4��#*�� &�$�82��� D��� (� �� > ����+���$��*���������%�$���$�%�

:���2���������+������������.-�'�<�3����4�/���*�����/� �*��C����*@�

����*��� *��@���� E��(� �� ���3����� � ����+������ 4�� ���+���8� :�� *��

5���������� ���������� 4��#*�� �� ��������� ��"���+ ��� $����������� 1����������� ��� "�$������� � ������ �+��#� ������8�� ������%� ��4�%� ���������� ���!� 8�� �������� �$������ ��+���� ���$���� *����#8� �� ���#8�� K����%� �������"��+������8�����+�����������2��:�� *���������+���4��#*���K������9�����2��>��$��� �� "��*���� ���� "������#���� ����+��� �� ����$���"��%� $��"���#8�

�� �� :��*���� "�*���� 2��� ����+� ��� ����� � :����� "���4���� ����%� $������%�� ������������4�� ����4�� ���+���8�D8����� '� �����#*�%� �������%� ����+�� �+����������#� �����$���� � ��$��� �� � ���$��� ���������� �� 4�����#� ��� ����%��"���� "��%�$��"���#8���� �����'�� 2*��D8�������J+��#�������4������4��������������$���4��$��"���#�������#�����D��2���������$�����1������"������G���$'� ����+� ��� ����� �:������ �+�� )2����� ����������� "��#�$��� +���������,0� 5����'�������#������#*�%�����+���������*�� $��"�����%0���$4��J���$��D �$��>�������I2��������I�+���� �� +���K�M��#��� �$������� 2��� ����+� ���+��%� ����2����� �+����"��������������+�������"��$�"���K�:��#�������9�������2���)������%�����+,���������������7?�����$�������1��3����0�*��+���'����������#���"���������%� $��*����%�$��"���#8����#*�%�����+���+��2���������������1�%����"������������������� K�I���$�� :�� *��� ����9����� 2��� <��� ���� ��+�4��� $��"�����%����#*�%�����+0/�

:� $������%���������+������"�+������<�� ����+*������3��������$�����%��+��4����� ���2����#���� ���+����� �� ��������� > ����+��� ����� "����+��� ����������� " �$����� :� ��2������� $������� 2��� �� > ����+��%� �����2��

�� N��5�����+����D��I�� �*������F�������B�4 9���O�CP��� ���*���2���*���5�3�*��/�+���

���6������������?�����������6 M�������#��%�������� $�"���%�*� �����3��Q��H�?�?�&����� ����$������$�(��7 ����4������?��= ����4���������? ����4�������=��� ����4����������� ����4�������/�0/ ����4��������'���

Page 99: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

@@2��+�������>���9��������4�'����C��4������(������ ���*�4������*�4�06111���*�

5����%�$��� ������ D�3���+���� D����� �� +��� ���� 4�� �������� ����+�C� I�����

&"�+��� ���������������������A�����(��D������ &�����'�D��"��(��*��+���� &����'� > �+���(� �� ��� +�� R�����2� :�� *��� ����2����� 2��� )I������ '� ������%� ����+> ����+���� �+�� ����+����� ����� ��������� *���+� '� ���+��%� ����2����� �+��$�����*��"�����������$�%�����$��"�����%������%��$���� 8����2���������8�,0��:�� *��� ����2����� 2��������������� ���� 2��� ��> ����+�����D�3���+���"��4�!��8����+�������������+�������������8���+������"��������00��4����2����#���2��� 2���%� ��� �$������� ������� ����2����� "�� "���+ � "�����2��$�%� ���!+������������ � 9���� 89��� �� ��� ������ ��� ����������� ����������%� D��������������'�> ����+�����D�3���+���

1 ������2�������2#�������$���"�����"������������� 2���#�����3�$���2������������� �� ��� ����������� *� ���� � 9���������� ���$��#$�� ������������ ��������$��4������4����2����#������+�����������2��:�� *���������+����$���������� "�� � "����+��4���� 4� ����� ���� 1�������� �� ���2�� ����+����� ��� ����������4��#*�������D�����

4�����+���8�:�� *��������+�I����#� &���������+���D�����'�>��%"�+�(����������� > ����+��%� ���� "������� ���#��� �����"������� 89��� ������� "���+��4���8� ����$��� � +��0� A������ &����� ����+� �� 4��#*�� '� A������(�� ������������%� ����+� �� 4� ������ �� I������ ��� &����� ����+� �� 4��#*�

'�I�����$(� '� �� "��*���� "������#��%� ����+�:���$����I�������� *������$���K�+�����:�� *�����������+�����"������%�����+�*+��#�$�&"�!�������'�*�+�� ���"����+������ '� 1�����(�� �+�� ����+����#� ����������� ��������0��� 4�� ����$�:�� *���������$�%�����+�5����� �&���������+���4��#*��'�:������(�����"��$!��������������������+����������� �K+�����L���4�������������������"���+������8�����������������+��#������$�����2��$����$�+����������$4��+����8������$����������� �� ������%� ��������$�%� �� $����3������������� "�+�������06�:���������������+���"�������������������

:� $� :�������� ;-�� $�����%� "����+����� "�������$��� :�� *���� ������2D����&D����(�5�$�����2�5����������&�?0�'�?=�(���8������"����������������#8���+��#� 2����$�������%�������������� ����$������$���@4�����?76������9��"��4����� ������� ������������ +�+��� ��� ��2��� "�����+��#� ��� �� ����$�%� ���$������2��$��� ��2������� ����"�%�$��� ��������� :�� B������-� ������

��"������%� ������2���D������� ����+ � �� +� ����� ���������� "���� ��� ��$4�4��#*����D����07����$������������������������"������������� +#������ ����$���������$� ��#���� <����� ��+���� �� ��������� 2����$�������������"�����2��$�%������3��������+�������$��

0� ����4�������6�00 ����4���������0� ����4�������6'�?�06 ����4������?��07 4��1���� ��+��������������� ���*����/����������,�*����������������������0��'0�6�&��

�� ����$������$�(�

Page 100: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�== c #d&de�"���#$ %$� & f

0= M��14�����*������2��+�������>���9����>������*�C��4������(������ ���*�4������*�4

�06111������)*� ����$�������2��$���+����,�����.---'.-;����������0/�0�&����� ����$������$�(�

F��$��"���+�����2���#��� ����$�%���������.;---���$��������+����#���2��$��"��+���������� �� ������!"�����2��$��� �� <$�����2��$��� "���4����� 4��#*�

�� ������5����%�$����"�����4#��� �� ��$4��������������� ����+��� <���� ��� +������������������ "��������0=�

��))�"

#������������8��������������;��������������

����� ������4������������������������6����������

� ��"���N�8"�!'�)�0"����)�3���'$�$"1���'�)�Q��5���!�Q�?

�5��1�5"����$�'&��8"�!'����"1�$��:�"(��5��A�5�$��1� ���������6��� �5� :�$�� �5��� '�� �5��"1�$�� �5� :'���� '�:"�(��'"���&"1�� �5��'�1��'"��":0"���������3���'$�$"1���'���--���?��"�"4�)��5��1�5"��"1��'����5����5`���'�!V� -���� ":� �5� 8"�!'��� ���'"�� ����� � '�� �A�5� $��1� � -"�����'�:"�(��'"�� �&"1�� �5� -"�'�'$��� ���� $"�"('$� �'�1��'"�� ":� 0"����� ���� �5$"1���'�� ":� �5� 3���'$� $"���)� ���"� �&"1�� �5� �!'"��� ���� $'�'�� '�� �5"�$"1���'�������5�� ��(�":��5'��!"4��'�!?

Page 101: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�=�

���� ���

������1� �)��� �#�������H'��"�''�0�<�����'�0�����0"���'!"�'��"��� ��0"�'� $��"60���� $5/ ��'� �0�����'���('�'����$'�./�

���:���.�� ������� �JC�����(����������� ����#�

��1�'��0����"1���""���D./�

�=�C

>���� ����

0"�����"� (� �"�1(��(� "��R��2$ (� ����1�� ��"���'� �� -�<���'���1������������'$��?�+��!"�-"�"�1������"!��"��"R$'�'�-�������'������6� �(��:1���(���������$��'������-" $�<�����&,�2$!"��&'"�(���"6����'�!�1-��-" $�� $5?���� (���! 9�� $5�����<��"��� �1$'����1�����'���(� $5����$'�-"(',�� �� ����('�-�<�������!"�"& �����('?�/"��"6R$'�'�-�������(�1('��$�"��(�2�$5���������� ���� )�$� �'�"&"�'2�12����'�''���"����G-�<���"?��$5���������"�����$2�$5������1�1���� ���6����'$����"��"�1(��1�-"�����"�!"�1� ���2$!"����$�-"(',�� �� �6��2��� ��"����('�?�8�����$��"��"R$'� '�-����1('��$�"����1����'���6����'$�� "&"�'2�12� "&'� ���"� ?� ����"�'2� �&'9�� ����"R$')� ��9�� -"��!�2"$5�"�'� -���� ��� ���'� "�!�� � � ��� � -1&�'$��� "���� �2� � � $�� ('� �"��"���'�������'$5����9��-�����������'�-�<�����?

3�#� ����:���"�#���������(������� ����#�

/�-"���'��"��� �'�-�������'���'��',)�*��"��"RS����-'��"��2)�'(6(�����2�$$52)���9�2�$� "�'����& ���1*���("(�$'����"��'�?�����$���")�*�'��"����1�������(��("*��$ �"��S�"���"'(��"�')��"�"� ��S����'$5� &"�9�)���9��1��*������ �R$'�� '�-"�("��S� ���'���� �� ��$�)���9�� ��2��',�����"�� ���'��E?�/�����''���J�'����'('<��'����'����)

� 3?�3�������)����������!���!"� )�/���������@@@)��?�EAA?� �?���"-'��'$�')���".�� ��������������/������!�/�����!���"�G�)� Z�N[��?�J�"�$���)

3?�3"�$5"��#��?%)������������ ���!� +� ��������"�� ,�)��"�1<��==D)��?�EE?E �?���& "<��')����!�����"��������� �����" �����������!���"�G�)� Z�N[� '�(�#��?%)

&������� � ����� " ������ � ����!���"� G�)� �?� �N� F� � ����! ��� ����� ����!���!"� "� ,����"��������������" �������G�)�/���������=�=)��?�@E?

Page 102: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�=� E���������+� �����

*� -���� �"��"RS� ���* � �"�1('S� ("*�"RS� -"��,-"���'�� �� 1!� � ����"�'���'����"����"�"& )����',$�'�("*�"RS�� &"�1��9*�!"�-"��,-"���'�C?/��&�'*"� ��-"�9&��:'�'1��"��"RS�7����8���'$�'�1���2$)�*�����"���"6&"����$ �"���'��"�� ��� (�-"��,-"���'1B?

/"��"RS� ��"���'� ("*� & S� �"�-��� ����� �� -1���1� �'���'�� ��1�':'�"�":''� �1&� -����?� /� 1!� 7����� /'R�'���'!"� :'�"�":'$��� -"("���'�"��"R$'� ��� &����"� ���"�'?� 3���$�� ���� &����"� $5$2� 12S� �"� ���'��"���-"�9&�� $��-12$ )�*��' ���"�1����'S��:'�'$,��"��"R$'�-�� ����2����-���� �')��� ���$�������'��'�'�-����D?�/�:'�"�":''�-",$'��"��"R$'�$�,��"�"�-���1� �',� �� �"���R$'� � ��� � G� '� �"� ���9��"� �� �"�1('�'1� � ��� '�� $5�����$� "�'�'(�#�����'�"!���'$��2$ (��1&�1 ���'�2$ (����'��6$,� �1���'��"�'�$� ����*�"R$'�"�����1��9�����,���� $5%)� ��� '������'�"$5"���'�� �"� �"��"R$'� -"-���� �"��"����'� ��(!"� �'&'?� 0"����!��'��'2��9��� ��� � '��"��"R$'� ���1������'"�� '$5�-��$'�'<���(?�/ ��������$� "�'�'(�"���$���&"�'(��"�'$��"RS�-"�-"��2��"���'���',� $1���"�')����"('���� '��"����"��"R$'�-"�!��������'��$'�� �����"�'� '� �"� $�,��"&�� �$5"���'�� �� �"�'�,� �� $1��2� �"�2)� $� �'� &�� ����1$��'�� ��"� �"�''�� (�G�$"����* �1*��"�'��"� �-",$'��� ��� >?

0"� *����-"�"& ��:'�'"���'���"��"R$'�-"���R��2���"&"�,��$ �"6���'��-"�('"�1)���9� (����'��"����1����?�+�1��* S����* )�*��'�������"*��� $5����1��9���"�'$�� $5��"���'���'�'������1��"��"R$'?�+� "*"�"� 6� �'�-"�'����'�U�"�'V)�$� �'�"��" ��"��',��"���"���'���"�'��"� ���"����"�"�"� ���'�� � &"�9�� �� "-��$'1� "� � ��� � �"�1(?� �� "�'�� ��"� -"�('"��"�'� ("*� �"�"��'� ����� �"��S� ��"2� ��� ��"RS� &�� ��$'��9�� ���,���6� $5?��"*�'�"RS�� &"�1��9*�!"�-"��,-"���'�����('�1��"�'$��"RS���6'���'�'�� ��(� ("*�'�"R$'� � &"�1?� 3���� ������� � � ���� -"�("���!"��'� ��'���'�������(�� &"�1?�+��(�����:1��$"�"���'���"��"R$'�("*���:"�(1 "��S�����,-12$����1��'N

G '���'�'�-"�('"�1���"��!"��"�-"��,-"���'���� 1!�� �����"�'PG �"�'$��"RS�� &"�1��-"R�9��$"���(�'���9$5�("*�'�"R$'PG &������$'��9�����,���� $5�����"�"���'�"��R�"�!"�� &"�1A?0��$5"��2$��"�����'� �-��-'�9��1���� �������'$�@��"� $�2$ $5��"�6

�"R$')� ���9$'S� ���* � 1��!,� ��� "� !'����"RS� ��R$'� ���?� E�?� /� 1��,-'� ����'������',)�*�U�"��"RS�$� "�'���-"��!��"$5�"�'�-����V?������"�1,6

C J?��'('<��')��������� ����������������*���-����*!��� ���G�)�/���������@>@)�?�EB?

B 7?�8���'$�')���� 42����!���"�)� Z�N[� '�(� #��?%)���+ �����������!���"�)� �?� ���)�/��6�������==�)��?�C?

D 7?� /'R�'���')� ����� � ������( ������ �� � ��".�� � ��������"� ������)� Z�N[� '�(#��?%)��������� �����" ���������/-������/����)�/���������@@>)��?�B�?

> �&'�()��?�B�?A +"&?��?���"-'��'$�')�"-?�$'�?)��?�ED?@ �"��� �1$����$� -"�-"�'��0"���'�����'������'��'���@@>��?�#��?�.?����>A)�-"�?�CAE%?

Page 103: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�=E��".�� ����������=�)���������������������� ��

$'�!�����)�"��" 12$��',��"��"��"R$'���"�����"R$')���9���-"��!��"$5�"6�'�����$'���"�'��"� �'��'�� (�!���"����"� $5�1������'<?����� ���'���������$�� 1���""���$ � �����1� �'�1��� '���-��"���'�� -"�"��� $5-��-'�9�� -����?� +������ �''�!��$'� ��� -"�����2� :1��$"�"���'�� -�<6����?�/"��"RS�$� "�'��)�$� �'�("*�"RS���"&"��!"��$ �"���'����'����"6���� "�"& )� -"��!�� "$5�"�'� -����?� ����$��� �")� *� ��"&"��� �"� ����)��9� �(��& S�$5�"�'"� �-���()�$"���������'(�� ����-1&�'$�� $5?�.���6�"���$�� ��� �"&�'!"��� � �� �� (���''� �"� 1����"�'�'�� �!1��$')� ��9�&,�2� ��-"&'!�S� ���1���'"(� �"��"R$'� "���� ���"��2� ����$� ��� � -������1���'���"��"R$'�'�-"��"�2�-�� ��9$'S�������!"�� ���-���(�=?

���* � �����-�(',��S)� *����� :1��$"�"���'�� �-" $�<����� '�-�<6����� �"�'$��� �2� "!���'$��'�� �"��"R$')� ���� �& � ("! � �� �'$5� �"�� ���S��� ���'� ��"���'?�/��1��')���� ��'$5�("*��� ��-�"����'S)�����12��',���"�� $5���9$5�1��,-�$5����?�E���"��� �1$'��0?�+���'�-'�����1��,-1��NU��*� � ��� "&"�'2��� � ����"��S��"��"R$'� '� -����� '�� $5V� ��� $� ��� (�������'()�*��"��"RS��������"R$'2)���9�2�(1��2�����"��S���� �$ )�&���!�,�1�����")�$� �����"�'2�-"�('"��-1&�'$�� �$� �-� ���� ��?�+���'���16!'�1��,-1��N�U�'�"!"��'��"��"��(1���S��"�$� �'�'���!")�$�!"�-���"�(1�'������1V� :"�(1 1���������'� ��'������ � $5)���9�� � $5$'�'& ��"!"�"�6�'���(1���S��"���'� ��'���&���!"��"�'?���$��1��',��1������,)�*�� ��"

�= �?� /"� $��)� B�/���� ,������� ������ ��� �������� � �)������ ���! ��+��! ���,�����!���!"� " � �����+ !� +� �����!+)� Z�N[� �?� �"(-���� #��?%)� >�����( ������ �� "������ ,���������)�/�"$ ����==�)��?��=D?

�� H'��"� $��'� �"�$-$�� -���� $� "�'��� �'2*� �',� �� �����'(� '(� $5������1� -���"&�"�� $5)�� 1*2$ $5���"��$��"�"&�"� �-����-�<���(?�0�����$� "�'���"&"�'2�12����(���- ���$� T�'���� �����'��"� $�2���"�1��9������'�''���"����G-�<���"?�0�"&�(�5"� �"�6����!"�"&"�'2� ���'���"��� �1$ � $5��"��"R$'� '�-���� ��"���'�-"��' � �',���"�1��"�"��'6����"�G���-" "�'�WW��?��5"��'� �1�"�"&"�'2� ���'� � $5�-�����'� � ��"������$'�-�<���"G��"����)� ��� �*� �� ��"�1���$5� (',�� � "�"&�('� :'� $�� ('� �� ��� ���"� � �� "�"&�('-���� ('�-�����$ �'��!"�����1!'?����� �-��!"��"&���"���'��-�"&�(1�����"�-"� 1* S��',����,-12$ (� -�� � ��(?� / �R$'$'�� �"(1� � ��(1� ��($ � ('�����'?� ��($�� ����� �'������"���$5�5�� ��-�"-�!���"��'�-����� �"�$5��������-"�'� $�� (?�/���'2��1���� (� �R$'$'���"(�!���',�"����($ �1�1�',$'����"�'��� $5�(���'� 9�)�-"�" 12$��',�����")�*��'-"��'���-"!�2�9��-"�'� $�� $5���($ ?�\2���'��"�"-'������-���'�� ���"R$'�&1� ��1?�� (6$���(���($���'� �!������',� �� � (������'()�"��" 12$� �',� ���"�'��"�-�� � 1!12$�(1�"��� �1$ �'��"��"R$'�� "��?�����1$�2$��"�$-$,�5"� �"�����!"���'� ��'�)���$,����*� "& &���!�,��'�-�� ���S�� �R$'$'�"�'�&1� ��1?���������-�� -���1����-�"&"���'��5"� �"����6�!"� "&"�'2� ���'�� "�!��� �"����� !�2$ � �-9�� &,��'� (1�'� � �"��'2��S� -�"&�(� �"�'�'� �9&�#-����� � ���"R$'� '� �"��"R$'� � -"�'��'%?� �"��� �1$�)� �� 1!� �'�1� -�������'$'�'� �"��� � -����)��'�������(�"&"�'2�12$ (�5"� �"�����')������������9��'��"���"���'�������'6!"�-"��2��1�-����!"?�����!"��*���� ��'*������!'��"&�'!"�����2��"���"���'�����1��9�-"����"���'���"��"R$'?����������(���5"� �"�����!"�"&"�'2� ���'���"��� �1$'N�3?�3���6����)� ����� " ������ � !� +! ��/ ��/���!)� /�"$ ��� �@@B)� �?� >�?� +"&?� ���*� 3?� 3�������)�?�3'R��)���������������" �����������!���"��/��0��� +�����!���!�/)�Z�N[��?�8���"$��)�?��"&$����#��?%)�C!� +��!���������� ��)��"�1<��==A)��?�>BP�+?��,��'�)�H��!������� ��������� �����*!��� ����/)�Z�N[��?�I,�"���')�/?��"�"��'$��#��?%)���0�����������*!��� � D*�)�����)� ��� ����� ��� 6Q�� ��� ������� � KQ�� ��� ����! ������ " ���� ��� ���+� X������)/�"$ ���G�/��������G�����9��G�8��<���G�I9�T��@A@)��?�B�B?

Page 104: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�=C E���������+� �����

����"��������1�-�����("*����"&"�'2��S�"�"&,��"�-"�,$'���1&���-�����6�'�� ��'� ��'�?� .��,-� �� ���?� E�� �"��� �1$'� �0� � ���$��� !���'$� �"��"R$'$� "�'��?� �&����� ��"&"� � ��'� ��'�� ��"���'� ��� "!���'$�"� � �"��"R$'2'�� $5�-"�('"�9�?����1���'��"��"R$'�'�� $5�("*��-"�"�"��S�"!���'$�6�'� ��"&"� � -"�('"�1� ���1���2$!"?� �"*��� ���(� � �'RS� ��'"��)� *�"��"RS�$� "�'������("$ ����?�E���"��� �1$'������������-"(',�� �����6��('� �1&�������('�-�����-"���$5�'�"&"�'2�12$!"�������"&"�2� '�� $5�1��'?�.��,-�E����?� E�� ���'������"('�������1��'��"�'$����"� �- �'�'�)�& � (9$� �!���'� �"�"��S� "!���'$��'�� �"��"R$'?� ���� �"� &����"� ��$��� � ��(�"&���"��� ��'��"(����$�&��('NL ���!2����1�-����!"�G�� ��"���1����'�EPL �'�&,��"R$'2�G��"�'$������("���� $�� (�-�<���'�CPL �� ��!�,�1� ��� -�$ � �'� � ('�'"�� $�� "$5�"� � G� &�-'$�<����)

-"��2��1�-1&�'$��!")�"$5�"� �R�"�"�'���)����"�'�)�("����"R$'�-1&�'$���1&��"��"R$'�'�-����'�� $5�"�9&P

L �'�("!2����1���S�'��"� ��"��"R$'�'�-���?0"��1("�12$� ("*��� ���'���'S)� *� �� ���1���$5� �("���� $��!"

-�<�����-����!"��"��"RS��'�����&�"�1����'�("*�& S��'����'�"!���'6$����� -���� �9*�� ���,����� -"�('"� ?� 0����� ���"('���� ("!2� & S� -���-�<���"�G� � 1���'� �1&��'�G�"�&'���)� $"�-"��'���� "& � ��'����'�"� "�6('��"R$'�"���"��"R$'?�/"��"RS��'�� �'�����-����������$��'1�-���('"�"6� ()� ��� �"�(��('�$���-�� -���1�1-����'�'�)�-���"��'� ����"�'� ���(-"����� ��"��"R$'� ��"���')� �$��G�-"�"&�'� ��������'�'����"�����"�("&"�'2�12$ $5����-" $��"R$'��1���'�G�"!���'$����"��"RS���"���'?�/�-��6�'����(���1��S����* ��'�-"����� )��$��"!���'$�<��"��"R$'���"���'�B?

�� +�(��',� � �����"!� ���9��-�����-"���$5�'� "&"�'2�12$!"� ������"��� ���?� A>��"�6�� �1$'� �0?� +��'$��� �',� �"� �'$5N� �"��� �1$)� 1���� )� ��� :'�"���� 1("� � (',�� ���"�"�)�"�-"��2���'��"������� �-�����('�$"�!"?

�E .���*�'�'�"!���'$�<��"��� �1$ � $5��"��"R$'� '�-����"����-'�9�����!'�1����"�"��'RS� ���* � �"� ��9$5� ��!���'<?� 0"� -'����)� ����"�'� "�"� -�� -"(�'�'� ���?� ����� � 2$��"R$'�1���� ������"�("���'������1�1�-����!"���"���'���-�<���')�����"�'2$����'6��$,�'�'�-�<�������'� �2$!"����-"�����'�'���!���'$�$5�-�����#-�<���"�-����%?�0"���1!'):"�(1 1�� (9!�"�-"�'��'���$�!9 "�"R$'�1�"�("���'��1����"�!"?�����$����")�*�1���6����'������("��'��'�"��R��S���� ���'�-"�����"���(�� �"!���'$��'�������"��"R$')���� �& � ��� -"�����'� ���1� � -��-'�9�� 1���� � ("*��� & "� "��R�'S� �"����� � ������ �!""!���'$��'�?��'�"-1��$����� ��� -�� ("���'���1����'� 1�!1�"��<� &����'�"� $5)� -"�"6����'�2$ $5�"�!��"(�� ��� �� �"���$�� ��"&"�,��"�("���'��"����$��!"������ �1�"� $5"!���'$�<)�������$�!9��"R$'�� ���$���'��'$5������1?�+"&?�� �"���� &1�� 1��"��� �1$ �!"������� $��'���===��?�#0���M@A%?

�C ��-���(���'��� � "!���'$�<����'2�1� -������� ���'(��"� ����� �-�"-"�$"����"6R$')���� �������*������(����('��� '�!��$'?��� ��',�"������:"�(1 "���'1)�*�"!��6�'$��'���������'��"�� ����'�����"��� �1$ � $5��"��"R$'�'�-����("!2�& S�1������'���� ��"��� )� !� � �2� �"�'$��� �� �("���� $�� (� -�<���'� -���� (?� +"&?� "��$��'� �� &1�� 1�"��� �1$ �!"����D���'��'���@@B��?�#����M@C%?

�B 7?�/'R�'���')������������������"������� B��"+������������������������� ��)U��$�-"�-"�'��V���D��'��"-�����==�?

Page 105: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�=B��".�� ����������=�)���������������������� ��

��� ��������(������������� ����#�

����'��"���!"�"���'��'��-����"����"&9���'������"���$���)�"�$� (("*��� �',� -���"��S� ����'�12$� �'����1�,)� �� ��9�� ����1� �',� ���'� "�"���'����'N�U0�9&��-�$ � �!"��"�!���'$��'�����!"�''��"��"R$'�'�-������"�����'������&'!'(�-�"�� ()�$"�-"�"�1)�*��'��9�� �Z???[�1* ��2� $5����!"�''���('��'�&2�T��� "��'��2������"��S��"��"R$'���"��-$ :'$�6� � �"���� -���� $� "�'��V�D?� 0"�"&�'�� -"�'���� �',��1!�'1��� +'�'<��'NU�R�9�� �'�1� -���� $� "�'��� � �9*�'�� �',� -"�����"�� -����� $� "�'��'� �"��"R$'� "& ������'� -����'�2$� �',� �� $� � (�"!"R$'� ��$�!9 "� $5-����$� "�'��V�>?

0 ��"RS� !���'$� �����"!1� �"��"R$'� '� -���� $� "�'��� -"������ "�'2!�2S! 9�� �$�)���'(�������$5���"����"$5�"���-����'��"� ��1���'�(�2$ $5��� T�9� "� �� � $� "�'$�<���'?� 0����� $� "�'��)� �� �"�1('�'1� "!9�����!"�''� -",$'"�� "&(12$� ���9��"� �"��"RS� �$ �"���'�� $� "�'��)��� '�-������"�"��R�"� $5� R�'��$�<)� �2��'�"������'� ��'2���� �� '��"�2�1���2)�-"�'��*��2��'�& ����)�$� �'��'�("*����',�'$5����$�"�����'����'("*�'$5�$� "�'�"�'�"�&��S?�0�����$� "�'���-�� ���*2��',$�'��"$'��1��6�'��'���*�'�"�����9��-�����-"� � ��!"�A?�/�-9 $�R�'���-��"���'-����$� "�'���1������� ��� ��� '��"�� ����1����-���'��'�!"� :1��$"6�"���'�� ��1�-�<���"�!"?���2���*�(�2�"���1*����$��'�-�� �-�"��"6���'1��"��� �1$'?�+�$5"��'��1��"�'$��"RS�1�!"��'�'��-��������,����6!"� �� (',�� ���"�"� (� � ��((� -���� $� "�'��)� $"� -"$'2!�� ��� �"&2� �'� ��"��-�"�����'�-��-'�9��"�"��R�"� (�&��('�'1)�������*��"����1��"�9 �1����<����1� ����"�"!'$���@?

� ��(�� ��$�� �"�� $����� (�!��1�����'�� �����1�-",$'"�!"���6�!"�''� �"��"R$'� '� -���� $� "�'��?� ��('� � �� �"RS� $�,��"� -���'��2� �','�& ��2����"&2� 2$�"�?�0"��'� �����"��"R$'�'�-�����$� "�'����'���������"��� �'���-�� $5�-�� -����$5���1��"�-��-�"����'S�('�� ��'('�� 6���'�� �-"��'� �=?�+�-1���1��'���'��"& ���������!"�-�<�����("*����6���*��"�"��S��"� ���!"��"��9*�'�'��-"(',�� �-���(����"��"R$'2?�0�� 6����'� "& ����"(� -����� "���$��)� *� 1����"���$�� ��� 1-����'"� � �"�"� ���!"� 1�!1�"���'�� �����'$5� -����9�� �"�� ����'�� �� �!"� -����?

�D 3?� 8�"�"����)� &�������� ����� � �*���-��� ������ �� � �*!��� ��)� Z�N[� +?� /'��"���'#��?%)����������!���!"� )��"�1<��==�)��?��=E?

�> �?�+'�'<��')�T�������0��� ������!� )�/���������==�)��?�D>?�A �?��5(�)���".�� � , � ���������� � ���� ������ ��)� Z�N[��?��5(�)�7?�7��$� <��')

/?� ���� � ")� �?� +?� �"&$���)��?� /�9&�� #��?%)� ����!���!"� �������� � ����� � ���� )� �?� �ND���!�,)�� )+���( $���==�)��?���?

�@ �?� 0'$5"�'��)� ��".�� ���� ������ ��) Z�N[� 7?� /'R�'���'� #��?%)� �������� �����" ���������/-������/����)�/���������@@>)��?��=?

�= +"&?�3?�3�������)��?�0�'���� #��?%)������ ����������*!��� ��� �����!���"�G�)/���������==�)��?��>?

Page 106: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�=D E���������+� �����

�& ����� �'� ("!2� -�� � � (� � $5"��'S� -"��� -�� ����� '(� ("*�'�"R$'��'� ��'�?�����$����")�*�-���"�$� "�'���(��:"�(,��"��$��'���"�R�'��$�6�'��1����"�!"�����$'��"�(�� �� (?��"��$��'��"�-"�������$5�'�2��6R$'����* $'�� �R$'���"�( �-������?�0�������"���'�(1��2�('S�"-��6$'� �� 1����'� ������'$�� �1&� 1�����$5��?� /� -�� -���1� ��'���'�'�� �-"�1-"(',�� � ��"���2� �� -�<���(� "&"�'2��� �������'�� -"����� � -����)����9��� �'�������-���")��-"$� ��������"��$?�0�<���"����"('�������"&"�'2�����"���'� ��'����"��R�"����'��'�'�* $'����$�1���-��'�'����'��$'�'�"$5�"� �-����-�� � 1!12$ $5���"��$�E?

+��$��'� ����� � � ('��� (�� �"��"RS?� �-'�12$� �"��"RS� "& ������2)1����"���$���'����1-����'"� ��"�1�!1�"���'�������'$5�-����9����6� ��"R$'�"& ����'��������:�����'� �<)��� � �'��"�����R��'��!���'$)��9� $5�"& ����"�'��'��"��"�-�����$��S�C?�/�"��R�"� $5���(�$5�"& ��6���(�2� ���(��'"!���'$�"�2� ��"&"�,�� &"�1� :"�(� '�(�"���"�� ����'���-�� ����� '(��"��"R$'�B?�/"��"RS� ��"���'��'�� �'�������-'�9��-����-"� � ��!")�-���"�&"�'(���'���"�� )���� ��"�"��R���!���'$���"�"��6�'�� �"��"R$'?� ���"� ���!"�'�� �'��"�"���� ���'��� "��� ���9��"� �� ���'��"��"R$'� U"�V)� ��� '� �"��"R$'� U�"V?� /"��"RS� U"�V� ��� ���� '���'�'� "&����1�1�"�"(''� ��"���')� -"���R��� � '�� �'�1��'�(�"����-���"�� &"�1� '� ���"��"R$'2�"��!�1- ��-" $��)��-" $�<����)�-�<�����D?�/��:����"��"R$'U�"V�-�<���"�-�� (1�-"����,���� ��2)�1("*�'�'�2$� ��"��$���'� ��'�-"-���� ���"���'� "�-"�'��'$5� ���1��9�� '� ��&�-'$�<�>?� 0�� � ��(�"��"R$'�U"�V�&,��'��"��"RS�"��-�� (1�1�-�� ��2-'�'���"���'2��1����"�"6�!")��"��"R$'2�U�"V�&,��'�$5"S& �-��-�"�����'��("�����$'�&��"&�� "�����*�'��',������� ��!��'������"� �-��$'��'�9�?

�� �?��5(�)���".�� � , � ���������� � ���� ������ ��)� Z�N[��?��5(�)�7?�7��$� <��')/?����� � ")��?+?��"&$���)��?�/�9&��#��?%)�"-?�$'�?)��?���?

�� /��("���� $�� (�-�<���'�-���� (�����'��"� $�2$��"��"R$'�'�-������"���'��2�!1�"��������('�-���� ('�1������'�� ('�-����"�!�� �� ��� �1����"���$�� ��"��-�6���������1����)� $� �'����"�1)��"���9�!"����* ���� *����� �������-�<���'?�/ 2$�"���"����������'��'�'�-���"��9�$������ ��"RS�� ��� �� �"���$�)���������'(������',� �'�� �����')� �!"��'� �� 1-"��*�'�'(�1����"� ()� ���9��� �"���$� $5� �"�1$5����6� $5�-����-����(���1����?

�E /?����� � ")�����!���!"�!������,�������������" ������)�Z�N[�'&'�()��?�B�?�C �5������ �� $��2� $$52��"��"R$'� ��-��'�2$ $5� ��"��$� �:�,��"��2� "�� '�!��$'

-�<���������")�*�"�!�� �� ��� �-�<���"��(�2�"&"�'2���-"����� (��'���',�"����'� ��'�?����1�������� ����-"������-�<���������"-1��$������� �'���$�1���&�-'$��'����"&"6� ���'� ��'����"����#'&'�(%?

�B ���'��$�� �"��"R$'� ����,-1� ���(� &�� �"�'$��"R$'� 1� ����'�� ���"��'�� ��'!"�"�6�'��"�!��1�� ��� �-�<���"�?�+"&?�0?�����$�')�&�����(��� ������.)�/���������@@A)��?��B?

�D 3?�3�$� <���)� >����� �������� �,��+��� 0 � ������!����� �. �� ������� ��� ��������� ���*���� ,� � �!*��� ��,���� ���)� Z�N[� �?� �� �6/�$'��'�'$�)� �?� /�$'��'�'$�#��?%)������ �� ��!�������� D*�)�����)�)��"�1<��==A)��?��=@?

�> 0"�?��?����&�$5)������ �������� � ����� ������ ��� �!+��� ����� ��������)� �"�1<�==�)��?�@=?

Page 107: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�=>��".�� ����������=�)���������������������� ��

/ �R$'���"�1('�'������ ��"��"R$'�$� "�'������-'�$5������ �12����,-12$� :��!(�� � 1������'�'�� � �"�1� �� &1�� 1� �"��� �1$ �!"�� ��'�� �A� �1�!"� �==C� �?� #0� ��M=�%N� U��-��� -"� � �� � �"��"R$'� ��"���'-"�!������ ()�*���"�����("*���"&"��'������ �"��S���"���$5"���'������� �:��)�� &'��2$� ���'� :"�( ���� ��"R$')� ��9�� � ��(� ��&��6��'�"�-"�'���2��1&�-"����� (�S��',�"��-"�("���'����'$5�"��'����'�6 ���"R$'� Z???[?� J1��$�� -���"���$ � -�� � �!1�"���'1��"��"R$'� ��"���'� �'-"�!��&"�'(�G�$"����* �����$'��'(�-"���R�'S�G����1����"�'�'1��"�( ������2$����"��R�"����$5"���'�?�+��������',�����-�"�����'1������1-"�("���'����'� �<)���9��1��1��'� & �-"�('"�"�'����!"�-���������� 6�"���'���"!"���$5"���'����"��R�"���:��)��!"��'����"�"��� (�-����'&'�� &"�(V?

���1(12$�-"� *����"���*��'�����* ����'���'S)�*������"�(�� �� �"� $�2$ ��"��"R$'�-"�'�'���- �'�S�����,-12$����1��'NL -"�'���S�:"�(,��"�( ������12$��"��"RS)����'���12$PL � $��-12$"� � ('�'�S� "!���'$��'�� �"��"R$'� �� :"�('� �����9�)� ����6

�9��"��������$'����'$5����1���'PL !������"��S�-����')� '��� �1$"����'� '�(���'���'�("*�'�"RS����'��$'

�"��"R$'���$�,R$'��'�-"��!�2$�"!���'$��'"(�"����� �"����"RS�����6�9��'������9�?

+��"�'������"�(�� �� ��"� $�2$ �-�����"�"& �-"�'�'�NL � ('�'�S�-�� � 1!12$�-�������:"�('��"�( ���12$PL � $��-12$"�"��R��S)���")��"(1�'�$"�(��R�'��$� SPL !������"��S�����"RS�R�'��$��'�)���� (����*�("*�'�"RS�!"��"$5"��6

�'��-����"�!���('��2�"� ('�'���('�'����$ � ('�A?0���"�"���$������()�*� ��"�����("*����'�"��S���� ���"��")����$"

� ���"�"�"?� �:��� -"��� !���'$�('� �!��(���$'� "���$��� &���� 1-���6�'<�@?�+��"�'��"��"RS�$� "�'������!"����1����2���"��"R$'2��"�-"�("6���'�� ���9�� �"�'� '� '$5� ���'��$')� ��9��� �� ���1���$5� * $'�� ��"���'�� �-" $�<���'� -"��!�� "!���'$��'"(� �� $�1� ��-��'�'�� '�� (� ���'��(�("*�'�"R$'��"�� ����'�����"��"R$'?

�A 7?� /'R�'���')� ����� � ������( ������ �� � ��".�� � ��������"� ������)� Z�N[7?� /'R�'���'� #��?%)� "-?� $'�?)� �?� BAGB@?� 0"�?� �?� /�$5)� ��+�������!"�������� �,������ �����������" ����������� )�Z�N[��?��� �6/�$'��'�'$�)��?�/�$'��'�'$��#��?%)�"-?�$'�?)��?�EA?

�@ +"&?��?�/ �� �"���')�>����� ���� � �������� � ,����� �����!) Z�N[�B*!��� � � " ,���������������)�/���������@@A)��?�B@?

E= �?�+('�$���)��������,������ �� ��!����� ���������M)�Z�N[��?��� �6/�$'��'�'$�)�?�/�$'��'�'$��#��?%)�"-?�$'�?)��?��BG�>?

Page 108: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�=A E���������+� �����

>�(���������������:������#�"����(��"� ������"�'

� -"��1,$'�� ���$'�(',�� ��"��"R$'2� ��"���'���-���(����!�1�$'�"��� ��-"�'� $��"6-���� $5��5"(����H"&&��)� �"5���7"$�l�� "���� ������$_1�l���"1���1�-�������'�����'��+('�$���)������12$����'$5�("��"6�� -�������'�'� �� ����''E=?� H"&&�� 1��*� )� *� ���1���� (� 1-����'6�'(�$� "�'��� ��� U�"��"RS)� ��2�(����*� �$� "�'�)�1* ���'������ �6��� ("$ � ���� ��"� � ���� �"�'� ���� ��$5"���'�� � ���� '��"� )� �"���$� N���!"�� ���!"�* $'�P�'�$"����� (�'��'��"��"R$'�$� �'�'����� ���'6!")�$"�����"'(�� ��� (��2��'�'��"�1('�'1�&,��'�"��1��*� ��������"�"�6�'�� � R�"��� �"� �!"� ��$5"���'�VE�?� �"�����$2� ���'!"� -"��,-"���'����������"� ���� ���'$5������ ���'('�#��������1� %�'��"-'�"�-"�����'-�<�����'�-�����!������1���"��$�-"�9)�� ���"RS�'�&�-'$�<���"?

/"��"RS���"����1�����1-����'�'���'������ �'�1�1("� ��-" $��)-"�'��*�U1-����'�'�-�� �"��"�)����1����)��"����$� ����1�������"��"RS$� "�'���("*�& S�1��9$"��'�"!���'$�"��-����-���"�-�<���"�?��"��',6$)�$�(�1����"�'�'��-��������'�$"�'��!"��'*����'�� �R�'�"!���'$�6�')� &�� ��9�!"� �'� ("! "� & S� -"�"1?� �� -���"� �"��� "� �-�"����"���R�'$'��'����$�!"�'��!")��$��� �R�'�����!")�& �"!���'$� S����1����2�"��"RS� -"��$�!9�� $5� �1��'� �� ��� �-"�9&)� '*& � �'� ("!�'� ��� ���'S� �',���(�')� �$�� & � ("!�'� ���(�'� �"&'� -"(�!�S� '� 2$� S� �',� �� �"&2-��$'����-9��(1���"!"�'VE�?�/� 1!�H"&&����"-'�"�-"�����'�-�<����'� -"����'� �',� -���1� ��� ��"��$� �����,� ��� ��$5"���'� * $'�)� �����(�����(1�'�"���$��S�"!���'$��'��"��"R$'���"���'?�����!"�"!���'$��'����"$� �'�� �'�1� �'���� �G�&���'!"��'�('�'& R( ������ ������$5"���'* $'��'�-"�"1?

��!1(���$�� 7"$�l�� ��� �1- �'� "�('���?� �� "�'�� (�� -���"� �"�"��"R$')� �"��'� �',� �"�� ()� �'� ("*� �',� �-����S� ��'� "���S� �� �'�"�,?�"�����$2� �� �"��"R$'� ��� �"��"RS� "�"& � �1���')� �"��"RS� � ���"R$')��9�2�7"$��1������'� �� ()�*�-"�����-����-��$,��1���2)�����',$��'�6�"� -��� 1*�'(� "�"& � �1���')� �� ���*� -���"� �"� "&�"� � � $5� '� '�� $51-����'<����1���� $5?�0�<���"�'�-���"�-�<���"��(�2���������'�� 6�'� "&�"�,� �� �"��"R$')� -"�'��*� U��� �'�"!"��� & S� �,��'2� �� � ����-���'VEE?

E� �?�H"&&�)�� ������)�/���������@BC)��?���E?E� �&'�()��?��E>?EE +"&?� �?� 7"$�)� C�� �������! � ��-��� ) /�������� �@@�?� ��� � -� �"�1("���'�� ("*��

"����TS� �� WW� �'�1� 1� J?�?� 4"�� H� ��)� ��9� � � ��T�'� ���'����)� *� �����'(� -����� ��� �'�"&�"����"��"R$')�*�� �R$'���"�( �-�����-"�'�� �& S� :"�(1 "����� 2$��'� ��"����� )�-"�'��*�-���"��'�("*���(��'$�!"�������S)�("*� � �'������ ��S���(�$� �9���&�"�'"� $5� �� ��!�,�1� ��� '�� $5?� +"&?� J?�?� H� �)� $/ S���������� �� ��* ��!�)� �5'$�!"�@D=)��?��=DG�=>?

Page 109: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�=@��".�� ����������=�)���������������������� ��

/�1,$'1��"1���1��"��"RS���"���'�("*�'������� ��"���-"���$'��"��"6R$'� $ �'�'�"���)� !������"���� ��"� 1��'� � �� �"�'� -"���$5�?� ��!16(��)� *� �� ����'� ���1� � '���'� � ��"� ��("�"��)� �� �'� *����� �"��"RS)-"� 1* ��(1�:'�"�":"�'��"����'����'�)�'*�� �2��"��"R$'2)�������� 1!1��� �"� ('��")� ��� �"��"RS� -"�'� $���� ��� ��9�� ����"* �� $5)� -"�!�2$�� ��-"� 1��<���'� -���1� &,�2$(1� � ���(� �"�'� -"���$5�?� J'�"�":� ��1��*� )� *� ���'��$,� ���� -",�� �"��"R$'� 1("*�'�'�� � 2$��'� -�<���")-"�'��*�������'����1� �("*�'������� ��"��"��"RS�-�� �"��"��)�"!���'6$����� �' �('� ��"���')� ���"('���� �� -�<���'� (�( � �"��"RS� �-" $��2)$5�"�'"�2�-����-���")���R�U-"� 1��<���"�-���1)���9���',��"&'�-��-'��6 ")�����"��"R$'2VEC?

0"��1("�12$�-"� *���-"!�2� )����* � ���'���'S)� *��"��"RS��� 1!H"&&��� -�� � 1!1� $� "�'�"�'� � ��"� �� ����'� -���-�<���"� (� #����'���1� %)�-"�(����"���"!���'$�"���-����-���"�'�-�� (1��-�<���"� �G�'��"������1����"�'$�� �����!"�-�������'�?�0��$'�������"�'��"�-���6�1� 7"$�)� ��9� � ��'���')� *� �"��"RS� ��"���')� �� �� ���$��� -"��$�!9��1-����'�'���"��"R$'"��#��,/�%�-�� � 1!12���(�"��1�"���'�)���-�<���"'�-�����-�<���"��-"���� �'�'���'2�-"��")�*& �'$5�����$EB?�/� 1!��"1�6��1� �� �:'�'$'��"��"R$'�� �'��)� '*� -"�!�� "��� ����"��"R$'� -"�'� $��)� ��� ()�*�"�"�-"��!�( �-���1)�����9�!"�����"�'�'1�(�( ���9�1��'� ?

�"���*�2$� �(��� �"��"R$'� '� -���� �� 1,$'1� �"��� �� -"�'� $��"6-���6� $5)����9$'S����* �1��!,�������" ,�-��������1� )���9����! "R�'�� ('-�������'$'��('� & �'� H1!"� 8�"$1��� "���� ��(1�� 01:��"�:ED?� �"(�!��'�',�"�'���-��"���'��-����� ���,�-�<���"�2������� $5�"���'������?�8 "6�'�')�*�$� "�'�����-"�" �� ��"�* $'�����"��"R$'�&,�2$�-'��"�� (����6�(��"���1��1���'!"?����'�� ���' ��"��"(����"���$� �N�U-��������1� )�$�R�'���"��� ��� �-�<���"�)�� �1"�����2�-"����-���(�����"�'"6� ()�"��R��2$�������'$�� !"���� � � '� ��R$'?��'�&,�2$���1����(�-��6�"��9�$����'� ���"R$'�-�<����)�-"��!�2������!"�"$5�"�'���"���-9 ����(����1� �$� "�'$�<��������*� $5���"��$�1-����'<VE>?

/� 1!� 8�"$1���)� �-" $�<���"� ��� ��"��� 1("� � ��"�� � � ���,)� $"�'�"���$��������"�&���'����"���"(��"��"R$'?�71��(��("*�'�"RS�"��6R��'�� :"�( � -�<����)� ��9�2� &,��'� ��"�� )� -"�'��*� ��"&"��'� �$ �1)$� �"&���� S� �!'� (�$2� ��"���,)�$� ��*�!�1-,�"�9&?�71��'���2�� ��� -�<���"��-"��"��'����-����'�&,�������&�-'$�<�����"!9 1���'�6

EC �?�?��"1���1)�;+������ ����)�/���������@DD)��?���?EB �?�+('�$���)��������,������ �� ��!����� ���������M)�Z�N[��?��� �6/�$'��'�'$�)

�?�/�$'��'�'$��#��?%)�"-?�$'�?)��?��>?ED �"���*��'�� ���� -���(� ���1� � �'� �"�-"$�,�'� ��-"(�'��'� WQ��6�'$��'� :'�"�":"�'?

�"�$-$�-��������1� � ��"��' � �',� 1*�������"* ��"R$'�����' �$5� �":'��9��$� ��� ��"����)��� "� �R���'"�'$�� #�-?�R�?��"(���������'�1%)���-9T�'� �9��'*�WQ�6�'$����1�� ��:"�6(�$'?

E> �?��"���$� �)�&�)��� � �����!�!�����!��� )�71&�'���@AC)��?��>@?

Page 110: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��= E���������+� �����

��'�� "!���'$��2$� -'��"��2� �"��"RS� �� �"��2�� (� �����'EA?� �"*��� ��6�(����'���'S)�*��"��"RS����-'��"������!�,�(�-�<�����"������!�,�(-����-"� � �� $5)���9���2�1$5������-����-"���� 2����"��R�"� (���-'�"��"1� � ���,)� $"� "���$��)� *� �'� ("!2� "�� ('S� ���'!"� ���$��'�)� ���'���*�� "�� � ��� � -�<���"�� -����� ���1� E@?� ������ � �����������"���R$'�-"� *�� $5�������'����)�*�U'����"��"R$')�1!�1��"�������!16(��(����1� �$� "�'��)���� ���',�-"�����"� (��� ��'1()��� 1!���9�!""$�'��"���$"����"RS�'�51(��'��� �(��"����� $5����1��1��-"�'� $�� $5VC=?

/��'�(����"�'$�����!�''��"5���'��"�)�-'�����-"�'� $�� �&,�2$ ����6����(� ��� ("���$5'$��� ��"�1$'� ��'4��� ��"(����)� -"��1�"�� � ��-��"6���'��-����-�<���"�-������"�* $'�)�� ���"R$')��"��"R$'� ��"����')��"��"R$'�1('�'�� '� � ����'�)� �"��"R$'� � "��� '� �����1� $��1� C�?� 0"�"&�� �� ��"'(� �T�',�1�& � �� ��"5���7"$�l�)� -"��1�12$� �"��$��'���"� * $'�)��"��"R$''� � ���"R$'� ���� ��*�!"� $� "�'��?� 7"$�� -'�� )� *� '��"� � �1���'� ���� $��-"��,-12� �"��2��')� �'�12$� �',� �������'�('� � ���!"� �"�1(1)� -"�� ���1�6�'(������*)�*���2��2$ �'(��'�-���������2?��"�1(�-"1$����1��')�*���"�"��� �$ � �2� �9��'� '� �'���*�')� *���� �'� -"�'�'�� ���"��'S� ��1!'(1)� R�'$5"��'� "� !"� * $')� ���"�')� �"��"RS� '� ('�'?� J'�"�":� ��� � ��T�'� "��9*�'� �"��"RS� "�� ��"��"� $5� -���� � ���,� -�<���"�2� -���?� /� 1!� �'!"� �1��'(�2�� ���"��"R$')�'��'(�-�<���"��'�1��$�1-�'���"'('��!1��$�('�-���� ('?

���"('���� ���� ��$_1�� �"1���1� ����2 � ��� ����"�'��1)� *� �1��'��1("�'� �-" $��� ��� !�"���'� �� -'��"��� ��"&"� ���� ��$���"��"R$'"& ������')�!�� $��'���'2������-�<���(?�/�� �'�1�1("� ��-" $�6��$� "�'�����$'���2����1����2��"��"RS?�+ ��1����"('�����"��"RS�"& ��6����2)���9������1���*�'"���"��-�<�����-"�"&�'����-�����"& ������')$"���1��1)�*�!���'$�-"(',�� �� ('�-",$'�('����$2����"���"R$'?�+���'(���1���I���'$�����������-"�����"��1,$'���"��"R$'��"���'�'����$5"�� ����"RS?�+�"���'$ ���!�"����'!"�-"�R$'���'�(�2��',��� $5�-�"&�(9�

EA �"�$-$�� -����� ���1� � ! "�' �)� *� $� "�'�� �"��'� �',� �"�� ?� /� ( R�� �*� �"�$-$'��"����� �1����� -"�'���� �'"!���'$�"� � ������ �"��"R$'?� /� � �'�1� 1("� � �-" $��� �� 6!�1� �� -��� �:� � �"��"R$'?� +"&?� �?� �"�����')� ���R���!"�� � ��"����!���� ���� ��"� ��������������*!��� ����/)� Z�N[�/?��?�89�����'�#��?%)������������ �����/� ������"������"���"����!���!+����������!���!+)�/���������@>@)��?���?

E@ 8�"$1��� � ('�'� � $��� � ����� � -����� ���1� N� �%� "&"�'2��� �'���1����'�� $1��� ���"R$')��%�"&"�'2���� ��!������'�����9�)�E%�"&"�'2����"��� ( ���'��1(9�)�C%�"&"�'26��� -"�"���'�� ��� � �� -"- �'"�� -����,-����?� +"&?� H?� �������')� �?� +('�$���)� H�����������!������!���!�/������!�/)�0"���<��@@C)��?���D?

C= �?� � ��������)� &������� ��*�� �*!��� �� � ����"� ���������!���!+ � ��"����!����!+)�Z�N[�'&'�()��?���@?

C� �5������ �� $��� ���� �'��"��� ��� �"��9*�'�'� �"��"R$'� ��"� ���'� "�� �"��"R$'� �"$�!"R?� ��� -'������ ��� ���1�����)� �'� -"���&1� 1��$�!9 "�'�'�)� ����"�'� ����"RS� ��(2���"&'?������1!��(��$5�������1* ��"� )�� 1* ����'��$'��"����� $5�$�9�)� ���-"��1���(��'�"��� (��"�� ��� )��"��2$ (�����,��"��"R$')��$������$� �'��"R$'�"��! (�"���'��"� ?+"&?� �?� I���'$���)� &������� � ����� ������ �� � �".��� ����!���!"�!+)� Z�N[� �?� ��& "<��'#��?%)�"-?�$'�?)��?��)��?��B�?

Page 111: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�����".�� ����������=�)���������������������� ��

�� "��9*�'�'(� �"��"R$'� "�� -����� -"�('"�"�!"?� 0�������'$'�� ���" :���$1��'��&�'*�2�������-",$'�C�?

KC�����(������������ ����#�

0��$5"��2$� �"� "-'�1� -"����� � �"��"R$'� '� -���)� ����"� -�� ��S� �',-��-'�"(�1���� �������'$�?�+!"��'������?�E=��"��� �1$'���$� -"�-"�'�0"���'� �� ��'�� �� ��'��'�� �@@>� �?� T�9� (� �"��"R$'� '� -���� $� "�'��'� "& ������ ��� U-�� �"��"��� '� �'�& ������ !"��"RS� $� "�'��VCE?� 0��-'��!"� ��� �1 1� ���'2�1� �"� ��-"(�'��!"� 1*� -����"���1����!"� 1,$'��"�$-$'��"��"R$'� '� -���� $� "�'��CC)� ��9�� ��� ���)� *� "&"�� -����� -"� 6� ��!")�1����"�'"�!"�-����"�!�� �-�<����)�'���'��9��'*�-���"����16����)���9���'��"�& S���-��"����-����-���"�-"� � ��CB?�/� 1!��"�6$-$'� -����"���1���'�� $��� �"�(�� -�����)� ��9��� ���1���� �(������"�( �("����)����$'�("$�"&"�'2�12$2CD?

�"��� �1$ ���"��"R$'� '�-������'� �2� �����"���� ��"������ ��$� �-�<6����)��$��-�� -'�����"��� ���"��$���1��!'�����!"��"RS�"�"&"�2C>?�����"6�'�"�����"$�'��� &1�� 1��"��� �1$ �!"��1� (����� ��(���"&'�� �6�!"� � ��(1� ����"R$'� ��"���!"� -���� �"��� �1$ �� �"��"R$'� '� -����CA?/�-"���$5��"$�'�#-"��'���"��"��$��'$��(���%�!"��"RS�$� "�'�����- ���$� ��2�"��'�'�'������� ��(1�����"R$')��"�9 ���9�!"��&1�"���"��"�6�� �1$,)��������(�:1���(���$� !"�-"��2��1�-����!"���-�<���'C@?

/� 1!�7�����8���'$�'!"�-"-�������?�E=��"��� �1$'��0��"�"�1��',N�% "����$'� �"��� �1$'� ��"� ���1� -����� -"� � ��!"� ��� ���,����

#�����,�� %�-"��2���-����"���1���� P

C� �&'�()��?��BE?CE ���" ��'��',��"�!"��"R$'�$� "�'�������1��',��9��'*���-��(&1���"��"��� �1$'

�0?� .���""���$�� �� ��� ��� ���'$5)� ��9�� � &,�2� ��"�"���'� �"��� �1$,)� �& � �"&'�'� �")� �&�2$"�U��$5"���'�-�� �"��"��!"��"R$'�$� "�'��)� !"�-������"��"��"R$'� '�"&"�'2��1��"�'����"6R$'� �� '�� ('V?� +"&?� /?� ���� � ")� ����!���!"�! ������, �������� � ���� " ������)� Z�N[�?��5(�)�7?�7��$� <��')�/?����� � ")��?�+?��"&$���)��?�/�9&��#��?%)�"-?�$'�?)��?�C>?

CC 0?�����$�')� F� ��� ����� ����!���"�G� ��!������� "����� " �5��� ����233: � )U0��!�2���("� V��@@>)����B)��?��E?

CB �?� �1����)� &�.� �� ���� � ��0��� � ����� ) �"�1<� �@@>)� �?� @BG@D?� +"&?� � �"�'�� &1�� 1� �"��� �1$ �!"� �� �B� �'��"-���� �===� �?� #0� ��M@@)� ���� +.� �===)� ��� >)� -"�?� �D=%'�>��� $��'���==C��?�#���CM=E)�����+.��==C)���'���)�����)�-"�?��%?

CD /� 1!�8?����&�1$5�)��'� ��"�(��-���������1����-"�����"���"�( �("�����'������'��'�-���'��'��)�-������"&"�'2� ��S?���1��1��"� � ()�*�"�!�� �� ��� �-1&�'$���'��2��"&"�'2�����"����"�"���'�)���R�"& ������"��-������!��'��#�?�@D%?

C> �?� H?� �"������)� ����� ����!���!"� ������ �� � �*!��� �� � G� ��!������� " ����� "�������������� ;���<���� "�� " ����������)�������)�U0��!�2���("� V��==@)�����)��?�ED?

CA / �"�� �� &1�� 1� �"��� �1$ �!"� �� �E� (��$�� �@@@� �?� #�� �M@A)� ���� +.� �@@@)� ��� E)-"�?�EA%?

C@ / �"�'��� &1�� 1��"��� �1$ �!"���C���'��'���==���?�#����M==)�����+.��==�)����E)-"�?�BC%�'��=�(��$���==D��?�#���>MB)�����+.��==D)����E=)�-"�?�E=%?

Page 112: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��� E���������+� �����

�% 1����"�'�'�-"�����"������"R$')� ���('�12$�-�"$��� � ���''���"�"���'��$� ��"��� �1$'P

E% � ���$��'� � ��(1� '� �����1� ��$�!9 "� $5� -���� '� �"��"R$'� �6�"���'P

C% �:"�(1 "���'�-"�('"�"�!"�-�������"���'�"�"��,&����R$'�-����B=?.���""���$�������?�E=�-"���R�' )�*�!"��"RS�$� "�'��)�&,�2$��T�9� (

�"��"R$'�'�-���)����-�� �"��"��B�)����?�$� "�'����& ���!"��"RS���("(�6�(�����'���',�'��"�2��1���2)�"����-�� ���*�����*�(1�����(!"�:���1�& $'�$� "�'�'(?����* ���� (�('�$1������$� S)�*�1���""���$���'��"����� 6!�2 �:1���(����������''N��'� �-"�����$� "�'�?�J���(���)�*�!"�6�"RS� -"�'���2���� �$ � &��� 2��1� '� &�� �9*�'$?���& ��2$� !"��"RS)� $� "6�'�� ��& ��� ��"$�R�'� �"��"R$'� '� -����?� ���* � -�(',��S)� *� !"��"RS"�"& ��1���'��'�� �'������"��"R$'�'�-����$� "�'��)�����"��"��"RS�'�-����� �'��2���!"��"R$'�$� "�'��?

�"��2�$$52�!"��"R$'� ��� ��'�& ����"RS?�/� 1!�/'� �������� 6� "��'�& ����"RS�"���$��)�*���"������'�("*����$��',�!"��"R$'B�?��$5���� ��� -�� -'����� ��*�(1� $� "�'�"�'� -���� $� � !"� * $'?� ���� ��� �'("*������$��',�$� "�'$�<����)��'�("*����9��'*����$��',�!"��"R$'?��"�-"6��2����'�!"��"R$'2��'�-�� ���* ��"�$� "�'�����'��"�"�!��9��� ��� ?�+�$5"6���'��',����-"�9&��'"�-"�'���2$ �!"��"R$'�"�"& ��1���'�$� ��*���:"�(�$5�1� �$��2$ $5��'��- ������-"�&��'�'�$� �"!���'$��'�!"��"R$'BE?

����'�12$��������?�E=��"��� �1$'��0)���'"��1( �"��'���1�����"R$'!"��"R$'� �1���'?� +���'(� ��-"(�'��!"� � *� �1�"��� $$5,� �,� ���* �����"��S� ��"� ������ -"�&��'��'�� !"��"R$')� ��� �*� � "!���'$���'�� -���"�"& �-� ����)�� ����-1&�'$���$� �"�!�� �-�<���"�BC?����$��(9�'2$)�'��� �'� ("*� �'�"!"� -"�&��'�S� !"��"R$'� ��'� "!���'$��S� � ����� �� � 6�1�$�$5������ $��� $5BB?�0"�'���$��('�!"��"R$'� �2����(��9��'*�"�"& -"�&��'"��-����-1&�'$�� $5�$� �1&�� ���"�"��'"�BD?

������'(��(��(��"�$-$'� !"��"R$'� ��"� T�9� ���"��"R$'� '� -���� $� "6�'���'�"& ����������"&"�'2���'���� ���'$5�"�!��9��� ����-1&�'$�� $5��'

B= 7?�8���'$�')�����!���"�G� ��!������� "����� " ��+ �����)��?����)�/���������==E)��?�@?B� +"&?� 0?� 3� �)� >�����( "��� =�)��� ���� � �������� ������ �� � ����!���"� G�

� 5 ��� ���� 233: � )� Z�N[� �?� ���1�"�'$�)� �?� 8'������')� 0?� +'���"���'� #��?%)� D ���*� +)�* ��� �� 0��� ����������� ��)��5"�'$��=��)��?�C�?

B� +"&?� /?� ���� � ")� ����!���"� G� ��!������� " ����� " ��+ �����)� +���( $�� �==�)�?�C�GCE?

BE �?��5(�)�d�)���������������������� ��)�Z�N[�'�(�#��?%)�&������������������� ��������!���"�G� ��!������� "����� ")�/���������==A)��?�E>?

BC +"&?�/?����� � ")�����!���"�G� ��!������� "����� " )��?�C�GCE?BB �"��� �1$����$� -"�-"�'��0"���'������?��EE�1��?��)�����"�')�*�1������"��R��2$�

������"!���'$�<��"��"R$'� '�-����$� "�'��� '�"& ��������$���'�����1��"��!"� '�� 2��"6�!"��'�("*�"!���'$��S��"��"R$'�'�-����"��R�"� $5������?�E=?

BD +"&?��?�/"� $��)�B�/����,������������� �������������)���������!��+��!���,�����!���!"� " � �����+ !� +� �����!+) Z�N[� �?� �"(-���� #��?%)� >�����( ������ �� "������ ,���������)/���������==�)��?��=C?

Page 113: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��E��".�� ����������=�)���������������������� ��

� ��"� �"� -"����"���'�� !"��"R$')� ��� ���*� �"� � "$5�"� ?���!�� �� ��� �-16&�'$���(1��2��',$���!"��S�����*� (�-�� -���1)��'� � ������1�������1& �(���� !"��"RS� $� "�'��)� �� ����� �'� � ��� "��� "!���'$����B>?� +���'(�������5(���������'� ����?�E=��"��� �1$'��0�� - �����'"��)�*�-��-'��������"�(2�-����2���- � (��!"�� "������$��'1�"�����'�("*���1��*�S!"����� �'�������$,�-�"!��("�2��"��� �1$')�"��R��2$2��'�-�$ �"���$��"����R�"��'�'$5����'��$'BA?�0�� 2S����* )�*����?�E=���"'��������* �!"��"R$'$� "�'����'�� ��"�-"R���'")����*�("*�����"�"��S�!"��9��'*�&�-"R���'"B@?

��� �)�����

��('� � U�"��"R$'� $� "�'��V� "���� U-����� $� "�'��V)� ��9�� -"�"$��'"��R��� �',� ('��(� -���� $� "�'��)� �'� -"�'���2� *���� �!���� �:'�'$'��*��� (���$'�-�����(',�� ���"�"�!"D=?�3������:'�'"���'��-"�'�����,����,)� *� � �" 1� � ��1�� �"�9 � ��R$'� �"��"R$'� '� -���� $� "�'��)� $"��1��1� ����2� ("*�'�"R$'2� '$5� �"��"����'�)� ��:'�'"���'�)� �-�"�����6�'�� ("� :'��$'� � �'��2$ $5� �� �"�'$��"R$'� �"��"�"���'�� �"� � ��('$��'�('�'�2$��',���$� �'��"R$'?�/���"RS����'!"�-"�R$'��"���'�$'������6�� $��"RS�'�"����� �$5������������"!1��"��"R$'�'�-����$� "�'��?����"$�6R�'����* ������$� S)�*�"!9��'�-",��-�����$� "�'����'�(�2�$� �"�'$'��!�,��!"�$5������1)�!� *�'$5�'��"���"��������"R$'�������'$�"��'�-"��!�62����� �'��$')��'�&1��2��2�-�'�"R$'?��2��*��'��'����"���'"�����-" $�6��R�'��"("R$'�'�������$5�-�����-"���$5�'�"&"�'2�12$!"����9��"���-"�'"('�-�<���"� ()����'�(',�� ���"�"� (D�?

B> 3?� 3�������)� ����� ������ �� � �*!��� �� � ��� " ����!���"� G� ��!������� " ������ ")U0��!�2���("� V��@@>)����B)��?�B@?

BA �?��5(�)�d�)���������������������� ��???)��?�EA?B@ / �'��� �"� �� ���?� A� �"��� �1$'� �0)� ��9� � �� 1��?� �� ����"�')� *� -��-'� � �"��� �1$'

��"�1��',�&�-"R���'")�$5 &��*��"��� �1$������"�'�'��$�?D= �'��9�� � �1�"�� � �� ������ -",$'�� U-����� $� "�'��V� � 2$��2� �9��'*� (���'���)

�"$����"�����1��1�����-��� ���'�"�"&'����'���*�"R$'���"���'?��2��*���$ )�$"�1��*�2)�*-����� $� "�'��� �"� -����� ������� �� �"��� �1$�$5� -"��$�!9�� $5� -�<���)� -�� � 1!12$��� ���'(� ��"���"(� -"��!�2$ (� '$5� 1� �� �$')� �� ���(� '� $1��"�'($"(?� �'�'� � ��R��('������"�1('�� �& ���&����"����"�"�'�"��"��"� �������9��"��"��"��"R$'���"���')���'� �"� 1-����'<� &,�2$ $5� -"�����2� *2���'�� "�� -�<����� �1&� '��!"� -"�('"�1� "��R�"�!"��'� ��'�?��&(1�-�����1����� ������1����� '��'�('�'���� "���� �)�����9� $5��"����!��',�� 2$��'�� �����"�'� -�<����?�/�:�$'�-�9&�� �:"�(1 "���'��-"���$5�'���$-�"����:'�'$'� -���� $� "�'��� � ��� �',� �������� ��� �'-"�"���'?� +"&?� +?� �,��'�)� ���R���!"������ ��"� ���� ������ ��)� /�"$ ��� G� /�������� G� ����9�� G� 8��<��� �@A=)� �?� @P� �?� ���'��'�)S����� ����0���)�����9���@@E)��?�A�P�/?����1���')�E!�� �� ����!���!"� )�/���������@@B)�?� �=P� �?� ���1�"�'$�)� D�,���� ��� ��.�� )� Z�N[� 3?� 8�"�"����)� �?� ���1�"�'$�)� �?� 3��$����)�?�71&'�����')��?��'����'�#��?%)������������ �����/��/����)��"�1<��==B)��?���?

D� �?� �'$5�����)� ����� ������ �� � !� +� ���+ +�.��!�������!�/) /�������� G� 0"6���<��@A�)��?���E?

Page 114: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��C E���������+� �����

��))�"

!����������=�����������������������������������

���������������

� ��"���N�:��"(�����51(����'!5��)��5�$"���'�1�'"�)��!����"$��'�)��5�����)��'!�'� ?

�5�:1���(������"$1(����:'�'�!��5�����1��":��5�'��'4'�1��� '���5$"1��� l�� '�� $"���'�1�'"�?� ��� ":� �5� (�'�� ������ ":� �5� $"���'�1�'"�� '�� �"���&�'�5� �5�����'"��5'-�&���� �5��1�5"�'�'��":� �5���������� '��� $'�'6���?�81������� ":� �5� �'!5������� :��"(�� $"���'��� '�� �5��"���'�1�'"����&'��'�!�:"��&"�5�-���'�?��5 ���������":�4��1���5������-�"�$���& ����-1&�'$��1�5"�'�'�)��������!1'��'���:"��$���'�!��� ��!'����'"���'�5'��5�����?

Page 115: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��B

���� ���

����)�1'������4�����4��5'�54'�'��&'�'�'������.�'4��'� �&'�'�')�8"�!'�

7'��(����� ��'���+������6�6�)�("���%� �����������������-�������(�

��1�'��0����"1���""���D./�

�=�C

�5� (�!�$� ":� �5� :�('� � �'4"�$� '�� �'�$�� � ������ �'��1-�'"�� ":�����!�:�('� �'���'�1�'"�?�����5�&��'��":��5��"$'� l��4"�1�'"�)��5�-�"$��":� ���!� :�('�'�l��'��"�1�'"������&$"('�!� '����'4� '��8"�!'��������)���4'��$��& � �5� :�$�� �5���& � �5����":�W�W�$��1� �����&!'��'�!�":�WW$��1� � �5� �1(&�� ":� �5� ���!� ":� :�('�'�� �'!�':'$���� � ��1$�� '�� ����!'"���":�8"�!'�?

�$$"��'�!��"��5?�7?��"���_1'1)�`�5�:�('� �'����$���'��:"�(�":�-�"-�6� V�)�'??�'��'��$"��'������:�('� 6"����("4�&������'(("4�&��-�"-�� )���1�1��� )��5�:'�����'!���":�-�'4���-�"-�� ����(�!��'��:�('� �'���:?��5'�$���'�!�-�"$���":����!�:�('� ��'�'��!���'"������!���1����-��$(���& '��'4'�1���:�('�'������:"��"���(�'�� �& ��'4'�'"��G��'���'&1�'"��":�$"(("�:�('� �-�"-�� )��5'$5��'������$"1���'��":��5�$'4'�'����"���)��1&�����'��� $5��!���5����1$�1��":��5�:�('� �'��8"�!'��������?

H�& ��5"1������"�&��"����5����5�-�"-�� ��'!5���":����!�:�('�'��"�("4�&������'(("4�&��-�"-�� )��1$5��������)�5"1�)�('��)�$���������"�5�� -� -�"-�� )� ���� ":� �� :�('� 6!�"1-� ���1�)� &'�!� $"��'���� �5� (�'��'::���'��'�!��'!��&������ ���!������(���� :�('� ?��5�:"�)� `���$"��'6�'"���":��1$5�"����5'-�-1�$5�����������":������������-"��'&��"�� ��'�5�5�"'����!�(���":�������1���:�('� �((&��V�?

�5'�� �'(� ���"1��� �'�� �"� ����� "1�� �����'"�� �"� �5� �1��� ":� �5� �����'�-"���� '�� �5� ���!� :�('� � �'4'�'"�?� �5'�� -�"$��)� '�� �1��)� ���� ������ �"���1(&��":� �"$'"6$"�"('$����"��)�����:����'4'�'"��":��� ���!� :�('� )� �5-�"-�� �����:"�(�����'��-����)����$5��:"�(�":�"����5'-�'���$5�":�5(?��5� �!����"�(�)� ������ �"� :�('� ��'4"�$�����-�"-�� ��'���'&1�'"�

� �5?�7?��"���_1'1)�E��������)��&'�'�'��@@C)�-?�C@B?� �?��$51!&�)�$/ ��+��� �����+��!��� ����"���)��&'�'�'��@@=)�-?�BE?

Page 116: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��D E����+�/�� ���

����-�"-�� ��'���'&1�'"������!1�����& ���4�����1���":�$1��"(�� ����?`J�('� ��'4"�$)� ������� ��� ��"�1�'"�� ":� "�5�� �"-'$��� '��1�� ":� :�('� � ���$"((1�'� ��':)�����(�'�� �&����"���5�����'�'"����:"������VE?

7'��(�� �$"1���'�)��5������'��8"�!'�)��5�$"1��� ��'�5��(�������'�"6� )�5������� ��&���5�"&$��":��-$'��������'"��"1��":�����-�"-�� �"&$��?3 � �5� "����5'-� �5� ��������� �'4'��� '��"N� �5� ����)� $"((1�'� )� :�('� )����$51�$56"����������'����-$��":��5'$5��5�����������1&$����"���4��'� 7!����!1���'"��?

�5�("��� '(-"������ � -�":��� ���!� :�('� ���������������!�'$1��1��������?��5�������":��5��:"�(��'"���$��!"� �'���5�("1���'�"1���!'"��":�8"�!'�����(�'�� ��"$����'���5��1�������)��5'���"(�":��5(�'���5:"�(�":��(����-�"�������$������ '���5�"1���'����":� �5�����(�������)"���5���"-��":����& �("1���'��������5�:"�����'�C?

����1(�"1���$����5�����$5���5�-������� ��5��(�'��� -��":��5:�('� � �'4'�'"�� ":� �5� -�"-�� � ��� �"��N� 5"1�5"��)� $����)� �����?� J"�F�(-�)� '�� �� �>E�6 ��6"��� �"$1(��� �5�� '�� (��'"��� �'4'�'"�� ":� �5����� &���� �5� &�"�5��� ��(1���54'�')� �5�� �5� :�('� � $"((1�'� 6"����:�$'�'�'�)�$���������'�5�'���$������������'4'���'��_1����5����":&�"�5�5""�?

��� �5� "��� �� �)� �5�� �� ���!� :�('� � ���� �'4'��� '�� 8"�!'�)� :�('� 6"���� "&$��� ":� ���� �'���� ��� �1&$��� �"� �'4'�'"�P� �'4'�'"�� ":� ("4�&��5'�!�� ���� �"�4�� ����'4� � ��'� ?� 8���� �����'"�� ���� !'4�� �"� �'4'�'�!-��"��l� �'!5��� "�� �� :�('� � ���� ����)� �-$'��� � "�� �5� ����)� �'4'�'"�� ":�5'$5������"��'��$"(-�'��$��'�5�(1$5�("��$"(-�F��!1���'"��?

�5'�� �'::'$1�� � ���� ���('��� & � �5� -�4�'�'�!� 4'�� ":� �"$'� N� �5��$������������5"1���&��'���'&1����("�!��"��)�&$�1��'��(1����"���--��'��"����5'-�":��5�"�5��:�('� ?�3 ��5�$1��"(�� ����)�����&�"�5��)��'4'�!�'������!�:�('� )����_1�������!"�����_1����5���":��5�:��5�l��'�5�'���$?�"4�&�� -�"-�� � ���� �1&$��� �"� �'4'�'"�� ��� ���� ��� ���� ��"�(��� ���&1'��'�!�6:�$'�'�'�?��5� ���������_1��� ��'���'&1����("�!����� �5�-���'$'6-����)�'�������"�����"����5���"�� �"��$"6"�����""�����&�������)��5�"�5�5� ������)��5��5'���"��$����)��$?

��� ("��� $���)� $"6"����5'-� ":� �5� ����� -�"��� �("�!� �5� "����� ������('���& ��5��$�1����"�6�'4'�'"��":��5�����?��:��5��'��":��5����������(���)������5��1(&��":�"��������!)��5��'����1���":��'4'�'�!��5����$����� �(���� -�"��� ":� ����� 1�:'�� :"�� $1��'4��'"�)� �5'$5� ��� �"�'�!� ���� �5$"�"('$�-1�-"������4��1?��5�:"�)�'���5'��$�����$"6"�����":��5���(:�('� �-�:����$"��$�'4�"����5'-��"��'4'�'"��":��5�����B?

E �&'�()�-?�@@?C �&'�()�-?�B�?B �������������� ���������������������������������������������������������������

�������������AA>)�4"�?��)�-?��DAG�D@?

Page 117: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��>$/ ������/ �*" ������+��!��#������������ ��> ��,������

`�"(�'(�)��5����������'4'�'"�������"��-"��'&�)��5 �:"1������� �"1�'�� '���6$"(-��'�"�D �":��5������)� '���5'��$��)��5�:"��"�'�!�$'�$1(����$���������'��"��$$"1��N

�? �5������'���"$��'"�6����"���:��)������_1��'� �����'��� '��P�? �5�:�$���5����������":������ ��(�������������'::'$1����"�&��1&$��

�"�-���'�'"�'�!)E? ���")��5���`3 �"&��'�'�!�":��� �":�'����5�������'$5(���":��5����

���&�'�5��:�('� �����F-$��V>?����5'��$��)��5����������4'�!�'���5���������1$5�-�"����(�'�����

��$������ -�"-�� � ���� �-����� :�('�'�� ���� $"((1�'�'�� -"������ ���1����5(�"���5�&��'��":�(1�1����!�(��?�J�1'��!����)�-���"$��)��1(6(��-���1��)�:"����)������"(�'(�)�4��5� �"�����&�������A?

�1����5"1���'�5"1�� �� ��������� ���?��5�5"1������ :�('� ����� '��6!���� � ������ �'�5� �5� ����?� ��� � �� -��"�� "��'�!� �� ����� $"1��� $������-�����'��-�����:�('� ?�3 ��5�$1��"(�� ����)���(�������$"��'����"�&��5�:"1����":��5�5"1�)��"��5�(���5'��5����5���4����!�":�������-�"��'�5�'���$?

����5"1���&����"�5'!5�'!5����5����5�'�5�'���$�����_1��� ��'���'&16����("�!��5�(����1$$��"��?����5"1!5��5���"�1�'"�������--�'��"�� ��"�"&��)� '�� '�� 5���� �"� ��('�� �5��� '�� �5� �':� ":� �5� -������)� �5"� ��� �5:"1����� ���� -�"�$�"��� ":� �5�� $1��"(�)� �5� ���� &�"�5��� ���� "1�!�&�"�5��l��'!5�������"�����&�'�5�������5�����&�"�5���5����"���4����6!�� "4�� "1�!�� "��@P� ���� '�� �(�� �5��� �5� ���"$'���� ��4����!�� ����'('���'"����"��"��F'��?��5�-�'�$'-��":�_1����'4'�'"��'���"��:"��"��)��5��5�'�5�'���$�'��-������"��5��$"������!�5'���"��!����$5'����?�8����6:��5�l�� '�5�'���$� '�� �'4'��� �("�!� !����$5'����)� �"�� � � ������ &1�� & �_1�$�=)�&1��& ��5�����!����:��5�l���"��?�J"��F�(-�)�':��5��$���-������5�����"�!����$5'�����:�"(�"���"�)������5��!����$5'�����:�"(�5��$"����"�)��5�'�5�'���$�'���'4'����"��'��"�:'4)�&1����"�-����)��"��5���$5�!����$5'���":��5�"���"��!�����_1�����":��5���'��'�5�'���$)��5'��$5�!����$5'���":��5�"�5���"��!���"�� ��'F�5�-����":�'�?����:"���5��'�6�'�����'4)����'����"��&��&���"�������5"��(�� �"��& ��5����_1�$��5 !���5��?

�$$"��'�!��"��5��5�"!��-5'$�(���'���)��5�:�('�'�)��5'$5�'�����'�!�5� :�('� �-�"-�� ��'���'&1�'"���'���"������5� '���:��$�":�"�5��-�6�"�������$"��'�����5�(:1��"�5��l����'����$�'���'���'&1�'"��":�-�"-�� )

D �?��$51!&�)�"-?�$'�?)�-?��=�G�=E?> �&'�()�-?���=?A �&'�(?@ ���5��'�'"��":������ ��� ����� �� �?�= ��� :"�� �5� �'4'�'"�� ":� �5� '�5�'���$� & � !����'"��)� �5� (���'���� �"� �"�� $"���'�

�'�$�� '����1$�'"��?� �1�� $"�$�1�'"�� '�� &���� "�� �5� F�('���'"�� ":� ��?� �"�"4'$5)� �5�� 5��$�'&���_1�$�":��5�:�('� ������M�-�":'��1��G�$/ +�� ����)�4"�?���)�-�����)�-?��>C?

Page 118: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��A E����+�/�� ���

���4����-$�?�H"�4�)��5������"(�$�����5����������'4'�'"������5�`�--��":��'�$"��V�&����$���'��$"((1�'�'������-1&�'$���'�'���?����5'�� $��)� �5 � �� � '�"�'$��� � �5��� `H'�� (������ ��� �"� &��� �5��� 5� ����"("���"�(��������V)�����'�4'���(�'��"��)�`/5"�5����"�&�4� �-�16���)�'��-���'$1���)�'���'4'�'"��":��5�:�('� �����)����&������5� �����)����5��������'::���:�"(��$5�"�5��'��_1��'� �����$�"��"���'�������"$��'"�������?�������'�'"�)��5������":������ ��(������������5����jj��"�&��1&$���"�-���'�'"�'�!?��"(�'(�)��5���5�������'4'�'"�������"��-"��'&�)�-"-�:"1������� �"1��":� '�� �5� �����`'���6$"(-��'�"�V��)� '���5'$5� �5�-�"�����-"�'�'"������'��� '������$"��'���?

���-�"-�� ��'���'&1�'"���5�����������#�"�����$�����`�5�����������'�5� ����V%� ���� �5� '�5�'��� "�� �5� ��$������ ������ ��� �'��'�!1'�5��-����� ?�����'4'�'"��":��5�������������5'���5�����$'4���"��"�� ��5�1$$��"���"��)�&1���5�"����$"1�'��)��5"��'�5��5'����&"�����"�$"���'&1���"��5�'�$����":��5�-�"-�� �E?��51�)��5��'!5���":��'�-"����":��5�����-�"-�� ������--�'���"������5�-���'$'-�����":��5�:�('� �$"((1�'� )�����5 �-������������!���$��!"� �":��5�:�('� �$"((1�'� ?

���'('�����1������'��:"�$�'��"�5�����'"�������-"-���":��5���1$��1�?���"���"��)�`3 ��5�$1��"(�� ����)�"�� �(�����$"��'�����"�&��'�$��1$$��"��?��5�:�('� 6"�������&�� ���������5� �����)��(�'�'�!��'�5"1����1$$��"�)����!'4���"��5�$"((1�'� �"����5'-?���5�����������#!��6��)�('��)��!�'$1��1����&1'��'�!�%�����("4�&�����������!'4��'��"�"���6�5'-�":�$�"������'4�V�C?

�$$"��'�!��"��5�$1��"(�)����"(���$"1���'�5�'��"�� ��5�("4�&��-�"6-�� �:�"(�5��:��5�?��5��"(��l��-�"-�� ��'!5���"��'(("4�&��-�"-�� )�-$'��� � ����)� ��� �'('��� 4�� '�� 5�� 51�&���l�� :�('� ?� �5� F$-�'"������5��'�"�)��5"�(� �&����1$$��"��":��"��"�� ��"�������!����$5'����)&1�� ���"� ":� �'�6����'4�� ���� -"����� �� ����� �'�5� "����5'-� �'!5��P� ':� �5�'�"�� ��� �� ��� 5"(����� �:1��� �6(���'�!)� �5�� �5�5��� �5� �'!5�� �"1��������-�(����� )�����':��5��'�"��(���'�)��5������"�'�!�����$"��$6�'"���'�5�5��51�&���l��:�('� ������'!5����"�����?��51�)��5��$����(��l��'�"�)��(-"���'� �"��-�(����� �1����5�����)��5�5����"�"�5���'!5����"�5�����?

H"�4�)� '�� �5� W�W� $��1� )� �5�� 5�4� &�� �"(� F$-�'"��?� J"�F�(-�)��$$"��'�!��"�"��":��5��1��'�������$5���#�"�"4'$5%)�`����1!56�������!'4�����_1����5���":�5��:��5�l��������:���(���'�!V�B?����"��":�5� �!'"��� ":� /��� 8"�!'�)� ��(� )� '�� ��1�!�'� -�"4'�$)� �'�$� �5� W�W

�� ��������������???)�-?�@E?�� �?��$51!&�)�"-?�$'�?)�-?��=�G�=E?�E ���������� ��������������������� ��������������@D=)�4"�?��)�-?�BCGBB?�C �?��"-$5'�54'�')�<�/��,���/!���/ � ��� ���/ S�����)��&'�'�'��==>)�-?�ECBGECD?�B �������������� )�-?�AE@?

Page 119: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��@$/ ������/ �*" ������+��!��#������������ ��> ��,������

$��1� ��5��'���������"��"�� �5'����'�5��5'��&�"�5��)�&1��4��5����5��4����!)����$"(-�����'�5��5�����'4��":��5���������'�?��:��5���1!5�������5��"��5'�)��5��$'4���5����������5�5'��'���5�:"�(�":��"�� )�&1�'���5�$���":�(���'�!��5������"����5'-����������:�����"�5��51�&���?�5'������$"�:'�(��& ���?��"�"4'$5N��'4'�'"��":��5�:��5�l��-�"-�� ��("�!��1!5�����������"��"��"�� �5�&��'��":� _1'� � M� _1��� �5��?��$$"��'�!� �"�5�$1��"()������5���1!5�������_1��?

m m m

�51�)� &���� "�� �� �4'�� ":� 5'��"�'$��� ���� �5�"!��-5'$� (���'���� ���8"�!'��� :1���� ���� �� ��'�� �"� �5"�� �5� (�'�� ��-$��� ":� �5� ����� �!���!1���'"��'��:�('� ��'4"�$?����$���&�$"�$�1����5��N

�? �5� ���!� :�('� ������� �����"���?��$$"��'�!� �"��5�"!��-5'$�����)�5� :�('� � "����5'-� "�� ���� ����� ���� ���('��� & � �5� -�'�$'-�� ":&�""�)� ���� '�� &�"�!�� �"� �5�(�� ":� �� :�('� ?�H��� ":� �5� :�('� )��'�5"1��5'$5� 4�� ('�"�� ���'��� $"1��� �"�� &� ��"�4�)� '�� -��'�� ��� ���� ��� �55'!5������!'"��)�$"1����"��(���!� :�('� � ������ '��'4'�1��� ?�H�����"&�'6!���"��!������'��1���������"��5�������'�5���1���(��'���5�:�('� ?

�? ��� �5� ������ �!'"�� ":� 8"�!'�� #���5�'%)� �5� :�('� � ������ #�5!����)� 4'� ���)� 4!��&�� !����%)� ���� _1��� � �'4'��� �("�!� &�"�5��)���"�����$"1�'���jj�����-5���G��5�:�('� �((&��?

E? .��'�� �� ���!� :�('� )� '�� ��� '��'4'�1��� :�('� )��5�� �'4�� "�� � �551�&���)� �':� ���� �5'�� $5'����)� �'�$� �5� 5��� ":� �5� :�('� � ���� �5'��'4'�1���"���)��5�(��65���":��5�:�('� ��""���$'�'"���"��:�('� 6"��������'��'4'�1��� ?

C?� 7'�� �5� F'��'�!� �!��� �"�(�� ":� $'4'�'��� $"1���'�� #�� (��� �5� �"6(��)�8������%�8"�!'���$1��"(�� �����$���� ����&�'�5���5��!����!'6(� ":� �5� ����� '�� �5� :�('� � �'4'�'"�)� �5���� �1&$��� �"� �5� $"(("�� ���������5'���5���)��5'$5�$���� �'��'$�����5��4�"-���4��":��5�8"�!'���!����5'��'�!?

7���)� �5�� �5� ��'���� (("�'���� ":� ���� ��� $����)� �5� �!'����"��""�� �$'�'"�� '�� �$$"����$� �'�5� �5� �$�1��� �'�1��'"�)� &1�� ���"� �""�� '��"$"��'����'"���5���$'����1���":��5�$1��"(�� ����?

Page 120: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��= E����+�/�� ���

��))�"

!���������������8$���������������� ����

��������������4�����������

� ��"���N�����)�"&$�)�:�('� )�:�('� ��'4'�'"�)�-�"-�� )�"����5'-?

��� �5� -����� ���'$�� �5�� '�� �'�$1���� "&$��� ":� :�('� � �'4'�'"�� '���$'���!"�!'������?����8"�!'�������5������� ��&���5�"&$��":��-$'�������'"�?�3 ��5�"����5'-��5�����������'4'���'��"N��5�����)�$"((1�'� ):�('� )�����$51�$56"���������?��5�("���'(-"������� -�":������!�:�('� ��������������!�'$1��1���������?��1����5"1���'�5"1����������������?��55"1������:�('� �����'��!���� ��������'�5��5�����?���� ���-��"��"��'�!�� ����� $"1��� $���� �� �-����� '��-����� :�('� ?� 3 � �5� $1��"(�� � ���)��(�������$"��'�����"�&��5�:"1����":��5�5"1�)��"��5�(���5'��5���5���4����!�":��������-�"��'�5�'���$?

Page 121: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

���

���� ���

!����1� ���� #���� ����������H'��"�''�0�<�����'�0�����0"���'!"�'��"��� ��0"�'� $��"60���� $5/ ��'� �0�����'���('�'����$'�./�

!�6���)�# �����"��)���������������

��1�'��0����"1���""���D./�

�=�C

�"�&!'���'�5� ���"1��� �'�� �"�-����� ��"��'(-��F�(-��)��5'$5��'����4������!""��'��1�����'"��":��5������"1����'���"�:"$1�?����5"1!5��5�:'���F�(-���:����"����� '�!�& ��"���":�("1�5�&1��'��-'�"('����5����$�'����'!5���� ?

�(�!'����"�-"-���-��'�!��"��$5�"�5�?����":��5(��� ��`7�l��!"��"�5�$'�(��'���5�4�'�!V?��5�$"�4����'"�������-��$�'���5��:���""��'��� $�:?� ��� $��� �1--"�� �5��� �5� -�"-"���� $��� &� 1�����""�� �"� &� ��'�4'���'"��:"���-��'�!����'$�4�'�!��"!�5�)��5'$5��(���"�&����"�(��)�'�!1'��'$�"���'�����(��'�!�":��5�����$��&"4?��'(�5���-����������5$'�$1(����$��5�4�$5��!�?�.�('�����&� ��5���(�-�"-"������'��& �"��":�5� �-����� �5�� &"�5� ":� �5(� ��� 5"-���� � �����'�!� '�� �5� �����"1���&�1�����""���"���"�&����'�4'���'"��&1�����5����5���6�':�'�!� "�?�����5��5'����'�1��'"�)�"��":��5��-�����:�����'"1�� �'���G��"���&"�5��!����� '�� &��'���?� ��� �5�(���'(� -��"���� ����'"��5'-�� &���� &"�5� ":�5� �-����� 5�4� $"��'���&� � $""��?� �5� ��(� -�"-"���� `7�l�� !"� �"� �5$'�(�� '�� �5� 4�'�!V)��'��� &�1�����""���'�5�� �"� &� ��� '�4'���'"���"���"��&1�����5����$�1��'$��(����"�����?

� �5� �$"��� F�(-�� �:��� �"� �� ��'���� �F�?� �(�!'�� �� �C�5� $��1� �!����"$1(����$��"���!���"�&����"1�$�":����?�����5��F���5�:"��"�'�!����$� '�� '�$�1��N� `��� '�� :"�&'���� �"�(�� "1�� �4�� -1�'�5(���V?�3 �1�-�'�'�!� $"'�$'��$)� �5� �"$1(��� 5���(�'���'��� �5� �!��� :"�$� 1-� �"�5� -����� �'(?� /5��� ���� ��'���� G� #�� (��%� �'!��� '�$�1��� '�� �5� �F�G�5�4��(�'���1�$5��!��&1���5�$5���$���":��4��-1�'�5(����'���"��5���(?��5��'���"��5'--'�!�"����"$�'�!�-"-���"�?�/5���'���5��"�(��(��'�!�":�`�4��-1�'�5(��V��5�j

���� '��1������� '���5���"��'(-��F�(-����&"4)��5��� '�� �5�(���'��$���'��":�(��'�!�5����"��$5��!�?�31���5�4� �(��'�!�5����'�(��'$��� $5��!�?��1$5���-5�"(�"��&����"���:��'�!��"��!����F�������'�'"����

Page 122: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��� �������� �� ���������

�$��"���!��& ��!����$'�$�#1�'�-�1��$%�'��$�������� ��('$�'���-���6�'"�?

�����+'��6���"���'�-�"-�� �F-��'������ ��('$�'���-����'"���5'���'�'�!��&"1�������:"�(��'"��":�0"�'�5��!���"�����:����5�$"���-��":�$"(6(1�'�(N� #�� _1"���'"�%� `��� �@A@� �5�� ���� �"� �-��� ":� �!��� �$��� &'�!� '�:"�$��"�:���&1��'���������1(���5���'���5�:'�������!��5�&"� �":�����&'�!'��:"�$��"�:����'���&���"-����"��5��_1'�(����":��5�X�1��":���������Y�5�"1!5�'��� '���-����'"�?�����$��":������$"���'�1�'"���'���"��-�4����5�"���'�1�'"������'&1���������5�1�'$��1��:�"(��-$': '�!���&"� �":�-�'�$'6-��� ":����("$���'$)� X�1�� ":� ��������Y��"�� :"�(1�����F-�'$'���� �5���?��5�� '�� ������-���'"���� �--�"�$5��5'$5� $"��'���� '�� '���"�1$'�!���'���'�1�'"��������!����"�1�'"����"��5�0"�'�5��!���$1��1�V�?

���"1����'���"�$"(�&�$���"��"(�F�(-��?��5'���'(���5�4�$"��$���"(� ":� �5(� :�"(� 1�!(���� -����� & � �5� 5'!5��� 0"�'�5� $"1���� G� �5�1-�(���('�'�����'4��"1��������5��"���'�1�'"������'&1����#�"1��%?��51�!(�����'�����4������&��'��:"��:1��5������ �'��":���� ��('$�'���-���6�'"�?

��� "�� ":� '��� 1�!(���� �5� �1-�(���('�'�����'4� �"1��� �""�� '��"$"��'����'"���5�(��'�!�":� �5��"���`�-�'�V�?��5�$"(-��'������������5��� �5 � 5��� �"�� �"� &� $"��'���� �� �-�'�� ��� "--"��� �"� �5� F-��l�"-'�'"�� :�"(��5��4�1�"::'$?��5�$"��1$�������$�'"�� �����& � �5�$"(6-��'������ $"��'���� '�� �4��'�!� $"�$��� �1�:�$)� �-���'�!� ���� �5'$��'�!�"��6(���� ���� ����� (&���(��)� ���� ����� -1��'�!� -�4'�!� ��"��� A� $(�5'$�?� �5� �1-�(���('�'�����'4� �"1��� $"�$�1��� �5��� �5� �"��� �-�'��5"1���&�'���-����"����� ��('$�&��'�?��5���������'::����$5���$���":�-�'���"����'���5�-����:�"(��5���":��"������5�����("����(�5"���:"��"��6&1'��'�!)����_1'-(���'��1��������'::����$"�������"1���'��:"���1$5�"���?��-�'��":��"����1�:�$�����-��"������'"��������:�� �����!"��"1��5�4�$"��'����'��$"�$��'�!)���-5���'�!�"���"'�!�`(��6�"6���6(��V��"���"���5��"����1�:�$?�3"�5�$"�"('$�-�"!���������$$����"�����$5�"�"!'�5�4� $"��'���&� � $5��!�� �5� $5���$��� ":� �-�'�� �"���� ":� &1'��'�!�� ����"���?

�5��F��1�!(���������'4����5��0"����������"������.�((&������&1����������--�'$����$"1��� E?��5��"���'�1�'"������'&1�����������5����� 0"����� �'(�� �"� &$"(� ��� �.� ((&�� ����� ���� ���� &"1��� & � �5���"$'��'"�� ���� � �5��� "&�'!���� ��� �--�'$���� $"1��� � �"� 5��("�'�� �5'�

� �?� +'��6���"���')� F�� ��� ������ ��� ;�� �������, �� ��� �� ������ ��� � �/ <;��� ���)� Z'�N[� �?� /�"��"����� #�?%)� ����� ������� ������ � ���� ��� ,���"� ���� "�� ")����9���==B?

� �1�!(��� ":� �5� 0"�'�5� �1-�(� ��('�'�����'4� �"1��� :�"(� �� ���$5� �@@A)� �� ��M/��@�BM@A?

E �1�!(���":��5�0"�'�5��"���'�1�'"������'&1����:�"(��A����1�� ��==E)����M=�?

Page 123: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��E�� �� +������!��+����� ��� ������

�!��� � ��(� �'�5� �5��� ":� �5� �1�"-��� .�'"�)� ::"���� �5"1��� &� (��� ���!��� '���-����'"�� &���� "�� $"(("�� �1�"-��� ���������� #'�� �5� �$"-�1&$�� �"�5��("�'���'"��":� ���%?��5���'&1������������5��� '���-����'"��5"1��� &� �!����� �"�� "�� � ��� �� �$"!�'��� ���� ::$�'4� �""�� :"�� �!��5��("�'���'"�� ���� '(-�(����'"�� &1�� ���"� ��� �5� $5�-��� ���� _1'$���"�?� ��� �5'�� $��� �5�� ���� �� �!��� $"���"4�� � "4�� -�"5'&'�'"�� -��$�� "���4��'�'�!���$"5"�?����-���'$1���)����'$���=�":��5��"���'�1�'"��":��5��-16&�'$� ":� 0"����)� '�$�1�'�!� '���"�1$�'"�� ":� -�'�$'-��� ":� $"�"('$� :��"(� �"�5�0"�'�5��!���� ��()������1&$���"�'���-����'"��!'4��& ��5���'&1���?�5� $"����� ":� �5� -�'�$'-�� �5"1��� &� 1�����""�� ���� &���� "�� �.� ���)-���'$1���� �'����(��":��'('�'�!��5'��:��"(?

�5��"���'�1�'"������'&1����:1�� ��:�����"���� ��('$�'���-����'"��'���"�5��1�!(��)���$����'�5��:��$��"������ ��"�6F'�����'���'�1�'"�G�$"(("�� �&'��'�!� '���-����'"�C?�31�� :�"(��5��5"��'$���-"'���":�4'���'&1���l�������-"'���(1���&�$"��'���������'����$�1��?��5���'&1����-"'�6���"1���5���'���5��'!5��":��5�-�'�$'-��":��-����'"��":�-"��)��5�'���-�6���'"�� (��� & � �5� ��'&1���� '�� �"�� ���� $���"�� &� �����("1��� �"� $���'�!�!����"�(��&1�� ��4������� �"1�$� :"�� &���� ����-�"-��1��������'�!� ":�5�$"�����":��!����"�(��F-�����'���!'����'4��!1���'"��?���-���'$1����!1���'"�� $��� '�5�� '�$�1�� "�)� 1�$5��!�� �"�(��'4� $"����� �'�$� '�$�(�'��"�:"�$��1�'�!��5��5"��-�'"��":�'���"&�'!��'"��"��'���$"�����(� $5��!�#'��(� �4"�4%?��5�1��������'�!�":��5��F��":��5��!����!1���'"�'�� �"�� "�� � '��'$���� & � '��� $1����� 4��'"�� &1�� ���"� & � �5� �F�� ":� "�5��!1���'"��� '(-�$�'�!� ��� 1��������'�!� ":� �5� �F�� 1���� '���-����'"�#�'�5'���5�:��(�"���":���� ��(��'$� '���-����'"�%)��������"�& ��"��!'6����'4�(�������1$5�����$$-���-�'�$'-���":�'���-����'"�)��F'"�"! �� '�!����5�&"��"(�":�!'4���!���"���)��'(������:1�$�'"���":�!'4���"�(��'���5$"��F��":�$1������"$'��)�$"�"('$�����$1��1��������'"��5'-�������5��'�?

3 ��� �":�$"(-��'�"�)��"�!'4���&�"����"4�4'�)����'����'�$1���'���5"��5"����� ��('$�'���-����'"��'��F-�����'���5��!����'����1�?�� ��'�$1�6�'"��'��&����"���"(�4'���-������& ���� �/�9&����')��'$5���0?�Q������'������/'��'�(��?�����'�!B?

J'���� )���� ��('$�'���-����'"��'��$"��$����'�5�!'4'�!��5�(��'�!�":��5���(���$��"���!���"�&�1�$���������(&'!1"1�?��$"��� )���� ��6('$�'���-����'"��'��":����:�����"�'��"�����"�:'���'���5�!�-�?��5'��� )�'�'��'��'$�����5������ ��('$�'���-����'"��$"(��'��"�-�� ��5��'���-���6�"�� F�('�� �5� (��'�!� ":� �5� �F�� '�� �1$5� �� �� � ��� �"� $"(-� � �'�5� ��

C �1�!(���":��5�0"�'�5��"���'�1�'"������'&1����:�"(�>����$5��@@B)�/�@M@C?B �?� /�9&����')� +?� 3�<�"���')� �?� ��$�"�('$�)� $/ 8������ ����������� �� ���)� �"6

���$5�� �@@�)� -?� A>G�E�P� �?� 0?� Q��� ����'�)� C!��+�� $� ��! F�� ��� ������)� `.�'4��'� � ":0��� �4��'�� 7��� �4'�V� �@@A)� �"?� �CDME)� -?� DA>G>@EP� /?� �?� ����'�!)� C!��+�� ��������!F�� ��� ������)�H��4����.�'4��'� �0�����@@C?

Page 124: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��C �������� �� ���������

1��������'�!�":��5��F���"��& ��5�:"�(���!'����"��&1��& ��5�$"��(-"6��� � "�?����� :"1��5� )� �� � ��('$� '���-����'"�� '�� !'4�� '�� "���� �"� �����5�(��'�!�":��5���(��:��'�!�'���5�:'����-��$��"�'���-����'4��'�$�'64��"�5���5����'�!1'��'$�"��?�/�9&����'���(���1$5��'�$�'4�����:1�$�'"6����"��?��5��'�$�'4����&���"�������5�(��'�!�":�����(�"��F-���'"�"���5�&��'��":����1(&��":��"��'�!1'��'$�'��'$��"����1$5�����'(�)�:1�$�'"��":��!����!1���'"��)�("����&�':)��"$'����'�1��'"��"���'::����$1��1����:�$�"��?

� ���'�!� '��"� �$$"1��� �5��� �� 5�4� &�� ��'�'�!� G� 1�!(���� �&"1���� ��('$�'���-����'"��!'4��& �0"�'�5�$"1���������"������'����& ��!���5"�'���)� ���"1��� �'�� �"� -�����( �4'��":�5"�� ��1������������ ��('$'���-����'"�?

�5� 0"�'�5� �"���'�1�'"���� ��'&1���� 5��� F-���� � '��'$���� �5��� '�� �"��1�5"�'��� �"� $���� ���)� �5'$5� ��1���� :�"(� �� �-����'"�� '��"� �!'����'4)F$1�'4�����1�'$'���-"���?��$$"��'�!��"��5���'&1���)��5'��-�"4'�'�!���'���-����'"��4���5������'::�����'(��"��"&��'����'::������1����:"��5� ��(� �F�� 1���� '���-����'"�)� "�� $������"�5'�!?��5� 4'����'4�:�"(� �5� �!��� �'����1�� �"�� �"�� �!��� �5��� �5� "&��'��� '���-����'4��1��� '�� �"(�5'�!� ("�� �5��� �5��� '�� '�$�1��� '�� �5� �F�?� �� � ��('$'���-����'"�� �5"1��� ��4� ��� �� �""�� :"�� :'��'�!� '�� �5� !�-�?� �5�� '�� ���"���'::��$�'��(��'�!�&�����5��"6$������'�!1'��'$�����:1�$�'"����(6��'�!?���:1�$�'"����'���-����'"�������-�$��$�"4�����'�!1'��'$)� �'����"�?�8����� )���� ��('$� '���-����'"��'��1���'��"�����"�5��("�'�� ����'�5����4�6$5��!'�!�$"��F��'����$���'4��� )�������"-���5���������'����"� ���� F������ ���� (���'��� �"���� "�� �5� �"���� ":� '���?� �5� ��1��'�!'���-����'"���5"����5���'���"��-�����'���5��F�?��5����'�1���(���"&�1�-"-1��������1�:��5'"��&��&1�����5'����5���'��'���"��:"���5"���5"��--� ���� �"� $"��$'"1�� � ���� �"(�5'�!� "�� �5'�� "��� �"� �5� �!��� $"����?��5�����1�5"�'���'���'�1�'"����"�$�������?����'���""�F$��'4�'����(��":�-"���"�������'�-1���&����"�����������'(1����"1�� ��$'���&"1���5�����& $5��!'�!� �5��� ���� F-����� & � �5� -�"-�� '���'�1�'"�?� �� �"1��� �'�� �"���1$�"�� �"����!1(��?�����5����� �!��� �F��������!�������":��5���5 ��"1���'�$�1�)��5�_1��'"��'���5 ��!'����'4�"�!����F'��j���("����$5$"�����$���&���'4��:�"(��5��F��1�'�!��4�'��&��'���-����'4��'�$�'4��!����� ��� '��!���� �"� �� � ��('$� '���-����'"�)� ���� �5� ��1��� $��� &$"�4'�$'�!� �1��':'�?

H"�4�)����"��"��$��'(��5����5��'��"�� �"��(��'�!���$�'&���"��5�F��:"��4�?����(�":��5�"-'�'"���5����5��F������'���'::����$'�$1(����6$��'��1�����""���'::���� ?�� ��--�"�$5�'��$�"���"��5���":��-������& ���'����'��'�(�$5���$��'���& ������ �J'�5����:"��"��N

�% 4� �5'�!��5���'���5��1&$��":�"1��'����������$"!�'�'"��'���4"'�":��5�1�$5��!�����$P

�% ����5��'���"�1�$5��!�����$)�'��'��'(-"��'&���"��4���"��$�-�1��'�P

Page 125: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��B�� �� +������!��+����� ��� ������

E%� ��������(��'�!��-��� "���� !'4�� $"��F�� '�� &�"��� ��(�� #�5 �-���"���5��5"��&"� �":��5��F��'���5'$5���!'4��F-���'"��"��-5������ '���-���)� "�� "�5�� �F��)� "�� !����� � �$$-��� ("���� 4'��)� ���:'���� �"����"���!)��"���(�"�� ���:�%D ?

���F��'��'�"���'"������"1��":�$"��F��-�"4��(��'�!��������"�����!���F�?� �5� ��(� `$��V� �"�� �"�� '��'$��� �� �(���)� :1�� )� �'���� ��'(��?� ��� ���� -�'"�'� &��'�� �5� ��(� `�5:�V� 5��� �"�5'�!� '�� $"(("���'�5� �5� &5�4'"1�1�1��� � ��(�� ��� �� �5:�?� �--"�'�� �--�"�$5� (1��� ��('�� ":� �5� :�$�� �5���5��'�����$����'(��'"�)���l���� ����'(��'"��":�(��'�!�)��5���5���� '����("���� ":� �� $��� "�� �5:�� ���� �5�������(������'&1��� �"� �5�("���?

��� ��('$�'���-����'"��'���5'���'!5��$���&��!������������(�:"���5���1����-�"$���":�$5��!�'��(��'�!�& ���"-�'�!�'���"���$5��!'�!�$"��F�?�5�'���-����'"��$"��'����'��'���': '�!��$'�'4�$'�$1(����$��'����-�"-��� ��������'�!���!'4���F���5'�����'�!�'��"��$$"1����5��$'�$1(����$�������5"�?��51��'��'���1!!�����5����5���(���� ��('$�'���-����'"��&�-��$���'�5�������-���'"���� '���-����'"�?����"�(���(��'�!�":���!'4���(�"��F-���'"���'���&��5���":����������'����-���'$1����$"��F���4�'��&�?�5�-�"$����"���"��F$�1��(��'�!��&����"��5 -"�5�'$���$"��F���1��64�'��&�� ��� �� !'4�� �'(� "�� -��$?� ��� �5� $��� ":� �� :"�(��� '���-����'"�)'??�!'4��& ��5�$"1��)��1$5���`-�� �"���5��F�V��5"1���&�5"�4��'���('�6�'&�?

��� � ����

"�� ����������� �������������%��$

� "�����1$�"�N�� � ���'��� ��('$���)�� � ���'�����-��$ ��)��"�����)����$��'?

/���� �1��-�������'"�"��"�$-$,�� � ���'�� ��('$�����"�� � ��6�'����-��$ �?��1�"����"(��'��-�� � �� ���"��$��'$�����2�9��'��� &1��6 9�)�-�������'��-"!�2� ��"��� � )�������,-�'�:"�(1 1�� ���2�$5�����6� �� �,� � � ���'� � ��('$��� ��"� � � ���'� ���-��$ �)� ���*�� "��"�����1?

D ���?�J'�5)�F$/ � �$ I�F�$/�S��)�H��4����.�'4��'� �0�����@A=P�'�()�C���,&/��S�+ T�������!)��1��.�'4��'� �0�����@@=?

Page 126: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��D

Page 127: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��>

���� ���

����(����)������������0�����J'����"�!"/ ��'� �0�����'���('�'����$'�./�

La définition des instruments financiers– le problème pratique et théorique

(cas de la Pologne et la France)

��1�'��0����"1���""���D./�

�=�C

Autour de la notion d’instrument financier s’ordonnent les textes régissant ledomaine financier. C’est à partir de l’instrument financier que sont définis lesmarchés. Cette notion, au cœur du droit financier, n’a pas été définie par les législa-teurs. Le législateur souhait d’une approche pragmatique transcendant les concepts etse demande est le refus délibéré de conceptualisation. Le toneur de cette article laisseà penser que la tentative de définition a échoué.

1. Le droit polonais

La transposition des textes européens a mis le législateur français et polonaisdevant des choix de méthode: choix de l’énumération ou de la définition, choix de laportée de la disposition retenue. La notion d’instrument financier devenant le cœur dudroit financier, on pouvait espérer que le législateur tenterait l’élaboration d’une défi-nition. C’est pourtant la voie d’énumération qui a été préférée.

1.1. L’instrument financier

L’instrument financier a été une notion comprenant trop de catégories pour qu’ilsoit permis de parler d’une seule définition unique et cohérente. La loi sur le circuitpublic des valeurs mobilières a introduit la notion de l’instrument financier au dernieramendement à la loi. Cette notion couvre les valeurs mobilières négociables, lesinstruments de fonds d’investissement qui ne sont pas tous de valeurs mobilières, lesinstruments du marché monétaire, les contrats à terme, les contrats forward relatifsaux taux d’intérêt, les «swap» sur les action, les «swap» sur les taux d’intérêt, les«swap» en monnaie étrangère ou bien les options d’achat ou de vente d’un des instru-ments financier, les droits patrimoniaux dont le prix dépend directement ou indirecte-

Page 128: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��A E������� +���� �

ment des valeurs désignées quant au type de l’objet, des types déterminés de l’énergie,des mesures et limites de taille de production ou bien des émissions de pollution(instruments de marchandise dérivés). Les instruments financiers sont également d’au-tres instruments admis ou supposés l’être à la circulation sur le marché règlementé dela République de Pologne ou un pays membre de l’Union Européenne.

Dans la loi sur la circulation des instruments financiers, sont énumérés les instru-ments financiers divisés en ceux qui sont valeurs mobilières et ceux qui ne les sontpas. La notion d’instrument financier est donc plus large que la notion de valeurmobilière. Ne sont pas instruments financiers les chèques et les traites malgré le faitqu’ils soient des valeurs mobilières.

Vu une grande profondeur de la notion d’instrument financier et sa grande impor-tance dans la pratique, il existe des idées qui présentent une approche semblable à lanotion de valeur mobilière où la difficulté résulterait des difficultés de qualificationdes instruments financiers. Autrement dit, la définition satisfaisante d’instrument fi-nancier n’ayant pas été trouvée, le manque de définition homogène et unique devaleur mobilière a été pris pour une situation normale1.

Les conséquences en sont compréhensibles dans la théorie mais dans la pratique,elles signifient une diversité de définitions, de qualifications juridiques, d’autres droitsgénéraux applicables dans des cas similaires, incohérence et imperfection de droitcivil et de droit de comptabilité et ce qui en résulte, des difficultés de droit fiscal. Leproblème n’est donc pas de nature particulière.

L’innovation financière mène à un développement des instruments, et au coursdes dernières années, elle mène à la fondation de nouvelles organisations de marchés.Nous avons souvent affaire à la négociation du prix d’instrument, la notion de l’instru-ment qui devient de plus en plus enigme2. Cette solution de marché devient alibi pourle législateur qui pourrait toujours faire réculer le problème posé vers la nature ou lefond d’instrument financier ce qui à la fin, ferait plutôt échapper à la recherche de lasolution du problème3.

Sans aucun doute, la pratique dévance la loi en matière d’instruments financiers,d’où la liste d’instruments devenant leur définition est un exemple de solution prati-que. Elle reflète également l’influence de tradition et expérience anglo-saxonnes surles marchés financiers. Faut-il donc considérer les traditionnelles conceptions législa-tives continentales écrites et basées sur les lois et codes comme des conceptionssoutenues par la loi européenne et pragmatique? L’idée d’assimiler certains instru-ments financiers comme p.ex. les instruments dérivés de valeurs mobilières se heur-tent à des contradictions dans la pratique de comptabilité ou d’économie. C’est juste-ment les conséquences de classement et non de qualification des instruments. La

1 H. De Vauplaine, J-P. Bornet, Droit des marchés financiers, Litec 1998, p. 36, 1; M. Lemonnier, Lesmodèles européens d’instruments financiers, Wolters Kluwer, 2011, p.13.

2 F. Peltier, Marchés financiers et droit commun, Banque éd. 1996, p. 21.3 D.-R. Martin, Du titre et de la négociabilité, Dalloz 1993, Chroniques.

Page 129: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

��@La définition des instruments financiers – le problème pratique et théorique...

situation ne chanage pas, même au niveau de droit européen qui s’intéresse sérieuse-ment au problème mais qui ne le résout pas.

La conception de valeur mobilière est une conception plus ancienne et mieuxfondée par la doctrine que la conception d’instrument financier. La valeur mobilièrecomme institution subit de l’hybridation permanente d’où viennent toutes les tentati-ves visant à en faire découler de nouvelles catégories. Ceci devient certainement unebase pour la suite de divagations.

1.2. L’instrument financier en approche économique

En économie, les instruments financiers deviennent l’outil à caractère monétaireutilisé par les sujets publics et privés afin de créer la politique économique et sociale4.

Dans le contexte économique, les instruments sont nommés des engagementsfinanciers, pouvant devenir en conséquence les prestations patrimoniales des parties.Pour l’émetteur – elles sont engagements, pour l’investisseur – les actifs5. Il est claireque ce caractéristique ne s’applique pas à tout instrument et qu’il ne s’agit pas dechaque instrument financier.

Une autre conception d’instrument financier se réfère à la transaction et à soncalcule. Les instruments expriment les engagements financiers des sujets par rapportaux autres sujets. Pour les émetteurs, ils sont des passifs, pour les possesseurs – ilssont composants des actifs. Il est donc proposé d’accepter les instruments financierscomme contrats liés au paiement et acquisition des moyens financiers ainsi qu’unegarantie contre le risque financier dont l’objet sont les ressources financières6. Cettedifférence entre définitions et théories impose de nombreuses remarques puisque lesnotions de valeur mobilière et d’instrument financier ne sont pas sans équivoque et, laréalisation des transactions – l’est.

La nécessité des précisions des notions juridiques ne vient pas de purisme juridi-que mais elle est une adaptation indispensable des notions générales aux actes admini-stratifs et de droit civil en vue de régularisation des origines d’instruments et del’adaptation de ces actes aux lois comptables et fiscales à appliquer aux étapes finalesdes transactions financières.

L’Etat réalise ses objectifs par l’intermédiaire des instruments financiers de ca-ractères fiscaux ou de capitaux (impôts, taxes, obligations du Trésor, bon du Trésor),monétaire (taux d’intérêt, taux de réserves obligatoires etc.). Dans le domaine monéta-ire, l’Etat dispose ou bien peut disposer de taux d’intérêt, taux de change, taux deréserves obligatoires (en monnaies étrangères ou locales).

L’Etat influence les sujets économiques aussi bien grâce aux instruments finan-ciers de contrainte qu’aux instruments financiers de marché.

4 S. Owsiak, L’essentiel de finances, PWE, Warszawa 2002, p. 2975 B������� �!��C������"�!i, Les systemès financiers, PWN, Warszawa 1999.6 ���#��$�, Les instruments financiers, Key text sp. z o.o., Warszawa 2002, p. 12; J. Terray, Pour une

clarification juridique des instruments financiers, «RDBancaire et Boursier» 1987, no 1.

Page 130: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�E= E������� +���� �

Les sujets privés, institutions prêtant des services d’investissement, les institu-tions financières et autres semblables, disposent aussi des instruments comme lesprovisions, marges, forfaits, crédits, prêts, taux d’intérêts etc. Les sociétés réalisent,par l’intermédiaire des instruments financiers, les objectifs tels que la croissance ducapital actif ou d’investissement. Les autres instruments ont pour but les garanties etles assurances de l’activité, la couverture des frais etc.

Les assurances sont un instrument de caractère socio-économique puisque selonle type d’assurances, elle peuvent protéger contre les changements défavorables de lasituation sociale de pays. La situation est semblable dans le domaine de fonds deretraite, dont le caractère d’instrument purement économique est, hélas, difficileà prouver. Ces fonds réalisent en même temps la politique sociale.Une confirmationde cette division est une précision des instruments et de règlements juridiques dans laloi polonaise et le droit communautaire, même si les instruments présentaient destraits semblables plus aux instruments économiques.

Les instruments d’investissement, forment encore une catégorie générale compre-nant les instruments du marché monétaire, ou des marchés de capitaux7. Les instrumentsfinanciers sont liés à des paiements, acquisition des fonds financièrs et assurances.

1.3. L’instrument financier dans l’approche juridique

La qualification légale des instruments financiers, de même que celle des valeursmobilières fait partie des analyses intellectuelles, où il serait à trouver des élémentsimportants et suffisants pour faire absorber un phénomène par une institution légaledéjà existente. La loi sur la circulation des instruments financiers devient règlementrelatif aux instruments financiers. Le législateur polonais a introduit une liste d’instru-ments financiers en les précisant et en appliquant la division en instruments ordinaireset instruments financiers de courtier. Dans le cadre d’instruments financiers sontintroduits, comme une catégorie d’instruments financiers à part, les titres participatifs,jusqu’à présent inconnus dans la loi polonaise.

Sont instruments financiers les valeurs mobilières et n’étant pas valeurs mobi-lières, les parts dans les institutions d’investissement collectif, les instruments dumarché monétaire, les instruments à terme et d’autres instruments de comptabilitééquivalents, les «forward» sur taux d’intérêt, les «swap» d’actions, les «swap» sur lestaux d’intérêt, les «swap» sur les devises, les options sur les instruments financiers, lesoptions sur les taux d’intérêt, sur les devises, les options sur les options et d’autresinstruments financiers similaires estimables en monnaie. Ces instruments, à part lesvaleurs mobilières, sont compris dans lesdits instruments financiers de courtier.

Comme faisant partie d’instruments financiers nous comptons également desdérivés de marchandises et autres instruments s’ils sont admis à la circulation sur lemarché réglementé dans le territoire d’un pays membre ou si leurs démarches visantà y être sont en cours.

7 K. Jajuga, T. Jajuga, Investissement. Instrument financier, risque financier, l’ingénierie financière,PWN, Warszawa 2000, p. 17.

Page 131: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�E�La définition des instruments financiers – le problème pratique et théorique...

Certaines catégories d’instruments sont exclues de la loi sur l’offre publique cequi signifie qu’elles peuvent être offertes dans la circulation publique et non à traversune offre publique afin qu’elles s’adressent à plus de 100 personnes ou bien à undestinataire non désigné, offre adressée en forme libre, comme information sur lesconditions d’acquisition des valeurs mobilières, devenant suffisant comme base pourla prise de décision sur l’acquisition de telles valeurs mobilières. Les exclusionss’adressent uniquement aux valeurs-instruments tels que valeurs mobilières de ba-nque, certificats de dépôt, valeurs mobilières du marché monétaire à délai de réalisa-tion – à partir du jour d’acquisition en circulation primaire – ne dépassant pas un an.

La définition légale de l’instrument fiancier dans la législation polonaise relativeà la comptabilité8 se réfère sans aucun doute au droit des obligations et, en particulierau droit des contrats.

L’instrument financier est un contrat, qui entraîne la création des actifs financierschez une partie et l’obligation financière ou l’instrument de capitaux chez l’autrepartie. La conclusion d’un contrat doit faire naître des effets économiques précis, doitcontenir l’information sur la portée et le caractère de l’instrument, indiquer leséléments importants pour le contrat comme le montant, le délai, le niveau de risquepour les recettes ou les dépenses. L’obligation contenue dans le contrat peut êtreconditionnelle ou inconditionnelle. Les éléments de l’instrument sont: le contrat enforme écrite ou orale, la naissance des droits et d’obligation en forme d’engagementou d’instrument de capitaux. Le troisième élément, est la nécessité de présence deséffets économiques concrètes.

L’instrument financier est considéré comme l’institution de droit d’obligationspuisqu’il est nommé contrat entre les deux parties reglant la dépendance financière.

Dans le sens de la loi comptable, l’ art. 3.1. point 23, est l’instrument financier lecontrat qui fait naître les actifs financiers chez une partie et les obligations ou l’instru-ment de capitaux chez l’autre partie à condition qu’il résulte du contrat des éffetséconomiques indépendants de caractère inconditionnel ou conditionnel d’obligations.Sur base de la loi comptable, ne sont pas considérés comme instruments financiers lescontrats de transmission des droits de valeurs mobilières jusqu’au temps de la conclu-sion du contrat de comptabilité de la transaction lorsque l’exécution de ce contratexige la délivrance des valeurs mobilières dans un délai précis, également en ce quiconcerne les valeurs mobilières dématérialisées, quand la transmission des droits devaleurs mobilières a lieu. Au cours de la période entre l’achat et la vente des valeursmobilières sur le marché réglementé – à la Bourse des Valeurs Mobiliéres, ou bien surle marché bancaire, l’opération n’épuise pas d’éléments de la définition d’instrumentfinancier.

En plus, sont éliminés de la disposition susmentionnée également les réserves etles actifs à titre d’impôt sur le revenu avec prorogation du délai de paiement, certainscontrats sur garanties financières, les actifs et les engagements à titre de programme

8 Loi du 27 mars 2002 sur comptabilité, J.des L. 76, nr du texte 694.

Page 132: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�E� E������� +���� �

pour salariés et aussi les contrats de fusion des sociétés de certains types, les contratsimposant le devoir de paiement suivant les conditions climatiques, géologiques ouautres facteurs naturels. Sont exclus de la catégorie d’instruments financiers sur basede la disposition et IAS (International Accounting Standards) 32 et 39 des instrumentsde capitaux tels que les parts délivrées ou émises par les sociétés, les options sur lesactions propres, les droits de souscription, les warrants ou les droits aux actions etautres instruments s’ils deviennent les capitaux propres.

Les exclusions susmentionnées ne sont pas toujours conformes à IAS 39, d’où malgrél’exclusion, il faut appliquer la législation susmentionnée tout en se basant sur IAS9.

Les dispositions de droit comptable règlent les questions d’instruments financiersdans de différents domaines et suggèrent l’existence des instruments en forme d’obli-gations financières ou actifs financiers ou instruments de capitaux et en même temps,ils exigent une comptabilité séparée pour les instruments ainsi approchés. Con-formément à la loi sur la comptabilité, les actifs financiers comprennent les actifsmonétaires, les instruments de capitaux émis par d’autres sociétés mais également,résultant du contrat le droit à réception des actifs monétaires ou bien le droità l’échange des instruments financiers avec une autre unité à des conditions avanta-geuses. Les conditions avantageuses signifient les moyens financiers obtenus ou bienleur équivalent. Parmi les actifs monétaires étant les actifs financiers il y a entre autresles moyens nationaux de paiement, les devises (les valeurs mobilières en monnaiesétrangères), les intérêts courus des actifs financiers, les intérêts détachés de la valeurexcédentaire au jour du bilan.

Les actifs financiers pour être qualifié comme tels doivent assurer l’actuel droità l’obtention des moyens financiers10.

Seront donc les actifs financiers les parts, les actions, les titres de créances. Dansla classification des valeurs mobilières comprise à la loi comptable, nous nous servonsde la notion venant de la loi sur circuit public des valeurs mobilières.

Les obligations financières sont les obligations qui doivent être réglées par latransmission de patrimoine financier du sujet ou bien par l’échange à un autre instru-ment financier tels que les actions ou les obligations propres. Les obligations finan-cières sont des obligations de l’unité à des conditions potentiellement désavantageu-ses. Elles peuvent comprendre les instruments détachés de valeur négative le jour del’évaluation ou bien les titres propres de créances émis.

Les instruments de capitaux sont des contrats dont il résulte le droit aux biens del’unités restés après avoir satisfait ou assurer tous les créanciers mais aussi, les obliga-tions de sociétés à l’émission ou à livraison des moyens de capitaux propres. Le sonten particulier, les parts sociales, les options pour les actions, le droit de souscription,les warrants, les droits aux actions, les obligations convertibles en actions. L’instru-ment de capitaux est un instrument à long terme. Il résulte des notions ci-devant que

9 J. Godlewska, Les instruments financiers, „D�����!�#�EF” 2002, nr 5, p. 14.10 !��G������#�%��� &��"�!�, La comptabilité financière des sociétés des capitaux, Warszawa 2001,

p. 577.

Page 133: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�EELa définition des instruments financiers – le problème pratique et théorique...

l’instrument financier fait associer la transmission, la délivrance ou la réception del’actif financier.

1.4. Les autres conceptions de l’instrument financier

Les instruments financiers ont été divisés, conformément à l’article 32 et 39 desIAS en instruments primaires, instruments dérivés et instruments composés. Les in-struments primaires, quoique non définis dans le règlement du Ministre des Financesdu 12 décembre 2001 relative aux principes particuliers d’admission, de méthodesd’évaluation, de révélation et de manière de présentation des instruments financiers,entraînent la création des droits et devoirs patrimoniaux. Font partie des instrumentsprimaires les instruments monétaires (dépôts, obligations, actions, prêts et créances),les instruments non matériels – comme par exemple les traites payables en actions.L’instrument monétaire, conformément aux IAS 32 art. 5, sont les actifs, les engage-ments financiers qui seront obtenus ou payés dans un délai précis. Il s’agit des obliga-tions, des traites, des chèques, commercial paper, des placements à terme, des créan-ces et des crédits.

En conséquence de la réalisation de l’instrument naissent des futurs payementsdevenant le remboursement d’investissement pour l’ayant droit et, les frais – pourl’émetteur. Un trait des instruments monétaires est le remboursement ou la dépensed’un montant fixe.

Le législateur introduit la notion d’instruments combinés, comme étant une com-binaison d’instruments primaires ou d’instruments primaires et dérivés, telle que, parexemple, l’obligation convertible en actions qui est une valeur mobilière ou l’obliga-tion de second type à l’option call considérée également comme valeures mobilières.

On appelle l’instrument combiné un contrat composé de l’instrument de capital etde l’engagement financier ou de l’engagement d’un autre caractère. L’instrumentincorporé est défini de manière fonctionnelle puisque suite à l’incorporation des in-struments, une partie ou la totalité des transferts monétaires du contrat change, demême qu’aurait changé l’instrument incorporé.

Les instruments de substitution sont des contrats dont l’objet sont les marchandi-ses telles que les contrats de marchandises à terme, les options et swaps prévoyantpour une des parties le droit à comptabilité de l’engagement à travers les moyensfinanciers ou les marchandises de la valeur déterminée.

Une évolution des notions dans les finances mondiales s’exprime par la concep-tion des instruments financiers reflétant le comportement de l’investisseur vis à vis durisque. Il est possible de classer les instruments financiers parmi les valeurs mobilièresde la seconde génération mais ceci est un classement qui embrouille l’image desmarchés financiers contemporain.

Le marché financier se divise en marché de financement et le marché d’instru-ments financiers. Le premier comprend les actions, obligations, valeurs du Trésor etautre valeurs servant à satisfaire les besoins financiers des sociétés ou d’autres entités.Le second comprend – comme le nom l’indique – les instruments servant au transfert

Page 134: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�EC E������� +���� �

du risque. Parmi ce genre d’instruments nous trouverons des instruments dérivés oubien les instruments d’underwritting.

Cette division proposée concernant le marché d’instruments de financement et lemarché d’instruments financiers est pragmatique bien qu’elle ne résolve pas tous lesproblèmes liés au classification des valeurs mobilières contemporaines. Certainesd’entre elles si situent entre l’instrument et le moyen de financement de l’entreprise.Le droit de souscription qui n’a pas été réalisé est seulement un moyen potentiel definancement et conformément à l’intention de sa naissance, sert à assurer les intérêtsdes actionnaires actuels à couvrir le risque. Ce n’est pas sans raison que le droità souscription est nommé precurseur des instruments dérivés.

Les instruments financiers, en particulier les instruments dérivés sont divisablesselon le type d’engagement contenu, en instruments à engagement définitif et engage-ment conditionnel. Une autre division est celle résultant de la direction de risque,s’agit-il d’un engagement pris ou d’une cession; les transactions sont donc divisées enprotectrices et spéculatives (quoique ces dernières signifient les transactions passéesen vue d’obtenir des bénéfices extraordinaires). Un autre trait des instruments est letype et la valeur de l’actif primaire sur lequel l’instrument dérivé est basé. D’autrestraits ne sont plus de traits spécifiques mais porte bien sur la période déterminée deréalisation ou de la date de réalisation, la possibilité de conclusion d’une transactionadverse et de cette manière l’expiration des engagemments issus de la transaction, lapossibilité de livraison de l’instrument de base ou bien le remboursement de ladifférence de prix nommé cash settelment. Le IASC (International Accounting Stan-dards Committee) organisme chargé de favoriser l’emergence de règles comptablesglobales définie les instruments dérivés, justement de manière fonctionnelle. Ils sontla source des droits et devoirs et, servent à transférer le risque caractéristique pourl’instrument de base (primaire). La valeur de l’instrument dérivé réflète les change-ments de valeur des instruments dérivés. Il est à observer également une relationinverse.

En somme, il est possible d’en tirer la conclusion que l’instrument financier nesert pas avant tout à financer les besoins de l’émetteur ou du vendeur mais principale-ment à gérer le risque.

L’instrument dérivé bien qu’il figure comme valeur mobilière dans la loi sur lecircuit public des valeurs mobilières est défini dans le droit comptable et le droitfiscal. Egalement, la loi sur les fonds d’investissement a introduit la notion des instru-ments dérivés conformément à la loi sur le circuit public mais elle a ajouté lescatégories de dérivés non-normatifs existant sur le marché organisé, dont le contenuest ou peut être l’objet de négociations entre les parties (art. 2 point 19).

Le droit comptable se réfère clairement au risque qui est un élément fondamentalde la définition. La définition détaillée est présentée par la disposition relative auxinstruments financiers. L’instrument dérivé doit se caractériser par trois éléments: ladépendance du changement de l’instrument de base (primaire), son acquisition n’en-traîne petite dépense initiale ou bien la valeur nette de dépense est basse en compara-

Page 135: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�EBLa définition des instruments financiers – le problème pratique et théorique...

ison aux valeurs d’autres types de contrats, dont le prix dépend du changement desconditions de marché, et le règlement aura lieu dans l’avenir11.

La typologie des instruments négociatiables peut se baser sur quelques autrescritères. Le premier c’est le rapport à la définition doctrinale de la valeur mobilière. Ilexiste alors des instruments qui ont été créés par la division des valeurs mobilières(p.ex. les actions avec le droit de vote, les actions sans droit de vote, les instrumentsfusionnés ou convertibles en autres instruments et, à la fin ceux dont la définition sebase à l’omission de la définition de la valeur mobilière, bien que ces instrumentssoient nommés valeurs mobilières malgré très peu de ressemblances aux valeurs mobi-lières (instruments dérivés). D’où, il est possible de parler des instruments financiersde la première et seconde génération, le premier trait résulte du caractère, le second dela forme. De même, il est possible de diviser les instruments en instruments primaireset ensuite diviser les instruments primaires en ceux étant un combiné des instrumentsclassiques et dérivés. Les instruments de la troisième génération sont des transactionsclassiques dérivées futures, forward, options, warrants, swaps, les instruments de laquatrième génération sont les dérivés sur les dérivés.

Une autre tendance dans la typologie des instruments est l’apparition des in-struments créés individuellement pour investisseur, en aboutissant même à la créationdes instruments inaccessibles dans la réalité. En même temps naissent des instrumentsstandard qui deviennent une offre de masse pour investisseurs.

Un autre critère de la division des instruments financiers est plustôt de ca-ractère technique. Il s’agit de la division en instruments de marché monétaire, decapitaux et de devises étrangères, et parmi eux, en instruments à un taux d’intérêt fixeou variable ou bien en instruments à long, moyen ou court terme. Bien évidemment,ces divisions ne seront pas toujours exactes et complètes puisque nous avons affaire àune division du marché, et ce dernier s’inspire de la rapidité, du bénéfice, de lasécurité de transaction et de négociabilité, des paramètres techniques et économiqueset non des définitions. Cependant, se référer à la définition semble parfois nécessaire,en particulier dans des situations de conflict.

Ce qui caractérise les marchés financiers contemporains, c’est un changement desfonctions des institutions financières. C’est l’investisseur qui donne le crédit et labanque fournit les moyens à travers leurs placements sur le marché. L’élément de plusgrande importance sur le marché est la séparation du risque à court terme en investis-seurs respectifs, toutefois, le risque à long terme reste transféré vers les banques enforme des crédits garantis pour investissements à long terme.Cela implique alors letype d’instrument utilisé. Avec ces instruments, l’investisseur obtient le taux d’ intérêtplus avantageux qu’en cas d’apport à terme et une diversification des placements plusgrande.

11 M. Dusza, La compagne globale dans les monde des finances. Marché des capitaux 2002, „Banki Kredyt” 2002, nr 10; '��(��� &"�!���)��C#����!�#�!�, Ingénierie financière, Warszawa 1999, p. 38.

Page 136: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�ED E������� +���� �

A part la classification susmentionnée, il est possible d’admettre une divisiondes instruments par rapport à l’émetteur. Commercial paper ce sont des instrumentsémis, en principe, par des emetteurs non-financiers tandis que l’instrument émis parune institution financière s’appelle un certificat de dépôt (certificate of deposite). Faceà un manque de définition légale de l’instrument, cette division n’est toujours pasconfirmée en pratique.

Une autre manière de description de cet instrument type de marché que représen-te le commercial paper est son approche fonctionnelle, l’observation du développe-ment des formes des créditer les sociétés – depuis le crédit jusqu’aux valeurs négocia-bles (titres, instruments) de créances.

Le fond du développement des instruments financiers est une fuite des investis-seurs des risques classiques liés au crédit d’investissement, en vue de sa deversifica-tion et son transfert à un autre sujet. Un passage du crédit à la valeur mobilière est unphénomène significatif. La création du crédit négociable contenu dans l’instrumentpossédant certains traits de valeur mobilière et permetant l’introduiction sur le marchésecondaire est un des aspects de sécurisation. La vente, la conversion du crédit d’inve-stissement, la division de ses garantis sont des éléments entraînant la naissance d’unprocessus de sécurisation largement compris.

Il faut souligner à la marge, que le développement de méthodes modernes definancement fait forcer un changement de rôles des banques dans le monde financiercontemporain. Le rôle de financements directs diminue et celui de l’organisateur dumarché ou de l’intermédiaire augmente. La fonction importante du secteur bancairedevient d’accorder des lignes de crédit garantis adaptées aux besoins du client ou d’au-tres formes de garanti de crédit lesquelles à part d’être un moyen de garantis hors bilan,facilitent avant tout la négociabilité des instruments-mêmes, assez souvent détachés etdevenant un instrument séparé, lui-même également négociables sur le marché.

Une autre division des instruments digne d’être signalé est celle qui se réfère aurèglement de la transaction où les instruments remplissent les fonctions de paiementpuisqu’ ils sont fortement liés à l’argent. Il existe parmi ces instruments des créditdocumentaire, chèques et carte de crédit.Les instruments financiers qui satisfont lademande d’argent sont: les salaires, les allocations, les prêts, les crédits, les dédomma-gements, les polices d’assurances, les bénéfices de placements etc. Ces instrumentsfinanciers sont donc les instruments de financement.

Les instruments de placement ont pour but le bénéfice, une croissance de capitauxinvestis. Il s’agit donc des actions, obligations et instruments dérivés de caratèrespéculatif. Les instruments à caractère d’impulsion sont des paiements, impôts et taxesdouanières. Le caractère de prix de l’instrument signifie remplir par cet instrumentune fonction de mesure de la valeur. Parmi les instruments de prix il est à distinguerles instruments protecteurs et les instruments visant au bénéfice.

Les instruments financiers remplissent de différentes fonctions économiques. Ily a parmi eux les instruments participatifs et les instruments de créance, les instru-ments satisfaisant la demande d’argent ou les instruments de garanti ou de règlement.

Page 137: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�E>La définition des instruments financiers – le problème pratique et théorique...

Les divisions des instruments peuvent se référer au caractère de pouvoir résultantde l’instrument, à la manière de sa création ou bien à la manière de l’arrivée dubénéfice. Par rapport à l’émiteur – il existe des instruments indirects et directs.Il existe également les instruments réels et les instruments non réels.

Bien évidemment, ces divisions ne sont pas toutes complètes et suffisantes pu-isqu’il existe de nombreux critères s’adressant aux différents marchés ainsi que denombreuses pratiques.

L’instrument financier est un produit du marché financier et c’est l’organisationdu marché qui joue un rôle important dans la formation des instruments oferts sur lemarché.

2. Les remarques relatives à la valeur mobilière et à l’instrumentfinancier dans le droit français

La notion de la valeur mobilière dans le droit français n’est pas une catégorieuniforme, étant donné que chaque acte normatif impose à la notion une significationrelative.

2.1. Valeurs mobiléres

De manière générale, sont considérées comme valeurs mobilières les titres émispar une société par actions transmis conformément aux procédures simplifiées de droitcommercial12. Ils représentent les droits des actionnaires ou des détenteurs. Les va-leurs mobilières à fonctions de règlement telles qu’une traite ou un chèque – les effetsde commerce pris pour les dettes négociables conformément à la legislation de droitcivil lesquels ne peuvent pas être cotées à la bourse. Une traditionnelle discussion enFrance, s’est limitée depuis longtems à une différenciation entre les instruments dumarché monétaire et les valeurs mobilières.

La loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales a octroyé aux valeursmobilières une définition purement déscriptive, qui a privilégié la forme de papier.Dans ce cadre, le droit français indiquait deux catégories des valeurs mobilières: lesactions et les obligations. L’action est un document représentant une partie de capitauxde la société qui rend possible en même temps la réalisation des droits et des engage-ments des actionnaires. L’obligation représente la part d’un emprunt et le détenteur del’obligation devient un donneur d’emprunt et non actionnaire de la société.

Le changement de catégorie est survenu à travers la détermination de la nature desdroits contenus dans les valeurs mobilières suite à la création des actions privées de droitde vote, des certificats d’investissement, des valeurs mobilières transformées ou com-posées et des titres proches aux valeurs mobilières quoique ne l’étant pas par leur fond.

12 D.R. Martin, De la nature corporelle des valeurs mobilières (et d’autres droits scripturaux), Dalloz1996, c.7.ch.; P. Le Cannu, L’amibiguité d’un concept négatif: les valeurs mobilières, «Bull. Joly» avril 1993,p. 395.

Page 138: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�EA E������� +���� �

Grâce à la loi du 14 décembre 1985, on été introduites les valeurs mobilièrescomposées ou mixtes avec les règlements particuliers – les obligations soumises à laconversion, les obligations convertibles et les obligations avec droit de priorité. Il estapparu une tendance de changement d’approche de l’action ayant trait à un «délay-ement» de droit de vote considéré pendant très longtemps comme un attribut de basede l’actionnaire.

La dématérialisation a certainement contribué à une réflexion concernant la no-tion de la valeur mobilière tout en aboutissant à une constation concernant des défini-tions traditionnelles de la valeur mobilière, en faveur de son évolution. L’article 94-IIde la loi n° 81–1160 du 30 décembre 1981 ainsi que le décret n° 83–359 du 2 mai1983 ont entamé ce que les praticiens appelaient «dématerialisation» des titres.

Il a été introduit le principe que les titres des valeurs mobilières sont matérialisésuniquement à travers l’inscription en compte nominatif de leur titulaire. C’est juste-ment dans ces conditions là qu’il était possible de constater que la disparition d’unporteur matériel de titre au porteur titulaire avait transformé les valeurs mobilières enbiens non matériels.

La France a adopté le concept de dématérialisation basant d’un côté sur le devoirde déposer tous les titres disponibles chez un intermédiaire et, d’un autre sur l’incon-tournabilité de mécanisme défandant la conversion des titres inscrits en comptes créésde nouveau sur un porteur en papier. En Belgique ou en Espagne, les valeursdématérialisées sont devenues une nouvelle catégorie des valeurs mobilières à côté destitres ou porteur ou porteur titulaire. La France a choisi la dématérialisation quiprécise la manière des transaction et de possession des titres. La différence toujoursexistante entre les titres nominatifs et les titres au porteur est ramenée à une précisionde l’organisme chargé de tenir le compte, l’émetteur ou l’intermédiaire financier agréequi assure à ses clients l’anonymat vis à vis de la société émettrice. L’inscription encompte est comprise comme un moyen de réalisation de la «possession» des titres.L’article 47 bis de la loi n° 83–01 du 3 janvier 1983 précise que le transfert depropriété des titres (cotés) résulte de leur inscription en compte de l’acheteur. Ladématérialisation des valeurs mobilières est devenu pour ses auteurs uniquement unemodernisation et non un boulversement juridique s’adressant au transfert de propriétédoctrinal et à la législation française.

Les rapports entre les parties d’une transaction relative aux valeurs mobilièressont réglés par les articles 1583 et 1591 du code civil français. La vente entre lesparties est effectuée et la propriété légalement acquise par l’acheteur du moment del’accord, en cas des titres cotés, du moment de la transaction à la bourse.

En France, les prescriptions légales relatives à la dématérialisation ont été intro-duites afin de permettre la suppression totale de l’anonymat des investisseurs vis à visdes administrations fiscales. Indépendamment des questions fiscales, la réforme devaitêtre introduite afin de simplifier les opérations de gestion des valeurs mobilières et defaire baisser les coûts de transactions. En France, la suppression de document papiern’a jamais été remise en question bien qu’en 1986, l’impôt sur les fortunes fut abrogé,

Page 139: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�E@La définition des instruments financiers – le problème pratique et théorique...

celui-ci ayant visé au contrôle des biens des sujets (avant qu’il soit réactivé plus tardsous forme de l’impôt de solidarité sur la fortune).

Les valeurs mobilières et les différents instruments financiers deviennent l’objetd’inscription en compte.

Le compte est tenu par l’émetteur si les valeurs mobilières sont en forme nomina-tive, ou bien par l’intermédiaire financier agréé par le Ministre Français de l’Econo-mie, des Finances et du Budget, si elles ont la forme au porteur. En pratique celasignifie qu’il faut introduire la différence entre les comptes ouverts chez l’émetteur etles comptes ouverts chez un intermédiaire financier, conformément à l’appellationactuelle, les comptes dans une société de services d’investissement.

La jurisprudence française a confirmé que les dispositions relatives à ladématérialisation ne transgressent pas de prescriptions générales concernant la venteet en particulier celles qui soumettent la validité de la vente au contrat et plusprécisément au prix déterminé ou bien à déterminer se rapportant à l’objet de la vente.D’un autre côté, une partie de jurisprudence civile a considéré les valeurs mobilièrescomme objets désignés par un genre, pour lesquels le transmis des droits se faitpendant l’individualisation. Finalement, l’individualisation a été considérée commeune dernière étape de l’évolution des actes abstractifs, cette évolution issue des origi-nes de l’idée des valeurs mobilières.

La loi n° 88–1201 du 23 décembre 1988 relative au fonds de placement collectifa décrit la notion de valeurs mobilières comme – considérés comme valeurs mobi-lières pour l’application de la présente loi les titres émis par des personnes moralespubliques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, quiconfèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirec-tement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit decréance général sur son patrimoine. Cette loi accorde la qualité de valeurs mobilièresaux participations à des créances dans des fonds d’investissement pendant que lesfonds de ce genre étaient privés de personnalité juridique.

Parmi les différentes conceptions de la valeur mobilière il y avait celles quiprenaient pour critère la manière de financement – à long ou à court treme – ou bienle type de clients auxquels la valeur mobilière était adressée. Aucune de ces concep-tions n’est devenue universelle. Conformément à l’article 529 du code civil français«sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pourobjet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou participations dansles compagnies de finance, de commerce ou d’industrie...» Mis à part le caractère dela terminologie, il est certain que la désignation des valeurs mobilières peut se référeruniquement aux effets mobilièrs.

La conception de la nature matérielle des valeurs mobilières à été anéantie pour lavaleur mobilière est devenue un porteur de droit, un acte écrit ne crée pas de droitmais, tout simplement, le constate.

La loi du 30 décembre 1981 a renouvelé la discussion sur le caractère des valeursmobilières. Elle a permis de remplacer le document papier par l’inscription en comp-

Page 140: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�C= E������� +���� �

te. Cette inscription, différemment de la situation s’appliquant aux titres nominatifsn’a pas lieu sur les porteurs matériels que sont les registres mais sur les porteursmagnétiques. Dans ce sens, le caractère non-comptant des valeurs mobilières devientplus universel, grâce aux procédures informatiques qui facilitent leur circuit et leurdépôt, et, les droits de chaque détenteur résultent de l’inscription en compte.

A l’article 1er de la loi française n° 96–597 du 2 juillet 1996 de modernisation desactivités financières, dite loi MAF, figure la liste des instruments financiers mais lanotion des valeurs mobilières a été absente.

Trois institutions ont été en vigueur en France auparavant: les valeurs mobilières,effets de commerce et titres de créances négociables. Une déscription des effets decommerce a été esquissée dans la doctrine et elle a été négligée quant aux valeursmobilières et aux titres de créances. Les titres de créances constitués par la loi n° 85–1321 du 14 décembre 1985, ont oscillé entre les valeurs mobilières et les effets decommerce dont ils ne peuvent être totalement exclus.

L’article 19 de la loi n° 91–716 du 26 juillet 1991 décrit les titres de créancescomme les titres émis selon la volonté de l’émetteur, négociables sur le marchérèglementé où chaque titre représente une créance pour la période déterminée. Ily avait parmi eux des certificats de dépôts, des bons de sociétés financières et institu-tions financières spécialisées et autres.

Conformément à la loi MAF, les titres participatifs sont les actions et autres titresdonnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou auxdroits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition. Dans ce cas, lelégislateur prend en considération la négociabilité de droit de vote. Le caractère largede la définition comprend naturellement tous les types d’actions indépendemment desprivilèges y attachées ou pas (actions ordinaires, avec priorité de dividende sans droitde vote, certificats d’investissement et valeurs mobilières composées).

Aux titres participatifs n’appartiennent pas de titres destinés à être transformés entitres participatifs, p.ex. les obligations convertibles. Tant que la transformation n’apas lieu, il sont les titres participatifs.

Les titres de créances dont chacun représente le droit à la créance délivré pourl’émetteur sont négociables par l’inscription en compte ou par un transmis à l’exclu-sion des effets de commerce et de bon de caisse.

A côté des titres de créances, à côté des obligations de grande diversité figurentles instruments du marché monétaire. Il y a également des titres de créances émis parl’Etat, à savoir, les obligations de Trésor, les bons de Trésor, indépendamment du tauxd’intérêt fixe ou variable. Ainsi, les titres de créances lient tous les titres autres que lesactions, les certificats d’investissement et le droit de souscription d’actions.

Les instruments financiers à terme comprennent de nombreux types de contrats.La loi dite MAF a indiqué que les instruments à terme pouvaient être basés sur tousles titres, valeurs mobilières, indices ou devises dont également équivalents, qui ren-dent possible le paiement en monnaie. Les dérivés comprenaient les contrats à termeavec intérêts, les contrat de type caps, floors, collars, Forwards Rate Agreements,

Page 141: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�C�La définition des instruments financiers – le problème pratique et théorique...

contrat d’échange des intérêts ou des devises – swaps, les contrat à terme pour mar-chandises, contrat à option d’achat ou de vente d’instruments financiers et tous lesauteres instruments du marché à terme dont également les warrants. Dans la loi du 28mars 1885 sur les marché à terme, abrogée par la loi dite MAF du 2 juillet 1996 il yavait une classification semblable des instruments financiers. Toutefois, la loi diteMAF ne s’est pas prononcée quant à la classification juridique des warrants. Ladoctrine était perplexe quant à leur classification et l’installation éventuelle parmi lesvaleurs mobilières.

2.2. Les instruments financiers

L’article 1er de la loi du 2 juillet 1996, codifié à l’article n° 211–1 du Codemonétaire et financier a disposé: «Les instruments financiers comprennent:

1) les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ouindirectement, au capital ou aux droits de vote, transmis-sibles par inscription encompte ou tradition;

2) les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la person-ne morale ou le fond commun de créances qui les émet, transmissibles par inscriptionen compte ou tradition, à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse;

3) les parts ou actions d’organismes de placements collectifs;4) les instruments financiers à terme;5) et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents

alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers».La réunion des instruments en quatre grandes catégories (le projet gouvernemen-

tal n’en comprenait pas moins de douze) aurait pu démentir l’abandon de l’effort deconceptualisation si ces catégories avaient elles-mêmes été définies. Mais la rédactionpréconisée par le Sénat, intègre aux articles suivants, non des définitions des catégo-ries citées, mais des énumérations du contenu de certaines d’entre elles. Ainsi, parexemple, les instruments financiers à terme sont-ils énumérés à l’article n° 211–1, IIdu Code monétaire et financier récemment modifié et les organismes de placementscollectifs, à l’article n° 214–1.

L’abandon de la notion de valeur mobilière au profit de celle d’instrument finan-cier et la redéfinition des règles de forme, d’émission et de négociation des instru-ments à partir des différentes sous-catégories de l’article n° 211–1 du Code monétaireet financier français pourraient faciliter la compréhension de la matière et l’articula-tion du droit des sociétés et du droit financier. L’ordonnance n° 2004–604 du 24 juin2004 portant réforme des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions n’em-prunte pas cette voie: préservant le concept de valeur mobilière sans tenter l’articula-tion avec la notion d’instrument financier, elle perpétue la difficulté13.

13 H. Le Nabasque, P. Portier, Les instruments financiers, (dans:) T. Bonneau (ed.), La modernisationdes activités financières, GLNJoly 1996, p. 27.

Page 142: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�C� E������� +���� �

Les Règles de marché harmonisées sous l’égide d’Euronext ne font aucuneréférence à la notion de valeur mobilière. Elles nourrissent cependant utilement laréflexion sur la catégorie juridique des instruments financiers14.

Ces règles tiennent en échec tout effort de conceptualisation de l’instrumentfinancier en créant au sein de l’énumération une catégorie «balai» composée de toustitres négociables ou instruments dérivés pour lesquels, sous réserve de la Réglemen-tation Nationale concernée, Euro-next peut décider qu’ils peuvent être négociés sur unMarché d’Euronext. Autant dire que c’est l’aptitude à la négociation sur un marchéEuronext qui confère à l’instrument la qualité d’instrument financier, renversant laproposition selon laquelle l’instrument définit le marché. Les entreprises de marchés’octroient ainsi le pouvoir de déterminer, non seulement ce que l’on appelle lesinstruments financiers «admis». mais plus généralement les instruments qu’il convientde qualifier d’instruments financiers. Ce faisant, elles ne font qu’user de la liberté quileur est implicitement conférée par la loi: la formulation légale marque le caractèrenon limitatif de l’énoncé et l’article n° 211-1, II, 6° du Code monétaire et financier,incluant dans les instruments financiers à terme «tous autres instruments de marché àterme», vise implicitement les instruments que les entreprises de marché estimeraientpouvoir admettre aux négociations sur un marché à terme.

Les Règles de marché proposent une classification pertinente de ces instrumentsen fonction de leur forme. Les instruments financiers sont regroupés au sein de deuxgrandes catégories, la première comprend les «Titres». La seconde regroupe les «In-struments dérivés». Un effort de clarification de la matière pourrait utilement prendreappui sur cette distinction: les titres financiers s’opposant aux contrats financiers.

Directive 2004/39/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant lesmarchés d’instruments financiers, dite «MIF» art. 4. 18) articule que des deux notionspasse par l’inclusion au premier de l’énumération des instruments financiers, desvaleurs mobilières définies comme : les catégories de titres négociables sur le marchéde capitaux (à l’exception des instruments de paiement), telles que:• les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de

sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats représentatifsd’actions;

• les obligations et les autres titres de créance y compris les certificats d’actionsconcernant de tels titres;

• toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs oudonnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières,à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, aux matières premières ou àd’autres indices ou mesures.

14 B. Oppetit. La notion de valeur mobilière, «Banque et droit» 1991, n° hors-série, p. 4.

Page 143: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�CELa définition des instruments financiers – le problème pratique et théorique...

Conclusion

Les instruments financiers accentuent la convergence des conceptions des valeursmobilières aussi bien dans la dimension de réglementations polonaises et la doctrinemais également une convergence des problèmes auxquels on se heurte lors de l’analy-se des notions relatives au marché financier aussi bien en Pologne qu’en France. Celadoit servir à souligner une continuité du procesus de rapprochement des réglementa-tions juridiques des marchés financiers en Europe qui se produit non seulement dansla pratique et dans l’organisation des marchés mais également dans la théorie légale.La base économique commune servant à un point de vue commun n’est pas sansimportance, toutefois, une variété d’instruments financiers suggérerait la diversité dechaque de ces marchés financiers nationaux.

����������

������������ ������������������������������� ����������� ��

�� ���������������� ���

������������ ������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������H��������������������������������������������������������

���������������������������������������������I������������������������ �!

�I������������������"��������������������������#��������������������������������!

��������������������������������$������������������"����������������������"�

���������������H������������������������������������������H�������������

����J��I����I����������������������������������������������������������!

�H������������������������������������"I���������������������������������������!

�����������������������������������������������������

%�������� ������������������������� ������ ������K��������������������������

�������������������$����&��������������������������������������������������������

����������������������������������������I�����������

Summary

Definition of financial instruments – theoretical and practical problems(case of Poland and France)

Key words: financial instruments, derivatives, financial market law, securities, dematerialisation, legal, accoun-ting standards, definitions, practice.

Financial markets are defined by the concept of a financial instrument. Theconcept is a very important in law, although the definition of the instrument is not

Page 144: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�CC E������� +���� �

precise in Polish and French law. The legislature with the growing role and number ofnew financial instruments in the market is creating lists of financial instruments morethan definition.

The gap between practice and theory of financial instruments, indicates the conti-nuing need to analyze existing regulations and requires a pragmatic approach.

The situation is typical for Polish and France, so the unification of the law andpractice in the European Union in the space of organization, market practice andtheory of financial market law, it becomes common.

Page 145: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�CB

��������

$������� ��������� .�$�+��'���/ � #����(�)����� �������0������"��� �1$ �!"/ ��'� �0�����'���('�'����$'�./�

/+��* �#�� " #�����#���� ������������������)C���(�� "��"�'

��#�� �"���"�����(���L� ���D �����)���������� "���#�G

��1�'��0����"1���""���D./�

�=�C

�"�$��� ��� �������'� -�"!��(9�� ���'� � $5� ��� '��� �1$2� -"6���$5�'�����2����R�'$')�����*��"RS�("$�2�"����"�2���-"���'(�-"��2�6�1�-���� (�?�0"��1�12$� �T�9� ��"�(�� �� $5)����* ���-'������"6��"RS�������S����?�BC��"��� �1$')���9� ���������"� ���-��'����*�(1�"��"RS�� ��*��'����"'$5�-"!�2�9��"����-"� ��'���'��'��"�-"���$5�'��'�'�:"�(�$')�����*������1�$��1� �-���$ ��R�"��9���-" $��!"�-��6���1�'��"�$�"�"���'��-��� )�����1!'���R��"-1��$���"&"�'2���1� ����'��"�$�'� ��� -�"�����'� ���$'� ���'"�� �1&� ���'� ��?� /-�"�����'"&"�'2��1�1� ��'���'���"�$�'����-�"�����'���'� ���"R$'����'"��'���6�'� ���� 1� ���1��� '��"��� �'��'� ���1����������:"�(,��"-1��$���6

� /�0"��$��"�$�,� ���&��1� ���S� � ��"����-��)� R$'R��"��R�"���"������'� ���"R$'!"�-"���$�?�+!"��'������?�CD�1���� �����'�����'-$���==C��?�"���"&"��'���'� ���"R$'�!"�-"���6$�� #����� ��?� ��?� .?� �� �=�E� �?)� -"�?� D>�� �� -9T�?� �(?%� �"�$�'� � (�!�N� �%� -"��1�'���')�"�-"������'�� 9*��,!�"�"�"�9��"�����"-��'����� $5�"&,� $5�� ���"R$'2�!9��'$�2)�-"��1�'6���'� �1&� �"�-"������'� �"(-���1� -"��'(�!"� �� ��"���'�� ��1����1� �,!��)� � �"& ��6�'� �"-��'�� �� � 9*)� -"��'(�� &��&'"��'�"�� (�!�� �"���'� �1&����$')� -"��'(�� �� ��"6���'� "�-��9�� "���� -"��'(�� �� ��"���'� ��1����1� �,!��P� �%i� �������'� '� "&�9�(���'� �('� � &1$5"� (')� &�"�'2� '� �(1�'$2� "���� � �"&�('� '� �$5�"�"!'2� "� -�����$��'1�"��"� (��1&�-"�'$ � (P�E%i� �������')�-���������')�(�!�� �"���')�-��� ��')�� �6�� &1$�� '� "&�9��-��'��('� '� ��!'2P� C%�-��� ��'���1����1��,!����� $�1� !"�-"��'(�!"�� ��"���'�P� B%i"$5�"��� "�9&� '�('�'�P� D%i�"�-"���$5�'��'� -�"!��(9�� ���'"� $5� '� ���'6� � $5)���� 2$��'(�-�"!��(9���"�-"���$5�'�� $5�� 2$��'���� ��('���'�:"�(�� $�6� ()���9���'��2��"�-�"����������'(�')�����'����'��1&����'$'�$5���&�"� $5P�>%i-���"6� ��"��'$�P�A%i-�"�����'���� ���!� ?

� ���� �� /������'� �� � �"�1� �� ��'�� �A� $���$�� �==B� �?� #���� �>EEM=C)� 7�W� �>@��C%���'���' )� *� ���?� BC� 1��?� �� �"��� �1$'� ���'��� �� �"&'� �&�"�1�� � ������ 1����"�'�'�� -���� ���,�-1&�'$��2� $��1� �-���$ �)� ��� 1*��'� �-�� ������"�1��1��"�-��� )�-"��'�6���2$� � ��*"�2� �� ���?� �C� �"��� �1$'� 1���""�2� �����,� �"��"R$'� -��� � '� '�� $5� R�"��9��-" $��!"�-�����1?

Page 146: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�CD C��������������������C�*���/��B���������+�������

��$��1� ��-�� �?�� ��(��"�$� � ���� ��������$�N��!��(���$,�"&��������'!"� #�� ���$���-�� ��������'1����'(� (%� '�"$5�"�,�-"�('"6�9��1*�'���'2$ $5����� ��1�(�'��� (?�/-�"�����'�"&"�'2��1�1� ��'6���'�� �"�$�'� ("� �"���� & "� �*� -"���&2� ��-��'�'�� -���� -�<���""$5�"� ���'��'����$�!9��'���*� $5�����"& ����'?

0���('"�(�-����"��� $5��1�����'������-9���"��� �1$ � ���'2��6� � �� -���� �2� �"�$�"�"���'�� ��'� ���"R$'� (�'���?� �-9�)� ��9� � ���'� -������ &1�� (��"��� �1$ � ()��"��� ���'�'$"��� ���'"��'(���$��'6��� 0����� �& ������'$5� #���N� �0�)� ��'"��"���$�%)� ��9� � -"��'9� � �'6�!"��"RS� ���?� ED� 1��?� �� 1���� � �� ��'�� �@� !�1��'�� �@@�� �?� "� ���'":"�'''����'�'E������?���C�'����?�BC�1��?�������'2��1������?�E��1��?�E��"��� �1$'?

+�����*"� ����?� ED�1��?� ��1?�?�?� ����"�'N� U/�-"��,-"���'1� "�1��'��'�"�$�'�"$�'���',�����$�!9��"R$'N

�% ��"-'<��!"��"R$'���('��"����'� ���"R$'�-�"!��("���������'�('"��R�"� ('������?���1��?���1���� )���1��!�,��'�'(���"-�'�����'��$'�� $5����<�-����'�� $5������$9����'� �2$ $5����"&������"&,� (��"�$�2P

�% ("*�'�"R$'� �"�"���'�� -���� ��'"��"���$,� �"�'$�� $5� '���� $''�:'����"���'��-�"!��(1P

E% -���'� ��� �1��'� ���-�"!��('��1� $'�� ��"��"� $5�-���������6$,��1&����!"���(9�'�'���&"�����-9 ��'� ��'1���'�� ('������$�('P

C% -���'� ��� � 1��'� � �1� $')� "� ��9� $5� ("��� �� ���?� �B� 1��?� �� '� E)��-�"!��('� ���'� � (���&"�1��"�9�)� "���9� $5�("��������?� �B�1��?� �)��-�"!��('����'"� (��1&����'� � (P

B% �"� $5$���"��-������!��'�-��-'�9���"� $�2$ $5����'"�"(1�'��6$'�'�R�"��9��(��"�!"�-�����1V?

/�"-'�''��0�B����?�ED�1��?���1?�?�?���$�,R$'����'��2$����"��U����$�6!9��"R$'V�����'�!"�� ������?����'����?�BC�1��?�������'2��1������?�E��1��?�E�"��� �1$')���9��"��R��2��"��� �1$ ���������� �"!���'$���'���"��"R$'��'� ���"R$'�!"�-"���$��'��"��"R$'�� "��)����1����&"�'(���������$5"��6�'�� :"�( � 1����"�� ���� '�!��$'� -���"���$ � �� �:�,� �"��� �1$ � $5-����'��"��"R$'���"���'?��'����'������ ���'$5�(���'���"-���� $5�-��6� ����1� ����'���"�$�')���1* � �-����1����"���$,����"��U����$�!9��"6R$'V�-"������"�!��"�'��"�$� �(1�����"�"��"RS�������� �"���'1�-��� �6��� ��& $'�� �"�$�'?� ������ � �����"!� -��� ���� $"� -������ ���'��1-"��*�'�'�&����'�"�������!"�"�!��1)���� (���( (�� ���$�����$� 6�'���!���'$��"��� �1$ � $5��"��"R$'?�0"����"�-��-'�����?�ED�1��?���1?�?�?

E �������?N���?�.?����=����?)����CE)�-"�?���D����(?�G����N�1?�?�?C 0"('�( �-�"&�(��!"��"R$'����?�ED�1��?���1?�?�?����"��� �1$ �2��"��"R$'2�-�"�����'�

��'� ���"R$'�!"�-"���$��#���?�����"��� �1$'��0%?B +"&?� ��'"��� �0�� �� ��'�� �>� $���$�� �=��� �?� Z"��'�[� n5��-NMM�&?�� &1���?!"4?-�M�-����M

�-����o-"&'��o-�'�D�?��-j-�'�pJ@E��ACB�AM�o�@o��o���o�=��o=Do�>o���?-�:q� !p�^�=�@M��r�"��,-N�@���'��'���=�C?

Page 147: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�C>B*���-� ���!��������� "����������� ���,��+)�� � ���!"�!�/

����"�'�-"�����,�-���"��9�$����'� ���"R$'����"����� ����'":"�''�'��6��'�'�#���N����'�%?

/��-���'�����"�1$����'$ �-"��,-"���'������"�'��"���,�'��(D�"���0�"�1���"��8����� >?�/�-���"���'1��(1�������*"� ����?�ED�1��?���1?�?�?��� �!"�� � �� ���?� ��� �� ��'2��1� �� ���?� E�� 1��?� E� �"��� �1$')� -"�'��*U�� ��'�� "$� � (� �"� $��� ��'"��9�� (�2� $5������� "����� )� &"�'(��'��"� ��"�$�'�� �'���1����'"�"RS����'��$ �'?�.����'"�"RS��,��"����"6�"� ��(�$�'�� 1-����'�'� "�!��1� �"�$� �!"� �"� "$� � (� �"� $����'"��9�� �� 1!� �� ��'9�� '�� $5� �'*� �������� �� ���?� ED� 1��?� �� 1?�?�?/�*�� ��� ���"('���)� �& � ���'�� �"�"�12$� �� "$� � ��"�"�� �� �� ��(�� ��'���"&$���� ���'$5�-"�('"�9��1&'!�2$ $5��',�"��������'�-�"!��6(9�����'"� $5�'����'� � $5?�0"!�2�����'�����1�"���'�$'���'����*�� "��$��'$��'� ��$���!"� �2�1���('�'����$ �!"?� +���'(� ���� "�!���"�$� � � (�� "&"�'2��� � $��-12$!"� -�������'�'�� ("� �9�� �$ �'"&(12$ $5��� ��'�)���9� ('��'�"�� ��',�"$�'�2$�:��� �����"�'2$�-"�6����,� �"����� !�',$'�?� /� "-'�''� �2�1� (�� �"� ��$�!9��2� ��!,� �� �-����$5)�� ��9� $5� � ��,-1� �'���� -"�('"�9�� G� ���"�� �"��1�12$ $5� "� "��R�"��"&�"� &,�2$� -���('"�(� �!��(���$'� ��('�'����$ �?� �$ ��� "�!��1�-�"�������',��9�$�����"��������'��#� &"�1%���!"���-"�('"�9��G��!")��9� � �� -"�9����'1� �� -"�"��� ('� ��- �'� �- �'�� �� ��'�� -�� ����'�"��R�"�!"� �"&��?� �2�"��� "$��� -���'� "�"R$'� �!"� � &"�1� &,��'� �',$"$�2�-���'� "�"R$'�-�"$�1�-"�9����'��'�� -�"�����'�����'!"���'"��9�-����"�!����"����� !�2$ ��-���,�#�"&?�� �"����������'���B��'��"-�����==E��?)�������>@CM�==�%?�/�� (��"���R$')�1* � ������?�ED�1��?������"��Y����$�!9�6�"R$'X����* �'���-��"��S�������-"�9&)�*�"�!����"�$� � ��"&�'!"��� �����-'���� (���,��'��"�"$� �"�"�'$��"R$'�� ('�'"� $5������?�ED�1��?��-����GB�1?�?�?)����-"�'�'�����*�&��S�-"��1��!,������'�'���"�"�'$��"6R$')���9��("!2�& S�'��"�������"$� �������"R$'���'"��1�"�-�� ����'��"�$6�'�#�"&?�� �"����������'��D�(��$���=�=��?)����8���EEDM=@%VA?

/� "-'�''� �(1� ������*"� � -��-'�� ��� �!"�� � ���*� �� ���?� BC� 1��?� ��� ��'2��1� �� ���?� E�� 1��?� �� �"��� �1$')� !� *� U-"�����"� (� �� "*�'(

D +"&?� ����"�'��"� ������ ��� �(1� �� ��'�� C� �� $��'�� �=�C� �?� Z"��'�[� n5��-NMM�&?�� &16���?!"4?-�M�-����M�-����o-"&'��o-�'�D�?��-j-�'�pJ�A>B�CA�BAM�o�@o��o�(o�=�Eo=�o=Co���?-�:q� !p�^�=�@M��r��"��,-N�@���'��'���=�C?

> /�"-'�''�0�"�1���"���8�����!"�U�����0��"�"����� (������"!1�-��� ����(���'��6�"-���� $5� 1��'��'�� �"�$�'� ��� �'���:��?� +"��� �� "��� "-����� ��� & ,�� (� "�$� ���'1������'"�"���� �!1��$'?� 0������� ���'(� �����$� S� ���&�)� *��� �� �!1��$'� ���("��� �'�"��-"�"&'�-�"�����'��-"��,-"���'���"�"�"�!"�-"�$�����"�"� ���'��"$� �(� �"6� $��� ��'"��1� "� 1��'��'� �"�$�')� �� �'� "� (���'���"-���� $5� ���1���$5� ����"�'2$ $5-"�����,���& $'��-1&�'$��"-����!"�1-����'�'���"�� �"� ���'���"�$�"�"������'� ���"6R$'�����'��'�'� �"�-"���$5�'��'��-�"!��(9�����'"� $5� �1&� ���'� � $5V?�+"&?� ����"�'��"0�"�1���"���8�����!"�����'���@�(��$���=�E��?)��?���)�Z"��'�[�n5��-NMM�&?�� &1���?!"4?-�M�-����M�-����o-"&'��o-�'�D�?��-j-�'�pJ6A�A�CAD�DM�o�@o��o-!o�=�Eo=Eo�@o���?-�:q� !p�^�=�@M��r�"��,-N�@���'��'���=�C?

A ����"�'��"������� ����(1�����'��C��� $��'���=�C��?)��?��>G�=?

Page 148: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�CA C��������������������C�*���/��B���������+�������

����'�"����-�"$�1� ��"�$� �)���� �1�$'�"!���'$�<��$5�'$�� $5)�-"6�'��"�& S�� "�'�'����'!"������$ )���9� ������ *�� (���"-�'1���-��'��"&"��� :"�(1 "���'� '� �"�-"���$5�'��'� -"!�2�9�� "���� '�:"�(�$'� ��-"("$2�('�"��� $5�-�"!��(9�?���'2!�',$'��!"�$�1����("*�'�����-"�6����'� '���'2$� �!1��$'� "��R��2$� �����'�� ���'�?� ���"��� ����� ��6�'":"�''� '� ���'�'� -���� ��� ���'(� ���'�1� ����"R$')� "� ��9� $5� ("�������?��C� '����?���E��"��� �1$'?�+���12�"����"�"���'�$'���'� ���*�� ��R$'� ���?� D� 1?�?�?� /� ( R�� �!"� -��-'�1� X���"��� ����� ��"'� ��� ����* �"��"R$'�� "��������'1�'����'�')���("��'��"R$'��"����$9��1� 1!�(�'��6� $5�'�'����9��"�&'"�$9��"������-��'��"����� �'�-�1���'�� $�� �$5���������'":"�''� '� ���'�'Y?� /� "-'�''� �(1� -�� �" ���� -��-'� � "!���'$��2��"&"�,����'��'�� ���$��2��'�1���-"�("��� $5��"����� !�',S)���� (���*��$ �'��"�$� � $5?�������X����'���������* Y��"��"R$'�� "���'���("6��'��"R$'������$9�)������*���������-��'�'��"�����!"�'�-�1���'�� $��6!"� $5������1� ���'":"�''� '� ���'�'� ����"�'� �',$� -'����"��,��2� '� ����*6�'��2� � ��� �,� (� �"� $��� "$� � ��'"��9�� "� -�� ����'� �"�$�'?+� ���� "!9��� �"�( � � �'��2� '��� ��$�!9 "�� �� ��'�� "$� � ��'"��9��"�$� � $5?�+"��� �"���:"�(1 "���������?�ED�1��?���1?�?�?�'�(�2����$�1�"&'�� �'�"���'� -�"$�1� � � ��'��'�� ���-��!"� �����$ ?� 0��-'�� �����-"�9&�"����� �1(1�� ��� � �����':'�"���'����'"��9�����$'?������6�"RS��'�"���$��)��&�����'����'1���'"��"���$ )�*����'��("*������ �"6��S�� ��� � �����':'��$'���'"��9�����-"�9&���&'����� �'��"�"�� V@?

�� &1�� ��"��� �1$ � �� �"�'(�����'���A��1�!"��=�C��?)����'���' )�*U���?�ED�1��?���1���� �����'���@�!�1��'���@@���?�"����'":"�''� '� ���'�'� Z???[�� $�,R$'� ���'��2$� ���"�� X�� ��$�!9��"R$'Y)� �"�1('�� � �� ��� �-"�9&)� *T�9� (� 1�1- �'�2$ $5� �"&$� � ('�'"� $5� �� � (� -��-'�'� -��� ���G�"����9� $5��- �'�'�����* �("*�'�"RS�1� ����'���"�$�'�����"�-"���$56�'��'�-�"!��(1����'� �!"���"!2��"��'�$�2����'(�2����-"�9&�$ :�"� G�("*�& S�� 2$��'�-��-'��1���� )�����!"�� ������?����'������?�BC�1��?���� ��'2��1� �� ���?� E��1��?� E��"��� �1$'V�=?��� �-"� *��!"�� �"�1�("*��12S�����,-12$"N

0"�-'����)��"��"RS�� "���!������"��������?�BC�1��?����"��� �1$'��'(��$5������1��&�"�1��!")����',$�1����"���$��(��-���"�����"�'S�� 2��'?/��1��'(�'$5��"��� �1$ �"R$'�����!"��"RS��������2�-�"-"�$"����"R$'�� 6��*"�2������?�E��1��?�E��"��� �1$'?� ��!�12$����:�,��"��� �1$ � $5�-���'��"��"R$')�1����"���$������"&"�'2��� �(?'�?��"���$5"���'��:"�( �1���� ��?

@ �&'�(?�= / �"���������'���A��1�!"��=�C)����@M��)�����+.��=�C)�����M�)�-"�?���?�� ���� � �'��� �� "��$��'�� �2�1� ��� *��!"� #��& � � �'��%� �� ��'�� �B� �1�!"� �=�=� �?

#��������=M=@)�7!��'��EBDBE@%)��"��"RS�� -"�'��'��"�������-"������:1��$"�"���'���-" 6$�<����� �("���� $��!")� $"� -"��'����� -��-'�� ������ � �i���?� BC� 1��?� �i�"��� �1$'� �0"���� ���?� �=� 1��?� �� �"���$'� "� �$5�"�'� 0���� �� "�'��� '� 0"�����"� $5� /"��"R$'?� ������"��"RS�����'�(��$5������1��&�"�1��!"?�/�� �"�1�����'������'�-�'���=�=��?�#������DC@M=@)

Page 149: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�C@B*���-� ���!��������� "����������� ���,��+)�� � ���!"�!�/

+� � (� � �R�'� � ("!'(� �'2*2� �',� ����1� � ����'��� �� ��'"��1� �0�?�"��� �1$���"-1��$��� I�� �# �*��"!���'$��'��"��"R$'�� "�����:"�('�"�$�'�����������'�-�"!��(9�����'"� $5�'����'� � $5�#���?�BC�1��?���"��� �1$'%?� /� R�'��� "&"�'2�12$!"� 1����"�������� "�!��(� �"�$� 6� (� ������"�����������'":"�''� '����'�'?� ���� �"� "�!����"��� �1$ � )��9�(1�-"�'��"�"�"&"�'2���!��������� �R$'�!"��"�� ����'�����"��"R$'� "��)�-������"�'�:"�(�$'�"����'����1�-1&�'$��!"������'":"�''�'����'�'#���?���E��"��� �1$'%?��"��'�',$'(�����"��R�"��:1��$'�1���""�����'�������?�D�1��?���1?�?�?)���( R����9�!"N�U���"����������"'��������* ��"��"R$'� "��������'1�'����'�')���("��'��"R$'��"����$9��1� 1!�(�'��� $5�'�'��6��9��"�&'"�$9��"������-��'��"����� �'�-�1���'�� $�� �$5����������'":"�'''����'�'V�� ?

0"���1!')��"��� �1$��-���'��'� �� :"�(1 ,��"�$�'� ��"� �-"�9&� '�!6��$'�-�<��������"��"RS�� "�����(�'�$5����'� � $5�#���'"� $5%?�+��6�'(��� &1�� 1��"��� �1$ �!"�U�"�$����"�-1&�'$��"-�����1-����'�'-"�('"�"�� ��'2���� �� �"��,-(� �"� �!��(��"���!"� � ��1)� ��� ��9� (�"�$�"���'1��)�-�"����2$���'� ���"RS�!"�-"���$�2)��"�� �����������'!"��"6&��)���'(��2�"!���'$�"�����"& �$�,��"��'�"R$'V�E ?�/���'2��1�� (����-"�6��R�' )�'*��"����1�$���"�$�'�����������'�-�"!��(9�����'"� $5�'����'6� � $5� "-'��� �',����1����'1���('�'����$ � (?��� �"� "���$��)� *�-"�('"�1&'!�2$ � �',� "� �"�$�,� �'� � �-"�1� *��� (� 1-����'�'(� -1&�'$��"6-���� ()��� � �'��"�� ������("*�'�"R$'� �1� ����'�?�/�� (��"���R$'U"�!���� ��� �-1&�'$���("*����(�-"�2S��$ �,�"�"��R�"����R$')����'� (1�'P� ��� 1-����'"� )� -"� �"� ��� (� �&����'1� ����1� :��� $��!"'� -����!"� #��'"��1� �"�$� �!"%)� �"� � &"�1� ��� �� ��9$5� �"-1��$���6� $5�("*�'�"R$'�-���� $5V�C?

0"� ���$')� �� &1�� � -�� 2 )� *� ���?� ED� 1��?� �� 1?�?�?� "��R��� -"� � ��-��� ���')���9� $5��- �'�'�����"�'����1����� A������1� ����'���"�6$�'�����"�-"���$5�'��'�-�"!��(9�����'"� $5�'����'� � $5)���� ��*6�'�U����$�!9��"R$'V�"��'��������"!�� $5�-��� ���?���$5"$'�*�������-"�9&�����1��',�����'��(��',� ��&'9�����1��9��(���'���"-���� $5�1� ���6�'�� �"�$�')� �'� -"�'��"� & S� �"� '���-��"���� �� �-"�9&� -"�����2$ � ��

7�W�>@A�E>%����1��� )�*����?�BCi�"��� �1$'���-��'��$"�-�������"��"RS�� ��*��'����"'$5-"!�2�9�� "���� -"� ��'���'�� '� �"�-"���$5�'��'�� '�:"�(�$')� ��� �'� �"�1('��� ��"� �"��"RS�"��"�-"���$5�'��'��'�:"�(�$'��'-�����'� $5)����1���2$ $5��"&��'(',�'�� $5�"�9&?

�� 0�"&�( ���:��� $�� (�"��R��'(��"(-��$'���� �("!2�� �'��S���&���1�-�$ � 6�'�"��R�"� $5����$'�-������"�'�:"�(�$'�"����'����1��-" $��!"�'���("��'��"R$'��"����6$9�� 1� 1!� (�'��� $5� '� '����9�� "�&'"�$9�� "���� "�����!"� '� -�1���'�� $��!"� $5������1���'":"�''� '� ���'�'?� /',$N� /?� ��'"(��'"��)� ��+ ����� �� ��� 6 ����! �� ����������� � � ���"�)� Z�N[�;��������������� � � � ���"� ��+ �����)�-"����?��?�0'2���)�/���������=�C)�?�A�GAC?

�E / �"���������'���A��1�!"��=�C��?)����@M��)�����+.��=�C)�����M�)�-"�?���)��?���?�C �&'�()��?��E?

Page 150: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�B= C��������������������C�*���/��B���������+�������

-�� �" ���'� -"��1����"� $5� �� ��'9�� "$� � ��'"��9�� �"�$� � $5?71�� �$ � � )� �� ��'� � -"��*"��� ��� ���'�)� �'� "���$��� �� "-'�''� ��- ����"&"� ���-�� ������'1��"�$�'?�U��"�12$�������*"��1�!1�"���')���"�����������'":"�''� '� ���'�'� �'�("*� ���1���S� -���� -"�('"�"� $5��'"��"���$9�� � �'��2$ $5� �� '�� $5� -��-'�9�)� �� � (� �� ��$�!9��"R$'��-��-'�9�����!'��"��� �1$ �?���,-12�2����9��"�-��-'� �"�$5�������(���'���"-���� ()� ��� '� -��-'� � -�"$�"�?� �$�'�2$� � "*"� � ��'"���"�$� � ����"���R$'�("*�'�"R$'�1� ����'���"�$�')����"����������6�'":"�''� '� ���'�'� ��'� �� �'� � ��"� ��� -"�����'� ���?� ED� 1��?� �� 1���� "����'":"�''�'����'�'�"����'�� $5�-��-'�9�������� $5�����1����'?�0"�6����,� -����2� ��'� ��'�� �!"� "�!��1� ����"�'2� �1� ���*� '��� -��-'� )������$�!9��"R$'�1�!1�"���'�����������1����'�����'���C�$���$���@D=��?G��"����-"��,-"���'����('�'����$ �!"V�B?���� ('�� "� )����'����'� �2$����(�$5�1����'����('�'����$ �!")��'�("*�-"��,-"��S��"�"��'?���&'6�����"RS��,�"!���'$��2�(?'�?������ ��9��"R$'��"&$�-�����'����"R$'�-"��,6-"���'�?� 0"����"����'�� ��� �"&"�'2����� �"� �&����'�� '� "$� � ����1� :��6� $��!"� �-��� � �� -1���1� �'���'�� -��-'�9�� -����� (���'���!"�D?� �����"�2� ���,� �� "*"�"� �*� "&"�'2��� �"�-"����'�� ��� ���'$5� ��'"��9��� �� (� -"��,-"���'1?� �"� '��"��)� �$ ��� �"�$� ��� (1�'� -"�"�����S���!"��'���'����(��-" $�� (�'�� 1��� (�'����(�"& ����'?����'�������$� � !������1� � &9�� ���-��!"� ��'"��1?� ���"� ����+� ������ ���* ������S����?��=>�s�E��?-?�?)�����9�!"�� �'���"&"�'2���1������'�'���$ �'��('�'����$ �?���&'���"����$�!9��!"����$��'�)�!� �U"�!�����('�'����6$'�G����������&������-���'�6�-�� ����1-����'�'���(1�� ��"��1&�'��9� (��-"R�9��-"�('"�9��1&'!�2$ $5��',�"��')��� ���$���*�'��'�1�',�-�� �'$5�� &"���� ���2�"$�2�"-���2����"!9��'�1,� $5��� ��'�$5V�>?

0"�$�����)��� &1�� ��&��� �-���� �,���"�"���'��������*"�!"�-��-'6�1?� .����' )� *� �'� ��� "�� ��"�"��� � -���� ���'�� �� �-"�9&� �-��$�� ��-��-'��('��"��� �1$ � ('?�.��� )�*����"����������"�"�!���-�<����-"��,-1��!"��'����"��� �1$ �2������2��!��'�(1�#���?�>��"��� �1$'%)����""���$��)�*���'� �����-"�����'�-�����'��!"��'���-���(?�/����'(�����'��$� �U&�����!1��$'�1-"��*�'�2$����"�2����,����'":"�''�'����'�'��"-"�,$'�� "��R�"�!"� ��'� ��'�� ���* � 1���S� ��� �9��"���$�� � �� !"� ����6�(V?��� &1�� ������$� ��*)�*�U"�('���1�����'����� (������'�"&�'!"6�� & � �"� �"���"�'� �"��� �1$ �"R$'� �"���"�"���!"� -��-'�1� �� &��('�'1����� (�(1���-���� $V?

�"���1�12$)�������'���' )�*�������*"� ����?�ED�1��?���1?�?�?)���$�,R$'���'��2$� � ��*�'� U�� ��$�!9��"R$'V)� �'� -"�"����'�� ���"�� ����'

�B �&'�()��?��B?�D 0"�?�� �"��������@�-�T��'��'����==���?)��������=>BM=�)�7�W�B�=EE?�> �&'�()��?��D?

Page 151: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�B�B*���-� ���!��������� "����������� ���,��+)�� � ���!"�!�/

���'":"�''�'����'�'���"�"�!��"�'���('�'����$ �(1����('��!"�����6�1���"&"� � '�1����'"�"R$'� '��'��"�'�1����"��� �1$ �2������2� �!��'�(1#���?�>��"��� �1$'%?��"����� !�',$'��"��-'�1��',��������,�U� "�!"�R�"���V?�� &1�� � ���� � ������'"�"���(1� -��-'�"�'� ���'� ������ �"�("���'�)��9� �-"��"�' ����1��� (��'��"(�'(��'��!"��"��� �1$ �"R$'�A?�3���2�6-'�'��1����'��"��� �1$ �"R$'����?�ED�1��?���1?�?�?)�$"��"�'��"� )���� 1!1����-�"&��,)� -"�'��*� "!���'$��� ��� ��"RS� ��)� �'� !��1� �1�'� �� -���'&,�2$���1��'(�"��$��'���!�� ��!")�����*���$5"�1���("$ �1����,��"�� �����$ �'�-"�'� $���"�!��1�-�������'$'���'!"?

�� &1�� �"�$� �� � ��RS� �!1��$'� ������������?�ED�1��?���1?�?�?�&�-"6R���'"�-����-� �(����"�( �-������ ��*"�������?�E��1��?�E��"��� �16$')� �� �"�����'� -���� ������ ��$5"���'�� :"�( � 1����"�� ���� '�!��$'���:�,��"��� �1$ � $5�-����'��"��"R$'?�+�������"�"� ���'��� � ���'�-���-� �(����"�(��"��� �1$ � $5��'�&1��'�*��� $5��2�-�'�"R$'?����� (��6���� ����'(� -�"�"��� �1$ ��� � � ���'�� ����"�"����� �� &����� �-���'�'���, �������?�ED�1��?���1?�?�?�"�'1(��'�"��� �1$ �"R$'?�/�"�"�'$��"R$'�$5�-��� ����'� �-�������-"��'���',�������'$��- ���'N��� �������'�$5�"� $�2$ $5� �"��"R$'� � "��� G� :1���(����� $5� ���� -�<����� '� $� "�'��G�-"��1�'���'��"��� �1$ �!"��"(-�"('�1� #1��� (��'��&��� �"!'$��"6(�'(��'���"��� �1$ �"R$'%� �����- �'� ������j��� � ��-1���1��'���'������ ��"��"R$'�-��� �'�'�� $5�R�"��9��(��"�!"�-�����1)��"���9� $5�&��2�-'�'�����'$����',����'��)��� &1�� ��'�-"�'�'��� -��$"��S���$�!9�6���"��� � �"��$��'$�)�"��R��2$��'-�����$������������� �'�!��$'-�<��������"��"RS�� "��j

+����"�'$��!"����'����'���� &1�� 1�������!"���� �"�1�"�� !���16�����CM=D�� �'��)�*����?�BC�1��?����"��� �1$'�-"�"��������'2��1������?��C�"��� �1$')� $"���-���� $� "���$��)� *� !�����$���"��"R$'� � "����'2*� �',�������2��"��"R$'�-��� ?��&"�'2��'(���R��"��� � ���)�����'(���)�� �6R�'�'�'���'2$ $5�-"(',�� ��'('����*�"R$'?�/��'����1���-���('"�1�$�,6��"� -"����!�� �',� �"��"RS� -��� � ��"� � �"�'(� �"��"R$'� � "���@?� /"��"RS� "����������������"�"�������)��"� $� �&"�'(��'�� ��"���R$'�-����6�1)�����9��'*��-"�"&1�� ��*�'���!"�-�����1?�/�-���� $��"��"RS�� -"6�'��'�#� "��%�����"�'�!�����$,����'��$'����*�'�� $5��"��"R$')��-?��"��"6R$'�1���,����'��'��-���"��<)��"��"R$'�!�"(����'���',�$� �-�����1��'� 1���:���1(?

�'�&,�� (��(��(��"��"R$'�� -"�'��'� ���-���"��"�-"� ��'��6�'��'�1�������'��'�:"�(�$')����"&"���!"�'��"������$��'�(��-���"��"�'$5-"�'���'�� '��"�-"���$5�'��'�)�$� (���(12��',�(�'�� #��� (����'��%?

�A +"&?�(?'�?�� �"�'��N��C�$���$���@@A��?)���EM@A)�����+.��@@A)����C)�-"�?�B�P�>� �1�!"�==���?)����>M==)�����+.��==�)�����)�-"�?��@P��=��� $��'���=�=��?)��-�DM=@)�����+.��=�=)�����M�)-"�?�EP��C�$���$���=����?)��-��M��)�����+.��=��)����BM�)�-"�?�C�?

�@ /?��"�"��'$�)����������!���"�)�/���������=��)��?�DD�'��?

Page 152: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�B� C��������������������C�*���/��B���������+�������

�"��9� R�"��9�� (��"�!"� -�����1� "� �&' � -"� $,� -��� � ��1�"���� ����$��(�'9������"�'$�� $5� #-�����"��'�)� ���'"� '� ���'��%?��2��"�R�"��'"��1*"������ (����',!1)�!������12$��� &�'�'� ��� ���"�&'"����"��,-��"�'��"("R$'?���$5"S���*�����:"�(���'� ��'��(�'9���- ������"�&'"�$9�)��"������' ��'$5�"���'� ���'������9*���=?

���?�BC�1��?����"��� �1$'��"-1��$���("*�'�"RS�1����"�!"��-�"����6�'��"&"�'2��1�1-����'!"�1� ����'���"�$�'����-�"�����'����$'����'"6�� �1&����'� ���?��'�"���$����"� �����"&"�'2��1��-�"�����'��� 6("!1�1� ����'���"�$�'������'� ���"RS�(�'���2?�.����"���$��("*�G��-?$5�"�'2$���*� �'������-" $�� )���'(�����"��"RS�'�:"�(�$'�G��!1�"��S�,���'� ���"RS�-"-����� ��(����"�<� �1&�-"�����"��S�-�"�����'����$'���'� �� ��� �� � 2���'� ���"RS� !"�-"���$�2� #��9�2�("*��� �!���'�-�"6����'S� �� ("(��(� �-'�1� �"� �'��$'%?� ���1���'� "&"�'2�12$�� 1�����"� ���'":"�''� '� ���'�'� �� ���?� ED� �-�"������ "&"�'2��� �"�$�"�"���'�'� "��R��� -�� � ��"�� ���1��')� ��'� (1�'� �- �'S� -"�('"�� 1&'!�2$ � �',"��"�$�,?������ �'�����-�� �" ��!"��$�R�'�� �"�1�������/������'����'���D�(��$���=�=��?)�� �'$��'���-��-'�'����?�ED�1��?���-����GB�1?�?�?-��� ���)���9��-"�'�� ��"���S�����$�!9��"R$'�-"�����"$�'�������$'-"��,-"���'�)��'�(��$5������1��1(��� ��!"?�����$����")�*���$���'-"��,-"���'�� �'� ("*� �"���S� -"('�',��� *����� �� -��� ���� � ('�'"� $5��-��-'�'?��������'�� ��"���-��� ���'�("!2����S��',�-���('"�(�"$� ?i

����'�"��� � � �"�� ��� ���* � ���� (� ����'(� �"�-��� ��S� �� ��9$5-1���9���'���'�?�0'���� �"��"�'��',��"����'��'��'2*��',��������2��!��'6�(1)���1!'����"('�����"� $� �!�����$'�-����'��"��"R$'�-"�('"�1�1&'!�26$!"� �',� "� �"�$�,?� �� &1�� � �"��� �1$ � )� 1������'�2$� ��"� �"����� 6!�',$')� ��"�$���"�� � �',� �� -'����� �"��"R$'� ��� -�"&�('� �!��'�(1)��&'�����"R$'� '� 1����'"�"R$'� ���'�)� ��R� ��(�� ������� �!��'�(1� ��� �� �',

�= ���� �"�'<���� 1��*�)� *� U�-�����'� �9*��� ��� �' �� "���'� ���'�� -"��$�!9�� $5�"���9�� (�'9�)� ����*� ��*�� �� �'$5� ����� �1� �� � �R$'� � ���� �'&'� �-"�9&� -"�'"(�'�� )� "$�� '� "�$�1S� ��"'$5� �'��9�)� � 1$5�$� � $� � $� ���'�9�?� /� ��'2��1� �� � (� - ���'-"�����"���������,-12$N���2��"�,�- �'2�(�'�)���-������� ���'()�$� ��"�1('2�"�-"6�'��'���"RS�����'$5�$'2*2$2j��&���12$�-���� �,)� ���"� ���"�-"�'��'S����"�����'�- ��6�'N� ����� R�'� ���2� �"&'� �� �'� �-���,)� �"� �'�'�� �� �!"� � �'��� ���� '$5� ��'� �<V?�?� �"�'<���)� E ��� "��� ������� ������M S� �� �� �����M)� Z�N[� E ��� &����� �����)� -"���?��?���!"��')�����9���==B)��?��=?

�� 0"��'����'� �� )� *� �"��"RS� � "��� #� -"�'��'%� �'� (�� $5������1� �&�"�1��!")�����'( �$5"$'�*& ���� �"�1������& ����������'�����$���$���==C��?�#Q����>=M=C)�7!��'�DBEEA%?��2����� *�� �"��� )�*��"�-"���$5�'��'��'-���� ��'!� ��'����'�1�'�'��"��"6R$'� � -"�'��'� '� �'� � 1* � *���� '��� ����"R$')� �� �',$� '� "&�"�'� �-" $��'� 1������'"�!"'����1)� &"� $� �'�'� � �� �'� -�� �-����� �"&��?��'� "$��1� � �9��'*� "�&'"�$�� '�:"�(�$')��"�"��'�1��$� �'���'��"���!"�-������"�'�:"�(�$'������)��$����$��* �!")���'�:"�(16� '� �����1� -���('"�"�"?��'-������ �-���'�'���� �',� '�'��"��"R$'�� -"�'��')� �-�$"6�12$���(2��'��"�,?������"�1('�'���"&"� �� ��*��'��-"!�2�9��#��� (�-������"��� � �'%� ��*� "& � �-�"&��,� ���� ��� !"� "&�'*��'�� �1��1�"� $5� ��������9�� "���� ��1�$'� -"�'"(1-�� ��"'�"R$')����*�'�"R$'�'�"�-"�'��'���"R$'?

Page 153: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�BEB*���-� ���!��������� "����������� ���,��+)�� � ���!"�!�/

( R�2� -���"��'2� 1������'�'�� � �"�1� "� � !�?� ���� �� �@M��?� ���&�� �',�!"��'S� �� ��)� *� �2� �"� ��!���'�'�� -"�"���2$� �� ��'2��1� �� -�"&�((�"��� �1$ � (�-"��"��"� (�-�����0�?��2�"������)������� (�-���"6���'1)��:���(��-"�1��"� $�2$!"��"��"R$'�� "��?

0���� ��� ���'()� �� "$�'� ��� ���"�� U�� ��$�!9��"R$'V� "���$��)� *���'��("*�"��" ��S��',��"�'�� $5��'*�� ('�'"�������?�ED�1��?���1?�?�?-��� ����-�� ����'���"�$�')�-"�����1��'(�*�'$5�T�9� (��"�(�� �� (���1�����?����2�-��� ���2�����9��"RS����"����-"��,-"���'1��"�$� � ()-"�'��*�� �'���"��� I�� �# �*�����"���1�-"��,-"���'����('�'����$ 6�!"?����2�-��� ���2�("*�& S��'�"���'��',�'����(��-" $�� ()���9�T�9� (�����9��'*��?-?�?)�'��?�0�� �" ����� ��'��(�2���!�1�$'���$� $5�������:"�(��� )����'�(���'��� �'�"��"��2��',�&�-"R���'"��"�-�"$�16� ��"�-��� ���'����'"��9���"�$� � $5?����R��2��-"�9&�"$� ���'"��9�)�� &��"�-�����'��'�-�� ����'���"�$�'?��� &1�� �� 1���'���1��*�)�*�"!��6�'$��2�"����"&"�,�"�!��1��"�$� �!"�'�!"�1����'"�"R$'?�� 1*2��"&'�6� �'�"����-"����'����'����-"��,-"���'1���('�'����$ � ()�� ���$��62$� ����*� �'�1��� !"� �"����� !�',$'�?� �'(�'� ��'� �� ����$')� ��'��1������'�'���'�� �'��)�'*�� � (�'�� 2$�� (�T�9� (��� ��'9��"$� ��'"��9�� �2� �"�( � �"���1� -"��,-"���'�� ��('�'����$ �!"?� �� &1�� ������$'�-�� 2 )�*�T�9� (�1�1- �'�2$ $5�-��� ����1� ����'���"�$6�'�����"�-"���$5�'��'�-�"!��(1����'� �!"���"!2��"��'�$�2����'(6�2����-"�9&�$ :�"� �("*�& S�� 2$��'�-��-'��1���� )��'�-�$ �12$�-�� � ()�"���2�1����,�&�-"R���'"�$5"��'?�/�� (�� �R�'�1-���1( �� �&"R$'� ���!"�� �"�1?

+�-1���1��'���'���"��"R$'� � "��� "���� ����� �� 2$��"R$'�1����"�)-"�" ������-���'���"���"��$��"���"�')��'�$5"��'�� ��"�"��")�& �"�!�� ��'� � � ��� -"�����'� -����� '� �!"��'� �� -���()� ��� "� $"R� ��*�'��!"G�"������,�� 2$��"R$'� �!1��$'�1����"����$�1�"$5�"� � ��"���'�-�����&'�����2� '�!��$2����'�����:�,��"��"R$'� � "����?�/ (�!��"�����$5"6���'��:"�( �1���� �����"!���'$���'���"��� �1$ � $5�-����'��"��"R$'?�U��"6�"�"!���'$��'��("!2�& S�1������'���X� ��"Y���1����')��"��� ��',���� (������ �"(-���"R$'� 1�"�("���'�� 1����"�!")� ��9�� (1�'� ��("��'��'"��R��S���� ���'�-"�����"���(�� �"!���'$��'�����!"�-����� '��"�6�"R$')������& �1*����-"�����'����1� �-��-'�9��1���� �("*���& "�� ���6$� S��"(-��� ���� ��#�"��1�%��!"�"!���'$��'�?��'�"-1��$�����������"6('���� -�� ("���'� �� 1����'� 1�!1�"��<� &����'�"� $5V�E ?� 0"����"U� (�!��'�1('��$��'��&�-"R���'"�����R$'�1���� ���� ���'$5������6�'$� $5� �(��9�� �!1��$'� -����� (1�'� & S� ��"�"���� �� ��$�!9�� (

�� +"&?��?�/"� $��)�>����� ��, � ��"����������� "�� �.���������� �������!����"�G�)�+���( $���@@@)��?���=?

�E +"&?�� �"�'�����N� ��� �� $��'���===� �?)�0���M@A)���?�.?����E�-"�?� CDP� B� �1�!"��==A� �?)��ECM=D)�����+.��==A)�����M�)�-"�?��?

Page 154: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�BC C��������������������C�*���/��B���������+�������

� !"� �(()� !� � �!1��$�� ��� �"� $� � � ��$� $5� :"�(� ��'� ��'�� "�!��9���('�'����$'� -1&�'$��� �"&$� "& ����'V�C?� ���� (� ����'(� -��� ���'-�� ����'�� �"�$�'� #:"�(�� "!���'$��'���"��"R$'� � "��%� -"�'�� � I�� �# �*��� �'��S���1���� ?��'�-"�'�� �& S�"��� -�"�������-�������'��� "!9�� $5� -��-'�9�� 1����"� $5� "��R��2$ $5� �����'�)� :1��$� '� �"(-6��$��!"�"�!��1?

+�����*"� �-��-'��G��"�1('�� �������-"�9&)�*�T�9� (�1�1- �'�26$ $5�-��� �����"�$�'�("*�& S�� 2$��'�-��-'��1���� �G��'��"��'���2�-�'�"R$'��"��� �1$ � $5��0�?�0"�('"��1&'!�2$ ��',�"��"�$�,���$5�'6�'��� ����'����'"��1��'�� �-"�1�&"�'(�- �2��'��2�"���� ���'$5�(��6�'���"-���� $5����1���$5��"�$�')���'����'��("*�-�� �" �S����"����6� (�-"��,-"���'1?����?� ED�1��?� �� 1?�?�?� �'� -"��������� "���"���'� - �!"�����"!1� -��� ���)� �� �',$� ��� ���'$5� ������'$� $5� �(��9�� �!1��$')-"�'��*����'�)����"��'��"!���'$�"����"�(�('�1����"� (')�("*�-�� 6�" ��S�'���(���'���"-��������1��'��"�$�'�B?�/����'(�����'���$� 1����"���$��� �������$�"�� �������'��� 2$���1-����'�'��"�1����6�'��'�� $5��� ��'9�)��� 1!���9� $5�(�2��"���S�"$�'"����'"��'�-"�('"6�9��1&'!�2$ $5��',�"�-���"��������'��-�"!��(9�����'"� $5� '� ���'� 6� $5� �� �"������ -�"$�1��?� /� � �-"� $'� ���"�� ��� � ����12� �',�',$� ��'� �-��,*"�� �� �"&2��"(-��$N� -'������ G� �"�� "�'�'�� ":�� '�-�� ����'���"�$�')�����1!��G��"�"��R��'�������"!1�1����"� $5��� �6�'9�� "$� � � "*"� $5� ":��?� /� �� � �1�$'� '���'� �'&�-'$�<���")� *-"�����2�-�� ����'���1&��'-�� ����'���"�$�'�("!2�& S�-�� $� � ��'(�62$���'2��1���!������"���2��"��� �1$ �'��"��"R$'2�� "��)�������"�"���-���� ���'�� 1����"�� �� ��'�� "$� � �'� � "�'2� ���$')� ��9��� ����"�'S&,��'� -���:"�(,��"�� ��*��'�� ���"�'!"� �-���1(�-"!�2�9�� '� '�:"�(�$'?/��"�����$'��"�� ����'���!������"�����"��� �1$ �'��"��"R$'�� "���� �����')��� ��'(� "��"�'� �',� �"� ��"���'�� '� ��'� ��'��(�'9�)�("*� & S1���*�'"�� "�� �- �'�'�� � ("!9�� 1����"� $5� -�� �" ��� $5� -������'�� � ��� �� ���+)� $"� �'� ����1� 1������'�'�� �� ��R$'� ���?� BC����'2��1������?�E��1��?�E��"��� �1$'?�/��"�����$'����?�ED�1�����1?�?�?$� �'�-�"$�1�,��"�$� �2�U��(�'$�2V�'�U���' 2������&'� ��V�������'"��"6���$9�)�!� *����"��������("*����"����� (�-"��,-"���'1�-�� �" ��SU'��V)� U1�1- �'�2$V� -��� ���'� -�� ����'�� �"�$�'� G� �� � (� ����� ��6����*�'()�*�(1��2�('S�"��T�9� "���1����'?

0"��1("�12$)� �"��"RS� � "��� ��� -���(� -"�'� $�� (� -'����"��,�6� (������("���$')�$"�� ��T�'�-"���R����� &1�� ��"��� �1$ � �����"6'(�"��$��'$��')�� (�!�2$�� �'$��'��'��"�� $5��(��9���!1��$'�-���6

�C +"&?�� �"���������'���B�(����@@A��?)�.��@M@>)�����+.��@@A)����C)�-"�?�C>?�B 0"�?� 7?� 8���'$�')� ���� ��"� � B�/���� ���� S����� �� � ��������!�/ &�������

��+ �����)��?��)�/���������=�=)��?�D�A�'��?

Page 155: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�BBB*���-� ���!��������� "����������� ���,��+)�� � ���!"�!�/

� $5����'2�'�!�12$ $5?�+��* ��� )�'*��"�� ����'����"��"R$'��"�-"���$56�'��'�� "-'�''� '� '�:"�(�$'� ��� -"("$2� ���'�� '� ���'�'� 1���*�'"�� ��� "��- �'��'�����1��1)���'(����-"� � ����"$���(� �"� $������'"��1��"�6$� �!"� -���� ���'�)� �� ��'�� (� �"� $��� "$� � ��'"��1� (1��2� & S"��R�"�� �� �-"�9&� ��(��',� � �� 1����'?� �'� � ����$��)� �& � ('� � "�T�9� "� 1����"�?� � (� ���1��"(� ������*"� � -��-'�� �'� $� �'� ���"RS)�����(�("*���1���S)�*����?�ED�1��?���1?�?�?� ����'�!"�� ������?�BC�1��?������'2��1������?�E��1��?�E��"��� �1$'?

��))�"

����&��" ������&� ��� ����������������������&� !� ����"

�!��������������� ������!#����������,���� �����!�3

� ��"���N :��"(�":� F-���'"�)� &�"��$���'�!��$�)��5����'"�����"1�$'���:����'"�3�"��$�6��'�!�������4'�'"�)� �5��$'-��":���-�('�� :"�� �5�"-���'"��":������'"�"�� ��4'6�'"������'"�)��1�!(���":��5��"���'�1�'"������'&1���?

�5�� '���"� :��"(�":��-$5��'�5"1�� �5� :��"(�":�(�'�?� ���0"�'�5����� ��(��5�:��"(�":��-$5�'��!1������'���5��"���'�1�'"��'���@@>)�$$"��'�!� �"� �5'$5� 4� &"� � 5��� :��"(� �"� 5"��� "-'�'"��� ���� �"� �$'4���� '(-���� '�:"�(��'"�� ���� '���?� 0"�'�5� �"���'�1�'"�� -�"4'��� �5������1���(� ��_1'���5��$'-��":���-�('�� :"���5�"-���'"��":������'"�"���4'�'"�� ����'"�?�5� 0"�'�5� �Q� &�"��$���'�!� (����� '�� �1-�4'��� & � �5���'��#���'"����3�"��$���'�!��"1�$'��":�0"����%��5'$5�!������&�"��$���'�!�'$���� ���� �1-�4'��� �5� "-���'"��� ":� 0"�'�5� �Q� &�"��$�����?� ��� �5'����'$�������� ���5��!���$"��_1�$��":����'�-1��$"�$��'�!��5�-�"$6�1���:"��!����'�!�$"�$��'"���& ����'�?

Page 156: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�BD

Page 157: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�B>

��������

!#���� ����#���� +�-9 ����$9��0���� $5���38\��?�?���/������'���$���'��0�������"��'�'$��'�/�-9��'$ ��-?��?���/������'

$� �:�� *��������6�)������+�:�"�'�����)���*+��#�*���� �:��������"�(�")

��1�'��0����"1���""���D./�

�=�C

+�!���'�'���"��,-1��"� '�:"�(�$'� "&,� $5� ��(�'$2�&���"�2����"�1�2�"�!"�-"��,-"���'��$ �'��!"�(�2�&����"�'��"������$��'�-���� $��?�5"$'�*� '�:"�(�$� �� ����"�'2� $5�"�'"�2� -���(� �:�,� -� ����"R$'� -"6��$�!9�� $5� ��"����)� �"� '$5� "$5�"��� �'� (�� $5������1� &���!�,��!"?.����"���$��1��� )� '*� '���'2�����"R$')� ��9� (�-�� ���S� ���* � -�'"� ��-����"$5�"�2� ��"���"� $5� '����9����'��9��&���9�� '��� � �(1�� ����� -��-'��$5� 1("*�'�'�2$ $5� � &��� (� -"�('"�"(� 1� ����'� '�:"�(�$'"&,� $5���(�'$2�&���"�2?�0�:�"��������"R$')�"���'$5�("��)��"�(?'�?$ �'��"-������"$5�"�����'��'$��'��'��"��'� ?�/��'�'�� (���� �1��-"�16��"���"��� ���!���'�'���"� $�2$�� �1�$')�����9� $5��2� ���-"��,-"��6�'1� $ �'�� (� ("!2� *2��S� '�:"�(�$'� "&,� $5� ��(�'$2� &���"�2)� �� &���'(�2�"&"�'2���'�:"�(�$���1�"��,-�'S?

-������� ��)�������� ����)���"� �+��* ������ ��'����������)���"�+��#���

�&"�'2�����$5"���'����(�'$ �&���"���� "*"� ��"��� �-�������?��=C1��?���1���� �����'���@��'�-�'���@@>��?�G�0���"�&���"��?�+!"��'���� (-��-'�(�U&���)�"�"& ����'(�����1��'"��"����"�"& )������9� $5�-"R���'$6��(�&����� �"�1�$� ��"R$'�&���"�)��2�"&"�'2������$5"��S���(�'$,&���"�2)� ��9��� "&(1� ��� ���'� '�:"�(�$� �"� $�2$� $� ��"R$'� &���"6�)�1� �������$���'��!"$�$')�������$'����'���'�� '� ���'��$'�1("� )

� ������������(��N��?��1��"����)�$�" +����*������"������� ���/���!���������!��������)�U8��<��'���1�'��0����'$�V��==B)�����E)��?���=G�ED?

� ��?�.?����=����?)�-"�?��E>D����(?)����N�-�?&���?

Page 158: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�BA ��������E���� ����

��� -"�����'� ��9�� &���� �,� $� ��"RS� � �"�1V?� 0��-'�� ��� "��R��� -"�6('"� ��"&"�'2�����"�-������!��'����(�'$ �&���"�)�����9��'*�����6�1��!���'$�-���('"�"�?���(�'$��&���"���"&(1����(������''�:"�(�$�"���*��$� ��"R$'�&���"�E)�-"� �����-����&���� 1*�"��("6(��1��"�-"$�,$'���!"$�$'C��'���*�'�"���!")�$� ��!"$�$������"<$�2�',������$'(�1("� )�$� ��*��'?

+�����-���('"�"� ���(�'$ �&���"��"��R�"� �-"-����1* $'�� 9�U��� ���'� '�:"�(�$� �"� $�2$� $� ��"R$'� &���"�V� ��� &����"� ���"�''�� ��*�����?������,�(��� (��'�(1?���(�'$��&���"���"&(1�&"�'(��� ���'� '�:"�(�$)��� ��'$5�-"�'����'����� �&����"��("(��1� �"�-"6$�,$'���!"$�$')�-"-���������$'�'�� �"� ���'�1("� �'��������'"!��6�'$�"� (�$���'?�3,�2��"����(������'�'�:"�(�$��"� $�2$���(�$� ��"6R$'� &���"�)� -��� "*"� $5� �"�1(��9�)� ��� �9��'*� "�9&)� $"� �"� ��9� $5'�:"�(�$���'2�����2���$� ��"R$'2�&���"�2�#�-?������"� $�2$�"�9&��"�"6�12$ $5� �- ��� ��� ��$51��� &���"� � ��'���� &���1%B?� ���� �����1� �',�� �'����1��)� ��(�'$2� &���"�2� "&,�� �2� �'� � ��"� ��(� '�:"�(�$)� ��'��"R�'�'�� $5� '�:"�(�$'D)�$"��"� $� S�&,��'��-?�1("� ���� �1�$� ���'"6��1���� �"�!"���������� 2$��'��('?

0��-'� � -����� &���"�!"� �'� �-�"�����2� *��� $5� �(-"���� $5"!���'$�<� �"� $�2$ $5� ��(�'$ � &���"�?� .���S� ���(� ���* )� '*� ����"��� -���� $���� �'"��R�"� )� -�� � $� (� �'� (�� ���$��'�)� $� � �"�� "� �"�����$'�� 1("� � -"(',�� � &���'(� �� ��'��(� "���� $� � �������� 1("��1�! ���"��'2���'1��1&�� !�R�',$'1?�0"�"&�'����"&"�'2�����$5"���'����6(�'$ �&���"���'�(���- �1���'�1����'���'� ���"R$'�&���1)���'��"��'26���'���"�1��1�-��$ ���-��$"��'�'(�&���1>?

E �����"!� $� ��"R$'� &���"� $5� "��R�"� � �"��� � -���� ���?� B� -�?&���?� '� ���*2� �"� �'$5N�%i-�� ("���'� �� ��9�� -'�',*� $5� - ��� $5� ��� *2���'� �1&� �� ���R$'(� "���$�"�!"��('�1� "���� -�"�����'� ��$51��9�� � $5��� ��9�P� �%i-�"�����'� '�� $5� ��$51��9��&��6�"� $5P� E%i1��'���'� ��� �9�P� C%i1��'���'� '� -"��'�����'� !�����$'� &���"� $5� "���"��'���'� '� -"��'�����'� ���� � �P� B%i('�"���'� &���"� $5� -�-'�9�� ����"R$'"� $5PD%�-��-�"������'�&���"� $5� �"��'$�<�-'�',*� $5P� >%�� �"� ���'� '�� $5� $� ��"R$'�-��6�'��'�� $5�� 2$��'�����&���1���"��,&� $5�1�����$5?�+!"��'���1��?����!"���� �1 1�$� ��"6R$'�('�&���"� ('��2��9��'*�-"�'*���$� ��"R$')�-"�����1��'()�'*��2�"��� �"� ����-���&���'N� �%i1��'���'� -"* $��� -'�',*� $5P� �%i"-��$� $��"�� '� ����"�� "���� "-��$)��9� $5�-���('"�(��2�������� P�E%iR�'��$��'�1� 1!�- ���'$� $5�"����� �����'�-'�'2�������"�'$��!"P� C%i��('�"�� "-��$� :'����"�P� B%i��& ���'� '� �& ���'� �'�� ���"R$'-'�',*� $5P� D%i-��$5"� ���'� -���('"�9�� '� -�-'�9�� ����"R$'"� $5� "���� 1�"��,-�'��'��� ��� �:"� $5P� >%i-�"�����'� ��1-1� '� �-����* � ����"R$'� ��'�"� $5P� A%i1��'���''�-"��'�����'�-"�,$�<P�@%i� �"� ���'� $� ��"R$'� ��$"� $5���'2��� $5���('�2�-�-'�9�����"R$'"� $5P��=%i-"R���'$��"����"�"� ���'1�-�����9��-'�',*� $5�"�����"��'$�<���"&�"6$'���'�"� (?

C 0"�?�+��:'����')������*����� ��+ �����)�7F��=�E)��"(�������"����?��=C?B 0"�?��?��51� �"���')�&!*��� �� ��! ��" +���!*����� "���/�������/����*�����

� ,�)�U�"�'�"��0����'$� V��=�=)�����?D ����(?'�?�+?��:'����')�"-?�$'�?)��"(�������"����?��=C?> 0"�?� �?� �'�'$)� $�" +���� *������ � ���.������� ����!+)� U0�"�1���1��� '� 0���"V

�==E)����B)��?�E=?

Page 159: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�B@C��.�-���������+��"��*".�!�/��" +���-*�����-����.��������!����!+

��(�'$2�&���"�2�"&,���2����(������'�'�:"�(�$�-"� �����-���&���� ��� ��� ���'$5� ��-�$5� ��-9 -��$ � �� ��'���('� #�9��'*� �'�"�� ('��'���('%�"�����"����5���('�&���1��"�1('�� ('���"�"�"& ���-9 1$���6�'$�2$� -�� � �"�"� ���'1� $� ��"R$'� &���"�� #�-?� -"�,$� $'�)� � 1*�'$ ��$�"�'�'�-?%A?�0"� *����"���*��'��-�"����2��"���'"��1)�'*�&�:'$��(��(�'$ � &���"�� ��� �'� � ��"� ��)� �� �'(� &���� &�-"R���'"� �"�"�� $� ��"R$'�&���"�)������*���"�"&�)���9���"� $�2�'�:"�(�$�"&,���"�:'6��$"����2�$� ��"R$'2�&���"�2@?

���* ����9$'S�1��!,)�'*��!"��'�����R$'2����?��=C�1��?���-�?&���?���(6�'$2� &���"�2� "&,�� �2� �����'� '�:"�(�$� �"� $�2$� $� ��"R$'� &���"�?����$����")�'*������������'�:"�(�$��"� $�2$���� ���'$5�'�� $5�$� ��"R$'�'*�$� ��"R$'�&���"�����"�1('�'1����?�B�-�?&���?��'�&,�2�"&,����(�'6$2�&���"�2�'��"��������� )�!� �&,�2�� �"� ����-����&���'?

$� �:�������6�)������+�:�"�'�����)���*�+��#�*��� � ��C(�"�'��� ����'� ��

+���� ��"� $�2$��"��,-1��2�1��"�'�:"�(�$'�"&,� $5���(�'$2�&���"6�2���-"��,-"���'1� $ �'�� (�1�!1�"���� �"��� ������?� �=B�1��?� ��-�����'�?� �� -�?&����=?� +!"��'� �� � (� -��-'�(� &���� (�� "&"�'2��� 1��'��'�'�:"�(�$'� ����"�'2$ $5� ��(�'$,� &���"�2� ��� *2���'� �2�1� �� ��'2��1�� -�"����"� (� -"��,-"���'(� �-���"� (� �1&� "� -"��'� � (�2��1� (',�� (� *"���('���&"�-�"����"�2�-��$'��"�"�"&'�:'� $���&,�2$����"�2�1("6� ��-���2�"���'(�� ��1&�"����,�"�$5����������'(���$ � (?�+�-�� �"6 ��!"�-��-'�1�� �'��)� '*� �2�� $ �'�� �("*� ���9$'S� �',��"�&���1� �� *2��6�'(� 1��'��'�� '�:"�(�$'� ����"�'2$ $5� ��(�'$2� &���"�2� � ��"� ��� )!� � �"$� ��',�-�����'(�� 2$��'� ����������,-12$ $5��-���N��%� �-�����-���"��P� &%� �-����� "� -"��'� � (�2��1� (',�� � (� *"���('P� $%� �-����"� ��'(�� � -�"����"��� -��$'��"� "�"&'� :'� $��� &,�2$� ���"�2� 1("� P�%��-�����"����,�"�$5����������'(���$ � (�-��$'��"�"�"&'� :'� $��&,�2$����"�2�1("� ?�/�� $5���9$5�"�����'$5�-�� -����$5�$5"��'�"$� �'6R$'�"�1("�,�������2�-"(',�� �"�"&2�:'� $��2���&���'(?

/���"� ���9$'S� 1��!,)� '*� 0���"� &���"�� �� ���?� �=C� 1��?� �� ��� ���"&"�'2�����$5"���'����(�'$ �&���"�����&���)�"�"& ����'(�����1��'"6

A 0"�?�3?��( ���)������*����� ��+ �����?�/���������==B)��?�EE=?@ ����(?'�?��?��"�'�)�Z�N[������*����� ��+ �����)��?��)�-"����?�J?�+"���)�����9���==B)

�?���D?�= ����� "� "!9�� $5� ������$5� �"� $�2$ $5� �"��,-1� �"� '�:"�(�$'� "&,� $5� ��(�'$2

&���"�2� -���� �9*�� -"�('"� � -����N� 3?� �( ���)� "-?� $'�?)� �?� EB=� '� �?P� +� �:'����')� "-?� $'�?)�"(������ �"� ���?� �=BP� �?� �����')� ;������ ��� �� R-����� �� *���� �����+��"� �*".�!�/��" +���- *�����-)� U0���"� 3���"�V� �@@@)� ��� D)� �?� >DP� �?� �$5('��)� $�" +���� *����������.��������!����!+)� $�?� �)� U0���"�3���"�V��==A)����BP��?��'�'$)�$�" +����*����������.�����������!+)�U0�"�1���1���'�0���"V��==E)����B?

Page 160: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�D= ��������E���� ����

��"�����)����-"R���'$��(���9� $5�&����� �"�1�$� ��"R$'�&���"�)���R"&"�'2��� 1��'��'�� '�:"�(�$'� "&,�� ��(�'$2� &���"�2� #���?� �=B-�?&���?%� �� "*"� � �"��� � � ��"� ��� &���'� �� -"('�',$'(� '�� $5� -"�('"�9�� ('�'"� $5������?��=C�1��?���-�?&���?�����"�"�&�������-��-'�1������162$!"� � (� "�"&"(� 1���'�'� '�:"�(�$'� "&,� $5� ��(�'$2� &���"�2)� �"1���S� ���* )� '*� ��(�'$�� ��� �� ��"�1��1� �"� "�9&� ����1��'"� $5� �� &���1#��'� �2$ $5���'('�'1�� ��� ()����'����&���%�'����-"R���'$��(���9� $5&����� �"�1� $� ��"R$'� &���"��(�� � � , ����� $5������� &���!�,�� ?/ �'������!"��9��'*)�*���"��'�'�&���1���"&"�'2��1���$5"���'����(6�'$ � &���"�� �'� "&(1� "�9&� �� �'(� ����1��'"� $5)� R�'� -�����12$'�:"�(�$,�('� & ���'� �S���'('�'1�� ��� ()����'���'('�'1�&���1?

$� �:���������)���"�+��#������� �:������ ���#�")

0���"�&���"���'����'���� �����:'�'$'�-",$'���-��� ��-���"�)����!"����* ��',�"��" �S��"�-��-'�9����$�!9�� $5��!1�12$ $5��������-"� *��"�����-���)������(��"�"�-"�'��'$5��!1��$'��"���1�$ �'��6!"�"�����"���1�-"��,-"���'��$ �'��!"?�����$����")�*�-",$'�-"��,-"��6�'���-���"�!"����"�1('�'1����?��=B�1��?���-������'�?���-�?&���?��"�1('��("*�& S���������-"�"& ?�0'���� )��,*�� )�����':'�12$ ���"��-��� ��-��6�"��� ��"��)���9��� ('�'"���"��� ������?�D�>�'�����?��?-?$?���"�U�-��� �� �����1� -����� �-���"�!"V?� ��1!')� ����� )� ����':'�12$ � ��"� �-��� �������1�-������-���"�!"���� ���'����-��� )���9��(�2����'�$5��������-1���1��'���'��-�����(���'���!"?

����$����"����()�*�����-��� ��-���"�� ���������1���S�-"�'��'6R( ��-��� �1�!1�"���������?�D�>GD@���?-?$?)�$� �'N���&�-'$��'��-���1'��-'��'���������#DEEGDE@��?-?$?%)�-�� ,$'��1&�"���1$�'��-���1�#DC=GDCC�?-?$?%)� "! "���'� ����(��1� #DCDGDBC� �?-?$?%)� � ��'�'� -���('"�9��-���"� $5� #DBBGDD=� �?-?$?%)� -��� 1$5��'� R�'���9�� ����(��1� 1���!"#DD�GDD���?-?$?%)��-��� ��"� $�2$�� �"���$ �����(��1�#DDCGDDB��?-?$?%)����2�� �-���1� �'"&,�!"� #DDDGDDA� �?-?$?%)� ���'����'� ��& $'�� �-���1'�-���('"�1���-'�1��'�� ��$ �!"�#DD@GD>@��?-?$?%)���'� ��-���1�#DA=GDA@�?-?$?%?�+��"�'�����-��� ��-���"�� �����,����"�1('�'1����?��=B�1��?��-������'�?���1���S�("*( ��-��� ��!1�"����-������',!,�$�����2��"���1$ �'��!"�#���?�@��G�=A>��?$?%)������(��)���9� $5�(���'���"-����2�-"����6�,�����"�'S�&,��'������-��-'�9��1('�$"�'"� $5�-"(',�� ����?�@�����=A>� �?$?� +�� �-��� � �-���"�� ��� -"�����'� -��-'�9�� �"���1� $ �'��!"("*( �1���S�����,-12$��"�����-���N�1����'��-���"&'�$ �����'!"�6

�� 0"�?�3?��( ���)�"-?�$'�?)��?�EBD?

Page 161: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�D�C��.�-���������+��"��*".�!�/��" +���-*�����-����.��������!����!+

�!"� #@�AG@E=� �?$?%)� *2���'� R�"��9�� 1��� (��'�� -���� ��'���9�� �-���"6���$ �-"�"���2$ $5����'�"�����1�����"�1��1��"��-���"&'�$ �����(��"6�!"�#@DD��?$?%)�*2���'�R�"��9��1��� (��'��-������'���9���-���"���$ �-"6�"���2$ $5����'�"�����1�����"�1��1��"��-���"&'�$ �1����"�!"�#@EA��?$?%)�-��� ��"� $�2$�� �"���'����-'�1��� � !"� #@>=��?$?%)�� �"���'�-"�$6�'��#@AB��?$?%)��-�����"���"��'�'�� �"���$ �����(��1�#@@=��?$?%)���$5"6��� #@@�G�=��� �?$?%)� -�� ,$'� �1&� "���1$�'� �-���1� #�=��G�=�C� �?$?%)���'����'� ��& $'�� �-���1� �1&� -���('"�1� ��-'�1� �'�� ��$ �!"#�=�BG�=�@#�%��?$?%)���'� ��-���1�#�=EBG�=CD��?$?%?

�2����� *�� ����!�1�$'��"���*�<��"� $�2$ $5��"��,-1��"� '�:"�(�$'�"�:'��$"���� $5����-���'�"���$5"���"-"�'��'� ��',�������"�'(��"�16('�'(�-",$'�� �-��� � �-���"�)� ���'����2$)� '*� �"� �-���� �"�-"�����6� $5� �� -"��,-"���'1� �-���"� (� �� �"�1('�'1� ���?� �=B� 1��?� �� -��� �� �'�?� �-�?&���?� ���'$� S� -"�'��'R( � �'� � ��"� �-��� � � ('�'"�� �� ���?� D�>GD@��?-?$?)�����9��'*�� �'��2$���-�����(���'���!")���� (����?�@@�G�=����?$?)$� �'�� �R�'��-��� �"���$5"����?

�2��-�"����2$ ��-���,��-���"�2��'�������&,��'������1-����'"� �"� *2���'�� '�:"�(�$'� "&,� $5� ��(�'$2� &���"�2)� ('("� '*� ����� �-����&,��'��-���2��-���"�2?�\2�����'�:"�(�$��"&,�����(�'$2�&���"�2�-"�"6�����S�(1�'�����'2��1���-�"����"� (�-"��,-"���'()�$"���"$�'��1�"���"�1('S����* �������-"�9&)�*�'�:"�(�$������"�'$��������"�� �R�'�'�'��"�� $5� "�"�'$��"R$'� (�2$ $5� ���$��'� ���� �"����� !�',$'�� �-��� ?/��-���'��"� $�2$����'����'����& $'���-���1��'�&,��'����(�("*�'�1� ����'� '�:"�(�$'� ��� �(��� 5'��"�''� ��$51��1� &���"�!"� �-���"���$ )!� *� ����� '�:"�(�$���'� �����"!9��-"���&����"�� ���'��-"����"�'�'�"����'����'1���& $'���-���1?��"�'��!")�!� �-"��,-"���'��"� $� S�&,��'��'� 1��-���1)���� ������'�:"�(�$��'������'�'���-"�����2$����1����6�'� �� ��1� �-���1� '� �-?� �"�"��� $5� -���� �-���"���$,� ���"�'��� '��"��&,�2���-1���1��'���'��-���('"�1�-"��,-"���'�?�/�"$�'��1�"����-"R�9�� ('�'"� $5�-"� *��-�����-���"� $5�����-��� �1("*�'�'�2$�*2���''�:"�(�$'�"&,� $5���(�'$2�&���"�2�1���S����* N���&�-'$��'��-���1'� �-'�� '��������� #DEEGDE@� �?-?$?%)� � ��'�'� -���('"�9�� �-���"� $5#DBBGDD=� �?-?$?%)� ����2�� �-���1� �'"&,�!"� #DDDGDDA� �?-?$?%)� ��'� � �-���1#DA=GDA@��?-?$?%)�*2���'�R�"��9��1��� (��'��-������'���9���-���"���$ -"�"���2$ $5� �� �'�"�����1� �� ��"�1��1� �"� �-���"&'�$ � ����(��"�!"#@DD��?$?%)� *2���'� R�"��9��1��� (��'��-������'���9���-���"���$ �-"�"6���2$ $5����'�"�����1�����"�1��1��"��-���"&'�$ �1����"�!"�#@EA��?$?%)�-�����"���"��'�'�� �"���$ �����(��1�#@@=��?$?%)���$5"���#@@�G�=���?$?%?� /� � $5� &"�'(� �-����$5� 1� ����'� '�:"�(�$'� �"�:'��$"���� $5("*�('S����$��'������"����� !�',$'���-��� ?

�� .$5�� ���������'��>�!�1��'���==D��?)������+0�AAM=D)�������==>)����@)�-"�?��E�?

Page 162: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�D� ��������E���� ����

0"����� "$� �'R$'� - ���')� $� � &���� (�� -���")� �� ����� "&"�'2���� :'�"���'�)�$� ���'�"����-�����2����- ���'��- �'�����1��'��� "*"6��-����1����,?�/�("�"$�'�"&"�'2�������-�"�������',�� 2$��'��"�&����'�)� $� � ��- ���'� �2�1� ���'��� '�:"�(�$,� �����12$2)� '*� ���� �(�2� & S� -"� ����� �� ��'2��1� �� -�"����"� (� -"���,-"���'(� �-���"6� (?� �*�'� �� *2���'�� �2�1� &,��'� � �'�� ")� *� ���� �� �2� �'�&,����-1���1��'���'��-�"����"�!"�-"��,-"���'���-���"�!")��"�&�����'�(�"&"�'2��1��"$5"���'�)� ��'!"��"�����'�-"��,-"���'���-���"�!"��-��6����"� $� ���'�$� �*2�����'�:"�(�$�����-��"�����"�'$���������"����� 6!�',$'���-��� ?�/����'�� �1�$'�����2��'��-"$� ���"&"�'2���-"��,-"��6�'���!"��'���-���(�'�R�'���*2���'���2�1�� �'�����������-"�9&�"!9�� )'*��- �'"���2�-��� ���'������?��=B�1��?���-������'���)��"�&����(��"&"�'2��-������S� �� '�:"�(�$� '� ��"��'"� � ��� �� ���1���� "�-"�'��'���"R$'?�R�'����(��2��-"�" ���',�"!9��')�'*�*2���1��'��'��'�:"�(�$'�����'2��1��-�"����"�2��-���2��-���"�2)��"�&�������'$5�'�:"�(�$'�-"�'�'��1��'�'S?�R�'� ��R� �2�� ����*� �"�����2� �-���,)� ��2� -�"����')� �"� ��� � ���* �"�"��S�"$� )�$� �����-�����('R$'��',���-",$'1��-��� ��-���"��'����*6�'�"��1����<�1��'�'S�'�:"�(�$'��1&�"�(9�'S��1��'��'�?

/�-�� �" �� (�1*�"��$��'1�E��2����� *�� ����9$' �1��!,)�'*����?��=B1��?� �� -��� �� �'�?� �� -�?&���?� 1-����'�� � ��"� �2�� �"� 1� ����'�� "�� &���1'�:"�(�$'� "&,� $5� ��(�'$2�&���"�2�G� �� $� (�"$� �'R$'����* � �',� �!"6��'S?� ���'���' � �9��'*)� '*� ����� '�:"�(�$�� -"�'���� ���:'S� � ��"� �"� �2�1-�"����2$!"��-���,)���� 1*��'��"�1$����'�9��-"��,-"���'���'-�"$�"6�!"��1&����"��-�"$�1?�+����'(����'����'(��'�("*����',�1*��!"��'S�'��"����9$5�-"�����"� $5�-"�"�9�?�0������� ���'(����?��=B�1��?���-������'���-�?&���?��!1�1�� ��"�'�� 2$��'���!���'�'���"� $�2$�-"�('"�9��("!26$ $5�*2��S�'�:"�(�$'��"�:'��$"���� $5�"��&���9�)��'��"� $� ����"('���U�"�� ����'�V���� $5�'�:"�(�$'�-����'���-"�('"�1�-"�-�������'1�'$5��2�"6�'?��$� �'�����)�'*���-"��,-"���'1�$ �'�� (�'�:"�(�$��"�:'��$"����� 1* S� (�2� �"����� !�',$'1� �-��� ?� .* $'� ���'� '�:"�(�$'� ��� -"���& -"��,-"���'�� "���$��S� (1�'� ���(� �"��,-� �"� � $5� '�:"�(�$'� ���"�� �!"-"��,-"���'�?���1��"�� "&���'S��"&'�� �1�$,)�& ����"� ��'�('� �("*�'6�"R$'���-"����'���',���$� "R$'2�(���'� 1��"�"�"�!")����-"�����'���9�6!"� �2�� � �� � "��$��'?� 8� & � ���� & ")� ���"� � �'� ('� & � ("*�'�"R$'������*�'�� "��$��'�� �� -"�" ��'(� �',� ��� �'-���'� "�"R$'� �� "$�'(���'� 1� �"�"�"�!"� "&,�!"� ��(�'$2� &���"�2)� $"� 1���S� ���* � ���'�"-1��$����?�+�-"� *��!"�� �'��)�'*���*2���'(�1�"��,-�'�'��'�:"�6(�$'�$5�"�'"� $5���(�'$2�&���"�2�� ��2-'S�("*�� �'��2�)����'�:"�6(�$������"�1�-"��,-"���'���"��,-���2���� ���'(����"�"(M1$����'�"(-"��,-"���'�?

�E �&'�(?

Page 163: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�DEC��.�-���������+��"��*".�!�/��" +���-*�����-����.��������!����!+

�"���* S���$�����* )�$� ����-����$5��-���"� $5�("*�'�"RS�*2���'�'�:"�(�$'� �"�:'��$"���� $5� "&(1� � ��"� '�:"�(�$� �"� $�2$� �-���"6���$ � $� � �9��'*� 1$����'�9�� -"��,-"���'�� #�-?� �-���"&'�$9�)� ��-'�"6&'"�$9�)�� �"���$9������(��1)�����2�$9��(�2��1��-���"�!"�'�-?%?�0"6�'��*� 1������ -"� 1!1� �',� "!9�� (� ���'����'(� -"�����2$ (� �2�"(*2��S� '�:"�(�$'� "&,� $5� ��(�'$2� &���"�2� �� �-����$5� �-���"� $5)� �"("'(�����'(�-���"��"��"� $� �("*�'�"R$'�*2���'��� $5���� $5�����"�1��1�"���� ���'$5�"�9&)���9��-"�"���2�1$����'��('��1&����"��('�-"��,-"���'�'��� ���'(� �����')� ��'� �'�&,�� � ��� �"� � �"����� !�',$'�?����-�� � �����-���'�"���'� ��-���1��2��("*�*2��S�� $'2!9������$51��9��&���"� $5�-���"&'�$ �$�(�1�����'�)�$� ����!"���$51���& ��"�"� ����-����-���"���$,� �- �� � !"�9��"�� ����"�'2$� ���"�'�� � -"��!�2$� ���'$�6�'1�����$5�,��-���"�2�#���?��=E@G�=CE��?$?%?�3,��'��"�&"�'(�'�:"�(�$��'�&,�����"�-���'� "�!"��"����� !�',$'���-��� ���� �1�$'�1� ����'��'�6:"�(�$')�*����'����"�'�� �("! �& S��"�"� ���?

���������� ����)��*�#��)�:� "�)��9��#�)�

�2�"� � -"��'� � (�2��1� ��-9��!"� (� *"��9�� �"�"� ��� � ��� -"1����'1���-9��"R$'�(�2��"��(� *<��'����� &'�-"��,-"���'���'-�"$6�"�!"�#���?�BDDGBD>��?-?$?�"����DA=GDA@��?-?$?%�C?�/ 2��'(����-"��,-"��6�'�"�-"��'� �(�2��1���-9��!"�-�"����"�����"�1�-"��,-"���'��"��"��9��1&��-���$,����� &'�������� (������?�BA�s�E��?�?"?�B�+!"��'������?�BD>s�E��?-?$?��"�-"��,-"���'��"�-"��'� �(�2��1���-9��!"�-"�1����'1���-9��"6R$'�(�2��"��(',�� �(� *"���('���"�1��',�"�-"�'��'"�-��-'� �"���'���-���1?

+� -"��'� (� (�2��1� (',�� � (� *"���('� ("*( � ('S� �"� $� �'�'������'�1����'����-9��"R$'�(�2��"��(� *<��'?��"�1����'������-9��"6R$'� �"RS�("*�������,-12$ $5�-�� -����$5N� �%��� ���'� 1����"�'�'�� �"�6��'��"R$'�(�2��"�����1��������$'��1("� �(',�� �(� *"���('�#���?�C>s� �� �?�?"?%P� �%� ��� ��1��� "��$��'�� �2�1� ��� *2���'� ��!"� �� (� *"��9�����*� $5� -"�"�9�� #���?� B�� s� �� �?�?"?%� �1&� ��� *2���'��'�� $'��� ��!"��(� *"��9��#���?�B��s�����?�?"?%P�E%���("$ �-����������'�1&�� ���"�"��'6�'���1&�"! "���'��1-�� "R$'���!"���(� *"��9��#���?�BE�s����?�?"?%)�"��$�6�'���-���$'�#���?�BC�s����?�?"?%���&"�"��$��'���"��"�1�#���?�BD�s����?�?"?%?

�C ����� ��� ��� �(��N� �?� �"-�� �N� ��� � ���.������� �!���� ,� ��+ �����)� �?� ���)-"�?���?�H?��"�$�'!")�7�W��=�E)��"(�������"����?�BDD?

�B +!"��'� �� ���?� BA� s� E� �?�?"?� ��� ��'"��� ��!"� �� (� *"��9�� �2�� ("*� �� � �"�1"����2$ (��"��9���"�"��S�-"��'� 1�(�2��1���-9��!")� *�'�-��-�"�����'��!"�-"��'�6 1��'��-"�"�1����('����� "�'���-"��,-"���'1)�-�� �$� (��!"��'�����R$'2����?�D�Eis���?�?"?i-�� �"�����'1��-���$'���"�1��',�-��-'� ����?�B>�'����?�BA��?�?"?

Page 164: Adobe Photoshop PDF - Wydawnictwo UWM

�DC ��������E���� ����

/2�-�'�"R$'�� �" �S�("*��:"�(1 "���')�*�$5"��'�"��-��� �"�-"��'� (�2��1� (',�� � (� *"���('?� 7'������� � � ����'�� �!"� -��-'�1� � 2$���� !"�����"�"���'���-��� �"�-"��'� �(�2��1��"$�2$��',�-"(',�� �& ('(� *"���(')������(���� ���'��-��� �"�-"��'� �(�2��1���-9��!"�-�"��6��"��-"�"��$��'1��"��"�1?���1��"����������TS� ��'�"��'���"��2��1������'�'��"�� 2$��'���!"������"!1��-������("*�'�"R$'�*2���'���'�6�"("R$'� �"�:'��$"���� $5?��'�12$� �',� ����� �����2� ��$"����!"� 1���6�"���$ )� 1���S� ���* � �"� ��� ��&'!� $�"� ?� �'� ("*��� &"�'(� �� ��"��� � ���'� ��9�� ��S� -"� $'� (� *"��9�� �� -"� $2� -����2� & $5� (� *"�6�9�)� -"�"&�'� ��� �-?� 1-����'<� � �R$'$'�'� ��$� � �'� ("*( � 1���S� ������"!'$����"�1-����'<�& $5�� �R$'$'�'?�.��*�(����()�'*�� � , � � �����-"��1�"��S����* ��('��,���R$'����?��=B�1��?���-������'����-�?&���?������-"�9&)� & � � ��T�'� ������S)� '*� �"��,-� �"� '�:"�(�$'� �"�:'��$"���� $5-�� � 1!1��2�"�'��������-����$5�"�-"��'� �(�2��1�(',�� �(� *"���(')���'�& ('�(� *"���('?

�R�'�$5"��'�"�������*2��� $5� '�:"�(�$')� �"���-"��,-"���'1�"�-"��'� (�2��1���-9��!"�-"�1����'1���-9��"R$'�(�2��"��(',�� �(� *"���(')-"�"&�'�������-����$5�"���'� ��-���1)�-"�����"� (������'(��2�1���1�����'� ����1� $� ��!"� (�2��1� '� �(1� � �R�'� �����'1� � 1* S� -"�'��"-"� ��'���'� '�:"�(�$'� ����"�'2$ $5� ��(�'$2� &���"�2�D?� �"!2� & S� �"���(� �����'� '�:"�(�$� �"�:'��$"����� �"� $�2$� "&"!�� (� *"��9�)R�'�� 1* S�&,�2��"����� !�',$'1��-��� ?

��������(�)���"����� ����� ���#�� �+���6� "� ����+:�*���� ���*��)�