Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

of 25 /25
Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: [email protected] PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ IDZ DO IDZ DO ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOCIACH ZAMÓW INFORMACJE O NOWOCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNI K CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE SPIS TRECI SPIS TRECI DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno klikniêcie! Ksi¹¿ka przedstawia ogromny zakres mo¿liwoci oferowanych przez Photoshopa. Wkrótce przekonasz siê, ¿e dziêki tej ksi¹¿ce i towarzysz¹cemu jej dyskowi CD-ROM praca stanie siê ³atwiejsza, zarówno w przypadku codziennych zadañ, jak i projektów „na wczoraj”. Na do³¹czonym do niniejszej ksi¹¿ki dysku CD-ROM znajdziesz ponad 800 wspania³ych, wspieraj¹cych Twoj¹ kreatywnoæ rozwi¹zañ graficznych, gotowych do natychmiastowego u¿ycia: • Photoshop potrafi malowaæ! Ponad 60 specjalnych profilów artystycznych pozwali przekszta³ciæ zdjêcia w obrazy akwarelowe, olejne, pastelowe, a tak¿e wykonane innymi technikami. • Style warstw! Niemal 250 niesamowitych, rozbudowanych i praktycznych stylów daje nies³ychane mo¿liwoci w zakresie przekszta³cania napisów i elementów graficznych w obiekty z metalu, kamienia, lodu, szk³a, plastiku, drewna czy lamp neonowych -- co tylko sobie wymarzysz! • Style fotograficzne! Na p³ycie znaleæ mo¿na ponad 75 profilów przeznaczonych do przetwarzania zdjêæ: tinty, efekty ciemnego pokoju, kolorystyczne efekty tonalne, tekstury malarskie i p³ócienne, nak³adki ziarna kliszy filmowej i szumu cyfrowego, ramki (wraz z obwódkami wewnêtrznymi) i miêkkie winiety. • Efektowne przyciski! 150 stylów przycisków oraz 50 stylów typu Rollover przeznaczonych do stylizacji elementów nawigacyjnych — automatycznie definiuj¹cych obszary aktywne i mo¿na ich u¿yæ jednym klikniêciem w programie ImageReady. • Specjalne profile do retuszowania fotografii! Efektywne pêdzle, narzêdzia do usuwania efektu czerwonych oczu i zaczerwienieñ skóry oraz wybielania zêbów. I jeszcze wiêcej! Praktyczne profile kadrowania o najczêciej stosowanych wymiarach, ponad 40 unikalnych gradientów i ponad 150 wspania³ych wzorów deseni i tekstur. • wiat³o, kamera, akcja! Zadania do³¹czone na CD-ROM-ie pozwalaj¹ bez trudu tworzyæ efekty specjalne przy u¿yciu tekstów, grafiki oraz zdjêæ i obrazów malarskich, a tak¿e pe³ni¹ rolê wygodnych narzêdzi automatyzuj¹cych rutynowe zadania. Autorzy: Jack Davis, Linnea Dayton T³umaczenie: Marek Korbecki ISBN: 83-7361-354-4 Tytu³ orygina³u: Adobe Photoshop 7 One Click Wow Format: B5, stron: 96

Embed Size (px)

description

Książka na prawie 100 kolorowych stronach przedstawia ogromny zakres możliwości oferowanych przez Photoshopa. Wkrótce przekonasz się, że dzięki tej książce i towarzyszącemu jej dyskowi CD-ROM praca stanie się łatwiejsza, zarówno w przypadku codziennych zadań, jak i projektów "na wczoraj".Na dołączonym do niniejszej książki dysku CD-ROM znajdziesz ponad 800 wspaniałych, wspierających Twoją kreatywność rozwiązań graficznych, gotowych do natychmiastowego użycia:* Photoshop potrafi malować! Ponad 60 specjalnych profilów artystycznych pozwali przekształcić zdjęcia w obrazy akwarelowe, olejne, pastelowe, a także wykonane innymi technikami.* Style warstw! Niemal 250 niesamowitych, rozbudowanych i praktycznych stylów daje niesłychane możliwości w zakresie przekształcania napisów i elementów graficznych w obiekty z metalu, kamienia, lodu, szkła, plastiku, drewna czy lamp neonowych -- co tylko sobie wymarzysz!* Style fotograficzne! Na płycie znaleźć można ponad 75 profilów przeznaczonych do przetwarzania zdjęć: tinty, efekty ciemnego pokoju, kolorystyczne efekty tonalne, tekstury malarskie i płócienne, nakładki ziarna kliszy filmowej i szumu cyfrowego, ramki (wraz z obwódkami wewnętrznymi) i miękkie winiety.* Efektowne przyciski! 150 stylów przycisków oraz 50 stylów typu Rollover przeznaczonych do stylizacji elementów nawigacyjnych -- automatycznie definiujących obszary aktywne i można ich użyć jednym kliknięciem w programie ImageReady.* Specjalne profile do retuszowania fotografii! Efektywne pędzle, narzędzia do usuwania efektu czerwonych oczu i zaczerwienień skóry oraz wybielania zębów.* I jeszcze więcej! Praktyczne profile kadrowania o najczęściej stosowanych wymiarach, ponad 40 unikalnych gradientów i ponad 150 wspaniałych wzorów deseni i tekstur.* Światło, kamera, akcja! Zadania dołączone na CD-ROM-ie pozwalają bez trudu tworzyć efekty specjalne przy użyciu tekstów, grafiki oraz zdjęć i obrazów malarskich, a także pełnią rolę wygodnych narzędzi automatyzujących rutynowe zadania.

Transcript of Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

Page 1: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

Wydawnictwo Helionul. Chopina 644-100 Gliwicetel. (32)230-98-63e-mail: [email protected]

PRZYK£ADOWY ROZDZIA£PRZYK£ADOWY ROZDZIA£

IDZ DOIDZ DO

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOGZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

KATALOG KSI¥¯EKKATALOG KSI¥¯EK

TWÓJ KOSZYKTWÓJ KOSZYK

CENNIK I INFORMACJECENNIK I INFORMACJE

ZAMÓW INFORMACJEO NOWO�CIACH

ZAMÓW INFORMACJEO NOWO�CIACH

ZAMÓW CENNIKZAMÓW CENNIK

CZYTELNIACZYTELNIA

FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINEFRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE

SPIS TRE�CISPIS TRE�CI

DODAJ DO KOSZYKADODAJ DO KOSZYKA

KATALOG ONLINEKATALOG ONLINE

Adobe Photoshop 7.Wystarczy jedno klikniêcie!

Ksi¹¿ka przedstawia ogromny zakres mo¿liwo�ci oferowanych przez Photoshopa. Wkrótce przekonasz siê, ¿e dziêki tej ksi¹¿ce i towarzysz¹cemu jej dyskowi CD-ROM praca stanie siê ³atwiejsza, zarówno w przypadku codziennych zadañ, jak i projektów „na wczoraj”.

Na do³¹czonym do niniejszej ksi¹¿ki dysku CD-ROM znajdziesz ponad 800wspania³ych, wspieraj¹cych Twoj¹ kreatywno�æ rozwi¹zañ graficznych,gotowych do natychmiastowego u¿ycia:

• Photoshop potrafi malowaæ! Ponad 60 specjalnych profilów artystycznych pozwali przekszta³ciæ zdjêcia w obrazy akwarelowe, olejne, pastelowe, a tak¿e wykonane innymi technikami. • Style warstw! Niemal 250 niesamowitych, rozbudowanych i praktycznych stylów daje nies³ychane mo¿liwo�ci w zakresie przekszta³cania napisów i elementów graficznych w obiekty z metalu, kamienia, lodu, szk³a, plastiku, drewna czy lamp neonowych -- co tylko sobie wymarzysz! • Style fotograficzne! Na p³ycie znale�æ mo¿na ponad 75 profilów przeznaczonych do przetwarzania zdjêæ: tinty, efekty ciemnego pokoju, kolorystyczne efekty tonalne, tekstury malarskie i p³ócienne, nak³adki ziarna kliszy filmowej i szumu cyfrowego, ramki (wraz z obwódkami wewnêtrznymi) i miêkkie winiety. • Efektowne przyciski! 150 stylów przycisków oraz 50 stylów typu Rollover przeznaczonych do stylizacji elementów nawigacyjnych — automatycznie definiuj¹cych obszary aktywne i mo¿na ich u¿yæ jednym klikniêciem w programie ImageReady. • Specjalne profile do retuszowania fotografii! Efektywne pêdzle, narzêdzia do usuwania efektu czerwonych oczu i zaczerwienieñ skóry oraz wybielania zêbów. I jeszcze wiêcej! Praktyczne profile kadrowania o najczê�ciej stosowanych wymiarach, ponad 40 unikalnych gradientów i ponad 150 wspania³ych wzorów deseni i tekstur. • wiat³o, kamera, akcja! Zadania do³¹czone na CD-ROM-ie pozwalaj¹ bez trudu tworzyæ efekty specjalne przy u¿yciu tekstów, grafiki oraz zdjêæ i obrazów malarskich, a tak¿e pe³ni¹ rolê wygodnych narzêdzi automatyzuj¹cych rutynowe zadania.

Autorzy: Jack Davis, Linnea DaytonT³umaczenie: Marek KorbeckiISBN: 83-7361-354-4Tytu³ orygina³u: Adobe Photoshop 7 One Click WowFormat: B5, stron: 96

Page 2: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

SSPPIISS TTRREEŚŚCCII JJaakk kkoorrzzyyssttaaćć zz kkssiiąążżkkiiii ppłłyyttyy CCDD--RROOMM?? 77Książka niniejsza zawiera liczne wskazówki i wiele inspirującychprzykładów wykorzystania profilów One-Click Wow! Presets,zawartych na płycie CD-ROM.

OOnnee--CClliicckk WWooww!!SSzzyybbkkii ssttaarrtt 99Nie możecie się już doczekać, kiedy zaczniemy? Oto garść wskazówekna dobry początek.

11.. KKOORRZZYYSSTTAANNIIEE ZZEE SSTTYYLLÓÓWWOONNEE--CCLLIICCKK WWOOWW!! 1122

CCoo ttoo jjeesstt ssttyyll wwaarrssttwwyy?? 1133Styl to narzędzie pozwalające znacznie wzbogacić wygląd zdjęć,tekstu i grafiki za pomocą „nałożenia” koloru, tekstury, głębi,obramowania oraz wielu innych efektów. Style Rollover natomiast,użyte w programie ImageReady, umożliwiają tworzenie kolekcjiinteraktywnych przycisków.

„„MMaaggiiaa”” ssttyyllóóww wwaarrssttww 1155Po nałożeniu stylu na warstwę łatwo zarówno zmieniać zawartośćwarstwy, jak i modyfikować sam styl.

Skalowanie stylu 16Dostosowywanie stylów 18Kopiowanie i wklejanie stylów 20Korzystanie ze stylów w połączeniu z maskami i grupami obcinającymi 21Korzystanie ze stylów w programie ImageReady 23

ZZaappiissyywwaanniiee,, zzmmiiaannaa wwiieellkkoośścciiii pprrzzyyggoottoowwaanniieepplliikkóóww wwyyjjśścciioowwyycchh 2244Tutaj Czytelnik dowie się, jak wybrać format zapisu „stylizowanego”obrazu i jak w razie potrzeby zmniejszyć jego wielkość.

SSaammoouucczzeekk kkoorrzzyyssttaanniiaazzee ssttyyllóóww wwaarrssttww 2288Samouczek demonstrujący krok po kroku proces tworzenia projektuobejmujący czynności, takie jak nakładanie stylów na warstwy,modyfikację zawartości warstwy przy jednoczesnym zachowaniuwłaściwości stylu, kopiowanie stylów, ich skalowanie oraz tworzenieinteraktywnych przycisków w programie ImageReady.

Page 3: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

22.. SSTTYYLLEE DDLLAA FFOOTTOOGGRRAAFFIIII 3333

GGaalleerriiaa zzddjjęęćć 3344Znaleźć tu można zbiór inspirujących przykładów wykorzystaniastylów One-Click Wow! do stylizacji zdjęć.

PPrrzzyykkłłaaddyy eeffeekkttóóww ffoottooggrraaffiicczznnyycchh 3388„Katalog” ten ułatwi użytkownikowi wybór stylów dla fotografiii cyfrowych obrazów malarskich.

Krawędzie 38Ramki 40Tinty i efekty antyczne 42Efekty nakładki koloru 44Style Darkroom 46Ziarno kliszy, szum i mezzotinta 48Papier, płótno oraz inne nakładki teksturowe 50

33.. SSTTYYLLEE DDLLAA TTEEKKSSTTUU II GGRRAAFFIIKKII 5522

GGaalleerriiaa nnaappiissóówwii eelleemmeennttóóww ggrraaffiicczznnyycchh 5533W rozdziale tym Czytelnik znajdzie wiele przykładów użyciastylów One-Click Wow! do przetwarzania obiektów tekstowychi graficznych.

PPrrzzyykkłłaaddyy eeffeekkttóówwggrraaffiicczznnyycchh ii tteekkssttoowwyycchh 5588Z „katalogu” tego warto korzystać podczas wybierania stylów,dzięki którym napisy czy elementy graficzne przekształcą sięw obiekty, które będzie można przeczytać i niemal ich dotknąć!

Chrom 58Metale 60Szkło, lód i kryształ 62Klejnoty i gładkie kamienie 64Plastiki 66Drewno politurowane i teksturowane 68Skała, cegła i inne materiały 70Desenie materiałów organicznych 72Desenie i tkaniny 74Kreski i wypełnienia 76Efekty cienia, otoczki i płaskorzeźby 78Blask i neony 80Style Rollover dla przycisków 82

Page 4: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

44.. PPOOZZOOSSTTAAŁŁEE PPRROOFFIILLEE WWOOWW!! 8844

JJaakk mmaalloowwaaćć,, kkoorrzzyyssttaajjąącc zz pprrooffiillóówwmmaallaarrsskkiicchh ii kklloonnuujjąąccyycchh?? 8855Profile ze zbioru Wow! Tool Presets zapewniają przetwarzanymobrazom wygląd i „klimat” prac wykonanych tradycyjnymitechnikami graficznymi — od farb akwarelowych i olejnychpo pastele i kredę. Pozwalają przekształcać zdjęcia w obrazymalarskie, do czego służą profile Wow-Pattern Stamp oraz WowArt History Brush. Korzystając natomiast z profilów Wow-ArtMedia Presets, współpracujących z narzędziem Brush (Pędzel),Czytelnik może tworzyć obrazy malarskie od podstaw.

GGaalleerriiaa oobbrraazzóóww 8888W podrozdziale tym zgromadzono kolekcję przykładów zastosowaniaprofilów imitujących działanie tradycyjnych narzędzi malarskich.Jest to także prezentacja efektów, jakie możemy uzyskać,przekształcając zdjęcia w obrazy malarskie przy użyciu profilówWow-Pattern Stamp oraz Wow-Art History Brush.

PPrrooffiillee PPaatttteerrnn SSttaammppii AArrtt HHiissttoorryy 9900Dziesięć przykładów przekształceń tego samego zdjęcia w obrazymalarskie demonstrują efekty zastosowania profilów Art HistoryBrush i Pattern Stamp ze stylami Wow-Texture Stylesprzedstawionymi na stronach 50. i 51.

KKoorrzzyyssttaanniiee zz ppęęddzzllii rreettuusszzeerrsskkiicchh 9922Zbiór profilów Tool Presets oferuje zestaw narzędzi retuszerskich,pozwalających poprawiać kolorystykę zdjęć, usuwać z nich efektczerwonych oczu, wybielać zęby i białka oczu, a także redukowaćzaczerwienienia skóry.

KKoorrzzyyssttaanniiee zz zzaaddaańń WWooww!! 9933Przygotuj plik, zapoznaj się z treścią komunikatów i wypróbujdziałanie zadań Wow! Action.

ZZaaddaanniiaa zz kkoolleekkccjjii WWooww!! 9944Użyj tych złożonych, zautomatyzowanych procedur, pozwalającychuzyskać profesjonalne i praktyczne rezultaty jednym kliknięciem.

WWyyppeełłnniieenniiaa ggrraaddiieennttoowwee 9966Przedstawione tu profile gradientów są bardzo przydatne dowypełniania liter tworzących napisy i elementów graficznych,jak również do tworzenia teł.

Page 5: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

Na kolejnych stronach będziemy mówić o tym,

jak dzięki zastosowaniu stylów z kolekcji One-Click

Wow! przekształcać projekty, wykonane

w programie Photoshop 7, z „typowych”

w „ekscytujące”. Bez względu na to, czy

przetwarzać będziemy napisy, grafikę, zdjęcia,

czy prace graficzne, jak te, które zobaczymy

w rozdziale 4., możemy uzyskać w pełni

profesjonalne efekty, a wystarczy do tego tylko

jedno kliknięcie palety stylów.

Będziemy mówić także o skalowaniu stylów,

co pozwala dopasowywać je do poszczególnych

projektów. Omówimy również korzystanie ze stylów

(łącznie ze stylem Rollover) w programie

ImageReady 7. Każdy styl z kolekcji Wow Style

może być użyty jako podstawa dla nowych stylów,

które możemy tworzyć zarówno w programie

Photoshop, jak i ImageReady, zmieniając jeden

lub kilka ustawień efektu i zachowując

zmodyfikowane style do późniejszego

wykorzystania. Krótki Samouczek korzystania

ze stylów warstw zaczynający się na stronie 28.,

zaznajomi nas z operacjami, takimi jak nakładanie,

dostosowywanie i zachowywanie stylów.

Kolejny podrozdział (strony od 24. do 27.)

poświęcony został ostatecznemu przygotowaniu

plików programu Photoshop, czy to do druku,

czy prezentacji w internecie.

➤ Style z kolekcji One-Click Wow! Styles można

nakładać na obrazy o dowolnej rozdzielczości,

ale najlepsze efekty uzyskuje się, wówczas gdy

obraz ma rozdzielczość 225 pikseli na cal.

Zobacz też: Wskazówka na stronie 16.

KKoorrzzyyssttaanniieezzee ssttyyllóówwOOnnee--CClliicckkWWooww!!11

Page 6: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

CO TO JEST STYL WARSTWY 13

CCOO TTOO JJEESSTTSSTTYYLL WWAARRSSTTWWYY??

SSttyyll ttoo nnaarrzzęęddzziiee ppoozzwwaallaajjąącceezznnaacczznniiee wwzzbbooggaacciićć wwyygglląąddzzddjjęęćć,, tteekkssttuu ii ggrraaffiikkii pprrzzeezz„„nnaałłoożżeenniiee”” kkoolloorruu,, tteekkssttuurryy,,ggłłęębbii,, oobbrraammoowwaanniiaa oorraazz wwiieelluuiinnnnyycchh eeffeekkttóóww..

➤ Style warstw oraz inne profile zawartena płycie CD-ROM dołączonej do niniejszejksiążki są niezastąpionymi narzędziami,przeznaczonymi do współpracy z programamiPPhhoottoosshhoopp 77 oraz IImmaaggeeRReeaaddyy 77. Style te,podobnie jak tekstury i gradienty, możnawykorzystać także w programach PPhhoottoosshhoopp 66i IImmaaggeeRReeaaddyy 33. Jednakże TToooollss PPrreesseettss(UUssttaawwiieenniiaa nnaarrzzęęddzziiaa — nowa paletaw programie PPhhoottoosshhoopp 77) oraz AAccttiioonnss(ZZaaddaanniiaa) — interfejs programu PPhhoottoosshhooppzmienia się) nie są zgodne z programemPPhhoottoosshhoopp 66.Style i instrukcje przeznaczone dowykorzystania z programem AAddoobbee PPhhoottoosshhooppEElleemmeennttss zawarte są w innym pakiecie,składającym się z książki AAddoobbee PPhhoottoosshhooppEElleemmeennttss OOnnee--CClliicckk WWooww!! i płyty CD-ROM.

MMówiąc najprościej, styl warstwy to „wygląd”, jakimożna natychmiast nadać zdjęciu, napisowi czy

elementowi graficznemu za pomocą jednego kliknięciapalety Styles (Style). Oto kilka przykładówzaawansowanych efektów uzyskanych po użyciu stylówzawartych na płycie. Aby uzyskać podobne efekty,nie korzystając przy tym ze stylów warstwy, trzeba bypoświęcić sporo czasu oraz wysiłku i posiadaćodpowiednie umiejętności.

DDo przygotowania kolekcji stylów One-Click Wow!posłużyły następujące „składniki”:

• rzut cienia, ostrego i łagodnego, • cień wewnętrzny, tworzący efekt „rzeźbienia”

przekształcanych obiektów, • efekt żarzenia się krawędzi, powodujący ich

rozszerzenie na zewnątrz bądź do wnętrza obrazu, • ścięte krawędzie, szerokie i wąskie, o narożnikach

ostrych i zaokrąglonych, • nakładki pojedynczych kolorów, gradientów i deseni,

powodujące zmiany, a nawet przesłonięcie zdjęcia,napisu czy elementu graficznego,

• efekt przezroczystości, dzięki któremu przetwarzanyobraz można uczynić częściowo lub całkowicieprzejrzystym,

• tekstury, które tworzą wypukłości i wgłębienia napowierzchni obrazu,

• kreski — także wielokolorowe — które pozwalająpodkreślić kontury obrazu,

• nakładka satynowa, która pozwala uzyskać efektyodbicia i rozproszenia światła.Styl może powodować zamianę kolorystyki obrazu, na przykład przez

„częściowe pokrycie gradientem w kolorze sepii” (Wow-Tint FX 01)lub zwiększenie głębi koloru i kontrastu (Wow-Darkroom 04)

Styl może generować efekty krawędziowe, używane do stylizacji zdjęć,na przykład nowoczesnej obwódki (Wow-Edges 05) czy też antycznej,drewnianej ramki (Wow-Frame 05)

Styl pozwala zamienić prosty napis czy elementgraficzny w realistycznie wyglądający obiektmaterialny, na przykład ze stali (Wow-Metal 17)czy przezroczystego, niebieskiego plastiku(Wow-Plastic 08)

Za pomocą styluwarstwy (Wow-Gems02) można zamienićszare kołow perłowo-kamiennąpastylkę. Ten samefekt można uzyskaćbez zastosowaniastylu, tworząc 11-warstwowy obraz,według schematuukazanego z prawejstrony, wykorzystującszare koło jakopodstawowyelement grupywycinającej. Wybórrozwiązania jestoczywisty!

Bevel shadow –cień ścięcia

Bevel highlight –odblask ścięcia

Inner shadow –cień wewnętrzny

Inner glow –żarzenie wewnętrzne

Satin effect —nakładka satynowa

Color overlay –nakładka koloru

Pattern overlay –nakładka desenia

Original gray circle –oryginalne, szare koło

Outer glow –żarzenie zewnętrzne

Drop shadow –rzut cienia

Background –tło

Page 7: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

➤ W każdy styl OOnnee--CClliicckk WWooww!! RRoolllloovveerrwbudowany został kod JavaScript, którypowoduje, że przycisk zmienia się, gdyustawiony zostanie nad nim wskaźnik myszy.Jeśli chcesz zobaczyć treść kodu, kliknijprzycisk PPrreevviieeww iinn DDeeffaauulltt BBrroowwsseerr (PPooddgglląąddww ddoommyyśśllnneejj pprrzzeegglląąddaarrccee), znajdujący sięu dołu palety TToooollss (NNaarrzzęęddzziiaa) programuIImmaaggeeRReeaaddyy.

14 CO TO JEST STYL WARSTWY?

SS tyle można stosować w programie ImageReady7 w taki sam sposób jak w Photoshop 7. Jednakże

ImageReady pozwala dodatkowo korzystać ze stylówRollover Styles (style rollover), które zapewniają„ekranową aktywność” przycisków umieszczanychna stronach internetowych oraz w innych,interaktywnych interfejsach. Style te zawierająustawienia kolorów, wymiarów oraz kod JavaScriptkonieczne do tego, by przyciski na ekranie zmieniałyswój wygląd, gdy użytkownik wskaże je wskaźnikiem.Style Wow Buttons, których nazwy zawierają frazę„All Three”, to style Rollover. Zgromadzone sąw bibliotece Wow 7-20 Button Styles, a każdyutworzony przy ich użyciu przycisk może przyjmowaćjeden z trzech stanów. Przedstawiamy je na poniższychrysunkach. SS tyle Wow Button-All Three oferują szeroki wybór

wzorów przycisków w stanie Normal. Stan Overpolega zwykle na rozświetleniu przycisku, zaś w stanieDown przyciski wyglądają na „wciśnięte”w powierzchnię, na której są umieszczone.

Przycisk w stanie Normal oczekuje na działanie użytkownikaodwiedzającego witrynę

Gdy odwiedzający ustawia wskaźnik myszy nad przyciskiem, tenprzechodzi w stan Over. Zmiana stanu zachodzi w taki sposób,by zasygnalizować, że jego kliknięcie spowoduje jakieś zdarzenie

Kiedy odwiedzający klika przycisk, uaktywniany jest stan Down, którysygnalizuje, że kliknięcie zostało zarejestrowane i uruchomiło określonedziałanie

Normal Over Down

Page 8: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

„MAGIA” STYLÓW WARSTW 15

„„MMAAGGIIAA””SSTTYYLLÓÓWWWWAARRSSTTWW

PPoo nnaałłoożżeenniiuu ssttyylluu nnaa wwaarrssttwwęęłłaattwwoozzaarróówwnnoo zzmmiieenniiaaććzzaawwaarrttoośśćć wwaarrssttwwyy,,jjaakk ii mmooddyyffiikkoowwaaćć ssaamm ssttyyll..

➤ Aby usunąć styl z warstwy, wystarczykliknąć prawym klawiszem myszy (Windows)lub kliknąć z wciśniętym klawiszem CCttrrll(Macintosh) ikonę obok jej nazwy napalecie LLaayyeerrss (WWaarrssttwwyy) i z otwartego menupodręcznego wybrać polecenie CClleeaarr LLaayyeerrSSttyyllee (WWyycczzyyśśćć ssttyyll wwaarrssttwwyy). Można teżużyć przycisku CClleeaarr SSttyyllee (WWyycczzyyśśćć ssttyyll),znajdującego się u dołu palety SSttyylleess (SSttyyllee).

SS tyle warstw zapewniają ogromną elastyczność! Kiedynałożymy styl na warstwę, dostosowuje się on do

zmian wprowadzonych w jej zawartości.PProgram pozwala nie tylko zmieniać zawartość

„stylizowanych” warstw, ale również zamieniaćstyle na inne lub modyfikować ich pojedyncze atrybuty.

WW programie ImageReady style Rollover równieżdopasowują się do zmian kształtu elementów

graficznych, co pozwala modyfikować kształt przyciskówprzy zachowaniu właściwości graficznych stylui interaktywności.

Jeśli nałożymy styl (w tym przykładzie jest to Wow-Metals 06) na warstwęnapisu, a później zmienimy krój czcionki, styl zostanie zachowany

Tekst można edytować, a styl dopasuje się do wprowadzonych zmian

Jeśli zmienimy kształt elementu graficznego, styl (w tym przypadku Wow-Metals 19) ściętych krawędzi i odblasków dopasowuje się do nowej formy

Gdy rysujemy lub malujemy na warstwie, na którą uprzednio nałożonyzostał styl, jest on (w tym przypadku styl Wow-Plastic 07) automatycznienakładany na nowo tworzone elementy warstwy

Styl Wow-Chrome 10 został nałożony (u dołu) na napis, zastępując stylWow-Metals 06

Styl rollovera Wow Button 03-All Three został nałożony na cztery identyczneprzyciski, na czterech różnych warstwach. Przyciski widoczne na rysunkureprezentują stan Normal, a ramki wokół nich wyznaczają obszary aktywne

Po rozciągnięciu przycisków styl dopasował się do ich nowego kształtu,podobnie jak ramki obszaru aktywności

Page 9: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

SSkkaalloowwaanniieessttyylluu

AAbbyy ddooppaassoowwaaćć ssttyyll wwaarrssttwwyyddoo wwiieellkkoośśccii wwyybbrraanneeggoooobbrraazzuu,, mmuussiimmyy uużżyyćć ffuunnkkccjjiisskkaalloowwaanniiaa ssttyylluu..

➤ Każdy styl warstwy „zapamiętuje”ustawienia rozdzielczości pliku, w którymzostał zastosowany. Style w kolekcji OOnnee--CClliicckkWWooww!! SSttyylleess przygotowane zostałyz rozdzielczością 225 pikseli na cal. Choćstyle te można wykorzystywać w plikacho innej rozdzielczości, to jednak oczekiwanerezultaty najłatwiej uzyskać w tych plikach,których rozdzielczość jest taka sama.Rozdzielczość obrazu można zmienić, w żadensposób nie zmieniając jego zawartości.Wystarczy wybrać polecenie IImmaaggee/IImmaaggee SSiizzee(OObbrraazzeekk/WWiieellkkoośśćć oobbrraazzkkaa), wyłączającfunkcję RReessaammppllee IImmaaggee (MMeettooddaa ppoonnoowwnneeggoopprróóbbkkoowwaanniiaa) i wpisując 255 w poluRReessoolluuttiioonn (RRoozzddzziieellcczzoośśćć). Procedura taopisana jest także w podrozdziale OOnnee--CClliicckkWWooww!! SSzzyybbkkii ssttaarrtt, na stronach 9. i 10.

16 „MAGIA” STYLÓW WARSTW

BBardzo prawdopodobne jest, że po nałożeniu stylukonieczne okaże się jego przeskalowanie. Wynika

to stąd, że styl może wyglądać różnie, w zależności odgrubości linii tworzących rysunek, grubości czcionkiczy też wielkości zdjęcia.

1. Nakładanie stylu. Pierwszą czynnością jestnałożenie stylu na warstwę przy użyciu metody opisanejw podrozdziale One-Click Wow! Szybki start,na stronach od 9. do 11. lub przez jego skopiowaniei wklejenie, o czym będziemy mówić w podrozdzialeKopiowanie i wklejanie stylów, na stronie 20.

2. Skalowanie. Klikamy prawym klawiszem myszy(Windows) lub wciskamy klawisz Ctrl (Macintosh)i klikamy ikonę widoczną z prawej strony nazwywarstwy, na palecie Layers (Warstwy), po czymwybieramy polecenie Scale Effects (Skaluj efekty)z podręcznego menu. Powoduje to otwarcie oknadialogowego Scale Layer Effects (Skaluj efektywarstw). Klikamy ikonę trójkąta obok symbolu %,co powoduje wyświetlenie suwaka. Chwytamyi przeciągamy suwak, regulując w ten sposób szerokośćramki. Istnieje też możliwość określenia jej wielkościprzez wpisanie wartości procentowej, zgodniez sugestiami zawartymi w poniższej uwadze.

Uwaga: Nakładając style warstw zawierających deseńlub teksturę, musimy wziąć pod uwagę kilka istotnychwskazówek. • Po pierwsze, niektóre ustawienia skali efektu

pozwalają szczególnie dobrze zachować ostrośći czystość rysunku desenia lub tekstury (każdy stylOne-Click Wow! zawierający deseń bądź teksturęoznaczony jest gwiazdką [*] na końcu nazwy,przykłady są przedstawione na stronach od 38. do 51.oraz od 58. do 81. tej książki). Jeśli upewnimy się,że rozdzielczość przetwarzanego obrazu wynosi 225pikseli na cal (patrz poprzednia wskazówka), tooptymalnymi ustawieniami skali są 25%, 50%, 100%(bez skalowania) oraz 200%. Jeżeli żadne z tych

Wspaniały portret babci wymagaumieszczenia w ramce

Jednak ramka i obwódka, którepojawiły się po nałożeniu styluWow-Frame 03, zasłaniają zbytdużą część fotografii. Sytuacjawymaga więc przeskalowaniastylu

Z poziomu menu podręcznegootwieramy okno dialogowe ScaleLayer Effects (Skaluj efekty warstw),a następnie zmieniamy skalę efektuna 50%, znacznie poprawiającwygląd ramki

Page 10: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

SKALOWANIE STYLU 17

➤ Możliwe, że w wyniku nadmiernegozmniejszenia skali stylu niektóre jegoelementy ulegną zatarciu — na przykładjeżeli wybralibyśmy zbyt niskie ustawienieSSccaallee (SSkkaallaa) w oknie dialogowym SSccaalleeEEffffeeccttss (SSkkaalluujj eeffeekkttyy wwaarrssttwwyy), po czymzamknęlibyśmy okno, klikając przycisk OK,to ścięcie krawędzi lub cień obrazka mógłbyzniknąć. Ponadto zbyt duża redukcja skaliobrazu może uniemożliwić przywrócenie mudotychczasowej wielkości. Jeśli tak się zdarzy,wystarczy ponownie nałożyć styli przeskalować obraz, tym razem jednaknie tak drastycznie.

ustawień nie zapewnia oczekiwanych rezultatów,może okazać się na przykład, że dopasowanieszerokości ramki do fotografii możliwe jest wyłączniekosztem zmiękczenia rysunku desenia (style, którenie zawierają deseni ani tekstur noszą nazwy bezgwiazdki na końcu. To zaś oznacza, że, nakładając je,nie musimy przejmować się ustawieniami skali).

Zwróćmy uwagę, że zmiana rozdzielczości obrazu w celuzmiany skali stylu nie jest rozwiązaniem najwłaściwszym.Znacznie efektywniejszą jest metoda skalowania,opisana w punkcie 2. na stronie 16. Gdy chcemy jednaknałożyć styl One-Click Wow! na obraz o rozdzielczościinnej niż 225 pikseli na cal, wypróbujmy wymienioneponiżej ustawienia skali, które definiujemy w okniedialogowym Scale Layer Effects (Skaluj efektywarstw). Ułatwią one zachowanie ostrości rysunkudesenia. Współczynniki wyróżnione pogrubieniemczcionki dają te same rezultaty co domyślne ustawienie100% w przypadku obrazu o rozdzielczości 225 pikselina cal (warto przypomnieć, że, nakładając styleniezawierające deseni ani tekstur, nie trzeba martwić sięustawieniami skali).

72 piksele na cal: 78%, 156%, 312%, 624%150 pikseli na cal: 75%, 150%, 300%300 pikseli na cal: 75%, 150%, 300%

• Po drugie, redukcja skali stylu deseniowego bądźteksturowego może spowodować, że miejsca łączeniakafelków desenia staną się bardziej widoczne. Jeślina przykład przyjrzymy się dokładnie portretowibabci w ramce (strona 16.), to przekonamy się,że powtarzalny wzór desenia widoczny jest bardziejw ramce utworzonej w punkcie 2. niż w 1., kiedy tostyl został nałożony przy ustawieniu skali 100%.W tym przypadku bowiem pozwoliliśmy, by deseńdopasował się do szerokości ramki, dzięki czemupowtórzenia wzoru nie są widoczne.

72 piksele na cal

225 pikseli na cal 300 pikseli na cal

150 pikseli na cal

Przeskalowanie stylu Wow-Frame 03 do 48% powoduje zamazanie rysunkudesenia (u góry), natomiast po zmianie skali do 50% rysunek tenzachowuje ostrość

JJeśli styl On-Click Wow! nałożymy na obrazo rozdzielczości innej niż 225 pikseli na cal, wówczas

uzyskane rezultaty mogą być odmienne niż te, któreprezentowane są w książce. Oto kilka przykładów styluWow-Frame 03, który nałożony został na cztery kopietego samego obrazu, ale o różnych rozdzielczościach.

Page 11: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

DDoossttoossoowwyywwaanniieessttyyllóóww

PPhhoottoosshhoopp ppoozzwwaallaa zzmmiieenniiaaććsskkłłaaddnniikkii nnaakkłłaaddaannyycchh ssttyyllóóww,,aa nnaawweett wwzzbbooggaaccaaćć jjee oo nnoowweeeeffeekkttyy.. TTaakk zzmmooddyyffiikkoowwaanneessttyyllee mmoożżnnaa zzaappiissyywwaaććii zzaacchhoowwyywwaaćć ddoo ddaallsszzeeggoowwyykkoorrzzyyssttaanniiaa..

➤ Celem niniejszej książki jestzaprezentowanie możliwości, jakie dająstyle z kolekcji One-Click Wow!,zawarte na dołączonej płycie CD-ROM,a także sposobów ich wykorzystania.

18 „MAGIA” STYLÓW WARSTW

KK iedy nie możemy znaleźć w kolekcji One-ClickWow! stylu, który w pełni spełniałby nasze

oczekiwania, możemy wykorzystać inny, najbardziejzbliżony i go zmodyfikować. Miejscem, w którymdokonujemy zmian stylów nałożonych na warstwy,jest okno dialogowe Layer Style (Efekty).

Inner Shadow (Cień wewnętrzny) i Inner Glow(Blask wewnętrzny) po wewnętrznej stroniekrawędzi; (2) Inner Glow zawsze rozciągany jestrównomiernie we wszystkich kierunkach, natomiastpołożenie cienia można dowolnie zmieniać.

Oprócz efektów, style warstw oferują opcje mieszania,które decydują o sposobie interakcji stylu i warstwyz innymi warstwami oraz maskami

AA by dostosować efekt, warto wiedzieć, jakie jest jegodziałanie. Oto krótkie podsumowanie.

• Efekty Shadow (Cień) i Glow (Blask) tworząrozmytą, ciemną bądź rozświetlającą obwódkę wokółkrawędzi wszystkich obiektów na warstwie. Obwódkęmożna zamienić z jasnej na ciemną lub odwrotnie,wybierając inny kolor i Blend Mode (Trybmieszania). Innym parametrem, decydującymo wyglądzie efektu, jest także jego miękkość, czyligęstość. Tylko dwóch parametrów zmienić się nie da:(1) Drop Shadow (Cień) i Outer Glow (Blaskzewnętrzny) rozciągane są na zewnątrz krawędzi, zaś

Okno dialogowe Layer Style(Efekty) (widoczne poniżej)otwieramy, dwukrotnieklikając ikonę widocznąpo prawej stronie nazwy„stylizowanej” warstwy, napalecie Layers (Warstwy).Podobny rezultat możnaosiągnąć, dwukrotnieklikając jeden z efektówu dołu rozwiniętej paletyLayers

W lewej części okna dialogowego Layer Style (Efekty) wymienione sąwszystkie efekty, które mogą być włączone do stylu. Te, które już zostaływykorzystane, oznaczone są znacznikami widniejącymi w polach wyboru.Efekt można dodać lub usunąć ze stylu, klikając odpowiednie polu wyboru.Kliknięcie nazwy efektu włącza go i otwiera kartę jego ustawień

• Efekt Satin (Satyna) tworzy złożone „wewnętrzne”odblaski w stylu półprzezroczystym lub odbiciaw stylu nieprzezroczystym.

• Efekty Overlay (Nakładka) definiujemy, zmieniającColor (Kolor) Gradient i Pattern (Wzorek).Elementy te są „nakładane” według wskazanejkolejności, od góry ku dołowi.

Styl Wow-Frame 07 wykorzystujetypowy efekt ciemnego cieniazewnętrznego

Styl Wow-Glow 02, dziękipurpurowemu cieniowi, nadajenapisowi efekt neonu

Parametr Kontur w stylu Wow-Metal 15 ułatwia kształtowanie krawędziobiektu, zaś zmieniając Teksturę, możemy utworzyć nierówności jegopowierzchni

Styl Wow-Plastic 09 z włączonymefektem Satin (Satyna) (po lewej),tworzącym refrakcję światłai wyłączonym (z prawej)

Efekt Satin (Satyna) w stylu Wow-Chrome 20 symuluje odbiciaświatła na powierzchni obiektu(po lewej); wyłączenie efektupowoduje utratę chromowegoblasku (po prawej)

• Ustawienia w sekcji Bevel and Emboss (Fazai płaskorzeźba) okna dialogowego Layer Style(Efekty) pozwalają modelować ścięcie krawędzi,w czym wspomagają je parametry Contour (Kontur)oraz Texture (Tekstura). Contour wpływa nawygląd krawędzi obiektu, zaś Texture — na wyglądpowierzchni.

Page 12: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

DOSTOSOWYWANIE STYLÓW 19

➤ Karty poszczególnych efektów, otwieranew oknie dialogowym LLaayyeerr SSttyyllee (EEffeekkttyy),pozwalają zmieniać ustawienia niektórychparametrów bez konieczności przesuwaniasuwaków czy wpisywania liczb — modyfikujesię je przeciągnięciami wskaźnika w oknieedytowanego obrazu. W ten sposób możnazmieniać kąt padania i odległość cienia,a także IInnnneerr SShhaaddooww (CCiieeńń wweewwnnęęttrrzznnyy),przesuwać teksturę, efekt satyny, nakładkęgradientu i desenia, jak również kolorwiększości linii tworzony z gradientówi deseni.

➤ Oprócz pojedynczych właściwości efektóww stylu, zmieniać możemy także ich skalęi wymiary całego „stylizowanego” obrazu,przy czym proporcje wszystkich stylów zostajązachowane. Mówiliśmy o tym w podrozdzialeSSkkaalloowwaanniiee ssttyylluu, na stronach od 16. do 17.

➤ Kliknięcie pola SSttyylleess (SSttyyllee), widniejącegou góry listy, z prawej strony okna dialogowegoLLaayyeerr SSttyyllee (EEffeekkttyy), otwiera paletę wszystkichdostępnych stylów — wprost w okniedialogowym!

• Efekt Stroke (Obrys) tworzy linię konturową wokółobiektu, wypełnioną wybranym kolorem, gradientem,a nawet wzorkiem. Obrys może być tworzonywewnątrz lub na zewnątrz krawędzi obiektu, a takżez obu stron jednocześnie.

• Wybierając różne ustawienia parametru Contour(Kontur) dla efektu Contour, możemy zmieniać stylramki okalającej obraz.

Nakładka wzorku (desenia) w stylu Wow-Woods 15 tworzy rysunek drewna(po lewej), nakładka gradientu w trybie Gradient Overlay (Rozjaśnianie)rozświetla obiekt (pośrodku), zaś nałożenie koloru ciemnożółtego w trybieColor Overlay (Nakładka) powoduje zwiększenie kontrastu i podkreśleniekolorów

Efekt świateł neonowych uzyskany za pomocą stylu Wow-Glows 01,tworzony jest przez gradientowy obrys w trybie Shape Burst (Pękniętykształt)

PPo nałożeniu stylu na warstwę możemy przystąpićdo modyfikowania jego właściwości w oknie

dialogowym Layer Style (Efekty). Oto kilkaprzykładów takiego działania.• Obiekt można „oddalić” od podłoża, zwiększając

wartość parametru Distance (Odległość) efektuDrop Shadow (Cień).

• Kierunek padającego światła można zmienić,regulując parametr Angle (Kąt) efektów cienia,cienia wewnętrznego oraz fazy i płaskorzeźby(zmieniając ustawienie kąta dla jednego efektu,musimy zmienić go w podobny sposób w pozostałychefektach, by zachować jednolitość oświetlenia).

Po nałożeniu stylu Wow-Fabric 16 i zwiększeniu współczynnika Distance(Odległość) z domyślnych 9 pikseli (po lewej) do 36 (po prawej) napiswygląda tak, jakby był uniesiony nad podłoże

Zmieniając kąt padania światła w ustawieniach efektu Drop Shadow(Cień) użytego w stylu Wow-Chrome 13, z domyślnych 120 stopni(po lewej) do 60 (po prawej), przesuwamy pozorne źródło światła z góry,po lewej, do dołu, z prawej strony napisu

• W stylach wykorzystujących tę samą teksturę dlaefektów Pattern Overlay (Nałożenie wzorku) orazTexture (Tekstura) wygładzenie powierzchni możnauzyskać, wyłączając efekt Bevel and Emboss/Texture (Faza i płaskorzeźba/Tekstura).

Zmiana domyślnego wzoru konturu efektu Bevel And Emboss/Contour(Faza i płaskorzeźba/Kontur) powoduje przeobrażenie prostej ramki(z lewej), utworzonej przez nałożenie stylu Wow-Frame 04, w bardziejwyszukaną, o żłobionej powierzchni (z prawej)

PPo wprowadzeniu modyfikacji stylu można gozachować do przyszłego wykorzystania. Zacząć

należy od dodania go do bieżącej palety Styles (Style),a następnie zachować jako element biblioteki stylów,korzystając z narzędzia Preset Manager (Menedżerstylów).

Zobacz też: Punkt 8. podrozdziału SSaammoouucczzeekkkkoorrzzyyssttaanniiaa zzee ssttyyllóóww wwaarrssttww na stronie 31. opisujeprocedury nadawania stylom nazw i określania ichzachowywania.

Styl Wow-Plastic 03 z domyślną teksturą efektu Texture (Tekstura)(po lewej) i bez niej (po prawej)

Page 13: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

KKooppiioowwaanniieeii wwkklleejjaanniieessttyyllóóww

SSttyyllee mmoożżnnaa kkooppiioowwaaććzz wwaarrssttwwyy nnaa wwaarrssttwwęę,,aa nnaawweett zz pplliikkuu ddoo pplliikkuu..

➤ Kopiując styl z jednego pliku do innego,chcielibyśmy, by po skopiowaniu zachował onte same atrybuty, o ile oba pliki mają tę samąrozdzielczość (należy pamiętać, że stylez kolekcji OOnnee--CClliicckk WWooww!!, oprócz podzbioruWWooww--BBuuttttoonn, przygotowane zostaływ jednakowej rozdzielczości 225 pikselina cal). Aby szybko uzyskać rozdzielczośćpliku, należy kliknąć informacyjną, lewą częśćpaska stanu, wciskając klawisz AAlltt (Windows)lub OOppttiioonn (Macintosh).

20 „MAGIA” STYLÓW WARSTW

KKopiowanie stylu z jednej warstwy na inną, w tymsamym pliku lub innym, jest bardzo proste. Dzięki

tej możliwości możemy powielać zarówno styleprzygotowane od podstaw, jak i napotkane w innychplikach. A tak przebiega kopiowanie i wklejanie stylu.

1. Aby skopiować styl, klikamy prawym klawiszemmyszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl(Macintosh) ikonę widoczną z prawej strony nazwywarstwy, otwierając w ten sposób menu podręczne.Następnie wybieramy polecenie Copy Layer Style(Kopiuj styl warstwy). Ten sam rezultat możnaosiągnąć, wybierając polecenie Layer/Layer Style/CopyLayer Style (Warstwa/Styl warstwy/Kopiuj stylwarstwy). 3. Możemy kontynuować wklejanie stylu

na inne warstwy. Jeśli z góry zamierzamy wkleić stylna więcej niż dwie, możemy zaoszczędzić nieco czasu,„łącząc” warstwy docelowe i wklejając styl na wszystkiejednocześnie. Aby połączyć warstwy, klikamy miniaturkę pierwszejz nich na palecie Layers (Warstwy). Następnie klikamykolumnę po lewej stronie, obok miniaturek wszystkichłączonych warstw. Połączone warstwy wyróżnione sąikonami ogniw łańcucha, wyświetlanymi w tejżekolumnie. Po połączeniu warstw ponownie otwieramy menupodręczne, ale tym razem wybieramy poleceniePaste Layer Style to Linked (Wklej efektydo połączonych).

➤ Jeśli okaże się, że rozdzielczości obuplików są różne i konieczna jest tymczasowazmiana tego parametru w pliku „odbiorczym”,należy wybrać polecenie IImmaaggee/IImmaaggee SSiizzee(OObbrraazzeekk/WWiieellkkoośśćć oobbrraazzkkaa) i upewnić się,że funkcja RReessaammppllee IImmaaggee (MMeettooddaappoonnoowwnneeggoo pprróóbbkkoowwaanniiaa) jest wyłączona,a następnie wpisać nową rozdzielczośćw polu RReessoolluuttiioonn (RRoozzddzziieellcczzoośśćć) (tę samąprocedurę można zastosować po wklejeniustylu w celu przywrócenia pierwotnejrozdzielczości obrazu).

2. Aby wkleić skopiowany styl, klikamy prawymklawiszem myszy (Windows) lub z wciśniętymklawiszem Ctrl (Macintosh) z prawej strony nazwywarstwy, na której zamierzamy powielić to,co skopiowaliśmy. W ten sposób otwieramy menupodręczne, a z niego wybieramy polecenie PasteLayer Style (Wklej styl warstwy).

Ponieważ spodobałanam się ramka(przeskalowana wersjastylu Wow-Edges 05)utworzona na warstwie„Dinner”, skopiujemyją na inne warstwy

W celu skopiowaniawarstwy wybieramypolecenie z menupodręcznego

Skopiowany styl został wklejony na innąwarstwę, także przy użyciu menu podręcznego

Połączyliśmy kilka różnych warstw, po czymwkleiliśmy skopiowany styl na wszystkiejednocześnie. Zabieg ten pozwolił naujednolicenie obramowania wszystkich zdjęćtworzących obraz

Page 14: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

KORZYSTANIE ZE STYLÓW W POŁĄCZENIU Z MASKAMI I GRUPAMI OBCINAJĄCYMI 21

KKoorrzzyyssttaanniieezzee ssttyyllóówwww ppoołłąącczzeenniiuuzz mmaasskkaammiiii ggrruuppaammiioobbcciinnaajjąąccyymmii

MMaasskkii wwaarrssttww,, mmaasskkiiwweekkttoorroowwee oorraazz ggrruuppyyoobbcciinnaanniiaa ppoozzwwaallaajjąąmmaasskkoowwaaćć oobbrraazzyy wweewwnnąąttrrzzffiigguurr cczzyy nnaappiissóóww..

➤ PPhhoottoosshhoopp 77 oferuje kilka nowych metodnakładania wektorowych masek nawarstwy. Operację tę należy zacząć odwybrania warstwy za pomocą kliknięciajej nazwy na palecie warstwy.

• Kolejną czynnością powinno być wybraniepolecenia LLaayyeerr/AAdddd VVeeccttoorr MMaasskk(WWaarrssttwwaa/DDooddaajj mmaasskkęę wweekkttoorroowwąą).

• Podobny rezultat można osiągnąć, klikającikonę AAdddd aa MMaasskk (UUttwwóórrzz mmaasskkęę wwaarrssttwwyy),znajdującą się na pasku u dołu paletyLLaayyeerrss (WWaarrssttwwyy), z wciśniętym klawiszemCCttrrll (Windows) lub (Macintosh).

• Jeśli na daną warstwę już wcześniejnałożyliśmy maskę, to PPhhoottoosshhoopp jest natyle sprytny, by „wiedzieć”, że jedynymtypem maski, jaki pozostał do wyboru,jest maska wektorowa. Zwalnia to nasod obowiązku naciskania klawiszaCCttrrll/ podczas klikania ikony AAddddaa MMaasskk (UUttwwóórrzz mmaasskkęę wwaarrssttwwyy).

NNa każdą warstwę w Photoshopie, oprócz warstwyBackground (Tło), możemy nałożyć dwie maski

— maskę pikselową oraz maskę wektorową. Maski tedecydują o tym, które fragmenty warstwy będąwidoczne, a które zostaną ukryte.

PPo zmodyfikowaniu kształtu maski styl dopasowujesię do jej nowej formy.

Domyślnie maska warstwy lub maska wektorowapozostaje połączona z zawartością warstwy. Jeśli naprzykład przeciągniemy obraz za pomocą narzędziaOffset (Przesunięcie), przemieszczona zostanie równieżmaska, w związku z czym widoczny będzie wciąż ten samfragment obrazu. Jeśli jednak odłączymy maskę odwarstwy, klikając ikonę łańcucha widoczną między ichminiaturkami, i przesuniemy obraz, maska pozostaniew miejscu, odsłaniając inne, dotychczas zasłoniętefragmenty obrazu.

Maskę wektorową można nałożyć na warstwę, wciskając klawisz Ctrl/i klikając ikonę Add a mask (Utwórz maskę warstwy). Kształt maski tworzysię natomiast za pomocą narzędzia z grupy Shape (Kształt), na przykładEllipse (Elipsa), którą można znaleźć na palecie narzędziowej. Następnienależy kliknąć przycisk Add to path area (+) (Dodaj do obszaru ścieżki(+)), umieszczony na pasku narzędziowym Option (Opcje)i, przeciągając wybranym narzędziem, wytyczyć obrys maski

JJeśli maska nałożona jest na warstwę „stylizowaną”,wówczas każdy efekt krawędziowy, użyty w stylu,

układa się wzdłuż krawędzi maski.

Po zerwaniu łącza między maską i obrazem, co widać na powyższymrysunku, obraz można przesuwać wewnątrz maski, przeciągając goza pomocą narzędzia Move (Przesunięcie)

Styl Wow-Tint FX 03 nakłada tonalny efekt sepii, a ponadto wewnętrznyblask i cień wokół krawędzi. W tym przypadku krawędź wyznacza maska

Elipsa została rozciągnięta w takisposób, by widoczne stały się obieosoby występujące na zdjęciu.Zmiany kształtu elipsy dokonanoza pomocą narzędzia Path Selection(Zaznaczanie ścieżki) (jego ikonaznajduje się tuż nad ikonąnarzędzia Pen (Pióro), na palecienarzędziowej Tools), wciskającklawisz Ctrl/ i przeciągającjeden z narożników ramki

Wpływ maski na efekty krawędziowe można wyłączyć,zaznaczając pole wyboru opcji Layer Mask HidesEffects (Maska warstwy ukrywa efekty) lub VectorMask Hides Effects (Maska wektorowa ukrywaefekty), w sekcji Blending Options (Opcje mieszania)okna dialogowego Layer Style (Efekty).

Zaznaczenie pola wyboru opcjiVector Mask Hides Effects(Maska wektorowa ukrywa efekty)w sekcji Blending Options (Opcjemieszania) okna dialogowegoLayer Style (Efekty), powodujeukrycie efektów blasku i cienia

Page 15: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

➤ Gdy chcemy utworzyć grupę obcinania,wykorzystując do tego celu kilka warstwobrazu, możemy tego dokonać na kilkasposobów. • Zaznaczamy warstwę tuż ponad tą, która

ma pełnić rolę warstwy obcinającej,a następnie wybieramy polecenieLLaayyeerr/GGrroouupp WWiitthh PPrreevviioouuss (WWaarrssttwwaa/GGrruuppuujj zz ppoopprrzzeeddnniiąą).

• Wskazujemy warstwę i grupujemy jąz poprzednią za pomocą skrótuklawiaturowego CCttrrll/ +G.

• Wciskamy klawisz AAlltt/OOppttiioonn i klikamyna palecie LLaayyeerrss (WWaarrssttwwyy), na paskumiędzy warstwą „obcinającą” i znajdującąsię tuż nad nią. Gdy wskaźnik myszyzmienia postać w złożoną z dwóch kółekikonę, oznacza to, że utworzona zostaniegrupa obcinająca.

22 „MAGIA” STYLÓW WARSTW

GGrupa obcinająca pozwala użyć zawartości jednejwarstwy jako maski dla innej warstwy (lub warstw)

powyżej niej. Zobacz też: Sposoby tworzenia grup obcinających

opisuje wskazówka po lewej. Po utworzeniu grupy nazwa warstwy obcinającej napalecie Layers (Warstwy) jest podkreślona, zaś nazwawarstwy obcinanej wyświetlana jest z wcięciem.

Aby przesunąć (przeskalować bądź obrócić) grupęobcinającą, zaczynamy od połączenia warstw: klikamyjedną z nich, a następnie klikamy w kolumnie po lewejstronie miniaturek pozostałych warstw. W polach tejkolumny pojawią się wówczas ikony łańcucha. Popołączeniu warstw operacje przesuwania, obracaniaczy skalowania odnoszą się do nich wszystkich.

Kolejne warstwy można dołączać do grupyw podobny sposób, korzystając z wybranejmetody.

Domyślnie przesunięcie (przeskalowanie czy obrócenie)warstwy obcinanej nie wywiera żadnego wpływu nagrupę obcinającą. Dzięki temu obcinany obraz możnabez trudu przemieszczać wewnątrz obcinającego napisuczy figury.

Grupę obcinającą można utworzyć, naciskając klawisz Alt/Optioni klikając między warstwami na palecie Layers (Warstwy). Każdy stylnałożony na warstwę obcinającą zostanie wówczas nałożony takżena warstwę obcinaną. W tym przykładzie styl Wow-Glass 12 zostałnałożony na warstwę napisu „SEASIDE”

KK orzystanie z grup obcinających daje znacznie więcejmożliwości niż użycie pojedynczych masek, czy to

pikselowych, czy wektorowych. Jedną z korzyści jestmożliwość maskowania obrazów wewnątrz napisów,przy czym tekst pozostaje w pełni edytowalny.

KK olejną korzyścią wynikającą ze stosowania grupobcinania jest to, że w charakterze masek (a nawet

stylów) można używać wiele warstw jednocześnie.

Obraz widoczny w literach został obrócony przez kliknięcie nazwywarstwy, na której się znajduje, przez naciśnięcie klawiszy Ctrl/ +T(skrót wybierający polecenie Edit/Free Transform (Edycja/Swobodnieprzekształć)) i przeciągnięcie uchwytu ramki przekształcania

Warstwa zdjęcia została zaznaczona, a następnie połączona z warstwąnapisu. Po wybraniu polecenia swobodnego przekształcenia obie warstwyzostały obrócone razem

Każda z sześciu zmontowanychfotografii (po lewej) znajduje sięna osobnej warstwie. Wszystkiezdjęcia zostały połączone w jednągrupę obcinania, którejpodstawową warstwą (obcinającą)jest warstwa elipsy, na którąnałożony został styl Wow-Tint 08.Styl ten wpływa na wszystkieobcinane fotografie, nakładającna nie „granulowaną” teksturęi przyciemniając ich krawędzie

Page 16: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

KORZYSTANIE ZE STYLÓW W PROGRAMIE IMAGEREADY 23

KKoorrzzyyssttaanniieezzee ssttyyllóówwww pprrooggrraammiieeIImmaaggeeRReeaaddyy

SSttyyllee wwyykkoorrzzyyssttaanneeww pprrooggrraammiiee IImmaaggeeRReeaaddyyppoozzwwaallaajjąą nnaaddaawwaaćć kksszzttaałłttyyeekkrraannoowwyymm pprrzzyycciisskkoommii ppoowwoodduujjąą,, żżee ddzziiaałłaajjąą oonneeiinntteerraakkttyywwnniiee..

➤ Lista pojedynczych efektów w stylachnie jest wyświetlana domyślnie na palecieLLaayyeerrss (WWaarrssttwwyy) programu IImmaaggeeRReeaaddyy.Aby wyświetlić tę listę, należy kliknąć małytrójkąt widoczny po lewej stronie ikony

➤ Style RRoolllloovveerr są zaprojektowane wyłączniedo użycia w programie IImmaaggeeRReeaaddyy. Jeślispróbujemy wykorzystać je w PPhhoottoosshhooppiiee,stylizowana warstwa przyjmie styl stanuNNoorrmmaall, nie nabierając cech interaktywnych.

➤ Napisy warto umieszczać na warstwachinnych niż te, na których umieszczana jestgraficzna część przycisków. W ten sposóbbowiem treść napisów pozostaje edytowalna,zaś samym napisom można nadawać odrębnestyle.

SS tyle w ImageReady 7 wczytuje się i nakłada w takisam sposób jak w Photoshopie 7. Jednak oprócz

„pojedynczych” stylów, które znajdujemy w programiePhotoshop, ImageReady pozwala nakładaći dostosowywać także style Rollover. Style te zgromadzone są w bibliotece Wow 7-20Buttons Styles (zaprojektowanej specjalnie dowykorzystania w ImageReady), a fraza „All Three”na końcu nazwy stylu oznacza, że jest to styl Rollover.

• Aby obejrzeć (i przypisać) określony stan, kliknij jegonazwę na palecie Rollover.

Kiedy nakładamy na warstwę jeden ze stylów WowButton-All Three, tworzony jest prostokątny obszarinteraktywności, wystarczająco duży, by objąć wszystkie,nieprzezroczyste obiekty znajdujące się na warstwie.Obszar ten automatycznie reaguje na działaniaużytkownika. Każdy styl Wow Button-All Threeobejmuje trzy stany: Normal, Over oraz Down.

Zobacz też: Definicje wszystkich trzech stanów możnaznaleźć w podrozdziale CCoo ttoo jjeesstt ssttyyll wwaarrssttwwyy??, wewcześniejszej części niniejszego rozdziału, na stronie 14.

PPaleta Rollovers w programie ImageReady7 znacznie ułatwia przypisywanie poszczególnych

stanów zawartych w stylu Rollover, a także badanierezultatów. Oto przykłady.

Aby zastosować styl w ImageReady, otwieramy bibliotekę na paleciestylów, zaznaczamy warstwę na palecie Layers (Warstwy), a następnieklikamy ikonę stylu (miniaturki stylów Rollover wyróżnione są czarnymtrójkątem w lewym górnym rogu)

Nałożenie stylów WowButton-All Three na trzywzory przycisków, z którychkażdy umieszczony jestna odrębnej warstwie,spowodowało utworzenieobszaru interaktywnegodla każdego z nich

• Gdy chcemy zmienić styl przycisku w wybranymstanie, wystarczy wybrać go spośród stylówpojedynczych (nie Rollover).

• Aby dokonać edycji jednego lub kilku efektówużytych w stylu wybranego stanu, wybieramyodpowiednią warstwę na palecie Layers (Warstwy),po czym dwukrotnie klikamy nazwę efektu,otwierając paletę z jego ustawieniami (stylepojedyncze także mogą być edytowane w ten sposób).

• Aby zachować styl, przypisując go jednak do innegostanu przycisku, dwukrotnie klikamy nazwę stanui po otwarciu okna dialogowego Rollover StateOptions (Opcje stanu Rollover) wybieramy standocelowy.

Aby wyświetlić wszystkie stanyzawarte w stylu Rollover, należykliknąć ikonę trójkąta widocznąobok miniaturki stanu Normalna palecie Rollovers

Paleta efektów w programieImageReady ukrywa więcej niżwidać na pierwszy rzut oka. Klikającikonę na zakładce palety,rozwijamy ją (po prawej)i uzyskujemy dostęp do dalszychparametrów

Okno wyboru stanudocelowego

Page 17: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

ZZaappiissyywwaanniiee,,zzmmiiaannaawwiieellkkoośścciiii pprrzzyyggoottoowwaanniieepplliikkóówwwwyyjjśścciioowwyycchh

AAbbyy zzaacchhoowwaaćć mmoożżlliiwwoośścciieeddyyccjjii oobbrraazzóóww,, nnaalleeżżyyzzaacchhoowwyywwaaćć jjee wwrraazzzz zzaacchhoowwaanniieemm ppooddzziiaałłuunnaa wwaarrssttwwyy,, rraazzeemm zzee ssttyyllaammii,,ww pplliikkaacchh wwłłaassnneeggoo ffoorrmmaattuupprrooggrraammuu PPhhoottoosshhoopp..NNaassttęęppnniiee ppoowwiinnnniiśśmmyy wwyybbrraaććooddppoowwiieeddnniiąą oobbjjęęttoośśćć ii ffoorrmmaattpplliikkuu wwyyjjśścciioowweeggoo:: •• zz pprrzzeezznnaacczzeenniieemm ddoo ddrruukkuu

zz ppoozziioommuu pprrooggrraammuuPPhhoottoosshhoopp,,

� ww cceelluu pprrzzeenniieessiieenniiaa oobbrraazzuuddoo iinnnneeggoo pprrooggrraammuuii wwyyddrruukkoowwaanniiaa,,

•• ww cceelluu ddaallsszzeejj eeddyyccjjiiww pprrooggrraammiiee IImmaaggeeRReeaaddyy,,

•• ww cceelluu wwyyśśwwiieettllaanniiaa nnaaeekkrraanniiee..

24 ZAPISYWANIE, ZMIANA WIELKOŚCI I PRZYGOTOWANIE PLIKÓW WYJŚCIOWYCH

WWykorzystując style w pliku Photoshopa, wartoów plik okresowo zapisywać we własnym formacie

programu (.psd). W ten sposób bowiem obraz pozostaje„żywy” i w pełni edytowalny. Oznacza to, że wszystkieelementy obrazu — tekst, warstwy i ich style — możnapoddać edycji w dowolnym momencie. Zapisywanie pliku z zachowaniem warstw.Aby zapisać plik po raz pierwszy, wybieramy polecenieFile/Save As (Plik/Zapisz jako), a następnie,w otwartym oknie dialogowym Save As (Zapisz jako)wskazujemy format Photoshop. Powinniśmy przy tymupewnić się, że pole wyboru opcji As Copy (Jakokopię) nie jest zaznaczone, w przeciwieństwie do polaopcji Layers (Warstwy), które powoduje, że zachowanyzostanie podział warstw oraz ich style. Następnienadajemy plikowi nazwę oraz lokalizację, w której mabyć zachowany, po czym klikamy przycisk Save(Zapisz).

PPo zakończeniu nakładania i dostosowywania stylówwarstw i zapisaniu obrazu w pliku w formacie

programu Photoshop możemy przystosować wielkośćobrazu do drukowania, o czym będzie mowa za chwilę,i wydrukować go wprost z aplikacji. Możemy teżprzygotować go do wykorzystania w programiepoligraficznym czy też edytorze tekstu (aby wiedzieć,jak przystosować obraz do dalszej edycji w programieImageReady, należy przeczytać podrozdziałRedukowanie wielkości kopii obrazu przeznaczonegodo dalszej edycji w programie ImageReady, któryznajdziemy na stronie 26.). Jeśli obraz ma być po prostudołączony do listu elektronicznego lub umieszczonyna stronie internetowej, wówczas należy przygotowaćgo zgodnie ze wskazówkami zawartymi w podrozdzialeZmiana wielkości obrazów przesyłanych pocztąelektroniczną i umieszczanych na stronachinternetowych — na stronie 27.). Bez względu na to, czy obraz będzie drukowanyz poziomu programu Photoshop, czy też przeniesionyw celu wydrukowania do innej aplikacji, korzystającz okna dialogowego Wielkość obrazka, możemystwierdzić, czy przy obecnej wielkości obraz zostaniewydrukowany zgodnie z naszymi oczekiwaniami,czy też należy jego wielkość zmienić. Sprawdzanie wielkości obrazuprzeznaczonego do wydrukowania. Abyotworzyć okno dialogowe Image Size (Wielkośćobrazka) wybieramy polecenie Image/Image Size(Obrazek/Wielkość obrazka). Po otwarciu należyupewnić się, że pole wyboru opcji Resample Image(Metoda ponownego próbkowania) NIE jestzaznaczone.

Zobacz też: Wskazówka zatytułowana PPoonnoowwnneepprróóbbkkoowwaanniiee oobbrraazzuu na stronie 25. wyjaśni, dlaczegowyłączenie funkcji ponownego próbkowania jest tak ważne.

Jeśli wymiary, jakie chcielibyśmy uzyskać na wydruku,różnią się od tych, które wyświetlone są w polachWidth (Szerokość) i Height (Wysokość) sekcjiDocument Size (Rozmiar dokumentu), w jednymz pól wpisujemy żądaną wartość. Drugi wymiar zostanieautomatycznie dopasowany dla zachowania proporcjiobrazu. Modyfikacji ulegnie także Resolution(Rozdzielczość). Jeśli rozdzielczość wynikowa okaże się co najmniejrówna jednej z wymienionych niżej, oznaczać tobędzie, że obraz zawiera wystarczająco dużo informacji,

Podczas dalszej pracy plik zapisujemy, wybierającpolecenie File/Save (Plik/Zapisz) lub naciskając klawiszeCtrl/ +S. Powoduje to zapisanie pliku w tym samymformacie.

Okno dialogowe Save As (Zapisz jako) w programie Photoshop 7(w wersji dla Mac OS X) przygotowane do zapisu pliku warstwowego,we własnym formacie programu

Page 18: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

ZAPISYWANIE, ZMIANA WIELKOŚCI I PRZYGOTOWANIE PLIKÓW WYJŚCIOWYCH 25

➤ Kiedy pole opcji RReessaammppllee IImmaaggee(MMeettooddaa ppoonnoowwnneeggoo pprróóbbkkoowwaanniiaa) nie jestzaznaczone, wówczas żadne modyfikacjeparametrów, jakie wprowadzimy w okniedialogowym IImmaaggee SSiizzee (RRoozzmmiiaarr oobbrraazzkkaa),nie spowodują jakichkolwiek zmian kolorówpikseli (kropek tworzące obraz). Jeśli naprzykład zmniejszymy wartości WWiiddtthh(SSzzeerrookkoośśćć) i HHeeiigghhtt (WWyyssookkoośśćć), wartośćRReessoolluuttiioonn (RRoozzddzziieellcczzoośśćć) wzrośnie. Mówiącnajprościej, w ten sposób instruujemy programPPhhoottoosshhoopp, by zachował kolory wszystkichpikseli, ale każdy z nich wydrukował jakomniejszy. Dzięki temu każdy piksel zajmujemniejszą powierzchnię, co powoduje, żedrukowany obraz otrzymuje mniejsze rozmiary,ale staje się ostrzejszy. Z drugiej jednak strony, ppoo zzwwiięękksszzeenniiuuwwyymmiiaarróóww oobbrraazzuu piksele zachowują swojekolory, lecz stają się większe. Należy zatemuważać, by nie nadać pikselom zbyt dużychrozmiarów — innymi słowy, by rroozzddzziieellcczzoośśćć(wyrażana liczbą pikseli na cal lub centymetr)nie stała się zbyt niska — powoduje tobowiem, że na wydruku pojawiają siępojedyncze piksele, co widać szczególniewyraźnie na krawędziach między obszaramio kontrastowych kolorach.

by mógł zostać wydrukowany we wskazanej wielkości.Przyjąć należy następujące zasady. • Bezpieczna rozdzielczość dla druku

wykonywanego za pomocą drukarki atramentowejwynosi 150 pikseli na cal lub więcej.

• Bezpieczna rozdzielczość dla drukuwykonywanego do celów komercyjnych, zapomocą urządzeń poligraficznych, wynosi 225pikseli na cal lub więcej.

Jeśli rozdzielczość obrazu, który zamierzamywydrukować, mieści się we wskazanych, „bezpiecznych”granicach, możemy przejść do podrozdziałuDrukowanie wprost z programu Photoshoplub Przygotowanie kopii obrazu w celu przeniesieniado innego programu (oba na tej stronie). Zmiana wymiarów obrazu. Jeżeli rozdzielczośćobrazu nie mieści się w bezpiecznych granicach,oznacza to, że jego wydruk będzie nieostry.

Drukowanie wprost z programu Photoshop.Po ustawieniu odpowiednich wymiarów i bezpiecznejrozdzielczości obrazu jesteśmy gotowi do wydrukowaniago wprost z Photoshopa. Wszystko, co pozostało dozrobienia, to wybranie polecenia File/Print WithPreview (Plik/Drukowanie z podglądem), sprawdzeniepołożenia obrazu na stronie i kliknięcie przycisku Print(Drukuj) — w razie konieczności zmiany orientacjistrony należy najpierw kliknąć przycisk Page Setup(Ustawienia strony). Powinniśmy także upewnić się,że ustawienia drukarki odpowiadają wielkości papieru,którego używamy. Niektóre modele drukarek oferująponadto funkcje pozwalające poprawić jakość druku,co ma szczególne znaczenie w przypadku zdjęći reprodukcji.

Obraz o niedostatecznej rozdzielczości uwidaczniapojedyncze piksele. Jest to widoczne zwłaszcza w drukuwykonywanym za pomocą pras drukarskich

Niska wartośćrozdzielczości w oknieImage Size (Rozmiarobrazka) oznacza, że jeśliobraz wydrukowanyzostanie w wymiarach8x10 cali, może pojawićsię „pikselizacja” (widoczneposzarpanie krawędzi)

Bardzo łatwą metodą poprawienia jakości wydrukujest zwiększenie rozdzielczości obrazu do wartościbezpiecznej, co uzyskać można, zmniejszając wymiaryobrazka. Gdy chcemy skorzystać z tego rozwiązania,musimy w taki sposób zredukować Width (Szerokość)bądź Height (Wysokość) obrazu, by wartośćResolution (Rozdzielczość) znalazła się w bezpiecznymzakresie.

Redukując wymiary obrazu przy wyłączonej funkcjiponownego próbkowania, instruujemy program, by,zachowując kolory wszystkich pikseli (małych,kwadratowych kropek), drukował je jako mniejszei ściślej ułożone (większa liczba pikseli na cal). Dziękitemu oko oglądającego nie będzie w stanie ichrozróżnić.

Zredukowanie wymiarówobrazu do 5x4 calispowodowało na tyleduże podwyższenierozdzielczości, że obraznadaje się dowydrukowania za pomocądrukarki atramentowej

Sterownik drukarki Epson C80 samodzielnie określa, czy drukowany obrazjest czarno-biały, czy też kolorowy. Jednak o rodzaju użytego papieru (wtym przypadku papieru do druku o jakości fotograficznej) musi gopoinformować użytkownik. Tryb PhotoEnhance bardzo dobrze sprawdzasię podczas drukowania zdjęć oraz obrazów innego rodzaju

Przygotowanie kopii obrazu w celuprzeniesienia do innego programu. Jeśli obrazma zostać przeniesiony do programu poligraficznegoi wydrukowany z jego poziomu, to czeka nas niecowięcej pracy. Jedynym, sprawdzonym sposobemprzygotowania pliku do drukowania w innym programiejest wygenerowanie spłaszczonej kopii (obrazspłaszczony to taki, którego wszystkie warstwy zostałypołączone i przeniesione na warstwę tła). Po pierwsze, tworzymy kopię przenoszonego obrazu,wybierając polecenie Image/Duplicate(Obrazek/Powiel) i generując w ten sposób duplikatpliku.

Powielanie pliku

Page 19: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

➤ Oto kilka formatów, najbardziejużytecznych do zachowywania projektówprzygotowywanych w PPhhoottoosshhooppiiee. Aby zachować rozdzielność warstw orazedytowalność stylów lub też przygotowaćobraz do wydrukowania z poziomuPPhhoottoosshhooppaa, zapisujemy go we własnymformacie programu (.ppssdd). Jeśli naszym celem jest umieszczenie obrazuna stronie dokumentu przygotowywanegow programie poligraficznym, najlepiej będzie,jeśli obraz ów zachowamy w formacie TTIIFFFF(.ttiiff). Z uwagi na możliwość znacznej redukcjiobjętości format JJPPEEGG (.jjppgg) jest szczególnieużyteczny w przypadku obrazówprzeznaczonych do umieszczenia na stronachinternetowych bądź wysłania pocztąelektroniczną. Należy jednak zwrócić uwagęna to, że kompresja może wywieraćniekorzystny wpływ na jakość obrazu. Gdy chcemy, by plik był odczytywalny przezprogram AAddoobbee AAccrroobbaatt RReeaaddeerr (bardzopopularna, bezpłatna aplikacja oferowanaw wersjach zarówno dla systemu Windows,jak i Mac OS), zapisujemy go w formacie PPDDFF(.ppddff).

Aby dowiedzieć się więcej na temat formatówzapisu plików w programie PPhhoottoosshhoopp 77,nnaalleeżżyy wwyybbrraaćć ppoolleecceenniiee HHeellpp/PPhhoottoosshhoopp HHeellpp(PPoommoocc/ZZaawwaarrttoośśćć ppoommooccyy), a następnieotworzyć temat SSaavviinngg aanndd EExxppoorrttiinngg(ZZaappiissyywwaanniiee ii eekkssppoorrttoowwaanniiee oobbrraazzkkóóww)i wskazać punkt AAbboouutt ffiillee ffoorrmmaattss(OOmmóówwiieenniiee ffoorrmmaattóóww pplliikkóóww).

26 ZAPISYWANIE, ZMIANA WIELKOŚCI I PRZYGOTOWANIE PLIKÓW WYJŚCIOWYCH

Następnie, by spłaszczyć obraz, wybieramy polecenieLayer/Flatten Image (Warstwa/Spłaszcz obrazek).W ten sposób uzyskamy spłaszczoną, jednowarstwowąwersję obrazu. Wygląd obrazu nie ulegnie zasadniczymzmianom, ale ponieważ obraz nie będzie już składał sięz odrębnych warstw, toteż i modyfikacja stylów niebędzie możliwa. Obszary przezroczyste wypełnionezostaną białym kolorem, a tekst przestanie byćedytowalny (dlatego też bardzo ważne jest to, byoperacji spłaszczania dokonywać na kopii obrazu,zachowując oryginał w formacie Photoshopa, wedługwskazówek zawartych we wcześniejszym podrozdzialeZapisywanie pliku z zachowaniem warstw na stronie18.). Aby zapisać duplikat pliku, wybieramy polecenieFile/Save (Plik/Zapisz), a następnie z rozwijalnegomenu Format w oknie dialogowym Save As (Zapiszjako) selekcjonujemy format zapisu, na przykład TIFF.

Zobacz też: Porady dotyczące wyboru formatu znaleźćmożna we wskazówce po lewej stronie. Po nadaniu plikowi nazwy i wybraniu lokalizacji klikamyprzycisk Save (Zapisz).

Czynności, które musimy wykonać w dalszej kolejności,mogą wydawać się nieco zagmatwane, ale są bardzoistotne z uwagi na dziwne, aczkolwiek bardzointeresujące, powiązania między stylami warstwi rozdzielczością. Sekret leży w zmianie rozdzielczości,a nie wielkości obrazu. 1. Określ docelowe wymiary obrazu. Może na przykład

się okazać, że dany projekt wymaga nadania obrazowiwysokości 464 pikseli.

2. Po wczytaniu kopii pliku otwórz okno dialogoweImage Size (Wielkość obrazka), wybierającpolecenie Image/Image Size (Obrazek/Wielkośćobrazka). Włącz funkcję Resample Image(Metoda ponownego próbkowania), a takżeConstrain Proportions (Zachowaj proporcje).

3. Zmieniaj ustawienie Resolution (Rozdzielczości) —nie ruszając jednak ustawień Width (Szerokość) aniHeight (Wysokość) — aż dany wymiar (Szerokośćbądź Wysokość), określony w punkcie 1., uzyskaodpowiednią wartość. Dokonując tych regulacji,w polu Rozdzielczość możesz wpisywać wartościdziesiętne. Dzięki temu uzyskanie dokładnegowymiaru nie stanowi problemu.

JJeśli opracowywany obraz nie jest przeznaczony dodrukowania, a jedynie do wyświetlania na ekranie —

na przykład jako element animacji lub interaktywnegointerfejsu strony internetowej — możemy zredukowaćwymiary obrazu, dzięki czemu będzie on mógł byćzademonstrowany na każdym monitorze, nawetnajmniejszym. Redukowanie wielkości kopii obrazuprzeznaczonego do dalszej edycjiw programie ImageReady. Być może zechcemyprzenieść obraz do programu ImageReady, zachowującwszystkie warstwy, i wykorzystać go do przygotowaniaprzycisków lub animacji, włączając i wyłączającposzczególne warstwy. W takim przypadku koniecznebędzie zachowanie stylów warstw. Najpierw jednakbędziemy musieli zmniejszyć rozmiary obrazuw Photoshopie: zaczynamy od zapisania kopii pliku,wybierając polecenie Image/Duplicate(Obrazek/Powiel) i klikając przycisk OK.

Powielanie pliku

4, Kliknij OK, by zakończyć procedurę zmianywymiarów obrazu i zamknąć okno dialogowe.Wielkość obrazu zostanie zmieniona, a wraz z niąprzeskalowaniu ulegną wszystkie style.

Aby przenieść obraz do programu ImageReady,wystarczy kliknąć przycisk Jump to ImageReady(Przejdź do ImageReady), który umieszczony jestu dołu palety narzędziowej.

Dobierając wartość rozdzielczości metodą prób i błędów, należy bacznieobserwować wskazania w polach wymiarów obrazu, widniejących u góryokna dialogowego. Rozdzielczość zmieniamy dopóty, dopóki nie uzyskamyżądanego wymiaru

Page 20: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

ZAPISYWANIE, ZMIANA WIELKOŚCI I PRZYGOTOWANIE PLIKÓW WYJŚCIOWYCH 27

➤ Dzięki włączeniu funkcji RReessaammppllee IImmaaggee(MMeettooddaa ppoonnoowwnneeggoo pprróóbbkkoowwaanniiaa) w okniedialogowym IImmaaggee SSiizzee (WWiieellkkoośśćć oobbrraazzkkaa)zmiana wymiarów obrazu powoduje zmianęliczby pikseli tworzących ów obraz; aby gozmniejszyć, PPhhoottoosshhoopp „odrzuca” niektórepiksele. Jeśli zaś obraz jest powiększany,program „wymyśla” dodatkowe piksele.Każdy z tych procesów może spowodować„zmiękczenie” obrazu, co może pociągnąćza sobą konieczność zastosowania filtruwyostrzającego, o czym będzie mowaza chwilę.

Filter/Sharpen/Unsharp Mask (Filtr/Wyostrzanie/Wzmocnienie). Po otwarciu okna dialogowegoUnsharp Mask (Wzmocnienie) regulujemy ustawienia.Filtr wzmocnienia wyszukuje krawędzie kolorów naobrazie, po czym zwiększa kontrast kolorów po obustronach tej krawędzi. Dzięki temu krawędzie stają sięwyraźniejsze, a cały obraz ostrzejszy.

Aby zmiana wymiarów obrazubyła możliwa, powinniśmywłączyć funkcję ResampleImage (Metoda ponownegopróbkowania)

Wyostrzanie. Modyfikacja wymiarów obrazu przywłączonej funkcji Resample Image (Metodaponownego próbkowania) może spowodować, że obrazstanie się nieco zamazany.

Zobacz też: O tym, dlaczego obraz po ponownympróbkowaniu może ulec zamazaniu, mówi wskazówkazamieszczona po lewej stronie. Aby choć w pewnym stopniu przywrócić obrazowi jegowcześniejszą szczegółowość, możemy zastosować filtrSharpening (Wzmocnienie). Wybieramy go poleceniem

Dobieranie ustawień w okniedialogowym Unsharp Mask(Wzmocnienie) — zaczynamy odustawienia Amount (Wartość) na 50%,wartości Radius (Promień) na 1 pikseli ustawienia Treshold (Próg) na 0.Następnie, aby uzyskać wyostrzenieobrazu, stopniowo zwiększamy Amount(Wartość)

Zapisywanie pliku. Zapiszmy teraz plik, wybierającpolecenie File/Save As (Plik/Zapisz jako) w formacieJPEG. Kliknięcie przycisku Save (Zapisz) w okniedialogowym powoduje otwarcie kolejnego okna JPEGOptions (Opcje JPEG).

Jeśli naszym priorytetem jest zachowanie jak najmniejszej objętości pliku,zaczynamy od ustawienia Quality (Jakość) na 3, zaznaczając przy tympole wyboru opcji Baseline Optimized (Standardowy optymalizowany).Następnie stopniowo zwiększamy współczynnik jakości dotąd, kiedyrozmiary pliku osiągną najwyższą, akceptowalną wielkość. Powinniśmytakże zaznaczyć pole wyboru opcji Preview (Podgląd)

Optymalizacji obrazu możemy dokonać także innymsposobem (znacznie zmniejszając objętość pliku i nietracąc zbyt wiele na jakości obrazu), zamiast poleceniaFile/Save As (Plik/Zapisz jako) wybierając polecenieFile/Save For Web (Plik/Zapisz dla Weba) (abydowiedzieć się więcej na temat korzystania z tej funkcjiprogramu, należy otworzyć menu Help (Pomoc),wybrać polecenie Photoshop Help (Zawartośćpomocy), następnie kliknąć łącze Search (Szukaj),wpisać hasło Optimizing images (Optymalizacjaobrazków) i nacisnąć przycisk Search (Szukaj).

Zmiana wielkości obrazów przesyłanychpocztą elektroniczną i umieszczanychna stronach internetowych. Różnica międzyprzygotowywaniem obrazu w celu przeniesienia godo programu ImageReady i preparowaniem w celudołączenia do listu elektronicznego lub umieszczeniana stronie internetowej polega na tym, że w drugimmamy do czynienia z obrazem spłaszczonym, a niewarstwowym, uzyskanym jako kopia obrazuoryginalnego. A zatem, zaczynamy od wybraniapolecenia Image/Duplicate (Obrazek/Powiel)i kliknięcia przycisku OK. Następnie zaś wybieramypolecenie Layer/Flatten Image (Warstwa/Spłaszczobrazek).

Zobacz też: Aby dowiedzieć się więcej o spłaszczaniuobrazów, należy wrócić do podrozdziału PPrrzzyyggoottoowwaanniieekkooppiiii oobbrraazzuu ww cceelluu pprrzzeenniieessiieenniiaa ddoo iinnnneeggoo pprrooggrraammuuna stronach od 25. do 26. Po wczytaniu kopii pliku oryginalnego otwieramy oknodialogowe Image Size (Wielkość obrazka), wybierającpolecenie Image/Image Size (Obrazek/Wielkośćobrazka). Następnie włączamy funkcje ResampleImage (Metoda ponownego próbkowania)oraz Constrain Proportions (Zachowaj proporcje).W sekcji Pixel Dimention (Wymiary piksela),zajmującej górną część okna dialogowego, wpisujemydocelową szerokość lub wysokość obrazu. Jeśli niewiemy, jakie wymiary należy nadać obrazowi, to,ograniczając jego szerokość do 580, a wysokość do 400pikseli, zyskamy pewność, że obraz będzie wyświetlanyw całości nawet na małych monitorach.

Page 21: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

SSaammoouucczzeekkkkoorrzzyyssttaanniiaazzee ssttyyllóówwwwaarrssttww

WW ppooddrroozzddzziiaallee nniinniieejjsszzyymmnnaauucczzyymmyy ssiięę,, jjaakk:: 11.. sskkoonnffiigguurroowwaaćć pprrooggrraamm

PPhhoottoosshhoopp ddoo wwssppóółłpprraaccyyzzee ssttyyllaammii,,

22.. nnaakkłłaaddaaćć ssttyyllee,, 33.. zzmmiieenniiaaćć ssttyyllee,, 44.. kkooppiioowwaaćć ii wwkklleejjaaćć ssttyyllee,, 55.. kkoonnwweerrttoowwaaćć ttłłoo ww ttaakkii

ssppoossóóbb,, bbyy mmoożżlliiwwee bbyyłłoonnaakkłłaaddaanniiee nnaańń ssttyyllóóww,,

66.. zzaammiieenniiaaćć ssttyyllee,, 77.. sskkaalloowwaaćć ssttyyllee,, 88.. zzaappiissyywwaaćć bbiibblliiootteekkii ssttyyllóóww,, 99.. zzmmiieenniiaaćć zzaawwaarrttoośśćć wwaarrssttww

bbeezz zzmmiiaannyy ssttyyllóóww,,

28 SAMOUCZEK KORZYSTANIA ZE STYLÓW WARSTW

1. Przygotowywanie pliku. Najpierw musimyupewnić się, że style z kolekcji One-Click Wow!zostały skopiowane do folderu Styles programuPhotoshop.

Zobacz też: Wskazówki dotyczące instalowania stylówmożna znaleźć w podrozdziale OOnnee--CClliicckk WWooww!! SSzzyybbkkii ssttaarrttna stronie 9. Po uruchomieniu programu Photoshop sprawdzamy,czy paleta Layers (Warstwy) jest otwarta. Jeśli nie,wybieramy polecenie Window/Show Layers (Okno/Warstwy). W podobny sposób otwieramy paletę Styles(Style), czyli wybieramy polecenie Window/ShowStyles (Okno/Style). Klikamy przycisk oznaczonymałym trójkątem, znajdujący się w prawym górnym rogupalety Styles (Style), i wybieramy polecenie Large List(Duża lista).

W taki sam sposób dołączamy kolejne biblioteki: Wow7-03 Tint FX Styles oraz Wow 7-17 Stroke Styles. Kolejną czynnością, jaką powinniśmy wykonać, jestskopiowanie pliku Wow-Styles Tutorial 1.psd z folderuWow-Styles Tutorial na płycie CD-ROM dołączonejdo książki na twardy dysk. Po skopiowaniu otwieramyów plik, wybierając polecenie File/Open (Plik/twórz).

1100..nnaakkłłaaddaaćć ssttyyllee RRoolllloovveerrww pprrooggrraammiiee IImmaaggeeRReeaaddyy.. Na dużej liście palety Styles (Style) wyświetlane są miniaturki i pełne nazwy

stylów. Natomiast dolna część menu tejże palety zawiera spis wszystkichbibliotek stylów, zawartych w folderze Styles programu Photoshop

Następnie, ponownie otwierając menu palety Styles(Style), wybieramy bibliotekę Wow 7-15 OrganicStyles, która znajdziemy w dolnej części menu. Kiedypojawi się komunikat ostrzegawczy, klikamy przyciskAppend (Dołącz), dodając style z wybranej bibliotekido tych, które już widnieją na palecie. Kliknięcieprzycisku OK powoduje zaś zamianę stylów.

Zobacz też: O różnicach między dołączaniemi zastępowaniem stylów będzie mowa w jednejz kolejnych wskazówek, na stronie 29.

Aby dołączyć style dobieżącego zbioru, klikamyprzycisk Append (Dołącz);kliknięcie przycisku OKpowoduje zaś zamianęstylów

Kiedy spojrzymy na paletę Layers (Warstwy), bez truduprzekonamy się, że każdy składnik wczytanego obrazuWow-Styles Tutorial 1.psd, który jest projektempocztówki, umieszczony został na osobnej warstwie. • Tekst napisany czcionką Arial Black został

rozdzielony na dwie warstwy, którym możemynadać różne style.

• Zdjęcia także umieszczono na odrębnych warstwach.Zostały one jednak połączone. Aby złączyć warstwy,kliknięto nazwę jednej z nich na palecie Layers(Warstwy), a kolejnymi kliknięciami w kolumnie„łącza” złączono z nią następne warstwy zdjęć.Zabieg taki umożliwia jednoczesne przesuwaniei „stylizowanie” warstw.

• Na samym spodzie stosu leży wypełniona szarymkolorem warstwa Background (Tło).

Żadnej z warstw obrazu nie nadano jeszcze stylu.

2. Nakładanie stylu na warstwę. Wszystkimwarstwom, na których umieszczono elementy obrazu,można nadać odrębne kolory i głębię, nakładającna nie różne style. • Na warstwę napisu „Mentawai” wybrany został styl

Wow-Organics 05, który nadał napisowi wyglądprzestrzenny przez użycie efektów cienia, blasku,fotograficznej nakładki desenia (tkanina) oraz tintyutworzonej z nakładki koloru.

Zawartość pliku Wow-Styles Tutorial 1.psd

Page 22: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

SAMOUCZEK KORZYSTANIA ZE STYLÓW WARSTW 29

➤ Po nałożeniu stylu na warstwę po prawejstronie jej nazwy, na palecie LLaayyeerrss(WWaarrssttwwyy), pojawia się ikona . Ponadtoponiżej wyświetlane są nazwy efektów,których użyto do zdefiniowania stylu.Gdy chcemy czasowo wyłączyć działaniejednego z nich, wystarczy kliknąć ikonę okawidniejącą w kolumnie po lewej stronienazwy efektu. Ponowne kliknięcie w tymsamym miejscu przywraca efekt. Aby uczynićpaletę LLaayyeerrss (WWaarrssttwwyy) nieco bardziej zwartą,należy kliknąć mały trójkąt widoczny na lewood ikony , ukrywając w ten sposób listęefektów. Kolejne kliknięcie tego trójkątapowoduje wyświetlenie listy na powrót.

➤ Podczas otwierania biblioteki programdaje do wyboru możliwość dołączenia(dodania) nowych stylów do tych, które jużwidnieją na palecie, lub zastąpienia bieżącejkolekcji nową. Obie opcje mają swoje zaletyi wady. Dołączenie kolejnych stylów możespowodować, że ich lista stanie się bardzodługa, a pamięć RAM komputera znacznieobciążona. Trudniej też znaleźć odpowiednistyl. Z drugiej jednak strony, jeśli zamieniamydotychczasowy zbiór stylów, zamiastgo rozszerzyć, narażamy się na ryzykoutraty stylów, które sami utworzyliśmy,zaimportowaliśmy lub zmodyfikowaliśmy,ale po dodaniu ich do palety nie zapisaliśmyw bibliotece.

• Napis „a really cool place” zmodyfikowano przyzastosowaniu stylu Wow-Stroke 01, przygotowanegoz użyciem trzech nakładek: koloru, gradientui desenia.

• Warstwa środkowego zdjęcia („Dinner”) zostałazmodyfikowana przy użyciu stylu Wow-Tint FX 01,nadającego fotografii tonalne zabarwienie sepią. Stylwykorzystuje efekty blasku wewnętrznego, ciemnegocienia oraz nakładki koloru, który częściowozastępuje oryginalne kolory odcieniami brązu.

3. Dostosowywanie stylu. Modyfikowanienałożonego stylu jest bardzo proste. Aby zmienić stylna warstwie fotograficznej „Dinner”, dwukrotnieklikamy ikonę obok nazwy warstwy, otwierającw ten sposób okno dialogowe Layer Style (Efekty).Następnie klikamy pozycję Inner Glow (Blaskwewnętrzny) na liście z lewej strony okna i możemyprzystąpić do regulowania parametrów efektu. Zredukujmy więc ustawienie Size (Wielkość)do 10 pikseli, by nieco zmniejszyć szerokość krawędziefektu. Okno dialogowe zamykamy kliknięciemprzycisku OK.

4. Kopiowanie i wklejanie stylów. Gdy chcemyzastosować ten sam styl na innych warstwachfotograficznych, musimy go skopiować i wkleić,wykonując następujące czynności: prawym klawiszemmyszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl(Macintosh) klikamy ikonę obok nazwy warstwy„Dinner”, a z wyświetlonego menu podręcznegowybieramy polecenie Copy Layer Style (Kopiuj stylwarstwy). Następnie, ponieważ wszystkie warstwyzdjęć są ze sobą połączone, klikamy prawym klawiszem(lub z wciśniętym klawiszem Ctrl) nazwę dowolnejz pozostałych fotografii i wybieramy polecenie PasteLayer Style To Linked (Wklej styl do połączonych).Spowoduje to nałożenie tego samego stylu na wszystkiewarstwy fotograficzne jednocześnie (jeśli styl miałbyzostać wklejony tylko na jedną z nich, należałoby użyćpolecenia Paste Layer Style (Wklej styl warstwy).

Obraz zawarty w pliku Wow-Styles Tutorial 1.psd po nałożeniu stylówna obie warstwy tekstowe oraz warstwę fotograficzną „Dinner”.Małe ikony wyświetlane na palecie Layers (Warstwy) wskazują, którewarstwy zmodyfikowano przy użyciu stylów

Ustawienie Size (Wielkość) dla efektu Inner Glow (Blask wewnętrzny)w stylu Wow-Tint FX 01 wynosi 32 piksele

Przed (z lewej) i po zmniejszeniu wielkości efektu Inner Glow(Blask wewnętrzny) do 10 pikseli

Kopiowanie stylu (z lewej) i wklejanie go na pozostałe, połączonewarstwy fotograficzne (z prawej)

Page 23: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

➤ Dwukrotne kliknięcie nazwy warstwypowoduje w programie PPhhoottoosshhoopp 77zaznaczenie samej nazwy, co umożliwiajej modyfikowanie.

30 SAMOUCZEK KORZYSTANIA ZE STYLÓW WARSTW

5. Konwertowanie tła. Gdy chcemy uzyskaćinteresujące tło, możemy użyć jednego ze stylówOne-Click Wow!, zawierającego deseń bądź teksturęi wypełnić nimi całą warstwę. Aby jednak zamienićoryginalne, szare tło, jakie widać w opracowywanymobrazie, należy przekształcić Background (Tło)w warstwę akceptującą style. W tym celu dwukrotnieklikamy miniaturkę Tła na palecie Layers (Warstwy),w oknie dialogowym New Layer (Nowa warstwa)wpisujemy nową nazwę warstwy (na przykład „BaseLayer” lub „Warstwa bazowa”) i klikamy przycisk OK.

6. Zamiana stylów. Jedną z najwspanialszych cechpalety Layers (Warstwy) jest to, że pozwala onacałkowicie zmieniać wygląd i „klimat” całej kompozycjiobrazu, do czego wystarczy zamiana jednego styluinnym. Gdy chcemy wskazać warstwę, której stylzamierzamy zmienić, klikamy jej nazwę na palecieLayers (Warstwy). Następnie wczytujemy odpowiedniąbibliotekę stylów One-Click Wow! i kliknięciemwybieramy nowy styl. • Aby zmienić styl „Base Layer” („Warstwa bazowa”),

wczytajmy bibliotekę Wow 7-14 Rock Stylesi wybierzmy z niej Wow-Rocks 20, w jednej chwiliwypełniając tło obrazu marmurową teksturą.

• By nadać nowy wygląd napisowi „Mentawai”,wczytajmy bibliotekę Wow 7-09 Metal Stylesi wybierzmy styl Wow-Metals 06. Dzięki temunapis nabierze złocistego blasku, który tworzonyjest przez efekty nakładki desenia i odpowiedniejtekstury.

Jednak dwukrotne kliknięcie miniaturkilub ikony otwiera okno dialogowe LLaayyeerrSSttyyllee (EEffeekkttyy), które pozwala na dostosowanieparametrów stylu nałożonego na warstwę.

Obraz z pliku Wow-Styles Tutorial 1.psd po skopiowaniu styluWow-Tint FX 01 i wklejeniu na połączone warstwy

PrzekształcanieBackground (Tło)

Jeśli uznamy, że „Base Layer” „Warstwa bazowa”)powinna być wypełniona wzorem „bambusowym”,wówczas z palety Styles (Style) wybieramy stylWow-Organics 16.

Opracowywany obraz po nałożeniu stylu Wow-Organics 16 na najniższąwarstwę (obraz na tym etapie pracy stanowi zawartość pliku Wow-StylesTutorial 2.psd)

Nowe style, zastępujące poprzednie, zastosowano na warstwach„Mentawai” oraz „Base Layer” („Warstwa bazowa”) — użyto stylówWow-Metals 06 i Wow-Rocks 20

7. Skalowanie stylu. Skalowanie bardzo częstopomaga w dopasowaniu stylu do wielkości określonegoelementu graficznego. Wskażmy zatem warstwę „a reallycool place”, jednokrotnie klikając jej nazwę na palecieLayers (Warstwy). Następnie kliknijmy prawymklawiszem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszemCtrl (Macintosh) ikonę po prawej i wybierzmypolecenie Scale Effects (Skaluj efekty warstw)z menu podręcznego. Po otwarciu okna dialogowegoScale Layer Effects (Skaluj efekty warstw) kliknijmymały trójkąt widniejący z prawej strony wartości 100,odsłaniając w ten sposób suwak regulacyjny. Następnieprzesuńmy ów suwak w lewo, zmieniając tym samymwielkość tekstury i redukując dystans między napisem

Page 24: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

SAMOUCZEK KORZYSTANIA ZE STYLÓW WARSTW 31

➤ Gdy zechcemy zachować bibliotekęzawierającą niektóre lub wszystkie style, któreznajdują się na palecie SSttyylleess (SSttyyllee),powinniśmy użyć polecenia EEddiitt//PPrreesseettMMaannaaggeerr ((EEddyyccjjaa//ZZaarrzząąddzzaanniiee uussttaawwiieenniiaammii)),z rozwijanej listy PPrreesseett TTyyppee (TTyypp uussttaawwiieeńń)wybrać SSttyylleess (SSttyyllee), a następnie, wciskającklawisz SShhiifftt, kliknięciami zaznaczyćwszystkie style, które chcielibyśmy zawrzećw bibliotece i kliknąć przycisk SSaavvee SSeett(ZZaappiisszz zzeessttaaww).

i rzucanym przezeń cieniem. Przesunięcie cieniasprawia, że napis wydaje się być bliżej tła.

(Edycja/Zarządzanie ustawieniami) i z listyrozwijanej Preset Type (Typ ustawień) wybieramyopcję Styles (Style). Po wykonaniu tych czynnościmożemy wybrać style, które zawarte zostaną w nowotworzonej bibliotece.

Zobacz też: Instrukcje dotyczące zapisywania nowychbibliotek stylów można znaleźć we wskazówce po lewejstronie. Kiedy biblioteka zostanie zapisana, klikamy przyciskDone (Gotowe).

9. Zmiana zawartości warstwy. Jednąz „magicznych” cech stylów warstw jest to, że pozostająone „sklejone” z warstwami. A zatem, jeśli zawartośćwarstwy, na którą nałożyliśmy styl, zmienia się, stylnatychmiast dopasowuje się do owej zmiany. • Aby zmienić krój czcionki na warstwie „Mentawai”,

selekcjonujemy tę warstwę na palecie, następniezaznaczamy napis za pomocą narzędzia Type (Tekst)i wybieramy nowy krój z rozwijanej listy na paskunarzędziowym Options (Opcje) (gdy chcemyzmienić krój czcionki na całej warstwie, wówczasnie musimy zaznaczać narzędziem Tekst żadnegotekstu, jaki się na niej znajduje).

8. Zapisywanie biblioteki stylów. Kiedydokonamy zmian wykorzystanych stylów (na przykładmodyfikacji tonalnego zabarwienia w punkcie 3.czy przeskalowania stylu w punkcie 7.), warto nowopowstałym stylom nadać nowe nazwy i zachowaćw bibliotece stylów. Dzięki temu zmodyfikowane stylebędzie można wybierać wprost z palety Styles (Style)Proces zapisu własnych stylów przebiega dwuetapowo. • Po pierwsze, dodajemy nowy styl do listy

wyświetlanej na palecie Styles (Style) zaznaczamywarstwę, na której użyty został styl przeznaczonydo zapisania (powiedzmy, na warstwie „Dinner”),po czym klikamy przycisk Create New Style(Utwórz nowy styl), znajdujący się u dołu paletyStyle. Pola opcji w oknie dialogowym New Style(Nowy styl), które się otworzy, pozostawiamybez zmian, wpisujemy nazwę stylu i klikamyprzycisk OK.

Po zaznaczeniu „stylizowanej” warstwy klikamy przycisk Create New Style(Utwórz nowy styl), rozpoczynając w ten sposób proces zapisywaniabieżącego stylu. Po zamknięciu okna dialogowego New Style (Nowy styl)zapisany styl pojawi się jako ostatnia pozycja listy na palecie Styles (Style)

Przed (z lewej) i po zredukowaniu skali stylu do20%

Po otwarciu okna dialogowego SSaavvee (ZZaappiisszz)należy nadać nazwę nowej bibliotece,odnaleźć folder Styles (wewnątrz folderuPPrreesseettss programu PPhhoottoosshhoopp 77) i kliknąćprzycisk SSaavvee (ZZaappiisszz).

Kliknięcie przycisku Save Set (Zapisz zestaw)powoduje utworzenie biblioteki z wybranych stylów

Zapisanie biblioteki w folderze Styles powoduje,że będzie ona widoczna na liście bibliotek, w menupalety Styles (Style)

Przed (u góry) i po zmianie kroju czcionki (nie dysponując krojemwykorzystanym w przykładzie, czyli CCDutchCourage, można użyć innego)

• Zmieńmy teraz treść napisu „a really cool place”.Zacznijmy od wyselekcjonowania zawierającejgo warstwy, a następnie zaznaczmy cały napis,przeciągając wzdłuż niego wskaźnikiem narzędziaType (Tekst). Naciśnijmy klawisz CapsLocki wpiszmy BEYOND THE DREAM, a na koniecnaciśnijmy klawisz Enter.

• Następnie, aby zapobiec utracie nowego stylu naskutek zastąpienia bieżącego zestawu stylów innym,wybieramy polecenie Edit/Preset Manager

Page 25: Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno kliknięcie!

➤ Palety stylów w programach Photoshopi ImageReady są podobne, ale nie takie same. • Wczytanie biblioteki stylów w jednym

programie nie powoduje automatycznegowczytania jej w drugim. Biblioteki te trzebawczytywać w obu programach niezależnie.

• W przeciwieństwie do PPhhoottoosshhooppaa programIImmaaggeeRReeaaddyy nie udostępnia opcji LLaarrggeeLLiisstt (DDuużżaa lliissttaa) w menu palety stylów.Najlepszym wyborem pozostaje tu więcopcja SSmmaallll LLiisstt (DDuużżaa mmiinniiaattuurrkkaa),gdyż tylko ona zapewnia jednoczesnewyświetlanie „próbek” stylów i ichpełnych nazw.

➤ Ponieważ program IImmaaggeeRReeaaddyy nie zostałwyposażony w funkcję PPrreesseett MMaannaaggeerr(ZZaarrzząąddzzaanniiaa uussttaawwiieenniiaammii), to gdy chcemyzapisać bibliotekę stylów, należy wskazaćpustą warstwę, by nie wprowadzać zmianw obrazie, a następnie usunąć te style,których nie chcemy zapisać w bibliotece,zaznaczając je kolejno na palecie SSttyylleess(SSttyyllee) i klikając przycisk DDeelleettee SSttyyllee (UUssuuńńssttyyll) (oznaczony ikoną kosza na śmieci).Przycisk ten znajduje się na samym dolepalety. Po usunięciu wszystkich niechcianychstylów należy kliknąć przycisk umieszczonyw prawym górnym rogu palety, oznaczonymałym trójkątem SSttyyllee i z podręcznego menuwybrać polecenie SSaavvee SSttyylleess (ZZaappiisszz ssttyyllee).

32 SAMOUCZEK KORZYSTANIA ZE STYLÓW WARSTW

Aby zakończyć tę część samouczka, zmieńmy czcionkędla warstwy „BEYOND THE DREAM”. Obraz na tymetapie pracy zawiera plik Wow-Styles Tutorial 3.psd.

10. Nakładanie stylów Roolver w programieImageReady. Program ImageReady 7 pozwalakorzystać ze wszystkich stylów, jakich można użyćw Photoshopie 7. Jednak dodatkową korzyścią jestmożliwość wykorzystania stylów Rollover, w którewbudowane zostały funkcje interaktywne. Uruchamiamy zatem program ImageReady i otwieramyplik Wow-Styles Tutorial 4.psd. Zawarty w nim obrazjest wersją opracowywanej wcześniej pocztówki, którejwymiary przystosowano, przez ich redukcję, do potrzebstrony internetowej i którą wyposażono w graficzneprzyciski. Każdy z owalnych przycisków umieszczonyzostał na osobnej warstwie.

Z menu podręcznego palety Styles (Style) wybierzmybibliotekę Wow 7-20 Button Styles, a następniekliknijmy przycisk Append (Dołącz) lub Replace(Zastąp).

Zobacz też: O różnicach między dołączaniemi zastępowaniem stylów była mowa na stronie 29.,w jednej ze wcześniejszych wskazówek. Następnie kliknijmy na palecie Layers (Warstwy)nazwę jednego z owalnych przycisków, wskazując w tensposób jego warstwę, a z palety stylów wybierzmyWow Button 24-All Three. ImageReady nałoży

wybrany styl i utworzy obszar interaktywności(najmniejszy obszar obejmujący cały przycisk i elementyjego stylu).

Wyselekcjonowanytekst

Napis po edycji treści

W podobny sposób ten sam styl Rollover nałóżmyna warstwy pozostałych pięciu przycisków.Tak jak w programie Photoshop, możemy wprowadzaćmodyfikacje „stylizowanych” przycisków. W tym celuselekcjonujemy nazwę wybranej warstwy, naciskamyklawisze Ctrl/ +T jako odpowiednik wybraniapolecenia Edit/Free Transform (Edycja/Swobodnieprzekształć), a następnie, wciskając klawisz Alt/Option, przeciągamy jeden z uchwytów ramkiprzekształcania (połączone przyciski zostanąprzekształcone w taki sam sposób).

Obraz zawarty w pliku Wow-Style Tutorial 4.psd

Przed (u góry) i po nałożeniu stylu Wow-Button24-All Three na warstwę jednego z przycisków

Obraz Wow-Styles Tutorial 4.psd po nałożeniu stylu Wow Button 24-AllThree na wszystkie przyciski

Zarówno styl, jaki obszar interaktywnyautomatyczniedostosowują się dozmian kształtuprzycisku. Abyzakończyć operacjęprzekształcania,należy nacisnąćklawisz Enter