ADAM MICKIEWICZ - WYDANIE SPECJALNE -...

of 20 /20
Gimnazjum nr 21 im. Adama Mickiewicza ul. A. Mickiewicza 23 70-383 Szczecin tel/fax (091) 42-12-960 gim21.szczecin.pl [email protected] ADAM MICKIEWICZ - WYDANIE SPECJALNE CENA: 1 ZŁ

Embed Size (px)

Transcript of ADAM MICKIEWICZ - WYDANIE SPECJALNE -...

!

Gimnazjum nr 21 im. Adama Mickiewiczaul. A. Mickiewicza 2370-383 Szczecintel/fax (091) [email protected]

ADAM MICKIEWICZ - WYDANIE SPECJALNE

CENA: 1 Z

http://www.gim21szczecin.neostrada.plhttp://www.gim21szczecin.neostrada.pl

Spis treci:

......................Nasz mistrz, nasz poeta str.3 Ciekawostki. Czy wiesz, e Adam

.............................................Mickiewicz str.5 .......Wywiad z Adamem Mickiewiczem str.6 ....Kobiety w yciu Adama Mickiewicza str.9 Anegdoty zwizane z Adamem

........................................Mickiewiczem str.12 .Kilka zotych myli naszego wieszcza str.13 ....................................Zgaduj zgadula str.14 ............................Krzywka z hasem str.19

Drodzy Czytelnicy!

! Zapraszamy do przeczytania spec ja lnego wydania gazetk i o Adamie Mickiewiczu - patronie naszej szkoy. Znajdziecie tu duo informacji i artykuw dotyczcych poety. Dowiecie si take o licznych romansach i wielu kobietach Adama. Bdziecie mogli przetestowa swoj wiedz na jego temat, rozwizujc krzywki. Informacje zamieszczone w Gimpresie przydadz si Wam 05grudnia na konkursie dotyczcym wiedzy o yciu i twrczoci Adama Mickiewicza. Zatem nie marnujcie ani chwili duej i zapoznajcie si zartykuami .

Zesp redakcyjny

SOWO OD REDAKTORA

! Adam Mickiewicz urodzi si 24 grudnia 1798r. w Zaosiu koo Nowogrdka. By szlachcicem z herbu Poraj. Jego ojciec pracowa w Nowogrdzkim sdzie. Pierwsz szko, w jakiej podj nauk ma y Ada, by a szko a powiatowa prowadzona przez dominikanw. Po mierci ojca Mickiewicz uda si do Wilna, aby tam podj studia na Wydziale Nauk Fizycznych oraz Matematycznych. Jednoczenie uczszcza na wykady zWydziau Nauk Moralnych i Politycznych oraz Literatury i Sztuk Wyzwolonych. Niestety, sytuacja finansowa zmusia go do podjcia pracy nauczyciela w Kownie, chocia nie by to szczyt jego ambicji. W tym czasie z przyjacimi zaoy majce charakter spiskowy Towarzystwo Filomatw (Mionikw Wiedzy). Gwne

has a tego Towarzystwa brzmia y nastpujco: 'ojczyzna, nauka, cnota'. Adam Mickiewicz utrzymywa cisy k o n t a k t z d z i a a j c y m w W i l n i e Towarzystwem Filaretw i z tego powodu, gdy wzrosa fala przeladowa Polakw na Litwie, zosta aresztowany i osadzony w zamienionym na wizienie klasztorze ojcw Bazylianw w Wilnie. Na mocy wyroku zosta zesany w gb Rosji, gdzie spdzi 5 lat ycia. Potem wyruszy do Odessy, poniewa otrzyma polecenie objcia posady nauczyciela w tamtejszym liceum. Z Odessy kilkakrotnie wyrusza na K rym. W Rzym ie dow iedz i a s i o wybuchu powstania listopadowego. Zniewyjanionych do dzisiaj powodw, nie wzi w nim jednak udziau. Mickiewicz wyjecha najpierw do Drezna, a pniej do

STRONA 3

ADAM MICKIEWICZ

Nasz mistrz, nasz poeta...WYDANIE SPECJALNE

" W tym artykule znajdziecie najwaniejsze informacje dotyczce ycia i twrczoci Adama Mickiewicza - patrona naszej szkoy. Tekst pomoe wam przygotowa si do konkursu o patronie, ktry odbdzie si 05 grudnia.

Parya. W Paryu po lubi Celin Szymanowsk. Pniej wyjecha do Lozanny, aby obj na Uniwersytecie Lozaskim katedr Literatury Sowiaskiej. Wrci jednak do Parya. W czasie Wiosny Ludw stworzy we Woszech ochotniczy legion polski. Zaoy i by redaktorem pisma "Trybuna Ludw". W czasie wojny turecko - rosyjskiej organizowa w Turcji oddziay polskie. Zmar dnia 26 listopada w 1855r. na choler w Konstantynopolu.

! Oddziaywanie dorobku twrczego Mickiewicza wykroczyo poza sfer czysto poetyck. Wraz ze Sowackim i Krasickim by uwaany za wieszcza narodowego. Prostota jzyka czynia jego dziea dostpne dla ogu czytelnikw. Ukazanie si pierwszego tomu poezji "Ballady i romanse" uznaje si za pocztek epoki romantyzmu w Polsce.

! Zachcam do zapoznania si zutworami Mickiewicza.

Najwaniejsze utwory w dorobku pisarza:

- Zima miejska (1818r., debiutancki wiersz), - Oda do modoci (1820r.), - Ballady i romanse (1822r.), - Grayna (1823r.), - Dziady, cz II i IV (1823r.), - Sonety krymskie (1826r.), - Konrad Wallenrod (1828r.), - Reduta Ordona (1831r.), - Dziady, cz III (1832r.), - Ksigi narodu polskiego i ksigi pielgrzymstwa polskiego (1832r.), - Pan Tadeusz (1834r.), - Liryki lozaskie (1839-1840r.)

Kalendarium ycia Adama Mickiewicza:

24 grudnia 1798r. - narodziny w Zaosiu, koo Nowogrdka.1807r. - rozpoczcie nauki w prowadzonej

przez dominikanw szkole powiatowej wNowogrdku.1812r. - mier ojca.1815r. - wyjazd do Wilna w celu studiowania nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wileskim, czoowej uczelni dawnego Wielkiego Ksistwa Litewskiego. 1819r. - ukoczenie studiw i zdobycie stopnia magistra.1820-1823r. - rozpoczcie pracy nauczyciela w Kownie.1823r. - zdekonspirowanie organizacji Filomatw. Skazanie poety na zesanie do Rosji. 1825r. - wyjazd do Odessy w celu objcia posady nauczyciela w tamtejszym liceum.1829r. - rozpoczcie etapu drezdeskiego. 1829r. - opuszczenie Rosji i wyjazd do Niemiec, potem do Rzymu. Okres tak zwanych romantycznych podry.1831r. - decyzja o udaniu si do Polski, nieudana prba przedostania si do Krlestwa. 1832r. pobyt na emigracji w Drenie, miejsce powstania najsynniejszego utworu, czyli III czci Dziadw. Przyjazd do Parya. 1834r. - lub z Cecyli Szymanowsk oraz wydanie Pana Tadeusza. 1839-1840r. objcie posady wykadowcy literatury aciskiej w Lozannie. Napisanie cyklu lirykw, od miejsca nazywanych lozaskimi.1840r. - objcie katedry literatury sowiaskiej w College de France. Rozpoczcie dziaalnoci publicystycznej na amach Trybuny Ludw. Choroba ony oraz utrata pracy. Objcie posady bibliotekarza.26 listopada w 1855r. - mier wKonstantynopolu.1855r. - przewiezienie ciaa do Parya ipochowanie na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency.1890r. - przeniesienie ciaa na Wawel.

Tysiek

STRONA 4

ADAM MICKIEWICZ WYDANIE SPECJALNE

Nauczy si dobrze i pynnie czyta wczwartym roku ycia.

Przeprowadza si ponad 40 razy - byo to zwizane z jego licznymi romansami.

M i a 6 - c i o r o d z i e c i z C e l i n Szymanowsk i najprawdopodobniej jedno nielubne (pono ze zwizku zKsawer Deybel; wczenie zmaro).

Aby ochrzci swego ostatniego syna- Jzefa, sprowadzi z Litwy wod zNiemna.

W asnorcznie zasadzi drzewko jarzbinowe w ogrdku (przy rue du Bou levard 14 , Bat igno les) , aby przypominao mu Litw.

Jesieni, ku zdziwieniu Francuzw, zbiera rydze w Fontainebleau, aby je zamarynowa na zim (tak jak to robiono w ojczynie).

Dla oszczdnoci wysya do znajomych listy napisane na poowie kartki, nie sta g o b y o b o w i e m n a k u p n o wystarczajcej iloci papieru; papier wtamtych czasach by bardzo drogi.

Zmar podczas epidemi i cholery w Konstantynopolu (obecnie Istambu, Turcja).

J e g o c i a o p o m i e r c i z o s t a o przewiezione najpierw do Parya i p o c h o w a n e n a c m e n t a r z u M o n t m o r e n c y, a w r o k u 1 8 9 0 sprowadzone na Wawel.

Istniej znaczki z podobizn Adama Mickiewicza. Wygldaj tak:

Mickiewicza doceniono w kosmosie - w 1996 roku Komisja Nazewnictwa Midzynarodowej Unii Astronomicznej na wniosek Miko aja Czernycha z K r y m s k i e g o O b s e r w a t o r i u m Astronomicznego - odkrywcy planetoidy o numerze 5889 - nadaa jej nazw Adam Mickiewicz. Planetoida obiega Soce w cigu 5,3 roku.

W 1955r. w Stambule, w tureckiej placwce muzealnej, w stulecie mierci w i e s z c z a o t w a r t o e k s p o z y c j . W podziemiach budynku urzdzono symboliczn krypt poety, z krzyem i pyt nagrobn z napisem: Miejsce c z a s o w e g o s p o c z y n k u A d a m a Mickiewicza, 26 listopada - 30 grudnia 1855 roku.

W Paryu znajduje si Muzeum Adama Mickiewicza, ktre ufundowa w 1903r. syn poety, Wadysaw; jest to najstarsze muzeum mickiewiczowskie.

Ciekawostki.Czy wiesz, e Adam Mickiewicz...

STRONA 5

ADAM MICKIEWICZ WYDANIE SPECJALNE

http://pl.wikipedia.org/wiki/1955http://pl.wikipedia.org/wiki/1955

STRONA 6

WIESZCZ, JAKIEGO NIE ZNAMY

Marcin: Moim dzisiejszym rozmwc bdzie osoba niezwyka, obdarzona nieprzecitnym talentem. Jego znaczenie dla dziejw literatury i kultury Polakw wydaje si by bezsprzeczna. Wielki czowiek, dziaacz, artysta, wieszcz. Trwale zapisa si w naszej wiadomoci zbiorowej o kim mowa? Oczywicie, oAdamie Mickiewiczu. Witam Pana.

Adam Mickiewicz: Dzie dobry.

M: Panie Adamie, Pan troch jak Jezus, urodzi si 24 grudnia, tylko 1798 lat pniej.

A. M.: Prawda, urodziem si w wigili Boego Narodzenia 1798 roku.

M.: I jeszcze to wigilijne imi- Adam, jak nasz praojciec. Rodzice troch na Panu zaoszczdzili w jednym dniu zaatwili e tak powiem- imieniny i urodziny. Ma Pan pecha tylko jeden prezent.

A. M.: To mi jako nie przeszkadzao - inigdy nie mylaem w ten sposb.

M.: Troch poszperaem w Paskim yciorysie: najpierw szkoa powiatowa w Nowogrdku, potem w wieku 17 lat studia na Uniwersytecie Wileskim, potem praca nauczyciela w Kownie. To takie wszystko poukadane, uporzdkowane - sowem nudne.

A. M.: No tak , ale czego si innego mona spodziewa. Nie powodzio nam si najlepiej. Ojciec zmar, gdy miaem 14 lat, nie by o lekko, matka musia a u t r z y m a m n i e i j e s z c z e 4 , w zasadzie 3 moich braci, bo Antek zmar jako dziecko. Wstpiem do seminarium nauczycielskiego, ktre dawao stypendia, ale jednoczenie zmuszao studentw do wyraenia zgody na przysze podjcie p r a c y p e d a g o g i c z n e j . Z a r a z p o skoczeniu studiw musiaem i do pracy w szkole, chocia o pracy nauczyciela nie marzyem. Zostaem skierowany do pracy w Kownie.

M. :Troch Pan podrowa po wiecie?

A. M.: No tak- byem w Niemczech, Szwajcarii, Woszech, Francji.

M.: Pozna Pan troch kobiet.

A. M. : Oj tak, poznaem.

M.: Co mi si wydaje ,e zasuy Pan na opini kobieciarza?

A. M. : No, bez przesady.

M.: Skromny Pan, skromny, a ja mam tu w s z y s t k o w y n o t o w a n e : M a r y l a Wereszczakwna, Karolina Kowalska, Ewa Ankwiczwna, Karolina Sobaska, Karolina Jaenish, / prawie same Karoliny!/, dalej Maria Szymanowska i, najlepsze na koniec ona- crka Marii- Cecylia

WYWIAD Z ADAMEM MICKIEWICZEM

" Poniej zamieszczamy wywiad, ktry udao si przeprowadzi naszemu koledze - Marcinowi - z Adamem Mickiewiczem

ADAM MICKIEWICZ WYDANIE SPECJALNE

STRONA 7

Szymanowska. Panie Adamie, to jakie kazirodztwo - najpierw matka, potem crka.

A. M.: Wszystkie te kobiety, no, moe poza pierwsz i ostatni, to tylko niewinne z a u r o c z e n i a . W s z a k t o e p o k a romantyzmu, ludzie yli mioci, ja te. Wogle ubstwiaem i ubstwiam kobiety, podziwiam je. Nie wyobraam sobie ycia bez kobiet.

M. : Ja te , ale eby od razu si eni???,

A. M. : No, nie tak od razu, oeniem si, gdy miaem 36 lat.

M. : Dua gromadka dzieci, 6-cioro .

A. M. : Dzisiaj to moe duo, ale w moich czasach to normalne.

M. : Musz zapyta o t wielk mio, Maryla..znalazem informacj, e Pana nie chciaa, bo, cytuj: by Pan niechluj.

A. M. : To oczywicie pomwienia. Tak naprawd to chodzio o majtek. Nie byem zamony, jej rodzina uznaa, e nie stanowi dobrej partii i wydaa j za hrabiego Puttkamera i jak to si mwi - po ptakach.

M. : Wyczytaem, e w modoci cierpia Pan na ble zbw.

A. M. : Oj tak, na samo wspomnienie ju mnie rozbolay. To byo straszne, spa po nocach nie mogem.

M. : A nie lepiej byo i do dentysty?

ADAM MICKIEWICZ WYDANIE SPECJALNE

STRONA 8

A. M. : Dobre, w tamtych czasach to raczej niemoliwe. Potem i tak samo przeszo.

M. : Panie Adamie, musz o to zapyta, d l a c z e g o n i e w z i P a n u d z i a u wpowstaniu listopadowym? Wielu zarzuca Panu tchrzostwo.

A. M. : O, to dosy skomplikowane i zoyo si na to wiele przyczyn. W tym czas ie by em t roch scep tyczn ie nastawiony do otwartej walki z potnym wrogiem. Pojechaem do Francji, liczc na jej interwencj to jednak okazao si niemoliwe. W kocu postanowiem walczy i przyjechaem do Wielkopolski, ale droga do Warszawy bya odcita, zreszt powstanie ju dogasao.

M. : O, to mia Pan pecha

A. M. : Prosz mi wierzy, jest to co, czego auj w yciu. Z tego powodu drczyo mnie ogromne poczucie winy, chciaem nawet popeni samobjstwo.

M. : Naprawd?

A. M. : Naprawd.

M. : No, ale na szczcie do tego nie doszo. Jeszcze by nam Pan zgin i nie mielibymy wieszcza, a tak to jeszcze powstanie stao si inspiracj i napisa Pan kilka utworw: Redut Ordona, Konrada Wallenroda, Pana Tadeusza, Dziady .

A. M. : To prawda.

M. : O kim, a w zasadzie o czyjej twrczoci powiedzia Pan tak: To wspaniaa katedra gotycka, w ktrej ducha nie ma.

A. M. : Nie pamitam.

M. : Nie wierz. Prosz zdradzi t tajemnic. To by?

A. M. : Sowacki, Juliusz Sowacki.

M. : Nie lubi Pan kolegi?

A. M. : No tak, nie przepadalimy za sob.

M. : Ostatnie pytanie. Nalea Pan do sekty?

A. M. : Jakiej sekty?

M. : Tak mwi o zaoonym przez Andrzeja Towiaskiego Kole Sprawy Boej.

A. M.: Oczywicie, e to nieprawda. To adna sekta, ale nie ukrywam, e byem p o d p r z e m o n y m w p y w e m Towiaskiego. Zreszt, system filozoficzny stworzony przez Andrzeja bardzo pomg mnie i mojej onie przey trudny okres w yciu.

M. : Czy to prawda, e Paska ona bya chora psychicznie?

A. M. : Niestety, prawda. Ale nie chc otym mwi. To zbyt bolesne.

M. : Dobrze, w takim razie koczymy. Panie Adamie, podpisze mi Pan swoje ostatnie dzieo?

A. M. : Oczywicie.

M. : Niech spojrz na tytu, hm bardzo interesujcy - Liryki Lozaskie, wydanie pomiertne, super.

A. M. : No tak, super.

M. : Dzikuj za rozmow.

A. M. : Dzikuj.

ADAM MICKIEWICZ WYDANIE SPECJALNE

! Pocztek XIX wieku - romantyzm. Wtedy wszyscy si kochali. Ale Mickiewicz nie tylko si kocha. On romansowa. Krciy si po jego yciorysie rne kobiety: Joasia, Jzia, Aniela, co go do otarza prbowaa doprowadzi. Ale najwaniejsza bya oczywicie Maryla. Tylko z Maryl te byo zupenie inaczej ni nas uczono w szkole, inaczej ni mwi legenda o mioci wielkiej czcej poet i dziewic, ktr wydano za bogatego hrabiego.) Poeta jak to poeta - najpierw mia romans z pani Kowalsk, on lekarza wKownie ktrej by ssiadem. Kowieska Wenera - tak o niej pisano. Dziki niej atwiej znosi trud pracy nauczycielskiej. Wiemy, e jedzili na kuligi, jeden omal nie zakoczy si wywrotk, tak brawurowo poeta powozi.) W s z y s t k i e n i e d o l e y c i a prowincjonalnego znikaj, gdy trwa romans. Romans, k try omal n ie doprowadzi do pojedynku. Kowieska Wenera miaa bowiem jeszcze jednego adoratora: szambelana Nartowskiego. Przy kartach panowie si kc o dam. Mickiewicz, wali szambelana w eb lichtarzem. Na to pojawia si m, ktry rozdziela walczcych.) F i n a d w a p o j e d y n k i . Z szambelanem i mem. Niezy skandal jak na ma e Kowno! Szczc iem d o k t o r o w a z k o b i e c y m s p r y t e m doprowadza do zgody midzy panami.

Poeta romansuje w najlepsze z doktorow Kowalsk, gdy poznaje w czasie wakacji p a n n M a r y l We r e s z c z a k w n , zzamonej, acz troch zbiedniaej rodziny, zarczon ju z hrabi Wawrzycem Puttkamerem. Mio nie rozgorzaa od pierwszego wejrzenia jak kae legenda. Poeta wraca do Kowna i dalej romansuje z nadobn doktorow. Dopiero po roku, w czasie wakacji, znw spotyka Maryl iwtedy si zakochuje. Maryla, a waciwie Marianna Ewa urodzia si jak Adam 24 grudnia, co miao wpyw na uczuciow aur romansu romantycy przykadali du wag do symbolicznych interpretacji, pozorn ie d la innych b ahych zbienoci; Maryla jest ju wwczas hrabin Puttkamerow . Przyjaciele starannie zacierali lady doktorowej Kowalskiej. Zaklinali si, e czya z ni p o e t t y l k o p r z y j a . P o d o b n i e przesuwano w czasie romans z Maryl, by si nie wyda o, e by to romans zmatk. Romantyczny poeta powinien przeywa wielk mio, ale przecie nie z matk! Jak byo naprawd, nie wiemy. Ale mimo romantycznego sztafau i zacierania ladw, byo wielkie uczucie. Mickiewicz wspomina Maryl przez cae swoje ycie z najwikszym sentymentem. Dopytywa o ni. Przechowywa pamitki. Ona te podobno kochaa tylko jego, mimo e jednakowo miaa z mem kilkoro dzieci.) Take romans z pani Kowalsk

STRONA 9

Kobiety w yciu Adama Mickiewicza" Zamieszczamy artyku, z ktrego dowiecie si, e Mickiewicz, mimo wielkiego talentu poetyckiego, by czowiekiem, ktremu w yciu prywatnym nie wiodo si najlepiej. Otaczao go wiele kobiet i duo mioci, ale nasz wieszcz nie by szczliwy. Ten tekst ukazuje inn, nie bez wad, stron naszego poety. Ponisze informacje zaczerpnlimy z artykuu napisanego przez Manuel Kalick (tekst zamieszczony w Polityce nr 51/52 2736, 2009r) oraz przez Patrycj Rogacz (,,La bande infernale'' - o kobietach w domu Mickiewicza).

ADAM MICKIEWICZ WYDANIE SPECJALNE

skoczy si do burzliwie. Porzucona d o k t o r o w a p r b o w a a o d z y s k a , bezskutecznie, uczucia poety.) Na Krymie poeta wda je s i wromans midzy innymi z pikn Karolin z Rzewuskich Sobask, agentk carsk, ktra chyba naprawd polubia naszego poet - na niego nie donosia. ) Kolejn kobiet w yciu naszego wieszcza jest Awdot ia (Eudoksja) Michajowna Bakunina utalentowana malarka. Mickiewicz wiza z ni nawet plany maeskie, ale ostatecznie si nie powiody wskutek silnej ortodoksyjnej w i e r n oc i d l a s w e j n a r o d o w oc i i w y z n a n i a o b o j g a . W m y l obowizujcego wwczas prawa dzieci z takiego mieszanego zwizku musiay b y w y c h o w y w a n e w w y z n a n i u prawosawnym i w duchu rosyjskiego patriotyzmu, a to nie byo po myli Mickiewicza.) Nastpnie pojawia si Henrietta Ewa Ankwiczwna poznali si w Rzymie. On mia lat 31, ona 19, zwiedzali Wieczne M i a s t o , c h o d z i l i r a z e m n a b a l e w karnawale i do kociow w Wielkim Tygodniu. ) W czasie podry po Wielkopolsce poznaje Konstancj z Bojanowskich ubiesk, ktra zapaaa wielk mioci do poety. Miaa ju wtedy picioro dzieci ichciaa si rozwodzi z mem, a nawet jecha za Mickiewiczem do Drezna. ) W midzyczasie poznaje Mari Szymanowsk, bardzo ustosunkowan p i a n i s t k z e z n a n e j r o d z i n y f r a n k i s t o w s k i e j . P o k o c h a j . Szymanowska ma dwie crki: starsz Helen, ktra zostaa pniej on najbliszego przyjaciela Mickiewicza- Franciszka Malewskiego i modsz Celin, z ktr poeta cigle si droczy. Kilka lat pniej oeni si z ni, mieli razem 6 dzieci: Mari, Helen, Wadysawa, Jzefa, Aleksandra, Jana. Niestety, ona Adama zachorowa a. Je j choroba psychiczna oddalaa ich od siebie. By moe kocha Celin, kocha na swj

sposb, bo: Kto mioci nie zna, ten yje szczliwy, i noc ma spokojn, i dzie nietskliwy, ale nie umia powstrzyma si od kolejnego romansu, tym razem znauczycielk i opiekunk dzieci -Xawer Deybel, z ktr pono mia dziecko. Romans, fascynacja, zwizek, podanie, zauroczenie jakie sowo moe najlepiej okreli relacje poety z Xawer? Trudno to jednoznacznie stwierdzi, ale niewtpliwie odegraa znaczc rol w yciu pisarza.! ycie osobiste poety upyno wic pod wp ywem kobiet, gwa townych romansw. Zoliwi, na pytanie: Z kim Mickiewicz romansowa?, mogliby raczej zapyta, z ktr kobiet poeta nie romansowa czy nie flirtowa. Nie ma wtpliwoci, e ycie intymne naszego najwikszego poety by o niezwykle burzliwe i ciekawe - zdecydowanie zasugujce na szersze poznanie. I jak pisa Sawomir Koper w swojej ksice pt.Kobiety w yciu Mickiewicza; ()na pewno nie zaszkodzi wieszczowi , albowiem dopki rozbrzmiewa bdzie polska mowa, to Adam Mickiewicz bdzie mia zaszczytne miejsce w dziejach naszej kultury.! Poniej zamieszczamy portrety niektrych mioci Mickiewicza:

Maryla Werszczykwna

STRONA 10

ADAM MICKIEWICZ WYDANIE SPECJALNE

Karolina Sobaska

! ! Maria Szymanowska! ! ! ! Celina Mickiewicz

STRONA 11

KRONIKA WYDARZE PADZIERNIK 2012

STRONA 12

ANEGDOTY ZWIZANE Z ADAMEM MICKIEWICZEM

Odsonicie pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie w roku 1898 odbyo si w absolutnej ciszy. Obowizywa zakaz wadz zaborczych: adnych przemwie. Kar ty wystpu na t u roczysto ozdobione byy literami; A.M. W miecie inicja y te odczytywano jako: ,,Ani mru-mru

***

Niechtny Mickiewiczowi krytyk literacki uoy taki wierszyk:

Ciemno wszdzie, gucho wszdzie, Gupstwo byo, gupstwo bdzie.

***

Przyjaciel Mickiewicza - Antoni Edward Odyniec zaproponowa poecie spisywanie wrae z ich wsplnej podry po Niemczech. Oto efekt w postaci dziennika, ktry przybra form trjwersowego wierszyka:

Hamburg bifsztyk.Wejmar Goethe.Bonn kartofle.

***

Poeta zwierzy si raz znajomemu: W dziecistwie czuem wstrt do pisania. Uczono nas wtedy kreli litery na deszczuce, na ktrej te arabeski robiy mi wraenie wntrznoci zgniecionego pajka, a do pajkw zawsze ywiem szczegln odraz . Matka mi raz powiedziaa: Piszesz jak kura grzebie. Gdyby by wielkim panem, sekretarz by za ciebie macha pirem, a poniewa jeste ubogim szlachcicem, musisz sam sobie da rad. Wtenczas zaczem przezwycia si. Przypomniaem sobie pniej przestrogi matki, kiedy w Moskwie, sposobic si do suby, otrzymaem nagan za moj kaligrafi.

ADAM MICKIEWICZ WYDANIE SPECJALNE

STRONA 13

KILKA ZOTYCH MYLI NASZEGO WIESZCZA

S prawdy, ktre mdrzec wszystkim ludziom mwi, S takie, ktre szepce swemu narodowi;

S takie, ktre zwierza przyjacioom domu; S takie, ktrych odkry nie moe nikomu.

Kto mioci nie zna ten, yje szczliwy i noc ma spokojn, i dzie nietskliwy

Miej serce i patrzaj w serce.

Mierz siy na zamiary, nie zamiar podug si.

Im kto wyszy, tym atwiej i niej spa moe.

Polak, chocia std midzy narodami synny, e bardziej nili ycie, kocha kraj rodzinny.

Myl wielka zwykle usta do milczenia zmusza.

Kady ma swoj ab, co przed nim ucieka i swojego zajca, ktrego si boi.

Nauk i pienidzmi drudzy ci wzbogac, mdro musisz sam z siebie wasn doby prac.

ADAM MICKIEWICZ WYDANIE SPECJALNE

! Poniej zamieszczamy zdjcia 5 pomnikw przedstawiajcych Adama Mickiewicza. Waszym zadaniem jest odgadnicie, w jakim miecie si one znajduj (wszystkie miasta s w Polsce). Nazw miasta naley wpisa pod zdjciem (dla uatwienia wpisalimy ju kilka liter). Litery z ponumerowanych kratek utworz rozwizanie nazw kolejnego 6miasta z pomnikiem wieszcza, tym razem znajdujcego we Francji.

STRONA 14

Zgaduj zgadula

K 3 2

ADAM MICKIEWICZ WYDANIE SPECJALNE

STRONA 15

P1

ADAM MICKIEWICZ WYDANIE SPECJALNE

STRONA 16

S Z

ADAM MICKIEWICZ WYDANIE SPECJALNE

STRONA 17

0 L

ADAM MICKIEWICZ WYDANIE SPECJALNE

STRONA 18

P 4 L

1 2 3 4

ADAM MICKIEWICZ WYDANIE SPECJALNE

1.Miasto, w ktrym zmar Adam Mickiewicz.

2.Miasto, w ktrym poeta studiowa.

3.Tytu dramatu Mickiewicza, ma 4czci, jedn z nich omawiamy w gimnazjum.

4.Nazwa epoki, w ktrej tworzy Mickiewicz.

5.Posiada moc i wiedz pozwalajc mu na przywoanie iodpdzanie duchw -Dziady cz.2

6.Choroba, przypuszczalna przyczyna mierci poety.

7.Tytu ballady A. Mickiewicza, nosisz j zim na rce.

8.Wstp do Pana Tadeusza, zaczyna si od sw: Litwo, Ojczyzno moja.

9.Miejsce spoczynku prochw Mickiewicza.

10.Na jej czele sta Ordon podczas obrony Warszawy.

11.Tytuowy bohater epopei Mickiewicza.

12.Zawd poety w czasie pobytu wKownie.

13.Imi ukochanej Adama.

! Wrd uczniw, ktrzy rozwi haso, wytn je, na odwrocie napisz swoje dane: imi, nazwisko i klas, i cao wrzuc do specjalnej skrzynki znajdujcej si w holu na parterze, zostan rozlosowane nagrody.

! Na odpowiedzi czekamy do 05 grudnia 2012r!

STRONA 19

Krzywka z hasem

Rozwizanie: synny cytat z III cz. Dziadw Adama Mickiewicza

ADAM MICKIEWICZ WYDANIE SPECJALNE

STRONA 20

Zesp redakcyjny numeru specjalnego gazetki:

Patryk TrokowskiWeronika MossurSandra Misiurska

Dominika akLidia Dykowska

Patrycja GabryszewskaAgata Kaua

Opiekun: p. Monika Szwajda

ADAM MICKIEWICZ WYDANIE SPECJALNE