Adam Mickiewicz Twórczość · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Twórczość...

of 6 /6

Embed Size (px)

Transcript of Adam Mickiewicz Twórczość · PPT file · Web view2018-01-06 · Adam Mickiewicz Twórczość...

Mickiewicz pozostawi ogromn i zrnicowan spucizn literack, obejmujc liryk, poematy epickie, dramaty, publicystyk, w tym wiele fragmentw i utworw niedokoczonych. Po wczesnych prbach, utrzymanych w konwencji klasycystycznej, opublikowa w 1822"Poezje" t. I, ktre uznaje si za pocztek polskiego romantyzmu.

W 1829, w wyniku podry po Rosji, Mickiewicz opublikowa "Sonety", ktre w wyrafinowanej klasycystycznej formie opisyway mistyczne poczucie jednoci z przyrod, przeycie jej jako sacrum.

W Drenie (1832) powstay "Dziady cz. III". Wraz z wczeniejsz cz. II i IV tworz cao, charakterystyczn dla dramatu romantycznego: fragmentaryczn, luno skomponowan, niejednolit stylistycznie. Cz. II i IV nawizuj do pogaskiego obrzdu wywoywania duchw zmarych. Przedstawiaj ludow wiar w jedno wiata widzialnego i niewidzialnego i moliwo wzajemnej ingerencji oraz aprobat dla prostego, intuicyjnego kodeksu moralnego.

W Paryu Mickiewicz napisa i opublikowa (1834) bodaj najwaniejsze swoje dzieo: "Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 we dwunastu ksigach wierszem". Wykorzystujc m.in. tradycje powieci historycznej, powieci poetyckiej, eposu, poematu opisowego, stworzy "poemat narodowy, jedyny w swoim rodzaju, nie majcy odpowiednika w literaturze. Posugujc si rnorodnymi konwencjami, uywajc liryzmu, patosu, ironii, realizmu, odtworzy wiat szlachty litewskiej w przededniu nadejcia armii napoleoskiej. Jednym z gwnych bohaterw poematu jest otoczony tajemnic ksidz Robak, emisariusz napoleoski. Zakoczenie poematu przepojone jest radoci i nadziej, ktrej - jak autor ju wiedzia - historia nie potwierdzia. Dzieo miao suy "pokrzepieniu serc" w oczekiwaniu na lepsz przyszo.

Dzikuj za uwag!

Przygotowa: Tomasz Biaek