Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

download Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

of 54

Embed Size (px)

description

Prvi dio knjige iz 1905. godine

Transcript of Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  1/54

  P R I E V O D I

  NOVIJIH PJESNIKAlZDAJE

  MATICA HRV ATSKA

  SVEZAK DRUGI.

  MICKIEWICZ:S O N E 1 1 - B A L A D E I R O M A N C E . -G R A Z Y N A . - - K O N R A D W A L L E N R O D .

  U ZAGREBUT1SAK DIONICKE TISKAlm

  1908.

  A D A M M I C K I E W IC Z :

  S O N E r r I . - - R O M A N C E I B A L A D E . . _ -,( ~ R A Z Y N A . - K O N R A D W A L L E N R O D .

  . I

  ISA v EL I K ANOVIC.

  [I lAGREBU1/111\1./\ "MAT((,A 1I1{VATSKA"

  1908.

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  2/54

  I/J/

  S O N E T I .()UAND ERA IN PARTE ALTR' UOM DA QUEL, CH' 10 SONO,

  PETRARCA.

  I i

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  3/54

  J.SPOMEN.

  Laura! ona krasna naseg zica IjetaPrikazuju I' se kada tebi na pameti rKad bjesmo samosami, sobom zauzeti ,Ne marec, sto Jos ima tudjega svijeta,Sjenica od zelena cerninova spleta;Niz Juku zuborpotok vijuci se Jeti:Tamo, kad uzvracamo, sto zna Ijubav r'jetiMi losl lim velom cesto pozna noc nas sreta.i\ mjesec u bJijedu iz oblaka sjajuSlljezalll ' grudi, z latno prstenje ras 'jeva,/r;lke 1 1 1 1 1 v o jo j drazi car bozansku daju.I ,Id ' .1 . 1 1 k o 1I.\lti(cnje srca predoJjeva,I I o k u .1 ' .111(' u k o , 11\1:1 \(0 sretaju," 1 1/ ,1 .1 11 11 11 1 III.d,lIl. Sllza x.t SIIZOIII :-;e sl'jeva ...

  II.LAURI .

  ' " 1 11 1 . \, 11 11 le uzledao, l ice meni planu,/,1 ZII.III\1 vo stare pitam nepoznatu zjenu;()IlLI/.i Ivoji cvatu uzvratu rumenu,Ko tuz.t, kat! joj grudi zorica rasvanu.'" im pjcxmu pjevnula si, suza meni kanu,(,Ia\ prollice mi srce i dusu mi krenu ;Ko ;tll,gjeo da dusu zdravi po imenuI \a I nebeski zvoni : cas spasenju granu.

  7

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  4/54

  I~I !

  O J I ju bo , n ek ti oc i priznat se ne boje !Glas bude I ' ganuo te iii oko moje :Ne hajem , sto supro t nas usud, ljudi sto je,St o bjezat, Ijubit m oram bez nade iko je !N ek e lrugi elrug v jen cani buele ruke tvo je,B og s tvojom dusorn m oju , p rizn aj, v je rio je ! ...

  1 I I .S a sobo m zborim , s elrugim r'jeci su sm etene .S rce m i kuca burno , elisa jem ne vladam ;Trepcu m i oci, bl'jeelim ; ela Ii z e lr avl jem s tr adam,S pitanjem m nog ce tud jin glasno da zaeljene,Il sapce komu: ima l' pameti u mene.K ad prem ucirn elan cio , kaela na log paelam ,Kad sn om trenutak ko ji m uka ma u kra ela m,S rce u gla v i tlapnje pali m i ognjene.S kacem i le tim , r'jec je naizust slozena,D a n em ilice tvo ju o krutn ost izbije,M iliju np ut s lo ze na i za bo ra vlje na ...A li kael tebe smotrim , ne znam, o tkud m i jeS tue len ija m irno ca o d hla dna kam en a,Dok ne planem i opet - da sutim ko prije ...

  IV .N eu de se ni lik tv oj, r' j ec i n ep ro bra ne ,L ice nit oko tvo je drugih ne nadsinu :A l svak te vo li slusat, gledati b lizinuK raljic e, i s p astirskim ruho m bo go dan e.R a zv ed en ju ce g ov or, p je sm e za pje va ne ;Zapitase za tvo ju vrsnjacku druzinu ;Jedan u zv'jezde kuje, drugi salem stinu,T i udje , - i svi su te, niko da se gane.

  8

  Na gozbi, kada pjevac u zbor dozivkuje,A uokrug igraC i viju se po sali :Odjednom staju, sute i s va k z ap itk uje ,Jer niko ne zna, sto su zadivljeni stali..Znam, rece pjesnik, an gjo p reletio tu je."S vi caste gosta, - al svi n 'jesu upoznali.

  V.SA STA NA K L J GA JL J.

  "T i ? jesi I'? ta ko k as no ?" ... .Zadjoh u sum a m asputa po nejasnom e m jesecevu sjaju .C eznes Ii ? m islis n a me ?" . . . " Mili m oj n eh aju !() tebi m i je m iso jed ina i sarna !""Evo ti ru ci stisa k, c je lo v n ozic am a.Ti d rs ce s : z as to ?" ... "Ne znam . Bludeci p o g ajuTrzam se, list kad susne, nocne ptice grajD . :A h ! irna , kad se bojim , krivice na nam a !".,(ile da j m i od, celo : nema s takvim celomI.lo cinstva, strah ne gleda o ko m tako sm jelim .< jcd osm o skup a, b ogm e, zgr'jesism o tim dje lo m !i\ I m i sm o razdaleko , jed v a rijec velim ," tobom se , m oj ze ma ljs ki a ng je le , v ese lim ,k 0 d a si vee neb eskim p ostala a ngjelo m."

  V I.I 1',lIdjlljC lic em je r, ra zv ra tn ik s e s rn ije :I .ik s.unotna n as o kr uz uj e s t'j en a,N III 1;1o iuladu, me ne t ak o z alj ub lj en a,I l il a 1 :1111 ipak oci, ona suze lije .I hi z.uuam e se branim ; ona, da odbijeI u.ulu, o ko vim a zvec i sv ako g tre na,"lljilll:l n as su db in a sk iv a o za lje na .",jo II xrcu nam biva, sam im nam se krije.

  9

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  5/54

  Je l' b ol il slast ? Kad ruka ruke ti se lati,Kad p lamen s usta tvo jih moja usta shvati :Im enom m uke, I jubo , m ogu Ii to zvati ?A l kada suzama se lice nam a kvasi,K ada ostatke zica o dnose uzdasi :I me no m sla sti, ljubo , m oze I' da se glasi ?

  VI I .JU TRO I VECE.S isto ka u oblac ju sunee sja ognjenom ,A na zapadu m jesee bl'jedo mraci lice,R azlistava se k suncu pup lje od ruzice,L ju bic a k le ci ro so m zg rb lje na ju tre no m.L aura sinu s okna. Na trijem u njenomK leko h, a o na m azi zlatn e p le te nic e."S ta su yam oei tuzne rano za zorice,M jese cu, lju bic ici i te bi m ileno m ?"N a vece novi prizo r gledati sam kren'o :M jesec se vraca I ic a rum en a, p una na,L jub ica d igla lisce m rako m o kr'jep ljen o :N a p rozo ru je opet m oja djevo jana,V eselije jo j o ko , ljep se ruho njeno ,Pred nogama jo j klecirn - tuzan ko za rana.

  VI I I .N IEMNU .

  D om ajska r'jeko m oja , N iem ne! K ud nestadeV ode, sto negda hvatah u djetinjem dlanu,Po kojo j zatim plivah u sam ocu stranu,N esp oko jno mu sreu tra zec i o hlade ?

  10

  Tu L aura sjen mo tri, kud od stasa pade,Tu cv'[ecem voli kitit kosu p rep letanu ;S liku jo j, u sre bre no m valu o slika nu,Pornutise m i bujnom cesto suze m lade.D om ajska r'jeko N iem ne : G dje su vode tvo je,S n jim a to lika sreca i to lika nada ?K ud m ila radost lje ta dje tinjih nekada ?

  K ud burnog v'jeka nemir najdrazi nesto je ?K ud L aura? kud mo ji prijatelji sada ?Sve proslo - zasto suze ne prodjo se moje ?

  IX .LOVAC .

  V idje h, gdje lo vae m la di, ljeti za p rip eke ,Dan cio luta. S tade nad rijecn im tokom,K rajem u uzdahu se ogleda dubokorn :.Da vidim nju, dok otud ne odoh na v'jeke ;.Da nevidjen jevidim ." U to iza r'jekel.o vica D ijan ina ruha jase sko kom ;1Jsta vlja k onja, staje, o bzire se o ko m,

  J am acno za drugarom iz pratnje daleke.l.ovac se trze , drhtnu, K ajino ve oei' - ) l I l i jeseCi se go rko p uto m p og led ase,I i rhlavo m ruk om nabi, stisnu se, uko ci,'< k lon i se, ko da mtsli i samog ga plase .M:I,l(hl p ra sin e s pa zi, p usk u n av iso ci,'1IIjI'ri. al evo magle - i n iko ne jase .

  11

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  6/54

  X .RES IGNAC I JA .

  N esretnik, ko ljubavnu uzvratu vap ije ;N esretniji, u ko ga sree camu budi ;A l najnesretniji je o d sviju m i ljudi,K o ne ljubi, a ljubav s uma ne odbije.B es tid na g le de c te la , o ci b lis ta vij e,S pom enom truje raskos, sto m u m am i ~rudi,A kad vrlina i draz cuvstvo m u razbudi,S preevalim sreem pric ! angjelu ne sm ije.P re zire d ru ge , s eb e o kriv lju je s arn a;P ro ma sa ze nu , skrece sp uta bo ziea ma .A obje kada gleda, nada m rtva mu je ,I popu t starodrevna sree m u je hramaK og a o pusto sise vr'jem e i o luje,Gdje ne ce bog, nit sm iie covjek da stanuje,

  X I.

  U zdises, u oc i mi g le dec : p ogubn a jeProstodusnost ti ! B oj se iz oC iju zm ijeO trova; dok otrovan dah te ne ovije,B jez, da ne kunes zice, sto ti p reostaje.Iskrenost, ta vrlina jos m i [edina je :Znaj, sto u m eni palls, oganj nevr'jedni je;S am zivjet znam : na smrti zasto da se svijeS m ojom sudbinom bice, da nevino kaje ?S last vo lim , al da varam , ponos m eni bran i;D 'jete si ; strasni bo li o prZiS e m ene;S retna si, ti c es po ci u druzbe gozbene.

  12

  1: 1 k groblju, k l'jesim a, gdje se proslo st bani ...M la d b rslja ne , to po le o vija j zelene,!\ t rn jem nek su grobni stecci obrastani .

  XII ."ltd, p oezijo , kist tvo j divni dijeva se ? .. K ad slikam : - stogod mislirn, sto me nadahnju je ,K ro z r 'je ci, k o re se tk e s uza n], izv iru je ,:-;(0 kriju , naka zuju te ub oge krase .K l td , p oe zijo , d je de m elo dijsk e g la se ?I'jevam ~ a ona mo jih p jesama ne cuje :K ao sto slav ulj, p je sm i k ralj, ne zam jecuje,Ie l' p oto ku pod zem ljo m huka razlegla se,Ne samo glas i bo ja - ti ang jeli m isli -N ego i pero , ropski radn ik u pjesnika,II tud jem sv 'jetu zak on go sp oda ro v smece,I m jesto p jesm e erta znam en nesuvisli :Glazbeni znam en p jesm e ... A l zalost velika,Tu pjesmu m ili glas jo j nigda p jevat ne c e ! . ..

  XII I .Prviput rop stvu svom u rob sam voljan sad a ;K ad gledam tebe, s cela ne nesta vedrine ;K ad m islim na te, s m isli sloboda ne gine ;l.jubim te, a ipak m i sroasce ne strada .(esto sam srecom sm atro cas bijesa m lada,la lud ila m e cesto m asta za m lad ine ,I I z am amn e rijeci, k ra si i m ilin e:;\ I i slatko j sud bini p rigo vara h ta da.C ak onu, kada onu ljubljah nebesnicu,K nlike suze i zar istrava je bila!:-;am sp om en im en a joj budl b ol je ti cu . ..

  13

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  7/54

  S tobom sam samo sretan, s tobom, moja mila!B o g h va lj en , sto mi d ad e ta kv u l ju ba zn ic u,A draga, sto me Boga hvalit naucila.XIV .

  U zdisem , ljubo! spom en na slast i m ilineT ru ju m i stra ho tn og a ra zrn islja nja c asi.A h ! srce tvo je, s kojim m nogo trp jela si,S trah me i zr ec i, m o zd a od kajanja gine ?Jesi li ok u kriva, sto pali, k ad sin e?I m ili m u sta sc im a, sto s njih smjeskava si ?sto Tvorac u nas uli zar, kog ne ugasiVjera u tv oju s na gu , u m oje vrline ?Prevladali se dani i nedjelja m noga ;M i mladi, vazda sam i, dva vjecna drugara,B ija sm o d ugo je dn o d osto jn o d ru go ga .A h ! sada cu d a lije m suze k ra j o lta ra ;N e p ro si m o pr oste nje z lo ci ni od koga ;Samo ne k B og m e tvojim jadorn ne pokara !

  XV.DOBA R DAN.

  Dobar dan. Ne sm 'jem budit. Prizora m ilena !N jen duh u rajske dvore kren'o letimice,A na p ol o sto zivee bozansko jo j li ce ,K o sunce po pol: s neba, s oblaka srebrena.D obar dan? U zdahnula; blisnula jo j zjena.D obar dan? V ee ti svjetlost vrijedja zjenice,Navaljuju na usta muhe n ap a sn ic e.Dobar dan! K oknu sunce, k tebi ja tog trena.S ladji do bar dan sprem ih : sanljiva m ilinaObeshrabri me m ahom. Prvo znati zelim :U sta je s o kr'je plje na , sa src em v ese lim ?

  14

  Iiohar dan! L jubnut ruke smijem iz prvina ?I )a o dem ? Otici cu : eto ti haljina,Ohuci se, izidji - dobar dan da velim .XVI.

  LAKU NOC.l.aku noc t D osta sm o se danas zabaviliN ek a ng ]o sna te m odrim krilim a ovine.'I.aku noc : Nek od suza oko ti pocine.l.aku noc i N ek se srce sp oko jem o sili.I :a ku n oc !... S va ki c asa k, sto sm o p ro zb orili,1\.0 g la s n ek carovni ti glasi iz tisine,Nck zujka; a kad miso p ro gu ta ju t min e,Nck snenim zjenicam a Iik se m oj um ili.l.aku noc : jos m i jednom svrati oci, lane,I l ed lice ... L aku noc t Z ar c elj ad d og la siti ?I )a ljubnem tvoje grudi ... L aku noc t skopcane.l.a ku n oc t B je zis, v ra ta h tje de za lu piti.laku no c ispod brave, za zlo , zakljucane,laku noc neprestance, da ne mozes sniti.

  XVII .DOBA R V ECE.

  I lollar vec.e ! To m eni zelja najsladja je.Nik.ula, 111 kad na noc zavor na s dijeli,Nit I kad opet danak zove me bijeli,I 'mdrava takvog nemam ni takve rastaje,'~d0II l aj t re n, kad hrabrost mrak vecernji daje,{;I k I ebi, radoj sutjet, koju casom prel i1 I1 I1 1]('n , te bi ka d se d ob ro v ec e z eli,Ii ziv iS g le d, u z g la sn e zb oris u zd isa je ,III lila r dan nek se radja tim sto druzno zi [uNi-]. sv'jetli radu, sto im ruke sjedinjuje, ' ,N l l t " laka neka sretne drage o kruzuje,

  15

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  8/54

  K ad jadu za zasladu raskos zedni p iju,A onim , sto se ljube, ali ljubav kriju,Dobar vece p re rj eC it g le d n ek z as je nj uj e.XVII I .D. D.POHOD.

  L im udjem , koju rijec prozborim s njom samom :V ee zvonee trza, sluga resati se stvori,U javlja pohod . za njim poklon, razgovori :Iz vra ta jedan, drugi na vrata s pomamomDa m ogu, prag bih vucjom okruzio jam om ,B odljam a, stup ieam a, da se dom zatvo ri,A ne brane li do sta, ja sam putnik skoriNa onaj svijet k S tygu, da se skrijem tam OJ11 .Pro kleti do sadnice! Ja bro jim m in ute ,K o zIikovae cas kazn i pred sm rtnim um irom ,T i brbljas puste zgode sinocnje red u te !R ukavice vee hvatas, gledas za sesirom :Dusa se meni vraca, da odahnem s m irorn ...I op et sjeda, sjedi prikovan ! G rom u te !

  X IX .POHODNIC IMA .

  Gost m io bi da budes ? C uj sa vje te m oje:K ad udjes, ne govo ri, sto vee i svi znaju :O vdje je danas rucak, ta mo v als ig ra ju ,D azd, razbojstva u Grcko j, zito jevtino je.Z atjecue u salo nu zabav ljenih dvo je,Pazi, da l' p ok lo no m te , r'jecju presretaju,Da I ' razdaleko sjede, da l' s redom pristajuO djee e, da 1 sve stvari na m jestim a sto je.

  16

  \ !, .. .1.1.1 / .; 1 svakom r'jecju domacica silirL I.lllljeil usta; ka d sat m lado m g osp odin uI .1. II .lzcp, cas iz dzepa, kad mu za cas tili1 II II Id lillst zb ore u sta , a o ko lju tin u .... . 1 1 .1 . k:t~~ pozdraviti treba? "S Bogom bili !"'\ k.ld bl im u pohod opet? - Na godinu.

  XX .RASTANAK .D ... D ...

  Ihthi)as !:.' . Zar to sree moje v ise nije ?NI bilo mje ! Zar cast neckanja se hvata ?\ .Iru go g m .a ziS .! J e n , je r ne dajem zlata ?',I II Sl moja bila, a ne davah prije.!\ jesam ipak ! : : . B lago nudjeno ti nije ,1\1 za s_vaku m ilinu skupa bjese p la ta -N:I vagi duse m oje, m irom ziea data .. ., zasto odbijas me ? Zalud sm isljat m i je., , ;1k~m styov novo otkrih sad u sreu tvo jem :I J pjesrm zeli~ hvalu? ... Hvale pusti dime!/ hog hvale rm se titras srecom i sp okojem ?: " J e kupu je se M uza ! Svaki prevari m e, 1 1 1 1 : ~ad na. Pa!na~ krenuh, da ti slavu pojem ,

  1 t .I J s e t vr di , cim ja sp om enuh ti im e.XX I .

  DANAJIDE ., J l'p oj.k e ! . U v 'je k zla tn i : e vije ee m~ sto cvati', ' p olju , izv eze nim k la sje m h aljin am a,Kupovahu se srea i kras djevo jkam a,ljub.una golubovi u prosee su slati !

  l'lil'\!nili uuvijih pjesnika II. 17 2

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  9/54

  Danas je vijek ejenji, al skupoca plati.Kojo j ja zlato dajem , ona bi p jesama ;K ojo j ja sree dajem , ruku iste sarna;Koju sam opjevao , pita: je I ' bogati ?Danajide : Dar p jesm e u bezdan pohotaBacah yam, r as top lj enu dusu u suzama :R asip nik , m ek is ro di rug ac a itvrdca.Iako me i danas mami jos kraso ta,I ako vas darivat, p jevat moram vama :A l negda sve bih dao , danas sve - sjem srea.

  XXI I .ISPRIKA.

  o ljubavi sam pjevo zboru vrsnjacije :Po hvalise m e neki, drugi zasap tali :Taj pjesnik samo Ijubi, muci se i zali,Ne cuti nista drugo, il p jet ne um ije.U zrelim godinam a razum stariji je.Sta sre e tim plamickorn d je ti nj as tim p ali ?Zar za to dar pjesnicki bozi su mu dali,Da kroz sve pjesme mu se vazda on sam vije ?Mudre Ii opom ene! S druzborn viSeg duhaA lkajski hvatarn bardon, al cirri zapjevaneS U rsynovim* su ruhom pjesme, - na sve straneR asp rsao se svijet zadivljena sluha ...U L etu trgam zice i bardona gluha :P je sn ik je , k aka v slusac. A l ce cas da svane :* Julian Ursyn Niemcewicz, pjesnik poJjski.

  18

  K R IM S KI S ON E T!.WER DEN DICHTER WILL V E RSTEHENMUSS IN DICHTERS LANDE GEHEN.

  GOETHE.

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  10/54

  J.A KERMANSKE STEPE.

  1,'1 dll IIII na pucinu s uh og o ce an a;II :"1;'11 lonu kola , ko da cam ac brodi:I'l l 1 .1 11 1 ~um nih luka, p ocv'[ecu ko vodi,I,. I ,II koraljnih o st ro va g rm lj a r az ra st an a.1 \\ 1,1 ,' I \ l' , n igd je p uta ni gro bno ga stana .II IIt'l,o gledam , trazirn zv'jezd u, sto bro d vo di:II,I .ilji sja se o blak, dan iea isho di ...11111,1 \l' D njesta r, sin u svjetlo st A kerm ana !', 11 11 11 11 1 , . T isin a! ... Cujern, k ak o le te z dra li,N , 1'1 il l d og le da le o ei s ok olo ve ;f 1 11 "1 11 , I I travi Ijuljka lep tiric se m ali,.\ (1111 j:1 klisko m grud i d ira u struko ve ...I '111i1,k u je rn ti si ni, c ek am r ad oz na JiI, I II II' glas ... Hajd emo , niko me ne zove!

  II.T IS IN A M OR SK A.

  N A V IS IN I TA R KA NK UT SK OJ ."" \ I 1('11 na zastavi vje tric tih kad pljusnu ,t ,111""11,1ihim tr ep ce v od a iz bis tr en a:~,II " ',rdi kad sa nja m lado jka v jerena ,11""1 ',I', uzdah vinu i vee opet zasnu.I 1 1 '''1 ,1 .ko zastave, kad se rat ugasnu," I ,I II II ,LI g olih d r'je mlju ; a u la ga nje naN I i',' ',( ' ladja vodom , kao zalancena ;Ililj'(' 1I10011ar ,u sm 'jeh svi p utnic i p rasnu.

  21

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  11/54

  ~ ! : I !I!',

  p r: ,''IOJ more! usred tvoga svijeta veselaSpi u dubljini polip , kad se nebo tmuri,A za mine krake duge razastire.Na dnu ti, misli, hidra usp om ena sjela,Sto za zle spi sudbine i po b'jesnoj buri,A kad je srce mirno, capke u nj zadire.

  III.PLOVIDBA.

  S um ra ste , povrvjese po moru s tra sila ;N a Ijestve m ornar skace : djeco, svi spremljeni !U mrezi nevidljivoj visi, te se I'jeni,Ko pauk, koji vreba, je I ' se om ca s vt la .V jetar je! vjetar! Ladja hale p re krs ila ;Puci se, valjaj, toni u mecavi pjeni,Zatiljak dizi, gazi vale, k nebu kreni,O blake celom s'jec i, hvataj duh p od kr ila !

  I moj se duh ko jarbol Ijulja sred pucine,Ko kosa tih jedara masta s e n ad im a,I uz veselu cetu glas m i sam p ristaje.I sp ru zam ru ke , padam na grudi ladjine.Ko da ju , n ek p ole ti, zurirn j a p rs im a.Lako mi ! zivo ! milo! znam sad, ptica sta je ...

  IV .BURA .

  R ik morem, vihor, krma puca, jedro pada,Plasljivi Ijudski glasi, cmrk zlosretne huke,Zadnje se uze trglo iz mornarske ruke,Krvavo sunce zadje, s njim posljednja nada.

  22

  1"1 '"11 11 11 11u ra vije ; a na m okre go re,',III 1 ,1 ",1 1 iz nad ka ta na dv isu ju vodu,I " 1 1 11 11 1 11 1 stao i puti se k brodu,I 'll 1 I1 11 Id , sto jurisa tvrdje, kad s e s or e.II II ',' 1 ',t il ll1 lr tv i, o na j r uk e lama ,1'1 l'lil;)leljima se na rastanku ljubi,I I , I ..;" I 'lt'd smrt mole, nek im se ne svrati ;\ 1 1. 1.1 11p utn ik su te c sio s kraja sam a1 11 11 ,11 blago onom , koji snagu gubi,I, IIIIIlil zna, il ima skim se rastajati ...

  V .1'111,1 1 I) NA GORE SA STEPA KOZLOVSKIH.

  PUTNIK.II"") , _ .. Da I' Allah dize st' jenu, leda more,I , " " .uu.jelim a lije : smrzl e o bl ak ov e,II 1 ,1 III zemlje dzini zbise u z id ov e,I I, I .11;)vana zv' jezda s istoka ne more? .I',II I ,II irrad da gori, zabuktale gore! .11,1 I' \ 1 .ih, kad noc erne r az as tr e p ok ro ve ,I"~ \ 1,'love, po moru svemira sto plove,',I 1 ,I II ik ll o vu vjesa na nebesa gore? ..

  MIRZA.1,1111'" Bjeh : zim a sjedi; klju no ve potokaI 1 '1 1. 1I 'jeka vidjeh, piju joj iz gn' jezda ;I lillI l" ll. iz usta sn'jezi : ne ustavih kro ka,~,11.1IIII) ue zna, kud je krdj oblacnih jezda,I.I II' dr' j ema grom u zipci oblaka visoka,r~,ld"II\lk()m dok mojim ne bi samo zv'jezda:( ,1111.\ ,11 '_

  PUTNIK.",I ' )23

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  12/54

  VI.BAKCESARA J .

  Jos velika, vee pusta Giraji* bastina !P re dv orja , tr' je me , c elo m p asin sk im m ete ne ,D iva ne , s' je la sile , za klo ne Iju ve ne ,S ka ka ve i p re sk ak uju , o vija gu jin a.K roz prozore sarene tihanih zidina.Povijusa se penje uz svod, uz stijene,U prirodino im e ljudm a ugrabljene ;S lo vim a V altazara p ise " RA ZV A L I N A ".U sred dvorane sud se m ramoran zatece :H arem ska to je cesm a : i sad citava je ;Roneci b ise rsu ze u sam oci rece :Kud ljubav, kuda sila, i slava kuda je?Na v'jek im bjese trajat; cesma naglo tece ;S ram ote ! nestadose, a cesma jo s traje ...

  VII.BA KCESA RA J OB NOe.

  I z dzam ija se svijet bogom oljni gubi,M olitvi u tih vecer g in u o d gl as ov i,Suneu se lice stidom ko rubinom ovi,S rebreni kralj se noci zuri na san k Ijubi.N a harernu nebesko m vjecna svjetlo st dubi,Z isci : zvijezde; u dalj safirnu njim ploviS 1m oblak, ko jezerom tihi labudovi,Prsa m u b' j ela, zlato m isp isani rubi.Tud pada sjen s munara, s vrha cernpresova,Tamo se ukocene e rn e k li su ri ne ,K o sabrane so to ne v'jeca Ebliso va**

  . 1I

  * Kanovi krimski.** Eblis, Iblis, Garazel poglavica je djavolji u muslimana,24

  1 1 sator m racni ; gdjekad s njihove visineB udi se sijavica, I 'jeta F aryso va*P re le ta va d aljin u tih an e m od rin e.VIII .

  GROB POTOCKE.* *S red rasko snih vrto va, u p ro ljetno m kraju,R obujes, m lada ruzo t m inuli ti casi,Odl'jecuc kao lep tir, sto se zlatom krasi,Gad uspomena na dno srdascu hitaju.N a sjever, k Po ljsko j, cete zvijezda se sjaju ...Zasto to liko zv' j ezdje p ut taj o dabra si?Da I' ognjene ti oci, dok grob ne ugasi,Tud vjecno letec jasne trage p ro sip aju?Poljkinjo! sam cu i ja umr'jet sa zalobom.Nek tu m i saku zemlje baci d la n m ile ni !Sv' jet putni nad tvojim se razgovara grobom:I m ene c e da budi jezik m oj rodjeni,A p jesnik, p jesm u snujuc sam otnu za tobom ,G rob bliski opazit ce i zap jevat meni .

  IX .H AR EM SK I G RO BO VI.

  M IR ZA P UTNI KU .Na sto lu A llahu su grozdovi nezrelil.jubavnog vinograda; biser s istoka je,sto smora slasti, srece, mlad u mracne kraje,1 J skoljke vjecitosti, I 'je so ve se se li. .Iunak arapskih beduina. '" . Lllizupalate kanske ima grob (po narodnom pricanju) ropkinje

  1'lIllklllje, od roda Potockih , l jubaznice kana Kerima Giraja.

  25

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  13/54

  1 1I ff'ilii'! Zaborav i davnina trag su im zameli.I znad njih saruk hladni u vrtu se sjaje,Tug vojske mrtvih sjena, i tek ozdola jeOd gjaurina natp is, sto im ena veli,

  il OJ edenske vi ruze : zivo t precisceni,Po d l iscern stid a d ani odcvjetase varna,Na vijek nevjernom u oku zatajeni ...S ad pogled yam tudjincev ka lja g ro b m rlja ma .Dopustam , oj veliki svece, prosti m eni !Jedini od tudjina gleda u suzama.

  X.BAJDARI .

  Konjica s vihrom pustam , ostroga ne s te dir n ;Dolina, suma, st' j ena, ko val potocine,Pod nogama u zbrci p lovi m i i gine :Omami t cu se, opit slikam a, sto gledim .Kad zapjenjen mi ne c e a t, sto za po vje dim ,Kad svijet boje gubi pod pokrovom tmine,U sl'jep ljenu su oku surne, hrid, doline,K o u zrealu strtu, u slikam a bl' jedim .Spi zemlja, sna mi nema. Skacem na pucinu,V al crni, naduveni s hukom k br'jegu goni,I sp ru zam ru ke , s pu st am celo n a ra zi nu .Nad glavom val mi prsnu, metez me zaroni:Cekam , dok m iso , ko brod, kog vir krugom vinu,Smetena u zabora v caskom ne uroni.

  26

  X I.A LU ST A OB DAN.

  vet: g-ora stresa s prsa m aglene hiljate*,~ all1 ~zo m** ra nim S lim e n jiv e zla to kla se,K lanja se suma, sip a niz svibanjske vlase,K o kalif s bro janica, rubin i granate.Nad evjetnom lukom letec jos cvijece evate:Sareni leptirovi, sto sve do neba seKo alemov baldahin sjajnom dugom krase :Skakavei dalje steru pokrove krilate. 'K a.d se u vo di st'jena go la o gleduje,V n m ore, o dbijeno jurisa izno va,Ko tigrovo se oko svjetluea kroz huje,N avjescujuci buru zem lji o d rto va;A val se nad bezdanom njise, zap ljuskujeTud brodove, a tuda jata labudova.

  XI I .A LU STA OB NOL .

  V jetr?vi nestase se; zega minu; gruhaN a bilo C atirda ga svje tiljk a sv je to va,R a zb ita ra zlij ev a r'je ke g rim iz ov a,Gasi se. S to jis oka napeta i sluha ;I 'ocrnjese vee gore, u dolu noc gluha ;" lezaja svilna sum ! sanljiv tok virova ;M irisa vi vjetara e, ta gIa zba e vjeto va ,(;ovori sreu glasom potajnim od uha.

  + 1111:iI j e pocasna haljina, sto je sultan daje velikim dosto -1 11 1' .1 \ l'llh'illl:t .

  N .u nn Z j e m o li tv a m u sl im an sk a.

  2 7

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  14/54

  U san cu ja, tisini im raku po d krilo :A l m e iza sna trga blijesak i p iska,Zlato ko potok nebo i zemlju prelilo !Istocna noci : ti s i k ao o da lisk a,U spavljujes m e m azno, a ispred sna bliskaIz oka iskrom budis na mazenje milo .

  XI I I .CAT IRDAG.MIRZA.

  MusIiman drscuc ljubi podnozje ti s t ' j en i,Jarbole krim sko g bro da, Catirdaze dzine :O J m un aro svijeta : care nad p lanine!U o blak iznad niskih hridi uklo njeni,P re d v ra tim a n eb esk im k ao u zv is en iGabri jel rajske cuvas dvo ro ve s visine;Plast imas m racnu sumu, a iz oblacineO d janjicara, m unja, saruk izvezeni.Neka nas magla mraci, nek nas zega mori,S kakavci zetvu niste, gjaur paIi dom e,Ti, Catirdaze, vazda gluh u m iru svom e,M ed svijetom i nebom tumacern se stvori ;Pod noge podvrgnuvsi zem lju, ljude, grom e,Jedino slusas, sto Bog prirodi govori.

  XIV.PUTNIK.

  Pod nogama m i zemlja bogatstva i krasa,Nad glavom vedro nebo , sa m nom krasno lice:I zasto o tud srce bjezi nehoticeU dalek kraj, i jao ! - jos do daljeg casa?28

  l' I"I,i11 Ii sum ne sum e, L itvo, sIadjeg glasa,r ~ " I ' , lujdarski s lavul ji , s a lh ir sk e* djevice :11,1.1111:azio sa m ta mo tre sk av ic e,1~11"illl ,:1111 zeljan o vih zla tn ih a na na sa .I ),lId. ',,1111 drug-a je zamama za mene !1,1', III lid uzdaha se t rg am n ep re st an a1,1-11110111.koju I jubljah za m ladih m i dana?II uulr djcdovinc. meni i zg ub lj en e,I,dii' ',VI' joj napominje v je rn o ga d ra ga na ,1'" 111"1('11111':1,1:11odec da I' se sjeca mene?

  XV."III N..I) !lUI );\NO M U DlEHU D-K AL E.

  MIRZA.M,dl ,I' "1'11',11Ill.dl' I licl' odvrati :Ilid ',III,' [""1',1',"1 Illizi 11111o v je ri p ri je .~,III1' I ,tll,11I 1 1'11'.1.luhlj inou: ,fanl', o mjeri jet ~'t'~m', d,,1 ~"I"I"III ',lllIlt'lI Ill' zahvati,I, ~II!I Ilid lit' 1'1,'.11I ',1,'11 I' /,I('IIIt':1 Ii,"" ~'' 'III~~11111 'dl lt il' II '11. do diLl 11('doprije :NI 11I~""1 111.1I" ~,IIII' klll. l!.1 Ii nijc :I'll ., 11I1~1j1l111.1 11'11111'11,Idlolll 1I10zd zvati :to . , l t I 1,ItII I, , . 1',,1h.u ( ' 11101111 dubine," ' 1 ' , 1 " " 1 ' kit 1',10111,II 1IIIIra do dna ne provrti,N P M I.ldlli II II h('l.d:1I1. 1 1 I 1 ' 1 l ' 1 . s un ov ra ti .. .

  l'IiTNIK,I.t. MIIIH, 11I1I'll'do \:tlll I xv'jetu k ro z p uk li ne1'10\ 1111t " " , 1 " \ idjch. I'd e l l - iza smrti :III 1I'IIk llltil Ijlldl Ill' ZII:1 iskazati.

  i \~ 1 1t 1t ,p IIh'k,1 1 1,1 K 1111111. pod Catirdagom.

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  15/54

  XVI.G OR A KIKEN EIS.

  MIRZA.U bezdan gledni. Dolje nebesa sto leze,More je, Usred val a ko da ubio jeG rom ptica orijasa=, sto jarbole svoje,K rila, ko po lukrugom duginim p roteze,Na polje modrih voda snjezan otok l'jeze,Taj otok, sto bezdanom plovi, oblak to je !Iz njeg se za pol sv'jeta mracne noci roje:Vidis Ii trak ognjeni, sto mu celo zeze?Grom je ! . .. A l stojmo ; tu je bezdan ispod noga.Taj klanae moram s konjem u skok prehititi.Ja skacem ; t i s pr em lj en a bica i o st ro ga ,K ad nestanem, med ostre h ridi o ko hiti ;Bljesne Ii pero, J110 ja subara c e biti ;Ne b lj es ne l' - ovim putom ne bilo nikoga !

  XVII .RAZVALINE ZAMKA U BALAKLAV I.

  Te zamke razrusene, golu podrtinu,K itili, cuvali su, nezahvalni K rime ;Sad go rom ko lubanje divske su, da primeU sebe gmaz i covu, jo s go ru z ivin u.Na kulu pop et trazim grb ja uz zidinu;I natpis ima : mozda kom junaku ime,Sto bjese vojsei uzas, a sad se nad njime,Zaboravljenim crvom, vi no v list zavinu.

  * I z plica t isuc ij edne l106i.30

  I,ll 1 11 11 k( 'j e s ar e k le so tih zidova,\\111111111111.1rodavo Taljan oruzije ,I, \\,1 ,' dll \Ijak pjevo m olitve si tihe :1,1 I' II'jt'1l crnih krila leti vrh grobova ;I,I, , I", xrada, kad sa v od kuge pomrije,

  ;' I 1,1 ,I tTl):! s kula vije do v'jekova.

  XVII I .AJUDAG.

  1,,,.1,111 volim st'jeni judaskoj na kraju,~.,Id /.rpjenjeni vali cas se u ern lijeg/Ioj 1 ,1111 tad pr ste, cas ko srebren snijegI ' uul ijune c !uga vijuc i se sjaju,,,11111.11,1I plicinu, te se ra zb ija ju ,I., " vo jx k a od kitova, prekrivajuc brijeg,111 ,h l ,l dj ll jl l sv 'j et slavno, a kad ce u b ije g,I" > I I( nn skoljke, biser, k or alj e b ae aj u.Mld,1 pjcsnice, na tvo je sree naliku je!' ,11,11 l ' l' s tO uzburkati strasne z na o lu je :!I I I ,Ida dignes bardon, tebi ne stetuje,f ' J , ( ' 1(1)(' 1I dubljinu, k z ab or av a sv'jetu,1 I' 1",IIIl ' hesrnrtnice gubi II lijetu,II 1' '1111 v'jeci v'jenac c elu tvo mu pletu.

  31

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  16/54

  r i i i~t : ~: : ' 1,

  1 : l l i,

  1 ! l f 'I"'I II! I

  !i l; 1 : 1i pl :I I I ,

  1" 1"'I I:' 1

  'II1 1 1 1 II1 I I II :'i , II

  ;'1

  B A L A D E I R O M A N C E .

  Prievodi novijih pjesnika I I.

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  17/54

  I~ .i'II'i" I. 'I' ~ I '

  3 5 *

  JAGLAC .(PR IM UL A V ER IS )

  C im se vin a pjesma lijetNajraniji k nebu vinu,Vee iz zlatne caske cvijetNajraniji , jaglac sinu.

  JA,Prerano je, oj cvijete,Joste vjetar mrazom brije,.Jos se s gora sn' jeg ne smete,Jos dubrava suha nije.Zazmi oc i te zlacane,Pod majcine skri j se skute,Da ne bodne inje u te,Biser rosa da ne kane.

  r',I

  I, '~"iI'I, CVIJETAK.

  Ko leptiru, dan je meni:Zora zieem, podne smakom:Volim s travnja casu takom,Neg prosincu svem s jeseni.Dar bozima ako ce ti,Diki, drugu ako ti je,Od mog cv'jeta v'jenac spleti,Niko ljepseg spleo nije.

  JA.S jadnom travom, divlj im gajem,Cv'jete mili, ti si niko.Da Ii rastom, iii sjajem,Dicis mi se ovoliko?

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  18/54

  f , ~ I, II! ~ I I!,,,I! f! ! : \I , i ;~i '

  !' II ! I I 'I'I I I I II i i I' I ! i

  11,I

  i i i !

  Nit su zori bo je ovo ,N i l ati ee t ulip an a,N iti ru ho I jilja no vo ,Ni ruzina g ru d p is an a.U v 'je na e cu t eb e s vi ti,A I otkud ti vjere im a,Da ees m io poklon bitiM ojo j diki i druzim a?

  CVIJETAK.Ko angjela vesne m ladePozdravit c e d ru zi m en e;Prijateljstvo sjaj ne znade,V ee ko struk moj Ijubi sjene.Da I' sa m v r'je da n d ike , zn ad i,Mariea ce rajska reci !Za prvi c u p up olj m la diS arno prvu - suzu steel ...

  l

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  19/54

  Tako se djeva s draganom voli,L eti za njim , zove, pada;Ievo jatom , na cik od boli,S vijeta stara i m lada."Nek se ocenas mol i ! - zabruje,Ovdje ce biti mu dusa.Iva je tamo, gdje je Karusa,Za zica volio nju je .Ija to cujem , vjerovat vo lim ,Placem , ocenas m u m olirn."Djevojko, slusa] ! -- vice med zbojemStarac idoziva Ijude, -Vjerujte oku istaklu rnojem,Nista ja ne vidim tude."Neuka celjad d uh o ve s tv ar a,T akve glup arije guli,Djevojka bunca, rna stogod sara,A svijet na r azum huli."Osjeca djeva, - velirn ja smjereni ,V je ru je c elja d du bo ko ,Cuvstvo i vjera jace zbore m eni,Ne g mudrog staklo i oko,Neznanu ljudm a, m rtvu znas istinu,U prasku sv' jet, u zv' jezdi, rna gdje vrca :Ziv zakon ne znas, cudo ti ne sinu !Imaj i p ro matraj srca :"

  SWITEZ.K ojig od k re ne s n ov og ra dsk orn k ra ju ,Gdje surna mracna se kociPluzynska, p arnti, ko nji neka staju,Da pases jezerom od.

  38

  'I'll Swite b is tr o k ril o ra zl ij ev aI J krug d ale ki v od en i,Crnec se gustorn s desna iIijeva,(;latka ko vedrac ledeni.Budes Ii nocnom dolazio dobom[ k vodi pogled ti sleti :

  Na d so bo rn zv'jezde, i zv'jezde p od so bo m,[ dva ces rnjeseca zreti.I n e zn as, da I ' ti staklena pod stop omR a van se do neba pope,

  II n eb o sv ojirn sta kle nije rn stro p o mP od tv oje sa z e s e s to pe ;Ne hvata oko drugoj pobreziniNi dna nit visa nad r'jekorn,K o o bz orju da v i~ iS u s re di niU m od ro m b ezd an u nekom,K ada je vedra vrijeme po noci,Pogled se slastim a baj e .

  A l k jezeru ko ob noc k an i p od ,Treba junacina da je.Kakva je tam o hajka so to nina!K akvi se gado vi bave!Kada se onaj spornene starin aPred noc , sa y drscern od strave.U vodi biva ko gradu galama,D im gusti i oganj suce,R atnicka graja, vriska zenskinjarna,Oklopa zvek, zvono huce.D im naglo pada, graja se smiruje,Tek s br'jega jela da hujne,I z vode tihi ocenas se cuje,D je vic je m olitv e n ujn e.

  39

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  20/54

  S ta je to? Svasta sm isljavaju ljudi :A I na dno zar iko hodi?M ed svjetino m se kojekako sudi,Ko ce da istinu zgodir, Pluzynski vlastelj, II kog bastina jeSwiteska od pradjedova,Smislja isavjet iste, da I' se dajeTajna dokuciti ova,U gradu b li sk or n s pr em i p otr ep st in u,Novcinu silnu izdade :M etnica dvjesta stopa u dubljinu,Brodovi, cam el se grade.O po me nuh : to liko m djelu s BORomTreba da bude prvina;M ise u hramu citaju se mnogom,D olazi p op iz C yryna.N a b ri je g staje, s crkvenim ornatom,Poso blagosliva, skropi:

  G osp odar daje znam en: biju batom,M etnica sum no se top i.To pi se, p lo vce p ovlaci, o vakoBez dna duboka je voda;N aprezu uza, m etnicu po lakoV uk u be z I ov in e ko da .Izvukli na br'jeg o badvo je krilo,Sredinu vuci jos stali :Ulovise , al kakvo je strasilorN e bi m i p ovjero vali.Red cu ipak. Strasila Ii pusta :Zive u m et nic i zene:L ica je vedra, koraljnijeh usta,B ije le k os e s kv as en e.

  40

  Na brijeg hiti. Nek i o kame nje niOd straha tamo se koce,A drugi krecu u b 'je g n aum ljen i.R 'ec blagu ona im poce :"Ml ad ic i, n ik o nekaznjen jos nijeO va mo p ustio broda :Jezero svakog vrato lo ma p ijeZdrijelom dubokih voda."Sm jelice, ti se ni tvoja druzinaB ezda nu o te li ne bi :A I d je do vs ka je to ti drzavinaI nasa krv je u tebi:"V rijedi kara rado znalo st pusta,A I je r poceste po Bogu:Na m oja Bog yam iskazuje ustaCudesa 0 tom vrtlogu."N a mjestu, kud se p 'jesak danas m eteG dje ra ste trska, podbio,

  Po kojern sada vesla vasa lete,Prekrasan grad je tu bio ."Switez, is la vom b orc a oruzanazenskim b og a t a k ra som ,Pod vlascu svojih knezova TuhanaCvala je s pradavnim glasom ..Bez o ve n ujn e oku zagradine,K ro z p lo dni okolis tadaN ov og ro ds ke s e vidjahu zidine,L it av sk og s to ln o ga grada..Da o ps je dn e M en do ga , iz ne na daCar ruski vojstinu krece ;Golerna stra va na svu L itvu pada :M endog odoljeti ne ceo

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  21/54

  ~:I l l f! I( I I I~ " ,II Ii l l i 'I !;'I 'I1 I I I .r1' (1 1 I 1 II Ii' ! I i ' 1 1 1 ,

  IIIIII

  ,I :!

  ~

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  22/54

  Ii

  I it

  .B je lka stim ev'je to m, ko le ptiri b 'jeli,N ad vir se dubo k ispele,Z el e na lisca, ko c etine jeli,K ada se snijego m b'je le."la ziea slike nev ine vrline,Po sm rti n jene su boje,S kriven e zive bez m rlje jedine,Nit darnu stvore ih koje ."To vidje ear i ruska momcadija.K ad k rasne sm otrise e v'jete,Taj kida i sljem eelien i ovija,O naj vijenee si p lete:"A I ko se seze rukom u dubljine,Po strasnoj evije tu snaziIzlam aju ga o dm ah bo lestineI sm rt ga prijeka gazi."V rijem e zbrisa s usp om ene zgodu ,A I jeka ostade karu,I danas zna je prica u narodu :C v'jetu je im e ko earu".*Ovako rece, p o dje p ol ag an o.B ro do vi, m reze se to pe.G usta ra su mt, v alo vlje sv itla noS hukom se na brijeg pope.Jezero do dna puce popu t rova,A I zalud i oei b ise :U tonu, valom prekri se iznovaI nema glasa jo j vise .

  * Podbio , podbjel , podbielak (tuss il ago I ar fa ra ) zove seu pol jskornjeziku car.

  44

  8W ITES KA V IL A.K o je taj m lad i, lijep i m om ak?Ko je ta d jeva kraj njega?Po mjesecini id u n ad om akS w ite zi sin je , d uz b r'je ga .Ona iz kosa maline daje,O n njo jzi cv'jec e za v 'jenae.Cini se, dika momkova da je ,

  A mladic n je zi n m ilj en ae ?S vake se noci pod aris znajuU isto doba zateci.Mladie je lovae u svo rn gaju ;A djeva? ne urn'jern reci.Otkuda dodje? kuda I i ode?N e pazi, ne natraga je !K o titriea se jav lja iz vode,K o divlji o ga nj nestaje."R ec i m i, krasna djevo jko mila ,Zasto da tajimo tajom ?

  K ojo m si stazom ti do hrlila?Gdje ti je dorn s oeem , s rnajom ?"L isee se zuti, m inulo lje to ,G ine pred dazdevorn dobom :Dokle cu cekat, da bih se sreto ,N ad divljim jezero rn, s tobom ?.Ko srna p laha gajem ne bludi,K o vam pir nojcicom tam nom :Koji te ljubi, s on irn i budi,O stani, p rem ila , sa mnom :.Kucica m oja n ije d ale ka ,

  Isp od lije ske je guste ,Ima kod mene voca, mlijeka,Im a d iv lja cin e p uste ".45

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  23/54

  Ona ce : "drsko momce, ne dulji,R' jee mi se oceva novi :Iz muskeg glasa poju slavulji,Sree su lisicji snovi."Ljuce se vaseg pretvorstva bojim,

  Neg zara nepouzdana;Da se privolim prozbama tvojim :Vjera ti je I' postojana?"Kleko i sake salutka puneZazivlje sile paklene,Mjesecinom se svijetlom kune ...Al ako s prisege skrene?.Kletve se drzi, levee, da znao !

  Ko zgazi sam, sto priseze,Ah, tesko njernu, za zica jao !A zloj mu dusi jos teze !"Kad rece djeva, ni cas da ceka,

  Vijenae na celo vinu,Pozdra vi lovca jos iz daleka,U svoju krenu daljinu.Zalud joj lovae u dostig skoci :

  Ne stize hit roga b'jega;Kao vjetrica nestade s 06Djevojke ispreda njega.Sam se po divljoj povraca stazi,Pod njim se uginje mlaka;Mir je, i samo noga kud gazi,Sustanje od suvaraka.Kraj vode krokom zbunjenim bludi,

  Zbunjenim ocima sib a :Al gustim gajem vjetar zagudi,Voda se nadima, ziba.

  46

  Nadima, ziba, - puce dubljina,Iskrsnu cudo pred oei !Krasota djeva navrh ravninaSrebrastih switeskih skoci,Lice ko ruza bl'jeda, kad ran alora joj suzice lije ;Uz stas nebeski halja tananaKo magla tanka se vije."Mladjano mornce, ti momce krasno,-~ Djevojka slatko mu guce, -~

  Kud mjesecinorn u doba kasnoIJz Switez sree te vuce?.Za vjetrnieom zar Zalis, sto teU gaj zamarnljuje arno,Ludi ti glavu, a rnir ti ote,I tebi smije se sarno?"Poslusaj mile rijeci rnoje:Ne tuguj, ne zali, hodi:Hodi rni, hodi, nas cerno dvoje

  Igrat po biljurnoj vodi."IIi te volja ko lasta samoDirkati vode tihane,IIi ko ribe da se brckamo,Veseli, zdravi, sve dane."U srebrenu ces na san dubljinu,Pod sator, sto se zreali,Na Ijil janovu meku bjelinu,( ;dje san bozanski se gal i".Snjezne joj grudi raskrite sinu ...

  ;\ lovae oei k tlu svodi.I ijcvojka lako k njemu se vinu,"l icllCi : .Jiodi mi, hodi I"47

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  24/54

  Poletnom nogom vjetrom potece ,K o duga krugom da krene;C as o pe t vo di va lo ve s ' jeceI ka pi p rska srebrene .Ooleti lo vae... u trct s ta de ...B i I ', ne bi I ' skocio tamo?V al m odar prsnu , na brijeg pade,S tope m u golienu sam o.Tam o golica, m am i ga bajno ,Da sree m re u uzicu,K o kada stisne ruc icu ta jnoS tid ljiv a d je va m la dic u.Ne pamti lovae zavjet svo j sveti,O jevu zabo ravlja drag u,S lijep k dubljini u pro past leti,Zamami novoj po tragu.

  ,,IIII'il!~I;1,\

  1'1

  l i l ! 1I11 1 1 ' . "I 1 1 I 1: 1 1j l l ' t ' 1,1

  jll1"

  ~II'II' :,I

  "I

  i i

  ~.,

  i l i l l

  i l l

  L 'jeee i gleda, gleda i l 'jece ,N ose g a vo do m daljine:Daleko s kopna jezerom veceIgra o n na sre d sred ine .U sad snjezna ruka je njena,K raso tu guta vee okom,Ustirna u sta hva ta rum ena,D jevu okruzuje skokom :A l vje tric duhnu , razbi u trenuO blacic varava sjaja ...Pred sobom lovac djevo jku glenu ...A h , djeva to je iz gaja !"A kamo kletva ? Nijesi l ' znao :

  K o zgazi, sto sam priseze,A h, tesko njemu, za ziea jao !A zlo j mu dusi jos teze !48

  "Ne ees vrh vala igrat srebrna,Nit u bistrinu ees ronit :Tebe progutat zem lja ce erna,S alu ta k o ci z aro nit..K raj to g svjedoka, drveta , dusaT isu cu lje ta nek c a m a ;N ek zarke m uke paklene kusa,N e m oguc ga siti p la ma ."S lusa to lovae i zbunjen bludi,Zbunjenim o cim a siba ;A l gustim gajem vjetar zagudi,V oda se nadim a, ziba .Nadima, ziba i vri sve do dna,grabi vir u dub ljinu .O tvara ralje b ezda na v odna,M la dic i dje vica ginu.V oda po danas burka se p jeni ;A kada m jesee sijeva,

  L uta ju dvije nesta lne sjeni,L uta ju n iladic i dje va.O na sre bre nim jezero m p lese,On tuzec pod aris stao .Taj m ladic ? lovae u gaju bjese.A djeva ? ko bi je znao .

  RIBICA.(PO NARODNOJ PJESMI.)

  I z sum skoga sela m ala,S dvora leti tuzna djeva,K o su v je trom p ov it la la ,S u zom l ic e z al ij ev a.

  " II!'V l ld i novijih pjesnika II. -\

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  25/54

  Doletjela nakraj luke, Koracajern k vodi krenu,Gdje k jezeru r' jeka pada, (;dje se vrba pusta splela,Larnajuci b'jele ruke Uz okuku izvijenuZalostivi jad zajada: Nad r'jeku se izapela."Sest re moje oj ~witeske, U zaklonu mracnom stoji.Sto u vodi zivujete , Zaplakao, zakliktao:Ljuba vnici bole teske .Ko ce d'jete da nadoji ?~ I Prevarenoj da cujete . Gdje si, Kriso, gdje si, jao !""Vlastel in me mladi ljubi , "U rijeci tu sam, na dnu,Vjencati me prisegao ; ~ Odvracaju r'jeci tihe, -~ I Tuznu ce me da pogubi : U drhtanju ginem hladnu,' , 1 ' 1 Kneginjicu privjencao. Salutak mi oci pije.

  1 1 ! ! t "Nek licemjer grl i drugu, "Val plahovit mene bijeNeka sretni budu mladi, o sljun, ostre kamencice ;Ali neka na porugu Koralj, skoljka hrana mi je,Ne budu mu moji jadi. A studena rosa pice.",,~ta u drage zapustene Ali sluga, kako stoji,Na svijetu ostalo je ? Klik neprestan zakliktao:

  Switeskinje, evo mene ; .Ko ce d'jete da nadoji ?Ali d'jete ... cedo moje l" Gdje si, Kriso, gdje si, jao !"Tako zbor i, gorko place. Tad bistrinu biljurovuRucicama skri ocice. Ko da vjetric lak zazibaU rijeku s br' jega skace, I uzmuti vodu ovu :I potonu sred brzice. Navrh vode skoci riba ;Iz sume se dvor bijeli, Ko oblutak, pljostimiceTisucarna zisci sjaju, Djecjom rukom hitnut lako,Sastaje se zbor veseli Vodi povrs skokimiceNa igranje, svirku, graju. Ribicica Ijupka tako.AI iz gaja kroz sto graja Svu je zlato poprskava,Vazda djecji plac se cuje ; Rumene se dv' je peraje,Vjerni sluga gre iz gaja, Ko naprstak sitna glava,Na rukama d'jete mu je. Sitni biser, oko, sjaje.

  50 51 *

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  26/54

  II 'I,!

  S kree e, cek a iz daleka ,/;t gustim se grm om krije ,A I i zal ud cek a, ceka ,N ik og stazo m natra g n ije.K ao trubu ruku svinu,I kroz p rste v irit sta de ,

  i\ Ii vece i dan m inu ,I 'o mrc in a siv a p ad e.

  R iblja Ijusk a ra zm ota se,Sinu oci djevojcine ;G la va p ro sp e s v'je tle v la se ,Tanahan se vrat izvine.R um ena je lice krasa,B ijele se p rsa p un a,R ib lja p litva do p ojasa .Pliva k br'jegu podno dzbuna.D 'j et e r uk om p ri hv at il aNa bijele grudi svo je :" Paji, buji, h rano m ila,P aj ki, p aji , cedo moje."A kada se stiso placko,Zipku p ripne nakraj grane :Opet t'jelo djevojackoIgla v a se m anjit stane.

  S un ce z as lo , 01 1 jo s ceka ;i\ k ad z v'j ez de no c zapal i ,I 'ric ije k r' j ec i, iz d ale ka/ag;1 eda se: dop liva Ii ?Cudo, il c ar vraska neka ?I 'restrav i ga p rizor no vi :K ud je predje tekla r'jeka ,Suh je p ' jesak i rovovi.,i',

  P rek rila je o pet I ju ska,Skrge su jo j s obje strane ,Po rijeci o pet p ljuskaMjehu rC iee r a sp r sk ane.

  P o b ri je gu ra zb ac en eOdjece su u neredu,Od vlastelja ni od zeneN em a traga na dogledu .

  K ad se mraci , k a d s va n ji va ,U z ak lo nu s lu ga stoji,8w itdkinja k br' j egu pliva,Cedo svo je da na do ji.

  S okuke se ispe samo1'01 k am e ne k om a din e,Cudna l ika; gledni t amo:I )va s e I ju d sk a t'je la c in e.

  A li zasto ov o veceNiko k luci ne doseta ?Obicajni cas vee tece :N em a slug e ni djete ta ./a cudo je vjernom slugi,M isii sab rat m ocan n ije;

  '-;a t m u prose , proso drugi,T ad p ro zb ori n aj po sl ije :On ne moze amo sada,

  M ora ceknut casak m ali,Jer v laste lin i s njim m ladaK raj r 'jeke su p osetali..K riso , K rise !" g la s p ro n es e,

  lck a : .K rtso :" vraca snova ;A li zalud obzire se,N ikog nem a iz tog rova.52 53

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  27/54

  r :"

  Glednu k rovu i kamenu,S bl'jedih o tre znoj obraza,Tripu t glavom samo trenu:"Japogodih !" ko da kaza.~,

  t: Za cedo rn se rukom masa,Pa se divlje sm jeskajuciI m olec i o cenasaBrze bolje vraca kuci.i ,

  I" ~I"il lII, POV RA TA K TA TIN .

  Djecice, drustvom o tid jite z bo rn imPred grad, na humak, do stupa :Pred Iikom tam o klecec cudotvornimM olite Boga svi skupa.

  " It ],

  "Jo s tate nema: s jutra i s veceriCekarn u p lacu imuci :Bujne su r'jeke, sume pune zv'jeri ,Putom se vrzu hajduci."S lusaju djeea, lete drustvom zbornim

  Pred grad, na humak, do stupa ;P red likom tam o klecec cudo tvom imZacnu se mo lit sv i skupa.T lo ejeluju: u ime oea, sinaduha svetoga, neka

  Presveto tro jstvo B oga svejedinaHvaljeno bude do v'jeka.Ocenas mole i zdravu M ariju,

  V j eru i z ap ov ije di,K runieu , iza mo litva svijuJo s molitvenik se redi.

  54

  B ogo ro dic i na jv ec i za pje voBratae I itanije; bratuO tp 'jevat stali: "o j p resveta djevo ,P om ilu j, p om ilu j tatu !"Zacu se gromo t. K olija dokasa.

  Prva su kola poznata ;Skocise djeea, v i cue iza glasa :.Tata se vozi, ah , tata !"Trgovae smotri d jeeu, s ko la sl 'jece,Od m ilja p lakati krene:.Kako ste, djeeo , je I' na domu srece ?Zar se zazeljeste mene ?"J e I' m am a zdrava ? tetiea ? domari ?A to u kosu grozdjica . . . "

  Svak govori, a za drugog ne mari,Sv i vicu ra do sn ih lie a.T rgovae vikne sluge: "tjeraj, vuci,

  Ja s djeeom u grad cu pjese. "Podje . . . A I u tren opskoce hajduci ;Hajduka dvanaest bjese.B rada im duga, brcina s e s vija ,

  M usa ve i, o ko m d iv lja ei,Za pasom noz, naboku mac se vija,Golem sestoper u saci.Djecije jato cic i, k oeu grne,

  Svi mu se pod p last podvuku.Protrnu sluge, gazda bl'jedi, trne,I mo li sklop ljenih ruku :"Evo yam kola, evo vam blaga,

  Ne trite naseg zivo ta,Da ne bude sa sitn im sirotamaU do va m lada siro ta."

  55

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  28/54

  Ne slusa rulja. Taj vee voz ispreze,Otima konje; a drugi"Daj novce!" vice, sestop er po teze ;Onaj ce s macem po slugi.A I haram basa vikne: "sto jte ! sto jte !"1 cetu sputa raspudi.Djecu i oca ispusti do svojte :"I dite bez straha, ljudi."Trgovac hvali, haram basa vrati :"Ne hvali ; iskren sam tebi,M oj topuz prvi glavu razm rska ti,Da djecje m olitve ne bi..Djeca s u te bi gla vu p ro nije la ,Dar njihov zice je tvo je ;Zahvali njima zbog mojega djela :Da ti ga ispricam , sto je.

  ,II l l f

  Ii i,II:1 ,I' ) " "i , l i I ;~!I I I I II I I I ;,1t i ' l I'

  II IIii

  I III ,;,I-III

  "Ja i drugari docusmo jos kada,Trgovac puti se amo,Te na brdeljku, za stup , ispred grad a,Z as je dom p o za sj ed amo ..Dclazim danas ; virkam iza dzbuna :Nevincad Bogu se moli ;S lusam i usta smijeha mi puna;Z alje nje i stra h p re do li."S lusam , do maje sjetih se ro djene,Topuz iz ruke se svali :A h ! imam ija zenu, a uzeneS incic ovakav je m ali..Trgovce, putuj ; k sumi put je nama.V i, djeco , p utanju svo juTud svracajte i gdjekad m olitvam aD usu p om enite m oju."

  56

  M AR IL JIN GR OB AK .(MISAO IZ LITAVSKE PJESME. )

  STRANAC.K ra j N ie mn ov e ruk av in e,S re d z ele ne p us to sin e,K rasni grobni hum ciji je ?Oko njeg se v'jenac vije

  Tr n ja, gloga i maline ;Pristra nk e m u tra va kiti,Na celu m u cvate cv'jece,S r' jemza drvo na grobu je ;S groba idu tri trazine :Prva k desnoj strani hiti,Druga ra vno k dornu krece,Treca l' j evo z a st ran ju je .Ja na camcu tud ploveciPitam djevu, zna I i reci :K rasni grobni hum ciji je ?DJEVOJKA.

  Pridji selo m m akar kO IT HI,S vak ce, brate, da kaziva:Z ivjela je u tom domu,U tom grobu M ara sniva.Na desno su tuda trazi,Kada pastir grobu krene ;Mati ide po to j stazi ;Onud put je druge njene.A li zora svanu vece,K grobu oni na staze ce ;Tu se sakrij iza kupa,Da ti o ci sam e vide,Da osjetis bo l im [ace ,Gledaj desno . . . dragi krece,G le, od kuce m ati stupa,Gledaj l'jevo , druga sece.

  5 7

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  29/54

  Polako svako ideI nosi ev' jece.I place.IVO.

  Mariljo ! ova horaNe bjese nam sastancima,Ne bjese nam pol jupcima.Mariljo ! presla zora !Tvoj dragan cas ne casi :Zar jutro prespala si ?Ljutis se ti toliko,Mariljo, moja diko ?Kud si se dosad skrila ?Ne prespava ti dana,Nit Ijuta si na Jana,Nego ne ziviS, mila!Taj humak te pogrebe,Niti ees ti dragana,Nit dragan gledat tebe !Nekada pred san tim sam case zasladjivo:Probudit cu se, da bih gledec te uzivo,Negda sam slatko snivo.Sad mi je ovdje zasnut, od sv'jeta dalekom.Sklopljenih O C l cu je gledat u snu nekom,Sklopljenih mozda s v'jekom !Dok bijah sretan, dobrim bi jah gospodarom,Na hvalu itudjini,Na hvalu oeu starom:Sada se otae kini ;A mene briga nije !Njivom zito nek propada,Nek u plastu s'jena nije,Snoplje susjed nek raskrada,Neka vuci kolju stada,Kad nema Mare sada !Otae mi daje kuceI bogato imuce,: L e n e me, nudi svako

  II '!II1 , I I i II',

  1 1 1 1I I I ! illI I , :

  II 11"I'I,I:i!IIII It 1 : ' 1r:I,,

  ;1

  ~ i ' \q, Ii

  "

  58

  Domacicu od kuce,Marilje nema vise!Mene ne navratise :Ne mogu, nemam moci !S to cinim, znam ja, cako :Na dalek put cu poci.Ne trazite, da I' glasa11 t raga meni ima.Sa sv'jeta tog cu casa,Pri st at cu k Moskovima,Da poginem tog trema.Marilje vise nema !

  MATI.Sta ne ustadoh rano ?Polje je puno ljudi,Kad nemam tebe, hrano,Mariljo, ko da budi ?Sva noc mi proplakana,Tek zasnuh ispred dana.Moj Simun u IivadePred zoru izisao,

  Ne budi, zali jade,Bez jela kosit stao.Ti kosi svedj pred sobom,Ja lezim tu nad grobom.S ta cu da idem k domu ?Ko zove za objeda ?Ko s nama za stol sjeda ?Nernas, ah ! nemas komu !Dok tebe imadosmo,Dom bjese nebo osmo,Kad nam iz sela k s'jeluMomci i cure krenu,

  Na mobu preveseluSjetvenu i zetvenu.U pustoj sad smo kuci,59

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  30/54

  K o ide, ne ce uci,Z ar'djase n am vra ta,Dvoristern m ah se hvata :B og zapusta i Iju di zapustise,M arilje nem a vise :

  DR(JGA.Tu se u zo ru ra nuNa vodi s tobom sretam,o mojem t1 draganu,o tvo jem ja ceretam .S ad razgovori nestase , sto bise,M a ri lj e n em a vise IK om u cu sno v tajnen iKazivat, a ko meni ?Jad, srecu, Ijubav s drugomK ad ne d' je lim , ko p rije,Tuga je vazda tugom ,

  A ra do st rado st n ije.** *S lusa ih i uzdiseTudjin, a suze teku ;U zd ise , s uze b ris eI tjera cun niz r' jeku.PRIJATELJIMA.

  I. , (SALJ uci 1M BALAD U : "TO VOLiM" .)Kucnuo jedan, dva, tri ... ponce bije :Gluha tisinica tu je :U z m anastirsk e st'jen e v jetar vije ,L avez se odnekud cuje.'Ii ,

  60

  D og orje la u s v' j ec nja ku sv ije ca ,C as svjetlost s as vim se stija ,Caskorn zatinja, caskorn sukne veca,S ija se, gasi i sija .U z a s ! N e bjese strasna ura ovaZa bolje m eni sudbine ;K olik ih sladk ih sjeca m e treno va !Nestalo ! ... s uma nek gine !S ad srecu ev o u to j k nji zi tra zim .. .Baeam, kad na nju omrzam,Misao vracam k s tv ar im a najdrazirn,S anjam , iza sna se trzam .U slatku gdjeka d ushitu se m eniJavljaju braca i d ika;T rg am se, gleda m: nista, neg na st'jeniS jena od m ojega lika.U to j tisini pero cu uzeti,U to j, gdje m isli se sp lecu ,D rugovim a cu pisa t z ap oc eti ;Hocu I' dovrsit, il ne cu ?Sat spomen yam na. pro ljece, sto m inu,Om ili p jesm u iz zime;S trahotu zelirn p isat i m ilinu :S tra va i M ara im ime.K o kistom zeli im e slav it svo je ,Neka jo j islika sliku ;Pjesnik u p jesm i besm rtno j nek pojeS rca i uma jo j d iku ;I ako mi je sve to na pameti,R ado st bih , slavu ne zelirn :I 'rip ovje dit cu, sto m i se p risjeti,K ako se s njom e veselim .

  61

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  31/54

  Marilja sla tk e Iju ba vn e rije ciTvrdo racuna, kad d'jeli :D ok drugi .Jjubim" sto put joj zajeci,Ona nit "volim " ne veli.Zato u Ruti za ponocnog casa,K ad svi po l' j egase, sadaZbog lake noci nek je i uzasaM arilji o va b ala da :

  IIrj f1: \IiI, l~ I ,,I ilH , I , '1 , 1 ' 1 'I!

  'IIi l l ; 1 !III I 1 I ,'I' ! l l

  'I

  TO VOLIM.M ariljo , gledaj, rub od gaja evo ,Desno je vrbova gusta,O olina krasna stere se lijevo ,N jom r'jeka s mostom se spusta.S tar hram je tu, pun soya i buljina,G rede na zvo nari gnjiju,Za zvonarom je grm lje od m alina,G nnljem se gro bo vi kriju.II b' jes tu bio , il dusa ukleta,

  N iko za ponocnog casa,S to p am te I judi najstarijih Ijeta,Ne prodje tud bez uzasa.C im ponocna se spusti crna tama,Crkvi se rastresnu vrata,Zvonari pusto j zvona zvone sam a,U grmlju huce, lomata :C a s b li je di h ti ev o plamecaka,C as redo m gro mo vi graju,P uc aju p lo ce rs a m rtv ac kih ra ka ,S ab la sti p re da te sta ju .Cas trup bez glave putom se povalja,Cas glava bez t'jela skoci,Razdrtih O C 1 , r az va lj en ih r al ja ,A go r e usta ioci .'II

  6 2

  II IIl'i vuk: odagnati ga zelis :"IIIII,;kim krilim a m aha ...I 1111 prekrstis i "p ropadaj" mu velis,'"I gine vristeci : ha , ha :, , vak zn a grozotu, ko tim putom svrnu,LII'I Vll kune mu mnogu !

  I,ll xkrha rudu, taj ko la izvrnu,II LOlli m u uganu nogu.I . iko znam, da A ndrija je stari

  1'1 ck linjo od toga puta :. ,IIIijcm se vragu, ne vjerujem cari,V , , / . i 1 l 1 se, hodam sto puta.Icdared vozim u Rutu se nocu :

  N;I 1I10s tU konj i c e stati ;Ill.allid vo za c go ni na brzo cu,I.jijo ! im vice i m lati.sto je, tad jurnu, stogod im je moci,

  ',,1111 kraj se skrha od rude;II polju ostah samcat u pol noci,I II V 0 lim , rekoh, da bude !Tek rekoh, i vee strasna s e m r tv ic aI I, hliske r'j ek e i sp ela ,Ilijela ruha i snjezana I iea,, o gnjenim v'jeneem vrh cela.t lteci htjedoh, strah m e o bo ri,l'll"talo sree da m lati./;( v iknem njo jzi: hvaljen Isus bio !"Na vijek!" ona mi vrati..K ojigo d bio , co vjece valjani,':"0 spase mene iz zala,lIila ti sreca, dugo vjecni dani,

  l\ill ti sp oko j i hvala.63

  I ' I ~ ! ;I'I,

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  32/54

  ,I ~ II I! :'I I! 1 . 1 1 1 . ' "I ! I I , "Pred tobom stoji grjesna dusa, kojaK nebu c e letnut cas prije ;Iz cistilisne muke rijec tvoja"T 0 v 0 lim" sad izbavi je.

  "Dok zv'jezde sjaju, dok selom ne krenuPjevati prvi pi jeto,I sp ric at c u, a ti za opomenuIspricaj drugima sve to:"Dok bjese vr'jerne, da mi dani traju,Mariljom bila sam zvana ;Od ora sam starjesine svem kraju,

  Bogata oca, valjana."Za ziea htjede otac da me uda ;Mladoj i bogatoj damiDol 'jetat staju prosci odsvakuda:

  Krasota, prcija mimi.

  I ii ; 1, 1

  I'

  II I'II

  "Mnozina laska ponosu mi pustom,Najvise godi mi zato:Kad u jatu se klanjaju mi gustorn,Prezirem redom sve jato..Doso i Joso; clvadeset proljeti

  Plaslj ivu mornku, valjanu:Ljubavne ne zna rijeci rijeti.I ako ljubavlju planu."AI zalud jadnik u oci mi roni,Dan i noc uzalud place;Meni je radost njegov pogled boni,

  Na srn'jeh je ocaj jos jace."Ja idem!" veli u suzama. - .Jdi :"

  Ode, od ljubavi zginu ...Tu pokraj r'jeke zelen grob se vidi,U kojem ni ladic pocinu.

  64

  "Sav zivot meni omrznu otada,Pozan prijekor me shvati;A l okajati smrt ne bjese kada,Ni t grijeh pokorom sprat i."U ponce jednom huka, zvizduk, vika

  Zaore svojti i meni :Dolet je Joso strahovita l ika,Kao prokl etnik ognjeni."Grabi me, gusi klupkom gusta dima,U cistiliste me hita,Gdje usred placa i skripe zubimaTa mi se osuda c ita :.Znala si, da se bozjoj svidje volji

  "Stvorit od covjeka zenu"Na zasladu co vj e ku u nevolji,"Ne za bol, neg slast ognjenu..Ko da je tebi sree od kamena,

  "Niko ga ne ganu mlada,"Na slatku rijec n'jesi namoljena"Od suza, molbi nit jada."Za tu tvrdocu mnoga, mnoga ljeta

  "U cistilistu se kini,.Dok tebi : "v 01 i m" ne rekne s tog sv'jeta,,(ovjek jedanput jedini."I Joso jadnik za tim jednim zborom

  "Pregorke suziee proli:"Sad mali ti : ne suzom, nagovorom,"Strahotom i cudorn mali".,,(im rece, b'jesi mene zarobljuju;

  Stota vee godina minu,Ob dan me muce, ob noc kad raskuju,Ostavljam zarku dubljinu.I 'r ievodi novijih pjesnika II. 65 5

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  33/54

  .K ad u to j c rkv i, kad Josi na grobu,Svakad u strasilu drugomPutnike plasim ja u nocnu dobu ;Nebu i sv'jetu sam rugom.II i : l ; IiiI~ r illll,1 \I. :I:II II "1 : ' 11 1 : 1I' !II"

  "Pjesake u gaj zavadjam il m lakuKonjica cupkam , nek grebe; ,S vak vice, ku ne kletvu svako jak u,Prvo je v 0 lim od tebe."Nek ti buducnost zato bez zaslonaIz tam no g ude sa s 'jevne .A h, znat ees i ti M arilju; al ona ... "Jao, p ije ta o p je vn e.Mahne m i, rado st iz oka jo j sine,U paru nesta tanahnu,K o sto oblacic blijed s neba gine,Cirri vjetric na njega dahnu.G ledam - a kola citava na luci.S jednem i strah se predoli ;

  Z a du se ti u c is ti li sn o] m u ciT ri zdrave M arije m ali.

  I ' ,'"

  G OS PO DJ A TW AR DOW SK A .Jedu, p iju, lule puse,Igra, ra do st, o b'je st, g ra ja ;Jos ce krcrnu d a r az ru se ,!-la, ha, hi hi, uja, aja !T ward ow ski se u p ro celju

  K ao turski p asa boci :Piruj, duso : p iruj, velju!S m'je si, p la si, va ra o ci.66

  On v ojn ik a, junacinu,S to sve dirk a, p suje, dre ci,Oko uha sab ljom sinu,B jese junak, sad zec krneci.N a s ud isn og a dv ok ata ,Sto suteci stave m aze,la zv ec ka o k eso m zlata,

  1 vee mu se ko pas laze,N os c izm aru trip ut zv rcne ,Tri mu c'jevi k glavi koc],Cmo k : p olo vc e iz n je s tr cn e,R ak ija se g da nsk a toci.R akiju ce on da pije,Casa zvizdi iskrguta ;Gleda na dno . - B 'jes koji je?"O tkud, kum e, tud zalutar"Djavo casi na danu je,Pravc at N 'jem ac, fin a ptica,Skida sestr, poskakujeIklanja se kao brica.Iz casice i z r ak ij eSkace, lakta dva po visu,N os m u ku kast, kokosijeN oge, cap ci ko pc evi suo"A , T wardo wski ... zd ravo , brate !"U skoku se sobom vije."S ta je, zar me vi ne znate?M efisto fe l im e m i je..V rh vjestic je sa m nom gore

  lap is p iso zbog duse si ;B ic ju k ozu , u go vo re ,Potp iso si ti i b 'jesi.*

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  34/54

  68

  "Slusat nam je, stogod htjenes ;A dva ljeta kada minu,Moras u Rim ti da krenes,Da nam budes u svojinu."Sedmo Ijeto t ec e t ak o ,Zapis nema dal je moci :Ti carima mum pako,Ni ne mislis, kad ees poci ,

  "Iz pijeska bic mi savij,Da konjica bicem bijern :Dom rni zidaj u dubravi,Na popasak da dospijem."Gddi Ijuskom orahovom,A da bude vrh s Kropakom, *Od zidovskih brada s krovom,Na njem naboj sitnirn makom."Evo klincic, mjeri tako :U sir palae, tri duzina :U makovo zrnee svakoTri ovakva zabi j klina".

  Mefistofel brze skoci,Konja cisti, hrani , poji,Od pijeska bie ukoci,Spremio je i vee stoji.Twardowski se konju baea,Skace, skrece desno, I'jevo,Kas, upropanj, i koraea;

  Gleda: dom vee gotov evo :.Dobio si t vragu veli.Nek je i ta stvar gotova:Okupaj se u toj zdjeli, -Svecena je voda ova".Vrag se grei, steze gusa,Smrtna muka jadnog hvata;Gazda veli, sluga slusa :Okupa se sve do vrata.Ko iz prace otud leti,Protresa se, duva cio :

  "Ne ees mi se sad oteti,Najgore sam prevalio".

  Ili fI II '.1I" ,1 ','I ii"! I I III IIi i' ! ' t

  I l l '

  "Od osvete pozne oveU mrezu si dognan arno :Ova krcma Rim se zove ...Gospodina ne pustamo".Skok Twardowski, pa na vrata,Kad taj dictum eu aeerbum ;Za surku ga djavo hvata:

  "A nobile kamo verbum?"S ta da einiS? ded pameti ...Treba glava da pogine ...Twardowski se ipak sjeti

  I nova mu smetnja sine." Iq,II

  , ,OJ Mefisto, gledaj tamo,U zapisu pisano je :Prodju I' Ijeta, sto imamo,Te zbog duse dodjes moje,"Imam pravo tri te putaU ma kaka v rad upreci ;Ma zapov' jest bila kruta,Ti ne smijes r'jee odreci ,

  'il

  "Evo cimer iznad vrata :Konj na platnu naslikani ;Zelim skocit na tog ata,Da pokasa po poljani. Karpati ,

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  35/54

  "Jos to, i sve gotovo je.- Sad ce puci moe vragovska ! -Evo mile zene moje,Gospodja je to Twardowska."Ja za tebe k BelzebubuNa godinu idem dana:Dotle tebi dajem ljubu,Ko da ti je privjencana.

  Iilr1'1~ II,I,~~

  ii, "Zakuni se, da ees zenu,Ljubit, s tovat islusati,Skrsi ista, u tom trenuVee ugovor ne valja ti".Vrag s pol uha k njemu tamo,A s pol oka k zeni strize :Ko da gleda, slusa sarno, -A k vratima sve to blize.Twardowski se s njim nateze,

  Goni s vrata i s okana ;Kljucanicorn vrag pobjeze,I jos bjezi ovog dana.

  '

  TUKAJ,ILl

  ISK USENJA PRIJATELJSTVA.(U cetiri cesti.)

  I."Ja umirem, - al ne hajem.Utisajte boli i vi ;U grob mora, stogod zivi,

  Ne vraea se sv'jet ocajem.Vlastelin sam od dobara.Blagom glasit i sileni,

  Dvori su mi otvoreniIza gosta i drugara.Aoj moci ! oj c ovjec e :Velji zamci, velje ime,Velje nista t velji dime!Mrem, kad zieu proljet tece !Lovec mudrost, cudo neko,Po zemljama tudjim gonim,U te knjige oc i ronim ;Blago znanja ja sam steko:O J nauke ! oj eovjeee !Velja mudrost, velje ime,Velje nista t Ume, dime!Mrem, kad zieu proljet tece !Stogod crkva sveta namaVel i, ja sam obdrzavo,Crkvama sam zrtve davo,Pomago sam vrlinama:Poboznosti ! oj covjece !Sveta vjero, sveto ime,Sveto nista ! Krepost, dime!Mrem, kad zieu proljet tece !Ljut se, tvorce, salis sa tim!Kad ne dajes v'jeka duga,S ta mi dajes vjernih sluga:Cim da njima vjernost platim ?Sta bi dragom dragu davo,Kad smrt truje slasti njima ?Prijatelji sta mi ima !S Bogom bili , bi li zdravo!"U domara na rukama,U kuknjavi i suzama,Tukaju se oci gase,Sa svijetom rastavlja se.Al grom vrsak s krova smece,Drscu zamku sve zidine ;Starac neznan iz visine

  71

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  36/54

  II

  U odaju dolijece.Starin a je s'jede kose,Liea borom namrstena,Duge brade do koljena,Gvozdenjakom podupro se.,,OJ Tukaju !" s loga skine,Naredi mu, da s njim podje ;S njim dvorane gornje mine,I bedeme, straze prodje.Idu - mrak je, dazdic kropi:A mjesecev lik srebreniCas razbija sloj magleni,Cas u maglu sam se topi.Prijedjose pistaline,Treska vice i uvale,Tamnovite osamine,Koldyczowu sinje vale,Oko kojih guste stoje,Bl'[ede s visa, erne nize,A Zarnowska gora svojeSljunkovito celo dize.Tud ce, Starae na grob klece,Oko sinu, ri jee br iznu,Ruka s rukom k nebu tece,Triput kliknu, t riput zviznu:"Gle, Tukaju, staza amo !Na stazi je dom u mlaei.Mudrae PoIel stoji tamo:A druzi su svi mudraci.Znam ti znanje i vrline ;Znam ja, Bog ce veze mile,S to uz sv'jet su tebe svile,S mladim zitem da ukine.Ali pusti strah smij eni,Vjeruj mojoj smisljenosti,Zivi sluzi, drugu, zeni ,Ljeta, v'jeke, besmrtnosti.Ja ti prvi, ljudski sine,Smijem kazat put k tom kraju ;

  73

  Al je zakon od sudbine,Da dvojica bit moraju.Izaberi jos covjeka,U korn ce ti vjera biti ,Na iskusu da ni sebiVjerovao tvrdje ne bi.ZgOdi - tebe nesmrt ~ek~.; I"Smltsi - samrt, kar vJeeltl ."Staree ! ova prorostva tiKriju mracna vela neka.Red ... " "Moras izabrati,Opet velim, jos covjeka.Pitaj sree, urn, kud smjera :Smisl i dusu, t 'jelo svoje !Ili vjera, il nevjera,Il besmrtnost, iI pako je !...Drzis vjeru u svom sIugi ?"Tukaj nista ne kazuje. .Ko zna, sta mu misli drug! !Mnog nevjernik od slugu je,

  "Mozda diki, iii zeni ?""Da ... " al zapne, sjetno gleda:"Jeste", rekne, zapne s reda.Smislja, sam se sobom pat!,.Da, da, diki ... jeste, zeni !"I boji se i vjeruje, .Sumnja, stid ga sveg rurne!1! ;Smislja, sam se sobom pat! :Smisli, vee ce da odvrati,Vee ... i nista ne kazuje-.Dakle mri ! zar zudjet srnjede ?Zudnje puste ti otresi !Vjere naso u kome si ?Sta da oei sv'jet jos glede ?"Smislja . .. Nikog od sve sile rSluge, drug a, zene mi le?Smislja ... AI mu u torn trenu

  7 2

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  37/54

  C rni skrio m rak nebesa, Dusa ce se srasti s t'jelom ,ii G ro m se o ri, zem lja stresa, M lad se vracas danu b'jelom ;, K ip i m la ka , g aj, p la nin a, M ozes m r'jeti, do k je l'jeka,I I'Iff I ' ; " G inu hridi u p lam enu, U sk rsa va t, d o v ije ka ."I I I jezero i do lina. N apom ene jos su m nogeS re d gro mo vsk og zv izd a, h uk e,I: : S vo ljo m b'jesa iIi Boga, Z a sjecenje glave, no ge,~' Tukaj opet usred loga Kakva treba za svar voda,Na dom arske pade ruke, K orijenju bro j cup aka ;ii i A glas grmnu iz daleka: K o p ost-scrip tum jo s o vakoI i: "N em as drugog jo s co vjeka, Pogodba ce da se doda :.1 ! ' ' :1 Na iskusu da ni sebi "A osoba ako drugaI i i I V jero vao tvrdje ne bi."II I Maza la ck i b ud e slug a,I I I ! , II. I do znav nam sm icalicuPro kaze je strano m lieu," Im am , im am p rija te lja !" I1 u vr'jem e, kad se kaze,Na um rcu Tukaj klice. T ijelo ti ne omaze :B ljedoca se s cela m ice, M az ti vise ne pomaze,Iskro m zdravlja o ko str'jelja ; C ekaju te m uke vraze.Tukaj grobu oteo se, A ko budd sm jelo pristo :L jekarim a cudo no vo ; Z a p os ao u gla vlj en iU sto , noge opet nose, P osla nik c e na s, M efisto ,

  Ko da nije ni bo lovo . U g ov ore d a i zm 'j en i.I A l od koze list vo love S micalice znas ko d djela;I N a uzglavlju svo jem speti,II Nem a kavge ni zam jere.Na kom tajne usudove U Erebu, sabes rano ;I sp is as e v ra zi k le ti . Svojom rukom potp isano :r" R ad ozna o lista k h ita , T ak o b ilo : L uc ife re ,1 11 ,1 Podnim a se, sjeda, cita : A za tacno st : H adram ela."

  .K ada m jesec m ladjak sine, L jutnuo se Tukaj m alo ,K reni u gaj za p lanine Sto se i to nap isalo .I natrgaj iz kam enja R uk om b ra du p od up ire ,B i je l og a ko ri jen ja . Tare celo i nos prc i,K ad ti bude kraj vijeku, Na ugovor okom mrci :Ne k ti t 'j el o r as ij ek u, Smrkne burmut do dva krata,N ek skuhano bilje bude, L as obara oci k tlim a,Nek ti skuhom mazu ude : L as po sto lu valja njim a.

  74 75

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  38/54

  ,~ fI II :~:tl I IIi i"

  1: 1IIII I I :

  II1 11, 1

  I,

  P erg am en at o pe t hv ata ,Opet oci tuda zrnire,Opet cita, sta to p ise,Opet m l)zg a, g Ia vu la ma ,Gruha 0 s to l p e sn ic ama ,M rm Ija , sk rip i i u zd ise ,I znad cela ruke sk l ada,Naglo skace i l ag ah no :"N eka bude!" rukom m ahn'o .Sada suti, s je da s ad a,S ad p rem islja, sad ustaje,S ada hoda, sjeda sada.Prigovarat ko mu haje ?N ije sala vrag nikada.

  77

  II da zivot vjeciti je,II da dusu v ra g o dn es e?N e g ov or i, misli krije,Sarno mu se usna trese.

  11 je malo , il sva sila,Trojakog c e b iti re da .Sto do vo di do izdaje,II nagovor il sila je ;IIi daromda se milis,II da p lasiS , il da sili s .Da se ovo krace zbije,Si logizam takovi je :Tro jak put je u propalost,S tr ah , la k6 m stv o, ra do zn aI os t.K o u pravcu tom tro jakomS vla do k ru te isk use bi,Covjeku cd rnoci takomV je ro va ti k ao se bi."Tom se mislju Tukaj blazi,T e c rn il o, p 'je sa k trazi,D a p otp ise p ism o grjesno ,A l ne trazi ba s pospjesno.M rak je, cas je nep odesan,Na c rn ilo p aI a p l'je sa n,D vije sv'jece o n zap ali,Tintarnice d vije n al i.U laktu ga ko zazebe;U ze pero, u njem dlaka,Druga pera bez siljaka ;T rese p era, no kto rn grebe.D ugo , dugo o ci blude,Najzad pise : n e k a bud e.H tjede ime da dopise :A l cim prvo T napisa,Pero mu se, glava njise ;P ola sa ta v ee p re brisa ,N ista vise ne napisa ;I za prvog sIova sarnoCetir tacke . . .. nlz e amo.Po tp isao vee je p ism o,A jos gleda, joste pazi :

  Odgovoru cas vee tu je.O db je ga va T uk aj sv ije t,U svoga se uma klijetS am zatvara, sam mudruje,S voj ugovor jos sto puta,Prije ziga, da ga prim a,K lijestam a um a krutaG rabi, snago m svo m sazim a.Tu se razna miso stjeceU ta lja cu n alic no st i,T u o n n oze m ra zlic no stiN ed os tiz nu m is o s 'je ce ,K o vosak je s'jece, top i,D ok zakljucak ne izdrop i.K ad za klju ca k zg le da c 'je li,Iza duge m isli veli:" Sm ic alic a, k ak va b ila ,S to s e j av lja n ap ri je da ,

  76

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  39/54

  L1LJANOVI.Rugali "mu da se nismo,Jer nijesu sala vrazi. O Z NARODNE PJESME.)Strahota necuvena :Ubila muza zena.Ubitom kopa druguUz potok grob, u lugu.Grob lil janom zas 'jevaI sijuci mu pjeva:"Rasti, cv ' jete, visoko,Ko sto muz je duboko:Ko sto m uz je duboko,Tako rasti visoko."

  AI oci se cudorn cude,Kada poce zujat , brujatPrvo slovo r' jeci bud e :B, i na sve strane bujat.Suska, cvil i, suce s mjesta,Ko na kvasu komad t'jesta ;Iz doljnje se pole slovuRebra, trbuh s dimom viju,Gornja pola penje novuCabarglavu grdosiju.Vratic tanak ko u ose,Nos ko orlu, brada kozi,Otud vidi kopito se,Oko mu je ko u vola,Tud kokosji nokti nozi.Ko na mlinu krilo isto :U r'jec, evo tu djavola,Poslanik je to, Mefisto.

  Muzoubica zenaLeti okrvavljenaNiz livade i gaje,Gorom i dolinama.Mraci se, pirkat staje ;Vjetar je, sjeta, tama.Gdjekada graknu vrane,Il soya hukat stane.K potocku, pod veliku

  Bukvu se u dol smuca,Na vrata pustinikuKuc, kuc, kuc, kuca..Ko je ?" i zavor pada.I zlazi starac, sv' j eti ;Ko vampir cici mlada,

  Usta su zeni modra,OCi koci ko stup,Drsce, bl' jedi ko s odra :"Ha ! muz, ha ! trup !"- "Bog bio, zeno, s tobom !otkud si k ovom krajuVecemjom slotnom dobom,Sama ob noc po gaju ?"

  III ,, ::1~ dIi i~i'

  Jos ni Tukaj ne uglavi,Da l' da krsti, il pozdravi,A smjelica vee navali :Zgrabio ga za prst mali,Pod kozu mu noz zadero,Umocio u krv pero :Tutnuo mu pero ruci,Pa polako ruku vuci.Kad vee U, K, A, J, minu,I : Tukaj se stvori ime,Djavo zviznu, strugnu, zginu ...Pogadjaj se sada s njime. *

  * U prvom izdanju god. 1822. nalazi se pripisak: "Dalje baladeo Tuka ju u slijedetim svesc icima- No Mickiewicz nije nikada na -s tavka napisao . ("Tukaja" je svrsio A. E. Odyniec.)79

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  40/54

  - .Prez ribnjak, za dubravomDvor mi se blista bio.Muz s kraljem BoljeslavomNa Kijev udario.Za ljetom ljeto bjezi,I ne znam, kad c e doci,Sama sam med mladezi,A sklizak put vrloci !Pogazih zavjet sveti,

  Na mene nevolja c e !Kralj Ijutom kazni pr' jeti ;Muzevi stigli vece.Ha ! ha ! mu z doznat ne ce !

  Gle krvi ! nola ! gle ga !Vee nema, nema njega !Sve priznah, djede, sama,Daj r'[eci svete svoje:S kojim c u molitvamaIna prostenje koje ?Ni pika dalek nije,Bic, zar nek mori t'jelo,Sarno nek zlo mi djeloVjecita tama skrije."

  Po noci hiti k domu,Ni rijec da bi komu.Pred vratma djeca tamoK licu : "oj m am o, m arne !A kamo nam je tato r ""Pokojnik ? sto ? vas tato ?"- Ne zna odvratit na to."U gaju iza dvora,Veceras doci mora."Cekaju djeca vece ;Dan drugi, treci tece ;Nedjelju pricekaju,Tad pozaboravljaju.Ne zaboravlja zena ;Ne smece s misli gr 'jeha.Sa srca jad ni trena,Na usta nigda sm'jeha,Sna nema zjenicama !Cesto u nocnu horuLupka nesto na "dvoru,

  Hoda po odajamaI klice : "Ja sam, ja to,Djecice, ja, vas tato !""Zar, zeno, - starac rece,Kazni se bojis sarno,Ubijstvo te ne pece ?Ne boj se, na v'jek tamoTajnu ti kriju njedra.Ti budi lica vedra:Po bozijoj sudbiniTajneno djelo tvojeMuz izdat zna jedini,A muz zaglavio [e."Ko sto je doletjela,Odletje prevesela.

  Ne sklapa prez noc zjena ;Ne smece s misli gr'jeha.Sa srca jad ni trena,Na usta nigda sm'jeha !.Dvoristem, Hanko, idi :Cuje se topot s mosta,A s ceste prah se vidi :

  Da nema otkud gosta ?Pogledaj cestom, k gaju,Da I' gosti ne kasaju ?"80

  1' 1 irvodi novijih pjesnika I l. 81

  I~"IIIII I, . III 'I I

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  41/54

  II Ii i "K toj dojahuju strani, Poslase na sve strane.Po cesti prasina je, Cekaju dan i dane;! ' Hrzu konjici vrani, Nista ne docekase,Ostre se sablje sjaje ; S placem se spremat stase.Drustvo se k nama svraca, Necka ih snaha, brani :Pokojnikova braca." .Djeveri milovani,

  - .Kako si, jesi l' zdrava ? Jesen je, vjetar ljuci,Dazd, slota, losi puti ,Nek, snaho, Bog ti dava. Mozete cekajuciKud brat ?" - "Brat pokojni je, Jos maIko priceknuti."Sa sv' jeta on umrije."- "Kad ?" - .Davno, ljeto minu, Cekaju. Prosla zima,Umro ... u ratu zginu." Jos brata nema njirna."Laz ; budi ti spokojna, Cekaju i svak mnjava :Dovrsila se vojna ; Doci ce na proljece.Brat veseli i zdravi A brat u grobu spava.Tebi ce da se javi." Po grobu raste cv' j ece,Raste tako visoko,"Strahom onesv'jestena Ko sto brat je duboko.Blijeda pada zena ; Proljece docekaju,Oci koci ko stup, Na put se ne spremaju.U stravi njima bludi. Gozbi su braca rada,.Kud on ? Kud muz ? Kud trup ?"

  I z nesv' jesti se budi, Domacica je mlada;I pita, gdje su gosti. Toboz se na put pute,",Gdje mi je muz Ijubljeni, A cekaju i sute,Kada ce doci meni?" Do Ijeta pricekaju,!i ll :,

  Brata zabora vljaju.- "S nama u istu horu Gozbi su braca rada,Poso, al hit j et uze, Domacica je mlada.

  I I I ~ , Da doceka u d voru, Kako se gostit stase,Da utjesi ti suze. Oba se zagledase.Danas ce, sutra stici, Obadva driiZi nada,Moro je gdjegod sici Oba muci tjeskoba.S utrvenika kamo. Oba su snahi rada,Dan dva da pricekamo. Stec je ne mogu oba.'II Nek traze ga brzici. Najzad sve misli skupe

  I Danas ce, sutra stici." I k domacici hrupe.82 83 *

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  42/54

  I H I - "Snaho, slusaj nam r'[eci,A ti njima ne pr'jeci.Zalud cekati stasmo,Brata ne docekasmo.Ti si joste mladjana,Skoda ti mladih dana,Zivota ne odrivaj,Za brata brata biraj."Izrekose i staju.

  Gnjev ih i zavist pece,Cas okom strijeljaju,Cas koji r ij ec re ce :Modre usne griskaju,Svak stiska mac, da s'jece.Snaha im gnjev motreciNi rijec ne zna reci.Moli, nek pr icekaju,I odmah hiti k gaju.K potocku, pod velikuBukvu se u dol smuca,Na vrata pust inikuKue, kuc, kuc, kuca;

  Svu nevol ju izjadaI pita, sta bi sada?.Kako da s l oz im bracu rObojiea me prose;Svak bi mi milio se;Koj bi? koj vara? st a eu?Mala su djeea meni,Imutak je sileni;U muke s time padoh,Kad bez muza ostadoh.Ah, nema meni srece !Udavat mi se ne c e !

  Bog mene Ijuto kara,Noc sablasti mi stvara.

  Tek sto ja sklopim oci,Na bravi kvaka skoci;Cujem i oc i vide,Gdje dise i gdje ide,Dise i nogom lupa,Ah, vidim, cujem trupa !S kr ip , s kr ip , nad mojim lozernKrva vim m ase n oz ern ,I z usta iskre sipa,Ivuce me istipa.A h, vee me strah izrnori,Dotuzise mi dvori,Nema mi sv' jeta, srece,Udavat mi se ne c e !"

  1 1 1

  '

  I II

  "Keeri, - djed odgovara,Svaka se zloca kara,AI Bog z lo c in c u p ra st a,Kad s kr us en o i sp a st a.Ja tajnu znam sudbinu,V'jest milu n av je sc uje rn :Muza, sto lane zginu,Jos danas uskrisujern."- "Sto ve lis] sto je, oce?Proso je, nije cas!Taj noz, sto krveu loce,Rastavlja na v'jek nas !Znam, zasluzen je kar,Isvaki trpim kar,Da sablast stresem bar;Blaga cu se odreci,U manastir poteci,U gaj, nek gine glas,AI ne uskrisuj, oce !Proso je, nije cas!

  Taj noz, sto krvcu loce,Rastavlja na v'[ek nas !"

  , i , .

  84 85

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  43/54

  Staje, misli islusa ;Ko da je neko vijaIsapce joj istiha,A svud je gluha trnusa :"Ja, tvoj sam muz, tvoj muz :"Staje i misli, slusa ;Slusa, trza se, bjezi,A koza joj se jezi ;Osvrnut joj se muka,I grmlja nesto kuka,A jeka duzi duz:

  "Ja, tvoj sam muz, tvoj muz :"I nedjelja se dani,Nastaje dan vjencani .Sunasce tek zasv' jeti,A brat za bratom leti.Snaha med djevicamaK vjencanju ce do hrama,U hramu pak uzimaS oltara prvi v'jenac,Pokazuje ga svima:

  "Ah, u vijencu oviCiji su liljanovi?Ko mi je muz, mladenac?"Stariji brat dol' jece,Radost mu l icem bljesnu,Skoci i rukom pljesnu:"Moja si , moje cv'jece !o vratu liljanovuOmotah znacak svoj ;Omotah vrvcu ovu !Moj, moj je , moj je, moj !""Lai !" - drugi zagalami,Izidj ite svi sami

  To mjesto pogledati,Kud podjoh cv'jece brati :

  l i l l i " Uzdahnu djed duboko,Suza mu zali aka;Lik krije haljinama,Drhtave ruke lama:"Udaj se , dok je hore,Ne boj se nocne more.Na vijek mrtvac dr'jema,Tvrdih je vjecnost vrata :Tvog muza k tebi nema,Osjem od tebe zvata."- "Kako da s lo zi m b ra cu rKoj bi? koj vara? sta cu?"

  87

  - "Najbolje ce da bude,Nek Bog i usud sude.Za rane neka rosePodju i cv'jece nose.Nek svaki skuplja cv'jeceI v'jenac tebi splece,Ineka znak pridaje,Da poznas, od koga je,Nek ode u hram bozi ,Na zrtvenik polozi:Kom prvom uzmes v'jenac,Tvoj muz je, tvoj mladenac."Toj napomeni rada,Na udaju se lakaNe boji vukodlaka :U mislima vee skl ada,Da nigda u potrebiZovnula njega ne bi.I tomu skladu rada,Ko u dom, iz njeg pada.K svom leti ravno domu,Ni da bi rijec kornu.

  Leti prez luke, gaje,Cas leti, a cas staje,86

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  44/54

  S luke sam, s groba brao,Uz potok; jos bih znaoGrobak u sumi toj ;Moj, moj je, moj je, moj !"Kavzit se b'jesno staju,Taj n'jece, onaj dace;Iz toka sucu mace,Zamecu I jut i boj ,Vijence otimaju :"Moj, moj je, moj [e, moj !"

  I"

  Iii

  Al crkva zatresla se,Duhnu, sv'jece se gase,Lik u bjelini prhnu :Hod, oklop znaju svi ...Lik staje, a svi trnu.Pr' jekim ih oko m ticeI grobnim glasom klice :"Moj v'jenac, moja ti !S groba je cv'jet se brao :S njom mene, pope, spoj ;Zla zeno, tebi jao !Ja, muz tvoj, muz sam tvoj !Zla brace, tesko varna!S groba ste brali sarna,Ljut zamecite boj.Tvoj muz sam, brat sam varna,Vi moji, v'jenac moj !Na drugi sv'jet je varna !"Crkvi se temelj rinu,S grede se greda skinu,Strop sknnu, zemlja zinu,Hram grunu u dubljinu.Zemlja ih sklopi tlima,Liljan raste nad njima,

  Raste tako visoko,Ko sto muz bje duboko.88

  SVIRAC.(MISAO IZ NA RODNE PJESME.)

  Taj djed ko ovca sijedi ko je,Do pasa brade sijede?Kraj nase njive djedaka vedePod ruku rnomcica dvoje.Od djeda ori cilik pjesama,Od djece iz pera piska.

  Zaviknem djedu, nek svrne k namaI dodje podno tog viska."Svrati se, starce, na nase s'jelo,Zetvena tu nam je slava ;Bit ce i tebi, stogod Bog dava,A na no c blizu je selo".Dolazi, k zemlji saginje celo,sjeda k nama na skladu :Uza se sadi djecicu mladu,Nek motre seosko s' [elo.Svirale svi re, bubnjevi bi ju,Suvad u rpama gort ;Djevojke skacu, starice piju,Slava zetvena se ori.Zastaju bubnji, svirale sute.Hiti od ognjeva svijet ;Starice, djeve zurno se puteK djedaku svircu u lijet."Sviracu, zdravo, bas stigao siU pravi cas nam k druzini ;

  S daleka puta dobro te nosi,Ogrij se iotpocini."89

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  45/54

  , ,,I

  Vode ga k ognju, na travu sjeli,A svirca sade u sr'jedu :"Ili ti jela srdasce zeli,IIi si radiji medu?"S lutnjom ste evo, sa sviralama:Zasviraj staged samtreci ;Natrpat cemo uprte varnaI joste : hvala yam reci,"No, da ste mirni, - govori zboju,

  I pljesne, - mirni da bili !Ja cu yam, djeco, zasvirat koju,Al sto bih?" - "Sto ti se mili".Lati se lutnje i krupne case,Grud staru medicom zgr'jeva:Migne, djecaci piska se mase,Cilikne, udesi, pjeva:"Hodam uz Niemen, rijeku dugu,Kudgod je seoce koje,Od luke luci, od luga lugu,I pjevam pjesmice svoje."Svud sv'jet povrvje, slusati uze,AI ne razumije, sto je;Uzdahe gusirn, otirem suze,Dalje na putove moje !"Sazal it ce se, ko razumije,Lamat ce rukama b'jelim ;Suze, ko 1 sam, on ce da lije,AI tad se dalje ne selim".Prestade svirat. Pred pjesmu novuPreleti okom poljanu;

  Promatra ostro : ko je na ovuAmo se sklonio stranur90

  Pasti rka stoj i, plete vijenac,Cas splece, cas ga rasplece ;Ukraj past irke stoji mladenac,Prihvaca spleteno cv 'jece.Spokojnu dusu vidis joj s cela,

  K zemlji oborila oko ;Niti je tuzna, niti vesela,Tek zamisljena duboko.Ko sto se njisu travke zelene,Kad vjetar ne diSe vise :Ni uzdisaje ne cujes njene,A yeo s grudi se njise.Tad zut sa grudi listak odapne,S drveta list iz tudjine ;Gledne ga, baci, i tiho sapne,Na listak puna Ijutine.Odvraca glavu i korak kroci,Dize k nebesima zjene;Naglo joj sinu suzama oci,Obrazi joj se rumene.A svirac suti, tiho cilice,Roni u pastirku oko,Roni u l ice, ali pronice,Ko sokol, srce duboko.Lutnje i vrca laca se snova,Grud staru medicom zgr' jeva,Mahne, djecaci vee do piskova,Cilikne, udesi, pjeva:.Kom vjencani pletes v' j enacOd ruzica i liIjana?

  Sretan Ii je, ah, mladenac,Kom vjencani pletes v' jenac!91

  ~ ri ' I ~ I I ! I I I ! ! I I I '"II

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  46/54

  I I I

  ,I .' I I I '

  "Za tvoga je zar dragana?Kazu suze i rumenae! ...Kom vjencani pletes v 'jenaeOd dusica i IiIjana?"Ti jednomu dajes v'jenaeOd ruzica i liljana ;Drugi Ijubi jos miadenae,Al jednom ees dati v'jenae."Nek su suze i rumenaeZa nesretnog tvog dragana,Dok dobiva sretnik v' jenaeOd dusica i IiIjana."Zabuce ; 0 tom, sta im je reko,Nagadjat svakako staju:Pjesmu je pjevo iz seia neko,Al ko i kada, ne znaju.A starae: "djeeo, da poslusate !"Tisa ih, rukama mase.

  "Od kog sam C U O , evo da znate,Mozda iz seia yam b'jase..Kad u tudjini ja mimohodomSt igoh do Kraijevea grada,Iz ovog kraja iz Litve brodomDoplovi pastir bas tada."Bijase tuzan ; kakva rnu tuga,Ni rijec da rece komu :Odbi se zatim od svojih drugaI svom se ne vrati domu."Cesto sam vidjo, kad svice zora,II mjesee sja u blijesku,

  Kako poIjanom, iIi kraj mora,Obalom biudi po p' jesku.

  "Sred hrldi na hrid nalican staje,Dazd bio, vjetar il zima,Van sv'jeta sanja, a vjetar vajeI more suze mu prima..Kad pridjoh k njemu, tuzno me gledne,Ali se mene ne kioni ;Ugadjam Iutnju bez r'jeci jedne,Pjevam, a zica romoni.Suze mu teku : obara celo,Da mu se sviranje mili :Stiska mi ruku, grlim ga vreio.Zajedno suze smo IiIi."Ova druga, sto se u dusu znaju,Ova prijatelja smo mila.On vazda suti po obicaju,Ni ja ne govorim sila."A kada tugom satrven dugomNe znade iz zla izljesti,Bijah mu drugom, bijah mu slugom,Njegovah njeg u bolesti,"Polako jadnom zivot se trne.Jednom me zove do loza :

  "Osjeeam konae nevoI je erne,"Nek volja vrsi se boza."Sto su mi zalud protekla ljeta,"Taj grijeh placam kajanjem:"AI ne zalect idem sa sv'je ta ,"Pokojnik davni vee na njem."Otkad me kutic u divIjoj st'jeni"Od Ijudskih ociju krije,

  "Otada svijet nicim mi nije ;"Spomen je svijetom meni.93

  ' f t ' ! i ' HI,' ,, , ' ' ~ I I I : i l l l l

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  47/54

  I i i . , .Teb), do groba vjernomu drugu- Reee i ruke mi hvati -"Ne znam za ljubav nagradu drugu,"Neg ovo, sto cu ti dati."Znas pjesmu, sto sam volio pjeti,

  "Plaeue 0 udesu mojem:"Rijeei su ti sve na pameti,"Znas, kakvim glasom je pojem..Zavezak imam sv'jetloj joj kosi

  "I listak cempresov sveli :"NauCi pjesmu, listak taj nosi,"To je imutak mi c'jeli."Mozda ees naci na Niemnu vodi"Onu, sto gledat mi nije ;"Mozda ce pjesma njojzi da godi,

  "Sat suze nad listom lije."Za nagradu ce u dom da prime"I zbrinu tebe, starino ... "Oei se smrace, na polu imeRec e bogor odi ci n o."Jos na umrcu rijec bi sarnoSvom si lom izreci htio;Kazuje k srcu i kraju tamo,Kud zivorn pogled mu bio."Zastaje svirac i okorn bludi,A listak ruke mu vade;AI koju trazi izmedju ljudi,Nema je, pastirke mlade.Poznade samo ruho daleko,Lice je prekrila b' j elo ;

  Pod ruku momce vodi je neko,Vee su zamakli za selo.94

  Na starca cio skup naljezao.Pitaju: "sta je to ? je Ii ?"On nista ne zna ; mozda bi znao,AI ne ce skupu da veli.

  ZASJEDA.(UKRAJINSKA BALADA )

  Sa bastene altane u dvor vojvoda bane,Say bez duse od b'jesa i straha.S 10Z a zavjese krenu, loze zenino glenu,Glenu, zadrhta: nikom ni daha.Oci po tlima vuce, rukom drhtavom suceBrke sijede, te umi umom.Pogled s postelje svraca, rukav surd zavraca,Za kozakom zaviko Naumom."Gade, kozacki soje, sto u vrtu ne stojeOb noc momak kraj vrata i psina ?Torbu jazavcju djeni, diljku tancicu meni1 goloc' jevku skini sa klina."Grabe puske u ruku, u vrt tajom se vuku,Uz altanu, gdje loza se savi.Sta se tu na travnjaku nesto b'jeli u mraku ?U bjelini je zena na travi.Rukom ocice krije, na njih vitice vije,Grudi krije bjelinom si mlade,A od krila odbija ruku, kojom je svijaMladie, sto joj pred koljena pade.On joj grli koljena, on joj sapce . "Milena,Sve ja izgubih, izgubih, jao !

  Tvojih uzdahe grudi, stisak, ruka sto nudi,Sve je vojvoda pokupovao.9S

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  48/54

  "Ja sam mnogo te Ijeto zarko Ijubio, sveto,Ljubit , jadat c u jos iz daleka:On nit Ijubi, nit jada, zlatom zveknuo sada,Ti se predajes njemu do v'jeka."Tonue u perje b'jelo svake noci ce celoStaro grudima tvojim da njija,S ruza, tvojih usnica, s tvoga rumenog licaMeni branjenu slast da ispija."Ja na konju brzaku, mjesecini po traku,Letim ovamo studi i slotom,Da te sa uzdisajem zdravtrn, da se rastajemS lakom noci i dugom milotom ... "Jos ga ne slusa mlada; a on sapce joj sadaNove prekletve il nove jade:Besvijesna se ganu, ruke nemocne panu,Sva mladicu u zagrljaj pade.Vojevoda s kozakom klece tu za grmljakom,Svak se masi po naboj 0 pasu,Naboj zubima trze, sipkom sabi ga brze,Saku praha i sacama sasu.

  BIJEG.

  "Gospodaru, na mene bijes hoce da krene,Ja ne ubijam tu djevojanu ;Oroz zapeh, a zima, da sve trnem, prozima,A na prasnik mi suzica kanu","Suti, hajducki soje, suze pamtit ees svoje !Kesu s prahom puscanim na tebi ;Zegni potprasljaj, zivo grebni noktom kresivo,Djevi skresi u celo il sebi.

  U ratu je - Ijeto minu,Ne vraca se - mozdazginu.Mladih Ijeta steta, djevo:Prosac knezev ide evo.Knez u dvoru slavit zaceU klijeti djeva place. 'Blista vice, zjene njene,

  Dv'je su vode zamucene :Obrazi joj, mjesec puni,Sad su mjesec za mladin e :Krasota joj, zdravlje gine.Mati brizna u jadu je,A svecenik navjescuje.Svati idu, rulja, bijes.

  "K oltaru me odvest ne ce,I na groblje jos prije ee,Loze mi je sarno Iijes !Za mrtvim cu umirati.Ubit ce te tuga, mati !"Ispovjednik pop vee sjedi,Cas je, kceri, ispov' jedi .Al vjestica kuma kaza:Popetinu ti napolje !Bog i vjera - san, prikaza !Kuma l'jek zna od nevolje :Kuma rnnogo carat zna tiSa podbjelom i paprati .U tebe su dragog dari ...Carat cu ti jake cari !U zmiju mu vlasi spleti,Prstena eeS dva sapeti,

  "ViSe ... desno ... ded stani cim ja zazdim, ti plani :Prvi treba mladicak da primi "Kozak zape i smjeri, niti ceka, neg speri,Pravo II glavu - vojvodi zdimi.Prlevod i nov ij ih p je sn ika I I 97 7

  ! " . I ! I ' 1 : ! ~ 'r t ',!'i ' , I I! I ! ' " I I I. i lj,

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  49/54

  I I I ' " , L'jevoj ruei krv izeti ;Zmijom cemo njeg ukleti,Na prstenje dah napeti :Doci mora i uzeti.,' .,Djeva gr' j esi - jahac spjesi,Lim zovnuse - sluhnu dnse,Hladne dvore odaprije :Djevo, djevo, zar strah nije?

  ' . i l . I I I, I I I

  Dvor zasnuo i miruje;Al bdi djeva. Ponoc bijeNa sahatu: straze tiho.Potkovi se zveka cuje ;Pas pokucar zaurlao,Zan' jemio, glas zapao.Doljnja vrata zaskripaju,Neko stupa tr'jemovima,Jos se vrata otvarajuTroja, jedna za drugima.U bjelini jahac grecte ;Na postelju k djevi sjede.Slatki casi prosli brze,Huk se sovin, rzaj glasi.Sat izbija. .Zdrava da si,Konj me ceka, konj mi rze,IIi ustaj, konja jasi,Da si moja, dok v'jek masi".Mjesec sv'jeti ; jahac letiGustom, grmljem u say mah:Zar te, djevo, nije strah?Poljem, gajem kao duh

  Konjic leti. Gaj je gluh ;Sarno gdjegdje uzvitlana

  S jele suhe grace vrana,Ko svijece zjenice seiz vrbljaka vucje kr'jese..Kas, moj konju, brzi kas !Mjesec slazi put iz tmora,Deset ima ispred nasHridi, r'j eka, devet gora.Za sat p'jeto pjevnut mora.

  .Kud me nosiS?" - "Kuda? Domu :Moj je domak vrh Mendoga ;Ob dan put je za svakoga,Ob noc samo potajnomu".'- .Jmas dvore?" - "Dvore prave,Al na njima nema brave ... ".Konja trgni, moj dragane,Teske mi je na obluku".

  - "Pridrzi se sedla, lane!Sta u tvojih to je ruku?Je I' ti kesa to posiena?"- "Nije, knjiga molitvena ... ""Stat ne mogu. Potoc g6nja,Tutnji polje, cuj pogonju !Bezdana je ispred konja !Bacaj knjigu; leti, konju ! ... "Ko da teret spade s vrata,Jaz preskoci, deset hvata,Mlakom niz put nedohodiLete. Pustos, A pred njima,S groba na grob, grobovimaDivlji ognjic, ko da vodi,Preli jece . kud preleti,

  Trag modrikast za njim sv' jeti,A po tragu jahac leti.99 *

 • 5/9/2018 Adam Mickiewicz - Soneti, Balade i romance.

  50/54

  - .Dragi, put taj kakovi je !Ljudskog traga nema tuda ... "- "Put je dobar, kad strah bije ;Koj i bjezi, t aj k ri vu da !Traga k dvoru ja ne imam ,Pjesce go ste ja ne prim am ,K o je bogat, do vezo se ,S iro ma ka slu ge n ose ."U skok, konju, u skok ti !

  S a istoka zora svice,Joste sahat, zazvonit ce :D ok ne zvo ni, da prosv ice ,Presko cit ees d vije triH rid i, r 'je ke , p a b re go ve :Za sat p 'jeto drugi zove" ." U zd u, d ra gi, za uste zi !K onj zazire, sputa skrece,K raj drvec a, hridi bjezi,Izbit ce me 0 drvece !"- "S ta su tebi, ljubaznice,T e uzice i ke sice?"

  - "To su, dragi, bro janice,S kapulari i krun ice ... "- "Ta uzica ! ne vidi jeKonj, a kle ta bode oc i !L as zadrsce, cas odskoci ...B ac i, l