Adam Mickiewicz Pani Twardowska - Gov.pl

of 31 /31
Adam Mickiewicz Pani Twardowska Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją uczęszczających do szkół podstawowych – służące utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej

Embed Size (px)

Transcript of Adam Mickiewicz Pani Twardowska - Gov.pl

ksztacenia ogólnego dla szkó podstawowych
Zadanie zlecone i finansowane przez Ministra Edukacji i Nauki Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej
Adam Mickiewicz
Pani Twardowska
Materiay wiczeniowe dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj uczszczajcych do szkó podstawowych – suce utrwalaniu wiedzy i umiejtnoci okrelonych w podstawie programowej ksztacenia ogólnego dla szkó podstawowych
Opracowano na podstawie Adam Mickiewicz, Pani Twardowska
Wykonawca materiaów wiczeniowych Uniwersytet Warszawski Wydzia Polonistyki Pracownia Lingwistyki Migowej ul. Krakowski Przedmiecie 26/28 00-927 Warszawa
Autorzy Agnieszka Bajewska-Koodziejak (karty pracy, scenariusze komiksowe) Katarzyna Cichocka-Segiet (karty pracy PCS, tablice komunikacyjne PCS) Piotr Mostowski (teksty atwe do czytania – ETR) Magorzata Skuza (karty pracy, scenariusze komiksowe) Krystyna Zitek (karty pracy PCS, tablice komunikacyjne PCS)
Redakcja merytoryczna Pawe Rutkowski Piotr Mostowski
Redakcja jzykowa i konsultacje merytoryczne Emilia Danowska-Florczyk
Projekt graficzny i logotypu, skad i amanie ukasz Kamieniak
Ilustracje Zuzanna Szyszak
Aplikacja komputerowa Mariusz Oownia
Kierownik zespou Pawe Rutkowski
Eksperci wskazani przez Ministra Edukacji i Nauki Justyna Kowal Agnieszka Pilch
Rok opracowania 2020
ISBN 978-83-66534-46-9
The Picture Communication Symbols ©1981–2020 by Tobii Dynavox. All Rights Reserved Worldwide. Used with permission. Boardmaker® is a trademark of Tobii Dynavox.
Adam Mickiewicz Pani Twardowska
Spis treci
Wstp 4 Tekst oryginalny 8 Tekst atwy do czytania (ETR) 16 Komiks 18 Karty pracy 19 Tablice komunikacyjne PCS 25 Karty pracy PCS 27
Wstp
Szanowni Pastwo, przekazujemy Pastwu materiay wiczeniowe do lektur szkolnych opracowane z myl o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dooylimy wszelkich stara, aby ua- twiy one prac zarówno dzieciom, do których s kierowane, jak i nauczycielom. W pierwszej czci niniejszego wstpu omówilimy wszystkie elementy, które skadaj si na pakiet ma- teriaów wiczeniowych; w drugiej zwrócilimy uwag na to, o czym warto pamita w pracy z dziemi z niepenosprawnociami majcymi trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym uczniami niesyszcymi, sabosyszcymi, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj.
Barier w pracy z tekstami lektur moe stanowi w szczególnoci jzyk utworów zawieraj- cy archaizmy i sownictwo rzadko obecne w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Pro- blemem bywa te sam charakter utworów. Peny odbiór literatury piknej (zwaszcza dzie poetyckich) wymaga od czytelnika znajomoci konwencji tekstu literackiego i odpowiednio rozwinitych kompetencji poznawczych. Trudnoci w komunikowaniu si powoduj, e wielu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest pozbawionych moliwoci obcowania z kanonem literatury polskiej, a tym samym z duym fragmentem kultury narodowej.
Teksty literackie wybrane z listy lektur podstawy programowej zostay wzbogacone mate- riaami wiczeniowymi i opracowane tak, aby udostpni ich tre uczniom ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi. Do kadego utworu powsta pakiet materiaów wiczeniowych, który skada si z: — aplikacji multimedialnej z tumaczeniem na polski jzyk migowy (PJM), — tekstu atwego do czytania (ETR), — opracowania graficznego w formie komiksu, — kart pracy, — tablic komunikacyjnych Picture Communication Symbols (PCS), — kart pracy PCS.
Tak zrónicowany zestaw materiaów pozwala na wybór tych, które najlepiej odpowiadaj po- trzebom ucznia, a tym samym umoliwiaj zindywidualizowanie procesu nauczania.
Wszystkie materiay zostay przygotowane z uwzgldnieniem ministerialnych Wytycznych do uniwersalnego projektowania graficznego podrczników oraz Wytycznych edytorskich i jzy- kowych do opracowania podrczników.
Materia wiczeniowy dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
4Pani Twardowska Wstp
Aplikacja multimedialna z tumaczeniem na polski jzyk migowy (PJM) W aplikacji znajduje si cay pakiet materiaów wiczeniowych. Oprócz podstawowej funkcji wywietlania poszczególnych stron aplikacja daje moliwo ich powikszania/pomniejsza- nia — tak, aby skupi uwag ucznia na wybranym elemencie.
Najwaniejsz czci aplikacji jest jednak tumaczenie tekstu lektury na polski jzyk migowy. Do poszczególnych fragmentów tekstu mona wywietli film w PJM. Okno odtwarzacza mona zmniejszy i dowolnie umiejscowi na ekranie. Dziki temu moliwe jest jednoczesne ledzenie tekstu i tumaczenia. Wszystkie filmy s dodatkowo dostpne z poziomu eksploratora plików.
Aplikacja dziaa na systemach z rodziny Windows, Linux i macOS.
Tekst atwy do czytania (ETR) Tekst atwy do czytania (ETR) zosta opracowany zgodnie z wytycznymi IFLA Guidelines for easy-to-read materials oraz publikacj Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu atwego do czytania i zrozumienia. Jego zadaniem jest przyblienie tre- ci lektury odbiorcom, którzy z rónych powodów nie s w stanie przeczyta ze zrozumieniem oryginalnego tekstu. Bd to przede wszystkim uczniowie z afazj oraz niepenosprawnoci intelektualn, cho tekst atwy do czytania moe by pomocny dla kadego dziecka, dla któ- rego barier jest jzyk utworu oraz nadmiar treci. Zmiany wprowadzone w wersji ETR dotycz dwóch warstw: jzykowej oraz treciowej.
Warstwa jzykowa zostaa zmodyfikowana pod wzgldem leksyki oraz skadni — zastosowano wyrazy o wysokiej frekwencji, atwe do zrozumienia, a informacje zapisano gównie w postaci zda prostych uoonych zgodnie z nastpujc zasad: 1 linia tekstu = 1 zdanie. Z fabuy lek- tury usunito wtki poboczne, a w duszych tekstach dodatkowo zastosowano ródtytuy.
Opracowanie graficzne w formie komiksu Graficzne opracowanie lektury w formie komiksu ma za zadanie przybliy uczniom tre utworu. Komiks oywia i uatrakcyjnia tekst. Czsto literacka forma dziea i wielowarstwo- wo znaczeniowa utrudniaj uczniom odczytanie i zrozumienie treci. Do zaproponowanych ilustracji nauczyciel moe odwoywa si podczas pracy z tekstem — wykorzystujc zarówno cao komiksu, jak i jego wybrane elementy. Dla uczniów jest to pomoc w wizualnym odtwo- rzeniu fabuy utworu, a take jej zapamitaniu. Dla niektórych za krótkie teksty w kadrach s jedyn form kontaktu z lektur.
Materia wiczeniowy dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
5Pani Twardowska Wstp
Karty pracy Karty pracy maj za zadanie utrwali i podsumowa informacje o treci lektury. Ponadto za- chcaj ucznia do samodzielnego rozwizywania zada i sprawdzenia swojej wiedzy. Przy- gotowane propozycje mog okaza si pomocne zarówno podczas omawiania treci lektur w czasie zaj szkolnych, jak i w pracy samodzielnej ucznia.
Tablice komunikacyjne PCS Tablice komunikacyjne PCS s przeznaczone dla uczniów niemówiacych, posugujcych si al- ternatywn i/lub wspomagajc komunikacj. Uczniowie ci maj zwykle osobiste pomoce do komunikacji w formie tzw. ksiek do komunikacji (skoroszytów z piktogramami) lub pomo- cy elektronicznych na tabletach lub laptopach. Tablice do kadej lektury zawieraj symbole zwizane z tekstem, gównie rzeczowniki, czasowniki i okrelenia. Tablice umoliwiaj osobie niemówicej opowiadanie treci lektury, odpowiadanie na pytania nauczyciela, uczestnicze- nie w rozmowie na temat lektury, uatwiaj równie rozumienie treci utworu. W rozmowie na temat lektury moe — i powinna — by wykorzystywana równie osobista ksika komuni- kacyjna ucznia, która zawiera m.in. zaimki, przyimki, przydatne liczby i litery.
Karty pracy PCS Karty pracy PCS zostay opracowane przede wszystkim dla uczniów niemówicych, uytkow- ników wspomagajcych i alternatywnych metod komunikacji. Karty pracy PCS maj na celu sprawdzenie tego, czy ucze zrozumia tre lektury oraz jak wiele wiadomoci zapamita. Pozwalaj take na rozwijanie i utrwalanie nowego sownictwa. Wszystkie polecenia oraz py- tania zostay zapisane za pomoc sów oraz znaków systemu PCS. Ucze moe próbowa odczyta tre polece sam lub z pomoc nauczyciela. Jeli to nauczyciel bdzie czyta tre, to zalecane jest, by kolejno wskazywa uczniowi odczytywane znaki. Karty pracy zawieraj takie zadania, w których naley wskaza i zaznaczy waciw odpowied, wybra j sporód podanych i zaznaczy lub wyci, oraz takie, które polegaj na samodzielnym sformuowaniu odpowiedzi za pomoc tablic komunikacyjnych PCS opracowanych do kadej lektury i/lub z pomoc ksiki/narzdzia do komunikacji. W tego typu zadaniach nauczyciel moe zapisa odpowied ucznia sam lub np. wydrukowa tablic komunikacyjn PCS w dwóch egzempla- rzach i z drugiej wyci do przyklejenia znaki wybrane przez ucznia w odpowiedzi na zadane pytanie. W kartach pracy PCS oraz tablicach komunikacyjnych PCS uyte zostay te same zna- ki oddajce poszczególne znaczenia danych wyrazów. Jednoczenie w kartach pracy zastoso- wano okrelone strategie jzykowe — strzaki stanowice okrelenie czasu na górze, z lewej strony symbolu o znaczeniu czasownikowym, dla wyraenia czasu przeszego lub przyszego,
Materia wiczeniowy dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
6Pani Twardowska Wstp
pomniejszony symbol ‘ty’, take z lewej górnej strony znaku oznaczajcego czynno w po- leceniach — zdaniach rozkanikowych. Dla zwikszenia czytelnoci zada poszczególne frag- menty mona wycina i w toku odpowiadania na pytania ponownie przykleja potrzebne ele- menty.
Agnieszka Bajewska-Koodziejak Katarzyna Cichocka-Segiet Emilia Danowska-Florczyk
Piotr Mostowski Pawe Rutkowski
Magorzata Skuza Krystyna Zitek
7Pani Twardowska Wstp
Pani Twardowska Tekst oryginalny 8
Adam Mickiewicz Ballady i romanse
Pani Twardowska
Jedz, pij, lulki pal, Tace, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwal, Cha, cha! chi, chi! heje! hola!
Twardowski siad w kocu stoa, Podpar si w boki jak basza: „Hulaj dusza! hulaj!” woa, mieszy, tumani, przestrasza.
onierzowi, co gra zucha, Wszystkich aje1 i potrca, wisn szabl koo ucha: Ju z onierza masz zajca.
Na patrona2 z trybunau, Co milczkiem wyprónia rondel, Zadzwoni kiesk3, pomau: Z patrona robi si kondel4.
Materia wiczeniowy dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Pani Twardowska Tekst oryginalny 9
Szewcu5 w nos wyci trzy szczutki, Do ba przymkn trzy rureczki, Cmokn: cmok! i gdaskiej wódki Wytoczy ze ba pó beczki.
Wtem, gdy wódk pi z kielicha, Kielich zawista, zazgrzyta; Patrzy na dno: — „Co u licha? Po co tu, kumie, zawita?”
Diablik to by w wódce na dnie: Istny Niemiec, sztuczka kusa; Skoni si gociom ukadnie, Zdj kapelusz i da susa.
Z kielicha a na podog Pada, ronie na dwa okcie, Nos jak haczyk, kurz nog, I krogulcze ma paznokcie.
„A, Twardowski… witam bracie!” To mówic, biey obcesem6: „Có to, czyli mi nie znacie? Jestem Mefistofelesem.
Materia wiczeniowy dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Pani Twardowska Tekst oryginalny 10
Wszak ze mn na ysej Górze Robi o dusz zapisy: Cyrograf7 na byczej skórze Podpisae ty, i bisy.
Miay sucha twego rymu; Ty, jak dwa lata przebieg, Miae pojecha do Rzymu, By ci tam porwa jak swego.
Ju i siedem lat ucieko, Cyrograf nadal nie suy: Ty, czarami drczc pieko, Ani mylisz o podróy.
Ale zemsta, cho leniwa, Nagnaa ci w nasze sieci: Ta karczma Rzym si nazywa… Kad areszt na waszeci”.
Twardowski ku drzwiom si kwapi Na takie dictum acerbum8; Diabe za kontusz uapi: „A gdzie jest nobile verbum9?”
Materia wiczeniowy dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Pani Twardowska Tekst oryginalny 11
Co tu pocz? kusa rada, Przyjdzie ju naoy gow… Twardowski na koncept wpada I zadaje trudno now.
„Patrz w kontrakt, Mefistofilu, Tam warunki takie stoj: Po latach tylu a tylu, Gdy przyjdziesz bra dusz moj,
Bd mia prawo trzy razy Zaprzc ciebie do roboty, A ty najtwardsze rozkazy, Musisz speni co do joty.
Patrz, oto jest karczmy godo, Ko malowany na pótnie; Ja chc mu wskoczy na siodo, A ko niech z kopyta utnie.
Skr mi przy tem biczyk z piasku, ebym mia czem konia chosta; I wymuruj gmach w tym lasku, Bym mia gdzie na popas zosta.
Materia wiczeniowy dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Pani Twardowska Tekst oryginalny 12
Gmach bdzie z ziarnek orzecha, Wysoki pod szczyt Krpaku10, Z bród ydowskich ma by strzecha, Pobita nasieniem z maku.
Patrz, oto na miar wieczek, Cal gruby, dugi trzy cale: W kade z makowych ziareczek Wbij mnie takie trzy bretnale11”.
Mefistofil duchem skoczy, Konia czyci, karmi, poi, Potem bicz z piasku utoczy, I ju w gotowoci stoi.
Twardowski dosiad biegusa, Probuje podskoków, zwrotów, Stpa, galopuje, kusa — Patrzy, a i gmach ju gotów.
„No! wygrae panie bisie, Lecz druga rzecz nie skoczona: Trzeba skpa si w tej misie — A to jest woda wicona”.
Materia wiczeniowy dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Pani Twardowska Tekst oryginalny 13
Diabe kurczy si i krztusi, A zimny pot na nim bije: Lecz pan kae, suga musi, Skpa si biedak po szyj.
Wylecia potem jak z procy, Otrzs si, dbrum! parskn ranie: „Teraz jue w naszej mocy, Najgortszm odby ani”.
„Jeszcze jedno, bdzie kwita: Zaraz pknie moc czartowska! — Patrzaj, oto jest kobiéta, Moja oneczka, Twardowska.
Ja na rok u Belzebuba Przyjm za ciebie mieszkanie; Niech przez ten rok moja luba Z tob jak z mem zostanie.
Przysi jej mio, szacunek, I posuszestwo bez granic; Zamiesz cho jeden warunek, Ju caa ugoda na nic”.
Materia wiczeniowy dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Pani Twardowska Tekst oryginalny 14
Diabe do niego pó ucha, Pó oka zwróci do samki12, Niby patrzy, niby sucha — Tymczasem ju blisko klamki.
Gdy mu Twardowski dokucza, Od drzwi, od okien odpycha, Czmychnwszy dziurk od klucza, Dotd, jak czmycha, tak czmycha.
Materia wiczeniowy dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
Pani Twardowska Tekst oryginalny 15
Przypisy:
zobowiazanie, tekst umowy itp. (zwaszcza z diabem); dzi uywane artobliwie. [przypis edytorski]
8dictum acerbum (ac.) — przykre powiedzenie. [przypis redakcyjny]
9nobile verbum (ac.) — sowo szlacheckie (którego trzeba dotrzyma pod grob utraty honoru).. [przypis redakcyjny]
10Krpak — (Krempak lub Krapak) nazwa uywana dawniej na okrelenie szczytu omnicy (2634 m), ale take Karpat lub Tatr. [przypis redakcyjny]
11bretnal (z niem. Brettnagel) — duy gwód do przybijania desek. [przypis redakcyjny]
12samka — samica, tu artobliwie o pani Twardowskiej. [przypis redakcyjny]
Opracowanie redakcyjne i przypisy: Aleksandra Sekua, Józef Kallenbach, Olga Sutkowska.
Adam Mickiewicz
Pani Twardowska W karczmie „Rzym” jest zabawa. Jest bardzo gono. Ludzie tacz, pij, artuj. Twardowski siedzi przy stole i robi czarodziejskie sztuczki. Zamieni onierza w zajca. Zamieni prawnika w psa. Nala z gowy szewca wódki. Twardowski pi wódk, gdy nagle z kieliszka wyskoczy diabe. Diabe powiedzia do Twardowskiego: „Witam! Jestem Mefistofeles. Mielimy umow. Ty sprzedae diabom dusz, dlatego moesz czarowa. Ale miae dwa lata póniej pojecha do miasta Rzym i odda nam dusz. Mino ju siedem lat. Oszukae mnie, nie pojechae do Rzymu. Ale ta karczma te nazywa si Rzym. Zabieram ci ze sob”. Twardowski próbowa uciec, ale diabe go zapa.
Materia wiczeniowy dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
16Pani Twardowska Tekst atwy do czytania (ETR)
Twardowski co wymyli, mówi do Mefistofelesa: „Sprawd nasz umow. Gdy przyjdziesz po moj dusz, musisz jeszcze zrobi trzy czarodziejskie sztuczki. Zamie namalowanego konia w prawdziwego. Zrób z piasku bicz i wybuduj z ziarenek orzecha w lesie duy budynek”. Mefistofeles pobieg i wszystko zrobi. Twardowski powiedzia: „Udao ci si. Teraz drugie zadanie. Wykp si w wodzie wiconej”. Mefistofeles z duym wysikiem wykona to zadanie. Twardowski powiedzia: „Jeszcze ostatnie zadanie. Zobacz, tam stoi moja ona, pani Twardowska. Ja bd przez rok mieszka w piekle, a ty bdziesz mieszka z pani Twardowsk. Bdziesz musia si jej sucha”. Mefistofeles obejrza pani Twardowsk. Potem szybko uciek przez dziurk od klucza.
Materia wiczeniowy dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
17Pani Twardowska Tekst atwy do czytania (ETR)
Witam, panie Twardowski! Ta karczma nazywa si Rzym,
aresztuj pana!
Oyw konia namalowanego, ukr bicz z piasku
i wybuduj dom z ziarenek orzecha.
Wykp si w misie z wod wicon.
Opiekuj si przez rok moj on – pani Twardowsk.
Materia wiczeniowy dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
18Pani Twardowska Komiks
19Adam Mickiewicz Notatka o autorze lektury
1. Przeczytaj yciorys pisarza.
yciorys Adama Mickiewicza Adam Mickiewicz (poeta, tumacz) urodzi si 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koo Nowogródka na Litwie. W 1815 roku ukoczy szko redni w Nowogródku i wyjecha na studia do Wilna. Studia skoczy w 1819 roku, zacz pracowa jako nauczyciel w Kownie. W 1822 roku ukaza si zbiór „Ballady i romanse”. W 1824 roku zosta aresztowany i wysany do Rosji. W 1829 roku wyjecha z Rosji do Berlina. Od tego czasu podróowa po Europie, wykada na uniwersytecie w Lozannie (Szwajcaria) i w Paryu (Francja). Duo pisa, organizowa take we Woszech legion polski. W czasie wojny krymskiej (1855) wyjecha do Konstantynopola (Stambuu) i tam umar. Zosta pochowany w Montmorency we Francji. W 1890 roku jego ciao zostao przeniesione do Krakowa na Wawel.
Adam Mickiewicz
Najwaniejsze utwory: „Ballady i romanse” (1822), „Grayna” (1823), „Dziady”, „Sonety krymskie” (1826), „Konrad Wallenrod” (1828), „Pan Tadeusz” (1834).
Materia wiczeniowy dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
20Adam Mickiewicz Notatka o autorze lektury
2. Wpisz do tabelki brakujce informacje.
3. Przeczytaj biografi Mickiewicza. Zaznacz na osi wane daty z jego ycia.
Imi i nazwisko
1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890
Materia wiczeniowy dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
21Adam Mickiewicz Notatka o autorze lektury
Mapa Europy
4. Zaznacz na mapie Europy miejsca, w których przebywa Adam Mickiewicz. Pocz lini te miejsca, zobaczysz podróe Adama Mickiewicza.
1 23
22Pani Twardowska Postacie i miejsca
1. Podpisz ilustracje z ballady „Pani Twardowska”.


Materia wiczeniowy dla uczniów niepenosprawnych majcych trudnoci w uczeniu si i/lub komunikowaniu si, w tym niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn, autyzmem i afazj Wykonawca: Uniwersytet Warszawski, Wydzia Polonistyki, Pracownia Lingwistyki Migowej Zadanie zlecone i fi nansowane przez Ministra Edukacji i Nauki
23Pani Twardowska Prace Mefistofelesa
1. Podkrel nazwy zada, które mia wykona diabe.
Oyw konia namalowanego na pótnie, zrób bat z piasku, wybuduj dom
z ziarenek orzecha.
Dokuczaj gociom w karczmie.
Mieszkaj z pani Twardowsk przez rok.
Uciekaj z karczmy Rzym.
24Pani Twardowska Prace Mefistofelesa
Spotkanie z pani Twardowsk.
Zapowied aresztowania Twardowskiego przez Mefistofelesa.
Oywienie konia, zrobienia bata z piasku i domu z ziarenek orzecha.
2. Uó wydarzenia w kolejnoci.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25Pani Twardowska Tablice komunikacyjne
26Pani Twardowska Tablice komunikacyjne
. O
ów iony term
ardow skiego w
a si:
27Pani Twardowska Pytania do lektury
Ponum eruj zdania w
e
T o 3
ardow skiego w
y. T
T
28Pani Twardowska Plan wydarze
unikacyjnych.
iedzi przez ucznia/nauczyciela.
iedzi przez ucznia/nauczyciela.
iedzi przez ucznia/nauczyciela.
29Pani Twardowska Zadania diaba
Komiks