ADAM MICKIEWICZ PAN TADEUSZ - e-teatr.pl · ADAM MICKIEWICZ PAN TADEUSZ 1 PREMIERA W SEZONIE...

of 13 /13
w sosnowcu ROK Tadeusz i Zofia do nie siedli, jedli ADAM MICKIEWICZ PAN TADEUSZ 1 PREMIERA W SEZONIE 1995/96 DNIA 21 1995 ROKU

Embed Size (px)

Transcript of ADAM MICKIEWICZ PAN TADEUSZ - e-teatr.pl · ADAM MICKIEWICZ PAN TADEUSZ 1 PREMIERA W SEZONIE...

w sosnowcu ROK ZllOENl1891

Tadeusz i Zofia do stou nie siedli, Zajci czstowaniem wocian, chodzc jedli

ADAM MICKIEWICZ

PAN TADEUSZ 1 PREMIERA W SEZONIE 1995/96 DNIA 21 PADZIERNIKA 1995 ROKU

Dyrektor i kierownik artystyczny Kierownik literacki

Najblisze premiery:

Claude Magnier

PARYANIN

Federico Garcia Lorca

JAN KLEMENS JAN PIERZCHAA

YERMA CZYLI BEZPODNA

Wielki Jubileusz 1 OO-lecia dziaalnoci

TEATRU ZAGBIA W SOSNOWCU obchodzi bdziemy

dnia 6 lutego 1997 roku.

Zamwienia na bilety zbiorowe przyjmuje Dzia Upowszechniania Teatru w dni powszednie w godzinach 9.00-15 .00

Sprzeda biletw w kasie Teatru Zagbia codziennie (z wyjtkiem poniedziakw) w god zinach 15 .00-18 .00

Telefony: Dzia Upowszechniania Teatru i Kasa biletowa 66 11 27

Centrala 66 04 94

O tym- e duma na paryskim bruku , Przynoszc z miasta uszy pene stuku ...

Adam Mickiewicz

PAN TADEUSZ Misterium narodowe

w 2 czciach Projekt inscenizacji Jerze go Adamskiego

Reyseria i scenografia:

MIEClYSAW GRKIEWICZ

Obsada :

PODKOMORZY SDZIA

ROBAK TELIM ENA REJENT ASESOR TADEUSZ WOJSKI HRABIA GERWAZY PROTAZY ZOSIA NARRATOR I . ARRATOR fI NARRATOR III JANKIEL

- MAREK WJLK - WODZ IMIERZ FIGURA - ZBIGNIE W LERACZYK. -MAGORZATA STACHOWIAK - ZYGMUNT BIERNAT - MAREK YCZKOW KJ - DARIU. Z NIEBUDEK - ANDRZEJ LEZIAK - GRZEGORZ WIDERA -ADAM KOPCI SZEWSKJ - GRZEGORZ KRAWCZYK - SABINA GUCH - IWONA FORNAL ZYK - EW A K PCZYSKA - MIECZYSLA W GRKIEWI Z -ANDRZEJ HOAJ

REYSERIA I SCENOGRA FIA:

MIECZYSAW GRKIEWICZ

KOSTIUMY:

MAGORZATA SCHUBERT

MUZYKA:

JAN WIERZBICA

ASYSTENT REYSERA:

MAGORZATA STACHOWIAK

INSPICJENT:

RYSZARD GROCHOWINA 2

SUFLERKA:

VIOLETTA ZAJCWNA

Rysowa Wasi/ Szaranowicz , biaornski artysta grafik

Najwikszy z piszcych Polakw, genialny poeta, ktry wyksztalcil jzyk narodowy, nadajc mu nieprzecignione pikno i sil. Na tle romantyzmu europejskiego dziea Mickiewicza stanowi wybitn, orygmaln pozycj. Dojrzalo i wietno tran spozycji literackiej motyww ludowych w Balladach i romansach", klasyczna doskona1o Sonetw krymskicl1", mistrzostwo epickie PANA TADEUS ZA, li lo zoficzna poetycko lirykw lozaskich , wreszcie arliwa po s ti;:powo publicystyki Trybuny Ludu", okrelaj wyjtkowe stanowisko Mickiewicza w dziejach pimiennictwa nie tylko polskiego.

Jednym z jego najdoniolej s zych utworw s Dziady" - poemat dramatyczny uks ztatowany z niezwyklej , wizyjnej wyobrani oywionej uczuciami prometejskiego patriotyzmu i mioci romantycznej , doprowadzonej do najwyszej potgi wyrazu .

Mickiewicz napisa w 18 36 roku jeszcze dwa dziea teatralne po francusku dramat w piciu aktach ,.Konfederaci Barscy" i tragedi picioaktow Jakub Jasiilski". Byy one przeznaczone dla scen paryskich; oba z.aginly przed wystawieniem.

Niejednokrotnie te podejmowano inscenizacj utworw poetyckich

Mickiewicza . Red.

3

Stal dwr szlachecki, z drzewa , lecz podmurowany ...

Stanisaw Tarnowski

PIENI OGROMNYCH DWANACIE

Dn ia 8 g rudnia 1832 roku pierwszy raz wspomina Mickiewicz o ~woim nowym dziele w licie do Odyca: zaczem pi sa poema szlacheckie w rodzaju HERMANA I DOROTEI , ju ukropiem tysic wierszy, tutejszej szlachcie bardzo s i to podoba". D ni a 12 s tyc znia l 833 roku pisze do Gan:zyskiego: p isz powoli poema sie lskie. ju ma m prawie cale dwie piesni " ; dalej -w kwietniu - wiejski poemat"' jest ju moim pieszczonym dzieckiem, piszc zdaje mi si, e w Litwie siedz", wiele mam zam iarw ale je odpdzam a to skocz". Nie tylko zamiary, wypadki, i Lo s mutne, mianowicie choroba Garczyskiego, ostatnia z nim podr do poudniowej Francji, mier jego, ni e mowic o drobnych zmartwieniach, staway na drodze ulubionemu dziecku. Przecie pilno temu dziecku na wiat w li stopadzie (13) 1833 roku ju w-o sodo piciu pieni, ju mu tylko trzech brakuje (myli autor) i nie

4

jest ju bezimiennym poematem wiejskim lub szlacheckim, jest ju ochrzczone, ju nosi swoje ni e miertelne imi, ju si o nim mwi jako o PANU TADEUSZU. -Z kocem roku 1833 lub pocztkiem 1834 donosi pani Klaud ii Potockiej, e koczy swoje najmodsze dziecko, ktre jako najmfodsze naj bardziej teraz lubi; a w lutym 1834 roku, bez oznaczenia dni a. pi sze do Odyca: ,.TADEUSZA wczo raj skoczyem! Pieni ogromnych dwanacie. Wiele marnosc1, wiele te do brego bdziesz czyta. o tam najlepsze . to obrazki z natury kre lone naszego kraju i naszych obyczajw domowych".

Tak wic narodzi s i PAN TADEUSZ ....

O literaturze doby roma-ntycznej. PAN TADEUSZ" (w) O literaturze polskiej XIX wieku". Wybr i opracowanie Henryk Markiewicz, s. 297.

Kazi1nierz Wyka

Flers puszcz litewskich czy li teatr w zacianku

( ... ) Uderzony wie tnoc i wtku komediowego obecnego w ksztacie arty s tycznym PANA TADE USZA, jak zaws ze skonny do pikantne.i metafory literackiej , na zwis kiem jednego z pary wsp lnie pi uj cych komediopisarzy francuskich, Cail laveta i Flcrsa. nazwa by Mickiewic za Tadeusz Boy-ele1iski Nie mylc s i~\\" in tem.:ji . a le na pewno cl1ybiajc w metaforze krytycznej bo klo to by Robert de Fle rs. ju cl 7.i s i

Metafora Boyowska bya uprawniona, albowiem w Soplicowie obok powiec i ogarniajcej cay zespl postaci poematu , obok dramatu przesunitego przed prg akcji, lecz wybuchajcego mimo to w niej na skutek obecnoci ksidza Robaka -rozegraa si jeszcze znakomitJ komedia. Komedia w zacianku . Ona jest tym drugim, i waniejszym, ogniwem dwuczonowego tytuu.

W jakim sensie mona mwi o komedii w PANU TADEUSZU? Wrd wielu wtkw tego poematu przewija si jeden, ktry od pocztku do koca posiada charakter komediowy. Dlatego, e wszelkie zawarte w nim perypetie psychologiczne nabray tej wanie tonacji artystycznej. Historia Telimeny, Tadeusza i Hrabiego , uwieczona zgoa nieoczekiwanym u pocztku poematu maestvem Telimeny z jeszcze innym partnerem - z Rejentem.

Wtek ten rozpoczyna si w sposb teatralny. Telimenie ofiarowa gospodarz poematu to, co w gwarze teatralnej nazywa si dobrym wejciem. Wszyscy ju dawno s zebrani przy wieczerzy w sieni zamkowej, kiedy

z potraw czwart Wszed sucy. i raptem boczne drzwi otwarto. Wesza nowa osoba. przystojna i moda; Jej zjawienie si nagle, jej wzrost i uroda, Jej ubir zwrci oczy; wszyscy j witali. Prcz Tadeusza, wida. e j wszyscy znali.

Dalsza prezentacja osoby po zwoliaby j ubra i ucharakteryzowa zgodnie z intencj poety , gdyby ten moment przyszo przeoy na mow i gesty sceniczne. w wtek nie mniej komediowo zamyka s i w ksidze Xll. Znw wszyscy gocie ju dawno zebrani przy biesiadnym s tole , znw opnienie i teatralne wejcie, ktre na wchodzc par kae zwrci szczegln

uwag. Znw typowo teatralna, na grze gestw oparta sytuacja, kiedy woony sztucznie w strj cudzoziemski Rejent nie wie jak si ma zachowa .

6

Odkrya nieco piersi, wygia si bokiem .

(I, 532-537)

( ... ) rnic pomidzy struktur dialogow w ogle a jej okre lon funkcj komediow sprawd.my na osobie jednego z najwikszych w poemacie gaduw - na osobie Sdziego. Sdzia chocia wiele i szeroko przemawia nigdy nie \vystpuje w sposb komediowy. Nie wystpuje, dopki go nie przychwyc i nie podporzdkuj sobie komediowe obroty wydarze . Kiedy Tadeusz wcign go w swoje naiwne wykrty zwizane z romansem cioci Telimeny, nudnawy w jzyku Sdzia jake si nagie oywia. ( ... )

Sdzia ws krcc. z gniewem na chfopca spoziera{: To Wa tak szczery? take mi serce otwiera!.? Naprzd w pojedynek' potem znowu milofr. I ten wyjazd. oj' jest tu w rym jaka zawilo. Ju mi gadano. juem kroki Waci zbada/I Asan balamut i trzpiot. Asan gupstwa gada/. A gdzie to Asan chodzi onegdaj wieczorem. Czego Asan jak wye tropi/ pode dworem? O Tadeuszku ! 1eli moe Asan Zosi Zbaamuci/ i teraz uciekasz:' mlokosie, To Sil( Waci nie uda! Lubisz czy nie lubisz. Zapowiadam Asanu, e Zosi

Elementy dramaturgiczne PANA TADEUSZA nie kocz si na naszkicowanym

skrzyowaniu struktur dialogowych z gawdziarsk charakterystyk rodowiska, z

oddawaniem gosu powiatowym i zaciankowym gaduom i sensatom. Elementy te

posiadaj z kolei pewne skupienie o charakterze teatralnym, cile zwizane z

nowoczesn form teclmiki powieciowej. ( ... )

Mickiewicz tym chwytem powieciowym wielokrotnie si posuy w PANU

TADEUSZU. Gocie soplicowscy prawie wycznic charakteryzowani s przy stole

lub przynajmniej podczas chodzonego niadania.

8

Flers puszcz litewskich czyli teatr w zacianku" (w) PAN TADEUSZ".

Studia o poemacie. 1963, s. 222-23 l.

K. Wyka odwouje si~ do T. Boya-eleskiego: ,.Mickiewicz a my"

- Pisma" (t. IV, s. 52).

W miecie pobliskim stan gwny sztab ksicy, A w Soplicowie obz czterdziestu tysicy I ze sztabami swymi jeneral Dbrowski, Kniaziewicz, Malachowski, Giedroj i Grabowski.

Juliusz Sowacki

O PANU TADEUSZU

Tylekro byly ju. cytowane te oktawy i nigdy nie bdzie dosy ich powtarzania :

Jednak w tej cudne; epopei yj; W ich lasach trba gada boskie trby Odzyi.vaj si wnet w sosnach i wyj . Patrzcie, jak len ubr od pknitej bomby Cofa si .. . patrzcie. jakie wianki wij Z wiejskiego kwiatu wiejskie dziewosby . Suchaj i patrzaj, bo jako zjawienie Litwa ubrana w tczowe promienie

Wychodzi z fasu. - Z tak chwal Potrca/ lutni ten piewak Litivinw, e mv~lisz dotd, e to echo grao. A to anielskich by gfo serafinw Grzmotami jego niebo odegrzmialo . Chocia Gofredw nie mia/ i Baldwinw Ani mg morza wiosami zamci, Ani ksiyca z wie krzyowych strci.

Jednak si przed tym poematem wali Jaka.~ ogromna ciemno.ki stolica. Co pada . my.~my slyszeli - slurhali. To rws si cofn - i odwrci/ lica, Bv spojrze jeszcze raz na pikno.fr- w dali, Ktra takimi tczami zadzwyca, Takim ranym zachodzi obokiem . Idmy - znw .-zasu Bg postpi/ krokiem

Beniowski". Pocma. (w) Dzicla". T. III. Poematy. Opracowa Jerzy Pelc. Wrocaw 1949. Pie VIII, wiersze: 113-136, s. 256-257.

9

Mieczysaw Giergielewicz

BIESIADA JAKO WTEK LITERACKI

Biesiada ujmowana jako wtek literacki ma za sob powag samego Homera. W ILIADZIE ucztuj nie tylko miertelnicy, ale i bogowie. Proste obyczaje panujce wrd Grekw zaznaczay si i w jadle. Baran lub wieprz wystarczay za najwykwintniejszy bankiet godny krlw. Wino w warunkach greckich byo dostpne dla wszystkich. Jako przykad uczty homeryckiej suy moe np . pomiertna stypa, ktr urzdzi Achil na cze zabitego Patrokla:

Liczna przed namiot wodza schodzi si gromada, Gdzie j wspaniaa czeka pogrzebna biesiada. Wypasie wolv, bite zabjczy m obuchem, Pada!y oddajc dech z ryczeniem guchym; Rnli i lekkie kozy, rnli owce biae l odyce, dugimi kiami okazale. Md wielkie misa sztuki ponad ogniem pieka, A krew bydlt przy zmarym strumieniami cieka.

Pie XXIII. Przekad: Franciszka Dmochowskiego.

Wybredniejsze nawyki gospodarzy z Soplicowa miay niewiele wsplnego z takim prymitywem - ale wszystko zmienio si w czasie zajazdu. Wwczas przebysno w poemacie jakby wspom nienie niewymy lnych rozkoszy homeryckich , w ktrych czynnikiem rozstrzygajcym bya nie tyle jako, ile ilo . Povvtrzy si rwnie typowo homerycki obraz rzezi wrd zwierzt:

Kropiciel stanowisko zajqwszv w oborze, Jednego wolu i dwa cielce w iby zakropi!, A brzytewka im szabl w gardzielach utopii. Szwie/ko rwnie cz_vnnie uywa! swej szpadki, Kabanv i prosita kolqc pod !opatki.

Szczeglnym zestawieniem PANA TADEUSZA ze staroytnym eposem zajmowali si midzy innymi Antoni Gustaw Bem, Wilhelm

10

I

\

I

'

Bruchnalski, Walery Gostomski, Stanisaw Windakiewicz, Tadeusz Sinko i inni. Spord motyww mitologicznych zwizanych z jadem wyrni naley obraz Zosi w otoczeniu dzieci chopskich, ktr wyobrania Hrabiego prze i s toczya w nim f Amaltej, karmic rogiem kozim boskie pachol. Na homerycki zakrj uczty wieczcej zajazd wskazywaoby zamknicie tej sceny reminiscencj z Homera:

Tak zwycizcw zwycivl w kmicu sen. brat mierci

( ... )Ale najpogodniejszy pokaz humoru kulinarnego przejawi si

w zwizku z kocowym popisem kuchni soplicowskiej. /\by ten humor uchwyci wystarczy przyjrze si bliej jadospi s owi ostatniego reprezentacyjnego przyjcia:

... barszcz krlewskim zwanv l ros staropolski sztucznie gotowany (..) Dalej inne potraw_v, a kt;e wypowie! Kto zrozumie nieznane ju za naszych czasw Te p!miski kontuzw, arkasw, blemasw Z ingredyjencvjami pomuchl, figatelw, Cybetw, pim, dragantw, pinelw, brunelw. Owe rvbv 1 ososie suche, dunajeckie, Wyvny, kawijmy weneckie, tureckie, Szewki gwne i szczuki podgwne, lokietnc, Flqdrv i kmpie wiki, i kmpie zlachetne 1

W kocu sekret kucharski: 1 ~vha nie krojona, U gowy przvsmaona, we rodku pieczona, A majca potrawk z sosem 11 ogona!

Zaraz po kontuzie, k.ira jest rodzajem rosou i nie powinna by chyba podawana na pmisku, wymieni poeta dwa desery, aby nas tpn.ie wspomnie o rybie morskiej - pomuchli, oraz figatelach, czyli pulpetach. Na miejscach dalszych znal azly si wonne przyprawy -cybety i pimo, po czym znowu powrcila seria d311 sodkich: draganty (waciwie raczej przyprawa), pinclc , i brunele. Po tym wszysrkim doda jeszcze Mickiewicz dug list rnych ryb, wrd ktrych wymieni rwnie kawijary" ...

Jak wida lista jest troch nieuporzdkowana. Nie stao si to , oczywicie, przypadkiem - ukada j przecie nie smakosz, lecz poeta i humorysta.

Gastronomia Mickiewicza" (w) Studia i spotkania literackie", s. 72-73, 90-91. Fragmenty. Tytu od redakcji.

11

Tadeusz Mikulski

AUTOGRAF PANA TADEUSZA

Bohdan Zaleski w swoich wspomnieniach literackich Adam Mickiewicz podczas pi sania drukowani a Pana Tadeusza'', krelonych 20 padziemika l 874 roku, opowiedzia zdarzenie sprzed lat czterdziestu :

W poowie lutego 1834 r wieczr, pod szar godzin" - dopommy pan1ici gawdziarza: 13 lutego 1834 -kiedymy s i ju zebrali byli przy ulicy Saint-Nicolas i po cichu gwarzyli , widzc gospodarza w drugim pokoju przy kominku, szparko machajcego pirem po papierze, powsta od stolika

Skoczy. Czekajq wszyscy Macieja wy-roku.

12

Adam z ro zpromienion twarz i zawoa klJ nam: chwaa Bogu' Oto w tej chwili podpisaem pod Panem Tadeuszem wielkie finis." Radonie za nim pmvtrzylimy: chwaa Bogu'" i wykrzyknlimy trzykrotnie wivat! z oklaskami, przy winszowaniach i uc i skach jak najserdeczniejszych."

Na prno szukamy ladw tej owej wielkiej fin is" w autografie Pana Tadeusza". Brulion ksigi XI! nie dochowa si w caoci, brak mu drugiej poowy rkopisu. Odpis na czysto , pisany rk samego Mickiewicza ma wprawdzie kart

ostatni, ale tutaj zam iast wielkiego finis'' znajduje si sowo Konie " , wyraone przez poet nowogrdzk polszczyzn.

( .) Na stoliku Mickiewicza leao wwczas wicej kart, ni ich dzisiaj moemy naliczy. Rkopis Pana Tadeusza" mia swoj wasn histori, z ktrej wyszed nie bez strat i okalecze. Podawany z rk do rk, jak pamitka narodowa, dzielony na czstki, city bolenie noycami wielbicieli i zapamitaych bibliofilw, nie stanowi dzi caoc i dzi ea. Mimo to Pan Tadeusz", drukowany zaraz staraniem Aleksandra Je!owieckiego, w nakadzie 3.000 egzemplarzy (T. l-2 Pary l 834 ), ocala take, cho niekompletnie, w rkopisie autora.( .. )

Gdy Aleksander Jeowieck i , wydawca epopei. zanosi dzi eo do drukarni A. Pinarda w Paryu, nie otrzyma na szczc i e rkopisu autora . Pa na Tade usza" skadaa czelad francuska w oficynie Pinarda na podstawie kopii. ktr robili Ignacy Domejko czy Stefan Zan, przyjaciele autora. Z tego te powodu rkopis

Rfkopis autora.

Pana Tadeusza" uszed ladw farby drukarskiej czy odciskw rk zecerw.

Ale Mickiewicz czuwa nad tekstem i dopenia go do koca. Bohdan Jaski, korektor wydania, zachowa kilka skrawkw, na ktrych poeta notowa redakcje ostateczne poszczeglnych fragri1entw oraz tytuy i tre ksig I! , II!, IV, XI!, umieszczone ponad tekstem dopiero w druku. Podobnie w czasie prac drukarskich Mickiewicz spostrzeg, e poematowi nale si jeszcze Objanienia". Napisa je gdy kolumny skadu byy ju przean1ane, rozsypujc w tekcie odsyacze do stronic wydania Jeowieckiego. Autograf ten , powierzony Jaskiemu, ktry poredniczy midzy Mickiewiczem i dru karni, zosta dobrym trafem dla bada zachowany.

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz". Podobizna rfkopisw. Przygotowa, wst~p i objanienia napisa Tadeusz Mikulski. Wrocaw. Zakad Narodowy Imienia Ossoliskjch. 1949, s. V-VII.

13

ANTY - PANT ADEUSZ -TRANS-ATLANTYK

Zwizki Gombrowicza/. Mickiewiczem, zwlaszcza relacje midzy ich dzielami zwyko si ujmowa w ostrej opozycji, ktrej najjaskrawszym przykadem jest TRANS-ATLANTYK odczytywany jako anty-PAN TADE SZ" Bardzo wic jednoznacznie i jednostronnie.

Zbigniew Majchrowski GOMB-ROWICZ BOSKIEGO (w) Dialog nr 4, 1995, s. 113

Broni Poalw przed Polsk" - powiada

Gombrowicz. C to znaczy? Chodzi gwnie o obron suwerennoci indywiduum przed patriotycznym terrorem", przed stadn mitologi, przed imperatywem nakazujcym

chwali swoich, chelpi si cudzymi mylami i

Autograf ostatniej strony Pana Tadeusza"

14

osigniciami (bo polskie), ogranicza za swobod wlasnej osobowoci.

TRANS-ATLANTYK jest blunierstwem co si zawiei Glwny bohater, ktrym poczw.izy od tego tomu bdzie ju w ka7..dej powieci po proSh1 Witold Gombrowicz", odmawia udziau w zbrojnej walce z wrogami ojczyw y, poznaje ekscentrycznego milionera-homoseksualist, Gonwla, i bierze udzia w intrydze, by rzuci mu w ramiona piknego chlopca, syna nieska7jtelnego polskiego szlagona. Bohater oczywicie waha si i czsto wypiera swtj apostazji, z c;xgo wynika, e w kocu nikomu nie dochowuje wiary, zdradza te wszystkich na prawo i lewo.

Akcja powieci toczy si w Argentynie i stanowi w pewnej mierze literack replik przypadkw samego Gombrowicza, ale

jednoczdnic stylizacjajzykowa na sarmack gawd oraz obecne w tekcie konsekwentne, clili!. parodystyczne, nawizania do PANA TADEUSZA, czyni 7. tego utworu alia, wysoce dwuznaczny, gdzie elementy rnych kultttr, obyczajw, wtkw literackich swobodnie si mieszaj, Bohater musi wybiera midzy sztywn, osadzon w narodowej, tradycji fonn, ktr reprezentuje ojciec lgnaca, a anarchi-styc znym chaosem 1 bogactwem, usymbolizowanym w estancji Gon7,ala, W m i ar~ rozwoju akcji wybr ten staje si coraz trudniejszy - i w koilcu, w final e ksizli, gdy w starciu dwch idei ma ju popyn krew, pojawia si niespodziewanie trzecie rozstrzy gnicie - spr cal y tonie w oczyszc

Rok za oen i a l 'l'JO

Przedsibiorstwo

Produkcyjno-Usugowo

-Handlowe INTERKARPOL"

tmJ USUGI REMONTOWO-BUDOWLANE,

~ HANDEL MATERIAAMI BUDOWLANYMI,

.J STACJA PALIW PYNNYCH I GAZOWYCH ,

RU MYJNIA SAMOCHODOWA,

~ AUTO NAPRAWA,

~ GASTRONOMIA

1 P.p 9 . " Ji sIZoi:.. 9 RYal'V,;a

PRZEDSIBIORSTWO

PRODUKCYJNO-USUGOWO

-HANDLOWE

" I ZOL"

*OKNA *DRZWI

*ROLETY *WITRYNY

OGRODY ZIMOWE Z PCV

PRZEDSI!:;;BIORSTWO PRODUKCYJNO Rok zaluc 11ia 19R8 HANDLOWO-USUGOWE

Biuro Zarzdu . Sosnowiec. ul. Kresowa 1, skr. pacz. 59 tel. 199-75-83

DRUKARNIA PRZYGOTOWALNIA OFFSETOWA INTROLIGATORNIA KSERO WYDAWNICTWO (tel. 66-18-02)

PUNKT FOTOGRAFICZNY SOSNOWIEC 3-MAJA 17, (ORBIS)

TEL 66-30-74

FOTO EKSPRES

NA JAPOSKICH MASZYNACH NORITSU

FOTOREPORTA - VIDEOREJESTRACJA

Polecamy

li 11

N\f-OITERRA NfAl\t

zaprasza od godz. 1 2.00 do ...

.. .. k o 1i c a w i a t a na dani a wos k ie

i nie tylko! w niedziele od godz. 17 .00

So n owi e c, 3-go Maj a 1 (Pl ster Mi o d u) te I. : 6 6 B 1 2

tradycyjne dan ia woskie i greckie, ktre s nasz specjalnoci m.in. spaghetti, lasagne, saaty, dania misne oraz desery, rne rodzaje kaw, napoje, drinki i inne przysmaki

ORGANIZU JEMY P R?YJCIA OKOLICZNOSCIOWE

DO 40-tu OSB i

~ENCJA REKLAMOWA 41-200 Sosnowiec, Targowa 8

Zastpca dyrektora ALFRED KOWALSKI

Gwny ksigowy

EDWARD DANEK Dzia Upowszechniania Teatru

URSZULA CIESIELSKA, JOLANTA SOSZYSKA, REGI-NA GOBIOWSKA Kierownik techniczny

JERZY KOTULA Zesp obsugi sceny

Sekcja wiata i dwiku: MACIEJ KDZIERSKI- kierownik, PAWE DBEK, EUGENIUSZ PIOTROWSKI,

montayci sceny: ANDRZEJ GRSKI - brygadzista, ZBI-GNIEW MALINOWSKI, WODZIMIERZ WIEWIRA,

MARCIN WICAWEK Pracownia perukarska: ZDZISAW A MOLDA

- brygadzistka, ZOFIA SEGDA. Garderobiane: MARIA BRUDEK- brygadzistka, JANINA

KURDZIEL, W ANDA ZYGMUNT.

Rekwizytorka: DANUT A PA TER. Pracownia krawiecka mska:

HALINA GOCYA, JZEF BIEDRA. Pracownia krawiecka damska:

MARIA STEFANIK - brygadzistka, MARIA BRONISZ, JOLANT A STOMP EL

Pracownia modelatorska: ANDRZEJ SOWISKI,

Pracownia stolarska: WITOLD KRACZYSKI, ZDZISAW W,

KAZIMJERZ ZIMNY

PAN TADEUSZ W TEATRZE W 1946 roku Teatr Rapsodyczny w Krakowie wystawi monta scenicz-

ny PANA TADEUSZA, w opracowaniu Zdzisawa Hierowskiego, w insce-nizacji i reyserii Mieczysawa Kotlarczyka.

W 1955 roku studenci Szkoy Dramatycznej w Lublinie wystawili adap-tacj PANA TADEUSZA na Festiwalu Sztuki.

W 1959 roku Teatr Rapsodyczny w Krakowie da now inscenizacj PANA TADEUSZA w opracowaniu i realizacji Mieczysawa Kotlarczyka.

W 1971 roku Adam Hanuszkiewicz skomponowa serial telewizyjny pt. PAN TADEUSZ.

W 1978 roku Teatr Polski w Szczecinie zrealizowa adaptacj PANA T AD EU SZA Jerzego Adamskiego, w reyserii Janusza Bukowskiego, ze sce-nografi Barbary Jankowskiej i Magorzaty Treutler, z muzyk Andrzeja Kurylewicza.

W 1995 roku Teatr Zagbia realizuje t wanie adaptacj Jerzego Adam-skiego, w reyserii Mieczysawa Grkiewicza.

Red.

Zwracamy uwag widzw na elementy scenografii naszego przedstawie-nia.

Plansza I wykonana zostaa na podstawie plakatu Jerzego Moskala - zna-nego artysty-grafika i scenografa.

Plansze: II i III malowa Jerzy Kotula.

1897 Wydawca Programu: TEATR ZAGBIA Redakcja i opracowanie literackie: JAN PIERZCHAA Opracowanie graficzne: JERZY MICIAI\. Wsppraca fotograficzna: JZEF BROM - USUGI FOTO-VIDEO. Sosnowiec, ul. Dekerta 5. Skad i amanie: PROGRES"- Sosnowiec, ul. Kresowa l. Tel. 66 18 02. Druk: PROGRESS"- Sosnowiec, ul. Kresowa 1. Tel. 199 75 83