6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

of 26 /26
6 n ajważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

Embed Size (px)

Transcript of 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

Page 1: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

6n a j w a ż n i e j s z y c h t r e n d ó w w m a r k e t i n g u d l a r e t a i l n a 2 0 1 7 r o k

Page 2: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

1R o s n ą c y p o t e n c j a ł m o b i l e

Page 3: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

R o s n ą c y p o t e n c j a ł m o b i l e

Według raportu Smart Ins ight “D ig i ta l Market ing Trends for 2017” , ponad 50% użytkowników internetu szuka informacj i na urządzeniach mobi lnych , 91% użytkowników Facebooka korzysta z n iego na urządzeniach mobi lnych , a 90% czasu poświęconego na media użytkownik spędza w apl ikac jach.

Page 4: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

Wszystko to sprawia , że w 2017 roku nastąpi da lsza intensyfikacja dz ia łań market ingowych opartych na mobi le . Deta l i śc i skupią swoje s t rateg ie sprzedażowe na urządzeniach mobi lnych w sposób jeszcze bardz ie j z integrowany z ogólnym doświadczeniem k l ienta .

R o s n ą c y p o t e n c j a ł m o b i l e

Page 5: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

2W z m o ż o n e m o ż l i w o ś c i s k l e p ó w t y p u B r i c k - a n d - M o r t a r

Page 6: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

W z m o ż o n e m o ż l i w o ś c i s k l e p ó w t y p u B r i c k - a n d- M o r t a r

Najnowsze t rendy sprzedażowe pokazują , że sk lepy s tac jonarne s tanowią i s totny e lement w codz iennym życ iu konsumentów – wg eMarketer , 94% sprzedaży detal icznej jest generowane offline .

Page 7: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

6W z m o ż o n e m o ż l i w o ś c i s k l e p ó w t y p u B r i c k - a n d- M o r t a r

Sposobem na zwiększenie sprzedaży dla detal istów będzie efektywne połączenie zalet sprzedaży internetowej , ze sprzedażą stacjonarną , co oznacza prowadzenie i rozwój dwóch kanałów komunikacj i market ingowej i dz ia łań sprzedażowych.

Page 8: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

1W z m o ż o n e m o ż l i w o ś c i s k l e p ó w t y p u B r i c k - a n d- M o r t a r

Zgodnie z obecnymi t rendami , k l ient w p ierwsze j ko le jnośc i sprawdza produkt na stronie internetowej , aby następnie zobaczyć go , dotknąć i kupić go w sk lepie stac jonarnym .

Page 9: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

3J e s z c z e b a r d z i e j s p e r s o n a l i z o w a n y m a r k e t i n g

Page 10: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

W 2017 roku przekaz rek lamowy będz ie oparty na jeszcze dok ładnie jszych anal i zach danych o grupie doce lowej , zan im trafi na ekran wybranego k l ienta . Przekaz będzie jeszcze dostosowany do specyfiki odbiorców, miejsca i czasu.

J e s z c z e b a r d z i e j s p e r s o n a -l i z o w a n y m a r k e t i n g

Page 11: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

2Według raportu Tota l Reta i l 2016 autorstwa PwC, rok 2017 przynies ie branży reta i l sfokusowanie s ię na jednostce , je j potrzebach i pragnieniach.

J e s z c z e b a r d z i e j s p e r s o n a -l i z o w a n y m a r k e t i n g

Page 12: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

W z m o ż o n e m o ż l i w o ś c i s k l e p ó w t y p u B r i c k - a n d- M o r t a r

J e s z c z e b a r d z i e j s p e r s o n a -l i z o w a n y m a r k e t i n g

Studium Walker Sands “Future of Reta i l 2016" podaje , że 7 z 10 konsumentów jest w stanie zgodzić s ię na ś ledzenie zachowania w sk lepie i przesyłanie mobi lnych powiadomień pod warunkiem, że wiadomośc i zostaną dobrane do n ichw odpowiedni sposób.

Page 13: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

W z m o ż o n e m o ż l i w o ś c i s k l e p ó w t y p u B r i c k - a n d- M o r t a r

J e s z c z e b a r d z i e j s p e r s o n a -l i z o w a n y m a r k e t i n g

Wyzwanie stanowić może prywatność , gdyż n ie wszyscy k l ienc i zaakceptu ją ingerenc ję w swoje dane. Konieczna będz ie komunikac ja oraz wyraźna informacja o zapewnieniu bezpieczeństwa d la prywatnośc i .

Page 14: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

W z m o ż o n e m o ż l i w o ś c i s k l e p ó w t y p u B r i c k - a n d- M o r t a r

4R o s n ą c a s i ł aB e a c o n ó w

Page 15: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

3Zgodnie z przewidywaniami anal i tyków z Google , jedynie do końca 2016 roku 85% topowych firm dz ia ła jących w sektorze reta i l dek larowało wdrożenie w swoich przeds ięb iorstwach technolog i i opartych na dz ia łaniu beaconów .

R o s n ą c a s i ł aB e a c o n ó w

Page 16: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

Jak wynika z raportu B I Inte l l igence , ponad 4,5 mi l iona beaconów będz ie aktywnych do końca 2018 roku, z czego 3 ,5 mi l iona z n ich będz ie używanych w branży reta i l .

R o s n ą c a s i ł aB e a c o n ó w

Page 17: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

Mark i będą intensyfikować wykorzystywanie beaconów m. in . do real izac j i kampani i reklamowych, u łatwianiu poruszania s ię po obiektach użytecznośc i publ icznej czy anal izowaniu dz ia łań k l ientów na podstawie zachowań offline.

R o s n ą c a s i ł aB e a c o n ó w

Page 18: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

5R e m a r k e t i n g m o b i l ew r a m a c h s t r a t e g i io m n i c h a n n e l

Page 19: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

W 2017 roku nastąpi dalszy rozwój remarket ingu mobi lnego i jego umacnianie w strategi i omnichannel m. in. ze względu na skuteczność dotarc ia do odbiorców - do końca 2016 roku wciąż ty lko 0 ,3% właśc ic ie l i urządzeń mobi lnych miało korzystać z programów blokujących reklamy (Deloi t te , TMT Predict ions 2016) .

R e m a r k e t i n g m o b i l e w r a m a c h s t r a t e g i i o m n i c h a n n e l

Page 20: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

4R e m a r k e t i n g m o b i l e w r a m a c h s t r a t e g i i o m n i c h a n n e l

Możl iwość wysy łan ia spersonal izowanych wiadomości nawigujących po sk lep ie lub dedykowanej ofer ty promocy jne j na te le fon użytkownika s tanowić będz ie doskonałą formę komunikac j i z potenc ja lnymi i obecnymi k l ientami .

Page 21: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

R e m a r k e t i n g m o b i l e w r a m a c h s t r a t e g i i o m n i c h a n n e l

Co więcej , remarketing mobile pójdzie o krok dalej i przekształci s ię w smart remarket ing umożl iwiający wysyłanie spersonal izowanych komunikatów push lub poprzez sieć GDN w czasie rzeczywistym dopasowanych do aktualnego zachowania kl ienta w sklepie lub po zakończeniu wizyty z komunikatem zachęcającym do kolejnych odwiedzin.

Page 22: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

6A n a l i t y k a o ffl i n e

Page 23: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

Dalszy rozwój technolog i i ana l i tycznych przynies ie jeszcze lepsze możl iwośc i poznania grupy docelowej już n ie ty lko w e-commerce , lecz również w handlu deta l i cznym.

A n a l i t y k a o ffl i n e

Page 24: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

5Zgodnie z raportem firm Yesmail Interactive i Gleanster “Customer Lifecycle Engagement: Imperatives for Midsize-to-Large Companies” , 86% marketerów jest zdania, że poprawa jakości danych na temat ich kl ientów mogłaby wpłynąć na ich lepszą segmentację.

A n a l i t y k a o ffl i n e

Page 25: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

Dane z ana l i zy ruchu k l ientów offline umożl iwią zwiększenie efektywności innych kanałów market ingowych, w tym market ingu zb l i żen iowego ( tzw. prox imity market ing) .

A n a l i t y k a o ffl i n e

Page 26: 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

N a j n o w s z ed a n e i f a k t y

o b r a n ż y r e t a i l z n a j d z i e c i e n a :

w w w . c l u i f y . c o mhttps://www.facebook.com/cluifyhttps://www.facebook.com/cluifyhttps://www.facebook.com/cluifyhttps://www.facebook.com/cluifyhttps://www.facebook.com/cluify

https://www.facebook.com/cluify

https://www.facebook.com/cluify

https://www.facebook.com/cluify

https://www.facebook.com/cluify

https://www.facebook.com/cluify

https://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycom

https://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluify

https://plus.google.com/115650006694872850039https://plus.google.com/115650006694872850039https://plus.google.com/115650006694872850039https://plus.google.com/115650006694872850039https://plus.google.com/115650006694872850039https://plus.google.com/115650006694872850039https://plus.google.com/115650006694872850039https://plus.google.com/115650006694872850039