6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

of 26 /26
6 n ajważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

Embed Size (px)

Transcript of 6 najważniejszych trendów w marketingu dla retail na 2017 rok

 • 6n a j w a n i e j s z y c h t r e n d w w m a r k e t i n g u d l a r e t a i l n a 2 0 1 7 r o k

 • 1R o s n c y p o t e n c j a m o b i l e

 • R o s n c y p o t e n c j a m o b i l e

  Wedug raportu Smart Ins ight D ig i ta l Market ing Trends for 2017 , ponad 50% uytkownikw internetu szuka informacj i na urzdzeniach mobi lnych , 91% uytkownikw Facebooka korzysta z n iego na urzdzeniach mobi lnych , a 90% czasu powiconego na media uytkownik spdza w apl ikac jach.

 • Wszystko to sprawia , e w 2017 roku nastpi da lsza intensyfikacja dz ia a market ingowych opartych na mobi le . Deta l i c i skupi swoje s t rateg ie sprzedaowe na urzdzeniach mobi lnych w sposb jeszcze bardz ie j z integrowany z oglnym dowiadczeniem k l ienta .

  R o s n c y p o t e n c j a m o b i l e

 • 2W z m o o n e m o l i w o c i s k l e p w t y p u B r i c k - a n d - M o r t a r

 • W z m o o n e m o l i w o c i s k l e p w t y p u B r i c k - a n d- M o r t a r

  Najnowsze t rendy sprzedaowe pokazuj , e sk lepy s tac jonarne s tanowi i s totny e lement w codz iennym yc iu konsumentw wg eMarketer , 94% sprzeday detal icznej jest generowane offline .

 • 6W z m o o n e m o l i w o c i s k l e p w t y p u B r i c k - a n d- M o r t a r

  Sposobem na zwikszenie sprzeday dla detal istw bdzie efektywne poczenie zalet sprzeday internetowej , ze sprzeda stacjonarn , co oznacza prowadzenie i rozwj dwch kanaw komunikacj i market ingowej i dz ia a sprzedaowych.

 • 1W z m o o n e m o l i w o c i s k l e p w t y p u B r i c k - a n d- M o r t a r

  Zgodnie z obecnymi t rendami , k l ient w p ierwsze j ko le jnoc i sprawdza produkt na stronie internetowej , aby nastpnie zobaczy go , dotkn i kupi go w sk lepie stac jonarnym .

 • 3J e s z c z e b a r d z i e j s p e r s o n a l i z o w a n y m a r k e t i n g

 • W 2017 roku przekaz rek lamowy bdz ie oparty na jeszcze dok adnie jszych anal i zach danych o grupie doce lowej , zan im trafi na ekran wybranego k l ienta . Przekaz bdzie jeszcze dostosowany do specyfiki odbiorcw, miejsca i czasu.

  J e s z c z e b a r d z i e j s p e r s o n a -l i z o w a n y m a r k e t i n g

 • 2Wedug raportu Tota l Reta i l 2016 autorstwa PwC, rok 2017 przynies ie brany reta i l sfokusowanie s i na jednostce , je j potrzebach i pragnieniach.

  J e s z c z e b a r d z i e j s p e r s o n a -l i z o w a n y m a r k e t i n g

 • W z m o o n e m o l i w o c i s k l e p w t y p u B r i c k - a n d- M o r t a r

  J e s z c z e b a r d z i e j s p e r s o n a -l i z o w a n y m a r k e t i n g

  Studium Walker Sands Future of Reta i l 2016" podaje , e 7 z 10 konsumentw jest w stanie zgodzi s i na ledzenie zachowania w sk lepie i przesyanie mobi lnych powiadomie pod warunkiem, e wiadomoc i zostan dobrane do n ichw odpowiedni sposb.

 • W z m o o n e m o l i w o c i s k l e p w t y p u B r i c k - a n d- M o r t a r

  J e s z c z e b a r d z i e j s p e r s o n a -l i z o w a n y m a r k e t i n g

  Wyzwanie stanowi moe prywatno , gdy n ie wszyscy k l ienc i zaakceptu j ingerenc j w swoje dane. Konieczna bdz ie komunikac ja oraz wyrana informacja o zapewnieniu bezpieczestwa d la prywatnoc i .

 • W z m o o n e m o l i w o c i s k l e p w t y p u B r i c k - a n d- M o r t a r

  4R o s n c a s i aB e a c o n w

 • 3Zgodnie z przewidywaniami anal i tykw z Google , jedynie do koca 2016 roku 85% topowych firm dz ia a jcych w sektorze reta i l dek larowao wdroenie w swoich przeds ib iorstwach technolog i i opartych na dz ia aniu beaconw .

  R o s n c a s i aB e a c o n w

 • Jak wynika z raportu B I Inte l l igence , ponad 4,5 mi l iona beaconw bdz ie aktywnych do koca 2018 roku, z czego 3 ,5 mi l iona z n ich bdz ie uywanych w brany reta i l .

  R o s n c a s i aB e a c o n w

 • Mark i bd intensyfikowa wykorzystywanie beaconw m. in . do real izac j i kampani i reklamowych, u atwianiu poruszania s i po obiektach uytecznoc i publ icznej czy anal izowaniu dz ia a k l ientw na podstawie zachowa offline.

  R o s n c a s i aB e a c o n w

 • 5R e m a r k e t i n g m o b i l ew r a m a c h s t r a t e g i io m n i c h a n n e l

 • W 2017 roku nastpi dalszy rozwj remarket ingu mobi lnego i jego umacnianie w strategi i omnichannel m. in. ze wzgldu na skuteczno dotarc ia do odbiorcw - do koca 2016 roku wci ty lko 0 ,3% wac ic ie l i urzdze mobi lnych miao korzysta z programw blokujcych reklamy (Deloi t te , TMT Predict ions 2016) .

  R e m a r k e t i n g m o b i l e w r a m a c h s t r a t e g i i o m n i c h a n n e l

 • 4R e m a r k e t i n g m o b i l e w r a m a c h s t r a t e g i i o m n i c h a n n e l

  Mol iwo wysy an ia spersonal izowanych wiadomoci nawigujcych po sk lep ie lub dedykowanej ofer ty promocy jne j na te le fon uytkownika s tanowi bdz ie doskona form komunikac j i z potenc ja lnymi i obecnymi k l ientami .

 • R e m a r k e t i n g m o b i l e w r a m a c h s t r a t e g i i o m n i c h a n n e l

  Co wicej , remarketing mobile pjdzie o krok dalej i przeksztaci s i w smart remarket ing umol iwiajcy wysyanie spersonal izowanych komunikatw push lub poprzez sie GDN w czasie rzeczywistym dopasowanych do aktualnego zachowania kl ienta w sklepie lub po zakoczeniu wizyty z komunikatem zachcajcym do kolejnych odwiedzin.

 • 6A n a l i t y k a o ffl i n e

 • Dalszy rozwj technolog i i ana l i tycznych przynies ie jeszcze lepsze mol iwoc i poznania grupy docelowej ju n ie ty lko w e-commerce , lecz rwnie w handlu deta l i cznym.

  A n a l i t y k a o ffl i n e

 • 5Zgodnie z raportem firm Yesmail Interactive i Gleanster Customer Lifecycle Engagement: Imperatives for Midsize-to-Large Companies , 86% marketerw jest zdania, e poprawa jakoci danych na temat ich kl ientw mogaby wpyn na ich lepsz segmentacj.

  A n a l i t y k a o ffl i n e

 • Dane z ana l i zy ruchu k l ientw offline umol iwi zwikszenie efektywnoci innych kanaw market ingowych, w tym market ingu zb l i en iowego ( tzw. prox imity market ing) .

  A n a l i t y k a o ffl i n e

 • N a j n o w s z ed a n e i f a k t y

  o b r a n y r e t a i l z n a j d z i e c i e n a :

  w w w . c l u i f y . c o mhttps://www.facebook.com/cluifyhttps://www.facebook.com/cluifyhttps://www.facebook.com/cluifyhttps://www.facebook.com/cluifyhttps://www.facebook.com/cluify

  https://www.facebook.com/cluify

  https://www.facebook.com/cluify

  https://www.facebook.com/cluify

  https://www.facebook.com/cluify

  https://www.facebook.com/cluify

  https://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycomhttps://twitter.com/cluifycom

  https://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://www.linkedin.com/company/cluify

  https://plus.google.com/115650006694872850039https://plus.google.com/115650006694872850039https://plus.google.com/115650006694872850039https://plus.google.com/115650006694872850039https://plus.google.com/115650006694872850039https://plus.google.com/115650006694872850039https://plus.google.com/115650006694872850039https://plus.google.com/115650006694872850039

  http://cluify.com/?utm_source=socialmedia&utm_campaign=SlideShare_C_05.01.17_SME&utm_medium=SlideShare_Chttps://www.facebook.com/cluifyhttps://twitter.com/cluifycomhttps://www.linkedin.com/company/cluifyhttps://plus.google.com/115650006694872850039