406 d9 Demontaż Silnika Es9j4

13
B1BJ0JK1 - 406D9 SILNIK ES9J4 DEMONTAĩ SILNIK (ES9J4) 1 - OPRZYRZĄDOWANIE SPECJALNE [-] Stojak silnika DESVIL (2509-T) . [1] PrzejĞciówka (-).0187-L (8012-T) . [2] Tuleja do Ğrub gáowicy (-).0185 (FACOM STX 14) . [3] Przyrząd do blokowania piast waáka rozrządu (-).0187-F . Page 1 of 13 2008-11-10 file://I:\406d9\info\pl\b1bj0jkc.htm

description

406 d9 Demontaż Silnika Es9j4

Transcript of 406 d9 Demontaż Silnika Es9j4

 • B1BJ0JK1 - 406D9 SILNIK ES9J4

  DEMONTA SILNIK (ES9J4)

  1 - OPRZYRZ DOWANIE SPECJALNE

  [-] Stojak silnika DESVIL (2509-T) .

  [1] Przej ciwka (-).0187-L (8012-T) .

  [2] Tuleja do rub g owicy (-).0185 (FACOM STX 14) .

  [3] Przyrz d do blokowania piast wa ka rozrz du (-).0187-F .

  Page 1 of 13

  2008-11-10file://I:\406d9\info\pl\b1bj0jkc.htm

 • [4] przyrz d do blokowania ko a z batego wa ka rozrz du (-).0187-B .

  [5] trzpie do blokowania wa u korbowego (-).0187-A .

  [6] blokada ko a zamachowego silnika Rodzaj FACOM D.86 (9044-T) .

  2 - DEMONTA

  Zdemontowa :

  alternatorwspornik alternatorako ki

  Page 2 of 13

  2008-11-10file://I:\406d9\info\pl\b1bj0jkc.htm

 • Umie ci silnik na wsporniku [1] .

  Zdemontowa :

  po redni kolektor wydechowy (1)wspornik (2)zesp rolka/napinacz (3)wspornik (4)stylizowan os on (5)

  Zamontowa korek wlewowy oleju .

  Wyj z zaciskw wi zk silnika, a nast pnie od czy j od poszczeglnych czujnikw .

  Odsun : Wi zk zap onu (6) .

  Zdemontowa :

  Page 3 of 13

  2008-11-10file://I:\406d9\info\pl\b1bj0jkc.htm

 • uchwyty do podnoszenia (7)zesp kolektor dolotowy i modu przepustnicy (8)uszczelkzesp regulatora ci nienia (9) ze wspornikiem i trzpieniemzesp wi zki silnika

  Zdemontowa zesp scalonego modu u cewek (10) (u ywaj c ko cwek (A) oraz (B)) .

  Zdemontowa :

  zesp wi zki kasety (11) (u ywaj c ko cwek (A) oraz (B))ruby

  Zdemontowa :

  zesp (12) dodatkowa wi zka silnika, rozdzielacz wlotowy i kolektor wtryskowyuszczelki (13) rozdzielacza dolotowego

  Page 4 of 13

  2008-11-10file://I:\406d9\info\pl\b1bj0jkc.htm

 • Zdemontowa :

  2 komory (14) rozrz dukomora rozrz du (15)

  UWAGA : operacja unieruchamiania wa kw rozrz du jest atwiejsza po poluzowaniu rub ko az batego, umo liwia obracanie si wa kw rozrz du (przy pomocy przyrz du [3], naoliwi lekkotrzpienie [4] przed monta em) .

  Zablokowa w kolejno ci :

  wa ki rozrz du, przy pomocy trzpieni [4]wa korbowy przy pomocy trzpienia do blokowania [5]

  Zdemontowa wspornik (16) .

  Page 5 of 13

  2008-11-10file://I:\406d9\info\pl\b1bj0jkc.htm

 • Zamontowa 1 rub (17) typu M8 X 125 X 35 .

  rub (17) a do zetkni cia w (C) .

  Zamontowa 1 rub (18) typu M8 X 125 X 75 .

  rub (18) a do zetkni cia w (D) .

  KONIECZNIE : ruba rozporowa (19) musi pozosta zablokowana .

  Poluzowa ruby (20) .

  Maksymalnie poluzowa rub (18) .

  KONIECZNIE : oznaczy kierunek obrotu paska w przypadku jego ponownego u ycia .

  Zdemontowa pasek rozrz du .

  Page 6 of 13

  2008-11-10file://I:\406d9\info\pl\b1bj0jkc.htm

 • Zdemontowa :

  trzpienie do blokowania wa kw rozrz du [4]rolki (21), (22), (23), (24)

  ytka (25)

  Pierwszy monta :

  ruby i otwr gwintowany mocowania piasty wa kw rozrz du s z prawym gwintem

  Drugi monta :

  ruby i otwr gwintowany mocowania piasty wa kw rozrz du s z lewym gwintem

  ruby te s mo liwe do rozpoznania dzi ki 2 strza kom (E) wyt oczonym na g owicy .

  Poluzowa rub mocuj piasty wa kw rozrz du, blokuj c wa ki rozrz du przy pomocyprzyrz du [3] .

  Page 7 of 13

  2008-11-10file://I:\406d9\info\pl\b1bj0jkc.htm

 • Zablokowa ko o zamachowe silnika przy pomocy blokady [6] .

  Zdemontowa :

  trzpie do blokowania korbowodu [5]ko a z bate oraz piasty wa kw rozrz du (26)wspornik silnika (27)pompa p ynu ch odz cego (28) z uszczelkkomory rozrz du (29)ko o z bate wa u korbowego (30)

  Zdemontowa :

  przewd (31)wskanik poziomu oleju z prowadnicuchwyty do podnoszeniaczujnik spalania stukowego (32)

  Page 8 of 13

  2008-11-10file://I:\406d9\info\pl\b1bj0jkc.htm

 • zesp odsysania oparw oleju (33)zesp (34) kolektora wlotowego i wylotowego pompy p ynu ch odz cegotermostat

  Zdemontowa :

  ko o zamachowe silnika (35)przyrz d [6]filtr oleju (36)rozrusznik (37) z os on termicznos ony termiczne (38)kolektor wydechowy (39) z uszczelkruba spustowa (40)

  czujnik ci nienia oleju silnika (41)czujnik poziomu oleju silnika (42)

  Zdemontowa :

  Page 9 of 13

  2008-11-10file://I:\406d9\info\pl\b1bj0jkc.htm

 • os ona termiczna (43)kolektor wydechowy (44) z uszczelkruba spustowa (45)

  KONIECZNIE : poluzowa stopniowo i spiralnie ruby ka dej pokrywy g owicy (46), zaczynaj c odzewn trz .

  Zdemontowa pokrywy g owic (46) .

  KONIECZNIE : poluzowa stopniowo i spiralnie ruby g owicy zaczynaj c od zewn trz .

  Zdemontowa ruby g owicy .

  Page 10 of 13

  2008-11-10file://I:\406d9\info\pl\b1bj0jkc.htm

 • Zdemontowa :

  owice (47) z uszczelk

  Zdemontowa misk olejow (48) .

  UWAGA : uwa by nie zdeformowa powierzchni uszczelki .

  Zdemontowa :

  rur (49)uszczelk (50)ko cwk ss (51)uszczelk (52)blacha (53)mocowanie z czki rurowej filtra oleju (54)

  Page 11 of 13

  2008-11-10file://I:\406d9\info\pl\b1bj0jkc.htm

 • Zdemontowa :

  pomp olejow (55)

  KONIECZNIE : stopniowo poluzowa spiralnie ruby obudowy pokrywy yska zaczynaj c odzewn trz .

  Zdemontowa :

  obudow pokrywy panewki (56)

  UWAGA : oznaczy panewki i pokrywy korbowodw przed demonta em (u niezmazywalnegowka) .

  Zdemontowa :

  pokrywy korbowodwwa korbowy (57) z uszczelkpanewkiko ki ustalaj ce (58)

  Page 12 of 13

  2008-11-10file://I:\406d9\info\pl\b1bj0jkc.htm

 • Zdemontowa zespo y t oki/korbowody oznaczaj c je z uwzgl dnieniem cylindra monta u .

  Zdemontowa ko ki ustalaj ce (59) .

  Zdemontowa :

  pier cienie oporowe (60) t oka (61)

  ok (62)

  Sprawdzi stan poszczeglnych cz ci .

  Page 13 of 13

  2008-11-10file://I:\406d9\info\pl\b1bj0jkc.htm