2_Wykład z Finansów Publicznych_2015

download 2_Wykład z Finansów Publicznych_2015

of 22

 • date post

  09-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  2

Embed Size (px)

description

wirrff

Transcript of 2_Wykład z Finansów Publicznych_2015

 • 2015-03-18

  1

  Finanse Publiczne

  Wykad nr 2:

  Rola finansw publicznych we wspczesnej gospodarce rynkowej

  Prowadzcy:

  dr Tomasz Skica

  Katedra Finansw WSIiZ w Rzeszowie

  Dyrektor ds. Bada i Nauki

  Instytut Bada i Analiz Finansowych (IBAF) w Rzeszowie

  Opracowanie: dr Tomasz Skica 2

  Wpyw sektora publicznego na gospodark

  Zasadno funkcjonowania sektora publicznego

  funkcjonowanie sektora publicznego ma uzasadnienie z punktu widzenia polityki ekonomicznej

  danego pastwa;

  Realizacja polityki ekonomicznej w aspekcie sektora publicznego

  praktyczna realizacja polityki ekonomicznej zarwno w:

  sferze regulacyjnej,

  jak i sferze realnej,

  odbywa si wanie poprzez sektor publiczny;

  Oddziaywanie sektora publicznego na gospodark

  niezalenie od charakteru i kierunkw realizowanej przez instytucje publiczne polityki

  gospodarczej oddziaywanie sektora na gospodark zawiera si w dwch, wzajemnie

  uzupeniajcych si paszczyznach:

  Paszczyzna nr 1. Zwizana z funkcj stabilizacyjn finansw publicznych;

  Paszczyzna nr 2. Zwizana z funkcjami alokacyjn i redystrybucyjn finansw publicznych;

 • 2015-03-18

  2

  3

  Schemat: Zakres funkcji gospodarczych sektora publicznego

  rdo: H. wikliski, Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaskiego, Gdask 2000.

  Uzasadnienie funkcjonowania sektora publicznego w gospodarce

  o koniecznoci funkcjonowania sektora publicznego w gospodarce decyduje przede wszystkim

  rozbieno pomidzy ekonomiczn rol sektorw publicznego i prywatnego;

  Funkcje Gospodarcze Sektora Publicznego

  1. Funkcja Stabilizacyjna Sektora Publicznego 1.1. Bezporednie zaangaowanie sektora publicznego.

  1.2. Przedsibiorstwa pastwowe lub komunalne.

  2. Funkcje Redystrybucyjna i Alokacyjna Sektora Publicznego 2.1. Modyfikowanie rynkowego podziau dochodw.

  2.2. Kreowanie dbr i usug publicznych oraz odnowa zasobw oglnodostpnych.

  Wpyw sektora publicznego na gospodark

  Schemat: Porwnanie ekonomicznej roli sektorw publicznego i prywatnego

  Kryteria porwnawcze Sektor publiczny Sektor prywatny

  Cel dziaania Realizacja potrzeb spoecznych Zaspokajanie potrzeb

  indywidualnych

  Sposb gromadzenia rodkw

  Wadza publiczna wyposaona jest

  w narzdzia przymusu umoliwiajce

  gromadzenie rodkw

  Gromadzenie kapitau na

  zasadach dobrowolnoci

  Sposb wydatkowania rodkw

  Wydatkowanie rodkw w celu

  zaspokojenia potrzeb spoecznych

  dziaanie to nie zawsze wie si z

  racjonalnoci,

  (Prawo nieustajcego wzrostu wydatkw

  publicznych Adolfa Wagnera)

  Racjonalne (ekonomiczne)

  wydatkowanie rodkw na

  potrzeby indywidualne

  Wpyw na gospodark

  Decyzje wadz publicznych maj ogromny

  wpyw na gospodark dowodem na to s

  funkcje alokacyjna, redystrybucyjna

  i stabilizacyjna finansw publicznych

  Pojedyncze przedsibiorstwa nie

  maj wpywu na gospodark

  Wpyw sektora publicznego na gospodark

 • 2015-03-18

  3

  Prawo A. Wagnera

  Prawo nieustajcego wzrostu wydatkw publicznych A. Wagnera

  stanowi, e w ujciu dugookresowym mamy do czynienia z tendencj do wzrostu udziau

  wydatkw rzdowych w PKB;

  Wzrost wydatkw publicznych od strony popytu

  tumaczony jest wystpowaniem:

  wzrostu dochodu narodowego i liczby ludnoci;

  rozbudzonych przez rozwj gospodarczy i inne czynniki potrzeb i oczekiwa spoecznych w

  odniesieniu do owiaty, ochrony zdrowia i ochrony rodowiska;

  Wzrost wydatkw publicznych od strony poday

  tumaczony jest:

  relatywnie wyszymi kosztami usug sektora publicznego w porwnaniu z sektorem prywatnym

  wywoanymi m.in.:

  ograniczonymi moliwociami stosowania postpu technicznego w sektorze publicznym;

  Opracowanie: dr Tomasz Skica 5

  Sektor publiczny i jego otoczenie

  analiza wpywu sektora publicznego na jego otoczenie koncentruje si na aspektach wicych

  kwestie dochodw i wydatkw publicznych ze zjawiskami zachodzcymi w pozostaych

  segmentach gospodarki narodowej;

  Wrd paszczyzn oddziaywania sektora publicznego na gospodark wymienia si:

  Zwizek pomidzy podatkami a wzrostem gospodarczym;

  Oddziaywanie sektora publicznego na rozmiary inwestycji;

  Konsekwencje deficytu budetowego dla gospodarki;

  Wpyw sektora publicznego na rynek kapitaowy;

  Oddziaywanie sektora publicznego na rozmiary agregatowego popytu;

  Wpyw sektora publicznego na gospodark

  Opracowanie: dr Tomasz Skica 6

 • 2015-03-18

  4

  Podatki a wzrost gospodarczy

  Podatki a realizacja zada publicznych

  podatki mog mie charakter lokalny, bd centralny a ich funkcjonowanie wie si

  z realizacj zada publicznych odpowiednio spoecznoci lokalnych oraz ogu spoeczestwa;

  Podatki a pokrycie obcie publicznych

  uznanie, e nadrzdnym celem podatku jest pokrycie obcie publicznych pociga za sob

  nastpujce tezy:

  1) podatek powinien suy pokrywaniu obcie publicznych (jest to cel finansowy),

  2) podatek powinien oprcz celu finansowego obejmowa rwnie cele gospodarcze i spoeczne,

  3) spord ogu celw podatku, pierwszestwo powinien mie cel finansowy;

  Wane!

  Pobieranie podatkw jest rwnoznaczne z pomniejszaniem dochodw wypracowanych przez

  osoby fizyczne i prawne, a co za tym idzie osabia motywacj do pracy;

  Opracowanie: dr Tomasz Skica 7

  Ujemne skutki wpywu opodatkowania na dugofalowy wzrost gospodarczy

  1. Wzrost podatku od dochodw z zatrudnienia oraz podatkw porednich powoduje zmniejszenie

  stopnia wykorzystania zasobu czynnika pracy

  Przykad: wzrost ciarw podatkowych powoduje wzrost minimalnej wysokoci wynagrodzenia przed

  opodatkowaniem (tzw. paca progowa), za ktre ludzie s skonni podj prac;

  2. Opodatkowanie moe ogranicza akumulacj kapitau na skutek bezporedniego zmniejszenia stopy

  zwrotu z inwestycji

  Przykad: Jeeli opodatkowanie doprowadzi do wzrostu kosztw pracy silniejszego od poprawy wydajnoci

  pracy, zmniejszy si udzia wynagrodzenia kapitau w produkcie, a w efekcie zdolno i skonno

  przedsibiorstw do inwestowania;

  3. Niektre rozwizania podatkowe mog hamowa wzrost zasobu kapitau ludzkiego takim

  rozwizaniem jest podatek od dochodw z pracy, w szczeglnoci podatek progresywny

  Przykad: Dochody pracownikw o wyszych kwalifikacjach s wysze (osoby lepiej przygotowane do

  zawodu potrafi wicej i lepiej wyprodukowa za co s wyej wynagradzane);

  progresywny podatek dochodowy jest podatkiem od produktywnoci im wysze posiada si kwalifikacje

  i uzyskuje dochd, tym wiksza jego cz nie tylko absolutnie, ale i wzgldnie jest odbierana przez pastwo

  8

 • 2015-03-18

  5

  Ujemne skutki wpywu opodatkowania na dugofalowy wzrost gospodarczy

  Opracowanie: dr Tomasz Skica 9

  4. Podatki mog redukowa efektywno wykorzystania czynnikw wytwrczych Przykad: Dzieje si tak w szczeglnoci wtedy, gdy do systemu podatkowego wprowadza si ulgi dla

  niektrych rodzajw dziaalnoci;

  wtedy o alokacji czynnikw wytwrczych nie decyduje opacalno poszczeglnych przedsiwzi, ale to wedug

  jakiej stawki s opodatkowane wytwarzane dobra (lub dochody uzyskiwane z ich sprzeday);

  Zapamitaj!

  Opodatkowanie prowadzioby do spadku efektywnoci wykorzystania czynnikw wytwrczych, nawet gdyby

  kady rodzaj dziaalnoci gospodarczej by formalnie opodatkowany t sam stawk:

  1) Po pierwsze wysokie podatki skaniaj cz podmiotw do uchylania si od ich pacenia;

  2) Po drugie wykrycie przez aparat skarbowy naduy podatkowych czsto koczy si likwidacj

  podmiotu, ktry si ich dopuci i zmarnowaniem jego zasobw;

  Skonno do inwestowania w przekroju sektorw

  porwnanie sektorw publicznego i prywatnego uwydatnia fakt, e skonno do inwestowania

  w sektorze prywatnym jest zdecydowanie wysza anieli w sektorze publicznym;

  Jeeli doda do tego przejmowanie przez jednostki sektora publicznego (za porednictwem systemu

  podatkowego) czci dochodw osb fizycznych i prawnych

  otrzymujemy:

  zwikszenie popytu konsumpcyjnego ()

  przy jednoczesnym ograniczeniu () popytu inwestycyjnego

  Negatywne skutki przejmowania czci dochodw sektora prywatnego

  1) Zwikszenie udziau konsumpcji kosztem inwestycji powoduje obnienie moliwoci wzrostu

  gospodarczego w przyszoci;

  2) Wzrost popytu konsumpcyjnego tworzy tzw. presj inflacyjn tzn. sprzyja wzrostowi cen;

  Sektor publiczny a rozmiary inwestycji

  Opracowanie: dr Tomasz Skica 10

 • 2015-03-18

  6

  Konsekwencje deficytu budetowego dla gospodarki

  Deficyt finansw publicznych ujcie wskie

  deficyt w finansach publicznych hamuje dugofalowy rozwj dlatego, e najczciej oznacza

  zwikszenie ciarw podatkowych w przyszoci;

  Deficyt finansw publicznych ujcie szerokie

  oddziaywanie deficytu budetowego na wzrost gospodarki w dugim okresie, na zdecydowanie

  szerszy wymiar:

  1. Wzrost deficytu budetowego powoduje ograniczenie akumulacji kapitau;

  2. Zwikszenie deficytu w finansach publicznych moe obnia wielko i efektywno inwestycji;

  3. Deficyt, ograniczajc akumulacj kapitau, moe jednoczenie redukowa zatrudnienie;

  4. Deficyt moe doprowadzi do zaamania gospodarki, jeeli w por nie zostanie zatrzymane

  narastanie dugu publicznego ;

  Opracowanie: dr Tomasz Skica 11

  Konsekwencje deficytu budetowego dla gospodarki