. O CHADZINIKOLAU Ares, CHADZINIKOLAU Nikos. Laur Wielkopolski / posłowie Dariusz T. Lebioda;...

Click here to load reader

 • date post

  23-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of . O CHADZINIKOLAU Ares, CHADZINIKOLAU Nikos. Laur Wielkopolski / posłowie Dariusz T. Lebioda;...

 • WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY

  W POZNANIU

  . O WIELKOPOLSCE WYDANE W 2002 ROKU

  (wybór)

  Poznań 2003

 • WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM ANIMACJI KULTURY

  W POZNANIU

  o WIELKOPOLSCE WYDANE W 2002 ROKU

  (wybór)

  Poznań 2003

 • Opracowanie

  Dział Bibliografii Regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

  i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

  ISBN - 83 - 87816 - 33 -7

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

  60 - 819 Poznań, ul . B. Prusa 3 tel. (O - 61) 847 20 11 , fax 847 20 10

  http://www.wbp.Poznan.pl Nakład 500 egz.

 • SPIS TREŚCI

  Wstęp .. · .. .... .......... · ... . ·.··· ·· ··· .. ··· ··· ··· ........ ... ...... .... ............. .. .. ....... 5

  Książki o Wielkopolsce wydane w 2002 roku (wybór) .............. 7

  Indeks autorski .... .... ... .......... ........ ...... .. ...... .. ................. ..... ....... 59

  Indeks przedmiotowy ............ ...... .... .. ....... .. .. ..... ... ......... ...... ...... 68

 • WSTĘP

  Bibliografia "Ks iążki o Wielkopolsce wydane w 2002 rok.u" stanowi

  wybór publikacji dotyczących w treści województwa wielkopolskiego w

  pełnym zakres ie tematycznym.

  Bibliografia zawiera opracowania naukowe, populamonaukowe i pu-

  blicystyczne, wybrane utwory literatury pięknej oraz niewielką ilo ść doku-

  mentów życ ia spo łecznego o istotnej wartości informacyjnej.

  Zarejestrowano także fi'agmenty książek w części poświęconych Wielkopol-

  sce [rozdziały, artykuły , rozprawy], publikacje na temat osób związanych z

  regionem oraz recenzje wybranych pozycji.

  Bibliografia stanowi czwarty tomik z cyklu wydawanego przez WBP

  i CAK w tej fonnie wydawniczej.

  Dla zapewn ien ia użytkownikom jak najpełniejszego wyboru książek

  zarejestrowano kilkadziesiąt opisów za rok 200 l spóźnionych wobec po-

  przedniej edycji, które zostały oznaczone *.

  Korzystanie ze spisu ułatwi indeks autorski oraz indeks przedmioto-

  wy informuj ący o tre ś ci książek i miejscowościach , których dotyczą.

 • KSIĄŻKI O WIELKOPOLSCE wydane w 2002 roku

  (wybór)

  I. A guide to the Faculty of Machines and Transportation Poznan University of Technology / oprac. Zbigniew Kłos, Andrzej Wołyński, Paweł Fuć. - Poznaó: Publishing House of Poznan Unive rsity of Technology, 2002. - 36 s. : fot., portr.

  2. AD sapientiam cordis : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Ludwikowi Gładyszewskiemu w 70 rocznicę urodzin / red. Pawel Podeszwa, Waldemar Szczerbióski. - Gniezno: Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, 2002. - 602 s.

  Profesor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w GnieŻllie

  3. AERE perennills: profesorowi Gerardowi Labudzie dnia 28 XII 2001 w hołdzie / kom. red . Antoni Czubitlski [i in.]; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości - lU. w Poznaniu. Instytut Historii Politycznej, [Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości - Jednostka Ucze lniana we Wrocławiu]. - Poznat'l: "Forum Naukowe" ; Wrocław: Holding Edukacyjny - Paweł Pietrzyk, 200 I. - 385 s. : ił. *

  Księga pamiątkowa poznaliskiego historykG

  4 . ANDRYSlAK Ewa. Ruch bibliofilski w Kaliszu : historia współczesność . - Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2002. - 229 s. : ił.

  Rec. LICHANSKI Jakub Z Sztuka życia II Nowe Książ. - 2002, nr 10, s. 78 Bibliografia s. 205-224 Dzieje bibliofilstwa i towarzys tw miłośników książki w Kaliszu na przestrzeni dziejów

  5. ANTONI Zydroń : twórczość prof. Antoniego Zydronia Rektora w latach 1978-1981 : prace z lat 1985-2000. - Poznat'l: Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, 2002 . - 44 s. : fot.

  Zawiera: DRESZER Włodzimierz. Antoni Zydroń (1936-200 I). s. 2-3. - ZElDLER- JAI"IISZEWSKA Anna. Umieramy czasem (na szczęście) nie tylko dwa razy. s. 5-7. - JAMROZIAKOWA Anna. Dyskretny urok przemijania. s. 8-11

 • 8

  6. ATRAKCJE turystyczne województwa wielkopolskiego [informator] / oprac. tekstu Anna Plenzler; oprac. graf. Tomasz Siwillski ; Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Poznań: Wielkopolski Ośrodek Promocji i Informacji, 2002. - [32] s. : fot., mapa

  Dot. m.in . zabytków

  7. BABIK Zbigniew. Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich: w granicach wczesnośredniowiecznej słowia!'!szczyzny. - Kraków: [Towarzystwo Autorów i Wydawców Universitas], 200 I. - 761 s'*

  M.in . nazwy geograficzne i miejscowe w Wielkopolsce

  8. BANASZAK Marian. O początkach biskupstwa poznańskiego dyskusyjnie / posłowie Fe liks Lenort. - Pozna!'!: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. - 2002. - 183 s. : il. - (Seria Kryzysowa / red. Feliks Lenort)

  Powstanie biskupstwa w Poznaniu w źródłach historycznych. W posłowiu omówienie działalnoś ci pisarskiej księd za, histo ryka z Poznania Mariana Banaszaka (1926- ł 997)

  9. BARAŃSKA Iwona. Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Kalisz: KTPN, 2002. - 228 s., [30] s. tabl. : il., fot. , pl.

  Rec. KOTLIN lANKA o Kal iszu II Życie Raw. - 2002, nr 5 I, s. 21 Bibliografia s. 219-222 Zawiera m.in .: Architekci kaliscy I połowy XIX wieku : Sylwester Szpilowsk i. s. 66-89. -

  Franciszek Reinstein . s. 89-119

  lO. BAUER Piotr, JANKOWIAK Stefan. Zarys dziejów Piasków (Piasecznej Góry) 1775-1945 / wstęp Stanisław Sierpowski; Urząd Gminy w Piaskach. - Grabonóg: Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu, 2002. - 114. s. , [40] s. tabl. : fot. - (Biblioteka Grabonoskich Zapisków Regionalnych; 6)

  Rec. KLUPS Izabela. Rynek Wydawniczy 2002 II Nowa Gaz. Gosl. - 2002. nr 25/2 6, s. 41 Krótko o współczesnych dziejach gminy

  II. BERTMAN Marta. Zespół Szkół Budowlanych w Kali szu : monografia: 1962-2002 / Zespół Szkół Budowlanych. - Kalisz: "Kropka", 2002 . - 1 12 s. : il.

  12. BEZIRKSMUSEUM in Leszno / text Witold Omieczyński ; ubersetz. Piotr Drobnik; phot. Bożena i Leszek Okońscy [i in.]. - Wrocław: Wydaw. ZET, 2002. - 31 s. : fot.

 • 9

  Tekst w j ęz. niemieckim

  13. BEZROBOCIE rejestrowane w województwie wielkopolskim w I półroczu 2002 r. / Urząd Statystyczny w Poznaniu. - PoznaJ): US, 2002 . - 40 s. : tab., wykr. - (Informacje i Opracowania Statystyczne)

  14. BIBLIOGRAFIA regionalna miasta Turku i powiatu tureckiego: 2000 / red. Wanda Grzeszkiewicz; Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku. - Turek: MiPBP, 2002. - 51 s.

  15. BIBLIOGRAFIA regionalna powiatu ostrowskiego 1999-2000 / Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim. - Ostrów Wielkopolski: BP, 2002. - 118 s.

  16. BIBLIOTEKA Poznailskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : informator / oprac. zbiorowe pod red. Ryszarda Marciniaka. - Poznań: PTPN , 2002. - 24 s., [4] s. tabl : fot., ił., pOI1r.

  17. BIBLIOTEKI powiatu gostyńskiego : informator / oprac. Halina Radoła. - Gostyń: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu, 2002. - 24 s. : fot.

  Ree. K LUPŚ Izabela. Rynek wydawniczy 2002 II Nowa Gaz. Gos\. - 2002, nr 25/26, s. 41 Dol. glówni e bibliotek publicznych

  18. BIULETYN inauguracyjny PP \politechniki Poznańskiej). - [Poznań]: PP, 2002. - 72 s. : tab.

  Zawiera: DEMBCZYŃSKI Jerzy. Sprawozdani e z dzialalnosci Po litechniki Poznańskiej VI roku akadem icki m 200 I 12002. s. I-II . - Wykaz absulwentów z 200 l roku. s. 26-72

  19. BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech. Fara złotowska jako wspaniała świątyni a w Panu. - Koszalin: Lech BOIlcza-Bystrzycki , 2002. - 156 s. : il.

  Kośció l Wniebowzi ęc ia NMP VI Zlotuwie

  20 . BORKOWSKA Zofia, BORKOWSKI Mieczysław. Jastrowie : 400 lat królewskiego miasta 1602-2002. - Jastrowie: Zarząd Miejski, 2002. - 87 s. : fot., il, mapy

  Album

  2 1. BOSACKI Zenon. Władysław Zamoyski 1853-1924 fundator Kórnika i Zakopanego. - Wyd. 2 pOpL i uzup. - Kórnik: Biblioteka Kórnicka PAN, 2002. - 83 s. : iI.

  Rec. B.W. II IKS. - 2002, nr 11 , s. 52-53 Rec . BLAŻEWICZ Olgierd. Don Kichut z Kórnika II Glos Wiei kop. - 2002 , nr 276, s. 4

 • 10

  Właścicieł Kórnika, pow. Poznań

  22. BRANIECKI Włodzimierz. Szukam dobrego światła : Polacy - Niemcy drogi zb liżen i a. - Poznań: Garmond Oficyna Wydaw. , 2002. - 161 S., [24] s. tab!. : fot., portT.

  Rec. BLAŻEWICZ Olgierd . W pól drogi do Berlin a II Arkusz. - 2002, nr 12, s. 2,3 Rec. E. W. II IKS. - 2002, nr II, s. 53 Zawiera m.in. : Po sześćdziesięc iu latach od I wrześn i a 1939. [Konferencja pol5ko-

  niemiecka w Poznaniu]. s. 5-9. - 10 godzin w Reichstagu. [Koncert PoznaJiskiego Chóru Nauczycielij . s. 10-13. - Przez Gniewo do Europy I Grażyna Koczorowska, Iwona Poloz. II! Zjazd Gn i eŻnielisk ij . s. 14-16. - Pieśń ujdzie calo / rozmowa z Ryszardem Luczakiem. [Poznański Chór Nauczycieli'!. s. 22-36. - Cud nawrócenia: chórzyśc i P07.n3liskiego Chóru Nauczycieli im. Ignacego .Jana Paderewskiego / Barbara Woźniak [i in .]. [Koncert)! w Niemczech] . s. 37-44. - Wszyscy albo nikt : muzyczna rodzi na Drynkowskich Iz Poznanial . s. 48-50. - Na Wzgórzu Lecha [w Gnieżni e ] i w Niemczech / .J erzy M