การรักษามะเร็ง มีวิธีไหนบ้าง ...

of 12 /12
!!"#$ !"#$%&’" (’ )& *+& +’,- ’+’ .)/ &! !"012 32$! 45657 8977 8538:;<=5 > ?=577 8977 $/+’ "0 @93= 8977 %&# ’’AB//1 C’’A!’$!’’A$D’ ! ’2! ’($> # ’) 2)2)’’A >>’!$)E"+!’ E0 /’A>2’(>D’(! 0’’A!’$D’!>(>( ’’A’E" /BF$*’>/’’’A’E" ’ ($>#/*#($>’0)> / /’ *>) 2! C> ’)’*#($>’0,2$ /’ / "# $> *>) (B//1>(’’A E0 *"’>$>D*0(>*’!E )& *#($>’!G’!)H1> !*#($>2+>I*1’&*/’’’A/’ (2+>I/# ’*0)H*!’’A> *#($>2’’AE" 2+>I’J!H+’>*0*&# E’A *&0’2’ ’’#’ *#)D($>/(/) /*#($>)H’’A/D’ 2’’A’/*0$> *!’’A" $’$D !)+)#/ /’!’>(2+>I! *0*&$!$)>!" 2+>I/E!C’!>’’A$’*0H0 $! !/#C)!’($>*0’A"/’!*0H+’

description

http://www.ครูภูมิคุ้มกัน.com/ มะเร็ง,การรักษา,การดูแลผู้ป่วย,อาการ,4life,Transfer factor

Transcript of การรักษามะเร็ง มีวิธีไหนบ้าง ...

Page 1: การรักษามะเร็ง มีวิธีไหนบ้าง .ครูภูมิคุ้มกัน.com

���������� ������������������������� ���� !!"#���� ���$

�������������� ��������������������������� �� ����������������� ! ��"#��$�� ���% �&'�"���������� (���'��� ���)&� *+�� �&����������+' �,-���������'��+' ��� . ) �� �/���� ���&���!�������������!������" ���0 �12����������r2��$���������!� Basal cell carcinoma��������� >������������ ��� Small cell��������$�����/�+'��������������" ���0 Germ cell

���������������%��&����#��

'����'A����������B//1��� ��C�'����'A��!��'����$�!�'����'A�$�����D�'�� ��!� '��2!� � '��($>��������#��� '�������)�� ��2)�2)��'����'A� ��>�>��'�� �!��$���)��E"� �+!'������������� �������� �E0���������� ��� �/��'A��>2����'��(�>��D�'��(���� �!����� �����0 ��'����'A��!��'��$�����D�'��! � > (�>����(�'����'A������'�E"� �/���BF$��*�'�> �/�''����'A���'�E"� ��'�� ($>�������#��� �/*#�($>�� �'�����0��)> ��/��� �/����' *> �)�� 2��!� ��C� >� '��������)�'�*#�($>��'������0����������,2��$�� �/����' �/��� �"#�����$> *> �)�� (��B//1���>��������������(�'����'A� �E0��� *�"����'>��$�>��� ��D�*�0(�>����*� �'����!�E���)�&� *#�($> �'�� !�G�'�!��)����H����1��> ��!*#�($>2+>�I��*1'�&*����/�''����'A�/��'����� (�2+>�I��/#������'*�0)����H*� ! '����'A��>� *#�($>2�'����'A���E"� 2+>�I��'�����J��� � � �!�H+' > ��*�0��*�&����#� ��E'A���*�&���0 �� �'��2��' �� ������ ''#���'�� *#�)��D�($>/� (/)� /�*#�($>)����H���'����'A�/���� ����D�'��2�'����'A�'�/�� ��*�0$����>�

���*����!�'����'A�����������"� ��$��'$�����D� ��!��)+ �)#����/ �/������� ' !�'���>�(�2+>�I��� !����� ��*�0��*�&�$���!��$���)�������> �!��" 2+>�I��/E��!�����C�'����!�����>���'����'A��$�� �'��*�0���H���� �0��� $�� ��!� ��!/#���C��)� ���!�'��($>��*�0��'A���"�������/��'�!���*�0����H+'

Page 2: การรักษามะเร็ง มีวิธีไหนบ้าง .ครูภูมิคุ้มกัน.com

�*��*� �$�� ! '���'����'���K '�������������������������>�*�0/��������1������0���'�E"� �B//��>�� �$�����)�0���> ���C�)�0*�0���*��*)#���F

�!���0(�'��)!�)���($>�'������(���1A�& ���"������+>���'���J��� � �*�0H+' > (�'������L� �$��/��!��*#�($>������)�0� ! '���'����������> �!���' ���0 ��C����*�/��>��''�!��HE�*��* �$�� ! '���'������(� 2 �!���"

'������#����('��������� �������'��NE'A����!�)��$������*�0��(� �$��)����H��"���"����K '��'���'������(���1A�& )��*�0)#���F

�>�'!�1. '�'(� �$�� ( Dietary fiber )

'��NE'A�*�������*�����(�)� �&*� �!��"�!� '���>���'�'(� �$��(������,��'� �!��������)�0�(�'���'������$������ �������������#��)>($F! '��*�0'�' �$���!���+���� �)��'! �������>���>(��)>�(�� ��� *#�($>�������>��>����� '�)� )��'! �����*�0 /�)��2�)2���#��)>� '�'�)>�(� �$�����!�������'��2!��� 1//��� '� '�!�'��($>)�"�� ���0 /�''�'(� �$���!�� 1>��"#���> *#�($> 1//��� ! � �����H+'�#��)>��� �����H!���>!���E"� � '/�'��"���*�����(��#��)>�����)����H)������$&'������/�''�'(� �$�� �E0'�������'�!����X*D�Y�!���'���'�������>

� '/�'������#��)>($F!��>� '�' �$�����!��������)�0� ! '����C������� >����> '��''�� >��������'�!�� ���0 �!��'�/�')��'�1!�$�E0*�0����'�!� Phytoestrogen �E0��C�)��(����*�0���1,)��� ���>��% �&�����N���$�E0*�0����'�!�� )� ��/� Estrogen � !��X*D�Y�> �'�!���' )�� Phytoestrogen �'�!�� ���0 ��>�)+!�!�'��/�����!� )� ��/�(�'��/�� ��'������&� ��C�2�($>X*D�Y� � )� ��/����> �� ����� '�)(�'���'������� >����> ���0 /�'����������"/#���C� > (�>� )� ��/�(�'��'�� 1>�($>����&������/��F� ��� � '/�''���!��������)�0�(�'���'�������#��)>($F!��������� >�����>� '�'(� �$�����!��������)�0�� '���'��������� �0�G��!� ������! ��' $� �$�� �#�� '�! �)�� '������ �$�� ����! ���0 �1�����+'�������� ! ��+'$��' � '/�'�������> !�G ��>� '�'(� �$�����!��������)�0��������$��(/���$� ��� ������$������*�0��!�E0�� ���+��� ���"�/E�������L� �$��*�0��'�'(�����, 20-30 '��� ! ��� �!��'��'��� �$������L*���" )� �&*�0�������)+�� �E0/���C�2�� ! )1�L�������>�� � '�$�� /�'2�� ! '���K '��������'�!��2. Carotenoids

��C�)�� �$��*�0��(�2�' 2���>� *�0��)��$�� $�� � �B//1�����)��(�'�1!���"��''�!� 40 �����>�(�2�'���2���>� )��*�0��'��NE'A��)�!����1,)��� �(�'�������"����K '��'���'������ �>�'!�

Page 3: การรักษามะเร็ง มีวิธีไหนบ้าง .ครูภูมิคุ้มกัน.com

- Lycopene��C�)��*�0����'(������ �*N ��'��NE'A�*�������*�����!�'������L�)���'�!��������)�����D&'��

'��������)�0�(�'���'������$������ ��!������ ! ��+'$��' ����>� ��������'������ �$��- Lutein

'��NE'A�(���1A�&���!� �����, Lutein (���� )+ ������)�����D&'��'�����'�,&���*�0�(������� >���3. Phytoestrogen

��C� )��/�'���*�0���1,)��� ���>��'��% �&�����N� )� ��/�� !��X*D�Y 0#�'�!�� )� ��/���' ��'��NE'A� �!���'���*�0�!�!� )��'�1!���"���1,)��� ������"'���'�����>(���1A�& �� �!�)��'�1!���" �>�'!�

��C�)��*�0����'(� �$��*�0*#�/�'H�0��$�� �����1,)��� ������"'���/��F� ��� � ����&������!�'#�/�)��'! �����(��!�'�����������,� )� ��/�(�'���)��� ���0 �!�'������L� �$��*�0*#�/�'H�0��$�� /��!��������)�0�� '���'������$������ ��!� ����>� >��� �#��)>($F!� ��� ! ��+'$��'

- Lignanh��C�)����X*D�Y'�>����(�'���K '��'���'������ ��!� �!��'#�/�)����A(�'�1!� �1�+� �)�� �����"'��

�/��F� ��� � ����&����� ��� �!���K '��'�� ����" ����) ��)���'�!���>��'(�2�' 2���>*�0��'�'(�)+ ���0 �!�)�� ����"���*��*)#���F(�'���K '������ 1�� �'��,&� '���'������(�'�1!�*�0����L�2�' 2���>��C�$��'4. Phenolic comounds

��)��'�1!���"�>��'(� �$����'2�' 2���>� ���������� !�G )��'�1!���"��X*D�Y'�>����(�'�������"'���'������� ��!� �!��'#�/�)����A �!������1�($>����&�/��F� ��� �!�� �$��� �����"X*D�Y/�'% �&�����N� )� ��/� �� �!�)��(�'�1!���"��

- Flavonoids�B//1�����)��(�'�1!���0��''�!� 4000 ��� )��'�1!���"��X*D�Y'�>����(�'�� >��'���'������ )��

quercetin ��C�)��*�0���X*D�Y*����L��)+)1(�'�1!���" �����!�)����H�����"'���'������$������ �� ����>� >���'������ �$�� ����!

- Green tea polyphenols��C�)��*�0��(�������� ��X*D�Y)#���F�� �K '��'��'������D1&���'������0�������C� ���0 �!�)��$���

���(�'�1!���"/��!���)���X*D�Y�E0'�����'��(�'���K '��'���'������� $� �$�� '������ �$�� ���2��$��5. Isothiocyanates indoles

�� )��'�1!���"�>��'(���'2�''�$�0#����� �E0'��NE'A��!��"�!�������)�����D&��$�!�'������L� �$��(�'�1!���"'��'�� ������)�0�(�'���'������ �!����/� '��'(�'���K '��������'�/�''��*�0)��(�'�1!���"�!��($>�J�'�����(�'�����'��'#�/�)����A*#�����E"�6. Protease inhibitor

��)��'�1!���"��'(� �$��*�0*#�/�'H�0��$�� ��X*D�Y'�>����(�'�������"'���'������ ��!� �!�������"'��*#���� ���'! ����� oncogenes *#�($>'��*#���� enzyme *�0�! �)������ �� proteolytic activity (�����&�������

Page 4: การรักษามะเร็ง มีวิธีไหนบ้าง .ครูภูมิคุ้มกัน.com

����)��%���*� ���'��������������('��������

'���K '��'���'������H� �!���C�'������1������*�0�����)�*D�L����'*�0)1���)�"����� �> �*�0)1 ���"�'���#������+>>���L���'���K '��'���'������/E ��C���D�*�0���)!�)�����C� �!���0 �����+>�'�!�� �/��! D����2�� �$�� ! �!�'���>*�"$� ���0 /�'(� �$�� ��D����� ���"���'��)��$����������'�� �+!�E0)����H �)���X*D�Y�E0'�����'���>� ���"����*�*�0�$���)�(��B//1����� '������#�($>����������L� �$������L*2�' 2���>(������,*�0�$���)� ����>�����$��'$���(���� �$�� �E0/���C��������&)+)1 ! �!�'�� *�"(��!'���K '����������)1�L��)!�����

�����)�0�*�0��C�)��$ 1� '����C�������

������'�������'����� '/�' �$��/����������&(�'���K '��������'�!����>�(� �$��*�0�������L���"������' �>��)��

$������*�0)����H)!�)���($>�'�������>� ��'��NE'A����!�)��'! �����)!��($F!�����,�> ��� 90 �'��E"�(���$�!���1� !� �����(� �$�����0 �� H1���)�& !�G ��!� ���0 ($>)����H�'��H� � �$��$�� ($>��)�)��)�����!�������*�� ���HE��o!����*�0����pq �(� �$��>��/��>��''�!��HE�*��*� )���$�!���" ��C� 2 '�1!�($F!� �� )��'! �����*�0�'��E"�(�D����� � ���*�0�'�/�''��'��*#�� ��1A�&�� �

Page 5: การรักษามะเร็ง มีวิธีไหนบ้าง .ครูภูมิคุ้มกัน.com

1. �����'����������� -.$���&������)��*�0)#���F'�1!���"�� )��(�'�1!� mycotoxin $�� )��*�0�'�/�'���" ��*�0����pq �(� �$�� *�0��)��(�'�1!���"'�!�

300 ���*�0����>� �!���'� ����� !)�� ����* '��� B1 ( Aflatoxin B1 )*�0��)+/�&��>��!���C�)��'! ����>(���1A�&'���>���)���'�!��(������,)+/����0������)�0� ! '����C������ ����������� (������ �� ���!������)�0�/���0)+�E"�H>���L��� ����" ����) �� �'�)���� B ( Hepatitis B ) �!��>�� ����* '�����C�)����A*�0)�>�/�'���" ��(�'�1!� Aspergillus ���" �������")����H���>(� �$����*�0���$������ �������2�� 2�*�'���'A � ��!� H�0���)�>���� �>�� ���)#���$�� 2���>����� *�0��������"�)+/����" �������)����H�/��F '���>� �1,)��� �(�'��'! ������ )�� ����* '����'�/�''��*#�($>�'�'��'������D1&��)�� DNA *�0��C�$�!�����D1'���� ����&�$��(/ )#���F���0 �'>�BF$�����pq �� )�� ����* '���(� �$���>�'! '��������1�������1���D�'���'�� �$��/�'���($>H+')1���'A,� ���0 ($>�����" ������pq ��> �*�0)1 ���HE'��$��'���0�'������L� �$��*�0��)����A����pq �

2. �����'����������� ���%�������"'���� 01������"��2����-.$�)���)#���F(�'�1!���"��

- Nitrosocompound��� ��������C�)��*�0��X*D�Y'! �������0 ���>(� �$��$������ ������� �$��)#����/�+�����L*���" )� �&�

�$��2�' �E0����pq �>��)����� � & ����D�'��$��� �!�*�0���0 �!�)����H�'���'�)��'! �� � ������ ��!�'����1 �$��($>)1'>��'�� >�$�� * �'�� �$��)��>(� +>�����)� ���'��� ���� ���������(� �$�� ���HE'��$��'���0� �$��*�0��)����� �* ��C� >�- ����1"�� Heterrocyclic amine

��C�)��*�0���1,)��� �)+(�'��'! ����� ��*#�($>�'�'��'������D1&��)�� DNA )�������"�'��E"�(���$�!�'����1 �$������L*���" )� �&� ����D� �vq �!� �2� '������L� �$��>����D�'����1�'�!�� ������)�����D&'��'���'������$������ /E���$��'���0�'����1 �$��>����D��'�!��- ����1"�� Polycyclic aromatic hydrocarbon

�'� /�''��(�>��D�H� � �$����'�������� ���0 /�')����H��)���'�!��(�������������!�*�0(�>��1 �$�� ��!�����'�� *�0��(������1$��0���*! � �)���H�� &� ���"����$��'���0�'������L� �$��*�0��1>����D��'�!��- �����'�����'H��������"��2����-.$�

��)��(�'�1!���"'�!� 2000 ��� �E0 �/��C�)��*�0��1A�& �"(/*�0/�� !� ���(� �$�� ��!� )��� ! )�� '��0� $�� ($>����$��� ���HE)��*�0 '�>�(� �$�� ��!� o!����(�2�'2���>� )��/�'��)1*�0(�>$! �$��*�0��!H+' ����� �$��*�0'�!����/��$���>�!���)��'! �����$��� ���(� �$��*�0�������L� ���*��'>�BF$��'�!����"� > �������!���� /�'*1'wI�� �"� !2+>2�� ���2+>����L�(�'������0������X �'������0 ������,)��'! (� �$��($>�>��'*�0)1�E0���HE�� �'��*�'x$���>��

Page 6: การรักษามะเร็ง มีวิธีไหนบ้าง .ครูภูมิคุ้มกัน.com

%�&��('���01�1 '���������� ��������%��)H����'��NE'A�*���*��N�) �&�$!�� �� ( National Academy of Science ) � )$��y ����'� �>���> ����#�

��D��K '������ � ��'���'��������>���"1./�'��������*�� �$�������*�"����L* �0� �������! �0� ��($>�$�� �����,�> ��� 30 � �����,

��� ��0*�"$�*�0�!�'�� > '��2. ��� ������*�� �$����'2�'��C����/#����0 ���0�'�'(� �$�� �������2�'*�0��)������ )�)>� )�� )��$��

���0 /�'��)������*�� ��� �$����'H�0��E0($>�� ���� 3. ���������*��2���>��C����/#� ������2���>��')>��E0($>�� ������ ���2���>*�0��)��$�� )�� )�)>�

�����($>�� ����� 4./� �$��/#���' ����$�� ����/� ��� �$��*�0��$�� �>������$�� �!�>������G/��'����5. ������NE'A�����J��� �*1'��H�*� *�0/��)���/� ��$�� )������pq �*�0��C� $�� ))���!�/���C�)�� '!

����� ��!� ����* '���$�� )�������� �&��!� ����� ��C� >�6./�$�� $�1�0�)1�� $�� ����0 �0�*�0��� �' % �&7. /�$�� $�1'��)+���1$��0 ��� �+!(�*�0�� �'�N���)1*D�Y ���N/�'���� � ��A /�'�H�� &�������($>��'

*�0)18. �!�($>�!�'��H+'�)���'�'���� �����'A��!�'��($>)� � �+!�)�

'��������% !�������

�'����/�'����� ��'�� (������1'��� $�� ����)1*>��� ���)��$ 1� �'����)!��($F!�'�/�'

1.'> ����" '�1'��� ������� '*�� �����('�>���� *#�($>�� �'������������� �1���2.�����'��/���� ����� !�G ��!� '��+' � )� 3.2��*�'�> �/�''����'A� ��!� '��($>�������#��� '�������)�4.)��$ 1 �0�*�0��!(�!/�'� �������� ��!� ��*> /�'*> 2+' �����0 �'�>�����" ��N��A�/�'���������

��C��������'A� �!���

��"� �'����'A�)#�$���2+>�I��H>�))�� $�� �� �'���)� ��������1.��� ��/���0����0 '������/��� ���0 �����������������'�,&���2. ��/��� 3.'�� ��/ *�L��H!����)� ��!� � �'����&� ����� �& ��/���0���!�$��'���K� L��H!��*����������& ��!� Pet scandal4.'�� ��/��"����" �/ > ��'��)! '�> $�� (�>L��H!�����0 � ' #��$�!'�� ���"����" *�"��"���0 ($>*������� ����&�����

Page 7: การรักษามะเร็ง มีวิธีไหนบ้าง .ครูภูมิคุ้มกัน.com

'�����2�'����'A�

�� �/��'�����2��!��'����$�!� ��*�&/�'$���)��� �E0 �/���' �>�� '��2!� � '�������)�� '��($>������#��� �� >��% �&��� ��*�0/#������/��/ ! ����&����� $�� (�>$�����D��!��'��

'����'A��E"� �+!'�� ���� ��� ����� ��� ���HE)L���� 2+>�I��

'����'A���D� !�G��!�

1.'��2!� �/� > ��'�� ����������� ����������> �'! � '��2!� � ���HE��D�'�����)�� ��'��N�����*�&�����)�FF���*�& ���0 $��'���0� L����*�'�> �

2.'�������)����C�'����'A� ��($>��)����� �����,*�0 > '�� ��!��K� 2 ����L*

2.1 '�������)������'� (Teletherapy) $���HE '����'A� *�0�� >�'#������)�$!�/�' �����,*�0/���'A���!� ����0 �����)���� � & 60 �������0 ��! �1L����C� >�

2.2 '��(�>��)�����('�> (Brachytherapy) $���HE'����'A�*�0�� >�'#������)� �+!�� $�� L��(������,*�0/���'A�����$����*���� ��!� 2�� � ,3�� � ,��)���������������>�(IMRT),��)����$�1�� � �� ��> �����������>�(VMAT)*�"��"2+>�I�� > �����'�������)� )�0#��)� ��*�0��� 5���" /)���$&�

2.3 '��'����"#���! $�� ��)���L )����)����0 ��'A������������L* ��!������ ! �D��� �& $�� '����'A� �'����/�'�����*�0���!'��/����>�*�0'��+'

3.'��(�>�����#�����C�'��(�>�� �E0��X*D�Y *#����$�� �����" '����! �� � ����&������E0 �/*#�($>��2��>����� ! ���0 �' � ��*�"�+����

� '��������*�� ��� '���� ��'/�($>��C��1 �1�� 1-5 ��� $!�'���1��� 3-4 )���$& ��������'��($>�E"� �1�'����� �������� ��� ���'�� �)� � ����

'��� ���� ��'! ����������#��� ���������

1.������*�� �$��($>��� 5$�+! ����)��� �$�����0 ($>�!�'����������0 ! )+>'����������A/�'���>�2.�����'2! �($>����� 3.H>���������/#� �� ��!� ���$��� $��(/ ������)+ ����/>�($>��*�&*���

Page 8: การรักษามะเร็ง มีวิธีไหนบ้าง .ครูภูมิคุ้มกัน.com

4.��� �$��*�0��1)1'����> � *1� '���"���0 �K '��'�� ����" *���� �$��5.$��'���0�*�0�1��� *�0 �/*#�($> ����" *����$��(/ ��!� � � ��'�)�

���!���!1.����1� ����& /� (/($>��> �'��'����'A�2.�����'��� ��� ������ ' '���3.��������0�(/

'��+�� �� �,���������#������C��B//��)#���F*�0)1� '����'A� �E02+>�I�����+�� ��� ���"

1.2��$��*�0���� H>��+> )E'�� ��� � $�� ))��������0��E� '� '$� ��� > �/>��*�&*��*�2.�0��"#���'G ���0 ���)������ *�0 '�>�(��!�'�� '*��B))���3.H>��� �'�����0�()> ��/�������/>������*��*�

'��+�� �$����������#���1.������*�� �$�����"���> �G � !�! ����"2.$��'���0� �$�� $���/� ���/� '��0��1� ���0 � �'�����0�()> ��/���3.�0��"#� 1!� �"#�)>� $�� �"#������4.�>����'>���"#� 1!�G $�� �"#��'�� �/�� /�$��������*�� �$�� $�� $�� ��/���5.���������*�� �$����1)1'���)� � $��'���0�� ) ������!���"������ ���/� 0#�L+�� >�� >�����/� 0#��>��

Page 9: การรักษามะเร็ง มีวิธีไหนบ้าง .ครูภูมิคุ้มกัน.com

�������� � �����#)�#�

��C� ��$�� )������*�0(�>(�'����'A������ �/($>'����'A�>���������#��� �!����� $�� ($>��!��'��'����'A���D� �0� �������#������0 ($>��>�)+!�!�'��/���*#������������ ����*#��������' ����)!�� >��*#�($>�'� �'���>������E"��� �����#���/���>������������'���/��F� ��� � �/����� ����&*#�($> ����& �� ��� !�� �� 'X*D�Y� ' !�'��(�'����'A� ���2�'����'A����' �>����$������ *�0($>�!��'��

'����-�������������#�����2�'��*� ! ����&�' �>�� �����������&*�0��'���/��F �����! �� �!������� ��!� ����&���0 �1*���� �$��, �)>�2�, ������ ���"� /E��C�)��$ 1� �'���>�����$�� �'����!�E

���)�����$�E0(���$�!� '�� ($>��� !���1 ���0 ($>�!�'���>������)�>�����&�' ��E"���*�*� ���

� '/�'��"(���$�!�'��($>�����#��� �//���2�*#�($>L+�� >��*������ 2+>�I�� 0#�� �������� ���

��'/��� 0#�(��!�($>�����#��� 2+>�I����/������)�0�'�� ����" �>!��'�!����' �

'����I� ���������'��.���0J��21. ����� '$�� ��C��2�(���'��'2. ��2�0�$�� �'����>�3. ����> $���)�0�4. ����'�����,*�0��5. $��(/�#���'6. *> ���$�� *> 2+' �!��1���7. �B))���$�� 1//�������� ��8.�E������' $�� �� '���'��2��' �9.��>)+�'�� 38 N��������)10.�"#�$��'�11.� ���)�$�12.$ � ��!�$�>� '

'����I� �������J##�'�1. ���0��)> ��/���2. 2��!�3. �2�(���'4. �����,������ ��

Page 10: การรักษามะเร็ง มีวิธีไหนบ้าง .ครูภูมิคุ้มกัน.com

�!� ��'� �� �'��2��' �*�0�'��E"�/�$�������0 )�"�)1'��($>�������#��� �E0 �'��2��' �/��E"�'������ �������#���*�0�>��� ����J�'����� �)� ! �� � �!�'��2+>�>����������#�����"������E'A���*�&�'�0��'��2��' � *�0/��'� �E"�/�''���>����� ���0 ����*� �'��($>�> ��$�� �/��/��,������2�'����'A� H>��'� �� �'���1��� �'��2��' �*�0�'���!�>$��������!� �'��� ����������C���' �E"� ��������1���� �'��2��' �'���!������)�����D&'��2�� �������#��� ! ����&�����

��)���'A� �� �����C�'����'A���(�>��)�*�0�� �����)+ ��!� ��)�� �'�& ��)��'��!� $�� �1L�� *�0�������)+ ��!� ���' � � ��� �$�� ��� � �

$��''���� 1.��)�/�o!�����&*�0�/��F� ��� 2.����&����� ��C�����&*�0��! ������ /EH+'*#�����>!��3.����& �' �(��!�'����1A�& *�0��! ������ '���� '�) H+'*#����>��4.������0 �� �����D� '�����0 �#���)� �������, '> ����" ����� �> �!���!��#�

��K�$���'����'A�>����)�

1.'����'A�($>$����2.'����'A�������������� (�>(�2+>�I��*�0��!)����H��'A�($>$�����> ���0 ���0��1,L������ 2+>�I��($>��E"�

2�� '�������)�/��� $�� ��!��E"� �+!'�� �&���' � 3 ���'�� ��

1.������> ���������!���� � 2+>�I�� )L��/� (/ )L���!�'�� L����L���'��2.��'A,�� ����� ��!��� ! ��)� ��'A,D� ����& ����� ��� #��$�!*�0��C������3.�����+>�����#���F� �1���'�*�'����*�& ���������> �����0 ��

Page 11: การรักษามะเร็ง มีวิธีไหนบ้าง .ครูภูมิคุ้มกัน.com

2��>�����/�''�������)�1.2��>�������������� �� �"� !���0�'����'A� /� HE 8)���$&$��'����'A� �E0�'��E"�$��'�������)� ��!�'������0������ 2��$�������,*�0�����)� �'�� ! ������ L+�� >��*����� 0#� ���0 /�'������ ���/#������2.2��>��������" �� ��'�'�$��/�''����'A� �)��/)�"�����>�$����� � $�� $����� �E0�'�/�''�������)� *#�($>�'������)��$�� ! ���0 �' � �E0 �/*#�($>�'�����2��' � � $� ��� w � ��!� H>������)�������, 1>����'���/���

�'��'�������B))��� �'�)�$�� �#�()> �'�)�������" �� $�� �! �� �� ��

'��+��)1�L��*�0����,��>���'����'A�>����)�1. �$�����������*�� �$��*�0���������& ��� ��)+ �� ����)+ �! �!�� ���0 ($>�!�'������� ������0�L+�� >��*�����2.�0��"#� �!��> � 2,000-3,00 cc.�"#��!��($>�!�'���1!���"� �������������> � '/�'�!�'��3.��'A�����)� �*�0���� �!�'�� �"� !$� �/��*>� �����2+>�I��*�0�>�����)� /� ! ������ ��� L+�� >��*�� 0#� ��������)�0� �����>!��4.'�����H!��� �)�� '/�'�!�'�� H>�*> 2+'$�� *> ��� ����/>������5.��'2! �� �$��� �!������ �!��> ������ 6-8 ��0��� H>�� ���!$�������/>��*�&$�� ������6. ''#���'�� ��)L���!�'��)�0#��)� ���0 ($>�!�'������� ���($>'���$��������� ��E"� ������������!($>�)>�*�0����>���0 �"�����)���� �

7.H>��� �'��2��' �����/>��*�&��!� ��N��A� �� ���!�'�� ! ������ ���0 �$�� �/��� '����#���' 2��$�� �'�)�8.���*#�/� (/($>($>)��� ��!� !��$��)� +*��� $�� �+�1�9.2+>�I�� > �>���'�� ��/ *�$> �J��� �'�� �>�'! ����)��+�,&������ (CBC))���$&�����" ���0 �������L���)1�L��

'��+��2��$�������,*�0�>����'�������)��1.$>�����)>������,*�0�����)�*�0��* �&����> '2.2+>�I��*�0�����)������,N��A� �/*#�($>2��!� $>��(�>�"#����()!2� $�� 2�� L�,-&()!2�*� �����,*�0�����)�H>����($>(�>�"#������' '

3.$��'���0�H+'�)� $�� )��2�) �����,�����)��� � '��'�������> �$�� �������� ���)��$��'$���G$�� '��!�4.2+>�I��*�0�����)������, � 2��$�� �/ E ��"#� ')��'� � '��C��2� $>��H+ �'� �'� ���)���)�" $���G �1!�G*#�/�'(� D����� � ()!)�> �� �����($>)�"��'���)��)��

5.�����,*�0�����)� ����>�>���"#�)� � $�� )�+!*�0��!��)!��2)��"#�$ � ���0�'��H+ $�� wB'���*�0�� �����"#���

Page 12: การรักษามะเร็ง มีวิธีไหนบ้าง .ครูภูมิคุ้มกัน.com

6.��!����!���"#�(�)��*�0�� ���)1 /�*#�($>2���$>7.$>�����"#��> � $�� �"#���� ���)� �& ��$�! �����,*�0�����)��8.H>��'� �'�����$>�� *���Kw1I� *�02)�>����$� $��' �/*#�($>�#������� 9.(�>����'���*�0�� �!� SFP15�E"��� ��C����� 1 �� $��'������)�)��/)�"�

)�(/�> �+����0�� �� ��>�+�>*�0����� & http://www.��+L+���1>�'��.com

$�� �*�. 081-7525531 $�� Line ID: 0817525531